Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Włodawa

Jednostka

Zakład Karny Włodawa

Adres

Zakład Karny we Włodawie
ul. Żołnierzy WiN 19
22-200 Włodawa
tel. 82 572-68-10
fax 82 572-53-28

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Lublin

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631).
 
 Jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej są:
 - Centralny Zarząd Służby Więziennej,
 - okręgowe inspektoraty Służby Więziennej,
 - zakłady karne i areszty śledcze,
 - Centralny Ośrodek Szkolenia Słuzby Więziennej oraz ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej.
 

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie
ppłk Marek Abramowicz
tel.: 82 572-68-11
fax: 82 572-53-28
 
z-ca Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie 
kpt. Artur Łyszczyk
tel.: 82 572-68-13
fax: 82 572-53-28

e-mail: zk_wlodawa@sw.gov.pl
 
z-ca Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie
mjr Sławomir Stańczuk
tel.: 82 572-68-12
fax: 82 572-53-28
 
 
Rzecznik prasowy
ppor. Daniel Pręciuk
tel.: 82 572-68-16
fax: 82 572-53-28

Struktura Organizacyjna

Zakład Karny we Włodawie podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie. Zakładem kieruje dyrektor przy pomocy zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych.
  
 W skład Zakładu Karnego we Włodawie wchodzą:
 • oddziały penitencjarne
 • dział penitencjarny
 • dział ochrony
 • dział ewidencji
 • dział finansowy
 • dział kwatermistrzowski
 • Zakład Opieki Zdrowotnej
 • stanowiska samodzielne ds.: kadr, zatrudnienia osadzonych i BHP, organizacyjno-prawnych
 
 
Ważne telefony:
Sekretariat: 82 572-68-10
Dowódca Zmiany: 82 572-68-31, fax 82 572-53-29
Dział Organizacyjny: 82 572-68-16
Dział Kadr: 82 572-68-15
Dział Penitencjarny: 82 572-68-20
Dział Ochrony: 82 572-68-30
Dział Ewidencji: 82 572-68-25 / 82 572-68-26
Dział Kwatermistrzowski: 82 572-68-23 / 82 572-68-24
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 82 572-68-17
Dział Łączności i Informatyki: 82 572-68-68
Dział Finansowy: 82 572-68-21 / 82 572-68-22
Służba Zdrowia: 82 572-68-29

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny we Włodawie współpracuje z wieloma kontrahentami w organizowaniu prac sprzyjających resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych.
 

W formie odpłatnej z:
1. P.P.H.U. "Mirstal" Sp. j. w Zaświatyczach,
2. Manufaktura Palet Sp. z o.o. w Krychowie,
3. Wyprawa Skór Z. Ozga w Wielopolu Skrzyńskim,
4. F.H.U. M. Ciodyk we Włodawie,
5. P.P.H.U. Krzysztof Łojewski we Włodawie,
6. Z.U.P.H. Mariusz Świeca w Hańsku.

 

W formie nieodpłatnej, w szczególności w ramach prac publicznych i charytatywnych z:

1. Starostwo Powiatowe we Włodawie,
2. Urząd Gminy we Włodawie,
3. Urząd Miejski we Włodawie,
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie,
5. Włodawski Dom Kultury,
6. Przedszkole Miejskie Nr 1 we Włodawie,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie,
8. Przedszkole Miejskie Nr 2 we Włodawie,
9. SP ZOZ we Włodawie,
10. Urząd Gminy w Podedwórzu,

11. I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie,
12. Zasadnicza Szkoła Zawodowa we Włodawie,
13. Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włodawie,
14. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza we Włodawie,
15. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie,
16. Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie,
17. Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej we Włodawie,
18. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ,
19. Urząd Gminy w Hannie,
20. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie,

21. Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie,

22. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie.

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym zadania w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 
Do zadań Służby Więziennej należy:
• prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, poprzez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczaniu oraz zajęć oświatowych,
• wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania,
• zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzeganie praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki medycznej i religijnej,
• zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
• wykonywanie aresztów tymczasowych na podstawie innych przepisów oraz pomocy oprawnej z tytułów aktów międzynarodowych.
 
Do zadań Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie należy m.in.:
• zapewnienie praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania,
• zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w podległej mu jednostce,
• racjonalne wykorzystywanie środków finansowych,
• zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości wykorzystania kadry,
• wykonywanie poleceń wydawanych w ramach nadzoru penitencjarnego,
• współdziałanie w zakresie realizacji zadań zakładu karnego z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami godnymi zaufania.
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny we Włodawie posiada w trwałym zarządzie:
1. nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 87, położoną w miejscowości Włodawa, usytuowaną przy ul. Żołnierzy WiN 19. W skład kompleksu budowlanego wchodzi:
budynek zakwaterowania osadzonych, budynek administracyjny, budynek kotłowni, budynek gospodarczy (kuchnia), budynek agregatowni, budynek garażowo-warsztatowy, budynek hali produkcyjnej W1, budynek hali produkcyjnej W2, budynek wiaty magazynowej  (budynki przejęte po upadłym Przedsiębiorstwie Przemysłu Metalowego) oraz infrastruktura techniczna i zwyżki wartownicze, mur ochronny.
2. nieruchomości oznaczone numerem ewidencyjnym 86,2, 86/3, 86/4, położone w miejscowości Włodawa, usytuowane przy ul. Żołnierzy WiN 17. W skład kompleksu budowlanego wchodzą: budynek hydroforni ze studnią głębinową, budynek odlewni, budynek energetyczny (budynki przejęte po upadłym Przedsiębiorstwie Przemysłu Metalowego) oraz infrastruktura techniczna i zwyżki wartownicze, mur ochronny.
3. nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 2406, położoną w miejscowości Włodawa.

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Zakad Karny we Włodawie nie prowadzi aktualnie żadnej współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie podnoszą swoje kwalifikacje w ramach projektów programu Norway Grants.
 
Memorandum of Understanding pomiędzy Polską i Norwegią zawarte zostało w dniu 10 czerwca 2011 r. Umowa zakłada działanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Dwustronna, międzynarodowa umowa była konsekwencją podpisanych w dniu 28 lipca 2010 r. porozumień pomiędzy Unią Europejską a państwami – darczyńcami – Norwegią, Islandią i Lichtensteinem. Państwami – beneficjentami będzie dwanaście nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Portugalia, Grecja i Hiszpania. Łączna kwota wsparcia wynosi 1,788 mld euro, z czego dla Polski przeznaczono 32%.
 
Pierwszoplanowym  zadaniem programu jest realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka.
 
Czas trwania projektu został określony pomiędzy: II kwartałem 2013 a IV kwartałem 2015.
 
Wśród kursów zrealizowanych przez włodawską kadrę funkcjonariuszy należy wymienić: kształtowanie umiejętności społecznych, zarządzanie stresem, praca z grupą, organizowanie pomocy postpenitencjarnej, zagospodarowanie czasu wolnego, dietetyka i zdrowe odżywianie, planowanie aktywnych form wypoczynku, metody aktywizacji osób nieaktywnych zawodowo, zagadnienia ekologiczne, arte terapia, czytelnictwo, nauka języków obcych oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej czy zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.
 
Realizacja szkoleń ma na celu przede wszystkim podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych oraz zapewnienie właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami.

 
W Zakładzie Karnym we Włodawie realizowane były m.in. dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
Pierwszym projektem był: „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Założenia projektu wdrażane są w formie powtarzalnych kursów wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej. System ma przyczynić się do zmniejszenia stopnia powrotności do przestępstwa i readaptacji w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności. Do uczestnictwa w projekcie kwalifikowane są osoby pozbawione wolności zainteresowane zdobyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych, którym do zakończenia pobytu w jednostce penitencjarnej pozostał okres nie dłuższy niż dwa lata. Każdy organizowany kurs kończy się egzaminem, a dany uczestnik otrzymuje na koniec świadectwo ukończenia kursu, które jest dokumentem honorowanym u przyszłego pracodawcy. Przy wyborze rodzajów organizowanych kursów uwzględnia się aktualne zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników oraz deficyt niektórych zawodów wśród osób poszukujących pracy.
W 2012 roku  przeprowadzono 4 kursy: trzy edycje „Technologa robót wykończeniowych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych” dla 36 osadzonych oraz kurs „Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych”.
W 2013 roku w Zakładzie Karnym we Włodawie będą kontynuowane kolejne edycje kursów przyuczających do zawodu. Planuje się uruchomienie  co najmniej czterech szkoleń.

Drugim projektem realizowanym we włodawskiej jednostce było kurs pt.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy”. Założenia projektu realizowane są poprzez system szkoleń i kierunkowych studiów podyplomowych z zakresu readaptacji społeczno-zawodowej skazanych, które pozwolą na przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do prowadzenia zajęć dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w sposób odpowiadający ich potrzebom oraz w sposób adekwatny do aktualnych potrzeb rynku pracy. Programy edukacyjne prowadzone przez funkcjonariuszy przeszkolonych w ramach studiów podyplomowych i szkoleń odbywają się w formie przywięziennych Klubów Pracy, w trakcie których osadzeni nabywają umiejętności przydatne w życiu po zakończeniu kary pozbawienia wolności.

W 2012 roku przeprowadzono 7 edycji Klubów Pracy, w których uczestniczyło 67 osadzonych. Od początku trwania projektu siedmiu funkcjonariuszy ukończyło studia podyplomowe z zakresu aktywizacji zawodowej, 15 funkcjonariuszy uczestniczyło w Treningach Zastępowania Agresji, jeden funkcjonariusz ukończył kurs Trenera Liderów Klubów Pracy. W 2013 roku przewiduje się organizację jednego Klubu Pracy w kwartale.
 
 

Akty prawne

• Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 631),
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2016 r. poz. 2231),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działania funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. Nr 147, poz. 984).
 
 
 

Sposób załatwiania spraw

Prośby i sprawy dotyczące działalności Zakładu Karnego we Włodawie załatwia Dyrektor jednostki, jeśli dotyczy to jej funkcjonowania, a w ramach nadzoru Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.
Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego upoważniona oraz Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego upoważniona mogą również przekazać celem załatwienia sprawy, kierownikowi nadzorowanej jednostki
organizacyjnej skargę zawierającą zarzuty dotyczącej funkcjonariusza lub pracownika jednostki organizacyjnej, z poleceniem udzielania informacji o sposobie rozpatrzenia skargi.

Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie w godzinach urzędowania - w poniedziałek od 9:00 do 17:00; od wtorku do piątku - od 7:30 do 15:30.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym we Włodawie funkcjonuje archiwum zakładowe.
Dostęp do danych zawartych w rejestrze podmiot może uzyskać po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z uzasadnieniem konieczności uzyskania informacji.
Kontrolę nad właściwym postępowaniem z dokumentacją w archiwum zakładowym Zakłądu Karnego we Włodawie sprawuje Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego we Włodawie to, w rozumieniu ustawy, dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności dane teleadresowe Zakładu Karnego we Włodawie, imienną pieczęć z podpisem Zakładu Karnego we Włodawie lub upoważnionego funkcjonariusza tej jednostki.
 
 

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

77

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-02 20:08

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-01 17:59

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Tomasz Balaryn o 2011-06-20 09:43

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

KierownictwoCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-01 17:53

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Daniel Pręciuk o 2018-12-01 14:04

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Dariusz Demczuk

Akty prawneWytwarzajacy

Dariusz Demczuk

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

 Dariusz Demczuk

Fundusze unijneWytwarzajacy

Dariusz Demczuk

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Dariusz Demczuk

NabórWytwarzajacy

 Dariusz Demczuk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

 Dariusz Demczuk

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Dariusz Demczuk

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Dariusz Demczuk

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Dariusz Demczuk

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

 Dariusz Demczuk

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

 Dariusz Demczuk

StatusWytwarzajacy

Dariusz Demczuk

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Dariusz Demczuk

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

 Dariusz Demczuk

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Dariusz Demczuk

Wzory drukówWytwarzajacy

 Dariusz Demczuk

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Dariusz Demczuk

KierownictwoWytwarzajacy

Dariusz Demczuk

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.