Tematyka badawcza
  
  
2015CZSW
Przeciwdziałanie zjawisku korupcji w zakładach karnych.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i AdministracjiPraca magisterska
2015CZSW
Przestępstwa popełnione w zakładzie typu zamkniętego w latach 1978-1998, za które sprawcy zostali skazani na karę pozbawienia wolności, na przykładzie zabójstwa 2 funkcjonariuszy SW, dokonanego podczas próby ucieczki z zakładu karnego w Wadowicach 1 lutego 1979 r.
Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Praca magisterska
2019CZSW
Skazani cudzoziemcy w polskich więzieniach
Uniwersytet WarszawskiPraca doktorska
2019CZSW
Zagadnienia dotyczące Polaków odsyłanych z Wielkiej Brytanii do odbycia kary pozbawienia wolności w Polsce
Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk Projekt badawczy
2019CZSW
Temporalne aspekty aktywności mężczyzn odbywajacych karę pozbawienia wolności - badania longitudinalne.
Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytet JagiellońskiProjekt badawczy
2019CZSW
Osoby skazane za popełnione przestepstwa określone w art. 247 Kk, odbywające kary w latach 2012-2019 (statystyki)
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet WarszawskiProjekt badawczy
2019CZSW
Badania dot. znaczenia czynników biologicznych i społecznych w etiologii zaburzeń preferencji seksualnych u sprawców przestepstw seksualnych przeciwko małoletnim
Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej Uniwersytet im. Adama MickiewiczaProjekt badawczy
2015CZSW
Uniwersalne wartości moralne jako determinanty prawidłowego funkcjonowania Służby Więziennej i innych słuzb mundurowych
Akademia Obrony Narodowej , Wydział Zarządzania i DowodzeniaPraca doktorska
2015CZSW
Ustalenie nasilenia obciążeń zdrowotnych oraz stylów radzenia sobie ze stresem funkcjonariuszy Służby Więziennej
Uniwersytet Gdański, Instytut PsychologiiProjekt badawczy
2015CZSW
Wskazanie aktualnego zakresu problemu powrotności do przestępstwa osób skazanych w przeszłości w związku z art. 10 § 2 kk, ustalenie skali zjawiska oraz wskazanie przyczyn powrotności do przestępstwa
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków MiedzynarodowychProjekt badawczy
2015CZSW
Prawo więźniów do czytania w polskich wiezieniach jako emanacja praw człowieka i droga resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski, Intytut Profilaktyki Społecznej i ResocjalizacjiPraca magisterska
2015CZSW
Więźniowie niebezpieczni w polskich zakładach karnych
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i AdministracjiPraca magisterska
2015CZSW
Kobiety w służbach mundurowych
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa WewnętrznegoPraca magisterska
2015CZSW
Wpływ udziału więźniów w wolontariacie hospicyjnym na zmiany ich systemu wartości i postaw
Uniwersytet GdańskiPraca doktorska
2015CZSW
Kary długoterminowe
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i AdministracjiPraca magisterska
2015CZSW
Skazani objęci szczególną ochroną, o której mowa w art. 88 d i art. 212 b Kkw
Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i ResocjalizacjiProjekt badawczy
2015CZSW
Uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności
Uniowersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i SądowejPraca doktorska
2015CZSW
Wpływ działań personelu medycznego na występowanie zakażeń w zakładach karnych i aresztach śledczych
Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie, Kierunek PielęgniarstwoPraca magisterska
2015CZSW
Wypalenie zawodowe pielegniarek więziennej Służby Zdrowia
Wyższa szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, Wydział Opieki ZdrowotnejPraca magisterska
2015CZSW
Młodociani sprawcy przestępstw gwałtownych - doświadczenia życiowe i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk PedagogicznychPraca doktorska
2015CZSW
Prognoza polityki penitencjarnej wobec osadzonych cudzoziemców - międzynarodowa perspektywa porównawcza
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut PedagogikiProjekt badawczy
2015CZSW
Wykorzystanie mentoringu w doskonaleniu kadr Służby Więziennej
Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk PedagogicznychPraca doktorska
2015CZSW
Przygotowanie i użycie Grup Interwencyjnych Służby Więziennej do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa osób osadzonych, personelu więziennego i osób postronnych
Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania i DowodzeniaPraca doktorska
2016CZSW
Psychospołeczna sylwetka przestępców skazanych z art. 197 Kk
Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i ResocjalizacjiPraca magisterska
2016CZSW
Rola psychologa więziennego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i EkonomiiProjekt badawczy
2016CZSW
Analiza funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego w Polsce pod względem naruszeń warunków programu oraz powrotności do przestępstwa po zakończeniu programu
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Zakład KryminologiiPraca doktorska
2016CZSW
Czynniki ekonomiczne w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Studiów MiędzynarodowychPraca doktorska
2016CZSW
Diagnoza kultury organizacyjnej jednostek Służby Więziennej
Uniwersytet Łódzki, Instytut EkonomiiProjekt badawczy
2016CZSW
Kara dożywotniego pozbawienia wolności w katalogu kar
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Prawa, Administracji i ZarządzaniaPraca magisterska
2016CZSW
Cudzoziemcy w zakładach penitencjarnych. Przekazywanie skazanych między państwami
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i EkonomiiPraca magisterska
1 - 30Dalej