Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Ważne ogłoszenia Służby Więziennej

 

Areszt Śledczy Ostróda

Informacje dla interesantów: Dyrektor Aresztu Śledczego przyjmuje interesantów: w poniedziałki w godz. 8.00 – 17.00 od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.
 
Zasady udzielania widzeń:
 
Widzenia osadzonych z osobami powyżej 75 roku życia, niepełnosprawnymi ze znaczną dysfunkcją ruchu (osoby poruszające się na wózku lub o kulach) oraz posiadającymi I grupę inwalidzką o widocznej niepełnosprawności, z kobietami w ciąży oraz osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, udzielane są w pierwszej kolejności.
1. Zasady udzielania widzeń tymczasowo aresztowanym:
1) Widzenia tymczasowo aresztowanych odbywać się będą w każdą niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w godzinach 8.00- 15.00. 2) Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu tymczasowo aresztowanemu udziela się tylko jednego widzenia. O zwiększonej liczbie widzeń w tym samym dniu decyduje dyrektor. 3) W przypadku osoby tymczasowo aresztowanej dyrektor może tylko indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia. 4) W widzeniu z tymczasowo aresztowanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, które wcześniej uzyskały zgodę organu dysponującego na taką formę spotkania. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia  pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką dunkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.
2. Zasady udzielania widzeń skazanym lub ukaranym:
1. Widzenia skazanych lub ukaranych odbywać się będą w każdą niedzielę oraz dodatkowo w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w godzinach 8.00- 15.00. 2. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą ilością osób odwiedzających. 4. W widzeniu ze skazanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzenia tylko pod opieką osób pełnoletnich. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora. Wpłaty na konto depozytowe osadzonego dokonywać można za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru: Areszt Śledczy w Ostródzie ul. Olsztyńska 3 14-100 Ostróda np. Joanna Kowalska c. Stanisława lub bankowego dowodu wpłaty na konto: NBP O/O Olsztyn z opisem w treści wpłaty lub przekazu np. dla Joanna Kowalska c. Stanisława Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres: Areszt Śledczy w Ostródzie ul. Olsztyńska 3 14-100 Ostróda woj. warmińsko - mazurskie Zasady przyjmowania paczek: 1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w kwartale paczkę z żywnością, o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. 2. Osadzony może za odrębnym zezwoleniem dyrektora otrzymać paczkę z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny. 3. Paczki przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00-15.00 przez wyznaczonego funkcjonariusza. 4. Paczek z żywnością o wadze przekraczającej 5 kg nie przyjmuje się informując o tym osadzonego. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie takiej przesyłki. 5. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. 6. W paczkach z odzieżą i środkami higieny nie mogą być zawarte produkty żywnościowe. 7. Paczka zawierająca niedozwolone produkty, a w szczególności artykuły tytoniowe będzie odesłana nadawcy na jego koszt. 8. W przypadku nieobecności osadzonego w tutejszym areszcie śledczym przesyłki nie przyjmuje się podając jednocześnie adres aktualnego pobytu osadzonego w innej jednostce penitencjarnej. Zabrania się wnoszenia na teren aresztu śledczego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie aresztu śledczego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 
 
 
 
 
 

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Ślusarczyk
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Wojciech Wiśniewski o 2017-12-20 08:57 o 2017-12-20 08:57:05
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.