Zakład Karny Koszalin

Zakład Karny Koszalin
 Strefowa 17
 75-950
 Koszalin
 zk_koszalin@sw.gov.pl
 (94) 347 52 00 / (94) 341 00 42
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:
Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie
ul. Strefowa 17; 75 – 950 Koszalin
telefon: (94) 347 52 01;
e- mail: zk_koszalin@sw.gov.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
ppor. Gabriela Rygiel,
ul. Strefowa 17; 75 – 950 Koszalin
telefon: (94) 347 52 09;
e- mail: iod_zk_koszalin@sw.gov.pl
Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652,
z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.
Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do żądania sprostowania,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

Wytwarzający/Odpowiadający: Zakład Karny w Koszalinie
Utworzony przez: Utworzony przez Janusz Kaczorowski o 2011-04-14 14:50 o 25.02.2011 10:33:01
Zmodyfikowany przez: Łukasz Boryszewski o 18.11.2021 16:19:10