Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Grądy Woniecko

Jednostka

Zakład Karny Grądy Woniecko

Adres

Zakład Karny Grądy-Woniecko
 Grądy-Woniecko 34
 18-312 Rutki-Kossaki
tel. (086) 475 26 60 do 62, fax. (086) 475 29 65

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok

Status

Zakład Karny w Grądach-Woniecko stanowi jednostkę organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523).
 Zakład Karny  w Grądach Woniecko utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia wykazu i przeznaczenia jednostek penitencjarnych (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 1, poz. 4) jako zakład karny półotwarty dla odbywających karę po raz pierwszy, zakład otwarty dla odbywających karę po raz pierwszy.  

Kierownictwo

ppłk mgr inż. Robert Dąbrowski
 Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko
 tel. (86) 475 26 60 w.102
  
mjr mgr Stefan Szumowicz
 Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach Woniecko
 tel. (86) 475 26 60 w. 122
  

Struktura Organizacyjna

1. Strukturę organizacyjną Zakładu Karnego w Grądach Woniecko, zwanego dalej "Zakładem" tworzą:
1) Kierownictwo:
 a) Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko, zwany dalej "Dyrektorem";
 b) Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach Woniecko, zwany dalej „Zastępcą Dyrektora” - kierujący oddziałem penitencjarnym,
2) Działy:
 a)  penitencjarny;
 b) ewidencji;
 c) ochrony;
 d) kwatermistrzowski;
 e) finansowy;
 f) służba zdrowia.
3) Samodzielne stanowiska:
 a) ds. kadr;
 b) ds. organizacyjno – prawnych;
 c) ds. BHP;
 d) ds. obsługi sekretariatu;
 e) ds. informatyki i łączności;
 f) kapelan.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Grądach Woniecko współpracuje z:      -
 1. Społeczno - Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator". Porozumienie zawarto 7 grudnia 2001 r. - dotyczy współpracy w zakresie niesienia pomocy rodzinom oraz organizowania kursów i szkoleń przysposabiających do pracy zawodowej skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko. W 2002 r. stowarzyszenie sfinansowało Kurs Gastronomiczny dla 20 skazanych. W 2003 r. przeprowadziło kurs ogólnobudowlany w zakresie technologii robót wykończeniowych oraz udziela pomocy rodzinom skazanych.
 2. Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Porozumienie zawarto 18 listopada 2002 r. - dotyczy współpracy mającej na celu edukację przyrodniczą skazanych zrzeszonych w Kole Przyrodniczym. Pierwsze spotkania z pracownikami BPN miały miejsce już w 2000 r. Od listopada 2002 r. spotkania mają charakter stały - prowadzone są co tydzień w formie zajęć edukacyjnych przez wykwalifikowanych pracowników BPN. Zajęcia są prowadzone nieodpłatnie, nieodpłatnie również administracja ZK i skazani otrzymują pomoce: czasopisma i materiały dydaktyczne.     
 3. Muzeum Przyrody w Drozdowie. Porozumienie zawarto 21 listopada 2002 r. - dotyczy współpracy mającej na celu edukację przyrodniczą skazanych zrzeszonych w Kole Przyrodniczym. Pierwsze spotkania z pracownikami Muzeum również miały miejsce już w 2000 r. Skazani z tutejszej jednostki wykonali na rzecz Muzeum szereg prac społecznie użytecznych i porządkowych, mają darmowe wejścia na wystawy organizowane w Muzeum, pracownicy muzeum często są przewodnikami pieszych wycieczek krajoznawczych organizowanych dla skazanych.
 4. Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Umowę o współpracy zawarto 1 marca 2011 r.  - dotyczy wymiany informacji i doświadczeń oraz inspirowania, w miarę posiadanych możliwości wspólnych działań w zakresie:
 1. organizowania konferencji naukowych i sympozjów,
 2. prowadzenia badań naukowych,
 3. przygotowania publikacji naukowych,
 4. współpracy kadry w zakresie dydaktyki i wychowania,
 5. organizacji praktyk studenckich,
 6. wspierania i tworzenia warunków do rozwoju kadry naukowo - dydaktycznej,
 7. wspierania współpracy wychowawczej pomiędzy podmiotami.
  

Przedmiot działalności

Do podstawowych zadań Służby Więziennej wynikających z ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523)  należy realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolnoCci, a mianowicie:
 1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

brak

Majątek Służby Więziennej

Majątek Zakładu Karnego w Grądach Woniecko stanowią niżej wymienione nieruchomości:
 Obiekt Zakładu Karnego:
 1.budynki:
 mieszkalno – żywieniowy nr 1
 administracyjno – wartowniczy nr 2
 magazynowo depozytowy nr 3
 warsztatowo magazynowy nr 4
 2. powierzchnia nieruchomości – 33400 m2
 3. nr działek 79/219, 79/220, 79/285
 4. zarząd trwały Agencja Własności Skarbu Państwa  Oddział Terenowy w Olsztynie filia w Suwałkach nr decyzji AWR-SGZ-4290-25/99/RA z dnia 26 kwietnia 1999 roku.
 Lokal mieszkalny 21/3
 1.powierzchnia użytkowa  - 38,61 m2
 2. powierzchnia gruntu  - 543,89 m2
 3. nr działki    - 79//302
 4. zarząd trwały Starostwo Powiatowe Zambrów nr decyzji GK.7012-19-2/08 z dnia 11 grudnia 2008 r nabyta na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 2399/2004 z dnia 21 października 2004 roku.
 Lokal mieszkalny 15/10
 1. powierzchnia użytkowa  - 17,40 m2
 2.powierzchnia gruntu  - 130,27 m2
 3.  nr działki    - 107/223, 107/217, 107/240
 4. zarząd trwały Starostwo Powiatowe Zambrów nr decyzji GK.7012-19-1/02 z dnia 10 czerwiec 2002 r nabyta na mocy aktu notarialnego Rep.A nr 255/95  z dnia 26 styczeń 1996 roku.
  

Zamówienia publiczne

Postępowania przeprowadzane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778 z późn. zm ) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Aktualnie toczące się sprawy znaleźć można na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych - Ogólnopolski serwis zamówień publicznych Służby Więziennej.
 
 
 
 

Współpraca międzynarodowa

brak

Fundusze unijne

Zakład Karny w Grądach Woniecko włączył się w realizację projektów w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki służących podniesieniu efektywności readaptacji społeczno - zawodowej byłych skazanych po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności poprzez organizowanie kursów i szkoleń umożliwiających pozyskanie nowych umiejętności przez skazanych oraz przeszkolenie kadry w ramach szkoleń i studiów podyplomowych.
 W tutejszej jednostce realizowane są dwa projekty:
 Projekt 1.25 „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy”,
 Projekt 1.27 „Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.
 Na potrzeby realizacji ww. projektów zakupiono sprzęt i narzędzia służące realizacji kursów zawodowych oraz zajęć w ramach przywięziennych Klubów Pracy, utworzono również salę komputerową wyposażoną w 11 stanowisk i sprzęt komputerowo – multimedialny. Wszystkie zakupy są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Zarówno kursy przyuczające do pracy w zawodzie, jak i zajęcia w ramach Klubów Pracy cieszą się dużym zainteresowaniem osadzonych.
  Dotychczas w ramach Projektu 1.25 przeprowadzono 14 cykli zajęć Klubów Pracy, w których wzięło udział łącznie 148 osadzonych. Pięciu funkcjonariuszy zakwalifikowało się na studia podyplomowe na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi” oraz „Orientacja i poradnictwo zawodowe” (2 osoby ukończyły studia w I połowie 2010 r.), 8 osób (6 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych) ukończyło kurs „Trening zastępowania agresji”.
  W ramach Projektu 1.27 od początku realizacji przeprowadzono 10 kursów: w 2008 r.: Podstawy obsługi komputera, w 2009 r.: Ogrodnik terenów zieleni, Fryzjer, Obsługa komputera z programem magazynowym i Glazurnik - posadzkarz, w 2010 r.: Obsługa komputera z komputerowym fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych, Technolog robót wykończeniowych (2x), Brukarz i Obsługa komputera z programem magazynowym. Uczestnicy kursów biorą również udział w zajęciach aktywizacyjnych uczących sprawnego poruszania się po rynku pracy prowadzonych przez wykwalifikowanych doradców zawodowych. Dotychczas z pełnej formy wsparcia (kurs + zajęcia aktywizacyjne) skorzystało 124 osadzonych, 30 osób ukończyło kurs bez szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej.

Akty prawne

Porządek wewnętrzny (Zarządzenie nr 20/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko) link

Sposób załatwiania spraw

Przyjęcia w sprawie wniosków, skarg i próśb dotyczących działalności jednostki realizuje Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko w ramach swoich zadań,  w oparciu m. in. o  ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2003 r. Nr 151, poz. 1467). Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej określa zarządzenie Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego SW z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W Zakładzie Karnym  w Grądach Woniecko funkcjonuje archiwum zakładowe – zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. Dyrektora  Zakładu Karnego w Grądach  Woniecko w sprawie utworzenia archiwum zakładowego w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko.

Dokumenty urzędowe

brak

Wzory druków

brak

Ważne ogłoszenia

Grądy-Woniecko, dn. 02.12.2016 r.
Ogłoszenie
 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 29 czerwca 2010 r.), Zakład Karny w Grądach-Woniecko informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego. Wnioski o nieodpłatne przekazanie tych składników należy składać do dnia 18.12.2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące zbędnego majątku można uzyskać pod numerem  telefonu: (86) 475-26-60 (wewn.123).
 
1. Żeberko grzejnikowe - 114 szt.
 
Uwaga:
Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 29 czerwca 2010 r.) darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. . w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 29czerwca 2010 r.)
Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 29 czerwca 2010 r.).

Identyfikator Jednostki

8

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Dariusz Jędrzejewski o 2011-01-10 14:47

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Dariusz Jędrzejewski o 2011-01-10 14:07

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Dariusz Jędrzejewski o 2011-01-10 14:11

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Dariusz Jędrzejewski o 2011-01-11 08:53

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Dariusz Jędrzejewski o 2011-01-10 14:17

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Dariusz Jędrzejewski o 2011-01-10 14:11

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Dariusz Jędrzejewski o 2011-01-11 12:00

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Dariusz Jędrzejewski o 2011-01-10 15:07

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Dariusz Jędrzejewski o 2011-01-11 08:38

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Dariusz Jędrzejewski o 2011-01-11 12:00

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Dariusz Jędrzejewski o 2011-01-11 12:00

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Dariusz Jędrzejewski o 2011-01-11 12:00

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-04-15 12:22

AdresModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Mariusz Kapelewski o 2017-02-27 08:20

Data wytworzenia

 

Nabór

brak

Projektowane akty prawne

 

AdresWytwarzajacy

Joanna Puchalska

Akty prawneWytwarzajacy

Dariusz Jędrzejewski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Joanna Puchalska

Fundusze unijneWytwarzajacy

Joanna Puchalska

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Mariusz Kapelewski

NabórWytwarzajacy

Mariusz Galiński

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Dariusz Jędrzejewski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Joanna Puchalska

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Joanna Puchalska

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Joanna Puchalska

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Joanna Puchalska

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Joanna Puchalska

StatusWytwarzajacy

Joanna Puchalska

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Joanna Puchalska

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Mariusz Kapelewski

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Joanna Puchalska

Wzory drukówWytwarzajacy

Joanna Puchalska

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Dariusz Jędrzejewski

KierownictwoWytwarzajacy

Dariusz Jędrzejewski

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.