​​​​​​Raport o stanie zapewnienia dostępności​ podmiotu publicznego​

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.sw.gov.pl

Centralny Zarząd Służby Więziennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2019-02-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie działają skróty klawiaturowe.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ppłk Bartłomiej Turbiarz, Bartlomiej.Turbiarz@sw.gov.pl​​​
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 640 85 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Dojazd do Centralnego Zarządu Służby Więziennej:

Budynek Centralnego Zarządu Służby Więziennej znajduje się przy ulicy Rakowieckiej 37A, przy skrzyżowaniu ulicy Rakowieckiej z Aleją Niepodległości, bezpośrednio przy stacji metra Pole Mokotowskie - linia M1. Dojazd  jest możliwy jest komunikacją miejską: metrem linia M1 - stacja Pole Mokotowskie, oraz tramwajami i autobusami kursującymi ulicą Rakowiecką i Aleją Niepodległości. Po drugiej stronie ulicy Rakowieckiej (przy budynku SGH)  znajduje się wydzielone i oznakowane  miejsce parkingowe dla osób niepłenosprawnych.
Na terenie Centralnego Zarządu Służby Więziennej obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.


KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI
Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Centralnym Zarzadzie Służby Więziennej. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności:

ppłk Bartłomiej Turbiarz

Bartlomiej.Turbiarz@sw.gov.pl​

telefon: +48 22 640 85 43


INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
Centralny Zarząd Służby Więziennej znajduje się przy ulicy Rakowieckiej 37a w Warszawie.
Jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, poleceniami, wytycznymi i regulaminami oraz  pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.
Dyrektor Generalny wykonuje zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia, a w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych więziennictwa wykonuje zadania głównego dysponenta środków budżetu państwa w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.


DLA OSÓB Z TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej: 

  • osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15 w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej tj. Warszawa ul Rakowiecka 37a;
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15  pod numerem telefonu: 22 640 86 51;
  • za pośrednictwem faxu pod numerem: 22 848 80 81;
  • pocztą elektroniczną pod adresem: bdg@sw.gov.pl;
  • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
  • zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.