Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Olsztyn

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Areszt Śledczy Olsztyn

Adres

Areszt Śledczy Olsztyn
 Al. J. Piłsudskiego 3
 10-575
  Olsztyn
  89 524 86 00 fax. 89 524 86 80

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Status

Służba Więzienna (SW) jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 Podstawowe zadania
    1. prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
    2. wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
    3. zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
    4. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
    5. zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
    6. wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 Świętami w Służbie Więziennej są:
     * 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 1918 – przejęcie w tym dniu wszystkich więzień w strefie okupowanej przez Cesarstwo Niemieckie
     * 8 lutego - Święto Służby Więziennej od 2011 roku (w latach 1996-2010 święto obchodzono 26 kwietnia w dzień uchwalenia Ustawy o Służbie Więziennej z 1996)
  

Kierownictwo

Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie
płk Krzysztof Strzyżewski
tel./fax: tel. 89 524 86 03, fax. 89 524 86 80
 
  
 Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie
 mjr  Karol Klimek
 tel./fax: tel. 89 524 86 03, fax. 89 524 86 80
 
  
 Oficer prasowy Aresztu Śledczego w Olsztynie
 kpt. Marta Klimas
 tel./fax: tel. 89 524 86 70, fax. 89 524 86 80

Struktura Organizacyjna

W skład Aresztu Śledczego w Olsztynie, wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1.     Kierownictwo – Dyrektor i Zastępca Dyrektora,
 2.     Dział Finansowy,
 3.     Dział Kwatermistrzowski,
 4.     Dział Ewidencji,
 5.     Dział Penitencjarny,
 6.     Dział Ochrony,
 7.     Zakład Opieki Zdrowotnej,
 8.     Ośrodek Diagnostyczny,
 9.     Zespół Informatyki i Łączności,
10.    Samodzielne stanowiska pracy do spraw:
         a) kadrowych,
         b) organizacyjno-prawnych,
         c) zatrudnienia osadzonych,
         d) bezpieczeństwa i higieny pracy,
         e) inwestycyjno-remontowych.
 

Podmioty Współpracujące

1. Podmioty współpracujące poprzez zatrudnienie odpłatne skazanych:
 Spółka Work Up, Spółka PUDiZ, Spółka „ANNA”, Spółka Michelin Polska S.A., Sąd Okręgowy w Olsztynie, Zakład Kamieniarski KOWMAR,
 
 2. Podmioty współpracujące poprzez zatrudnienie nieodpłatne skazanych.
 Szpitale: Wojewódzki, Dziecięcy, Uniwersytecki, MSWiA, Szkoły: podstawowa nr 33, podstawowa nr 22, podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 13, Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych, Zespół Szkół w Dywitach, Przedszkole nr 3, obiekty sportowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub Sportowy „Warmia”, Korty Tenisowe przy ul. Jodłowej i Radiowej, Liga Obrony Kraju, Aeroklub Warmińsko – Mazurski oraz Urząd Marszałkowski, Sąd Rejonowy, Prokuratura Okręgowa, Komenda Miejska Policji, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci nie słyszących, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy ul. Piłsudskiego, Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Waplewie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.
 

Przedmiot działalności

Areszt Śledczy w Olsztynie z podległym mu Oddziałem Zewnętrznym nadzorowany jest przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie.
 Areszt Śledczy przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn.
 W Areszcie ponadto mogą przebywać:zakwalifikowani jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztuśledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożonąochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu;kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego;tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną.
 Oddział Zewnętrzny AŚ w Olsztynie jest zakładem karnym typu półotwartego przeznaczonym dla odbywających karę po raz pierwszy (P-2/z, P-2/p) z wyodrębnionymi oddziałami będącymi:zakładem karnym typu półotwartego dla młodocianych (M-2/p),zakładem karnym typu  otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (P-3/p, P-3/z),zakładem karnym typu otwartego dla młodocianych (M-3/p).
 Pojemność  jednostki wynosi 340 miejsc przy zachowaniu normy 3m².
 
 

PLAN DZIAŁALNOŚCI

NA ROK 2011


dla Aresztu Śledczego w OlsztynieCZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności.

odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej

100 %


1. Podejmowanie bieżących działań logistycznych zapewniających spełnienie normy 3 m dla osadzonego.


2. Stały nadzór nad realizacją zadań transportowych.

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

1. Projektu strategii „Sprawne państwo”

2. Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2010 r.

% zaludnienia w jednostce penitencjarnej

97 %
CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2011L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Podzadania budżetowe służące realizacji celu

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

1

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności.


% zaludnienia w jednostce penitencjarnej


97 %

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.


2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.


3. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładu karnego.

liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania

238

2

Zapewnienie właściwego poziomu resocjalizacji oraz readaptacji społecznej oraz środków probacji.

- liczba skazanych względem których wnioskowano o SDE

50

- korelacja wniosków Dyrektora o warunkowe zwolnienie z decyzjami Sądu Penitencjarnego

95,00%


Olsztyn, dnia 29 grudnia 2010 r. .........................................................................

(podpis dyrektora jednostki)

Plan działalności Aresztu Śledczego w Olsztynie na rok 2016

Plan działalności dla Aresztu Śledczego w Olsztynie na rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dla Aresztu Śledczego w Olsztynie za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2011

Plan działalności dla Aresztu Śledczego w Olsztynie na rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dla Aresztu Śledczego w Olsztynie za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2012 r.

Plan działalności Aresztu Śledczego w Olsztynie na rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2013 r.

Plan działalności Aresztu Śledczego w Olsztynie na rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2014 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2015 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015r.

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

 

Zamówienia publiczne

Areszt Śledczy w Olsztynie realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

 

Fundusze unijne

Realizacja projektów systemowych w Areszcie Śledczym w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
 Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.4. Centralny Zarząd Służby Więziennej.
 I. Projekt 1.26 „Penitencjarny doradca zawodowy”
  Realizację Projektu rozpoczęto w 2008 roku – zatrudniono pracownika cywilnego (doradcę zawodowego) odpowiedzialnego za realizację projektu, zakupiono niezbędny sprzęt oraz przystąpiono do rekrutacji pierwszych uczestników projektu. Realizacja projektu zaplanowana jest do roku 2013.
 Projekt ma na celu przygotowanie skazanych do powrotu na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Zakłada się, iż osoby biorące udział w projekcie nabędą umiejętności poszukiwania zatrudnienia, planowania własnego rozwoju edukacyjnego i zawodowego, zostaną zmotywowane do uzupełniania poziomu wykształcenia, nabywania, uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i kursowych.
 Grupa docelowa projektu to osoby odbywające karę pozbawienia wolności, zgłaszające dobrowolnie chęć udziału w spotkaniach prowadzonych przez doradcę zawodowego.
 Penitencjarny doradca zawodowy  prowadzi zajęcia indywidualne i  grupowe dotyczące m.in.: analizy preferencji, predyspozycji, doświadczeń i możliwości zawodowych, analizy możliwości zdobywania nowych kwalifikacji oraz podwyższania bądź zmiany posiadanych, informacji o rynku pracy i instytucjach wspomagających w poszukiwaniu zatrudnienia, aktywnych metod poszukiwania pracy (w tym opracowywania dokumentów aplikacyjnych), prawa pracy itd. Osadzeni w trakcie rozmów doradczych zastanawiają się nad swoją przyszłością po opuszczeniu zakładu penitencjarnego, czego efektem jest opracowanie Indywidualnych Planów Działania.
 Od początku realizacji projektu do końca października 2010 z pomocy penitencjarnego doradcy zawodowego skorzystało 210 osób.
 II. Projekt 1.27 „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.
  
 W 2008r. przystąpiono do realizacji projektu dla osób pozbawionych wolności zainteresowanych nabyciem, podniesieniem bądź zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych, którym do zakończenia odbywania kary pozostał okres nie dłuższy niż dwa lata, bądź nabyli uprawnienie do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Celem projektu jest zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego osób pozbawionych wolności oraz przystosowania ich do wymogów rynku  pracy.
 Jednostka organizuje kursy w zawodach budowlanych oraz gastronomiczne. Beneficjenci ostateczni otrzymują zaświadczenia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006r. oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w ramach POKL. Ze środków projektowych została utworzona i wyposażona sala komputerowa dla skazanych oraz zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji szkoleń. Od początku realizacji projektu prowadzone są działania informacyjno-upowszechniające wśród osadzonych
 i pracowników oraz oznaczono miejsca realizacji projektu, zakupiony sprzęt i dokumentację związaną z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 W okresie od 2008r. do 30 czerwca 2010r. przeprowadzono 6 kursów, które ukończyło
 92 skazanych. Do końca 2010r. jednostka planuje zorganizować 2 kursy w zawodach hydraulika i glazurnika dla 30 skazanych.
 I. Projekt 1.28 „Aktywizacja społeczno zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209§1 i art. 207§1 Kodeksu karnego”
 W 2008 r. rozpoczęto realizację Projektu Nr 4, którego celem jest dokonanie pozytywnych zmian w sferze zawodowej i psychologicznej Beneficjentów Ostatecznych poprzez zaktywizowanie społeczno – zawodowe, wyrobienie nawyku pracy oraz spowodowanie zniknięcia zjawiska wyuczonej bezradności u skazanych niepełnosprawnych oraz osób pozbawionych wolności na podstawie art. 209§1 i art. 207§1 Kodeksu karnego.
 W ramach Projektu uczestnik ukończy jeden z kursów kształcących w zawodach: fryzjer, brukarz, hydraulik – elektryk (ewentualnie hydraulik lub elektryk) lub innych w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz szkolenie aktywizacyjno – wzmacniające, które obejmuje zagadnienia tj.: trening motywacyjny, komunikacja interpersonalna z elementami poczucia własnej wartości, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, aktywne metody poszukiwania pracy, pisanie dokumentów aplikacyjnych oraz komunikacja z pracodawcą i podstawy prawa pracy. Po zakończeniu cyklu aktywizacyjno - zawodowego beneficjent ostateczny zostanie skierowany do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 6 -ciu miesięcy w ramach zatrudnienia odpłatnego lub nieodpłatnego.
 Od początku realizacji Projektu do października 2010 r. zorganizowano 8 cykli aktywizacyjno – zawodowych obejmujących: trzy kursy fryzjer męski, dwa kursy brukarz, trzy kursy hydraulik a także odpowiednio do każdego z kursów szkolenia – aktywizacyjno wzmacniające i praktyki zawodowe. Łącznie w cyklach aktywizacyjno - zawodowych wzięło udział 47 skazanych, z których 8 beneficjentów ostatecznych to osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim. Do końca 2010 roku w Areszcie Śledczym w Olsztynie zostanie zrealizowany i przeprowadzony kurs elektryk oraz szkolenie aktywizacyjno – wzmacniające dla 6 uczestników.
 
 

Akty prawne

Głównym aktem prawnym będącym podstawą działania Służby Więziennej jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
Najważniejsze przepisy regulujące działanie Służby Więziennej: 

 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523), obowiązująca od 13 sierpnia 2010 r.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej z (Dz. U. z 1996 r. Nr 61, poz. 283 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie (Dz.U. z dnia 27 listopada 1996)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1494 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1493 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z dnia 19 listopada 2003)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z dnia 19 listopada 2003)

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 • Poniedziałek: 8-17
 •  Wtorek: 8-15
 • Środa: 8-15
 • Czwartek: 8-15
 • Piątek: 8-15

Zgodnie z art. 9  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz. U Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuję, że udostępniony przez Areszt  Śledczy w Olsztynie rodzaj usługi pozwalający na komunikowanie się z osobą  doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,  jest poczta elektroniczna  (adres e-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl) oraz fax nr 89/524-86-80.

Konto depozytowe

 Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 Areszt Śledczy w Olsztynie
 Al. Piłsudskiego 3
 10-575 Olsztyn
 79 1010 1397 0053 3713 9120 0000
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
 
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Aresztu Śledczego w Olsztynie są to dokumenty - w rozumieniu ustawy- w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Aresztu Śledczego w Olsztynie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

Służba Więzienna podjęła działania zmierzające do odnowienia zapasu mobilizacyjnego uzbrojenia poprzez jego sprzedaż. W związku z powyższym informujemy że w załączniku do niniejszej informacji znajduje się protokół wyceny skłądników rzeczowych majątku ruchomego ( w postaci sprzętu uzbrojenia oraz środków ochrony osobistej), przekazanego do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie jako zuzyty lub zbędny.
 
Zgłoszenia instytucji chetnych do zakupu sprzętu ujętego w ww. wykazie proszę o skłądanie pisemnych zgłoszeń do dnia 7 listopada 2014 r. na adres e-mail do_olsztyn@sw.gov.pl.
 
Przypominam, iż w przypadku broni i jej części zamiennych oraz amunicji nal;eży przestrzegać postanowień zawartych w ustawie z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (Dz. U. z 2001r., Nr 67, poz. 679 z późn zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 września 2002r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli i przestrzegania tych warunków (Dz. U. z 2002r., Nr 156, poz. 1303 z późn. zm.) w zakresie posiadania przez nabywcę stosownej koncesji umożliwiającej nabycie broni, jej części zamiennych oraz amunicji.
 

Identyfikator Jednostki

91

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-09 14:43

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-04-15 12:50

AdresModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Kamil Czapliński o 2016-03-15 09:11

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Marta Klimas

Akty prawneWytwarzajacy

Marta Klimas

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Marta Klimas

Fundusze unijneWytwarzajacy

Marta Klimas

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Marta Klimas

NabórWytwarzajacy

Marta Klimas

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Marta Klimas

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Marta Klimas

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Marta Klimas

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Marta Klimas

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Marta Klimas

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Marta Klimas

StatusWytwarzajacy

Marta Klimas

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Marta Klimas

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ppor. Kamil Czapliński

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Marta Klimas

Wzory drukówWytwarzajacy

Marta Klimas

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Arkadiusz Sobotka

KierownictwoWytwarzajacy

Marta Klimas

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.