Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Status prawny Służby Więziennej w Polsce

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.  Nr 79, poz. 523, z późn.zm.).
 Centralny Zarząd Służby Więziennej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek oranizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (M.P. Nr 28, poz. 459), jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Ministrowi Sprawiedliwości.Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną.
 Centralny Zarząd Służby Więziennej jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, działającym na podstawie statutu nadanego zarzadzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 lipca 2015 r.( Dz.Urz. Min. Sprawiedl. poz. 174 ) w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.
 Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zarządzeniem Nr 32/15 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.
 

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-10-08 10:46 o 2018-10-08 10:46:31
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.