Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Fundusze unijne

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

W okresie przed akcesją Polski do Unii Europejskiej więziennictwo korzystało ze wsparcia środków unijnych ukierunkowanych na m.in. wzmocnienie struktur wymiaru sprawiedliwości i podniesienie efektywności wykonania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Podejmowane wówczas działania współfinansowane były ze środków programów PHARE 1998-2003, którymi zarządzał Minister Sprawiedliwości.
 
W latach 2005-2008 Centralny Zarząd Służby Więziennej był samodzielnym administratorem projektu „Nowa droga dla byłych więźniów”, który realizowany był w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na lata 2004-2006 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmował realizację działań ukierunkowanych na zbudowanie spójnego systemu służącego readaptacji społecznej więźniów i przywracaniu ich na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary. Wsparcie w ramach projektu uzyskało łącznie ponad 500 kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w 13 jednostkach penitencjarnych. Wartość udzielonego wsparcia wyniosła blisko 8 mln zł. Centralny Zarząd Służby Więziennej pełnił funkcję Administratora Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, w którym uczestniczyli także: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowa Rada Kuratorów oraz Stowarzyszenie MONAR. Szczegółowe informacje o realizacji projektów znajdują się na oficjalnej stronie internetowej poświęconej Programowi Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
www.equal.org.pl.

W latach 2008-2014 realizowane były przez Centralny Zarząd Służby Więziennej działania w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Działania te prowadzone były w ramach 4 projektów systemowych nazwanych jako: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy”, „Penitencjarny doradca zawodowy”, „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 lub 207 § 1 Kodeksu karnego”. Celem głównym projektów było udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Wsparcie w ramach projektu uzyskało łącznie ponad 75 tys. kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w 128 jednostkach penitencjarnych. Wartość udzielonego wsparcia wyniosła ponad 104 mln zł. Szczegółowe informacje o realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi: www.funduszestrukturalne.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl.

Od 2012 r. w Służbie Więziennej realizowane są przedsięwzięcia wspieranie finansowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” . Działania te ukierunkowane głównie na udzielanie wsparcia kadrze wymiaru sprawiedliwości w zakresie podniesienia umiejętności zawodowych służących właściwemu wykonywaniu obowiązków służbowych w celu przestrzegania zasad humanitarnego wykonania kary pozbawienia wolności. Działania prowadzone są we współpracy z norweską służbą penitencjarną. Zakończenie realizacji Programu planowane jest w 2017 r. Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach Programu PL17 Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi: www.eog.gov.pl oraz www.sw.gov.pl.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem do realizacji kolejnego projektu systemowego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Będzie to przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2015-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020. Założenia realizacji tych działań będą opierały się na kontynuacji działań prowadzonych przez więziennictwo w trakcie działań podejmowanych w trakcie realizacji projektów Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Celem głównym projektu będzie udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Wartość wsparcia oszacowano w wysokości ok. 148 mln zł. Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój znajdują się obecnie na oficjalnej stronie internetowej Ministra Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2017-07-25 13:46 o 2017-07-25 13:46:17
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.