Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Kamińsk

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Kamińsk

Adres

Zakład Karny w Kamińsku
ul. XXX-Lecia PRL 1
 11-220 Górowo Iławeckie
Tel  89 761 74 00
Fax 89 761 70 77

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).
 Zakład Karny jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Jako jednostka budżetowa działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).
 

Kierownictwo

Dyrektor zakładu karnego
mjr  Arkadiusz Szpakowski
tel.(89) 761-74-77
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr  Zdzisław Szewczyk
tel. (89) 761-74-63
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk  Andrzej Kinal
tel. (89) 761-74-73
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Cezary Kosacz
tel. (89) 761-74-48
 
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Zbigniew Rokita
tel. (89) 761-74-47

Struktura Organizacyjna

Kierownictwo Zakładu Karnego w Kamińsku:
 Dyrektor Zakładu Karnego
 Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
  
 
 Samodzielne stanowiska:
 Radca prawny
 ds. Bezpieczeństwa higieny pracy
 ds. Organizacyjno prawnych
 ds. Łączności i  Informatyki
 Sekretarka
  
 Działy:
 Dział ewidencji
 Dział finansowy
 Dział kwatermistrzowski
 Dział ochrony
 Dział penitencjarny
 Dział służby zdrowia
 Dział kadr
  
 Wykaz stanowisk w Zakładzie Karnym w Kamińsku oraz liczbę i strukturę etatów w komórkach organizacyjnych zawiera zarządzenie organizacyjne Dyrektora wydane na podstawie odrębnych przepisów - na podstawie przyznanych etatów.

Podmioty Współpracujące

Ośrodek kultury w Górowie Iławeckim
 Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu.
 Dwie osoby pracujące na etacie cywilnym(terapeuta, ratownik medyczny)

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
 - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 - zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
 - wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

 

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Akty prawne

- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy 
- rozporządzenia i przepisy wykonawcze do ustawy Kodeks   karny wykonawczy

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego  przyjmuje interesantów:
 poniedziałek 7:30 - 17:00
 wtorek - piątek 8:00 – 15:00
 Zasady przyjmowania paczek
 Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:
 Zakład Karny w Kamińsku
 ul. XXX – lecia PRL 1
 11-220 Górowo Iławeckie
 np. Jan Kowalski syn Henryka
 Zasady przyjmowania paczek:
      Paczki z żywnością można dostarczyć do Zakładu Karnego osobiście albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę albo firmę kurierską. Przyjmowane są do zakładu w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 17.00, a w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00. Paczka powinna zawierać czytelny i pełny opis danych skazanego, do którego jest skierowana, oznaczenie rodzaju paczki (żywnościowa, higieniczna), a wewnątrz spis jej zawartości. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez  naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości oraz produkty spożywcze nadające się do spożycia wyłącznie po obróbce termicznej w postaci gotowania, smażenia  lub pieczenia (np. ryż, makaron). We wszystkich rodzajach paczek zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach higieniczno - odzieżowych, żywności. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt. Waga paczki żywnościowej lub higieniczno - odzieżowej wraz z opakowaniem nie może przekraczać 5 kg. W przypadku dostarczenia kolejnych paczek z żywnością bez stosownego zezwolenia w tym samym kwartale, jak również paczek przekraczających dopuszczalny ciężar, nie zostaną one przyjęte do zakładu i zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.
 Zasady przyjmowania sprzętu RTV:
      Osadzony ma prawo za zgodą Dyrektora otrzymać sprzęt RTV. Sprzęt RTV nie może przekraczać wymiarów 50x50x50 cm. Odbiorniki TV nie mogą być większe niż 17 calowe. Dostarczany do Zakładu Karnego sprzęt powinien być sprawny technicznie, posiadać nieuszkodzoną i umożliwiającą oplombowanie obudowę, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa „CE” oraz musi być zasilany z sieci, baterii lub zasilacza połączonego trwale z urządzeniem. Przyjmowany sprzęt elektroniczny nie może posiadać możliwości komunikacji radiowej typu: GSM, DCS, UMTS, Bluetooth, WiFi. Osadzony wyraża również zgodę na zerwanie plomb gwarancyjnych ze sprzętów RTV oraz naklejanie plomb kontroli technicznej, w sposób widoczny i uniemożliwiający otwarcie ich obudowy.
      Sprzęt RTV przyjmowany jest od poniedziałku do piątku do godziny 14.00. Powinien być dostarczony bezpośrednio na bramę Zakładu Karnego. Powodem ustalenia takiego sposobu dostarczenia sprzętu jest konieczność sprawdzenia zawartości sprzętu przez upoważnionego funkcjonariusza SW w obecności osoby dostarczającej.
 Nie przyjmuje się paczek:
 - bez spisu zawartości;
 - żywnościowych których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg;
 - higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
 - zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.
 - zawierających środki odurzające, psychotropowe, wyroby alkoholowe i tytoniowe
 Zasady udzielania widzeń
   Widzenia dla skazanych odbywają się w każdą sobotę i  niedzielę w godzinach 8.00 – 16.00. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej oraz widzenia bez osoby dozorującej odbywają się od środy do niedzieli, w godzinach od 8.00 do 16.00. Nie udziela się ww. widzeń w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, jeżeli przypadają one w dni robocze. Prośby o udzielenie widzenia z osadzonymi, winny być złożone przez osoby odwiedzające do godziny 14.30. Zgłoszenie takie winno być dokonane odpowiednio wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut. Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy. Należy bezwzględnie pamiętać o dokumentach niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wejście na teren jednostki. Może to być np. dowód osobisty, legitymacja, paszport itp. Dzieci w wieku szkolnym mogą uczestniczyć w widzeniu na podstawie legitymacji szkolnej. Osoby przyjeżdżające z małymi dziećmi będą wpuszczane na salę widzeń, w miarę możliwości poza kolejnością. Osoby będące pod wpływem alkoholu mogą zostać poddane badaniu alkomatem i po pozytywnym wyniku lub odmowie poddania się testowi nie zostaną wpuszczone na teren zakładu karnego. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych,alkoholu i wyrobów tytoniowych. Podczas widzeń osoby odwiedzające mogą zakupić dla skazanego artykuły dopuszczone do sprzedaży w tutejszej kantynie. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

98

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-01 17:56

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Grzegorz Sroczak o 2011-04-19 07:44

AdresModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Paweł Ferenc o 2015-12-22 12:32

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

 

AdresWytwarzajacy

Ewa Misztal

Akty prawneWytwarzajacy

Ewa Misztal

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Ewa Misztal

Fundusze unijneWytwarzajacy

Ewa Misztal

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Ewa Misztal

NabórWytwarzajacy

Ewa Misztal

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Ewa Misztal

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Ewa Misztal

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Ewa Misztal

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Ewa Misztal

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Ewa Misztal

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Ewa Misztal

StatusWytwarzajacy

Ewa Misztal

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Ewa Misztal

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Mirosław Ignasz

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Ewa Misztal

Wzory drukówWytwarzajacy

Ewa Misztal

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Tomasz Knop

KierownictwoWytwarzajacy

Ewa Misztal

Załączniki

pla_2011_ZK_Kamińsk.odt    
Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.