Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Bydgoszcz

Jednostka

Areszt Śledczy Bydgoszcz

Adres

Areszt Śledczy Bydgoszcz
ul. Wały Jagiellońskie 4
 85-128
 Bydgoszcz
 (52) 585 52 52 / (52) 582 97 29

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Bydgoszcz

Status

Areszt Śledczy w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa  w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, z dnia 09.04.2010r., o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014r.,poz.1415 z późn. zm.). Areszt został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 37/96 CZSW Ministra Sprawiedliwości, z dnia 14.08.1996r., w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. MS, Nr 5, poz. 27).

Kierownictwo

 
 płk mgr
 Grzegorz Breitenbach
 Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy
 
 
 ppłk mgr
 Justyna Krupińska - Kaczmarek
 Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego
w Bydgoszczy

 
ppłk mgr
 Piotr Płotka 
 Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy
 
 

Struktura Organizacyjna

Areszt Śledczy w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej. Jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, mający trzech zastępców.
 W dniu 29.11.2010 r. w Areszcie wprowadzono nowy podział organizacyjny. Powyższe reguluje „Zarządzenie nr 102/2010 Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, z dnia 29 listopada  2010 r., w sprawie podziału organizacyjnego w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy”. W ramach wspomnianego podziału wyodrębniono 2 oddziały penitencjarne.
 Areszt Śledczy w Bydgoszczy jest przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet.
 Oddziały :
 - zakład karny typu półotwartego dla młodocianych kobiet,
 - zakład karny typu półotwartego dla kobiet odbywających karę po raz pierwszy,
 - zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych.
 Areszt przeznaczony jest ponadto dla:
 - kobiet i mężczyzn podlegających leczeniu szpitalnemu,
 - tymczasowo aresztowanych i skazanych chorych na cukrzycę insulinozależną,
 - tymczasowo aresztowanych i skazanych (kobiet i mężczyzn) wymagającej całodobowej opieki lekarskiej,
 - kobiet i mężczyzn skierowanych do ośrodka diagnostycznego,
 - tymczasowo aresztowanych i skazanych kobiet i mężczyzn, objętych programem substytucji metadonowej.
 Na terenie jednostki znajduje się szpital, z oddziałami : laryngologicznym, internistycznym oraz chirurgicznym.
 Aresztowi Śledczemu w Bydgoszczy podlega 1 oddział zewnętrzny :
 Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy
 ul. Toruńska 276
 85-831 Bydgoszcz
 tel./fax : 52 362 00 77
 Oddział funkcjonuje jako zakład karny typu otwartego dla recydywistów penitencjarnych.

Podmioty Współpracujące

Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, na podstawie zawartego pisemnego porozumienia, współpracuje z: Bydgoskim Stowarzyszeniem Artystycznym, Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan Zboru w Bydgoszczy, Kościołem Ewangelicko – Metodystycznym, Związkiem Wyznania Świadków Jehowy, Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych – Dom Modlitwy AGAPE, Poradnią profilaktyki uzależnień NZOZ MONAR, Urzędem Miasta Bydgoszczy, Komendą Garnizonu Bydgoszcz, Zespołem Szkół Spożywczych w Bydgoszczy, Bydgoskim Towarzystwem Żużlowym POLONIA, Zespołem Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, klubem AZS Bydgoszcz, a ponadto z: Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą, Zespołem Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, BORPĄ, Fundacją WIATRAK, Stowarzyszeniem ARKA i Bractwem Więziennym.

Przedmiot działalności

Do podstawowych zadań należy :

- prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności,

- wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,

- humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności,

- ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych, osadzonymi w Areszcie,

- zapewnienie w jednostce porządku i bezpieczeństwa.

Do zakresu działania Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy należy :

- koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w AŚ w Bydgoszczy i nadzór nad nimi,

- zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w jednostce,

- nadzorowanie działającego w ramach Aresztu zakładu opieki zdrowotnej,

- racjonalne wykorzystanie środków finansowych,

- zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny,

- ustalanie liczby stanowisk w jednostce,

- realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

W ramach realizacji swoich zadań, Dyrektor Aresztu może wydawać zarządzenia, instrukcje lub wytyczne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK -  pobierz

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2016 - pobierz

PLAN DZIAŁALNOŚCI DLA ARESZTU ŚLEDCZEGO W BYDGOSZCZY NA ROK 2017 - pobierz

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI DLA ARESZTU ŚLEDCZEGO W BYDGOSZCZY NA ROK 2016


CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016

Lp

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu


Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznymNazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6


Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.100,00 %

1. Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych.

2. Dostosowanie przeznaczenia jednostek penitencjarnych do kategorii osadzonych.
3. Szkolenie kadry penitencjarnej.

4. Szkolenia skazanych (POWER 2014-2020: Fundusze Europejskie)

1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.

Trzecia fala nowoczesności.

2. Strategia sprawne państwo 2020.

3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.

4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020.

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.

90,00 %

2.

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.
Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.
55,00 %

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.


CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2016.

lp

cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celunazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

1.

Poprawa jakości działania w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy.

1. Liczba nadgodzin w służbie ochrony na jednego funkcjonariusza.

50

1. Skuteczne i efektywne zarządzanie ochroną jednostki.

2. Przegląd i racjonalizacja podziału zadań na poszczególne działy i służby w AŚ Bydgoszcz.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

za rok 2014

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2014

lp

cel


Mierniki określające stopień realizacji celu
Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu
Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celunazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości


Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.

100,00%

100,00%

1. Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych poprzez realizacje projektów:

a) Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET,

b) Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na karę pozbawienia wolności lub na inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowanych do odbycia tej kary w Polsce.


2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

a) Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.

b) Stop przemocy DRUGA SZANSA.

1. Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych poprzez realizacje projektów:

a) Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET,

b) Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na karę pozbawienia wolności lub na inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowanych do odbycia tej kary w Polsce.


2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

a) Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.

b) Stop przemocy DRUGA SZANSA.

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.

84,00%

97,40%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

54,00%

55,50%

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

3. Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

3. Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2014.

lp

cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

najważniejsze zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celunazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

1

Poprawa jakości działania w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy.

1.Odsetek skarg zasadnych w 2014 roku

1,5 %

0,70%

1. Zwiększenie nadzoru nad procesem praworządnego wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.

Spotkanie dyrekcji z kadrą kierowniczą, omawianie problematyki skarg zasadnych oraz podjęcie stosownych działań naprawczych.

2. Liczba nadgodzin w służbie ochrony na jednego funkcjonariusza.

45

71,00%

1. Skuteczne i efektywne zarządzanie ochroną jednostki.

2. Przegląd i racjonalizacja podziału zadań na poszczególne działy i służby w AŚ Bydgoszcz.

1. Rotacja f-szy po powrocie ze zwolnienia lekarskiego na inne stanowisko lub posterunek.

2. Wspomaganie się funkcjonariuszami z innych działów w momencie potrzeby konwojów do publicznych szpitali oraz w przypadku przejmowania konwoju z innych jednostek. Racjonalne wykorzystywanie f-szy pełniących służbę.

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

za rok 2015

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015

lp

cel


Mierniki określające stopień realizacji celu
Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu
Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celunazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości


Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.

100,00%

100,00%

1. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu pozyskiwania dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów;


2. Pozyskiwanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych;


3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych;


4. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną; szkolenia podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary; projekt „Stop przemocy. DRUGA SZANSA”

1. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu pozyskiwania dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów;


2. Pozyskiwanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych;


3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych;


4. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną; szkolenia podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary; projekt „Stop przemocy. DRUGA SZANSA”

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.

89,50%

95,31%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

55,00%

64,36%

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

3. Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

3. Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

 Aresztu  Śledczego w Bydgoszczy¹

za rok               2014

[rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I2

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli za­rządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efek­tywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

skuteczności i efektywności działania,

wiarygodności sprawozdań,

ochrony zasobów,

przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

efektywności i skuteczności przepływu informacji,

zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejsze­go oświadczenia pochodzących z:7'

  monitoringu realizacji celów i zadań,

  procesu zarządzania ryzykiem,

  audytu wewnętrznego,

  kontroli wewnętrznych,

  kontroli zewnętrznych,

  innych źródeł informacji:.....................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

……………………………                                                                        ………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                            (podpis ministra/kierownika jednostki)

*Niepotrzebne skreślić.


Dziennik Ustaw Nr 238                                                         -  16201   -                                                                                Poz. 1581

Dział II9

1.     Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli za­rządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rzą­dowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z poda­niem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarzą­dzania ryzykiem.

 

2.     Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

 

Dział III10

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  

 

1.       Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:         

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświad­czenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

 

2. Pozostałe działania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się nie­zależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3 Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarząd­czej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadcze­nie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

4' Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie nastę­pujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

5)   Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej
z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności
i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego
postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

6)   Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienio­nych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowa­nia, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

7' Znakiem „X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji" należy je wy­mienić.

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9'   Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

10' Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowa­ne inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

 


Oświadczenie majątkowe

W dniu 26.01.2011 r. Weszło w życie „Zarządzenie Nr 2 / 2011 Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, z dnia 26.01.2011 r., w sprawie organizacji w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy załatwiania spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Więziennej, zobowiązanych do składania tych oświadczeń Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Zawiera on dwa załączniki.
 

 

Majątek Służby Więziennej

W skład majątku wchodzą nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy :
- zabudowana nieruchomość w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 4,
- zabudowana nieruchomość w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 276.

Zamówienia publiczne

W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o ustawę, z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, oraz w oparciu o akty wykonawcze wydane na podstawie wyżej wymienionej ustawy. Aktualnie toczące się postępowania dostępne  są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Ten folder aktualnie nie zawiera żadnych elementów.

Fundusze unijne

W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy realizowany jest projekt pt. „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest niesienie pomocy skazanym pod względem: podniesienia ich kwalifikacji zawodowych, pozyskania umiejętności, które przyczynią się do aktywnego poszukiwania pracy bezpośrednio po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, zmotywowania do działania, podniesienia ich samooceny, ułatwienia powrotu na trudny w dzisiejszych czasach rynek pracy, oraz podanie wskazówek w jaki sposób sprostać wymogom stawianym przez potencjalnych pracodawców a także wpłynięcia na nawiązywanie pozytywnych relacji ze społeczeństwem po odbyciu kary. Realizacja działań projektowych polega głównie na organizacji kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe skazanych, które kończą się zajęciami aktywizacyjnymi oraz prowadzeniu kursów obsługi komputera. W związku z tym, na czas trwania projektu dokonano szeregu przedsięwzięć polegających między innymi na zakupie sprzętu, który tworzy zaplecze, niezbędne od strony praktycznej, do realizacji szkoleń, a tym samym obniża koszty prowadzonych szkoleń. W Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy utworzono salę komputerową, wyposażoną w nowoczesny sprzęt składający się z 11 stanowisk komputerowych, kserokopiarkę, drukarkę oraz projektor multimedialny. Zakup całego sprzętu był współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od początku realizacji projektu, w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, do chwili obecnej, przeprowadzono 26 szkoleniowo-aktywizacyjnych,&#a 298 skazanych zakończyło udział w projekcie zyskując nowe kwalifikacje zawodowe.

Akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Służby Więziennej, to :
 
Ustawa o Służbie Więziennej, z dnia 09.04.2010r. (Dz. U. z 2010r., Nr 79, poz. 523,  z późn. zm.¹).
Ustawa z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997r., Nr 557 z późn. zm. ²).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, z dnia 25.08.2003r., w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 1997r., Nr 90, poz. 557, z późn. zm. ²).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, z dnia 25.08.2003r., w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 1997r., Nr 90, poz. 557, z późn. zm. ²).
Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 04.08.2010r., w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. z 2010r., Nr 147, poz. 984).
¹ Zmiana : Dz. U. z 2010r., Nr 182, poz. 1228.
² Zmiany : Dz. U. z 1997r., Nr 160, poz. 1083 ; Dz. U. z 1999r., Nr 83, poz. 931 ; Dz. U. z 2000r., Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 ; Dz. U. z 2001r., Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 ;  Dz. U. z 2002r., Nr 74, poz. 676, Nr 200, poz. 1679 ; Dz. U. z 2003r., Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380, Nr 179, poz. 1750 ; Dz. U. z 2004r., Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 243, poz. 2426, Nr 273, poz. 2703 ; Dz. U. z 2005r., Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 ; Dz. U. z 2006r., Nr 104, poz. 708, Nr 226, poz. 1648 ; Dz. U. z 2007r., Nr 123, poz. 849, Dz. U. z 2008r., Nr 96, poz. 620, Nr 214, poz. 1344 ; Dz. U. z 2009r., Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589). 

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przyjmuje interesantów w sprawach próśb, skarg i wniosków w poniedziałki, w godz. 10.00 – 17.00, a w pozostałe dni robocze od 9.00 do 13.00.
Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu oraz ustnie do protokołu. Dyrektor jednostki załatwia skargi dotyczące funkcjonowania Aresztu.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa „Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, z dnia 19.12.2002r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy funkcjonuje archiwum zakładowe, gdzie przechowywana jest dokumentacja aktowa własna.

Dokumenty urzędowe

Ten folder aktualnie nie zawiera żadnych elementów.

Wzory druków

Ten folder aktualnie nie zawiera żadnych elementów.

Ważne ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu na autobus marki Autosan H10
Jednostka organizacyjna: Areszt Śledczy w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN H10-10R
Bydgoszcz, dnia 12 czerwiec 2015 r.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu             i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone             są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. nr 114, poz. 761 z późniejszymi zmianami) Areszt Śledczy w Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż samochodu – autobusu marki Autosan H10-10R
1. Dane identyfikacyjne pojazdu:
- marka – Autosan H10
- model pojazdu – 10.02R
- rok produkcji - 1999
- data pierwszej rejestracji – 27.04.1999 r.
- nr rejestracyjny – CB 8961E
- silnik - diesel, 6177,00 cm3
nr identyfikacyjny - SUADW3RWPXS160915
dop. ładowność - 13000 kg
stan licznika - 240534 km
brak przeglądu technicznego
ubezpieczenie ważne do 31.12.2015 r.
CENA WYWOŁAWCZA – 25.638,00 zł (słownie:dwadziesciapięćtysiącysześcsettrzydziesciosiemzłotych)
ZUŻYCIE POJAZDU – 80%
Wykonawca wnosi wadium (10% ceny wywoławczej) przed terminem składania ofert w pieniądzu, na nieoprocentowane konto zamawiającego – BGK numer konta: 79 1130 1075 0002 6134 5920 0004
2. Pisemne oferty można składać w siedzibie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy (budynek administracji - sekretariat) do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 11.00
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu ze stanem technicznym pojazdu
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „AUTOSAN H10 - nie otwierać przed dniem 30 czerwca 2015 r. przed godz. 11.00".
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2015 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Organizatora: Areszt Śledczy w Bydgoszcz, ul.Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz (sala narad – budynek administracji)

4. Samochód można oglądać w terminie: 15 – 29 czerwca 2015 r. na  parkingu przy Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - ul. Toruńska 276, 85-128 Bydgoszcz po uprzednim telefonicznym umówieniu się (52  58-55-302, 52 58-55-301).

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 52  58-55-302, 52 58-55-301.
5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni po wybraniu oferty. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
6. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan pojazdu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.
8. Sprzedający przewiduje możliwość nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego bądź instytucjom gospodarki budżetowej za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcję organu założycielskiego na podstawie złożonego wniosku.
Regulamin Przetargu ofertowego pisemnego wraz z załącznikami stanowiącymi ofertę można pobrać na stronie www.bip.sw.gov.pl zakładka Jednostki Organizacyjne Służby Więziennej – Areszt Śledczy w Bydgoszczy – ważne ogłoszenia lub www.sw.gov.pl zakładka Jednostki – Areszt Śledczy w Bydgoszczy – Ogłoszenia,  bądź w siedzibie Aresztu Śledczego ul.Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz - budynek administracji pok. 216 (dział kwatermistrzowski).

Załącznik do dokumentu jest do pobrania ze strony Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - www.sw.gov.pl 

Zasady udzielania widzeń.

Zasady udzielania widzeń

 

Od 6 września 2013 roku w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy ustala się następujący harmonogram widzeń dla osadzonych:

         a) poniedziałek w godz. 8:30.00: 15.00 dla skazanych
         b) wtorek w godz. 8:30.00: 15.00 dla tymczasowo aresztowanych i skazanych
         c) niedziela w godz. 08.00: 15.00 dla skazanych i  tymczasowo aresztowanych

 1. Prośby i zarządzenia o zgodzie na widzenie z osadzonym przyjmowane będą do realizacji do godz. 13.45.

 2. Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

   

  Areszt Śledczy w Bydgoszczy

  ul. Wały Jagiellońskie 4

  85-128 Bydgoszcz

   

  Zasady przyjmowania paczek:

   

  1. Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

  2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.

  3. Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Aresztu.

  4. Paczki żywnościowe i odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.

  5. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.

  6. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.

  7. Paczka żywnościowa, której ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg, nie będzie przyjęta przez administrację jednostki.

  8. W paczce żywnościowej nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak i artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. W paczce higienicznej lub higieniczno -odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu.

  9. Nie przestrzeganie tych zasad może spowodować nie przyjęcie paczki.

  10. Osadzony zobowiązany jest do poinformowania osób bliskich o korzystaniu z wyżywienia dietetycznego i artykułach żywnościowych, które z przyczyn medycznych, nie mogą być przesyłane w paczkach. Jeżeli lekarz stwierdzi, że w paczce przesłano osadzonemu art. żywnościowe nie wskazane z przyczyn zdrowotnych paczka taka zostanie odesłana do nadawcy.

  11. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

   

  Zasady przyjmowania sprzętu elektronicznego

   

  Po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Aresztu, osadzony może posiadać w celi:

  1. Telewizor o przekątnej ekranu do 19 cali. wraz z przewodem antenowym,

  2. Radio o wymiarach nie przekraczających wielkości telewizora wymienionego w pkt. 1. Radio nie może być wyposażone w zewnętrzny zasilacz, a w przypadku zasilania bateryjnego używać można wyłącznie baterii zakupionych w kantynie znajdującej się na terenie Aresztu Śledczego.

  3. Radiomagnetofon (wyłącznie skazani) z zastrzeżeniem jak w pkt. 2. Sprzęt ten nie może być wyposażony w odłączalne od głównej części głośniki, ani posiadać wejścia USB.

  4. Przedłużacz elektryczny o maksymalnej długości 2 mb.

  5. Nie zezwala się na użytkowanie w celi pilotów zdalnego sterowania urządzeń RTV.

  6. Przyjęcie sprzętu odbywa się w czasie widzeń. Wydanie sprzętu do użytkowania w celi jest poprzedzone przeglądem dokonanym przez pracownika działu techniki, łączności i informatyki, pod kątem zgodności z powyższymi wymaganiami, normami bezpieczeństwa użytkowania oraz zawartości przedmiotów niedozwolonych.

 3. Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Kodeks karny wykonawczy a dla tymczasowo aresztowanych organ dysponujący.

 4. Zezwala się na dostarczenie osadzonym, w dni widzeń, następujących przedmiotów: grzałka do gotowania wody lub czajnik, kubek lub szklanka, talerz głęboki i płytki, sztućce z tworzywa sztucznego.

Przyjęcie sprzętu odbywa się w czasie widzeń. Wydanie sprzętu do użytkowania w celi jest poprzedzone przeglądem dokonanym przez pracownika działu techniki, łączności i informatyki, pod kątem zgodności z powyższymi wymaganiami, normami bezpieczeństwa użytkowania oraz zawartości przedmiotów niedozwolonych.
 
Informacja
 Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Aresztu, jest zobowiązana do:
 - zdeponowania wszystkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa jednostki,
- przedmiotów mogących utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego oraz poddania się kontroli eliminującej próbę nielegalnego wniesienia tych przedmiotów.
 W szczególności zabronione jest wnoszenie następujących przedmiotów i ich imitacji :
 - broni palnej i białej,
 - amunicji i środków pirotechnicznych,
 - narzędzi do cięcia metalu,
 - środków obezwładniających,
 - środków odurzających i psychotropowych,
 - alkoholu,
 - sprzętu łączności,
 - urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji,
 - dokumentów i listów.
 Wobec osób, które nie podporządkują się powyższym ustaleniom zastosowane będą odpowiednie środki zabezpieczające w postaci odmowy wpuszczenia na teren Aresztu, lub zatrzymanie do dyspozycji funkcjonariuszy Policji, przy użyciu środków przymusu bezpośredniego. Podstawa prawna – Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 04.08.2010r., w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. z 2010r., Nr 147, poz. 984).
 

Identyfikator Jednostki

9

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 13:04

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 13:04

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 13:04

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 13:04

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 13:04

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 12:59

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 13:04

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 12:59

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 13:04

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 13:04

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 13:04

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 13:04

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 12:59

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 12:59

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 13:04

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 12:59

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Piotr Sugajski o 2017-02-24 12:59

Data wytworzenia

2011-06-16 13:40

Nabór

Ten folder aktualnie nie zawiera żadnych elementów.

Projektowane akty prawne

Ten folder aktualnie nie zawiera żadnych elementów.

AdresWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Akty prawneWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Fundusze unijneWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

NabórWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

por. Tomasz Wanka

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

StatusWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Wzory drukówWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

KierownictwoWytwarzajacy

kpt. Maciej Bartkowiak

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.