Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Działdowo

Jednostka

Areszt Śledczy Działdowo

Adres

Areszt Śledczy Działdowo
 Jagiełły 31a
  13-200
 Działdowo
 (23) 697-22-83 / (23) 697-37-06

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631).
  
Jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej są: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej, zakłady karne i areszty śledcze oraz ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej.
Areszt Śledczy w Działdowie przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Od 14.02.2011r. w jednostce funkcjonuje oddział zakładu karnego typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy.
Całkowita pojemność aresztu według normy 3 m² wynosi 102 miejsca.
 

Kierownictwo

DYREKTOR
mjr mgr Marek Bartnicki
tel. (23) 697-58-51
  
RZECZNIK PRASOWY
por. mgr Sławomir Grochowski
tel. (23) 697-58-65
 
Inspektor Danych Osobowych Aresztu Śledczego w Działdowie
por. Agnieszka Rochon

Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna Aresztu Śledczego w Działdowie przedstawia się następująco:
 - kierownictwo i stanowiska samodzielne
 - dział penitencjarny
 - dział ochrony
 - dział kwatermistrzowski
 - dział ewidencji
 - dział finansowy
 - służba zdrowia
Ustalony limit zatrudnienia w jednostce wynosi  67,6 etatów, w tym funkcjonariusze 64 etatów i pracownicy cywilni 3,6 etatu. Wszyscy zatrudnieni w sprawach osobowych podlegają bezpośrednio Dyrektorowi zakładu. W sprawach służbowych zatrudnieni podlegają bezpośrednim przełożonym - kierownikom poszczególnych działów lub dyrektorowi.
 

Podmioty Współpracujące

Realizując swoje statutowe obowiązki związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania Areszt Śledczy w Działdowie współpracuje m.in. z:
 - samorządem lokalnym miasta Działdowo,
 - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Działdowie,
 - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Działdowie,
 - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Działdowie,
 - Powiatowym Urzędem Pracy w Działdowie,
 - Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i -  Współuzależnienia w  Działdowie,
 - Klubem Abstynenta ,,PO-MOCNY” w Lidzbarku,
 - Warmińsko - Mazurskim Zakładem Doskonalenia - Zawodowego- Centrum Edukacji wDziałdowie,
 - Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego- Działdowska Agencja Rozwoju,
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie,
 - Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Działdowie,
 - Zespołem Ośrodków Wsparcia w Mławie,
 - kościołami i związkami wyznaniowymi świadczącymi posługi religijne na terenie jednostki,
- Gminą Działdowo,
- Sądem Rejonowym w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 2 w Działdowie,
- Przedszkolem Nr 1 w Działdowie,
- Przedszkolem Nr 5 w Działdowie,
- Działdowskim Centrum Caritas w Działdowie,
- Zespołem Szkół im Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie,
- Państwową Szkołą Muzyczną w Działdowie,
- Związkiem Harcerstwa Polskiego w Działdowie,
- Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie,
- Zespołem Szkół Nr 1 w Działdowie,
- Miejskim Domem Kultury w Działdowie.
 
 

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należą:
 - prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych oraz poprzez kontakt ze światem zewnętrznym i rodziną,
 - wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania,
 - zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i wolności religijnej,
 - ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych.
  
 Do zakresu działania Dyrektora Aresztu Śledczego w Działdowie należy w szczególności:
 - zapewnienie praworządnego wykonania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania,
 - zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce,
 - racjonalne wykorzystanie środków finansowych,
 - zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny,
 - wykonywanie poleceń wydawanych w ramach nadzoru penitencjarnego,
 - współdziałanie w zakresie zadań zakładu z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami godnymi zaufania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Teren Aresztu Śledczego w Działdowie zajmuje działki o powierzchni 5001 m2. Na tym terenie jest zlokalizowanych 8  budynków. Do majątku ruchomego zalicza się dwa pojazdy samochodowe oraz wyposażenie budynków znajdujących się na terenie aresztu śledczego.
 

Zamówienia publiczne

Jednostka realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Ogłoszenia dotyczace zamówień publicznych wraz z zamieszczonym SIWZ znajdują sie pod adresem:

Współpraca międzynarodowa

Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Areszt Śledczy w Działdowie od listopada 2008 r. do 31 stycznia 2014 roku realizował Projekt pt. „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Do uczestnictwa w projekcie kwalifikowane były osoby pozbawione wolności, zainteresowane zdobyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych, którym do zakończenia pobytu w jednostce penitencjarnej pozostał okres nie dłuższy niż dwa lata do końca odbywania kary pozbawienia wolności, bądź nabycia uprawnień do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Głównym celem prowadzonych kursów było udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu eliminacji barier w dostępie do zatrudnienia, podnoszenie ich poziomu integracji społecznej oraz przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary pozbawienia wolności.
Od początku realizacji Projektu w jednostce przeprowadzono i zakończono 21 kursów przyuczających do zawodów ogólnobudowlanych (Tynkarz 1 kurs, Brukarz 6 kursów, Tynkarz – malarz 5 kursów, Szpachlarz – malarz 6 kursów, Blacharz – dekarz 3 kursy) oraz 15 cykli zajęć aktywizacyjnych z obsługą komputera. Pełny cykl wsparcia ukończyło 286 osadzonych.
Osadzeni chętnie korzystali z oferowanej im pomocy dotyczącej poszerzenia ich kwalifikacji. Nikogo nie trzeba było namawiać, chętnych bywało więcej niż oferowanych miejsc na szkoleniu. Zdobycie nowego zawodu dla przeszkolonego grona osadzonych jawi się, jako szansa na nowe, lepsze życie, a tym samym powstrzymanie się od powrotu do poprzedniego, kryminogennego życia.

Akty prawne

- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Slużbie Więziennej
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy 
- rozporządzenia i przepisy wykonawcze do ustawy Kodeks   karny wykonawczy 

Sposób załatwiania spraw

Prośby, skargi i wnioski dotyczące działalności Aresztu Śledczego w Działdowie załatwia Dyrektor Aresztu Śledczego w Działdowie w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące działalności jednostki organizacyjnej oraz postępowania funkcjonariusza lub pracownika aresztu załatwiają:
 - kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności lub bezpośredniej działalności jego zastępców i podjętych przez nich decyzji chyba, że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną
 - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, jeżeli skarga dotyczy działalności Aresztu Śledczego w Działdowie i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej
 - Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie i nie została załatwiona przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie
 - Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
 - wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, w tym przy użyciu telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Dyrektor Aresztu Śledczego w Działdowie interesantów przyjmuje w:
1) poniedziałek w godzinach od 8.30 do 16.30 oraz
2) od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Areszcie Śledczym w Działdowie prowadzony jest rejestr osób pozbawionych wolności przebywających w zakładzie. Archiwum funkcjonuje w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. nr 97 poz. 673 z 2006r. z późn. zm./ oraz przepisy wewnętrzne -  Zarządzenia Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W archiwum zakładowym przechowywane są:
 - akta osób pozbawionych wolności od 1968 r.
 - akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 - dokumentacja płacowa funkcjonariuszy i osadzonych.
 Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
 Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w w/w przepisach. W zakresie ochrony informacji zawartych w tych materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 – tekst jednolity), Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228).
 
Rejestr zbiorów danych osobowych Dyrektora Aresztu Śledczego w Działdowie prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719), dostępny jest zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia na stanowisku dostępowym w systemie administratora danych, w pomieszczeniu sekretariatu Aresztu Śledczego w Działdowie, w godzinach jego pracy.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Aresztu Śledczego w Działdowie są to dokumenty - w rozumieniu ustawy- w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Aresztu Śledczego w Działdowie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Aresztu Śledczego w Działdowie lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

Brak

Ważne ogłoszenia

Lista aktualnych ogłoszeń dotyczących Aresztu Śledczego w Działdowie znajduje się pod adresem

Identyfikator Jednostki

90

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Robert Wyszkowski o 2018-06-01 13:04

Data wytworzenia

 

Nabór

Lista aktualnych informacji o naborze kandydatów do Służby Więziennej znajduje się pod adresem

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Marek Bartnicki 14.04.2010r godz. 11.15

Akty prawneWytwarzajacy

Marek Bartnicki 13.01.2017r godz. 11.45

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Marek Bartnicki 24.05.2010r godz. 11.40

Fundusze unijneWytwarzajacy

Marek Bartnicki 13.05.2014r godz. 11.15

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Marek Bartnicki 14.04.2010r godz. 11.15

NabórWytwarzajacy

Marek Bartnicki 17.06.2011r godz. 09.40

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Marek Bartnicki 14.04.2010r godz. 11.15

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Marek Bartnicki 14.04.2010r godz. 11.15

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Marek Bartnicki 14.04.2010r godz. 11.15

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Marek Bartnicki 21.01.2014r godz. 12.55

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Marek Bartnicki 24.05.2010r godz. 11.40

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Marek Bartnicki 14.04.2010r godz. 11.15

StatusWytwarzajacy

Marek Bartnicki 17.06.2011r godz. 09.40

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Anna Chmielewska 23.05.2012r godz. 15.22

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Marek Bartnicki 17.06.2011r godz. 09.40

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Marek Bartnicki 24.05.2010r godz. 11.40

Wzory drukówWytwarzajacy

Marek Bartnicki 17.06.2011r godz. 09.40

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Marek Bartnicki 14.04.2010r godz. 11.15

KierownictwoWytwarzajacy

Robert Wyszkowski  20.03.2017r godz.  08.17

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.