Areszt Śledczy w Zielonej Górze

Areszt Śledczy w Zielonej Górze
 Łużycka 2
 65-601
 Zielona Góra
 as_zielona_gora@sw.gov.pl
 68 32 98 240
 
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
 
Szanowni Państwo!
Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:
1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora: 
- administratorem w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, 
- ul. Łużycka 2, 65-601 Zielona Góra,
- telefon: +48 68 329 82 40,
- e-mail:
as_zielona_gora@sw.gov.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 
- mjr Jacek Stańczyk,
- ul. Łużycka 2, 65-601 Zielona Góra,
- telefon: +48 68 329 82 18,
- e-mail:
iod_as_zielona_gora@sw.gov.pl.
3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652,
z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych, 
- prawo do żądania sprostowania,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub graniczenia przetwarzania danych osobowych.
Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

Wytwarzający/Odpowiadający: Jacek Stańczyk / Stanisław Majka
Utworzony przez: JACEK STAŃCZYK o 25.02.2011 10:33:02
Zmodyfikowany przez: 3877;#Michał Dopieralski o 01.02.2023 11:54:07