Edytuj
  
Opis dokumentu
 Przeznaczenie ZK i AŚ.pdf
 Kodeks Karny Wykonawczy Dz U 1997.90.557.pdf
 Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności Dz U 2003.152.1493.pdf
 Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności Dz U 2003.152.1494.pdf
 Regulamin organizacyjny Centralnego Zarządu Służby Więziennej.pdf
 Sposoby załatwiania wniosków, . Dz U 2003.151.1467.pdf
 Statut Centralnego Zarządu Służby Więziennej.pdf
 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej Dz U 2010.79.523.pdf
 Znak graficzny Służby Więziennej Dz U 2010.121.815.pdf
 Odznaka za zaslugi Dz U 2010 201 1331.pdf
W sprawie odznak za zaslugi Dz U 2010 201 1331
 Okreslenie trybu przeprowadzania Dz U 2010 143 966.pdf
 Pomoc finansowa na ksztalcenie dzieci f-szy Dz U 2010 142 954.pdf
 Postępowanie kwalifikacyjne do SW Dz U 2010 186 1247.pdf
 Przekazywanie skladek na ubzep Dz U 2010 179 1212.pdf
 Rodzaje i wykaz stanowisk Dz U 2010 143 964.pdf
 Siedziby, terytorialny zasieg Dz Urz MS 2010 8 116.pdf
 Stosowanie do funkcjonariuszy Dz U 2010 145 979.pdf
 Szkolenie oraz doskonalenie Dz U 2010 144 970.pdf
 Sztandar jednostek organizacyjnych Dz U 2010 143 967.pdf
 Udzielanie zezwolen Dz U 2010 122 834.pdf
 Ustalanie okolicznosci Dz U 2010 145 978.pdf
 Wykaz chorob Dz U 2010 147 989.pdf
 Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.pdf
 Oświadczenie osób pełnoletnich.pdf
 MS ZK-1.pdf
 MS ZK-2.xls
 MS ZK-3.pdf
 MS ZK-5.pdf
 MS ZK-6.xls
 Rroczne sprawozdanie Służby Medycyny Pracy.pdf
 wniosek o przydział lokalu.pdf
 Wniosek o przyznanie emeryturyrenty inwalidzkiej.pdf
 Wniosek o przyznanie renty rodzinnej.pdf
 Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych.pdf
 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego.pdf
 wniosek remont.pdf
 Informator dla skazanego dot wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE.pdf
 instrukcja 4_2007 z dnia 16 listopada 2007.pdf
 instrukcja 6_2008 z dnia 12 grudnia 2008.pdf
 instrukcja 2_2009 z dnia 30 marca 2009.pdf
 zarządzenie 14_2009 z dnia 19 czerwca 2009.pdf
 przeznaczenie_zakladow.pdf
 KolibroRezSalTest.stp
 1_Kodeks_karny_wykonawczy_ Dz_U_1997_90_557.pdf
 10_OkreslenietrybuprzeprowadzaniaDzU2010143966.pdf
 11_Pomocfinansowanaksztalceniedziecif-szyDzU2010142954.pdf
 12_PostępowaniekwalifikacyjnedoSWDzU20101861247.pdf
 13_PrzekazywanieskladekaubzepDzU20101791212.pdf
 14_RodzajeiwykazstanowiskDzU2010143964.pdf
 15_SiedzibyterytorialnyzasiegDzUrzMS20108116.pdf
 16_StosowaniedofunkcjonariuszyDzU2010145979.pdf
 17_SzkolenieorazdoskonalenieDzU2010144970.pdf
 18_SztandarjednostekorganizacyjnychDzU2010143967.pdf
 19_UdzielaniezezwolenDzU2010122834.pdf
 20_UstalanieokolicznosciDzU2010145978.pdf
 21_WykazchorobDzU2010147989.pdf
 2_RegulaminorganizacyjnoporządkowywykonywaniaDzU20031521493.pdf
 3_RegulaminorganizacyjnoporządkowywykonywaniaDzU20031521494.pdf
 4_RegulaminOrganizacyjnyCZSWlistopad_2010.pdf
 5_SposobyzałatwianiawnioskówDzU20031511467.pdf
 6_STATUTCZSW_11_2010.pdf
 7_SłużbaWięziennaDzU201079523.pdf
 8_ZnakgraficznySłużbyDzU201012181.pdf
 9_OdznakazazaslugiDzU20102011331.pdf
 instrukcja_21wsprawieszczegołowegotrybuorganizowanianauczaniawszkołach.pdf
 zarzadzenie_2wsprawieszczegołowychzasadprowadzeniaiorganizacjipracy.pdf
 instrukcja2_2009zdnia30marca2009.pdf
 instrukcja4_2007zdnia16listopada2007.pdf
 instrukcja6_2008zdnia12grudnia2008.pdf
 zarządzenie14_2009zdnia19czerwca2009cale.pdf
 Zarz_Inf_pub.pdf
 Rozpwsprawiedokumentacjimedycznej.pdf
 zatrudnienie.pdf
 Z_Rozpwsprawiedokumentacjimedycznej.pdf
 Z_postpenit.pdf
 Z_osrodkidiagnostyczne.pdf
 Z_nauczanie.pdf
 Z_domymatkiidziecka.pdf
 UdzielanieswiadczenzdrowotnychDz_U_2011_1_2wersja2011-01-03.pdf
 SposobzakresiDz_U_2009_45_370wersja2009-09-01.pdf
 SposoborazszczegołoweDz_U_2010_149_998wersja2010-08-31.pdf
 SposobyprowadzeniaoddziaływanDz_U_2003_151_1469wersja2003_09_01.pdf
 RozporządzenieMSz07072010rwsprawiepostępowaniazezwlokami.pdf
 RozporządzenieMSz17092003rwsprawietrybuprzyjmowaniadziecimatekpozbawionych.pdf
 Z_zarzNr482010.pdf
 Z_Wykonywaniekarypozbawienia.Dz_U_2010_142_960wersja2010-08-09-.pdf
 Z_instrukcjawsprawiezapobieganiasamobojstwompouzgodnieniach.pdf
 Z_InstrukcjawsprawieOP1911.pdf
 Z_InstrukcjaNr7-2010DyrektoraGeneralnegoSWzdnia13sierpnia2010 rwsprawietransportowaniaskazanych.pdf
 Z_Instrukcja6-2010DyrGeneralnegoSWwsprawieustalaniapojemnoscijednostekpenitencjarnych.pdf
 Z_podmiotyzewn.pdf
 KorespondencjadoEuropejskiegoTrybunalu001.pdf
 Kodeks_karny_wykonawczy_oraz_niektorych_innych_ustaw.pdf
 USTAWA_5_stycznia_2011_o_zmianie_ustawy_Kodeks_Karny_Wykonawczy.pdf
 plan_Dubliny 2011.xls
 plan_Dubliny 2011.pdf
 plan_dzialalnosci_CZSW.pdf
 plan_dzialalnosci_kikity.pdf
 Plan_dzialnosci_kaminsk.pdf
 plan_działalnosci_bartoszyce.pdf
 plan_dzialalnosci_zk_ilawa.pdf
 Plan_dzialnosci_ostroda.pdf
 plan działalnosci_jelenia_gora.pdf
 plan_dzialanosci_piotrkow.pdf
 plan_dzialanosci_lodz1.pdf
 plan_dzialanosci_oisw_lublin.pdf
 plan_dzialalnosci_lowicz.pdf
 plan_dzialanosci_as_lublin.pdf
 plan_dzialalnosci_as_hajnowka.pdf
 plan_dzialalnosci_odk_sulejow.pdf
 plan_dzialalnosci_zk_wloclawek.pdf
 plan_dzialalnosci_odk_sucha.pdf
 plan_dzialnosci_ostoleka.pdf
 Plan_dzialnosci_kedzierzyn.pdf
 plan_2011.pdf
 plan_2011_strzelce_opolskie_nr1.pdf
 Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej.pdf
 plan_dzialalnosci_as_opole.PDF
 plan_2011_oisw_olsztyn.pdf
 plan działalności Aresztu Śledczego w Opolu na rok 2011.PDF
 plan działalności zk klb.pdf
 PLan_ZK_Nowogard.pdf
 Plan_dzialnosci_potulice.pdf
 Upowaznienie_do_informacji_o_stanie_zdrowia_osadzonego.pdf
 plan_działalnosci_zk_grodkow.pdf
 plan_dzialalnosci_zk_brzeg.pdf
 plan_dzialalnosci_oisw_poznan.pdf
 plan_dzialalnosci_oisw_bialystok.pdf
 Info BIP i Zamówienia.docx
 Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego - załącznik nr 1.docx
 Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego - załącznik nr 2.xlsx
 Zbedne_i_zuzyte_skladniki_majatku_ruchomego_zalacznik_nr_1.pdf
 Zbedne_i_zuzyte_skladniki_majatku_ruchomego_zalacznik_nr_2.pdf
 CZSW_przeznaczenie_listopad.pdf
 LICZBA SKAZANYCH W SDE OD WRZESNIA 2009 R. (dane na koniec kazdego miesiaca).pdf
 zarządzenie14_2009zdnia19czerwca2009.pdf
 PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2012r.pdf