Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Ważne ogłoszenia Służby Więziennej

 

Areszt Śledczy Ostróda

Informacje dla interesantów: Dyrektor Aresztu Śledczego przyjmuje interesantów: w poniedziałki w godz. 8.00 – 17.00 od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.
 
Zasady udzielania widzeń:
 
Widzenia osadzonych z osobami powyżej 75 roku życia, niepełnosprawnymi ze znaczną dysfunkcją ruchu (osoby poruszające się na wózku lub o kulach) oraz posiadającymi I grupę inwalidzką o widocznej niepełnosprawności, z kobietami w ciąży oraz osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, udzielane są w pierwszej kolejności.
1. Zasady udzielania widzeń tymczasowo aresztowanym:
1) Widzenia tymczasowo aresztowanych odbywać się będą w każdą niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w godzinach 8.00- 15.00. 2) Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu tymczasowo aresztowanemu udziela się tylko jednego widzenia. O zwiększonej liczbie widzeń w tym samym dniu decyduje dyrektor. 3) W przypadku osoby tymczasowo aresztowanej dyrektor może tylko indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia. 4) W widzeniu z tymczasowo aresztowanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, które wcześniej uzyskały zgodę organu dysponującego na taką formę spotkania. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia  pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką dunkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.
2. Zasady udzielania widzeń skazanym lub ukaranym:
1. Widzenia skazanych lub ukaranych odbywać się będą w każdą niedzielę oraz dodatkowo w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w godzinach 8.00- 15.00. 2. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą ilością osób odwiedzających. 4. W widzeniu ze skazanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzenia tylko pod opieką osób pełnoletnich. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora. Wpłaty na konto depozytowe osadzonego dokonywać można za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru: Areszt Śledczy w Ostródzie ul. Olsztyńska 3 14-100 Ostróda np. Joanna Kowalska c. Stanisława lub bankowego dowodu wpłaty na konto: NBP O/O Olsztyn z opisem w treści wpłaty lub przekazu np. dla Joanna Kowalska c. Stanisława Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres: Areszt Śledczy w Ostródzie ul. Olsztyńska 3 14-100 Ostróda woj. warmińsko - mazurskie Zasady przyjmowania paczek: 1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w kwartale paczkę z żywnością, o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. 2. Osadzony może za odrębnym zezwoleniem dyrektora otrzymać paczkę z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny. 3. Paczki przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00-15.00 przez wyznaczonego funkcjonariusza. 4. Paczek z żywnością o wadze przekraczającej 5 kg nie przyjmuje się informując o tym osadzonego. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie takiej przesyłki. 5. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. 6. W paczkach z odzieżą i środkami higieny nie mogą być zawarte produkty żywnościowe. 7. Paczka zawierająca niedozwolone produkty, a w szczególności artykuły tytoniowe będzie odesłana nadawcy na jego koszt. 8. W przypadku nieobecności osadzonego w tutejszym areszcie śledczym przesyłki nie przyjmuje się podając jednocześnie adres aktualnego pobytu osadzonego w innej jednostce penitencjarnej. Zabrania się wnoszenia na teren aresztu śledczego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie aresztu śledczego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie aukcji na sprzedaż samochodu

Areszt Śledczy

ul. Olsztyńska 3, 14-100 Ostróda,

Ogłasza aukcję na sprzedaż środka trwałego  

Przedmiot aukcji

  • Samochód ciężarowy marki  Citroen Berlingo, rocznik 2005 nr rej. NOS 6N20, przebieg 101 671 km, wartość szacunkowa wynosi – 6.100 zł (sześć tysięcy sto złotych 00/100).

 Szczegółowe informacje techniczne na temat samochodu można uzyskać pod nr telefonu
tel. 89 646 02 30 lub elektronicznie,  adres email:
dkw_ostroda@sw.gov.pl

Sprzedający dysponuje oceną techniczną dotyczącą powyższego pojazdu sporządzoną  przez powołaną komisję.

Samochód można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu przedmiotowych oględzin                        z osobą uprawnioną z ramienia Sprzedającego do kontaktów z oferentami:  p. Dawid Cemka, tel. 89 646 02 31, e-mail: dawid.cemka@sw.gov.pl lub  od godz. 10.00 do godz. 11.00
w dniu  23 maja 2017 r. w siedzibie sprzedającego.

Zasady aukcji i informacje szczegółowe

1. Aukcja będzie przeprowadzona na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w Sprawie Szczegółowego  Sposobu Gospodarowania Niektórymi Składnikami Majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017
(Dz.U. z 2017 r. poz. 729).

2. Wysokość postąpienia wynosi: 100 zł.

3. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

4. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w dniu zapłacenia ceny nabycia.

6. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu aukcji.

 

 

Wadium

1. Uczestnicy aukcji zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości szacunkowej pojazdu tj. 610 zł.

2. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium. Wadium należy wpłacać na konto Aresztu Śledczego w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 3 na nr konta:                  37 1010 1397 0081 1013 9120 0000 lub w kasie sprzedającego w terminie do dnia                      23 maja 2017 roku do godziny 11:00.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

a.       żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje, co najmniej ceny wywoławczej;

b.      uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

5. Komisja niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

 

Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji

 Aukcja odbędzie się dnia 23 maja 2017  roku o godzinie 11:30 w siedzibie sprzedającego tj. Areszt Śledczy w Ostródzie, ul. Olsztyńska 3.

Treść ogłoszenia jest dostępna na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Ostródzie pod adresem:

http://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-areszt-Sledczy-w-ostrodzie


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Ślusarczyk
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Wojciech Wiśniewski o 2017-06-07 12:21 o 2017-06-07 12:21:37
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.