Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Łódź Nr 2

Jednostka

Zakład Karny Łódź Nr 2

Adres

Zakład Karny Łódź Nr 2
 J. I. Kraszewskiego 1/5
 93-161
 Łódź
 (42) 675 06 00 / (42) 675 06 11

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Łódź

Status

Zakad Karny Nr 2 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o Służbie Więziennej.

Kierownictwo

Dyrektor
 ppłk Waldemar Miksa
 Tel./Fax: (42) 675 06 01/ (42) 675 06 11
 
Zastępca Dyrektora
 mjr Tomasz Duda
 Tel./Fax: (42) 675 06 01/ (42) 675 06 11
 
Oficer Prasowy
 kpt. Paweł Kocemba
 Tel./Fax: (42) 675 07 73 / 605 448 130 / (42) 675 06 11
 

Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi tworzą:
 1. Kierownictwo i samodzielne stanowiska przy kierownictwie jednostki,
 2. Program Operacyjny  Kapitał Ludzki,
 3. Dział Kadrowo – Organizacyjny,
 4. Dział Ochrony,
 5. Dział Penitencjarny,
 6. Dział Terapeutyczny,
 7. Dział Ewidencji,
 8. Dział Finansowy,
 9. Dział Kwatermistrzowski,
 10. Zakład Opieki Zdrowotnej, obejmujący ambulatorium wraz z izbą chorych, poradnię stomatologiczną, laboratorium analityczne, pracownię radiologiczną, szpital oraz aptekę zakładową.

Podmioty Współpracujące

ZAKŁAD KARNY NR 2 W ŁODZI WSPÓŁPRACUJE Z:
 • KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI
 • ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO W ŁODZI
 • STRAŻNICA - TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE. ZAREJESTROWANY ZWIĄZEK WYZNANIA ŚWIADKÓW JEHOWY W POLSCE"
 • OŚRODEK ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM - RUCH RELIGIJNY KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO
 • STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCOWE „ ABACUS”
 • MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI
 • STOWARZYSZENIE "ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"
  

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działania zakładu jest prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, zajęć kulturalno - oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych jak również wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 Na jednostce spoczywa obowiązek  zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia
 wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 
 
 PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2011 R.

Część A. NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2011

Lp. CEL MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU ODNIESIENIE DO DOKUMNETU O CHARAKTERZE STRATEGICZNYM
NAZWA PLANOWANA WARTOŚĆ DO OSIĄGNIĘCIA NA KONIEC 2011 ROKU
1 Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych. 6 Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach penitencjarnych poprzez przesuniecie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych w wyniku zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów: - Projektu strategii „Sprawne państwo 2011-2020”. - Dokumentu: ” Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni z sierpnia 2010 r.” - plan działalności CZSW oraz MS.
odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej 100,00% Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3 m2
% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych 97,00%
liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi 62 Objęcie skazanych oddziaływaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie uzależnieniom
2 Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania 70 1. wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych SW. 2. System dozoru elektronicznego. 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez prace. 4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Plan działalności na rok 2012

Plan działalności na rok 2013

Plan działalności na rok 2013 - korekta

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI W ZAKŁADZIE KARNYM NR 2 W ŁODZI NA ROK 2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Plan działalności na rok 2015

Plan działalności na rok 2016.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015

Plan działalności na rok 2017.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016

Plan działalności na rok 2018.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny Nr 2 w Łodzi zajmuje nieruchomość sytuowaną przy ul. J. I. Kraszewskiego 1/5. W skład nieruchomości wchodzą grunty o powierzchni 10 902 m2, zabudowane budynkami o powierzchni 7 382,17 m2. Nieruchomości są własnością Skarbu Państwa, pozostającą w trwałym zarządzie Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi.

Zamówienia publiczne

Jednostka realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Współpraca międzynarodowa

Zakad Karny Nr 2 w Łodzi nie prowadzi wspópracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Zakład Karny nr 2 w Łodzi realizuje projekt  o nazwie „Cykl szkoleniowo- aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 1.3.4  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przeprowadzenie kursów zawodowych, komputerowych oraz zajęć aktywizacyjno-wzmacniających  wśród osadzonych którym do końca kary pozostało nie więcej niż 2 lata lub osadzonych którzy posiadają uprawnienia do warunkowego przedterminowego zwolnienia. Zadaniem projektu jest wyposażenie skazanych w narzędzia i instrumenty pozwalające im odnaleźć się w rzeczywistości powięziennej.  Do chwili obecnej przeprowadzono trzy kursy (dwa malarskie i komputerowy) oraz zajęcia aktywizacyjne. Przeszkolono 41 osób, wszystkie ukończyły szkolenia z wynikiem bardzo dobrym  i uzyskały zaświadczenia zgodne z wzorem MEN. Oddano do dyspozycji salę komputerową wyposażona w sprzęt zakupiony ze środków projektu.  Aktualnie trwają prace nad naborem uczestników do dwóch kolejnych kursów, których rozpoczęcie planowane jest na początek grudnia 2010 roku.

Akty prawne

Ustawa z dnia 9 kwietna 2010r. o Sużbie Więziennej. Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy. Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557.
 
 
 

Sposób załatwiania spraw

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 Zakład Karny Nr 2 w Łodzi NBP O/O Łódź
 J. I. Kraszewskiego 1/5
 Łódź
 56 1010 1371 0008 5313 9120 0000
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 Dla interesantów
 Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 Poniedziałek: 8:00-17:00
 Wtorek: 8:00-16:00
 Środa: 8:00-16:00
 Czwartek: 8:00-16:00
 Piątek: 8:00-16:00
 Zasady przyjmowania paczek
 Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:
 Zakład Karny Nr 2 w Łodzi
 ul. J. I. Kraszewskiego 1/5
 93-161 Łódź
 Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.
 Nie przyjmuje się paczek:
 ■bez spisu zawartości;
 ■żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg;
 ■higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
 ■zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.
 Zasady udzielania widzeń
 Widzenia dla osób przebywających w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9:00-16:00.
 Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w godzinach 8:30-14:00 przez funkcjonariusza pełniącego służbę na posterunku - biuro przepustek.
 Widzenia realizowane są według kolejności składanych zgłoszeń.
 Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Identyfikator Jednostki

87

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez PIOTR GÓRA o 2018-03-15 10:55

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

 .

Akty prawneWytwarzajacy

 .

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

 .

Fundusze unijneWytwarzajacy

 .

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

 .

NabórWytwarzajacy

 .

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

 .

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

 .

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

  .

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

  ..

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

 .

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

 .

StatusWytwarzajacy

 .

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

 .

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

.

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

 .

Wzory drukówWytwarzajacy

 .

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 .

KierownictwoWytwarzajacy

 .

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.