Biuletyn: Zakład Karny Białystok

Jednostka: Zakład Karny Białystok
Adres: Zakład Karny Białystok
 Hetmańska 89
 15-727
 Białystok
 zk_bialystok@sw.gov.pl
 (85) 662 85 52 / (85) 664 34 01
Inspektorat: Nie
Jednostka nadrzędna: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok
Status: Zakład Karny w Białymstoku, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Spr. z dnia 15 marca 2004 r.) podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku. Zakład Karny w Białymstoku został powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 23/96/CZZK z dnia 27 maja 1996 r. Zakład Karny w Białymstoku jest zakładem karnym typu półotwartego i otwartego i przeznaczony jest dla: mężczyzn recydywistów penitencjarnych.
Kierownictwo: Dyrektor zakładu karnego
 płk Piotr Kondraciuk
 Tel./Fax: 85 662 85 52 / 85 664 34 01
 Zastępca dyrektora zakładu karnego
 mjr Jerzy Cybuliński
 Tel./Fax: 85 662 85 52 / 85 664 34 01
 Oficer prasowy
 por. Adam Turkowicz
 Tel./Fax: 85 662 85 75
 
Struktura Organizacyjna: W ramach Zakładu Karnego W Białymstoku funkcjonują:
 - dział penitencjarny
 - dział ochrony
 - dział ewidencji
 - dział finansowych
 - dział kwatermistrzowski
 - słuzba zdowia
 Wyodrębiniono również samodzielne stanowiska funkcjonariuszy do spraw:
 - zatrudnienia osadzonych
 - BHP
 - kadr
 - łączności i informatyki
 - próśb
 - skarg i wniosków osadzonych, i ich rodzin
  Ustalony limit etatów w jednośce 89 funkcjoanriuszy i 5,55 etatów cywilnych.
Podmioty Współpracujące:
Przedmiot działalności: Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw
 oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 

Oświadczenie majątkowe:  
  W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) , wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.
Majątek Służby Więziennej: Zakład Karny w  Białymstoku zajmuje działki , zabudowane, będące w trwałym zarządzie jednostki, o  numerach ewidencyjnych: 399/1 o powierzchni 2,4057 ha,  422/1 o powierzchni 0,3592 ha,   położone   przy ulicy Hetmańskiej 89, oraz niezabudowaną działkę Nr 403/2 o powierzchni 0,0565 ha położoną przy ul. Hetmańskiej 97.
 
 
 
Zamówienia publiczne: Postępowania przeprowadzane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z 2008r. Nr. 171, poz. 1058, Nr 220 poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz 742, Nr 157, poz 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz 1778 z późń. zm) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Aktualnie toczące się sprawy znaleźć można na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych – Ogólnopolski serwis zamówień publicznych Służby Więziennej.
Współpraca międzynarodowa: Brak.
Fundusze unijne: Od sierpnia 2008 roku Zakład Karny w Białymstoku realizuje dwa projektu współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy”
 2. „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”
 Celem projektu „Kluby Pracy” jest:
 Wypracowanie wspólnych z instytucjami pozarządowymi, OPS, Urzędami pracy i innymi instytucjami socjalnymi standardów oddziaływań wobec grup de faworyzowanych w ramach porozumień wzajemnych
 Nabycie przez osoby opuszczające zakłady karne umiejętności efektywnego poszukiwania pracy odpowiadającej ich potrzebom, umiejętnościom i kwalifikacjom w sposób adekwatny do aktualnych potrzeb rynku pracy.
 Wprowadzenie systemu szkoleń oraz kierunkowych studiów podyplomowych z zakresu readaptacji społeczno – zawodowej skazanych, które pozwolą na przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników SW do prowadzenia zajęć  dla osób odbywających Akrę pozbawienia wolności
 W ramach projektu wsparciem zostaną objęci skazani, który będą brali udział w zajęciach przywięziennego Klubu Pracy. Beneficjentami projektu są również funkcjonariusze SW realizujący zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy.
 Dotychczas w przeciągu 2,5 roku trwania projektu:
 Doposażono salę Klubu Pracy
 Przeprowadzono 20 cykli szkoleń z zakresu Klubu Pracy dla 196 skazanych
 Nawiązano współpracę z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 4 funkcjonariuszy ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 7 funkcjonariuszy ukończyło szkolenie z zakresu ART
 Dotychczas na realizację projektu poniesiono koszty w kwocie: 50.411,86 zł
 Celem projektu  „Kursy skazanych” jest:
 wzrost zatrudnienia i spójności społecznej zatrudnienie,
 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
 Grupami docelowymi projektu są:
 Osoby zainteresowane nabyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych, których okres zakończenia pobytu w jednostce penitencjarnej pozostał nie większy niż 2 lata  (w 2010 roku wniesiono odstępstwo + 1 rok ) lub nabyte uprawnienia do warunkowego przedterminowego zwolnienia
  W ramach realizacji projektu
 Przeprowadzono 14 kursów przyuczających do pracy, kwalifikacyjnych lub zawodowych oraz zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej dla 163 osób
 Utworzenie sali komputerowej na 11 stanowisk
 Zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zadań projektu
 Dotychczas na realizację projektu poniesiono koszty w kwocie:421.340,70 zł
  
  
 W 2010 roku w Zakładzie Karnym w Białymstoku w ramach Projektu „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowano 4 kursy:
 1. Spawacz w osłonie MAG – kurs ukończyło 10 osób
 2. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego – kurs ukończyło 12 osób
 3. Brukarz – robotnik drogowy – kurs ukończyło 12 osób
 4. Robotnik ogólnobudowlany – kurs ukończyło 12 osób
 Celem kursów było przyuczenie skazanych do wykonywania określonych prac.  W ramach kursu Spawacz oraz Magazyniera skazani dodatkowo uzyskali uprawnienia w zakresie spawania oraz prowadzenia wózka jezdniowego napędzanego. Do kursu kwalifikowane były osoby, których koniec kary nie był dłuższy niż 3 lata lub miały nabyte uprawnienia do warunkowego przedterminowego zwolnienia.
 W ramach projektu skazani uczestniczyli również w zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej, podczas której licencjonowani doradcy zawodowi pomagali im wyznaczyć własną ścieżkę pracy zawodowej po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.
 W ramach Projektu, w 2010 roku, na szkolenia dla skazanych przeznaczono 73.221,98 zł. Do tej pory, w ciągu 2 lat realizacji Projektu, udział w nim wzięły 163 osoby.
 W 2010 roku w ramach Projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 1. Przeprowadzono 10 cykli z zakresu z zakresu aktywizacji zawodowej KLUB PRACY dla 101 osób. W tym zakresie współpracowano z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 2. 4 funkcjonariuszy ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 3. 4 funkcjonariuszy ukończyło szkolenie z zakresu ART. (Treningu Zastępowania Agresji)
 Na realizację zadań Projektu w 2010 roku wydano 1.171,88 zł
 
 
W pierwszym półroczy 2011 roku w Zakładzie Karnym w Białymstoku w ramach realizowanego projektu „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano: 1. Kurs „Podstawy obsługi komputera z komputerowym magazynowaniem i fakturowaniem” 2. Kurs „Kierowca wózka jezdniowego” Celem skierowania uczestników na kursy było podniesienie ich kwalifikacji w zakresie obsługi komputera i posługiwania się programami do magazynowania i fakturowania oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego na kierowcę wózka jezdniowego. Łącznie w kursach wzięło udział 24 skazanych, którym do końca kary pozostało nie więcej niż 3 lata lub nabyli uprawnień do warunkowego przedterminowego zwolnienia. Aktualnie w Zakładzie Karnym w Białymstoku prowadzona jest rekrutacja na kurs „Brukarz – robotnik drogowy” oraz „Robotnik ogólnobudowlany”
Akty prawne:
Sposób załatwiania spraw: Zasady przyjmowania paczek
 Paczki z żywnością mogą być doręczane do Zakładu Karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierska, gońca.
  
 Paczki przyjmuje się codziennie w godz. 8.00 – 14.00.
 Paczki z żywnością o ciężarze przekraczającą ciężar 5 kg wraz z opakowaniem, nie przyjmuje się i powiadamia o tym osadzonego.
  
 Paczki przed wydaniem osadzonemu, poddaje się kontroli. W przypadku dostarczenia paczki z żywnością przez osobę odwiedzająca, podlega ona kontroli w obecności tej osoby.
  
 Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości
  
 Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.
  
 Paczki żywnościowe dostarczane do jednostki, wydaje się osadzonym w godzinach 10:00 – 20:00. nie później niż w pierwszym dniu roboczym od przyjęcia paczki.
  
 Paczki powinny spełniać następujące wymagania: a) paczka powinna być zapakowana w sposób umożliwiający nadanie jej przez pocztę lub firmę kurierską b) wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości, c) paczka żywnościowa nie może przekroczyć wagi 5 kg wraz z opakowaniem d) przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu. Ponadto przesłane lekarstwa powinny być zapakowane w oddzielnej paczce, gdzie następnie zostaną przekazane bezpośrednio do służby zdrowia, e) w paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszania w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości np. konserwy, napoje, soki w pojemnikach szklanych, plastikowych, kartonowych, mleko w proszku, kisiel, budyń, masło, sałatki,jaja,kwasek cytrynowy, soda itp.. f) artykuły żywnościowe nadesłane w paczce uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego, g) osadzeni nie mogą otrzymywać w paczkach wyrobów tytoniowych, a w paczkach żywnościowych – artykułów innych niż żywnościowe. h) Paczka higieniczno - odzieżowa bez naklejonej części talonu będzie traktowana jak paczka żywnościowa.
  
 Osadzony chory korzystający z przepisanej przez lekarza diety może otrzymywać paczki z żywnością wyłącznie według wskazań lekarza.
  
 Przy przyjęciu do Zakładu paczka podlega kontroli, do której mogą być wykorzystane odpowiednie urządzenia, środki techniczne, a także psy specjalne.
 
 Zasady udzielania widzeń
 Widzenia na terenie zakładu karnego dla skazanych odbywają się na niżej wymienionych zasadach: Skazani pracujący korzystają z widzeń w niedzielę w godz. 8.30 – 15.30, pozostali skazani korzystają z widzeń w niedzielę i poniedziałek w godz. 8.30 – 15.30. Rejestracja widzeń odbywa się w godz. 8.15 – 13.00. Ponadto widzenia odbywają się w niżej wymienione dni świąteczne: I Dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy ,3 Maja, 11 listopada..
  
 Osoba pragnąca uzyskać widzenie ze skazanym lub ukaranym powinna przedstawić funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na bramie głównej dowód tożsamości oraz określić dane personalne skazanego lub ukaranego.
 Osoba odwiedzająca przed wejściem do sali widzeń pozostawia w przeznaczonym do tego schowku w poczekalni: torby, paczki z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych.
  
 Skazany i ukarany może odbywać widzenie z nie więcej niż dwoma osobami dorosłymi. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.
  
 Osoby odwiedzające mogą przekazać skazanym zakupione wyłącznie w bufecie napoje, artykuły żywnościowe w formie poczęstunku, oraz zakupione w kantynie wyroby tytoniowe, artykuły higieniczne i żywnościowe.
  
 Artykuły, które skazani zabierają ze sobą po widzeniu podlegają kontroli.
  
 Osoby odwiedzające i skazani w trakcie widzenie winni stosować się do poleceń osób nadzorujących w razie naruszenie przepisów regulujących odbywanie widzeń oraz w przypadku zakłócania porządku widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.
  
 Widzenie odbywa się przy stoliku.
  
 Czas trwania widzenie dla skazanych wynosi 60 minut.
Rejestry, ewidencje, archiwa:
Dokumenty urzędowe: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012
 
Sprawozdzanie z planu działalności z 2012
 
Plan działalności 2013
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013
 
Sprawozdzanie z planu działalności z 2013
 
Sprawozdanie z wizytacji sędziego w Zakładzie Karnym w Białymstoku
Wzory druków:
Ważne ogłoszenia:  

 

Zakład Karny w Białymstoku

ul. Hetmańska 89

15-727 Białystok

DKW 073-58/13

Białystok, 03 wrzesień 2013r.

Informacja o zbędnych i zuzytych składnikach majątku ruchomego

Na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, Zakład Karny w Białymstoku informuje, iż posiada wymienione poniżej zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.


1
Cewka TSM-1 220V/16A kat. A
szt.
2
3,51 zł
Zbędne

2
Moduł listew kat. A
szt.
1
69,81 zł
Zbędne

3
Przewód LY 1x25 kat. A
mb.
20
7,43 zl
Zbędne

4
Przycisk płaski kat. A
szt.
1
26,96 zl
Zbędne

5
Rura żeliwna kat. A
szt.
3
47,24 zl
Zbędne

6
Stycznik TSM-1 220V/16A kat.A
szt.
5
59,74 zl
Zbędne

7
Wkładka BI WTS-16A kat. A
szt.
130
1,39 zl
Zbędne

8
Wkładka B-I WTS 63A kat. A
szt.
19
7,02 zł
Zbędne

9
Wpust piwniczny kat. A
kpl.
4
182,20 zl
Zbędne

10
Zawór hydroforowy fi 15 kat. A
szt.
2
0,3 zl
Zbędne

11
Blokada drzwi kat.A
szt.
8
2,46 zł
Zbędne

 
Wyposażenie wiezienne osadzonych
 
 
 
 

12
Ręcznik frotte
szt.
150
0,05 zł
Zużyte

13
Prześcieradło
szt.
180
0,10 zl
Zużyte

14
Poszewka
szt.
80
0,05 zł
Zużyte

15
Piżama
kpl.
70
0,20 zl
Zużyte

16
Ścierka do naczyń
szt.
130
0,05 zł
Zużyte

17
Ubranie robocze
kpl.
35
1,00 zl
Zużyte

18
Koc
szt.
110
1,20 zl
Zużyte

19
Materac 
szt.
120
1,20 zl
Zużyte

20
Poduszka
szt.
25
1,10 zł
Zużyte

 
Sprzęt ambulatoryjny
 
 
 
 

21
Aparat EKG           z NZMP      Nr 0813
szt.
1
4,00 zl
Zużyte

22
Aparat EKG -110 + walizka    z NZMP     Nr 0812
szt.
1
4,00 zł
Zużyte

23
Kozetka do badania       z NZMP    Nr 0811
szt.
1
2,50 zł
Zużyte

24
Ciśnieniomierz              z NZMP     Nr 0810
szt.
1
1,30 zł
Zużyte

25
Glucokard II                  z  ZOZ       Nr 3863
szt.
1
1,20 zł
Zużyte

26
Ciśnieniomierz Hartmann HG 160     z ZOZ    Nr 3866
szt.
1
1,30 zł
Zużyte

27
Nożyczki chirurgiczne  z ZOZ
szt.
2
1,20 zl
Zużyte

28
Pinceta anatomiczna  z  ZOZ
szt 
1
1,20 zl
Zużyte

29
Kleszczyki  z   ZOZ
szt 
1
0,70 zl
Zużyte

30
Pojemnik plastikowy  z   ZOZ
szt 
2
0,50 zł
Zużyte

31
Prześcieradło zielone  z   ZOZ
szt 
3
0,10 zł
Zużyte

 
Sprzęt kwaterunkowy
 
 
 
 

32
Łóżko koszarowe 
szt 
30
1,70 zł
Zużyte

33
Stół więzienny mały
szt 
6
2,50 zł
Zużyte

34
Stół świetlicowy
szt 
1
2,50 zl
Zużyte

35
Taboret więzienny
szt 
35
1,50 zł
Zużyte

36
Krzesło „Rawicz”   4707
szt 
10
1,20 zl
Zużyte

37
Czajnik elektryczny
szt
37
3,50 zł
Zużyte

38
Krzesło świetlicowe
szt 
1
1,20 zł
Zużyte

 
Sprzęt komuterowy i lącznościowy
 
 
 
 

39
Telefon Panasonic KXT     7300
szt.
8
5,00 zł
Zużyte

40
Telefon komórkowy Nokia  7418
szt.
2
1,00 zł
Zużyte

41
Telefon komórkowy Nokia  7421
szt.
2
1,00 zł
Zużyte

42
Telefax   7304
szt.
1
5,00 zł
Zużyte

43
Obiektyw CBC    3322
szt.
4
10,00 zł
Zużyte

44
Moduł CTI-lan     3324
szt.
1
1,00 zł
Zużyte

45
Telefon Panasonic  5306
szt.
2
1,00 zł
Zużyte

46
Telefon komórkowy Samsung   3335
szt.
1
1,00 zł
Zużyte

47
Telefon komórkowy Nokia   3343
szt.
1
1,00 zł
Zużyte

48
Kolumna radiowęzłowa      3010
szt.
1
3,00 zł
Zużyte

49
Głośniki dynamiczne      3002
szt.
4
1,00 zł
Zużyte

50
Monitor Philips 15      7262
szt.
1
12,00 zł
Zużyte

51
Video Sender Onyx     7430
szt.
1
1,00 zł
Zużyte

52
ASM Router Br-804    4883
szt.
1
1,00 zł
Zużyte

53
Głośniki komputerowe   4897
szt.
1
1,00 zł
Zużyte

54
Dysk twardy HDD320    7200
szt.
2
3,00 zł
Zużyte

55
Dysk twardy przenośny 250     7214
szt.
1
3,00 zł
Zużyte

56
Drukarka HP DJ 5940          7222
szt.
1
5,00 zł
Zużyte

57
Fujitsu-Siemens ZK serwer  148-ZK-04-ST
szt.
1
196,00 zł
Zużyte

58
Fujitsu-Siemens OISW serwer 168-ZK-05-ST
szt.
1
195,00 zł
Zużyte

59
Rejestrator rozmów SIM 98-ZK-00-ST
szt. 
1
640,00 zł
Zużyte
UWAGI:

1. Zbędny, zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego można ogladać na terenie Zakładu Karnego w Białymstoku ul. Hetmańska 89 w dni robocze od godz. 8:00 - 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

2. Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku rochomego może nastepić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 21.05.2010 r. (Dz. U. 2010.114.761).

3. Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. (Dz. U. 2010.114.761).

4. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 3 i 4 oraz w § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 21.05.2010 r. (Dz. U. 2010.114.761).

5. Wnioski o nieodpłatne przekazanie w/w składników należy przesyłać do dnia 13 września 2013 roku na adres: Zakład Karny w Białymstoku, ul. Hetmańska 89, 15-727 Białystok.

6. W pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski jedostek organizacyjnych Służby Więziennej.
Podpisał:


Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku 
ppłk Tadeusz Kaczyński


Identyfikator Jednostki: 6
StatusCreated:
StatusModified: Zmodyfikowany przez Andrzej Bielski o 2014-10-02 13:29
Struktura OrganizacyjnaCreated: Utworzony przez Stefan Szumowicz o 2011-01-18 11:41Przejdź wstecz do listy
Strona główna(Biuletyn Informacji Publicznej)