Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Płock

Jednostka

Zakład Karny Płock

Adres

Zakład Karny w Płocku
 ul. Henryka Sienkiewicza 22
 09-402 Płock
 tel. (24) 262 20 31 / fax (24) 262 02 27

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Łódź

Status

Zakład Karny w Płocku jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczony dla skazanych recydywistów penitencjarnych mężczyzn. Dysponuje 681 miejscami zakwaterowania, pogrupowanymi w 9 oddziałów mieszkalnych. W Zakładzie osadzeni są także tymczasowo aresztowani w wydzielonych celach. Jeden z oddziałów przeznaczony jest dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi. Skazani w Zakładzie Karnym w Płocku odbywają karę pozbawienia wolności w jednym z trzech systemów: zwykłym, programowanego oddziaływania i terapeutycznym.
 Zakład Karny w Płocku jest jednostką organizacyjną SŁużby Więziennej, podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi.

Kierownictwo

Dyrektor zakładu karnego
płk Andrzej Kilon
Tel./Fax: (24) 262-20-31 wewn. 119
E-mail: andrzej.kilon@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Joanna Choinkowska
Tel./Fax: (24) 262 20 31 wewn. 240
E-mail: joanna.choinkowska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Krystian Sobczak
Tel./Fax: (24) 262 20 31 wewn. 118
E-mail: krystian.sobczak@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Marlena Kubera
Tel./Fax: (24) 262-20-31 wewn. 127
E-mail: marlena.kubera@sw.gov.pl
Z-ca oficera prasowego
por. Artur Wolf
Tel./Fax: (24) 262 20 31 wewn. 217
E-mail: artur.wolf@sw.gov.pl

Struktura Organizacyjna

.

Podmioty Współpracujące

.

Przedmiot działalności

 

Plan działalności ZaKładu Karnego w Płocku

Plan działalności Zakładu Karnego w Płocku na rok 2015

Plan działalności Zakładu Karnego w Płocku na rok 2014

Plan działalności dla Zakładu Karnego w Płocku na rok 2013

Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Płocku

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Płocku za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Zakładu Karnego w Płocku

za rok 2012

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

 

 

Lp.

Cel

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu4)

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności (z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej.

 

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

100%

 

 

 

99%

96,33 %

 

 

 

 

99,4 %

Wzmocnienie ochrony

wewnętrznej w jednostkach

penitencjarnych poprzez kontynuację działań obejmujących przesuwanie funkcjonariuszy z

likwidowanych posterunków

zewnętrznych uzbrojonych w

wyniku zastosowania

elektronicznych systemów

bezpieczeństwa

Rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego umożliwienie orzekania w wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego

Uszczelnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych. Wykonanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

1. Likwidacja dwóch etatów na posterunku zewnętrznym

2. Prowadzenie indywidualnych rozmów wychowawczych z osadzonymi celem uświadomienia korzyści płynących ze wstąpienia do systemu programowanego oddziaływania

3. . Niezwłoczne podejmowanie czynności transportowych wobec skazanych niesprofilowanych z przeznaczeniem jednostki

 

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

99%

 

 

215

99,4 %

 

 

230

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

2. System Dozoru Elektronicznego

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę

4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładu karnego, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom

1. Niezwłoczne podejmowanie czynności transportowych wobec skazanych niesprofilowanych z przeznaczeniem jednostki

2. Prowadzenie akcji informacyjnej o możliwości odbywania kary w SDE

3. Prowadzenie indywidualnych rozmów wychowawczych z osadzonymi celem uświadomienia korzyści płynących ze wstąpienia do systemu programowanego oddziaływania

4. Prowadzenie szeregu programów resocjalizacyjnych

 

1)  Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.

2)  Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

3)  Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

4)  Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5)  W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

 

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2012

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

 

 

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu4)

Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

1.

 2

 

 

 

 

 

2.

 CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2012

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

 

 

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu4)

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

1

 Zmiana przeznaczenia jednostki na jednostkę typu zamkniętego z jednym oddziałem półotwartym

Liczba oddziałów półotwartych

1

0

Cykliczne kierowanie wniosków do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej za pośrednictwem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi o zmianę przeznaczenia jednostki

W dniu 06.07.2012 r. skierowano wniosek do Dyrektora Generalnego SW za pośrednictwem Dyrektora Okręgowego SW w Łodzi

 2

 Wzrost poziomu zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki

Liczba osadzonych skierowanych do zatrudnienia zewnętrznego

15

15

Podtrzymywanie współpracy z podmiotami zatrudniającymi osadzonych

Nawiązywanie współpracy z przedstawicielami władz lokalnych i organizacjami pożytku publicznego celem pozyskania nowych miejsc pracy

Nawiązano współpracę z przedstawicielami władz lokalnych, zwiększenie współdziałania służby zatrudnieniowej i działu penitencjarnego i wyselekcjonowanie osadzonych mogących podjąć zatrudnienie poza terenem jednostki

 

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

 1. Nie udało się osiągnąć w 2012 r planowanego miernika 100 % zapewnienia osadzonym kodeksowej normy 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej w Zakładzie Karnym w Płocku z uwagi m. in. na okresowe wzrosty stanu zaludnienia jednostki, spowodowane zwiększona ilością doprowadzeń osadzonych z wolności, wzrostem transportowania do naszego zakładu karnego skazanych przewidzianych do uczestnictwa w czynnościami procesowymi, w celu pobierania nauki w CKU, nieplanowanymi transportami z ZK typu półotwartego, po zmianie typu ZK, a także potrzebą zapewnienia właściwego rozmieszczania osadzonych w celach mieszkalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami penitencjarnymi np.: rozdzieleniem tymczasowo aresztowanych od skazanych, pierwszy raz karanych od recydywistów, ukaranych bądź młodocianych. Ponadto w jednostce brak jest możliwości wykorzystania dodatkowych pomieszczeń, w których można by czasowo osadzać skazanych.
 2. Nie dokonano zmiany przeznaczenia jednostki na jednostkę typu zamkniętego z oddziałem półotwartym z powodu braku akceptacji ze strony wyższych przełożonych tj. Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi (pismo z dnia13.07.2013 r.) dla wniosku kierowanego w tej sprawie przez administrację jednostki.

 

 

19.01.2013 r. (-) pppłk Robert Żochowski

(data) (podpis kierownika jednostki)

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku1)

za rok 2012

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli za-

rządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efek-

tywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej

przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

.........................................................................................................................................................................................

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

đ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną

podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

đ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną

podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejsze-

go oświadczenia pochodzących z:7)

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla

sektora finansów publicznych8),đ procesu zarządzania ryzykiem,

đ audytu wewnętrznego,X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,đ innych źródeł informacji: ..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść

niniejszego oświadczenia.

Płock 21.03.2013r. ppłk Robert Żochowski

(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki)

_____________

* Niepotrzebne skreślić.

 

 

Dział II9)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- nie zrealizowanie celów przyjętych do realizacji w zakresie odetka osadzonych, którzy mieli zapewnioną kodeksową normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej oraz utworzenia oddziału zakładu karnego typu półotwartego, co zostało spowodowane czynnikami zewnętrznymi

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli za-

rządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rzą-

dowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z poda-

niem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa

oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,

przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarzą-

dzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.- bieżący monitoring kontroli zarządczej,

- kwartalna ocena zarządzania ryzykiem w poszczególnych komórkach organizacyjnych

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu

do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:- bieżący monitoring kontroli zarządczej

- poprawa przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami służby.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu

do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświad-

czenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:- szkolenie wewnętrzne kierownictwa jednostki w zakresie zasad i dokumentowania zarządzania ryzykiem

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze

oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia

1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703,

z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227,

poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354),

a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo

C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się nie-

zależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarząd-

czej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadcze-

nie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,

Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie nastę-

pujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność

działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,

efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej

z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności

i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego

postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienio-

nych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności

działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowa-

nia, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze

oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowa-

ne inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI DLA ZAKŁADU KARNEGO W PŁOCKU NA ROK 2013


CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2013


Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności (z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi:
Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej

46%


672

 1. Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar – System Dozoru Elektronicznego, prace społecznie użyteczne, system kar mieszanych.

 2. Upowszechnienie efektywnych oddziaływań penitencjarnych umożliwiających

 3. kuratorom sądowym skutecznie sprawowanie dozoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu Karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sądowego).

 4. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy, o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

- Projekt strategii „Sprawne państwo 2020”

- Strategia Rozwoju Kraju 2020

PLAN DZIAŁALNOŚCI DLA ZAKŁADU KARNEGO W PŁOCKU NA ROK 2013


CZĘŚĆ C: INNE CELE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W ROKU 2013


Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności.

Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW kierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy ze zlikwidowanych posterunków uzbrojonych


2

Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach penitencjarnych poprzez przesunięcie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych w wyniku zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa i technicznych zabezpieczeń ochronnych


2

Wzrost poziomu zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki

Liczba osadzonych skierowanych do zatrudnienia zewnętrznego

15

Podtrzymywanie współpracy z podmiotami zatrudniającymi osadzonych


Nawiązywanie współpracy z przedstawicielami władz lokalnych i organizacjami pożytku publicznego celem pozyskania nowych miejsc pracy


Płock, dn. 31.12.2012 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku mjr mgr Robert Żochowski

(podpis kierownika jednostki)

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI DLA ZAKŁADU KARNEGO W PŁOCKU NA ROK 2012

 

CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2012

 

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności (z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej.

 

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

100%

 

 

 

 

 

99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmocnienie ochrony

wewnętrznej w jednostkach

penitencjarnych poprzez kontynuację działań obejmujących przesuwanie funkcjonariuszy z

likwidowanych posterunków

zewnętrznych uzbrojonych w

wyniku zastosowania

elektronicznych systemów

bezpieczeństwa

 

Rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego umożliwienie orzekania w wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego

 

 

 

Uszczelnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych. Wykonanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii „Sprawne państwo”

 

- Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2010 r

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

 

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

99%

 

 

 

 

215

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

2. System Dozoru Elektronicznego

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę

4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładu karnego, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI DLA ZAKŁADU KARNEGO W PŁOCKU NA ROK 2012

 

CZĘŚĆ C: INNE CELE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W ROKU 2012

 

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zmiana przeznaczenia jednostki na jednostkę typu zamkniętego z jednym oddziałem półotwartym

Liczba oddziałów półotwartych

1

Cykliczne kierowanie wniosków do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej za pośrednictwem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi o zmianę przeznaczenia jednostki

 

2

Wzrost poziomu zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki

Liczba osadzonych skierowanych do zatrudnienia zewnętrznego

15

Podtrzymywanie współpracy z podmiotami zatrudniającymi osadzonych

 

Nawiązywanie współpracy z przedstawicielami władz lokalnych i organizacjami pożytku publicznego celem pozyskania nowych miejsc pracy

 

 

 

 

 

 

Płock, dn. .12.2011 roku ….............................................

(podpis kierownika jednostki)

 

 

-------------------

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Zakładu Karnego w Płocku

za rok 2011


CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)


 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

 

 

Lp.

Cel

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu4)

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7


1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji
i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności (z uwzględnieniem osób poddanych probacji.

Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej, pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych.Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej.


% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.


Liczba jednostek, w których dokonana zostanie zmiana przeznaczenia.


Liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi.


4100%
97%190497,81%

97,70%1107

1. Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach penitencjarnych poprzez przesunięcie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych w wyniku zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa.


2. Rozszerzenie zakresu i możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego poprzez budowę SDE dla 3500 skazanych w apelacjach katowickiej, łódzkiej, szczecińskiej, wrocławskiej.


3. Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3 m2.4. Objęcie skazanych oddziaływaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie uzależnieniom.

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii „Sprawne państwo 2011-2020”


- Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2010 r.

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności.

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania.200231

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych SW.

2. System dozoru elektronicznego.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładów karnych
i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.


3

Poprawa poziomu opieki medycznej dla osadzonych w zakładzie karnym

Liczba zatrudnionych lekarzy na stanowisku lekarza podstawowej opieki medycznej i kierownika zakładu opieki zdrowotnej


2


2

Intensywna akcja rekrutacyjna w placówkach służby zdrowia


4

Wzrost poziomu zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki

Liczba osadzonych skierowanych do zatrudnienia zewnętrznego


20


18

Nawiązywanie współpracy z przedstawicielami władz lokalnych i pozyskanie nowych miejsc pracy1)   Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.

2)   Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

3)   Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

4)   Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5)   W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2011

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)


 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

 

 

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu4)

Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

1.

 2

 

 

 

 

 

2.

 CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2011

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)


 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

 

 

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu4)

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

1.

 2

 

 

 

 

 

2.

 

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)


 1. Nie udało się osiągnąć planowanej liczby osadzonych kierowanych do zatrudnienia zewnętrznego z uwagi na brak odpowiedniej liczby kandydatów spełniających kryteria do samodzielnego opuszczenia jednostki i podjęcia zatrudnienia u kontrahenta zewnętrznego. Na efektywność założonego celu wpływa niewątpliwie aktualne przeznaczenie jednostki – zakład karny typu zamkniętego – gdzie nawet intensywne działania kierownicze nakierowane na poszukiwanie odpowiednich kandydatów do pracy nie przynoszą pożądanych skutków.

 2. Nie udało się osiągnąć w 2011 r planowanego miernika 100 % zapewnienia osadzonym kodeksowej normy 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej i 97 % zaludnienia w Zakładzie Karnym w Płocku z uwagi m. in. na okresowe wzrosty stanu zaludnienia jednostki, spowodowane zwiększona ilością doprowadzeń osadzonych z wolności, wzrostem transportowania do naszego zakładu karnego skazanych przewidzianych do uczestnictwa w czynnościami procesowymi, nieplanowanymi transportami z ZK typu półotwartego, po zmianie typu ZK, a także potrzebą zapewnienia właściwego rozmieszczania osadzonych w celach mieszkalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami penitencjarnymi np.: rozdzieleniem tymczasowo aresztowanych od skazanych, pierwszy raz karanych od recydywistów, ukaranych bądź młodocianych. Ponadto w jednostce brak jest możliwości wykorzystania dodatkowych pomieszczeń, w których można by czasowo osadzać skazanych.
12.01.2012 r. …............(-) mjr Robert Żochowski..................................................

(data) (podpis kierownika jednostki)
-------------------- BODY LANG="pl-PL" LINK="#000080" VLINK="#800000" DIR="LTR">

Plan działalności

Zakładu Karnego w Płocku

na rok 2011


Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności.

Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW kierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy zlikwidowanych posterunków uzbrojonych
Odsetek osadzonych którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 metrów m2 powierzchni celi mieszkalnej


% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.


Liczba skazanych objętych oddziaływaniem terapeutycznym


Liczba jednostek, w których dokonana zostanie zmiana przeznaczenia

4
100%


97
90
1

1. Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach penitencjarnych poprzez przesunięcie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych w wyniku zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa


2. Rozszerzenie zakresu i możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE dla 3500 skazanych w apelacjach katowickiej, łódzkiej, szczecińskiej, wrocławskiej


3. Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3m2


4. Objęcie skazanych oddziaływaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie uzależnieniom.
Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- projektu strategii sprawne państwo 2011-2020

- dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 550 dni” z sierpnia 2010 r.


2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

200

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

2. System dozoru elektronicznego

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę

4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładu karnego, rodzicom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom


3

Poprawa poziomu opieki medycznej dla osadzonych w zakładzie karnym

Liczba zatrudnionych lekarzy na stanowisku lekarza podstawowej opieki medycznej i kierownika zakładu opieki zdrowotnej

2

Intensywna akcja rekrutacyjna w placówkach służby zdrowia


4

Wzrost poziomu zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki

Liczba osadzonych skierowanych do zatrudnienia zewnętrznego

20

Nawiązanie współpracy z przedstawicielami władz lokalnych i pozyskanie nowych miejsc pracyPłock dnia 17.08.2011 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku (-) mjr Robert Żochowski

Płock, dnia 30.01.2012 r.


Raport z samooceny kontroli zarządczej za 2011 rok

Zakład Karny w Płocku


Cel przeprowadzonej samooceny:

Zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Zakładzie Karnym w Płocku. Samoocena dokonywana jest przez funkcjonariuszy i pracowników oraz kierownictwo jednostki. Dzięki samoocenie uzyskuje się informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej. Wyniki samooceny są jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, będących podstawą do podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.


Zakres samooceny:

Samoocena objętą całą jednostkę. Grupę respondentów określono na 24 osoby tj. 10 % populacji funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Płocku w ty, całe kierownictwo jednostki, kierowników komórek organizacyjnych oraz wybranych losowo 2 – ch lub 3 -ch funkcjonariuszy i pracowników z każdej komórki organizacyjnej.


Oceniając realizacje standardu przyjęto następujące założenia ich realizacji :

 1. Respondenci dokonali oceny poszczególnych kryteriów mając do dyspozycji 3 warianty odpowiedzi z możliwością komentarza:

  - Tak

  - Nie

  - Trudno to ocenić

 2. Respondenci odpowiadali na pytania zgodnie z wiedza posiadaną w wyniku:

  - przeprowadzanych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych

  - procesu zarządzania ryzykiem,

  - bieżącego monitoringu realizacji celów i zdań,

  - innych źródeł informacji

 3. Średnia odpowiedzi respondentów:

  - realizowany standard; przyjęto odpowiedzi TAK powyżej 50 %

  - standard nierealizowany: NIE powyżej 50 %


Wyniki samooceny – ogólna ocena stanu kontroli zarządczej:

 1. Środowisko wewnętrzne:

Wynik samooceny: standard realizowany – 84 %

Stan faktyczny: Respondenci w znacznej większości pozytywnie ocenili środowisko wewnętrzne, w którym realizują swe zadania.

Zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej: Wynik ankiet wskazuje na istnienie ryzyka złego przepływu informacji na szczeblu komórki organizacyjnej, oraz pomiędzy innymi komórkami. Słabo też oceniana jest znajomość zasad kontaktów z podmiotami zewnętrznymi. Respondenci wskazują na niewystarczający udział w szkoleniach, w szczególności specjalistycznych. Ponadto niejasne są dla nich cele do realizacji i osiągnięcie. Uznano także, iż struktury komórek organizacyjnych (liczba stanowisk) jest nieadekwatna do zakresu aktualnych celów i zadań.

Proponowane działania naprawcze: Zobowiązać kierowników komórek organizacyjnych do zwiększenia zakresu szkoleń i wprowadzenia obowiązku objęcia szkoleniem wszystkich bez wyjątku osób. Zwiększyć zakres informacji o ważnych wydarzeniach w poszczególnych komórkach jednostki, przekazywanych na odprawach ogólnozakładowych. Dokonać analizy podziału obowiązków w poszczególnych komórkach organizacyjnych.


 1. Zarządzanie ryzykiem:

Wynik samooceny: standard realizowany – 75 %

Stan faktyczny: Respondenci w znacznej większości pozytywnie ocenili zarządzanie ryzykiem.

Zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej: Wynik ankiet wskazuje na brak powszechnej znajomości ryzyk występujących w działalności komórki organizacyjnej oraz podejmowanych działań, które mają na celu zminimalizowanie ryzyk.

Proponowane działania naprawcze: Każda komórka organizacyjna powinna na nowo zdefiniować możliwe ryzyka oraz nadać im odpowiednią rangę, następnie na bieżąco je weryfikować i informować podległych funkcjonariuszy i pracowników.


 1. Mechanizmy kontroli:

Wynik samooceny: standard realizowany – 98 %

Stan faktyczny: Respondenci prawie w bardzo dużym odsetku ocenili pozytywnie funkcjonowanie mechanizmów kontroli. Jedynie w jednym przypadku respondent określił jako nieznane mu kryteria za pomocą których dokonywana jest ocena wykonywania przez niego zadań.

Zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej: Nie występują.

Proponowane działania naprawcze: Każdorazowo przed dokonaniem kontroli przełożony upoważniony do jej przeprowadzenia kusi wskazać na kryteria oceny podwładnego.


 1. Informacja i komunikacja

Wynik samooceny: standard realizowany – 85 %

Stan faktyczny: Respondenci wskazali na dość powszechny brak przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi zakładu.

Zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej: Wynik samooceny w podanym obszarze wskazuje na istnienie ryzyka nieznajomości zadań, które realizują poszczególne komórki organizacyjne, co przekłada się na brak należytej współpracy tych komórek w realizacji celów ogólnozakładowych.

Proponowane działania naprawcze: Zwiększyć zakres informacji o ważnych wydarzeniach w poszczególnych komórkach jednostki oraz obowiązujących przepisach przekazywanych na odprawach ogólnozakładowych.


 1. Monitorowanie i ocena .

Wynik samooceny: standard realizowany – 98 %

Stan faktyczny: Respondenci bardzo wysoko ocenili funkcjonowanie systemu monitorowania i ceny realizacji zadań służbowych.

Zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej: Nie występują.

Proponowane działania naprawcze:Nie zachodzi potrzeba.


Propozycje oświadczenia:

Część B:

 • w 2011 r. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.


Podpisy zespołu ds. kontroli zarządczej:Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku1)

za rok 2011.

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli za-

rządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efek-

tywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej

przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

.........................................................................................................................................................................................

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

đ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną

podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

đ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną

podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejsze-

go oświadczenia pochodzących z:7)

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla

sektora finansów publicznych8),

đ procesu zarządzania ryzykiem,

đ audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

đ innych źródeł informacji: ..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść

niniejszego oświadczenia.

Płock 31.01.2012r. mjr Robert Żochowski

(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki)

_____________

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II9)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- niewystarczający monitoring kontroli zarządzczej z uwagi na zmianę całego kierownictwa ZK w Płocku,

- zmiany na stanowiskach kierowników kilku działow służby

- nie zrealizowanie wszystkich założonych celów spowodowane przeznaczeniem jednostki (brak oddziału typu półotwartego)

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli za-

rządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rzą-

dowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z poda-

niem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa

oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,

przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarzą-

dzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- bieżący monitoring kontroli zarządczej - do 31.12.2012r.

- poprawa przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami służby - do 31.12.2012r.

 

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu

do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- opracowanie procedur zarządzania ryzykiem

 

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu

do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświad-

czenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- powołano nowy zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem

 

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze

oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia

1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703,

z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227,

poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354),

a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo

C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się nie-

zależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarząd-

czej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadcze-

nie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,

Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie nastę-

pujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność

działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,

efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej

z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności

i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego

postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienio-

nych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności

działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowa-

nia, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze

oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowa-

ne inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

 

Formularz do wypełnienia

Skan wzoru (PDF)

 

Zobacz następujące przepisy:

Dz.U.2010.238.1581: § 1

 

Oświadczenie majątkowe

.

Majątek Służby Więziennej

Zakłąd Karny w Płocku usytuowany jest przy ulicy Sienkiewicza 22 w obrębie ewidencyjnym Nr 8 "ŚRÓDMIEŚCIE" miasta Płock, na następujących działkach:
 579/2 o pow. 0,0105 ha,
 587/13 o pow. 1,1413 ha,
 588/2 o pow. 0,0410 ha,
 589/2 o pow. 0,0031 ha,
 587/11 o pow. 0,0274 ha,
 zewidencjonowanych pod numerem księgi wieczystej: KW 87639/6 prowadzoną przez Sąd Rejowowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych
 Jednostka zajmuje grunt o łącznej powierzchni 1,2233 ha

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

.

Fundusze unijne

Zakład Karny w Płocku uczestniczy w trzecim projekcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 cyklu szkoleniowo–aktywizacyjnego służącego podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Program ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akty prawne

1. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
2. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
5. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
6. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
7. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
8. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej
9. ROZPORZĄDZENIE Ministra sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
10. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej
11. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
12. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.
13. ROZPORZĄDZENIE Ministra sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej.
14. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby więziennej.
15. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.
16. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowani poniesionych kosztów.
17. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
18. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych.
19. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
20. ZARZĄDZENIE NR 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych
21. ZARZĄDZENIE Nr 27/10 Dyrektora Generalnego Służby więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi, w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
22. ZARZĄDZENIE Nr 30/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektorów oraz struktury organizacyjnej zakładów karnych i aresztów śledczych.
23. ZARZĄDZENIE Nr 32/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie prowadzenia dokumentacji pełnienia służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.
24. ZARZĄDZENIE Nr 40/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie opracowania, uzgodnienia i aktualizowania planów szczególnej ochrony obiektów kategorii II jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
25. ZARZĄDZENIE Nr 42/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wykazu zdarzeń nadzwyczajnych, sposobu postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz trybu działania stanowisk dowodzenia.
26. ZARZĄDZENIE Nr 43/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania metod i form działalności w zakresie ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
27. ZARZĄDZENIE Nr 83/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych.
28. INSTRUKCJA Nr 15/10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad organizacji i warunków prowadzenia oddziaływań penitencjarnych wobec skazanych, tymczasowo aresztowanych i ukaranych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego osadzonych w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu karnego.
29. Instrukcja nr 16 /2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności
30. INSTRUKCJA Nr 27/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Sposób załatwiania spraw

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.
 1.Widzenia dozorowane i bezdozorowe – także w oddzielnym pomieszczeniu - odbywają się od niedzieli do czwartku, tj. przez 5 dni w tygodniu, przy czym widzenia w dni powszednie odbywają się w godz. od 8.00 do 14.00, natomiast w niedzielę w godzinach 8.00-16.00 przy uwzględnieniu następujących założeń:
  a) nie udziela się widzeń w następujące dni roku kalendarzowego:
  - 1 stycznia – Nowy Rok
  - pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy
  - 1 maja – Święto Państwowe i 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja
  - dzień Bożego Ciała
  - 15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  - 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych i 11 listopada – Narodowe Święto  Niepodległości
  - 25 grudnia -  pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
  - 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
  b) skazani, których nazwiska rozpoczynają się na litery od „A” do „Ł” mogą korzystać z widzeń w dni nieparzyste, natomiast skazani z nazwiskami na litery od „M” do „Ż” mogą realizować widzenia w dni parzyste. W sytuacji, gdy skazany nie może skorzystać z widzeń (np. jego nazwisko rozpoczyna się na literę „A” i we wszystkie dni nieparzyste pracuje) dyrektor dopuszcza, w indywidualnych przypadkach, zmianę widzeń na dni parzyste i odwrotnie;
  c) dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby odwiedzające winny zgłosić się do zakładu odpowiednio:
  - do godz. 12:45 przy widzeniu 60 min.,
  - do godz. 11:45 przy widzeniu 120 min.,
 do godz. 10:45 przy widzeniu 180 min.,
 do godz. 14:00 przy widzeniu udzielanym w niedzielę,
  d) osoby odwiedzające, które nie będą stosowały się do przedstawionych zaleceń mogą nie skorzystać z widzeń w takim wymiarze czasowym, do którego mieli uprawnienia skazani w dniu odwiedzin,
  e) osoby przybyłe do zakładu w celu uzyskania widzenia wpuszczane są na teren jednostki w grupach maksymalnie pięcioosobowych.  Obsługiwane są one pojedynczo, a następnie oczekują na zrealizowanie widzenia w poczekalni, skąd są doprowadzane do sali widzeń przez wyznaczonego funkcjonariusza,
  f)  jednorazowo we wszystkich salach widzeń nie może przebywać więcej niż 20 osadzonych (tj. skazanych i tymczasowo aresztowanych łącznie). Przekroczenie tego limitu jest niedopuszczalne. Czas oczekiwania na widzenie dla osób odwiedzających i osadzonych może się wydłużyć, jeżeli w salach widzeń będzie przebywała ustalona już liczba osadzonych. W przypadku skumulowania się dużej ilości osób odwiedzających widzenie może nie być zrealizowane w danym dniu.
  g) czas trwania widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby  dozorującej ustalam na 90 minut; widzenia te realizowane będą  w godzinach 8.30 do 10:00, od 10:15 do 11.45, od 12:00 do 13:30 i od 13:45 do 15:15; spóźnienie osoby odwiedzającej na widzenie skutkowało będzie skróceniem czasu trwania widzenia.
  h) dla skazanych, o których mowa w art. 88 § 3  kodeksu karnego wykonawczego  widzenia  udzielane są od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8.00 – 14.00  (bez ograniczeń wynikających z podpunktu. b),
  i) w ciągu 7 dni poprzedzających święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy ograniczam czas widzeń do 60 minut. Nie dotyczy to widzeń udzielanych w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej. Dopuszcza się też możliwość takiego ograniczenia w innych okresach, w przypadku dużej  ilości osób przybyłych na widzenie,
  j) w  niedzielę i święta widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut.  Dopuszczam, w indywidualnych przypadkach, wyrażenie zgody na   zrealizowanie widzenia w innym wymiarze czasu,
  k) skazani, których widzenia zostały ograniczone z przyczyn podanych  w pkt. 1  lit. h zrealizują dłuższe widzenia w innych terminach.
 2.Widzenia na terenie zakładu odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach. Dopuszczam możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
 3.W czasie trwania widzeń – z wyjątkiem tych, które pozbawiają skazanego kontaktu z osobą odwiedzającą – umożliwia się rodzinom zakup artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.
 4.Artykuły żywnościowe nie spożyte w czasie widzenia osoba odwiedzająca zabiera ze sobą po zakończeniu widzenia.
 5. Osobom odwiedzającym skazanych zabraniam wnoszenia na sale widzeń jakichkolwiek rzeczy, mogących godzić w porządek i bezpieczeństwo jednostki. W wyniku nierespektowania tego zakazu odwiedzający nie skorzysta z widzenia ze skazanym w danym dniu lub widzenie zostanie przerwane.
  
 6. Nie zezwalam na udzielanie widzeń skazanym:
  - uczącym się - w czasie trwających zajęć w szkole,
  - pracującym - w czasie godzin pracy, chyba że jest ona nieodpłatna  lub wykonywana na własny rachunek,
 w czasie trwania spaceru, chyba że skazany z niego zrezygnuje.
 Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń dla tymczasowo aresztowanych.
 Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się od niedzieli do czwartku, tj. przez 5 dni w tygodniu w godz. od 8:30 do 14:00, natomiast w niedzielę w godz. od 8:00 do 16:00, (po przedstawieniu stosownego zarządzenia o udzieleniu widzenia przez organ dysponujący, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany)zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie i regulaminie, przy uwzględnieniu założeń dotyczących skazanych z następującą różnicą  :
 - dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby odwiedzające winny zgłosić się do aresztu na tyle wcześniej, aby wejść na jego teren odpowiednio :
 do godz. 12:45 przy widzeniu 60 min.
 do godz. 11:45 przy widzeniu dłuższym niż 60 min.
 do godz. 14:00 przy widzeniu udzielanym w niedzielę
 dla tymczasowo aresztowanych, o których mowa w art. 212 lit. a § 1 kodeksu, widzenia udzielane są od poniedziałku do czwartku w godz. od  8:00 do 14:00;
 - w czasie trwania widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt, osoby odwiedzające nie mają możliwości zakupów w kantynie artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.
 Godziny i sposób przyjmowania paczek
 Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami. Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, oraz dyrektora aresztu korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego.
 Dla realizacji powyższych uprawnień  wprowadza się  w zakładzie dwa rodzaje talonów:
 odzieżowo – higieniczny,
 zdrowotny
 1.   Wydanie talonu odzieżowo – higienicznego oraz zdrowotnego wymaga          uprzedniej zgody dyrektora, wyrażonej na prośbie osadzonego
 2.   Ciężar paczki odzieżowo – higienicznej nie może przekraczać, wraz z opakowaniem – 5 kg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na zwiększenie ciężaru paczki.
 3.  Zawartość paczki zdrowotnej opiniuje lekarz. Paczka może zawierać jedynie   leki dostępne w wolnej sprzedaży, zawarte w wykazie leków, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, muszą posiadać aktualną datę ważności. ciężar takiej paczki nie może przekroczyć, łącznie z opakowaniem – 0,5 kg. W paczka zdrowotnych nie wolno przesyłać odżywek i anabolików
 11. W każdej paczce, bez względu na jej rodzaj, winien znajdować się spis jej      zawartości.
 12.Do zakładu przyjmowane są paczki : przesyłane za pośrednictwem  publicznego operatora pocztowego, instytucji lub osoby (np. gońca), dostarczane osobiście przez osobę zainteresowaną (np. członka rodziny,  osobę bliską), zrealizowane przez osobę odwiedzającą w formie zakupu w kantynie. Przyjmowanie paczek odbywa się codziennie, w następujących godzinach :
 a) jeżeli są przesyłane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, instytucji lub osoby  - od godz. 8:30 do 15:00;
 b) jeżeli są dostarczane osobiście przez osobę zainteresowaną w dni udzielania widzeń – od godz. 8:30 do 13:30;
 c)jeżeli są realizowane przez osobę odwiedzającą w formie zakupu w kantynie w dni udzielania widzeń – od godz. 8:30 do 15:00;
 d) jeżeli są dostarczane osobiście przez osobę zainteresowaną w dni, w które nie udziela się widzeń – od godz. 13:00 do 14:00;
 13.Paczki, dostarczone do zakładu, podlegają przed ich przyjęciem kontroli zawartości na zasadach § 34 ust.1 regulaminu. W  przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą, paczka jest kontrolowana w obecności tej osoby, przez wyznaczonego funkcjonariusza.
 14. Warunkiem przyjęcia paczki do zakładu, gdy dostarcza ją osobiście osoba    zainteresowana, jest :
 a)posiadanie przez nią kartonowego opakowania oraz odpowiednia waga paczki, zgodna z postanowieniami kodeksu i tego rozdziału
 b)przestrzeganie dni i godzin dostarczenia paczki, o których mowa w pkt. 12 tego rozdziału,
 c)w przypadku paczek żywnościowych, przestrzeganie postanowień kodeksu w zakresie ilości paczek przypadających tymczasowo aresztowanemu w kwartale oraz posiadanie przez tymczasowo aresztowanego uprawnienia do jej otrzymania
 d)przestrzeganie przez nadawców tych ustaleń, które zawarte są w pouczeniach na awersach i rewersach talonów (dotyczy paczek odzieżowo – higienicznych i zdrowotnych),
 e)odpowiednia jej zawartość, zgodna z obowiązującymi przepisami (art. 113a §5 kodeksu) oraz z umieszczonym w paczce spisem jej zawartości
 f)przebywanie adresata paczki w zakładzie;
 g)naklejenie na paczkę II części talonu wystawionego przez zakład (dotyczy paczek odzieżowo – higienicznych i zdrowotnych),
 15. Warunkiem przyjęcia paczki do zakładu, gdy dostarcza ją organ uprawniony, instytucja lub osoba, a w szczególności poczta, firma kurierska, goniec jest:
 a)odpowiednia waga zgodna z postanowieniami kodeksu i tego rozdziału,
 b)w przypadku paczek żywnościowych przestrzeganie postanowień kodeksu  odnoszących się do ich ilości oraz posiadanie przez osadzonego uprawnienia do jej otrzymania
 c)posiadanie przez nią naklejonej II częsci talonu, wystawionego przez zakład (dotyczy paczek odzieżowo – higienicznych i zdrowotnych),
 d)niewystępowanie w paczce przedmiotów określonych w art. 113a §5 kodeksu.
 e)przebywanie adresata paczki w zakładzie,
 f)brak uszkodzeń na zewnętrznym opakowaniu paczki, świadczących o naruszeniu jej zawartości.
 16. Paczki, które nie spełniają warunków ujętych w pkt. 14 i 15 tego rozdziału, podlegają zwrotowi:
 bezpośredniemu, gdy paczka jest dostarczana osobiście przez osobę zainteresowaną,
 na koszt nadawcy, gdy jest dostarczana za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby.
 17. Z nadsyłanych, za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, paczek skazani otrzymują jedynie te rzeczy, które:
 a)w przypadku paczki żywnościowej, spełniają wymogi kodeksu
 b)w przypadku paczki odzieżowo – higienicznej i zdrowotnej, spełniają wymogi kodeksu oraz  tego rozdziału.
          O dalszym postępowaniu z rzeczami zatrzymanymi rozstrzyga dyrektor.
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 .

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

  


Płock, dnia 6.02.2015 roku

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego


Na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe, Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania.


Lp.

Nazwa

Jednostka

miary

Ilość

Wartość jednostkowa w zł

Bluza

szt

82

1

Spodnie

szt

150

1

Czapka robocza

szt

24

1

Koszula

szt

108

1

Kurtka zimowa

szt

19

3

Koszulka gimnastyczna

szt

197

0,8

Bluza kucharza

szt

32

1

Spodnie kucharza

szt

25

1

Czapka kucharza

szt

48

0,5

Trzewiki robocze

szt

58

1

Materac 3 częściowy

kpl

136

10

Poszewka na poduszkę

szt

129

0,5

Prześcieradło

szt

667

1

Ręcznik

szt

1197

0,2

Ścierka do naczyń

szt

1291

0,1

Piżama

szt

198

0,4

Poduszka

szt

138

0,3

Maszynka do strzyżenia

szt

1

1

Torba transportowa

szt

21

2

Zapaska

szt

11

1

Buty gumowe

par

9

1

Buty filcowo - gumowe

par

3

1

Fartuch gumowy

szt

10

2

Koc

szt

215

2,5

Płaszcz płócienny biały

szt

6

1

Bluza robocza

szt

7

1

Spodnie robocze

szt

14

1

Talerz głęboki plastik

szt

160

0,2

Talerz płytki plastik

par

134

0,3

Kubek plastik

szt

175

0,3

Garnek aluminiowy 30l

szt

3

7,5

Garnek aluminiowy 50 l

szt

1

9,9

Termos 5l

szt

5

6,5

Waga elektroniczna

szt

2

5

Termos deluxe

szt

4

4

Łopatka do ryb

szt

2

0,5

Noże kuchenne

szt

27

0,2

Patelnia#24

szt

2

0,5

Ostrzałka

szt

1

0,1

Termos 3l

szt

5

0,5

Gałkownica

szt

20

0,2

Łyżka czerpakowa0,2l:0,5l;1l

szt

20

0,5

Otwieracz do puszek

szt

15

0,5

Tace plastikowe

szt

5

0,2

Ugniatacz do ziemniaków

szt

10

0,3

Nóż do sera

szt

4

0,2

Topór rzeźniczy

szt

1

0,5

Wanna przecedzkowa

szt

1

0,5

Czerpak aluminiowy

szt

11

0,2

Mieszadło drewniane

szt

1

0,2

Paleta plastikowa

szt

7

0,7

Szczypce bufetowe

szt

5

0,2

Szczypce do porcji

szt

7

0,2

Dzbanek plastikowy

szt

5

0,5

Dozownik z podziałką

szt

3

0,2

Czajnik bezprzewodowy

szt

10

1

Menażka

szt

7

0,2

Łóżko koszarowe

szt

32

25

Stół wiezienny mały

szt

93

15

Szafka wisząca mała

szt

17

5

Szafka wisząca duża

szt

1

5

Taboret więzienny

szt

20

5

Wkład do łóżka

szt

75

1

Półka pod tv

szt

18

1

Półka szkolna

szt

27

1

Półka na przybory toaletowe

szt

33

1

Biurko

szt

13

10

Dywan

szt

1

10

Fotel gabinetowy

szt

3

10

Krzesło

szt

75

5

Krzesło obrotowe

szt

18

5

Kwietnik

szt

1

1

Szafa biurowa

szt

5

35

Szafa ubraniowa

szt

11

20

Szafka

szt

9

1

Wykładzina podłogowa

m2

15,9

5

Zasłona

m2

20

10

Zestaw meblowy

szt

4

20

Stół szkolny

szt

6

5

Filtr do odkurzacza

szt

9

0,1

Skrzynka metalowa

szt

5

5

Aparat telefoniczny

szt

20

1

Głośnik transformatorowy

szt

15

1

Niszczarka dokumentów

szt

1

10

Miara zwijana

szt

2

1

Pędzle różne

szt

50

1

Wałek malarski

szt

10

1

Szpachelka malarska

szt

5

0,5

Paca murarska

szt

9

1

Kuweta malarska

szt

6

1

Siekiera

szt

1

1

Wąż ogrodowy

mb

50

51. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotu lub organu określonego w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.05.2010 r. (Dz.U. nr 114 poz. 761).


2. Darowizna składników majatku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.05.2010 r. (Dz.U. nr 114 poz. 761).


3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.05.2010 r. (Dz.U. nr 114 poz. 761).


4. Wnioski o nieodpłatne przekazanie w/w składników majatku ruchomego należy składać do dn.17.02.2015 r. Dodatkowych informacji udziela kpt. Jacek Kidacki – te. 24 2622031 w.219


5. Zgodnie z § 7 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.05.2010 r. (Dz.U. nr 114 poz. 761), przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majatku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek, a w przypadku braku zainteresowania z ich strony składniki takie podlegają sprzedaży na podstawie § 35 wg zasad określonych w § 35 i 36 w/w Rozporządzenia. Wnioski o zakup należy składać do dnia 17.02.2015 r. na adres : Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09- 402 Płock


Podpisał

płk Andrzej Kilon

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku

Identyfikator Jednostki

83

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Mariusz Rutkowski o 2011-08-19 13:24

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Marcin Krysiak o 2015-02-11 12:48

Data wytworzenia

 

Nabór

 .

Projektowane akty prawne

brak

AdresWytwarzajacy

Konrad Guzanek

Akty prawneWytwarzajacy

Konrad Guzanek

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Marlena Kubera

Fundusze unijneWytwarzajacy

Konrad Guzanek

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

.

NabórWytwarzajacy

.

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

.

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

.

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

.

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

kpt Konrad Guzanek

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

.

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Konrad Guzanek

StatusWytwarzajacy

Konrad Guzanek

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

.

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Marcin Krysiak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

.

Wzory drukówWytwarzajacy

.

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Konrad Guzanek

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.