Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych SW określa Zarządzenie Nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie funkcjonuje archiwum, gdzie przechowywana jest dokumentacja aktowa własna.
 
 Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej:
  
 1) Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej:
 - Ewidencja jednostek organizacyjnych;
 - Posiedzenia kierownictwa CZSW;
 - Narady i odprawy organizowane przez CZSW;
 - Opracowania CZSW;
 - Ewidencja sztandarów nadanych jednostkom organizacyjnym;
 - Rejestr współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi;
 - Współpraca z innymi instytucjami;
 - Współpraca między jednostkami SW;
 - Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących Służby Więziennej i umów zawieranych przez jednostki organizacyjne SW;
 - Opiniowanie projektów innych aktów prawnych;
 - Prenumerata pism i czasopism;
 - Współpraca międzynarodowa.
 
 2) Biuro Spraw Wewnętrznych:
 - Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych;
 - Książka kontroli.
  
 3) Biuro Dozoru Elektronicznego:
 - Współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymi;
 - Współpraca z samorządem terytorialnym i administracją terenową;
 - Współpraca z innymi instytucjami;
 - Współpraca między jednostkami Służby Więziennej;
 - Nabór funkcjonariuszy i pracowników;
 - Akty prawne DG CZSW;
 - Opiniowanie projektów innych aktów prawnych;
 - Administrowanie oprogramowania systemowego i pomocniczego.
 
 3) Biuro Kadr i Szkolenia:
 - Archiwum akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników;
  -Rejestr legitymacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników;
 - Ewidencja czasu służby i pracy;
 - Dokumentacja doskonalenia zawodowego;
 - Rejestr próśb, skarg i wniosków funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej;
 - Dziennik korespondencyjny.
 
 4) Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
 - Rejestr wypadków funkcjonariuszy Służby Więziennej;
 - Rejestr wypadków pracowników Służby Więziennej;
 - Dziennik korespondencyjny.
  
 5) Biuro Penitencjarne:
 Rejestry penitencjarne:
 - Miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych;
 - Kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wniosku o warunkowe zwolnienie;
 - Sprawozdanie zbiorcze o nauczaniu skazanych w zakładach karnych i poza ich obrębem;
 - Informacja o wysokości środków przyznanych przez Ministra Sprawiedliwości  w ramach planu finansowego funduszu pomocy postpenitencjarnej na rzecz więziennictwa;
 - Informacja o wysokości środków przyznanych przez Dyrektora Generalnego dla poszczególnych OISW na działalność w zakresie przygotowania skazanych do readaptacji społecznej i udzielania pomocy w chwili zwolnienia;
 - Przygotowywanie wniosków o wysokości kwot na rzecz OISW w ramach środków przekazywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i ich ewidencja;
 - Informacja (doroczna) o sposobie z wykorzystania środków finansowych z funduszu pomocy postpenitencjarnej przez CZSW i jednostki organizacyjne służby więziennej oraz oddziaływania w zakresie przygotowania do readaptacji społecznej skazanych realizowanej w danym roku sprawozdawczym.
 Rejestry Zespołu ds. Funduszy Europejskich:
 - Dziennik korespondencyjny nr ZE BP CZSW;
 - Rejestr kontroli jednostek podległych realizujących projekty zarządzane bezpośrednio z poziomu CZSW (projekty Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL);
 - Rejestr upoważnień wydanych kadrze SW do przetwarzania danych w ramach projektów Poddziałania 1.3.4 POKL;
 - Baza danych uczestników projektów Poddziałania 1.3.4 POKL.
  
 6) Biuro Ochrony i Spraw Obronnych:
 - Dziennik korespondencyjny w formie elektronicznej;
 - Urządzenia ewidencyjne dla dokumentów niejawnych;
 - Rejestr wydanych przepustek stałych CZSW;
 - Rejestr upoważnień do wejścia w porze dziennej i nocnej na teren wszystkich jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;
 - Rejestr upoważnień do zapoznawania się z planami ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
  
 7) Biuro Prawne:
 - Rejestr aktów prawnych Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 - Rejestr umów cywilnoprawnych oraz wydawanych w obrocie gospodarczym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
 
 8) Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne:
 - Rejestr prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 - Rejestr prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień podprogowych;
 - Rejestr wniosków o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
  
 9) Biuro Budżetu:
 - Współpraca miedzy jednostkami Służby Więziennej;
 – Projekty zatwierdzonego budżetu jednostek Służby Więziennej;
 – Bilanse roczne jednostek Służby Więziennej.
  
 10) Biuro Informacji i Statystyki:
      - Współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymi;
      - Współpraca z innymi instytucjami;
      - Współpraca między jednostkami Słuzby Więziennej;
      - Informacje stytystyczne o tymczasowo    aresztowanych,  skazanych i ukaranych;
      - Korespondencja związana z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków skutkujących pozbawieniem wolności;
       - Korespondencja związana z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków skutkujących pozbawieniem wolności-zapytania o pobytach;
       - Korespondencja dotycząca pojemności jednostek penitencjarnych;
        - Decyzje w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych;
         - Korespondencja związana z transportowaniem osadzonych; 
          -Korespondencja związana z ustalaniem przeznaczenia jednostek penitencjarnych.
 
  11) Biuro Służby Zdrowia:
 – Obsługa kancelaryjna kierownictwa jednostek organizacyjnych SW;
 – Opiniowanie projektów innych aktów prawnych;
 – Sprawozdania i informacje statystyczne zbiorcze ( własnej jednostki i  jednostek podległych);
 – Skargi i wnioski osadzonych;
 - Współpraca z innymi  instytucjami;
 – Współpraca między jednostkami Służby Więziennej;
 – Kontrole  kompleksowe, problemowe i doraźne w zakresie podstawowej działalności jednostek kontrolowanych;
 - Kontrole przeprowadzone przez OISW;
 – Harmonogram szkół , kursów i szkoleń;
 - Rozliczenia z budżetem;
 - Korespondencja dotycząca pojemności jednostek penitencjarnych;
 – Postępowania  wyjaśniające dotyczące zgonów osadzonych.
 
 12) Biuro Informatyki i Łączności:
 - Rejestr – organizacja projektowania  i  programowania.
  
 13) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych:
 - Posiedzenia kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej (CZSW);
 - Narady i odprawy służbowe;
 - Narady i odprawy organizowane przez CZSW;
 - Prenumerata, zaopatrzenie biblioteki;
 - Akty prawne Ministra Sprawiedliwości dotyczące bezpośrednio Służby Więziennej;
 - Akty prawne Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 - Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących Służby Więziennej i umów zawieranych przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 - Metodyka i organizacja planowania i sprawozdawczości (opisowej i statystycznej);
 - Wytyczne i instrukcje własne;
 - Opracowania Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
 - Plany roczne oraz sprawozdania z ich realizacji;
 - Opracowania Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
 - Analizy działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;
 - Analizy podstawowej działalności własnej jednostki;
 - Analizy zbiorczej, ogólnokrajowe dotyczące działalności Służby Więziennej;
 - Analizy zbiorcze Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej;
 - Eksploatacja systemów informatycznych;
 - Zakupy i uruchomienie sprzętu oraz instalacji towarzyszących i oprogramowania;
 - Przygotowanie redakcyjne wydawnictw. Upowszechnianie wydawnictw;
 - Współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymi;
 - Współpraca z innymi instytucjami;
 - Współpraca między jednostkami Służby Więziennej;
 - Reprezentacja;
 - Kontrole zewnętrzne w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej;
 - Kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne w zakresie podstawowej działalności jednostek kontrolowanych;
 - Kontrole wewnętrzne;
 - Analizy materiałów z kontroli;
 - Dostęp do informacji niejawnych;
 - Inne sprawy osobowe;
 - Organizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 - Programy nauczania i szkolenia;
 - Harmonogram szkół kursów i szkoleń;
 - Pisemne prace egzaminów końcowych;
 - Rekrutacja, wykaz uczestników szkolenia i nauczania;
 - Sprawozdania końcowe z realizacji procesu nauczania, szkolenia;
 - Dokumentacja dotycząca rekrutacji realizacji kursów doskonalenia zawodowego;
 - Dowody obecności w pracy;
 - Listy obecności, raporty obecności, rejestry wyjść w czasie pracy;
 - Urlopy;
 - Wczasy i wypoczynek pracowników i funkcjonariuszy;
 - Kolonie i obozy wypoczynkowe dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników;
 - Zapotrzebowania, zamówienia, rozdzielniki;
 - Inne dokumenty określające organizację i zakres służby ochronnej;
 - Imienny wykaz użytkowników kluczy specjalnych.
 
 14) Audytor Wewnętrzny:
 - Dziennik korespondencyjny.
  
 15) Biuro Emerytalne:
 - Archiwum dokumentacji emerytalno-rentowej;
 - Rejestr archiwalnych akt emerytalno-rentowych;
 - Rejestr formularzy zgłoszeniowych PŁATNIK;
 - Ewidencja upomnień;
 - Ewidencja tytułów wykonawczych;
 - Dziennik korespondencyjny.
 

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Utworzony przez: Utworzony przez SWNET\001293pwoz o 2011-07-25 12:55 o 2011-02-25 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Magdalena Brodzińska-Patalas o 2019-01-16 14:35 o 2019-01-16 14:35:22
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.