Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Dubliny

Jednostka

Zakład Karny Dubliny

Adres

Zakład Karny w Dublinach
Dubliny 16
 11-430
 Korsze
 89 754 38 31 ; 89 751 00 48 fax: 89 751 00 29
NIP: 7422190908 , REGON: 280351604

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 z póź. zm.).
 Zakład Karny jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Jako jednostka budżetowa działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach
 
 mjr mgr Adam Syhłowyj
 Tel.: 89 754 38 31 wew. 211
 
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach
 
ppor. mgr Roman Ruszczyk
Tel.: 89 754 38 31 wew. 212
 
 Oficer prasowy
  
 por. mgr Andrzej Kaczmarek
 Tel.: 89 754 38 31 wew. 241
 

Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna Zakadu Karnego w Dublinach:
  
 Kierownictwo Zakładu Karnego w Dublinach:
 Dyrektor ZK Dubliny
 Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
  
 Samodzielne stanowiska:
 Radca prawny
 Kapelan
 ds. Kadr
 ds. Próśb osadzonych i BHP
 ds. Skarg i zatrudnienia osadzonych
 ds. kwatermistrzowskich
 Sekretarka
  
 Działy:
 Dział Ewidencji
 Dział Finansowy
 Dział Kwatermistrzowski
 Dział Ochrony
 Dział Penitencjarny
  
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Program „Kapitał Ludzki w latach 2008-2013”
  
 Wykaz stanowisk w ZK Dubliny oraz liczbę i strukturę etatów w komórkach organizacyjnych zawiera zarządzenie organizacyjne Dyrektora wydane na podstawie odrębnych przepisów - na podstawie przyznanych etatów.
 

Podmioty Współpracujące

Realizując swoje statutowe obowiązki związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności Zakład Karny w Dublinach współpracuje m.in. z:Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie,Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie,Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kętrzynie,Urzędem Miasta w Kętrzynie,Urzędem Miasta i Gminy w Korszach, Urzędem Miejskim w Sępopolu, Starostwem Powiatowym w Kętrzynie, Warmińsko - Mazurskim Zakładem Doskonalenia -Zawodowego- Centrum Edukacji w Kętrzynie, Klubami AA w Kętrzynie i Giżycku,Kościołami i związkami wyznaniowymi świadczącymi posługi religijne na terenie jednostki,Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Korszach,Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,Organizacją odzysku S.A. „REBA”, Powiatowym Domem Dziecka w Reszlu,Kętrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Korszach, Towarzystwem Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewskiej.
  

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1) zadania
 w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; zapewnienie osobom wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej; humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych; zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa.
 

Oświadczenie majątkowe

Funkcjonariusz jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, obejmującym majątek stanowiący małżeńską wspólność majątkową i jego majątek osobisty, przy nawiązaniu stosunku służbowego, a następnie co oku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także przy rozwiązaniu stosunku służbowego.
Do złożenia wyżej wymienionego oświadczenia stosuje się druk stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 143,poz. 1387).
 

Majątek Służby Więziennej

Zakad Karny w Dublinach zajmuje działkę o powierzchni 1,3523ha we wsi Dubliny.
Na działce znajduje się siedem budynków jednostki.

Zamówienia publiczne

Jednostka realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Ogłoszenia dotyczace zamówień publicznych wraz z zamieszczonym SIWZ znajdują sie w zakadce ZAMÓWIENIA pod adresem:
 

Współpraca międzynarodowa

Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Zakład Karny w Dublinach realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".
 W ramach projektu w Zakładzie Karnym organizowane są kursy wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej z elementami podstaw obsługi komputera Kursy skierowane są do osób pozbawionych wolności, którzy są zainteresowane nabyciem, podniesieniem bądź zmianą już posiadanych kwalifikacji zawodowych i posiadające nieodległe terminy zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności tj. nie więcej niż dwa lata do końca odbywania kary pozbawienia wolności bądź nabyte uprawnienie do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
 Projekt będzie realizowany do 30.11.2012 r.

Akty prawne

- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Slużbie Więziennej
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy
- rozporządzenia i przepisy wykonawcze do ustawy Kodeks karny wykonawczy

Sposób załatwiania spraw

Dni, godziny, miejsca i porządek przeprowadzania widzeń oraz wyjść i powrotów z widzeń i przepustek poza terenem Zakładu.
1. W Zakładzie organizuje się widzenia dla skazanych w czwartki i soboty w godz.  8.00 – 15.00, z wyłączeniem dni świątecznych przypadających: 1 i 6 stycznia, 1 i 3 maja, w Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia.
2. W czwartki realizowane są wszystkie widzenia z wyłączeniem nagrody bądź ulgi udzielonej w trybie art. 138§1 p. 2 Kkw (zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej), natomiast w soboty realizowane są widzenia wynikające z uprawnień kodeksowych skazanego oraz udzielone w formie nagrody bądź ulgi wynikającej z art. 138§1 p. 2 Kkw (zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej).
3. W czasie trwania widzeń umożliwia się odwiedzającym dokonanie zakupów artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży w kantynie z przeznaczeniem do konsumpcji w trakcie widzenia. Artykuły żywnościowe przeznaczone do konsumpcji w czasie widzenia winny być spożywane w sali widzeń. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości, zabiera ze sobą osoba odwiedzająca.
4. W czasie trwania widzeń umożliwia się odwiedzającym dokonanie zakupów artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży w kantynie w celu przekazania osadzonemu wyłącznie w przypadku posiadania przez niego uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej. W/w zakupy są deponowane w przeznaczonych do tego celu szafkach, usytuowanych w sali widzeń.
5. W czasie trwania widzeń umożliwia się odwiedzającym dokonanie zakupów artykułów higieniczno – odzieżowych w celu przekazania osadzonemu wyłącznie w przypadku posiadania przez niego uprawnienia do otrzymania paczki higieniczno – odzieżowej.
6. Zgłoszenia zamiaru odbycia widzenia, od osób odwiedzających, przyjmowane są najpóźniej do godz. 13.00. Zgłoszenie to powinno być jednak dokonane wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut.
7. Skazany może wykorzystać jednorazowo widzenia regulaminowe lub regulaminowe i dodatkowe, przy założeniu, że ich czas łączny nie przekroczy 120 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.
8. W sytuacjach, gdy liczba osób odwiedzających jest większa niż pojemność sali widzeń, dopuszcza się możliwość ograniczenia czasu ich trwania do regulaminowych 60 minut.
9. Osoby odwiedzające pozostawiają rzeczy prywatne w szafach depozytowych znajdujących się w poczekalni dla osób odwiedzających. Zabrać ze sobą na widzenie można jedynie środki finansowe na zakup artykułów w kantynie.
10. Wyjścia i powroty na widzenia i przepustki poza terenem Zakładu odbywają się w godz. 8.00– 17.00.

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek.
1. Skazany ma prawo otrzymać raz na kwartał jedną paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.
2. W przypadku dostarczenia kolejnych paczek z żywnością w tym samym kwartale, jak również paczek, które przekraczają dopuszczalny ciężar, nie zostaną one przyjęte do Zakładu.
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą Dyrektora, skazanemu może zostać dostarczona paczka przekraczająca dopuszczalny ciężar.
4. Zezwolenie na otrzymanie paczki higieniczno – odzieżowej wydaje Dyrektor, po opisaniu przez magazyniera mundurowego, określając jej zawartość. W paczkach z artykułami higienicznymi nie mogą znajdować się: mydła w kostkach ( dozwolone są tylko mydła w płynie), dezodoranty w sprayu i w kulce, kremy i pasty w tubkach, wody toaletowe na bazie alkoholu.
5. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości sporządzony przez nadawcę.
6. Paczki mogą być dostarczane do Zakładu w godz. 8.00 – 15.00 bezpośrednio przez nadawcę. Za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską do godz. 18.30.
7. We wszystkich rodzajach paczek zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach higieniczno - odzieżowych dodatkowo przesyłania żywności lub innych przedmiotów nie wymienionych na zezwoleniu.
8. Paczka dostarczona do zakładu karnego podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.
9. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji. W związku z tym w paczkach żywnościowych dostarczanych do Zakładu Karnego nie mogą się znajdować niżej wymienione artykuły spożywcze: produkty spożywcze wymagające gotowania przed spożyciem (makaron, ryż, kasza) substancje płynne ( napoje, olej, keczup, musztarda itp.), wyroby żywnościowe w postaci: sałatek, bigosu, pasztetów, ciast, wyroby z mięsa: nie poddane obróbce termicznej, w zalewach z sosów, tłuszczu itp., zawierające kości; artykuły szybko psujące się oraz wymagające przechowywania w urządzeniach chłodniczych, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w Zakładzie. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum ZK Dubliny funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. nr 97 poz. 673 z 2006r. z późn. zm./ oraz Zarządzeniem Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 Ewidencja zasobu archiwalnego i dokumentacja dotycząca funkcjonowania archiwum Zakładu Karnego w Dublinach prowadzona jest od 01.01.2009r. W archiwum tutejszej jednostki znajdują się akta osobowe osadzonych zwolnionych od 2009r.,
 Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w w/w przepisach. W zakresie ochrony informacji zawartych w tych materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 – tekst jednolity), Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. nr 196 poz. 1631).

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Dublinach sporządzone są w formie pisemnej przez funkcjonariusza jednostki lub inną osobę do tego uprawnioną, zawierają oświadczenie woli oraz dane teleadresowe jednostki, pieczęć imienną z podpisem Dyrektora Zakładu lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

Wzory ważniejszych druków:
  
 Ankieta bezpieczeństwa osobowego:
  
 Ankieta personalna kandydata do Sużby Więziennej
  

Ważne ogłoszenia

Lista aktualnych ogoszeń dotyczących Zakadu Karnego w Dublinach znajduje się pod adresem:
 
 
 

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego


Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761), Zakład Karny w Dublinach informuje o zużytych oraz zbędnych składnikach majątku ruchomego.

  1. Stosownie do § 7 ust. 3 rozporządzenia, przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.

  2. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

  3. Darowizna składników majątku ruchomego może być dokonana na rzecz podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz.761).

  4. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w §38 ust. 4 i § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

  5. Zainteresowani nieodpłatnym przekazaniem w/w składników majątku ruchomego proszeni są o przesłanie wniosków do dnia 10.04.2013 r na adres Zakład Karny w Dublinach, 11-430 Korsze, Dubliny 16.

  6. Szczegółowych informacji w godzinach pracy 7:30 -15:30 udzielają:


mł.chor. Robert Łazarecki tel. 89 754 38 31 wew. 138

Załącznik


 

 

 

Identyfikator Jednostki

96

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Arkadiusz Milewski o 2013-03-25 12:21

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Maciej Zubowicz

Akty prawneWytwarzajacy

Katarzyna Teleon

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Katarzyna Teleon

Fundusze unijneWytwarzajacy

Andrzej Kaczmarek

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Maciej Zubowicz

NabórWytwarzajacy

Edyta Duńska

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Katarzyna Teleon

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Marta Karolewicz

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Andrzej Kaczmarek

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Monika Karłowicz, Andrzej Kaczmarek / Andrzej Kaczmarek

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Karol Ziemkowski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Michał Maliszewski

StatusWytwarzajacy

Katarzyna Teleon

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Edyta Duńska

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Maciej Zubowicz

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Andrzej Kaczmarek

Wzory drukówWytwarzajacy

Maciej Zubowicz

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Maciej Zubowicz

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.