Centralny Zarząd Służby Więziennej

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064).

Centralny Zarząd Służby Więziennej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek oranizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (M.P. z 2021 r. poz. 790), jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Ministrowi Sprawiedliwości.

Centralny Zarząd Służby Więziennej jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, działającym na podstawie statutu nadanego zarzadzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.Urz. Min. Sprawiedl. poz. 174 ) w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zarządzeniem Nr 32/15 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej. 
 
mapa BIP.jpg
 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Kamil Warowny 2019-05-14 17:30 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Kacper Suwiński o 04.01.2023 14:26:51