Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Opole Lubelskie

Jednostka

Zakład Karny Opole Lubelskie

Adres

Zakład Karny Opole Lubelskie
Kod pocztowy: 24-300
Miasto: Opole Lubelskie
Ulica: Owocowa 7
Tel./Fax: 81 827 69 00
 
 
 
 
 
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Lublin

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 207, poz. 1761 z późn. zm.) Jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej są: Centralny Zarząd Służby Więziennej, okręgowe inspektoraty Służby Więziennej, zakłady karne i areszty śledcze  oraz ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej. Zakład Karny w Opolu Lubelskim powstał na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim (dz. Urz. MS z dnia 26 września 2008 roku).

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim
ppłk Leszek Wojciechowski
Tel./Fax: 818276900
 
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim
ppłk Jacek Wróbel
Tel./Fax: 818276903
 
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim
mjr Grzegorz Muzyczuk
Tel./Fax: 818276902
 
Rzecznik Prasowy
por. Łukasz Pruchniak
Tel./Fax: 818276956/kom. 602889253
 

Struktura Organizacyjna

Zakład Karny w Opolu Lubelskim podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie.  
Zakładem kieruje dyrektor przy pomocy zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych.
W skład ZK w Opolu Lubelskim wchodzą: 
• oddziały penitencjarne,
• dział penitencjarny, 
• dział ochrony, 
• dział ewidencji, 
• dział finansowy, 
• dział kwatermistrzowski, 
• dział kadrowo-organizacyjny,
• dział informatyki, techniki i łączności 
• dział terapeutyczny 
• zakład opieki zdrowotnej,
• stanowiska samodzielne ds. BHP,
zatrudnienia osadzonych, radca  prawn
 
 
 
Ważne telefony:
 
Sekretariat: 81 827 69 00
Dowódca Zmiany: 81 827 69 09
Dział Organizacyjny: 81 827 69 57
Dział Kadr: 81 827 69 05
Dział Penitencjarny: 81 827 69 48
Dział Ochrony: 81 827 69 60
Dział Ewidencji: 81 827 69 40
Dział Kwatermistrzowski: 81 827 69 70
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 81 827 69 48
Dział Łączności i Informatyki: 81 827 69 10
Dział Finansowy: 81 827 69 50
Służba Zdrowia: 81 827 69 66

Podmioty Współpracujące


 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim

 2. Lubelska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie

 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opolu Lubelskim

 4. Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Puławach

 5. Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

 6. Uniwersytet Warszawski w Warszawie

 7. Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im Małego Księcia w Lublinie

 8. Fundacja: biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików Region Lublin z siedziba w Chełmie

 9. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

 10. Fundacja Restytucja w Sosnowcu

 11. Porozumienie o współpracy partnerskiej na rzecz ekonomii społecznej w Opolu Lubelskim

 12. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie

 13. Stowarzyszenie Rodzin z Autyzmem ELF w Opolu Lubelskim

 14. Fundacja Jasne Strony w Warszawie

 15. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach

 16. Centrum Kultury w Lublinie

 17. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Dajmy im nadzieję” w Puławach

 18. Powiat Opolski w Opolu Lubelskim

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym zadania w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 
Do zadań Służby Więziennej należy:
• prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary  pozbawienia wolności, poprzez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczaniu oraz zajęć oświatowych;
• wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania
• zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzeganie praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki medycznej i religijnej
• zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku
i bezpieczeństwa
• wykonywanie aresztów tymczasowych na podstawie innych przepisów oraz pomocy oprawnej z tytułów aktów międzynarodowych
 
Do zadań Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim należy m.in.:
• zapewnienie praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności
i tymczasowego aresztowania
• zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w podległej mu jednostce
• racjonalne wykorzystywanie środków finansowych
• zapewnienia odpowiedniego do potrzeb i możliwości wykorzystania kadry
• wykonywanie poleceń wydawanych w ramach nadzoru penitencjarnego
• współdziałanie w zakresie realizacji zadań aresztu śledczego z właściwym instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami godnymi zaufania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Opolu Lubelskim posiada w trwałym zarządzie działki o numerach:
- 358/2 o powierzchni 1,8213 ha,
- 359/4 o powierzchni 1,5548 ha,
- 359/8 o powierzchni 0,3035 ha,
- 360/2 o powierzchni 1,9238 ha.
Działki zajmujące łącznie powierzchnię 5,6034 ha, położone są w Opolu Lubelskim przy ul. Owocowej 7. W skład kompleksu budowlanego wchodzą :
 - trzy pawilony mieszkalne,
 - budynek administracji,
 - budynek kuchni,
 - budynek widzeń,
 - budynek szkolny,
 - budynek warsztatowy,
 - budynek garażowy,
 - place spacerowe.
Łączna powierzchnia budynków wynosi 15 244,27m2.

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Akty prawne

• Ustawa z dnia 09.04.2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523),
• Ustawa z dnia 06.06.1997 roku Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493),
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. Nr 152, poz. 1494),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu działania funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. Nr 147, poz. 984).
 
 
 

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostki Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań.
 Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariusza Służby Więziennej załatwiają:
 - kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli skarga jest do niego adresowania, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
 - dyrektor okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej,
 - Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez dyrektora okręgowego Służby Więziennej,
 - Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dostęp do danych zawartych w rejestrze, podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, oraz uzasadni konieczność uzyskania informacji.
 Kontrolę nad właściwym postępowaniem z dokumentacją w archiwach zakładowych jednostek organizacyjnych sprawują właściwe archiwa państwowe.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim to, w rozumieniu ustawy, dokumenty w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności dane teleadresowe Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, imienną pieczęć z podpisem Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim lub upoważnionego funkcjonariusza tej jednostki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

76

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Łukasz Pruchniak o 2011-07-05 10:48

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Łukasz Pruchniak o 2011-07-11 12:47

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Łukasz Pruchniak o 2011-07-05 10:48

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Łukasz Pruchniak o 2011-07-05 13:39

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Łukasz Pruchniak o 2011-07-05 10:48

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Łukasz Pruchniak o 2011-07-05 10:48

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Łukasz Pruchniak o 2011-07-07 10:56

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2018-04-05 15:02

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Pruchniak o 2017-10-12 11:03

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Akty prawneWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Fundusze unijneWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

NabórWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

StatusWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Wzory drukówWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

KierownictwoWytwarzajacy

ZK Opole Lubelskie

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.