Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Kamińsk

Jednostka

Zakład Karny Kamińsk

Adres

Zakład Karny w Kamińsku
ul. Obrońców Westerplatte 1
 11-220 Górowo Iławeckie
Tel  89 761 74 00
Fax 89 761 70 77

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).
 Zakład Karny jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Jako jednostka budżetowa działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).
 

Kierownictwo

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Cezary Kosacz
tel.(89) 761-74-77
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppor. Piotr Korostyński
tel. (89) 761-74-63
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Wojciech Szczudło
tel. (89) 761-74-73
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Krzysztof Hradowicz
tel. (89) 761-74-47
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Mirosław Ducki
tel. (89) 761-74-47

Struktura Organizacyjna

Kierownictwo Zakładu Karnego w Kamińsku:
 Dyrektor Zakładu Karnego
 Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
  
 
 Samodzielne stanowiska:
 Radca prawny
 ds. Bezpieczeństwa higieny pracy
 ds. Organizacyjno prawnych
 ds. Łączności i  Informatyki
 Sekretarka
  
 Działy:
 Dział ewidencji
 Dział finansowy
 Dział kwatermistrzowski
 Dział ochrony
 Dział penitencjarny
 Dział służby zdrowia
 Dział kadr
  
 Wykaz stanowisk w Zakładzie Karnym w Kamińsku oraz liczbę i strukturę etatów w komórkach organizacyjnych zawiera zarządzenie organizacyjne Dyrektora wydane na podstawie odrębnych przepisów - na podstawie przyznanych etatów.

Podmioty Współpracujące

Ośrodek kultury w Górowie Iławeckim
 Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu.
 

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
 - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
 - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

 

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Akty prawne

- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy 
- rozporządzenia i przepisy wykonawcze do ustawy Kodeks   karny wykonawczy
 
 
 

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego  przyjmuje interesantów:
 poniedziałek 7:30 - 17:00
 wtorek - piątek 8:00 – 15:00
 
Zasady przyjmowania paczek

UWAGA: Od dnia 01.07.2015 r. skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, o ciężarze do 6 kg w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Zamówienie na realizację paczki może być złożone przez samego osadzonego, po pokryciu kosztów przygotowania paczki, jak również przez osobę najbliższą. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Podczas sporządzania paczki należy uwzględnić fakt możliwości posiadania przez osadzonego do 9 litrów napojów.

 1. REALIZACJA PACZKI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU

Chcąc zrealizować paczkę osadzonemu musisz wykonać następujące kroki:

 • pobierz druk zamówienia na paczkę,

 • zapoznaj się z cennikiem artykułów dostępnych w celu realizacji paczki,

 • uzupełnij druk w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce,

 • dokonaj wpłaty na konto wskazane we wniosku: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W GDAŃSKU 22 1130 1121 0006 5624 2920 0037, a w przypadku dokonywania przelewu z zagranicy numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN, tj.: PL 22 1130 1121 0006 5624 2920 0037 SWIFT, BIC kod: GOSKPLPW

 • prześlij wypełniony druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty; możesz to zrobić:

1. za pośrednictwem e-maila, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres: oddzialkaminsk@igbbielik.pl

2. drogą pocztową na adres:

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Czarnem

Oddział Kamińsk

11-220 Górowo Iławeckie

Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1

3. lub faxem na numer: +48-89-761-73-00

 • po otrzymaniu zamówienia i środków finansowych, pracownik kantyny po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, zrealizuje zamówienie. Uprawnienie do otrzymania paczki realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

W przypadku, gdy nie są spełnione warunki opisane powyżej, środki finansowe wpłacone za zakup paczki zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazane w zamówieniu konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres; kwota ta zostanie pomniejszona o koszt dokonania przelewu lub przekazu pocztowego.


NIEZBĘDNYM DLA PRAWIDŁOWEGO ZAKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW JEST PODANIE W POLU „TYTUŁEM” IMIENIA, NAZWISKA I IMIENIA OJCA OSADZONEGO.

 1. REALIZACJA PACZKI ZA POŚREDNICTWEM KANTYNY W CZASIE WIDZENIA:

 • pobierz druk zamówienia na paczkę od funkcjonariusza nadzorującego widzenia lub pracownika kantyny,

 • zapoznaj się z dostępnym cennikiem artykułów dostępnych w kantynie,

 • uzupełnij druk w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce,

 • uzupełniony druk złóż u funkcjonariusza nadzorującego widzenia,

 • po potwierdzeniu możliwości otrzymania paczki przez skazanego w danym miesiącu, paczka zostanie zrealizowana przez pracownika kantyny,

 • opłać realizację paczek.

Zamówienie na paczkę (druk do pobrania)

Lista produktów żywnościowych dostępnych w punkcie sprzedaży (do pobrania)

Zasady przyjmowania sprzętu RTV:


Osadzony ma prawo za zgodą Dyrektora otrzymać sprzęt RTV. Sprzęt RTV nie może przekraczać wymiarów 50x50x50 cm. Odbiorniki TV nie mogą być większe niż 19 calowe. Dostarczany do Zakładu Karnego sprzęt powinien być sprawny technicznie, posiadać nieuszkodzoną i umożliwiającą oplombowanie obudowę, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa „CE”. Przyjmowany sprzęt elektroniczny nie może posiadać możliwości komunikacji radiowej typu: GSM, DCS, UMTS, Bluetooth, WiFi. Osadzony wyraża również zgodę na zerwanie plomb gwarancyjnych ze sprzętów RTV oraz naklejanie plomb kontroli technicznej, w sposób widoczny i uniemożliwiający otwarcie ich obudowy.

Sprzęt RTV przyjmowany jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:30 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 8:00 do 16:00. Powinien być dostarczony bezpośrednio na bramę Zakładu Karnego. Powodem ustalenia takiego sposobu dostarczenia sprzętu jest konieczność sprawdzenia zawartości sprzętu przez upoważnionego funkcjonariusza SW w obecności osoby dostarczającej.
NIe wyrażenie zgody na sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności osoby dostarczającej skutkuje odmową jej przyjęcia.

Przekazy i przelewy na rzecz osadzonych

„Odbiorcą” przekazu bądź przelewu jest zawsze Zakład Karny w Kamińsku. W celu bezbłędnego i skutecznego zaksięgowania środków pieniężnych na koncie depozytowym osadzonego, należy jego dane personalne (nazwisko, imię, imię ojca osadzonego) umieścić w polu „tytułem” polecenia przelewu a nie w polu „nazwa odbiorcy”, wg poniższego wzoru:

nazwa odbiorcy: Zakład Karny w Kamińsku ul. Obrońców Westerplatte 1
11-220 Górowo Iławeckie

nr rachunku: 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000

kwota: 100,00

tytułem: Kowalski Zygmunt s. Jerzego

W przypadku dokonywania przelewu z zagranicy nr rachunku odbiorcy należy wpisać w formacie IBAN, tj.:

PL 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000


SWIFT, BIC kod: NBPLPLPW

Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla skazanych odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 08.00 – 16.00 oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) w godzinach 08.00 – 16.00. Widzenia w ważne dni świąteczne obrządków innych niż obrządek rzymsko-katolicki odbywać się będą po indywidualnych ustaleniach. Od dnia 05.08.2013 r. widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej oraz widzenia bez osoby dozorującej odbywać się będą od piątku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 16.00. Prośby o udzielenie widzenia z osadzonymi winny być złożone przez osoby odwiedzające do godziny 14.30. Zgłoszenie takie winno być dokonane odpowiednio wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut. Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy. Należy bezwzględnie pamiętać o dokumentach niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wejście na teren jednostki. Może to być np. dowód osobisty, legitymacja, paszport itp. Dzieci w wieku szkolnym mogą uczestniczyć w widzeniu na podstawie legitymacji szkolnej. Osoby przyjeżdżające z małymi dziećmi będą wpuszczane na salę widzeń w miarę możliwości poza kolejnością. Osoby będące pod wpływem alkoholu mogą zostać poddane badaniu alkomatem i po pozytywnym wyniku lub odmowie poddania się testowi nie zostaną wpuszczone na teren zakładu karnego. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających i psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
Istnieje również możliwość sporządzenia paczki podczas widzenia z artykułów dostępnych w kantynie zakładu karnego.

Informuje się wszystkie osoby odwiedzające, że w pierwszej kolejności widzenia ze skazanymi będą udzielane:

 • kobietom w zaawansowanej ciązy,
 • osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 • osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
 • osobom powyżej 75 roku życia.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

98

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-01 17:56

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Grzegorz Sroczak o 2011-04-19 07:44

AdresModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Adam Jasiun o 2018-06-06 11:30

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

 

AdresWytwarzajacy

Ewa Misztal

Akty prawneWytwarzajacy

Ewa Misztal

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Ewa Misztal

Fundusze unijneWytwarzajacy

Ewa Misztal

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Ewa Misztal

NabórWytwarzajacy

Ewa Misztal

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Ewa Misztal

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Ewa Misztal

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Ewa Misztal

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Ewa Misztal

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Ewa Misztal

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Ewa Misztal

StatusWytwarzajacy

Ewa Misztal

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Ewa Misztal

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Mirosław Ignasz

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Ewa Misztal

Wzory drukówWytwarzajacy

Ewa Misztal

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Tomasz Knop

KierownictwoWytwarzajacy

Ewa Misztal

Załączniki

pla_2011_ZK_Kamińsk.odt    
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.