Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Archiwum

 
Nagłówek

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Fundusze Unijne.

Centralny Zarząd Służby Więziennej uczestniczy w działaniach związanych z readaptacją społeczno-zawodową skazanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej od 1998 r. W wyniku podpisanego w grudniu 1998 r. Memorandum Finansowego pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską, polska Służba Więzienna została zaproszona do udziału w programie przedakcesyjnym Unii Europejskiej PHARE w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego wzmocnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach projektów PHARE 1998, PHARE 1999, PHARE 2001 i PHARE 2003 zrealizowano działania związane z: postępowaniem ze specjalnymi kategoriami więźniów, w tym z osadzonymi niebezpiecznymi, sprawcami przestępstw seksualnych i przestępstw skierowanych przeciwko rodzinie, zarządzaniem jednostkami penitencjarnymi, utworzono Centralną Bazę Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET, wzmocniono bazę dydaktyczną Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz dokonano zakupu sprzętu do diagnozowania i leczenia osadzonych uzależnionych. W ramach projektów PHARE polska Służba Więzienna współpracowała na zasadach twinning’u z Francją, Hiszpanią i Holandią. Wartość całkowita projektów realizowanych w okresie przedakcesyjnym wyniosła ok. 780 tys. EUR.

 Od 2004 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej koordynował realizację projektu „Nowa droga dla byłych więźniów” realizowanego ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt został zakończony w marcu 2008 r. Jego całkowita wartość wyniosła ok. 2,5 mln EUR. Projekt realizowany był przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, Krajową Radą Kuratorów, Ochotniczymi Hufcami Pracy, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniem MONAR. Działania projektowe skierowane były do grupy 500 skazanych kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w 13 jednostkach penitencjarnych w całym kraju. Beneficjenci projektu uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach zawodowych, zajęciach aktywizacji zawodowej oraz szkoleniach języków obcych. Ponadto mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i zajęć terapii uzależnień. Cykl działań został zaplanowany w celu przygotowania skazanych do efektywnego powrotu do społeczeństwa po zakończeniu kary pozbawienia wolności.

Obecnie realizowane są 4 projekty, które są zaplanowane na lata 2008-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Polski. Całkowita wartość projektów wyniesie ok. 35 mln EUR. Projekty są realizowane w ramach Poddziałania 1.3.4 „Centralny Zarząd Służby Więziennej - projekty systemowe” umieszczonego w centralnie realizowanym Priorytecie I „Zatrudnienia i integracja społeczna”, Działaniu 3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”. Ich założenia dotyczą:

- Projekt 1.25 pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.04-00-025/08 z dnia 25 lipca 2009 r.), w ramach którego prowadzi się działania zmierzające do przygotowania w 45 wytypowanych jednostkach penitencjarnych wyspecjalizowanej kadry do pełnienia funkcji tzw. lidera przywięziennego klubu pracy w celu podniesienia poziomu efektywności podejmowanych działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej i prowadzonych oddziaływań readaptacyjnych. Beneficjentami projektu są funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, a także osoby odbywające karę pozbawienia wolności uczestniczące w zajęciach ww. klubów pracy.

- Projekt 1.26 pn. „Penitencjarny doradca zawodowy” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.04-00-026/08 z dnia 25 lipca 2009 r.), zgodnie z którego założeniami utworzono w 15 jednostkach penitencjarnych stanowiska penitencjarnego doradcy zawodowego. Osoby zatrudnione na tym stanowisku służą pomocą osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w okresie przygotowania do zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności w planowaniu i organizowaniu ich życia zawodowego po zakończeniu odbywanej kary. Istotnym założeniem systemu jest opracowanie broszury służącej kadrze penitencjarnej w pracy z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności w aspekcie przygotowania do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary..

- Projekt 1.27 pn. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.04-00-027/08 z dnia 25 lipca 2009 r.) zakłada wdrożenie systemowego, zintegrowanego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego obejmującego prowadzenie wśród zainteresowanych skazanych powiązanych szkoleń o charakterze zawodowym oraz oddziaływań aktywizująco-wzmacniających. Przez cały okres trwania projektu przewiduje się udział w tych działaniach grupy ok. 38 tys. skazanych przebywających w 128 jednostkach penitencjarnych.

- Projekt 1.28 pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 lub art. 207 §1 Kodeksu karnego” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.04-00-028/08 z dnia 25 lipca 2009 r.) oparty jest na działaniach związanych z przygotowaniem do powrotu na rynek pracy skazanych szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu wsparcie uzyska ponad 1 400 osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 Wymienione powyżej projekty są przedsięwzięciami długoletnimi trwającymi od 2008 r. do 2014 r.

Rolę Instytucji Zarządzającej dla realizowanych w ramach POKL pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (DZF MRR). Działania Instytucji Pośredniczącej względem Priorytetu I POKL prowadzi Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DWF MPiPS). Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji przez CZSW projektów systemowych prowadzi Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (IP II - pion Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

Od 2010 r. trwały prace nad przygotowaniem do realizacji przez Służbę Więzienna programu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2012 r. zapadła decyzja Biura Mechanizmów Finansowych o realizacji programu „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”. W styczniu 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego i Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej dotycząca realizacji przedmiotowego programu.

Założenia programu przewidują realizację siedmiu projektów przez beneficjentów, którymi będą zarówno przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej, jak również Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Działania projektowe obejmować będą m.in. działania szkoleniowe skierowane do kadry wymiaru sprawiedliwości, probacji oraz Służby Więziennej, modernizację systemu szkolenia więziennictwa oraz wdrożenie informatycznych systemów zarządzania jednostkami organizacyjnymi więziennictwa. W ramach programu zaplanowano także cykl szkoleń zawodowych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności umożliwiających przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy i do społeczeństwa po zakończeniu kary. Łączna wartość programu na lata 2012-1015 została oszacowana w wysokości ponad 15 mln EUR.

Program ma charakter partnerski i obejmować będzie realizację zaplanowanych działań w kooperacji z norweskim więziennictwem. W ramach współpracy zaplanowane zostały także działania obejmujące m.in. wymianę doświadczeń opartą na wymianie kadry polskiego i norweskiego resortu sprawiedliwości.

Zadania Operatora Programu pełni Zespół ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

ZARZĄDZENIE Nr 18/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych

Informacja

 

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 

         Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761), Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania składniki rzeczowe majątku ruchomego (załączniki 1, 2).

 

 

  1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbędzie się przez nieodpłatne przekazanie innej jednostce, sprzedaż lub darowiznę.
  2. Stosownie do § 7 ust. 3 rozporządzenia, przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.
  3. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
  4. Darowizna składników majątku ruchomego może być dokonana na rzecz podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia.
  5. Zainteresowani zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym
    w rozporządzeniu.
  6. Wnioski należy przesyłać do dnia 5 stycznia 2015 r. do Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego  na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa.
  7. Szczegółowych informacji na temat składników majątku udziela:

-          załącznik nr 1: Pan Paweł Pietras tel.: sekretariat (22) 640 85 11, bezpośredni
(22) 640 85 85,

-          załącznik nr 2: Pan Robert Olejniczak tel.: sekretariat (22) 640 85 11, bezpośredni (22) 640 85 24.

 


                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.