Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Iława

Jednostka

Zakład Karny Iława

Adres

Zakład Karny w Iławie
 1 Maja 14
 14-200
  Iława
 Tel. (89) 649 45 15 Fax. (89) 649 27 30

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej. (Dz. U. Nr 79, poz. 523).
Zakład Karny jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Jako jednostka budżetowa działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).

Kierownictwo

mjr Jarosław Stawski
Dyrektor Zakładu Karnego
telefon: 89 644 53 00
e-mail: zk_ilawa@sw.gov.pl
  
ppłk Jerzy Trzciałkowski   
Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego  
telefon: 89 644 53 00
e-mail: zk_ilawa@sw.gov.pl

ppłk Piotr Ostaszyk 
Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
telefon: 89 644 53 00
e-mail: zk_ilawa@sw.gov.pl  
 
ppłk Anna Kacprzycka
Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
telefon: 89 644 53 00
 
kpt. Piotr Rutkiewicz    
Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
telefon: 89 644 53 00
e-mail: zk_ilawa@sw.gov.pl
kpt. Grzegorz Ślusarczyk
Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
telefon: 89 644 53 00
e-mail: zk_ilawa@sw.gov.pl

Struktura Organizacyjna

Kierownictwo Zakładu Karnego w Iławie:
 Dyrektor ZK Iława
 Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
 Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
 Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
 Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego 
 
 Samodzielne stanowiska:
 Radca prawny
 ds. Zatrudnienia osadzonych
 ds. Bezpieczeństwa higieny pracy
 ds. Organizacyjno prawnych
 ds. Łączności
 ds. Informatyki
 Sekretarka
  
 Działy:
 Dział Ewidencji
 Dział Finansowy
 Dział Kwatermistrzowski
 Dział Ochrony
 Dział Penitencjarny
 Dział Terapuetyczny
 Dział Służby zdrowia
 Dział Kadr
  
 Wykaz stanowisk w ZK Iława oraz liczbę i strukturę etatów w komórkach organizacyjnych zawiera zarządzenie organizacyjne Dyrektora wydane na podstawie odrębnych przepisów - na podstawie przyznanych etatów.
 

Podmioty Współpracujące

Podmioty współpracujące:
 Kościół Rzymskokatolicki
 Kościół Zielonoświątkowy
 Kościół Chrześcijan Baptystów
 STRAŻNICA Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (zarejestrowany Związek Wyznania Światków Jehowy w Polsce)
  
 Działalność duszpasterska osób świeckich
 Stowarzyszenie Bractwo Więzienne

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zadania
 w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności
 i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  
 Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:
 1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec skazanych
 na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie
 pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, kulturalno-
 oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy
 tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo
 aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia
 wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania
 ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania
 godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych
 osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania
 oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem
 wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i
 aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez
 właściwy organ;
 8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami
 międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

 
 
 

Plan działalności 2018

 


Oświadczenie majątkowe

Zakład Karny w Iławie wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia, jako jednostka budżetowa działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).
 
 
 

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny w Iławie zajmuje budynki przy ul. 1 Maja 14, jak również budynek byłego kasyna przy ul. 1 Maja 12, które pozostają w postaci trwałego zarządu.
 Kompleks budynków przejęty został 29.06.1949r. od Garnizonu Koszar w Iławie.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia dotyczace zamówień publicznych wraz z zamieszczonym SIWZ znajdują sie pod adresem:

Współpraca międzynarodowa

Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Ogłoszenia dotyczace projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych realizowanych w Zakladzie Karnym w Iławie wraz ze szczególowym opisem znajdują sie pod adresem:
  
  
  
  
  
  
 

Akty prawne

- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej,
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy
- rozporządzenia i przepisy wykonawcze do ustawy Kodeksu karnego wykonawczego.
- Zarządzenie Nr 60 / 2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia
porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Iławie - pobierz plik.
- Zarządzenie Nr 63 / 2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie z dnia 4 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Iławie - pobierz plik.
 Zarządzenie Nr 72 / 2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Iławie - pobierz plik.

Sposób załatwiania spraw

Dla interesantów:
 Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 Poniedziałek: 8:00-17:00
 Wtorek: 8:00-15:00
 Środa: 8:00-15:00
 Czwartek: 8:00-15:00
 Piątek: 8:00-15:00
 
  
 Konto depozytowe:
 Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 NBP O/O Olsztyn
 1 Maja 14
 Iława
 98 1010 1397 0080 4813 9120 0000
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
 


Zasady przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym w Iławie


( wyciąg z porządku wewnętrznego )


Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek


§ 15


 1. Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał jedną paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.

 2. W przypadku dostarczenia kolejnych paczek z żywnością w tym samym kwartale, jak również paczek, które przekraczają dopuszczalny ciężar, nie zostaną one przyjęte do zakładu karnego.

 3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach za zgodą dyrektora, osadzonemu może zostać dostarczona paczka przekraczająca dopuszczalny ciężar.

 4. Paczki, o których mowa w pkt. 13 podlegają zwrotowi: bezpośrednio osobie, która dostarczyła osobiście paczkę, na koszt nadawcy, gdy jest dostarczana przez urząd pocztowy.

 5. W celu realizacji postanowień art. 113 a § 4 Kodeksu wprowadzam druki: zezwolenia na otrzymanie paczki odzieżowej, zezwolenia na otrzymanie paczki higienicznej.

 6. W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie środków leczniczych i art. higienicznych spoza aresztu śledczego wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.

 7. Paczki mogą być dostarczane do zakładu karnego w godz. 8.00–15.00 bezpośrednio przez nadawcę, a za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby (w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca) do godziny 17.30.

 8. We wszystkich rodzajach paczek zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach odzieżowych i higienicznych przesyłania żywności.

 9. Paczki zawierające artykuły niezgodne z jej przeznaczeniem np. artykuły higieniczne w paczce żywnościowej, odzieżowe w paczce higienicznej, itp. podlegają zwrotowi na koszt nadawcy.

 10. Paczka dostarczona do zakładu karnego podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

 11. Paczki żywnościowe wydawane są codziennie w godzinach 800 - 1800, a paczki odzieżowe i higieniczne w dni robocze w godz. 800–1500

 12. Bezpośrednio przed jej wydaniem paczka podlega kontroli w obecności osadzonego. W paczkach nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

 13. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości sporządzony przez nadawcę.

 14. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, a uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 15. Dopuszcza się za zgodą dyrektora na przesyłanie w paczkach odzieżowych płyt CD, DVD lub kart do gier Playstation. W takim przypadku przed wydaniem ich do użytkowania podlegają one kontroli przez służbę teleinformatyczną.

 16. Wydawanie korespondencji, paczek higienicznych i żywnościowych odbywa się w oddziałach mieszkalnych. Paczki odzieżowe przechowywane są i wydawane w magazynie odzieżowym.

Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Iławie


( wyciąg z porządku wewnętrznego )


Dni, godziny, miejsca i porządek przeprowadzania widzeń


§ 12


 1. W zakładzie karnym organizuje się widzenia dla osadzonych w następujące dni tygodnia:

 • niedziela: 8.00– 15.00 dla osób tymczasowo aresztowanych,

 • czwartek, piątek, sobota i niedziela: 8.00 – 15.00 dla osób skazanych i ukaranych,

 • we wszystkie dni tygodnia: 8.00 – 15.00 dla osób skazanych i ukaranych odbywają się widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

 1. Widzenie bez dozoru poza obrębem zakładu karnego oraz zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego udzielane są we wszystkie dni tygodnia.

 2. Nie udziela się widzeń w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy przypadajace w poniedziałek, wtorek lub środę za wyjątkiem I dnia Świąt Bożego Narodzenia oraz I dnia Świąt Wielkanocnych.

 3. Widzenia realizowane są w wyznaczonych salach widzeń lub innych wyznaczonych miejscach.

 4. Zgłoszenia na widzenia od osób odwiedzających przyjmowane są najpóźniej do godziny 13.30. Zgłoszenie to powinno być jednak dokonane wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut.

 5. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 6. Osadzonym nie wolno wynosić na widzenia z oddziałów mieszkalnych żadnych przedmiotów bez zgody dyrektora lub bez potwierdzenia otrzymania przez nich nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie najbliższej upominku.

 7. W przypadku realizowania widzeń dla tymczasowo aresztowanych udzielane są one w sposób określony przez organ do dyspozycji, którego osadzony pozostaje.

 8. Osoby niepełnoletnie korzystają z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie, gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika wyznaczonego przez dyrektora.

 9. W sytuacjach, gdy liczba osób odwiedzających jest większa niż pojemność sali widzeń, dopuszcza się możliwość ograniczenia czasu ich trwania do regulaminowych 60 minut oraz sposobu ich udzielania.

 10. W czasie trwania widzeń istnieje możliwość realizacji indywidualnych uprawnień osadzonych do otrzymania paczek żywnościowych i higienicznych. Paczki te sporządzane są przez osoby odwiedzające z artykułów dostępnych do sprzedaży w kantynie. Ustala się następujące zasady sporządzania paczek: zakupów dokonuje osoba odwiedzająca; zakupione artykuły sprzedawca pakuje do worka plastikowego, a następnie umieszcza na nim dane osobowe osadzonego, a wewnątrz worka paragon; w przypadku innego rodzaju paczki wewnątrz worka umieszcza dodatkowo talon; worek zamykany jest w sposób uniemożliwiający ingerencję w jego zawartość; po zakończeniu widzenia paczka przekazywana jest osadzonemu w chwili gdy odprowadzany jest do oddziału mieszkalnego; zabrania się naruszania zamknięcia worka czy umieszczania w nim przedmiotów nie zakupionych w kantynie; w oddziale mieszkalnym oddziałowy dokonuje sprawdzenia zawartości worka porównując jego zawartość z paragonem.

 11. Artykuły żywnościowe przeznaczone do konsumpcji w czasie widzenia winny być spożywane w sali widzeń. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości, przekazuje się osobie odwiedzającej.

 12. W przypadku naruszenia zasad udzielania widzeń, widzenie może zastać przerwane lub zakończone przed czasem.

 1. W czasie widzenia za zgodą dyrektora dopuszcza się przekazywanie osobie odwiedzającej lub osadzonemu płyt CD, DVD lub karty do gry Playstation, dokumentów, książek lub zdjęć. W takim przypadku przed wydaniem ich osadzonemu podlegają one kontroli przez odpowiednie służby zakładu karnego.


Komunikat

Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie dla osób odwiedzających
 • Zapisy osób przybyłych na widzenia odbywają się w dniach widzeń, w godzinach od 8:00 do 13:30.

 • Widzenia rozpoczynają się od godziny 8:00 i kończą się o godzinie 15:00.

 • Skazany może wykorzystać jednorazowo widzenia regulaminowe lub regulaminowe i dodatkowe lub dłuższe, przy założeniu, że ich czas łączny nie przekroczy 120 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. Przyjmowanie podań o łączenie widzeń realizowane jest do godziny 12.30

 • W przypadku skazanych młodocianych, dorosłych z grupą i podgrupą klasyfikacyjną M-2 i P-2 oraz wszystkich pozostałych realizujących widzenia z dziećmi do lat 15 zezwala się na jednorazowe udzielenie widzenia w wymiarze 180 minut. Przyjmowanie podań o łączenie widzeń realizowane jest do godziny 11.30

 • Przed rozpoczęciem widzenia osoby odwiedzające zajmują miejsca wskazane przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia. Samowolne zmiany wyznaczonego miejsca są zabronione. Naruszenie porządku oraz nie wykonywanie poleceń funkcjonariusza stanowi podstawę do przerwania widzenia lub zakończenia go przed czasem. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje funkcjonariusz prowadzący widzenia.


 • Zabrania się przekazywania w czasie widzenia odzieży, obuwia i innych przedmiotów pomiędzy osobami odwiedzającymi a skazanymi i tymczasowo aresztowanymi, bez uprzedniej zgody kierującego oddziałem penitencjarnym.
   


Komunikat

Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie dla osób odwiedzającychOsadzony ma prawo otrzymać raz w kwartale paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg, a za odrębnym zezwoleniem Dyrektora paczkę z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny. Za zgodą lekarza Zakładu Karnego również z lekami o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.

Przesyłki przyjmowane są w godz. 8:00 - 15:00 przez wyznaczonego funkcjonariusza.

W paczkach z odzieżą i środkami higieny nie może być produktów żywnościowych.

Nie przyjmuje się paczek:

 • żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg,

 • zawierających artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich zawartości, jak też produktów które należy gotować, słoików, mleka w proszku, konserw w puszkach blaszanych, słodzików oraz "fast foodów", tj. pizza, frytki, zapiekanki, hamburgery, kebaby, szaszłyki, kurczaki, udka oraz inne ciepłe posiłki,

 • zawierających wewnątrz drażetki, pastylki itp. artykuły spożywcze,

 • zawierających wewnątrz produkty pakowane w nie oryginalne opakowania np. przesypywane do woreczków foliowych lub innych pojemników,

 • zawierających niedozwolone produkty, w tym min. wyroby tytoniowe, płyty CD, DVD oraz artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,

 • bez spisu zawartosci.

W przypadku nieobecności osadzonego w zakładzie karnym nie przyjmuje się paczek dostarczonych do jednostki przez nadawcę, podając jednocześnie adres aktualnego pobytu osadzonego.

W przypadku paczek dostarczanych drogą pocztową są one przesyłane na koszt Skarbu Państwa do jednostki, w której aktualnie osadzony przebywa.

 

Zasady przygotowywania paczek dla osadzonych przez osoby przybyłe na widzenie z artykułów dostępnych do sprzedaży w kantynie Zakładu Karnego w Iławie. 

Przygotowywanie paczek odbywa się zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami osadzonych:


1. art. 113a§3 kkw – „osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę   z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5kg …”,
2. art. 138§1 pkt 13 i art. 221§2 pkt 3 kkw – „zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej”,
3. art. 141§1 kkw – „w wypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami rodzinnymi lub osobistymi osadzonego nagrody mogą być stosowane jako ulgi”,
4. art. 113a§4 i art. 216§2 kkw – „otrzymania zezwolenia na otrzymanie paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz higieną” (zezwolenie takie osadzony musi uzyskać przed rozpoczęciem widzenia).

 

Poza przygotowaniem paczek zgodnie z ww. uprawnieniami dokonywanie zakupów dla skazanych nie będzie realizowane (nie dotyczy uprawnienia do poczęstunku podczas trwania widzenia).
 Po zakończonym widzeniu pozostały poczęstunek odwiedzający zabierają ze sobą i wynoszą poza teren jednostki.

 

Zasady przygotowywania paczek na bazie artykułów dopuszczonych  do sprzedaży w kantynie ustalam następująco:

1. Zakupów dokonuje wyłącznie osoba odwiedzająca.
2. Zakupione przedmioty pakuje sprzedawca do worków plastikowych,  a następnie umieszcza na nich nazwisko osadzonego, a wewnątrz paragon. W przypadku paczek innych niż z żywnością również „zezwolenie” (talon).
3. Worki są zamykane w sposób uniemożliwiający ingerencję w ich zawartość.
4. Po zakończeniu widzenia paczki przekazywane są osadzonemu w momencie odprowadzenia do oddziału mieszkalnego.
5. Kategorycznie zabrania się naruszania zamknięcia torby czy umieszczania w nich przedmiotów nie zakupionych w kantynie.
6. W oddziale mieszkalnym oddziałowy dokonuje sprawdzenia zawartości worka w porównaniu z paragonem. 

 

Zasady przygotowywania paczek dla osadzonych za pośrednictwem kantyny Zakładu Karnego w Iławie, tzw. elektronicznych.

Paczki żywnościowe będą dostarczane osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. 
 

 

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest:

a)   w punkcie sprzedaży,

b)   w biurze przepustek

c)    w sali widzeń

d)   w formie elektronicznej na stronie internetowej jednostki

   

Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty, osoby zainteresowane mogą składać:

a)   w punkcie sprzedaży (sala widzeń)

b)   drogą pocztową na adres tutejszej jednostki

 

Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku tego uprawnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji ZK Iława, środki pieniężne niezwłocznie przekazywane są osobie która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.

 

Jednocześnie informuję, że na podobnych zasadach, istnieje możliwość realizacji paczki z artykułami higienicznymi. W przypadku realizacji paczki higienicznej należy do zamówienia dołączyć talon wystawiony przez administrację Z.K. Iława.

 


Rejestry, ewidencje, archiwa

Zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumnetów oraz organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenia Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 Ewidencja zasobu archiwalnego i dokumentacja dotycząca funkcjonowania archiwum Zakładu Karnego w Iławie prowadzona jest od 1961r.
 W archiwum tutejszej jednostki znajdują się m.in.:
 - akta osobowe osadzonych zwolnionych od 1 970r.,
 - akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 - dokumentacja zlikwidowanego przedsiębiorstwa GP przy Zakładzie Karnym  w Iławie.

Rejestr danych osobowych Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie prowadzony na podstawie art. 36a ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719), dostępny jest zgodnie z §5 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia na stanowisku dostępowym w systemie administratora danych, w pomieszczeniu zespołu ds. informatyki i łączności, w godzinach pracy

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Iławie sporządzone są w formie pisemnej przez funkcjonariusza jednostki lub inną osobę do tego uprawnioną, zawierają oświadczenie woli oraz dane teleadresowe jednostki, pieczęć imienną z podpisem Dyrektora Zakładu lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

Programy potrzebne do obsługi poniższych załączników:
 - Adobe Acrobat Reader
  
  
 Ankieta personalna kandydata do służby:

Ważne ogłoszenia

                                                                                                                         

Identyfikator Jednostki

97

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Ewelina Rybacka o 2018-05-14 09:44

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Akty prawneWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Fundusze unijneWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

NabórWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

StatusWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Wzory drukówWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

KierownictwoWytwarzajacy

Grzegorz Surdykowski

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.