Majątek Służby Więziennej

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Informacja za 2021 r.:

Centralny Zarząd Służby Więziennej sprawozdanie łączne:

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Zestawienie zmian w funduszu

- Informacja dodatkowa


Centralny Zarząd Służby Więziennej sprawozdanie jednostkowe:

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Zestawienie zmian w funduszu

- Informacja dodatkowa


Biuro Emerytalne Centralnego Zarządu Służby Więziennej sprawozdanie jednostkowe:

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Zestawienie zmian w funduszu

- Informacja dodatkowa


Informacja do biuletynu o wykonaniu budżetu Biura Emerytalnego SW za okres 01.01.2021r. - 30.06.2021r.

Informacja do biuletynu CZSW o wykonaniu budżetu Biura Emerytalnego SW za okres 01.01.2021r. - 30.06.2021r.

 

Informacja za 2020 r.:

Centralny Zarząd Służby Więziennej sprawozdanie łączne:

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Zestawienie zmian w funduszu

- Informacja dodatkowa


 

Centralny Zarząd Służby Więziennej sprawozdanie jednostkowe:

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Zestawienie zmian w funduszu

- Informacja dodatkowa


 

Biuro Emerytalne Centralnego Zarządu Służby Więziennej sprawozdanie jednostkowe:

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Zestawienie zmian w funduszu

- Informacja dodatkowa


 

Informacja za 2019 r.:

Centralny Zarząd Służby Więziennej sprawozdanie łączne:

- Bilans,

- Rachunek Zysków i Strat,

- Zestawienie Zmian w Funduszu,

- Informacja dodatkowa.

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej sprawozdanie jednostkowe:

- Bilans,

- Rachunek Zysków i Strat,

- Zestawienie Zmian w Funduszu,

- Informacja dodatkowa.

 

Biuro Emerytalne Centralnego Zarządu Służby Więziennej sprawozdanie jednostkowe:

- Bilans,

- Rachunek Zysków i Strat,

- Zestawienie Zmian w Funduszu,

- Informacja dodatkowa.

 

 

 

Struktura aktywów trwałych Służby Więziennej wg wartości netto:

Stan na 31.12.2017 r.

 

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Grunty

371 999 523,47

2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

1 368 403 219,65

3

Urządzenia techniczne i maszyny

136 314 218,86

4

Środki transportu

59 578 413,90

5

Inne środki trwałe

21 018 136,56

6

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

95 381 038,09

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

2 052 694 550,53

7

Wartości niematerialne i prawne

4 359 620,72

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Kamil Warowny 2019-05-14 17:30 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 3434;#Kacper Suwiński o 04.01.2023 14:26:51