Folder: Sprawozdanie finansowe za 2018
  
Bilans na dzień 31.12.2018.pdf
  
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018.pdf
  
Plan_dzlalnosci_2013.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert StępińskiPlan_dzlalnosci_2013.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert Stępiński
  
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018.pdf
  
Sprawozdania finansowe za 2018 rok.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2018.pdf