Biuletyn: Zakład Karny Grudziądz Nr 1

Jednostka: Zakład Karny Grudziądz Nr 1
Adres: Zakład Karny Grudziądz Nr 1
 Wybickiego 10 do 22
 86-300
 Grudziądz
 zk_1_grudziadz@sw.gov.pl
 (56) 64 40 400 / (56) 64 40 499
 
Inspektorat: Nie
Jednostka nadrzędna: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz
Status: Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2OO4 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej ( Dz . Urz. Min.Spraw. z dnia 15 marca 2OO4 r.) jest jednostką organizacyjną, podległą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy.
 
Organizację wewnętrzną Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu określa Zarządzenie organizacyjne Nr 1/2OO9 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu z dnia 10 lutego 2OO9 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk dla Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu. Jednostka nie posiada własnego statutu.
 
Kierownictwo: Dyrektor zakładu karnego: płk Krzysztof Janiszewski Tel./Fax: (56) 64 40 401 / (56) 64 40 499
Zastępca dyrektora zakładu karnego / Oficer prasowy: ppłk Helena Reczek Tel./Fax: (56) 64 40 402 / (56) 64 40 499
Zastępca dyrektora zakładu karnego: mjr Małgorzata Gajdus-Ciborowska Tel./Fax: (56) 64 40 433 / (56) 64 40 499 Zastępca dyrektora zakładu karnego: mjr Andrzej Gniot Tel./Fax: (56) 64 40 400 wewn.399 / (56) 64 40 499
Zastępca dyrektora zakładu karnego:
por. Karol Krakowiak Tel./Fax: (56) 64 40 480 / (56) 64 40 499
Struktura Organizacyjna: Zakładem Karnym Nr 1 w Grudziądzu kieruje Dyrektor, podległy Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy.
 
W skład Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu wchodząnastępujące komórki organizacyjne:
- Dział Kadr i Organizacyjno-Prawny,
- Dział Ewidencji,
- Dział Kwatermistrzowski,
- Dział Finansowy,
- Dział Penitencjarny,
- Dział Ochrony,
- Dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upoledzonych umysowo,
- Dział terapeutyczny dla skazanych kobiet uzaleznionych od alkoholu,
- Zespół Opieki Zdrowotnej,
- Zamiejscowy oddział ginekologiczno-położniczy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu,
- Dom dla Matki i Dziecka,
- Zespół Szkół dla Dorosłych.  
  
Podmioty Współpracujące: W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym osadzeni przebywający w tutejszym zakładzie karnym wykonują nieodpłtnie prace na rzecz samorządu lokalnego w ramach odrebnych umów aktualnie w następujących instytucjach:
- Lokalna Organizacja "Caritas" Diecezji Toruńskiej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego("Caritas"ul. Marcinkowskiego,
- "Caritas" ul. Klasztorna, Bursa "Caritas" ul. Chełmińska),
- Odział Medycyny Paliatywnej i Opieki Długoterminowej (Hospicjum) Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 1 i 2 w Grudziądzu,
- Gimnazjum nr 7,
- Szkoła Podstawowa nr 5,
- Grudziądzki Klub Sportowy"Olimpia",
- Stadion Miejski "GTŻ",
- Sąd Rejonowy w Grudziądzu,
- Biuro porad Obywatelskich w Kijewie Królewskim,
- Centrum kultury Teatr,
- Muzeum Im. DR Władysława Łęgi w Grudziądzu,
- Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Grudziądzu,
- Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej,
- Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" w Nowym Stawie,
- Ośrodek Informacjiu dla Niepełnosprawnych przy UM w Grudziądzu,
- Stowarzyszenie "Zawsze Razem",
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Ofiarom Wypadków w Grudziądzu, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnień w Grudziądzu,
- Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda OHP
- Urząd Pracy.
Przedmiot działalności: Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu realizuje, na zasadach okreslonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności wobec skazanych kobiet w zakładzie karnym typu zamkniętego i półotwartego i wobec skazanych mężczyzn w zakładzie karnym typu półotwartego oraz w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania wobec kobiet. W jednostce odbywają karę pozbawienia wolności kobiety młodociane, pierwszy raz karane i recydywistki oraz młodociani i pierwszy raz karanimężczyźni. Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu realizuje zadania wobec szczególnych grup podopiecznychosadzonych: skazanych kobiet z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu, skazanych i tymczasowo aresztowanych kobiet ciężarnych i pacjętek ginekologicznych, skazanych i tymczasowo aresztowanych matek i ich dzieci, skazanych uczennic, skazanych kobiet na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
 
Plan działalności na rok 2011
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu za rok 2011
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu za rok 2012
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu za rok 2013
 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013
 
Plan działalności na rok 2012
 
Plan działalności na rok 2013
 
Plan działalności na rok 2014
 
Plan działalności na rok 2015
Oświadczenie majątkowe: W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( t.j. Z 2009r. Nr 152, poz. 1223) wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.
Majątek Służby Więziennej: W zakresie majątku nieruchomego Zakład karny Nr 1 w Grudziadzu zajmuje budynki przy ul. Wybickiego 10/22, wobec których posiada tytuł prawny w postaci trwałego zarządu.
Zamówienia publiczne: Załad Karny Nr 1 w Grudziądzu realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.
Współpraca międzynarodowa: Wizyty stażowe pracowników i funkcjonariuszy więziennictwa z Gruzji z ramienia fundacji im. Stefana Batorego w ramach Regionalnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom jest realizowane w oddziale terapeutycznym dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu.
Fundusze unijne:     
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
 
Regionalny Program Operacyjny - Zapytanie Ofertowe - na wykonanie tablicy informacyjnej - Wyniki
 
Reginalny Program Operacyjny - Zapytanie Ofertowe - na wykonanie materiałów promocyjnych i tablicy pamiątkowej - Wyniki
Akty prawne: Ustawa zdnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy.
 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej.
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.
Sposób załatwiania spraw: Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
- Poniedziałek: 10:00-17:00
- Wtorek: 08:00-15:00
- Środa: 08:00-15:00
- Czwartek: 08:00-15:00
- Piątek: 08:00-15:00
 
Prośby i wnioski, dotyczące działalności Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu załatwia Dyrektor jednostki w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące działalnosci jednostki oraz postępowania funkcjonariusza Słuzby Więziennej załatwiają: Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziadzu - jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezposredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną Dyrektor Okręgowy Słuzby Więziennej w Bydgoszczy, jeżeli skarga dotyczy działalności Zakładu karnego Nr 1 w grudziądzu i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej. Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Rejestry, ewidencje, archiwa: W zakładzie Karnym Nr 1 istnieje archiwum zakładowe, w którym jest przechowywana dokumentacja własna aktowa kategorii A i kategorii B. Udostępnianie zasobów archiwalnych następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, za zgodą Dyrektora jednostki.
Dokumenty urzędowe: Dział nie zawiera obecnie informacji
Wzory druków: Ankieta bezpieczeństwa osobowego:
 
 http://sw.gov.pl/Data/Files/_public/praca/ankieta-bezpieczenstwa-osobowego.pdf
 
Ankieta personalna:
 
 http://sw.gov.pl/Data/Files/kunickim/praca/ankieta-personalna-kandydata-do-sluzby-wieziennej.doc
 
Informator dla kandydatów do służby więziennej:
 
 http://sw.gov.pl/Data/Files/_public/praca/informator-dla-kandydatow-do-sluzby-w-sluzbie-wieziennej.pdf
 
Ważne ogłoszenia: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 15.07.2014.
 
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 06.06.2014.
 
Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego - Kocioł parowy-wodny.
 
Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego - Lublin III.
 
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego - Fiat Croma.
 
Ogłoszenie o wyborze ofert na sprzedaż składników majątku ruchomego - Fiat Croma.
 

Identyfikator Jednostki: 17
StatusCreated:
StatusModified: Zmodyfikowany przez Arkadiusz Kilichowski o 2014-12-31 13:46
Struktura OrganizacyjnaCreated:Przejdź wstecz do listy
Strona główna(Biuletyn Informacji Publicznej)