Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Olsztyn

Jednostka

Areszt Śledczy Olsztyn

Adres

Areszt Śledczy w Olsztynie
 Al. J. Piłsudskiego 3
 10-575
  Olsztyn
  89 524 86 00 fax. 89 541 25 44

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Status

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 Podstawowe zadania
    1. prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
    2. wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
    3. zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
    4. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
    5. zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
    6. wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
 
 Świętami w Służbie Więziennej są:
     * 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 1918 – przejęcie w tym dniu wszystkich więzień w strefie okupowanej przez Cesarstwo Niemieckie
     * 8 lutego - Święto Służby Więziennej od 2011 roku (w latach 1996-2010 święto obchodzono 26 kwietnia w dzień uchwalenia Ustawy o Służbie Więziennej z 1996).
  

Kierownictwo

Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie
płk Krzysztof Strzyżewski
tel./fax: tel. 89 524 86 03, fax. 89 541 25 44
 
  
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie
por. Gaweł Gałdziński
tel./fax: tel. 89 524 86 03, fax. 89 541 25 44
 
  
Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Olsztynie
kpt. Ewa Jarmuszewicz
tel./fax: tel. 89 524 86 70, fax. 89 541 25 44

Struktura Organizacyjna

W skład Aresztu Śledczego w Olsztynie, wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1.     Kierownictwo – Dyrektor i Zastępca Dyrektora,
 2.     Dział Finansowy,
 3.     Dział Kwatermistrzowski,
 4.     Dział Ewidencji,
 5.     Dział Penitencjarny,
 6.     Dział Ochrony,
 7.     Ambulatorium z Izbą Chorych,
 8.     Ośrodek Diagnostyczny,
 9.     Zespół Informatyki i Łączności,
10.    Samodzielne stanowiska pracy do spraw:
         a) kadrowych,
         b) organizacyjno-prawnych,
         c) ochrony informacji niejawnych,
         d) bezpieczeństwa i higieny pracy.
         

Podmioty Współpracujące

1. Podmioty współpracujące poprzez zatrudnienie odpłatne skazanych:

 • Spółka WORK UP,
 • Sąd Okręgowy w Olsztynie,
 • PIGB Pomerania,
 • BIGB Baltica.

 

 2. Podmioty współpracujące poprzez zatrudnienie nieodpłatne skazanych.

 • Szpital MSW i A,
 • Szkoły: Podstawowa nr 6,
 • Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych,
 • Zespół Placówek Edukacyjnych,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy ul. Piłsudskiego,
 • Przedszkole nr 3 w Olsztynie,

  obiekty sportowe:
 • Liga Obrony Kraju,
 • Stowarzyszenie Aeroklub Warmińsko – Mazurski,

  administracja publiczna
  :
 • Sąd Rejonowy w Olsztynie,
 • Prokuratura Okręgowa w Olsztynie,,
 • Komenda Miejska Policji w Olsztynie,,
 • Urząd Miasta Olsztyn,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddz. w Olsztynie,

  instytucje:
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej w Olsztynie,
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA,
 • Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER,
 • Caritas Archidiecezji Warmińskiej,
 • Związek Polskich Kawalerów Maltańskich w Klebarku Wielkim.
 

Przedmiot działalności

Areszt Śledczy w Olsztynie z podległym mu Oddziałem Zewnętrznym nadzorowany jest przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie.
 W Areszcie Śledczym w Olsztynie przebywają tymczasowo aresztowani mężczyźni, pozostający do dyspozycji: Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Północ w Olsztynie, Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Południe w Olsztynie, Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Olsztynie i Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie, jak również skazani i ukarani wzywani do udziału w czynnościach procesowych przez wyżej wymienione organy za wyjątkiem Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądu Rejonowego w Olsztynie. W Areszcie ponadto mogą przebywać mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego i tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Pojemność aresztu wynosi 189 miejsc osadzenia. W jednostce funkcjonuje ośrodek diagnostyczny o pojemności 26 miejsc.
Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Olsztynie jest zakładem karnym typu półotwartego przeznaczonym dla odbywających karę po raz pierwszy (P-2/z, P-2/p) z wyodrębnionymi oddziałami będącymi:
 • zakładem karnym typu półotwartego dla młodocianych (M-2/p),
 • zakładem karnym typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (P-3/p, P-3/z),
 • zakładem karnym typu otwartego dla młodocianych (M-3/p).
 • Pojemność jednostki wynosi 340 miejsc przy zachowaniu normy 3m². 

PLAN DZIAŁALNOŚCI

NA ROK 2011


dla Aresztu Śledczego w OlsztynieCZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności.

odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej

100 %


1. Podejmowanie bieżących działań logistycznych zapewniających spełnienie normy 3 m dla osadzonego.


2. Stały nadzór nad realizacją zadań transportowych.

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

1. Projektu strategii „Sprawne państwo”

2. Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2010 r.

% zaludnienia w jednostce penitencjarnej

97 %
CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2011L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Podzadania budżetowe służące realizacji celu

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

1

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności.


% zaludnienia w jednostce penitencjarnej


97 %

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.


2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.


3. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładu karnego.

liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania

238

2

Zapewnienie właściwego poziomu resocjalizacji oraz readaptacji społecznej oraz środków probacji.

- liczba skazanych względem których wnioskowano o SDE

50

- korelacja wniosków Dyrektora o warunkowe zwolnienie z decyzjami Sądu Penitencjarnego

95,00%


Olsztyn, dnia 29 grudnia 2010 r. .........................................................................

(podpis dyrektora jednostki)

Plan działalności Aresztu Śledczego w Olsztynie na rok 2016

Plan działalności dla Aresztu Śledczego w Olsztynie na rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dla Aresztu Śledczego w Olsztynie za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2011

Plan działalności dla Aresztu Śledczego w Olsztynie na rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dla Aresztu Śledczego w Olsztynie za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2012 r.

Plan działalności Aresztu Śledczego w Olsztynie na rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2013 r.

Plan działalności Aresztu Śledczego w Olsztynie na rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2014 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2015 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015r.

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

 

Zamówienia publiczne

Areszt Śledczy w Olsztynie realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

 

Fundusze unijne

Realizacja projektów systemowych w Areszcie Śledczym w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
 Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.4. Centralny Zarząd Służby Więziennej.
 I. Projekt 1.26 „Penitencjarny doradca zawodowy”
  Realizację Projektu rozpoczęto w 2008 roku – zatrudniono pracownika cywilnego (doradcę zawodowego) odpowiedzialnego za realizację projektu, zakupiono niezbędny sprzęt oraz przystąpiono do rekrutacji pierwszych uczestników projektu. Realizacja projektu zaplanowana jest do roku 2013.
 Projekt ma na celu przygotowanie skazanych do powrotu na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Zakłada się, iż osoby biorące udział w projekcie nabędą umiejętności poszukiwania zatrudnienia, planowania własnego rozwoju edukacyjnego i zawodowego, zostaną zmotywowane do uzupełniania poziomu wykształcenia, nabywania, uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i kursowych.
 Grupa docelowa projektu to osoby odbywające karę pozbawienia wolności, zgłaszające dobrowolnie chęć udziału w spotkaniach prowadzonych przez doradcę zawodowego.
 Penitencjarny doradca zawodowy  prowadzi zajęcia indywidualne i  grupowe dotyczące m.in.: analizy preferencji, predyspozycji, doświadczeń i możliwości zawodowych, analizy możliwości zdobywania nowych kwalifikacji oraz podwyższania bądź zmiany posiadanych, informacji o rynku pracy i instytucjach wspomagających w poszukiwaniu zatrudnienia, aktywnych metod poszukiwania pracy (w tym opracowywania dokumentów aplikacyjnych), prawa pracy itd. Osadzeni w trakcie rozmów doradczych zastanawiają się nad swoją przyszłością po opuszczeniu zakładu penitencjarnego, czego efektem jest opracowanie Indywidualnych Planów Działania.
 Od początku realizacji projektu do końca października 2010 z pomocy penitencjarnego doradcy zawodowego skorzystało 210 osób.
 II. Projekt 1.27 „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.
  
 W 2008r. przystąpiono do realizacji projektu dla osób pozbawionych wolności zainteresowanych nabyciem, podniesieniem bądź zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych, którym do zakończenia odbywania kary pozostał okres nie dłuższy niż dwa lata, bądź nabyli uprawnienie do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Celem projektu jest zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego osób pozbawionych wolności oraz przystosowania ich do wymogów rynku  pracy.
 Jednostka organizuje kursy w zawodach budowlanych oraz gastronomiczne. Beneficjenci ostateczni otrzymują zaświadczenia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006r. oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w ramach POKL. Ze środków projektowych została utworzona i wyposażona sala komputerowa dla skazanych oraz zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji szkoleń. Od początku realizacji projektu prowadzone są działania informacyjno-upowszechniające wśród osadzonych
 i pracowników oraz oznaczono miejsca realizacji projektu, zakupiony sprzęt i dokumentację związaną z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 W okresie od 2008r. do 30 czerwca 2010r. przeprowadzono 6 kursów, które ukończyło
 92 skazanych. Do końca 2010r. jednostka planuje zorganizować 2 kursy w zawodach hydraulika i glazurnika dla 30 skazanych.
 I. Projekt 1.28 „Aktywizacja społeczno zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209§1 i art. 207§1 Kodeksu karnego”
 W 2008 r. rozpoczęto realizację Projektu Nr 4, którego celem jest dokonanie pozytywnych zmian w sferze zawodowej i psychologicznej Beneficjentów Ostatecznych poprzez zaktywizowanie społeczno – zawodowe, wyrobienie nawyku pracy oraz spowodowanie zniknięcia zjawiska wyuczonej bezradności u skazanych niepełnosprawnych oraz osób pozbawionych wolności na podstawie art. 209§1 i art. 207§1 Kodeksu karnego.
 W ramach Projektu uczestnik ukończy jeden z kursów kształcących w zawodach: fryzjer, brukarz, hydraulik – elektryk (ewentualnie hydraulik lub elektryk) lub innych w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz szkolenie aktywizacyjno – wzmacniające, które obejmuje zagadnienia tj.: trening motywacyjny, komunikacja interpersonalna z elementami poczucia własnej wartości, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, aktywne metody poszukiwania pracy, pisanie dokumentów aplikacyjnych oraz komunikacja z pracodawcą i podstawy prawa pracy. Po zakończeniu cyklu aktywizacyjno - zawodowego beneficjent ostateczny zostanie skierowany do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 6 -ciu miesięcy w ramach zatrudnienia odpłatnego lub nieodpłatnego.
 Od początku realizacji Projektu do października 2010 r. zorganizowano 8 cykli aktywizacyjno – zawodowych obejmujących: trzy kursy fryzjer męski, dwa kursy brukarz, trzy kursy hydraulik a także odpowiednio do każdego z kursów szkolenia – aktywizacyjno wzmacniające i praktyki zawodowe. Łącznie w cyklach aktywizacyjno - zawodowych wzięło udział 47 skazanych, z których 8 beneficjentów ostatecznych to osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim. Do końca 2010 roku w Areszcie Śledczym w Olsztynie zostanie zrealizowany i przeprowadzony kurs elektryk oraz szkolenie aktywizacyjno – wzmacniające dla 6 uczestników.
 

W Areszcie Śledczym w Olsztynie i podległym mu Oddziale Zewnętrznym realizowany jest projekt systemowy w ramach Działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
 

Akty prawne

Głównym aktem prawnym będącym podstawą działania Służby Więziennej jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
Najważniejsze przepisy regulujące działanie Służby Więziennej: 

 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 713),
 • Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1494 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1493 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z 2003 r. Nr 194 poz. 1902)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z 2003 r. Nr 194 poz. 1903)

Zarządzenie nr 71/2016 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia porządków wewnętrznych w Areszcie Śledczym w Olsztynie i Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie.

 

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 • Poniedziałek: 8-17
 • Wtorek: 8-15
 • Środa: 8-15
 • Czwartek: 8-15
 • Piątek: 8-15

Zgodnie z art. 9  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz. U Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuję, że udostępniony przez Areszt  Śledczy w Olsztynie rodzaj usługi pozwalający na komunikowanie się z osobą  doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,  jest poczta elektroniczna  (adres e-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl) oraz fax nr 89 541-25-44.

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 Areszt Śledczy w Olsztynie
 Al. Piłsudskiego 3
 10-575 Olsztyn
 79 1010 1397 0053 3713 9120 0000
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
 
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Aresztu Śledczego w Olsztynie są to dokumenty - w rozumieniu ustawy- w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Aresztu Śledczego w Olsztynie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

Służba Więzienna podjęła działania zmierzające do odnowienia zapasu mobilizacyjnego uzbrojenia poprzez jego sprzedaż. W związku z powyższym informujemy że w załączniku do niniejszej informacji znajduje się protokół wyceny skłądników rzeczowych majątku ruchomego ( w postaci sprzętu uzbrojenia oraz środków ochrony osobistej), przekazanego do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie jako zużyty lub zbędny.
 
Zgłoszenia instytucji chetnych do zakupu sprzętu ujętego w ww. wykazie proszę o skłądanie pisemnych zgłoszeń do dnia 7 listopada 2014 r. na adres e-mail do_olsztyn@sw.gov.pl.
 
Przypominam, iż w przypadku broni i jej części zamiennych oraz amunicji należy przestrzegać postanowień zawartych w ustawie z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (Dz. U. z 2001r., Nr 67, poz. 679 z późn zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 września 2002r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli i przestrzegania tych warunków (Dz. U. z 2002r., Nr 156, poz. 1303 z późn. zm.) w zakresie posiadania przez nabywcę stosownej koncesji umożliwiającej nabycie broni, jej części zamiennych oraz amunicji.
 

Identyfikator Jednostki

91

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-09 14:43

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-04-15 12:50

AdresModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Ewa Jarmuszewicz o 2016-11-18 14:20

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Ewa Jarmuszewicz

Akty prawneWytwarzajacy

Ewa Jarmuszewicz

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Marta Klimas

Fundusze unijneWytwarzajacy

Marta Klimas

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Marta Klimas

NabórWytwarzajacy

Marta Klimas

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Marta Klimas

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Marta Klimas

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Marta Klimas

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Marta Klimas

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Marta Klimas

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Marta Klimas

StatusWytwarzajacy

Marta Klimas

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Marta Klimas

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ppor. Kamil Czapliński

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Marta Klimas

Wzory drukówWytwarzajacy

Marta Klimas

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Arkadiusz Sobotka

KierownictwoWytwarzajacy

Ewa Jarmuszewicz

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.