Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Łódź

Jednostka

Areszt Śledczy Łódź

Adres

Areszt Śledczy Łódź
 Smutna 21
 91-729
 Łódź
 42 675 00 00

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Łódź

Status

Areszt Śledczy w Łodzi jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9.04.2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523). Areszt został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.08.1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 27).
 
 

Kierownictwo

 Dyrektor Aresztu Śledczego
 płk Grzegorz Królikowski
 telefon: 42 675 03 24

 Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego
 ppłk Mariusz Rysiewski
 telefon: 42 675 03 30

 Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego
 ppłk Jarosław Góra
 telefon: 42 675 03 24 
 e-mail: as_lodz@sw.gov.pl
 
 Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego
 mjr Dariusz Lewandowski
 telefon: 42 675 03 30
 
 Rzecznik Prasowy
 kpt. Mieczysław Pietrzak
 telefon: 42 675 03 88 kom.: 664 027 012

Struktura Organizacyjna

 Ważne telefony
 Sekretariat: +48 42 675 03 24 / 675 03 30
 Dowódca Zmiany: +48 42 675 02 00
 Dział Organizacyjny: +48 42 675 02 75
 Dział Kadr: +48 42 675 02 75
 Dział Penitencjarny: +48 42 675 03 62
 Dział Ochrony: +48 42 675 02 85
 Dział Ewidencji: +48 42 675 02 61
 Dział Kwatermistrzowski: +48 42 675 02 74
 Dział Zatrudnienia Osadzonych: +48 42 675 02 18
 Zespół Informatyki i Łączności: +48 42 675 03 00
 Dział Finansowy: +48 42 675 02 70
 Służba Zdrowia: +48 42 675 02 92

Podmioty Współpracujące

Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działąjących na Rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razerm - In corpore",Teatr "Piccolo",Ośrodek Monar w Kęblinach,Stowarzyszenie PEnitencjarne "Patronat",Stowarzyszenie Samopomocowe "Abacus",Ośrodek Odnowy w DuchuŚwiętym,Związek Wyznaniowy Świadków Jaehowy,Zbór Kościoła Zielonoświątkowego.
 

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności określa art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o Służbie Więziennej.

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI NA ROK 2011


Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności (z uwzględnieniem osób poddanych probacji).

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m² powierzchni celi mieszkalnej.


% zaludnienia w areszcie śledczym.100%
97%Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3m².
Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii „Sprawne państwo 2011-2010”

- Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2010r.

- Plan działalności CZSW

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności.

Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania.

230

- Wykonywanie obowiązków statutowych jednostki.

- System Dozoru Elektronicznego.

- Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

- Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z aresztu, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.
PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI NA ROK 2012


CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2012

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji
i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności (z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej.

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej, pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych.

Liczba urządzeń służących do wykrywania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, w szczególności narkotyków i substancji psychotropowych.


100%

99%
4

1

 1. Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach penitencjarnych poprzez kontynuację działań obejmujących przesuwanie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych,
  w wyniku zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

 1. Rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektrycznego – umożliwienie orzekania w wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego.

 1. Uszczelnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych. Wykonanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

- Projektu strategii „Sprawne państwo”

- Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2010 r.

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności.

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania.
99%


235

 1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

 1. System Dozoru Elektronicznego.

 1. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

 1. Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom.


PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI NA ROK 2013

 

CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2013

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

 

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

 

 

 

 

Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej

 

46%

 

 

 

 

 

 

444

1.   Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar – System Dozoru Elektronicznego, prace społecznie użyteczne, system kar mieszanych.

2.   Upowszechnienie efektywnych oddziaływań probacyjnych umożliwiających kuratorom sądowym skutecznie sprawowanie dozoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sądowego).

3.   Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

 

- Projekt strategii „Sprawne państwo 2020”

 

- Strategia Rozwoju Kraju 2020

 

 

 
 
 

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Łodzi za rok 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Sprawozdanie z wykonania działalności Aresztu Sledczego za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi za rok 2012

Plan działalności Aresztu Śledczego w Łodzi na rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania działalności Aresztu Śledczego w Łodzi za rok 2013

Plan działalności dla Aresztu Śledczego w Łodzi na rok 2015

 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

 
 Aktualnie brak oświadczeń majątkowych.
 

Majątek Służby Więziennej

 
 W zakresie majątku nieruchomego Areszt Śledczy w Łodzi zajmuje nieruchomości i grunty o powierzchni około 5,5 ha, usytuowane przy ul. Smutnej 21. Nieruchomości są własnością Skarbu Państwa, pozostającą w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Łodzi.
 
 

Łódź, 21-10-2016 r.INFORMACJA


Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe informuję, że Areszt Śledczy w Łodzi posiada następujące zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.


Wykaz zużytych składników majątkowych w AŚ w Łodzi.


Lp

Nazwa przedmiotu

jedn.

Ilość

Cena jedn.

1

Grabie

szt.

6


2

Maska spawalnicza

szt.

1


3

Miara

szt.

1


4

Miernik uniwersalny

szt.

1


5

Nitownica

szt.

1


6

Paca nierdzewna

szt.

1


7

Pędzle różne

szt.

14


8

Pompa do wody

szt.

2


9

Poziomnica

szt.

1


10

Ramka rusztowania

szt.

2


11

Skrzynka/torba narzędziowa

szt.

2


12

Szpachelka

szt.

5


13

Szpadel

szt.

5


14

Wałek malarski

szt.

5


15

Raczka do wałka

szt.

5


16

Wiertła

szt.

20


17

Gwintowniki

kpl.

1


18

Wiadro plastikowe/pojemnik budowlany

szt.

3


19

Kompresor tłokowy

szt.

1


20

946 Neff.V Trzynasta komnata

szt.

1


21

1113 B/A Kurs fizyki

szt.

1


22

1801Baszkiewicz.J Ludwik XVII

szt.

1


23

2023 Lem.S Solaris, Niezwyciężony

szt.

1


24

3082 Erler.R Mięso

szt.

1


25

3091 Piasecki.S Zapiski oficera Armii Czerwonej

szt.

1


26

3112 De Villers.G SAS kontra CIA

szt.

1


27

3113 De Villers.G SAS kontra CIA

szt.

1


28

3122 Farrere. C Korsarz z Saint-Malo

szt.

1


29

3144 Vonnegut.K Recydywista

szt.

1


30

3153 Edigey.J Strzała z Elamu

szt.

1


31

3155 Herbert.J Ocalony

szt.

1


32

3170 Kuttner.H Elak z Atlantydy

szt.

1


33

3194 Higgins.J Testament Caspara Schultza

szt.

1


34

3200 Philby.T Żółtodziub

szt.

1


35

3206 Smith.G.N Trzęsawisko

szt.

1


36

3319 Christie.A Zabójstwo Rogera Ackroyda

szt.

1


37

3321 Judd.B Formuła 1

szt.

1


38

3383 Tolkien.J.R.R Silmarillion

szt.

1


39

3450 Craig.T Operacja "Wrona"

szt.

1


40

3458 Albrecht.J Nie trać okazji Heleno

szt.

1


41

3461 Gores.J Ostatnie ostrzeżenie

szt.

1


42

3464 B/A Rozbitkowie z Arki Noego

szt.

1


43

3509 DeLasCassas.B Krótka relacja o wyniszczeniu Indian

szt.

1


44

3525 Gicgier.T Adam i Ewa -fraszka miłosna

szt.

1


45

3544 May.K Przez pustynię

szt.

1


46

3633 Ashford.J Pokrętna sprawiedliwość

szt.

1


47

3668 Ahern.J Krucjata przebudzenie

szt.

1


48

3678 Craig.T Operacja "Wrona"

szt.

1


49

3695 Thibaux.J.M Bal bankierów

szt.

1


50

3698 Guillou.J Coq Rogue

szt.

1


51

3709 Bart.R.D Dwie czaszki

szt.

1


52

3716 Archer.J Co do grosza

szt.

1


53

3717 West.M Salamandra

szt.

1


54

3719 Rendel.R Maska

szt.

1


55

3772 Daleszak.B Zagrozić miastu

szt.

1


56

3773 Wydrzyński.A Umarli rzucają cień

szt.

1


57

3779 Lembowicz.T Zaległy wyrok

szt.

1


58

3781 Rubiński.M Góralskie tango

szt.

1


59

3782 Łaniewski.J Ruiny

szt.

1


60

3783 Andrews.M Dymisja nadinspektora Willburna

szt.

1


61

3790 Daleszak.B W ubraniu skocz do jeziora

szt.

1


62

3817 Dumas.A Towarzysze Jehudy

szt.

1


63

3838 Jones.J Smak ryzyka

szt.

1


64

3840 Simenin.G Znajomi Pani Maigret

szt.

1


65

3845 Alex.J Zmącony spokój Pani labiryntu

szt.

1


66

3847 Roy.J Czarny koń zabija nocą

szt.

1


67

3854 Kłodzińska.A Trzy ciosy sztyletem

szt.

1


68

3855 Banier.F.M Czas przeszły

szt.

1


69

3870 Kurta.H Largo Con Morte

szt.

1


70

3918 Skulska.W Pościg

szt.

1


71

3939 Viscontini.A Heroina

szt.

1


72

3954 Wernic.W W Nowej Funlandii

szt.

1


73

3961 Korkozowicz.K Maruta

szt.

1


74

3982 Strzelczyk.A Zlecenie

szt.

1


75

4010 Krupiński.W Skazałeś ją na śmierć

szt.

1


76

4013 Faulkner.W Intruz

szt.

1


77

4027 Dor.M Major opuźnia akcję

szt.

1


78

4031 Heyerdahl.T Ekspedycja "Ra"

szt.

1


79

4143 Rendell.R Kamienny wyrok

szt.

1


80

4090 Hofstatter.H.H Symbolizm

szt.

1


81

4144 Heiduczek.W Śmierć nad morzem

szt.

1


82

4159 Chandler.R Wysokie okno

szt.

1


83

4162 Pasternak.B Doktor Żywago

szt.

1


84

4170 Masterton.G Wojownicy nocy

szt.

1


85

4189 Grunberg.K Adolf Hitler - biografia

szt.

1


86

4201 Mickiewicz.A Konrad Wallenrod

szt.

1


87

4205 Kirst.H.H Kamraci

szt.

1


88

4207 Smith.G.N Obóz

szt.

1


89

4302 Ziemiański.A Wojny urojone

szt.

1


90

4345 Asimov.I Fundacja i imperium

szt.

1


91

4370 Forsyth.F Czysta robota

szt.

1


92

4372 Morrell.D Rambo-pierwsza krew

szt.

1


93

4380 Chamiec.J Żelazne wrota

szt.

1


94

4383 Aksjonow.W W pół drogi do księżyca

szt.

1


95

4403 Hitchcok.A Kto zabije człowieka

szt.

1


96

4411 Zajdel.J.A Lalande.21185

szt.

1


97

4449 Grisham.J Firma

szt.

1


98

4451 Philby.K Moja cicha wojna

szt.

1


99

4510 Harris.T Czarna niedziela

szt.

1


100

4511 Trench.J Czeka na mnie Tina

szt.

1


101

4513 Verne.J Wokół księżyca

szt.

1


102

4520 Gautier.T Kapitan Francasse

szt.

1


103

4526 Bagley Odwet

szt.

1


104

4527 MacLean.A Pociąg śmierci

szt.

1


105

4530 Brown.D Góra Killdeer

szt.

1


106

4556Sheldon.S Krwawa linia

szt.

1


107

4557 Sheldon.S Krwawa linia

szt.

1


108

4562 Meralda.S Klara i jubiler

szt.

1


109

4563 Makarski.H Złote serce cesarza

szt.

1


110

4600 Sheldon.S Krwawa linia

szt.

1


111

4613 Roberts.K Warownia Arundel

szt.

1


112

4614 Roberts.K Pochód straceńców

szt.

1


113

4643 Forbes.C Grecki klucz

szt.

1


114

4651 MacLean.A Siła strachu

szt.

1


115

4654 Higgins.J Córka prezydenta

szt.

1


116

4655 Gores.J Zatarty ślad

szt.

1


117

4658 Forbes.C Klasztor na Zervos

szt.

1


118

4703 Masterton.G Demony

szt.

1


119

4707 Deighton.L "SS-GB"

szt.

1


120

4768 MacLean.A Santoryn

szt.

1


121

4769 MacLean.A Santoryn

szt.

1


122

4770 MacLean.A Pociąg śmierci

szt.

1


123

4772 MacLean.A Stacja Arktyczna Zebra

szt.

1


124

4774 MacLean.A 48 Godzin

szt.

1


125

4776 MacLean.A Goodbye Kalifornio

szt.

1


126

4788 MacLean.A Partyzanci

szt.

1


127

4805 Ludlum.R Plan Ikar t.2

szt.

1


128

4808 Ludlum.R Testament Matareseta

szt.

1


129

4809 Ludlum.R Mozaika Parsifala

szt.

1


130

4822 Forbes.C Podwójne ryzyko

szt.

1


131

4828 Follett.K Wejść między lwy

szt.

1


132

4834 Higgins.J Czas umierania

szt.

1


133

4840 Higgins.J Gniew boży

szt.

1


134

4879 VanDine.S.S Dom nienawiści

szt.

1


135

4892 Woods.S Korzenie traw

szt.

1


136

4896 Grzesiuk.S Na marginesie życia

szt.

1


137

4912 Zeydler.Z Czarny mercedes

szt.

1


138

4913 Jackuemard.S Requiem dla króla zbrodni

szt.

1


139

4921 MacDonald.R Sprawa Galtona

szt.

1


140

4940 Kaczorowska.Z Szalona noc w Paryżu

szt.

1


141

4944 Dard.F Trawnik

szt.

1


142

4945 Gardner.S.S Aksamitne pazurki

szt.

1


143

4965 Norton.A Świat magii czarownic

szt.

1


144

5004 Gautier.T Awatar

szt.

1


145

5056 Wernic. W Złe miasto

szt.

1


146

5074 May.K W kraju Mahidiego-Łowca niewolników

szt.

1


147

5117 Oyen.H Złoto Kanady

szt.

1


148

5142 Graves.R Ja Klaudiusz

szt.

1


149

5145 London.J Odyseja północy

szt.

1


150

5148 B/A Czarny ląd

szt.

1


151

5187 Sienkiewicz.H Ogniem i mieczem t.1-2

szt.

1


152

5188 Sienkiewicz.H Ogniem i mieczem t.3

szt.

1


153

5230 Scott.W Waverley

szt.

1


154

5231 Scott.W Waverley

szt.

1


155

5250 Meissner.L Brunatni siewcy śmierci

szt.

1


156

5266 Jones.J Cienka czerwona linia

szt.

1


157

5334 Alex.J Czarne okręty

szt.

1


158

5371 Chmielewska.J Boczne drogi

szt.

1


159

5382 Francis.D Bankier

szt.

1


160

5464 Parafiniewicz.J Dwa wcielenia mordercy

szt.

1


161

5474 Sikorski.N.S Zło czai się w mroku

szt.

1


162

5476 Sekuła.H Piąta barwa asa

szt.

1


163

5481 Sztaba.Z Zwracam Panu twarz

szt.

1


164

5482 Sztaba.Z Zwracam Panu twarz

szt.

1


165

5488 Skulska.W Słowo inspektora

szt.

1


166

5496 Terlecki.W Trzy etiudy kryminalne

szt.

1


167

5509 Ziętal.J Poker z zabójcą

szt.

1


168

5512 Ziemski.K Sejf ukryty w ścianie

szt.

1


169

5529 Bunsch.K Zdobycie Kołobrzegu

szt.

1


170

5546 Simenon.G Maigret w kabarecie

szt.

1


171

5550 MacLean.A Tabor do Vaccares

szt.

1


172

5567 Follett.K Klucz do Rebeki

szt.

1


173

5575 Masterton.G Dżin

szt.

1


174

5583 Clifford.F Okrutna sprawiedliwość Można umrze.

szt.

1


175

5586 Pudysz.Z Zabójstwo z premedytacją

szt.

1


176

5598 Zoszczenko.M Pan Wydawca

szt.

1


177

5610 B/A Encyklopedia piłkarska Górnik.Zabrze

szt.

1


178

5725 Rosiński.G Zemsta Hrabiego Skarbka t.1

szt.

1


179

5726 Rosiński.G Zemsta Hrabiego Skarbka t.2

szt.

1


180

6268 McNab Firewall

szt.

1


181

6498 Hihhins.J Córka prezydenta

szt.

1


182

6503 Morrell.D Piąta profesja

szt.

1


183

6692 Wernic.W Sierżant konnej policji

szt.

1


184

6730 Remarque.E.M Czarny obelisk

szt.

1


185

6878 Jones.J Cienka czerwona linia

szt.

1


186

6928 Grisham.J Klient

szt.

1


187

6930 Condon.R Honor Prizzich

szt.

1


188

6998 Necel.A Krwawy sztorm

szt.

1


189

6997 Uhnak.D Policjanci

szt.

1


190

6936 Hyde.C Plan Maxwella

szt.

1


191

6956 LeGuin.K Czarnoksiężnik z archipelagu

szt.

1


192

4158 Morgan.A Trzeci strzał mamby

szt.

1


193

4154 Dickson.C Ostrzegam czytelnika

szt.

1


194

3876 Howard.R.E Conan droga do tronu

szt.

1


195

5502 Visconsini.A Heroina

szt.

1


196

3988 B/A Bramy piekieł

szt.

1


197

5518 Zeydler-Zborowski Major Downar przechodzi na emeryture

szt.

1


198

5354 Bożkowski.J Zbrodnia na eksport

szt.

1


199

4689 Blauner.P Moloca

szt.

1


200

5497 Tey.J Córka czasu

szt.

1


201

5352 Borkowski.Z Hurtownicy zbrodni

szt.

1


202

5491 Trench.J Geniusz z Kimberley

szt.

1


203

853 Dante.A Boska komedia

szt.

1


204

5599 B/A 500 Dowcipów

szt.

1


205

4171 Smith.G.N Dzwon śmierci

szt.

1


206

5121 Zaleska.J.M Młody wygnaniec

szt.

1


207

5253 Srokowski.S Repatrianci

szt.

1


208

6647 Diana Sennik Egipski

szt.

1


209

4005 Chmielewska.J Studnie przodków

szt.

1


210

4155 Peters.E Tajemnica świętych relikwii

szt.

1


211

4941 Cussler.C Mayday

szt.

1


212

3760 Harrison.H Narodziny stalowego szczura

szt.

1


213

5477 Sekuła.H Tęczowy coctail

szt.

1


214

5276 Herbert.J Ciemność

szt.

1


215

3785 Kaflińska.J Powikłane ślady

szt.

1


216

3851 Chandler Playbeck

szt.

1


217

3786 Kulczyński.J Direttissima

szt.

1


218

5302 Smith.G.N Neofita

szt.

1


219

4551 Pratchett.T Dobry omen

szt.

1


220

3823 May.K Przez pustynię

szt.

1


221

4843 Higgins.J Testament Caspara Schultza

szt.

1


222

4229 Morressy.J Kedrigern w krainie koszmarów

szt.

1


223

1136 Kipling.R Księga dżungli 2 Księga

szt.

1


224

4688 Higgins.J Dotknij diabła

szt.

1


225

4550 Higgins.J Dillinger

szt.

1


226

3312 Clancy.T Polowanie na Czerwony Październik

szt.

1


227

3191 Clarke.A.C Odyseja kosmiczna 2001

szt.

1


228

4054 P/Z KK-KPK-KKW

szt.

1


229

4752 P/Z Kodeks Karny

szt.

1


230

6454 P/Z KK-KPK-KKW

szt.

1


231

4916 Meralda.S.K Zabójstwo w Neuilly

szt.

1


232

3156 Rider Haggard.H Allan i Bogowie Lodów Opowieści o początkach

szt.

1


233

7092 Follett.K Zabójcza pamięć

szt.

1


234

3830 P/Z Wizje alternatywne – Antologia polskiej fantastyki

szt.

1


235

3452 Morrell.D Bractwo kamienia

szt.

1


236

3117 Brackett.L Rio Bravo

szt.

1


237

3114 Grady.S Sześć dni Kondora

szt.

1


238

3721 Buchheim.L.g Okręt

szt.

1


239

Suwmiarka

szt.

1


240

Klucze nasadowe

kpl.

1


241

Klucze imbusowe

kpl.

1


242

Miara

szt.

1


243

Paletki do tenisa stołowego

szt.

22


244

Siatka do tenisa stołowego

szt.

5


245

Test „Diagnoza uszkodzeń mózgu”

kpl.

1


246

Test Matryc Ravena

kpl.

1


247

Test Piramid Barwnych

kpl.

1


248

Odtwarzacz DVD Manta

szt.

1


249

Odtwarzacz DVD „Pioneer”

szt.

1


250

Magnetowid „AIWA FX 990”

szt.

1


251

Ekran do projektora PANASONIC

szt.

1


252

Mikser M2110EQ

szt.

1


253

Głośnik ALTUS 140

szt.

1


254

Tablica obrotowa

szt.

1


255

Rower rehabilitacyjny

szt.

1


256

Pomoc do testu Wechslera + WAIS- R

szt.

1


257

Gra świetlicowa „PIŁKARZE”

szt.

1


258

Gra świetlicowa „PIŁKARZE”

szt.

2


259

Stół do tenisa

szt.

3


260

Cęgi

szt.

1


261

Iglaki

szt.

1


262

Szczypce zegra

szt.

1


263

Wkrętak uniwersalny

szt.

1


264

Czujka dymu

szt.

1


265

Filtropochłaniacz

szt.

13


266

Klucze nasadowe

szt.

1


267

Narzędzia walizka

szt.

1


268

Klucz oczkowy

szt.

1


269

Wiertarka GSB-20-2RE

szt.

1


270

Hełm strażacki

szt.

1


271

Butla stalowa

szt.

1


272

Alarm osobisty „Gwizdek”

szt.

45


273

Kask ochronny

szt.

3


274

Poduszka do UV

szt.

1


275

Pokrowiec na hełm kuloodporny

szt.

8


276

Wykrywacz metali „Super Scanner”

szt.

2


277

Przecinak do kajdanek jednorazowych

szt.

2


278

Nóż ratowniczy

szt.

1


279

Podbródek do kasku ochronnego

szt.

10


280

Filtropochłaniacz AUER 93 ABEK CONO Hg/st

szt.

24


281

Torba plastikowa na maskę p/gaz

szt.

3


282

Rękawice Neotols

szt.

23


283

Alarm osobisty PA-213 140 DB

szt.

12


284

Ręczny wykrywacz metali RWM-3003B

szt.

8


285

Torba lekarska

szt.

2


286

Lampa bakteriobójcza

szt.

5


287

Torba pielęgniarska

szt.

3


288

Asystor stomatologiczny

szt.

2


289

Krzesło stomatologiczne „standard”

szt.

2


290

Fotel stomatologiczny nr 109/BM/97

szt.

1


291

Unit stomatologiczny nr 6052

szt.

1


292

EKG AsCard A4/B

szt.

1


293

EKG 6 kanałowe ELI-AGD-ADBAX

szt.

1


294

Cukiernica

szt.

1


295

Deska do krojenia

szt.

2


296

Durszlak

szt.

1


297

Garnek z pokrywką

kpl.

2


298

Kieliszki

szt.

8


299

Kieliszki do szampana

szt.

9


300

Łyżka duża

szt.

12


301

Łyżka mała

szt.

3


302

Łyżka chochla

szt.

1


303

Miska do sałatek

szt.

1


304

Nóż

szt.

11


305

Patelnia

szt.

1


306

Szklanka

szt.

7


307

Szklanka 100ml.

szt.

4


308

Talerz głęboki

szt.

12


309

Talerz płaski

szt.

3


310

Talerzyk pod szklankę

szt.

5


311

Tarka do przypraw

szt.

1


312

Widelec

szt.

10


313

Wyciskacz do cytryn

szt.

1


314

Zestaw do przypraw

kpl.

1


315

Dozownik do mydła

szt.

5


316

Kosz do śmieci

szt.

1


317

Lustro wiszące

szt.

1


318

Pojemnik na papier toaletowy

szt.

5


319

Pojemnik na ręczniki

szt.

1


320

Radio

szt.

19


321

Krzesło obrotowe

szt.

36


322

Fotel obrotowy

szt.

1


323

Szafka przyłóżkowa

szt.

14


324

Niszczarka do akt

szt.

2


325

Ława

szt.

2


326

Biurko

szt.

5


327

Krzesło biurowe

szt.

8


328

Płyta odbojowa

szt.

2


329

Półka

szt.

1


330

Regał meblowy

szt.

4


331

Stolik

szt.

3


332

Szafa metalowa duża

szt.

1


333

Szafka

szt.

2


334

Wieszak

szt.

3


335

Wykładzina

m\2

141


336

Żaluzje pionowe

szt.

1


337

Taboret

szt.

242


338

Łóżko

szt.

471


339

Szafa biurowa

szt.

1


340

Szafka na gaśnicę

szt.

1


341

Wentylator

szt.

1


342

Lampa biurowa

szt.

1


343

Grzejnik elektryczny

szt.

3


344

Tuner DVBT

szt.

1


345

Pojemnik na odpady 120 litrów

szt.

30


346

Fotel skórzany

szt

4


347

Odkurzacz Karcher

szt

1


348

Kontener

szt

2


349

Regał metalowy MC 30/90/60

szt

9


350

Regał metalowy MC 25/92/60

szt

1


351

Szafka stojąca

szt

3


352

Niszczarka do akt

szt

2


353

Radiomagnetofon Philips

szt

1


354

Suszarka do rąk

szt

2


355

Szafa na dokumenty

szt

1


356

Szafa odzieżowa

szt

1


357

Telewizor LCD

szt.

1


358

Żaluzje pionowe

szt

2


359

Gablota przeszklona

szt.

2


360

Zabudowa skrytki na klucze

szt.

1


361

Frankownica

szt.

1


362

Czapka polowa

szt.

6


363

Kurtka polowa

szt.

5


364

Ocieplacz polowy

szt.

3


365

Pas parciany

szt.

3


366

Spodnie polowe

szt.

10


367

Czapka polowa ocieplana

szt.

2


368

Kurtka munduru polowego

szt.

6


369

Peleryna nieprzemakalna

szt.

1


370

Rękawice taktyczne zimowe

szt.

1


371

Umundurowanie taktyczne

szt.

4


372

Półgolf do umund. taktycznego

szt.

2


373

Buty taktyczne

szt.

2


374

Kosz składany

szt.

1


375

Uchwyt na telefon komórkowy

szt.

1


376

Zestaw głośnomówiący

szt.

1


377

Podstawka pod samochód

szt.

1


378

Pistolet do malowania

szt.

1


379

Zestaw elektronarzędzi

szt.

1


380

Stojak do wiertarki

szt.

1


381

Ścisk stolarski

szt.

1


382

Próbnik napięcia samochodowy

szt.

1


383

Ładowarka samochodowa

szt.

1


384

Ścisk stolarski

szt.

1


385

Ściągacz izolacji

szt.

1


386

Antena CB

szt.

2


387

Myjka ciśnieniowa HD 5 Europa

szt.

1


388

Kosiarka spalinowa

szt.

1


389

Odkurzacz Merida

szt.

1


390

Zestaw telef NOKIA CK- 200

szt.

1


391

Radio samochodowe SONY

szt.

1


392

Radiomagnetofon Panasonic

szt.

1


393

Radioodtwarzacz RS Blaupunkt

szt.

1


394

Radioodtwarzacz SONY

szt.

1


395

Lodówka samochodowa

szt.

1


396

Radio CB

szt.

2


397

Grzałka elektryczna 300 W

szt.

7


398

Termos konferencyjny

szt.

1


399

Łyżka do serwowania

szt.

13


400

Łopatka metalowa różna (2szt kuchnia)

szt.

3


401

Garczki komplet 8 części.

szt.

1


402

Nóż kuchenny różny

szt.

1


403

Termometr uniwersalny

szt.

2


404

Termometr elektroniczny (mag żyw)

szt.

1


405

Termometr -lodówkowy zaokienny

szt.

4


406

Chochla 0,25 litra

szt.

20


407

Paleta plastikowa (kuchnia)

szt.

9


408

Termos obiadowy

szt.

5


409

Widelec aluminiowy

szt.

12


410

Łyżka aluminiowa

szt.

6


411

Sznur przyłaczeniowy

szt.

1


412

Platera owocowa

szt.

6


413

Deska plastikowa do chleba

szt.

12


414

Transporter plastikowy

szt.

45


415

Butelka 0.33 litra

szt.

900


416

Łyżeczka do herbaty

szt.

40


417

Garnek stalowy 2 litrowy

szt.

1


418

Garnek stalowy wysoki z pokrywą

szt.

1


419

Garnek stalowy niski z pokrywą

szt.

1


420

Patelnia zestaw + łopatka

szt.

1


421

Maszynka elektryczna - kuchenka

szt.

7


422

Prodiż PE 3600

szt.

1


423

Sznur do prodiża Prumel

szt.

1


424

Garnek do makaronu

szt.

1


425

Patelnia teflonowa

szt.

2


426

Garnek z pokrywą 24 cm

szt.

1


427

Łyżka drwniana

szt.

1


428

Otwieracz do konserw

szt.

26


429

Deska drewniana

szt.

4


430

Kuchenka mikrofalowa

szt.

1


431

Czajnik elektryczny (dz. kwattermistrzowski)

szt.

1


432

Czajnik elektryczny (dz. kwattermistrzowski)

szt.

1


433

Czajnik elektryczny (dz. kwattermistrzowski)

szt.

1


434

Czajnik elektryczny ( pokój gościnny )

szt.

1


435

Czajnik elektryczny ( dz. kadrowo-organizacyjny )

szt.

1


436

Czajnik elektryczny ( dz. ewidencji )

szt.

1


437

Czajnik elektryczny ( dz. ewidencji )

szt.

1


438

Czajnik elektryczny ( dz. penitencjarny A/1)

szt.

1


439

Czajnik elektryczny ( dz. penitencjarny B/1)

szt.

1


440

Czajnik elektryczny ( dz. penitencjarny C/1)

szt.

1


441

Czajnik elektryczny ( dz. kadrowo-organizacyjny )

szt.

1


442

Czajnik elektryczny ( dz. ochrony A/4)

szt.

1


443

Czajnik elektryczny ( składnica )

szt.

1


444

Czajnik elektryczny (dz.penitencjarny)

szt.

1


445

Czajnik elektryczny ( dz ochrony)

szt.

1


446

Czajnik elektryczny ( służba zdrowia )

szt.

1


447

Czajnik elektryczny ( GISW)

szt.

2


448

Czajnik elektryczny ( dz. ochrony B/3 )

szt.

1


449

Czajnik elektryczny ( dz. ochrony A/1 )

szt.

1


450

Czajnik elektryczny ( dz. ochrony A/3 )

szt.

1


451

Czajnik elektryczny (dz. penitencjarny)

szt.

1


452

Kubek z polipropylenu

szt.

1965


453

Talerz z polipropylenu

szt.

1852


454

Miska z polipropylenu

szt.

1898


455

Wózek do żywności mały

szt.

12


456

Chłodziarka TS-230

szt.

1


457

Kuchnia mikrofalowa Daewoo

szt.

1


458

Kuchnia mikrofalowa

szt.

2


459

Chłodziarka Polar

szt.

1


460

Szafa chłodnicza S-147

szt.

1


461

Obieraczka do ziemniaków 0,20-3,1

szt.

1


462

Obieraczka do ziemniaków OZP-15

szt.

1


463

Patelnia elektryczna PE 40A

szt.

1


464

Termos deluxe GN 1/1 200

szt.

5


465

Szafa chłodnicza na próbki

szt.

1


466

Maszyna wieloczynnościowa z przystawkami

szt.

1


467

Aparat do cięcia szkła

szt.

8


468

Kielnia murarska

szt.

8


469

Wiertła

szt.

105


470

Szczypce uniwersalne(WN 136)

kpl.

1


471

Wkrętaki różne

szt.

58


472

Guma do fugowania

szt.

2


473

Brzeszczot do metalu i drewna(WN8)

szt.

6


474

Miara różna

szt.

28


475

Wyciskacz do silikonu

szt.

6


476

Klucze nasadowe

kpl

1


477

Zszywacz tapicerski

szt.

1


478

Drabina malarska (WN166)

szt.

1


479

Skrzynka narzędziowa (CSMSW)

szt.

1


480

Paca murarska - rajbetka

szt.

51


481

Latarka

szt.

1


482

Maszynka do ciecia glazury

szt.

2


483

Okulary przeciwodpryskowe

szt.

18


484

Lutownica elektryczna

szt.

1


485

Kratka malarska

szt.

13


486

Wąż do tlenu (WN231)

szt.

1(15m)


487

Wąż do acetylenu (WN230)

szt.

1(17m)


488

Otwornica

kpl.

2


489

Nitownica

szt.

6


490

Wysięgnik do wyciągarki

szt.

1


491

Dłuto do młotkowiertarki (WN14,16,17,18,20,22,19,81,82,79,78,80)

szt.

12


492

Kamień szlifierski

szt.

2


493

Szlifierka kątowa (WN179)

szt.

1


494

Narzynki

szt.

4


495

Poziomica

szt.

3


496

Szpachelka malarska

szt.

129


497

Szczotki druciane

szt.

12


498

Łopata oprawna

szt.

2


499

Szpadel oprawny

szt.

2


500

Łapka do gwoździ (WN200,WN201)

szt.

2


501

Pędzel różny

szt.

167


502

Okulary spawalnicze

szt.

1


503

Nóż monterski (WN115,WN117)

szt.

2


504

Klucz do rur

szt.

6


505

Maska ochronna

szt.

20


506

Rolka,wałek

szt.

147


507

Nożyce do blachy,drutu (WN127,128,234)

szt.

3


508

Klucze płaskie

kpl.

2


509

Ochronniki słuchu

szt.

1


510

Bit końcówka - uchwyt

szt.

7


511

Torby narzędziowe

szt.

16


512

Rękawice spawalnicze (WN2016-223)

Szt/kpl

12/6


513

Kostka do szlifowania

szt.

4


514

Wiadro - kalfas

szt.

3


515

Lupa

szt.

1


516

Klucze imbusowe

szt.

3


517

Frezy

szt.

6


518

Mieszadło do zapraw

szt.

2


519

Próbnik neonowy

szt.

2


520

Młotko wietarka (WN30)

szt.

1


521

Nóż do blachy

szt.

1


522

Szlifierka stołowa (CSMSW)

szt.

1


523

Wciągarka linowa

szt.

1


524

Zaciskarka wtyków RJ 45

szt.

1


525

Zasilacz UPS Ever 350VA

szt.

1


526

Print serwer

szt.

1


527

Czytnik kart kryptograficznych

szt.

29


528

Lutownica

szt.

1


529

Ściągacz izolacji

szt.

1


530

Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym

szt.

3


531

Narzędzia precyzyjne

kpl

2


532

Drukarka HP LJ 1200

szt.

1


533

Drukarka HP LJ 1150

szt.

11


534

Drukarka HP LJ 1160

szt.

6


535

Drukarka HP LJ 1320

szt.

2


536

Drukarka HP LJ 2015

szt.

12


537

Drukarka HP LJ 2055

szt.

1


538

Zestaw komputerowy Optimus

szt.

1


539

Zestaw komputerowy Optimus Optitech DPC 2930

szt.

7


540

Zestaw komputerowy Dell Optiplex 330 z monitorem Dell 1708FPf LCD 17”

szt.

2


541

Zestaw komputerowy Optimus Prestige DPC 347

szt.

14


542

Zestaw komputerowy Optimus Optitech DPC 3,06GHz

szt.

4


543

Zestaw komputerowy Actina Nevada z monitorem Philips 150S LCD

szt.

2


544

Zestaw komputerowy Maxdata z monitorem

szt.

2


545

Zestaw komputerowy Optimus Optitech DB400

szt.

3


546

Zestaw komputerowy Optimus Prestige DB E2200

szt.

12


547

Zestaw komputerowy Dell Optiplex 760 z monitorem Dell 19” 8FP

szt.

6


548

Zestaw komputerowy ADAX Delta VBD5200

szt.

10


549

Zestaw komputerowy ADAX DELTA W7PD6500

szt.

10


550

Zestaw komputerowy Dell Optiplex 380 z monitorem Dell E1910c

szt.

2


551

Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo P2560

szt.

2


552

Zestaw komputerowy Dell Optiplex 780

szt.

2


553

Oprogramowanie moduł BLOZ KS-AOW licencja roczna

szt.

1


554

Oprogramowanie MS office 2007 oem

szt.

12


555

Oprogramowanie Żywność

szt.

1


556

Oprogramowanie Windows 98

szt.

2


557

Oprogramowanie Windows XP Pro

szt.

6


558

Oprogramowanie Windows XP Home

szt.

2


559

Oprogramowanie KS-Apteka

szt.

1


560

Oprogramowanie MS Office SB

szt.

1


561

Kamera do komputera Microsoft LifeCam

szt.

1


562

Przystawka skanująca

szt.

1


563

Szafa wisząca 9HE

szt.

1


564

Switch FGSW-2402VS

szt.

1


565

Switch planet

szt.

3


566

Switch planet

szt.

1


567

Switch planet

szt.

1


568

Switch planet

szt.

5


569

Switch planet

szt.

1


570

Monitor LCD Fujitsu L19T-1

szt.

4


571

Monitor LCD L20T

szt.

5


572

Monitor LCD Asus VH196S

szt.

10


573

Monitor LCD HP 20 Pavilion

szt.

1


574

Monitor LCD Asus VW198S

szt.

10


575

Monitor LCD Belinea 1730S1

szt.

3


576

Monitor LCD VK222S

szt.

1


577

Monitor LCD BenQ

szt.

1


578

Monitor LCD Belinea 101720

szt.

17


579

Monitor LCD 1975S1

szt.

6


580

Monitor LCD Belinea 15”

szt.

4


581

Monitor LCD Belinea 17”

szt.

1


582

Monitor LCD NEC 15”

szt.

6


583

Notebook FS Amilo Pro V3505

szt.

1


584

Notebook HP 6710s

szt.

1


585

Notebook CA M555JE

szt.

1


586

Notebook FSC V5505

szt.

1


587

Notebook EM5505

szt.

1


588

Toshiba SatellitePro L670-1EC

szt.

1


589

Fujitsu LifeBook A530

szt.

1


590

Samsung SM 7438M

szt.

1


591

Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym

szt.

7


592

Drukarka Brother HL-2140

szt.

4


593

ładowarka samochodowa

Szt

1


594

WIERTŁO SDS

Szt

3


595

Telefon komórkowy SXJ

Szt

1


596

Telefon komórkowy SGS3

Szt

1


597

Telefon komórkowy SXJ

Szt

2


598

Telefon komórkowy NOKIA C2

Szt

1


599

Telefon komórkowy SAMSUNG SOLID

Szt

1


600

Telefon komórkowy SAMSUNG S5610

Szt

1


601

Telefon komórkowy SGS5

Szt

1


602

Telefon komórkowy BB 9320

Szt

1


603

Telefon komórkowy

Szt

5


604

Telefon komórkowy SXJ

Szt

1


605

Telefon komórkowy SXJ

Szt

1


606

Skrzynka na narzędzia

Szt

1


607

Dzielnik obrazu Novus

Szt

4


608

dłuto

kpl

1


609

Aparat telefoniczny KXTS500

Szt

1


610

Aparat telefoniczny GIGASET A400

Szt

6


611

Aparat telefoniczny ERICSSON DBC

Szt

4


612

Aparat telefoniczny ERICSSON DBC

Szt

8


613

Stacja pogody

Szt

1


614

Zestaw zasilacza buforowego

Szt

2


615

Wkrętak

szt.

4


616

Wkrętak

szt.

4


617

Pistolet do kleju

szt.

1


618

Ładowarka akumulatorów

szt.

2


619

Syrenka alarmowa

szt.

2


620

Syrenka alarmowa

szt.

4


621

Miernik antenowy

szt.

1


622

Torba narzędziowa

szt.

1


623

Skrzynka narzędziowa

szt.

4


624

Słuchawki

szt.

1


625

Wiertło SDS

szt.

7


626

Zestaw kamer

Szt

7


627

Monitor GRUNDIG GML-2430M

Szt

1


628

Fax

Szt

1


629

Zestaw wideodomofonowy

Szt

1


630

Zamek Lockdata bis

Szt

1


631

Zasilacz PS-20

Szt

4


632

Obiektyw kamery

Szt

2


633

Monitor CCTV

Szt

1


634

Monitor bezsłuchawkowy video

Szt

1


635

Monitor LCD

Szt

1


636

Monitor LCD

Szt

2


637

Monitor Grundig

Szt

1


638

Monitor LCD

Szt

2


639

Monitor LCD

Szt

1


640

Monitor LCD

Szt

1


641

Monitor LCD

Szt

1


642

Bramka GSM

Szt

2


643

Bramka GSM

Szt

1


644

Bramka GSM

Szt

1


645

Klawiatura PTZ 3

szt.

1


646

Klawiatura sterująca

szt.

1


647

Materac dmuchany 1 os.

szt.

4


648

Materac dmuchany 2 os.

szt.

1


649

Karimata

szt.

4


650

Stolik turystyczny (duży)

szt.

2


651

Krzesło turystyczne

szt.

2


652

Fotel turystyczny „Super Relax”

szt.

2


653

Butla gazowa 3 kg

szt.

5


654

Palnik turystyczny (podwójny)

szt.

1


655

Palnik turystyczny (pojedynczy)

szt.

5


656

Lampa gazowa

szt.

2


657

Mieszek (do materacy dmuchanych)

szt.

4


658

Termos 1 litr „Tatonka”

szt.

2


659

Piłka nożna

szt.

3


660

Piłka siatkowa

szt.

2


661

Piłka koszykowa

szt.

2


662

Rakieta do tenisa stołowego „Piont Syndrom”

szt.

3


663

Piłeczka do tenisa stołowego

kpl.

2


664

Materac dmuchany 2 os. velurowy

szt.

1


665

Kuchenka gazowa

szt.

1


666

Butla gazowa

szt.

1


667

Latarka campingowa

szt.

1


668

Pompka pontonowa „Meteor”

szt.

1


669

Buty narciarskie Dalbello CX 3

para

1


670

Buty narciarskie Dalbello CX 2

para

1


671

Kije narciarskie Salomon North Pole

kpl.

1


672

Kije narciarskie Rossignol

kpl.

1


673

Kije narciarskie „Dynastar Vector”

kpl.

1


674

Plecak turystyczny

szt.

9


675

Stolik turystyczny

szt.

3


676

Komplet turystyczny (stolik + 4 stołki)

kpl.

2


677

Stołek turystyczny (wędkarski)

szt.

4


678

Gril turystyczny

szt.

1


679

Siatka do siatkówki

szt.

1


680

Latarka

szt.

1


681

Namiot „Lilia”

szt.

1


682

Namiot „Amalfi”

szt.

1


683

Namiot 4 os. „Brda”

szt.

1


684

Namiot 3 os. „Krokus”

szt.

1


685

Namiot 3 os. „Brda”

szt.

1


686

Namiot 2 os. „Brda”

szt.

1


687

Namiot 4 os. „Krokus”

szt.

1


688

Altana ogrodowa

szt.

1


689

Narty Salomon Scrambler 8

para

1


690

Narty Salomon Streetracer 80

para

1


691

Narty Salomon Street racer 7

para

1


692

Narty Salomon Streetracer 60

para

2


693

Narty Salomon Rush 4

para

1


694

Narty Volki Racetiger Junior

para

1


695

Narty Fisher Sceneo S 200

para

1


696

Buty narciarskie Salomon Irony X5

para

3


697

Buty narciarskie Salomon Performa BK

para

4Wykaz zbędnych składników majątkowych w AŚ w Łodzi.Lp

Nazwa przedmiotu

jedn.

Ilość

Cena jedn.

1

Tropik mundurowy

mb.

0,4

37,49 złUwaga:

 1. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku.

 2. Darowizna składnika majątku ruchomego może być dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku.

 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę w/w składnika majątku ruchomego kierowany do Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi powinien być zgodny z § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku.

 4. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę w/w składników, jak również pisemne oferty nabycia składników majątku ruchomego z podaniem składnika i oferowanej ceny należy kierować do Aresztu Śledczego w Łodzi, ul. Smutna 21.

 5. Podana cena oznacza jednostkową cenę minimalną. W przypadku złożenia kilku ofert, wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę kontynuowanie sprzedaży nastąpi w formie aukcji między tymi oferentami.

Zamówienia publiczne

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych są dostępne pod adresem www.sw.gov.pl

Współpraca międzynarodowa

Areszt Śledczy w Łodzi ma porozumienie o współpracy z zakładem karnym w Straubing (Niemcy). Głównym celem współpracy obu Stron jest wzajemne korzystanie z doświadczeń zawodowych, mająca na celu skuteczniejsze realizowanie ustawowych zadań i celów obu Stron. Obszarem współpracy są wizyty delegacji obu Stron, wymiana materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz organizacja wspólnych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym.

Fundusze unijne

W Areszcie Śledczym Łodzi realizowany jest Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności". W trakcie trwania projektu Areszt Śledczy w Łodzi organizuje dla skazanych kursy przyuczające do zawodu. Uczestnicy kursów zdobywają niezbędną wiedzę techniczną, która zostaje ugruntowana w trakcie zajęć praktycznych. Zdobyte umiejętności podczas uczestnictwa w kursach przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji zawodowych skazanych. Każdy kurs wzbogacony zostaje o zajęcia aktywizacyjne, dzięki którym uczestnicy zostaną wyposażeni w zasób umiejętności zwiększających poczucie przygotowania do wejścia na rynek pracy i utrzymania się na nim po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności (przygotowanie dokumentu aplikacyjnych, autoprezentacja itp.). W jednostce odbyły się już kursy: "Glazurnik-posadzkarz", "Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli", "Kura komputerowy z modułem magazynowym". W 2010r. planuje się przeprowadzenie kursów: "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie", "Monter okien".

Akty prawne

Funkcjonowanie Służby Więziennej regulują następujące akty prawne:

 • USTAWA z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
 • USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy,
 • USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania,
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 1997r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych,
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i przeniesień,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie programu i czasu trwania nauki w szkołach Służby Więziennej, trybu składania egzaminów na oficera, chorążego i podoficera oraz sposobów doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 października 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 września 1997 r. w sprawie określenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz właściwości przełożonych w tych sprawach,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 listopada 2003 r.w sprawie zasad naliczeń etatowych w Służbie Więziennej,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 lipca 2009 r.w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz zasad ich zwrotu.

 • Sposób załatwiania spraw

  Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
   Poniedziałek: 9:00-17:00
  Wtorek: 8:00-16:00
  Środa: 8:00-16:00
  Czwartek: 8:00-16:00
  Piątek: 8:00-16:00
   
  Informacje dotyczące sposobu realizacji paczek znajdują się na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Łodzi.
   
   Konto depozytowe
   Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
   Wpłacający: [imię i nazwisko]
   NBP O/O w Łodzi
   Kościuszki
   Łódź
   79101013710070091391200000
   Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
   
   
  WAŻNE – Korespondencja kierowana do Aresztu Śledczego w Łodzi powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu/mieszkania). Korespondencja niezawierająca imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej pozostawiona będzie bez rozpoznania

  Podstawa prawna:

  • art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
   Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

  • § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46)
   Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania

  Rejestry, ewidencje, archiwa

  Archiwum zakładowe Aresztu Śledczego w Łodzi realizuje zadania w sposób określony w Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002r.

  Dokumenty urzędowe

  Areszt Śledczy w Łodzi nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych dokumentów urzędowych.

  Wzory druków

  Areszt Śledczy w Łodzi nie udostępnia obecnie na stronie BIP żadnych wzorów druków.

  Ważne ogłoszenia

  Aktualnie brak ważnych informacji.

  Identyfikator Jednostki

  80

  StatusCreated

   

  StatusModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Struktura OrganizacyjnaCreated

   

  Struktura OrganizacyjnaModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Podmioty WspółpracująceCreated

   

  Podmioty WspółpracująceModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Przedmiot działalnościCreated

   

  Przedmiot działalnościModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Oświadczenie majątkoweCreated

   

  Oświadczenie majątkoweModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Majątek Służby WięziennejCreated

   

  Majątek Służby WięziennejModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Zamówienia publiczneCreated

   

  Zamówienia publiczneModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Współpraca międzynarodowaCreated

   

  Współpraca międzynarodowaModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Fundusze unijneCreated

   

  Fundusze unijneModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Akty prawneCreated

   

  Akty prawneModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Sposób załatwiania sprawCreated

   

  Sposób załatwiania sprawModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

   

  Rejestry, ewidencje, archiwaModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Dokumenty urzędoweCreated

   

  Dokumenty urzędoweModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Wzory drukówCreated

   

  Wzory drukówModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Ważne ogłoszeniaCreated

   

  Ważne ogłoszeniaModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Docelowi odbiorcy

  Bez docelowych odbiorców

  CopyID

   

  AdresCreated

   

  AdresModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  KierownictwoCreated

   

  KierownictwoModified

  Zmodyfikowany przez JAROSŁAW KULA o 2016-10-24 15:43

  Data wytworzenia

   

  Nabór

  Informacje o naborze kandydatów do Aresztu Śledczego w Łodzi zamieszczane są na stronie www.sw.gov.pl

  Projektowane akty prawne

  AdresWytwarzajacy

  AS

  Akty prawneWytwarzajacy

  AS

  Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

  AS

  Fundusze unijneWytwarzajacy

  AS

  Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

  AS

  NabórWytwarzajacy

  AS

  NabórCreated

   

  NabórModified

   

  Projektowane akty prawneWytwarzajacy

  AS

  Projektowane akty prawneCreated

   

  Projektowane akty prawneModified

   

  Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

  AS

  Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

  AS

  Przedmiot działalnościWytwarzajacy

  AS

  Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

  AS

  Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

  AS

  StatusWytwarzajacy

  AS

  Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

  AS

  Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

  AS

  Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

  AS

  Wzory drukówWytwarzajacy

  AS

  Zamówienia publiczneWytwarzajacy

  AS

  KierownictwoWytwarzajacy

  AS

  Załączniki

  Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
  Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                            Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.