Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Łódź

Jednostka

Areszt Śledczy Łódź

Adres

Areszt Śledczy Łódź
 Smutna 21
 91-729
 Łódź
 42 675 00 00

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Łódź

Status

Areszt Śledczy w Łodzi jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9.04.2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523). Areszt został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.08.1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 27).
 
 

Kierownictwo

 Dyrektor Aresztu Śledczego
 ppłk Jarosław Góra
 telefon: 42 675 03 24

 Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego
 ppłk Mariusz Rysiewski
 telefon: 42 675 03 30

 Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego
 mjr Wojciech Waś
 telefon: 42 675 03 24 
 e-mail: as_lodz@sw.gov.pl
 
 Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego
 ppłk Dariusz Lewandowski
 telefon: 42 675 03 30
 
 Rzecznik Prasowy
 mjr Mieczysław Pietrzak
 telefon: 42 675 03 88 kom.: 664 027 012

Struktura Organizacyjna

 Ważne telefony
 Sekretariat: +48 42 675 03 24 / 675 03 30
 Dowódca Zmiany: +48 42 675 02 00
 Dział Organizacyjny: +48 42 675 02 75
 Dział Kadr: +48 42 675 02 75
 Dział Penitencjarny: +48 42 675 03 62
 Dział Ochrony: +48 42 675 02 85
 Dział Ewidencji: +48 42 675 02 61
 Dział Kwatermistrzowski: +48 42 675 02 74
 Dział Zatrudnienia Osadzonych: +48 42 675 02 18
 Zespół Informatyki i Łączności: +48 42 675 03 00
 Dział Finansowy: +48 42 675 02 70
 Służba Zdrowia: +48 42 675 02 92

Podmioty Współpracujące

Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działąjących na Rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razerm - In corpore",Teatr "Piccolo",Ośrodek Monar w Kęblinach,Stowarzyszenie PEnitencjarne "Patronat",Stowarzyszenie Samopomocowe "Abacus",Ośrodek Odnowy w DuchuŚwiętym,Związek Wyznaniowy Świadków Jaehowy,Zbór Kościoła Zielonoświątkowego.
 

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności określa art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o Służbie Więziennej.

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI NA ROK 2011


Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności (z uwzględnieniem osób poddanych probacji).

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m² powierzchni celi mieszkalnej.


% zaludnienia w areszcie śledczym.100%
97%Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3m².
Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii „Sprawne państwo 2011-2010”

- Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2010r.

- Plan działalności CZSW

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności.

Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania.

230

- Wykonywanie obowiązków statutowych jednostki.

- System Dozoru Elektronicznego.

- Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

- Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z aresztu, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.
PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI NA ROK 2012


CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2012

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji
i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności (z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej.

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej, pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych.

Liczba urządzeń służących do wykrywania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, w szczególności narkotyków i substancji psychotropowych.


100%

99%
4

1

 1. Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach penitencjarnych poprzez kontynuację działań obejmujących przesuwanie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych,
  w wyniku zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

 1. Rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektrycznego – umożliwienie orzekania w wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego.

 1. Uszczelnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych. Wykonanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii „Sprawne państwo”

- Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2010 r.

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności.

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania.
99%


235

 1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

 1. System Dozoru Elektronicznego.

 1. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

 1. Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom.


PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI NA ROK 2013

 

CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2013

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

 

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

 

 

 

 

Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej

 

46%

 

 

 

 

 

 

444

1.   Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar – System Dozoru Elektronicznego, prace społecznie użyteczne, system kar mieszanych.

2.   Upowszechnienie efektywnych oddziaływań probacyjnych umożliwiających kuratorom sądowym skutecznie sprawowanie dozoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sądowego).

3.   Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

 

- Projekt strategii „Sprawne państwo 2020”

 

- Strategia Rozwoju Kraju 2020

 

 

 
 
 

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Łodzi za rok 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Sprawozdanie z wykonania działalności Aresztu Sledczego za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi za rok 2012

Plan działalności Aresztu Śledczego w Łodzi na rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania działalności Aresztu Śledczego w Łodzi za rok 2013

Plan działalności dla Aresztu Śledczego w Łodzi na rok 2015

 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

 
 Aktualnie brak oświadczeń majątkowych.
 

Majątek Służby Więziennej

 
 W zakresie majątku nieruchomego Areszt Śledczy w Łodzi zajmuje nieruchomości i grunty o powierzchni około 5,5 ha, usytuowane przy ul. Smutnej 21. Nieruchomości są własnością Skarbu Państwa, pozostającą w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Łodzi.

Zamówienia publiczne

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych są dostępne pod adresem www.sw.gov.pl

Współpraca międzynarodowa

Areszt Śledczy w Łodzi ma porozumienie o współpracy z zakładem karnym w Straubing (Niemcy). Głównym celem współpracy obu Stron jest wzajemne korzystanie z doświadczeń zawodowych, mająca na celu skuteczniejsze realizowanie ustawowych zadań i celów obu Stron. Obszarem współpracy są wizyty delegacji obu Stron, wymiana materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz organizacja wspólnych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym.

Fundusze unijne

W Areszcie Śledczym Łodzi realizowany jest Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności". W trakcie trwania projektu Areszt Śledczy w Łodzi organizuje dla skazanych kursy przyuczające do zawodu. Uczestnicy kursów zdobywają niezbędną wiedzę techniczną, która zostaje ugruntowana w trakcie zajęć praktycznych. Zdobyte umiejętności podczas uczestnictwa w kursach przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji zawodowych skazanych. Każdy kurs wzbogacony zostaje o zajęcia aktywizacyjne, dzięki którym uczestnicy zostaną wyposażeni w zasób umiejętności zwiększających poczucie przygotowania do wejścia na rynek pracy i utrzymania się na nim po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności (przygotowanie dokumentu aplikacyjnych, autoprezentacja itp.). W jednostce odbyły się już kursy: "Glazurnik-posadzkarz", "Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli", "Kura komputerowy z modułem magazynowym". W 2010r. planuje się przeprowadzenie kursów: "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie", "Monter okien".

Akty prawne

Funkcjonowanie Służby Więziennej regulują następujące akty prawne:

 • USTAWA z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
 • USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy,
 • USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania,
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 1997r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych,
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i przeniesień,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie programu i czasu trwania nauki w szkołach Służby Więziennej, trybu składania egzaminów na oficera, chorążego i podoficera oraz sposobów doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 października 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 września 1997 r. w sprawie określenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz właściwości przełożonych w tych sprawach,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 listopada 2003 r.w sprawie zasad naliczeń etatowych w Służbie Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 lipca 2009 r.w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz zasad ich zwrotu.

 • Sposób załatwiania spraw

  Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
   Poniedziałek: 9:00-17:00
  Wtorek: 8:00-16:00
  Środa: 8:00-16:00
  Czwartek: 8:00-16:00
  Piątek: 8:00-16:00
   
  Informacje dotyczące sposobu realizacji paczek znajdują się na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Łodzi.
   
   Konto depozytowe
   Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
   Wpłacający: [imię i nazwisko]
   NBP O/O w Łodzi
   Kościuszki
   Łódź
   79101013710070091391200000
   Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
   
   
  WAŻNE – Korespondencja kierowana do Aresztu Śledczego w Łodzi powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu/mieszkania). Korespondencja niezawierająca imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej pozostawiona będzie bez rozpoznania

  Podstawa prawna:

  • art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
   Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

  • § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46)
   Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania

  Rejestry, ewidencje, archiwa

  Archiwum zakładowe Aresztu Śledczego w Łodzi realizuje zadania w sposób określony w Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002r.

  Dokumenty urzędowe

  Areszt Śledczy w Łodzi nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych dokumentów urzędowych.

  Wzory druków

  Areszt Śledczy w Łodzi nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych wzorów druków.

  Ważne ogłoszenia

  Aktualnie brak ważnych informacji.

  Identyfikator Jednostki

  80

  StatusCreated

   

  StatusModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Struktura OrganizacyjnaCreated

   

  Struktura OrganizacyjnaModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Podmioty WspółpracująceCreated

   

  Podmioty WspółpracująceModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Przedmiot działalnościCreated

   

  Przedmiot działalnościModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Oświadczenie majątkoweCreated

   

  Oświadczenie majątkoweModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Majątek Służby WięziennejCreated

   

  Majątek Służby WięziennejModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Zamówienia publiczneCreated

   

  Zamówienia publiczneModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Współpraca międzynarodowaCreated

   

  Współpraca międzynarodowaModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Fundusze unijneCreated

   

  Fundusze unijneModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Akty prawneCreated

   

  Akty prawneModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Sposób załatwiania sprawCreated

   

  Sposób załatwiania sprawModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

   

  Rejestry, ewidencje, archiwaModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Dokumenty urzędoweCreated

   

  Dokumenty urzędoweModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Wzory drukówCreated

   

  Wzory drukówModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Ważne ogłoszeniaCreated

   

  Ważne ogłoszeniaModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Docelowi odbiorcy

  Bez docelowych odbiorców

  CopyID

   

  AdresCreated

   

  AdresModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  KierownictwoCreated

   

  KierownictwoModified

  Zmodyfikowany przez Artur Musiał o 2017-07-17 11:14

  Data wytworzenia

   

  Nabór

  Informacje o naborze kandydatów do Aresztu Śledczego w Łodzi zamieszczane są na stronie www.sw.gov.pl

  Projektowane akty prawne

  AdresWytwarzajacy

  AS

  Akty prawneWytwarzajacy

  AS

  Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

  AS

  Fundusze unijneWytwarzajacy

  AS

  Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

  AS

  NabórWytwarzajacy

  AS

  NabórCreated

   

  NabórModified

   

  Projektowane akty prawneWytwarzajacy

  AS

  Projektowane akty prawneCreated

   

  Projektowane akty prawneModified

   

  Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

  AS

  Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

  AS

  Przedmiot działalnościWytwarzajacy

  AS

  Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

  AS

  Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

  AS

  StatusWytwarzajacy

  AS

  Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

  AS

  Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

  AS

  Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

  AS

  Wzory drukówWytwarzajacy

  AS

  Zamówienia publiczneWytwarzajacy

  AS

  KierownictwoWytwarzajacy

  AS

  Załączniki

  Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
  Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                            Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.