Zakład Karny w Żytkowicach

Zakład Karny w Żytkowicach
 
26-930

 Brzustów 62
 
zk_zytkowice@sw.gov.pl
 
Tel.: (48) 621-12-50
fax: (48) 614-60-30

Stanowisko dowodzenia:

Tel.: (48) 621-12-57
fax: (48) 614-60-31​

 
Konto depozytowe
Wpłaty na konto depozytowe osadzonych:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP O/O Warszawa 70 1010 1010 0023 3613 9120 0000
Tytułem: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:

AKTUALNY CENNIK DOSTĘPNY JEST NA STRONIE:Sekretariat – 48 666 1000

Rzecznik prasowy – 48 666 1009

Kadry – 48 666 1004 lub 48 666 1005

Organizacyjno prawny – 48 621 1268

Kancelaria – 48 621 12 62

Dowódca Zmiany ZK Żytkowice - 48 621 12 57

Dział Penitencjarny – 48 666 10 27

Dział Ochrony -  48 621 12 52

Dział Ewidencji – 48 621 12 53

Dział Kwatermistrzowski – 48 666 10 16

Dział Zatrudnienia Osadzonych – 48 621 12 56

Informatyk -  48 666 10 14

Dział Finansowy – 48 666 10 07

Służba Zdrowia – 48 621 12 64

Dowódca zmiany OZ Pionki – 48 675 05 00

Ambulatorium OZ Pionki – 48 675 05 02

Kierownik OZ Pionki 48 675 05 01 Kwatermistrz OZ Pionki 48 675 05 06

 


 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

w Zakładzie Karnym w Żytkowicach

 

Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie karnym w Żytkowicach  jest: sierż. Puk Damian

tel. 48 666 10 14,e-mail: iod_zytkowice@sw.gov.pl

 

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

 

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem", uprzejmie informujemy:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:
  1. Administratorem w Zakładzie Karnym w Żytkowicach  jest: Dyrektor Zakładu Karnego

   w Żytkowicach Brzustów 62, 26-930 Garbatka Letnisko, e-mail: zk_zytkowice@sw.gov.pl,
 2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w Kodeksie karnym wykonawczym i ustawie o Służbie Więziennej.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
  2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.
 4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

  Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej:
  Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym"), w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
  2. wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  3. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  4. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
  1. kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas Centralny Zarząd Służby Więziennej zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

  Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

   

   

   
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.


Informacje o ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 24b ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, uprzejmie informujemy o następujących ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z brzmieniem art. 24b ust. 1 i 2:

 

 1. Służba Więzienna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, 2 i 2b, oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach - w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej.
 2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, następuje z wyłączeniem stosowania art. 13 ust. 1 lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679", w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych polega co najmniej na dopuszczeniu do ich przetwarzania wyłącznie funkcjonariuszy lub pracowników posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych po pisemnym zobowiązaniu funkcjonariuszy lub pracowników do zachowania przetwarzanych danych w poufności.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych

w związkuz zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą", uprzejmie informujemy:

1. Administratorem ochrony danych osobowyc  w Zakładzie Karnym w Żytkowicach jest Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach

2.   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie karnym w Żytkowicach  jest: sierż. Puk Damian
tel. 48 666 10 14,e-mail: iod_zytkowice@sw.gov.pl

3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652,

z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5.  Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 •   prawo do żądania sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Wytwarzający/Odpowiadający: .
Utworzony przez: Damian Puk o 25.02.2011 10:33:03
Zmodyfikowany przez: 3040;#Damian Puk o 15.03.2023 15:14:48