Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Zamość

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Zamość

Adres

Zakład Karny Zamość
 ul. Okrzei 14
22-400 Zamość
Tel. (84) 638-00-70 / Fax (84) 639-50-47

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Lublin

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523 z późn. zm.)
Jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej są: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej, Zakłady Karne i Areszty Śledcze, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej oraz ośrodki szkolenia Służby Więziennej i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej.
 

Kierownictwo

Dyrektor
mjr Krzysztof Stefanowski
Tel. (84) 638-00-72

Zastępca Dyrektora
mjr Dariusz Bernat
Tel. (84) 638-00-89

Zastępca Dyrektora
mjr Anna Adamska
Tel. (84) 638-76-01

Struktura Organizacyjna

Zakład Karny w Zamościu podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie.
Zakładem kieruje dyrektor przy pomocy zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych.
W skład zakładu wchodzą:
 - dział ochrony,
 - oddział penitencjarny Nr 1
 - oddział penitencjarny Nr 2
 - dział penitencjarny,
 - dział ewidencji,
 - dział kwatermistrzowski,
 - dział finansowy,
 - dział terapeutyczny,
 - dział terapeutyczny przy oddziale zewnętrznym,
 - służba zdrowia
oraz zespoły i samodzielne stanowiska podlegające bezpośrednio dyrektorowi zakładu.
 
Ważne telefony
 
- Sekretariat: (84) 638-00-71
- Dowódca Zmiany: tel./fax (84) 638-00-85,
  w Oddziale Zewnętrznym (84) 638-76-00
- Zespół d/s Organizacyjno - Prawnych: (84) 638-00-99
- Zespół d/s Kadr: (84) 638-00-73
- Zespół d/s Informatyki i Łączności: (84) 638-00-77
- Dział Penitencjarny: (84) 638-00-78,
  w Oddziale Zewnętrznym (84) 638-76-06
- Dział Ochrony: (84) 638-00-75,
  w Oddziale Zewnętrznym Inspektor Ochrony (84) 638-76-02
- Dział Ewidencji: (84) 638-00-86
- Dział Kwatermistrzowski: (84) 638-00-93
- Dział Zatrudnienia Osadzonych: (84) 638-00-76
- Dział Finansowy: (84) 638-00-96
- Służba Zdrowia: (84) 638-00-88

Podmioty Współpracujące

W chwili obecnej Zakład Karny w Zamościu współpracuje z 21 kontrahentami w organizowaniu prac sprzyjających resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych.
 
  • w formie odpłatnej:

- Zakład Budownictwa Polimex – Mostostal Lublin,

- Gospodarstwo Rolne Hostynne,

- SIPMOT sp. z o. o. Zamość -  firma produkująca maszyny rolnicze,

- Zakład Cukierniczo – Piekarniczy Mariusz Wasil.

  • w formie nieodpłatnej w ramach prac publicznych:

- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu,

- Ogród Zoologiczny w Zamościu,

- Miejski Zakład Komunikacji w Zamościu,

- Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu,

- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łabuniach,

- Zakład Oczyszczania Miasta Zamość,

- Zakład Gospodarki Lokalowej Zamość,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu,

- Gimnazjum Nr 3 w Zamościu,

- Szpital Miejski w Zamościu,

- Przedszkole Miejskie Nr 7 w Zamościu,

- Przedszkole Miejskie Nr 13 w Zamościu,

  • na cele charytatywne:

- Hospicjum „Santa Galla” w Łabuńkach,

- Stowarzyszenie „Krok za Krokiem” w Zamościu,

- Cmentarz Prawosławny w Zamościu,

- Parafia Kosobudy.

W zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych na podstawie podpisanych porozumień:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu,

- Orkiestra Symfoniczna w Zamościu,

- Urząd Miasta Zamość,

- Zamojski Dom Kultury,

- Muzeum Zamojskie,

- Miejski Zakład Komunikacji w Zamościu,

- Stowarzyszenie „CZAJNIA” w Tomaszowie Lubelskim,

- Zamojski Ogród Zoologiczny,

- Zakłady Cukiernicze: Pana Mariusza Wasila, Pani Teresy Turek i PPH „SMAKOŁYK”, 

- Galeria Zamojska w Zamościu,

- Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej w Zamościu,

- Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu,

- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Zamościu,

- Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,

- Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu,

- Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie,

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Zamościu Sp. z o.o.

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym zadania w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
Do zadań Służby Więziennej należy:
• prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary  pozbawienia wolności, poprzez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczaniu oraz zajęć oświatowych,
• wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania,
• zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzeganie praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki medycznej i religijnej,
• zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
• wykonywanie aresztów tymczasowych na podstawie innych przepisów oraz pomocy oprawnej z tytułów aktów międzynarodowych,
Do zadań Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu należy m.in.:
• zapewnienie praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania,
• zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w podległej mu jednostce,
• racjonalne wykorzystywanie środków finansowych,
• zapewnienia odpowiedniego do potrzeb i możliwości wykorzystania kadry,
• wykonywanie poleceń wydawanych w ramach nadzoru penitencjarnego,
• współdziałanie w zakresie realizacji zadań z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami godnymi zaufania.
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Zamościu posiada w trwałym zarządzie działkę nr 83/2 o powierzchni 0,8704 ha, położoną w Zamościu przy ul. Okrzei 14. W skład kompleksu budowlanego wchodzi : pawilon mieszkalny, budynek administracji, oraz inne budynki gospodarcze.
Zakład Karny w Zamościu posiada również w trwałym zarządzie działkę nr 84/2 o powierzchni 1,1462 ha, położoną w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 40, gdzie mieści się Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Zamościu
Łączna powierzchnia budynków wynosi 8120,1 m2.

Zamówienia publiczne

Jednostka realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Współpraca międzynarodowa

Już od ponad pięciu lat Zakład Karnym w Zamościu utrzymuje kontakty z Zakładem Karnym w Schwäbisch Hall w ramach współpracy miast partnerskich. Podczas tej kilkuletniej współpracy, Zakład Karny w Zamościu miał możliwość zapoznania się z systemami zarządzania i organizacji pracy i metodami oddziaływań penitencjarnych w niemieckich jednostkach.
Z uwagi na fakt, że przy Zakładzie Karnym w Zamościu funkcjonuje Oddział Zewnętrzny typu półotwartego, funkcjonariusze niemieckiej jednostki penitencjarnej poznali strukturę i specyfikę organizacji pracy zakładu typu półotwartego. Zapoznali się z polskimi rozwiązaniami dotyczącymi oddziaływań terapeutycznych, jak również ze sprawowaniem opieki psychologicznej i zdrowotnej wobec osadzonych.
Podczas tych wizyt odbyły się spotkania z władzami miast partnerskich, które miały na celu poszerzenie współpracy pomiędzy jednostkami penitencjarnymi.

Fundusze unijne

Zakład Karny w Zamościu uczestniczy w realizowaniu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Obecnie realizowany jest projekt - Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostki Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań.
Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariusza Służby Więziennej załatwiają:
- Kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli skarga jest do niego adresowania, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej,
- Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez dyrektora okręgowego Służby Więziennej,
- Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dostęp do danych zawartych w rejestrze, podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, oraz uzasadni konieczność uzyskania informacji.
Kontrolę nad właściwym postępowaniem z dokumentacją w archiwach zakładowych jednostek organizacyjnych sprawują właściwe archiwa państwowe.
 

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

78

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Chopta o 2014-03-17 11:46

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

TCH

Akty prawneWytwarzajacy

TCH

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

TCH

Fundusze unijneWytwarzajacy

TCH

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

TCH

NabórWytwarzajacy

TCH

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

TCH

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

TCH

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

TCH

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

TCH

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

TCH

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

TCH

StatusWytwarzajacy

TCH

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

TCH

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

TCH

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

TCH

Wzory drukówWytwarzajacy

TCH

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

TCH

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.