Zakład Karny Wołów

Zakład Karny Wołów
ul. Więzienna 6
56-100 Wołów
zk_wolow@sw.gov.pl
tel. (71) 37 58 100
fax (71) 37 58 200

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

Narodowy Bank Polski O/O WROCŁAW

Zakład Karny w Wołowie

ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów,

85 1010 1674 0045 2913 9120 0000

Przyjęcia

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek:  800 - 1500

Wtorek:           800 - 1500

Środa:              800 - 1500

Czwartek:        800 - 1500

Piątek:             800 - 1500

Widzenia

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2  oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

do dnia 19 marca 2021 r. do godziny 600, z ewentualną możliwością przedłużenia albo skrócenia w przypadku ustania przesłanek, na terenie Zakładu Karnego w Wołowie wstrzymuje się udzielanie widzeń osadzonym.

Przedłużenie ograniczeń następuje na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

Paczki

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą (podstawa prawna – art. 113A § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy – Dz. U. Nr 90, poz. 557 późn. zm.).

Osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny – Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Za zgodą dyrektora osadzony może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza - również z lekami (zwaną dalej paczką higieniczno-odzieżową), wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza (podstawa prawna – art. 113a § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy – Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).

Limity czasowe, o których mowa w pkt. 1, nie dotyczą zezwoleń na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej, przyznanej w formie nagrody bądź ulgi.

Paczki żywnościowe mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w Wołowie wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży, prowadzonego na terenie Zakładu Karnego w Wołowie przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „Mazovia".

Paczki higieniczno-odzieżowe mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w Wołowie:

 • bezpośrednio przez nadawcę,
 • za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca (drogą wysyłkową).
   
  II. REALIZACJA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH PRZEZ OSOBY NAJBLIŻSZE OSADZONEGO
  Realizacja paczek w punkcie sprzedaży podczas widzeń
  Paczki żywnościowe zamawiane bezpośrednio w punkcie sprzedaży, prowadzonym na terenie Zakładu Karnego w Wołowie przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „Mazovia", są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę z żywnością po dokonaniu płatności w punkcie sprzedaży.
  Formularz zamówienia paczki żywnościowej przez osobę najbliższą jest dostępny:
 • do pobrania: Formularz zamówienia (osoba najbliższa)
 • w punkcie sprzedaży, znajdującym się w sali widzeń,
 • przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie (brama główna),
  Osoby składające zamówienie bezpośrednio w punkcie sprzedaży, prowadzonym na terenie Zakładu Karnego w Wołowie, mogą uzyskać informację o posiadaniu przez skazanego uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej. Informacji udziela funkcjonariusz pełniący służbę przy obsłudze widzeń. Adnotacja o posiadaniu uprawnienia bądź braku posiadania uprawnienia do otrzymania paczki jest dokonywana przez funkcjonariusza na formularzu zamówienia.
  Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdującym się:
 • w sali widzeń,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających,
 • przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie,
 • do pobrania: Lista produktów
  Przy sporządzaniu zamówienia należy wziąć pod uwagę okoliczność, że w myśl art. 110a § 1 kodeksu karnego wykonawczego skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.
  Wpłata środków pieniężnych następuje bezpośrednio w punkcie sprzedaży.
  Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w godzinach od 800 do 1600.
   
  Realizacja paczek żywnościowych zamawianych przez osoby najbliższe osadzonego drogą pocztową
  Paczki żywnościowe zamawiane przez osoby najbliższe osadzonego za pośrednictwem punktu sprzedaży, prowadzonego na terenie Zakładu Karnego w Wołowie przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „Mazovia", są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego wraz z dowodem wpłaty.
  Formularz zamówienia paczki żywnościowej przez osobę najbliższą jest dostępny:
 • do pobrania: Formularz zamówienia (osoba najbliższa)
 • w punkcie sprzedaży, znajdującym się w sali widzeń,
 • przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie (brama główna),
  Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnej:
 • w sali widzeń,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających,
 • przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie,
 • do pobrania: Lista produktów
  Przy sporządzaniu zamówienia należy wziąć pod uwagę okoliczność, że w myśl art. 110a § 1 kodeksu karnego wykonawczego skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.
  Wpłaty środków pieniężnych na zakup paczki żywnościowej należy dokonywać za pośrednictwem przekazu pocztowego lub przelewu bankowego według wzoru:
  (Wpłacający) [imię i nazwisko, adres zamieszkania]
  Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia"
  56-100 Wołów, ul. Cicha 8
  (nr konta) BGK o/Wrocław 39 1130 1017 0020 1458 9320 0145
  z dopiskiem: WOŁÓW – paczka żywnościowa dla:
  [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia]
  Wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać drogą pocztową, na adres:
  Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia"
  ul. Cicha 8, 56-100 Wołów
  z dopiskiem: zamówienie paczki żywnościowej
  [imię, nazwisko, imię ojca]
  W wypadku stwierdzenia w złożonym zamówieniu niezgodności nazwy, numeru katalogowego lub ceny produktu z danymi zawartymi w liście produktów, dana pozycja podlega wykreśleniu.
  Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w godzinach od od 800 do 1600. Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień doręczenia przesyłki zawierającej wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do siedziby Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia".
  Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej w wypadku braku możliwości zrealizowania paczki z przyczyn niezależnych od podmiotu realizującego zamówienie lub niewykorzystane przy realizacji paczki żywnościowej, są niezwłocznie przekazywane przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „Mazovia" osobie, która opłaciła paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia lub zwrotu części środków pieniężnych. Do ww. przyczyn należą w szczególności:
 • brak uprawnień osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej,
 • sporządzenie zamówienia na paczkę żywnościową przez osobę niebędącą osobą najbliższą osadzonego,
 • nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia uniemożliwiające realizację paczki,
 • niewłaściwe opłacenie paczki.
   
  III. REALIZACJA PACZEK HIGIENICZNO-ODZIEŻOWYCH
  Realizacja paczek higieniczno-odzieżowych dostarczanych przez nadawcę bezpośrednio do zakładu karnego lub drogą wysyłkową
  Paczki higieniczno-odzieżowe, dostarczane do Zakładu Karnego w Wołowie bezpośrednio przez nadawcę lub drogą wysyłkową, powinny być opakowane w karton oraz prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych do ich zawartości. Do zamknięcia opakowania paczki może zostać użyta taśma samoprzylepna.
  Wewnątrz paczki higieniczno-odzieżowej należy umieścić kopię zezwolenia dyrektora zakładu (zawierającego wykaz produktów), przesłanego przez osadzonego, a na opakowaniu nakleić kupon kontrolny wraz z decyzją o zgodzie na otrzymanie paczki.
  Paczkę higieniczno-odzieżową, dostarczaną drogą wysyłkową, należy przesłać na adres:
  Zakład Karny w Wołowie
  ul. Więzienna 6
  56-100 Wołów
  z dopiskiem: paczka higieniczno-odzieżowa dla
  [imię, nazwisko, imię ojca]
  Paczki są przyjmowane do Zakładu Karnego w Wołowie codziennie, w godz. 900 - 1400
  Paczki, po przeprowadzeniu ich kontroli w obecności osadzonego, przekazywane są adresatowi w dni pracy administracji w pomieszczeniu paczkowni, od godz. 900 do momentu wydania wszystkich paczek.
  Paczki dostarczone do zakładu w dni wolne od pracy administracji, są wydawane skazanym pierwszego dnia pracy administracji następującego po dniu, w którym paczka została doręczona.
  Nie będą przyjmowane oraz nie będą wydawane w części lub w całości paczki w przypadku stwierdzenia:
 • braku uprawnień osadzonego do jej otrzymania,
 • braku kopii zezwolenia dyrektora na otrzymanie paczki higieniczno-odzieżowej,
 • produktów nie wymienionych w treści zamówienia.


 

Rachunek bankowy

 

Narodowy Bank Polski O/O WROCŁAW

Zakład Karny w Wołowie

ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów,

85 1010 1674 0045 2913 9120 0000

 
 
 
 

Wytwarzający/Odpowiadający: Krzysztof Pietrzak
Utworzony przez: Łukasz Lechki o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 1586;#Rafał Suprun o 29.12.2022 11:34:52