Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Hrubieszów

Jednostka

Zakład Karny Hrubieszów

Adres

Zakład Karny w Hrubieszowie
ul. Nowa 64
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 69 00, fax. 84 696 33 54
 
 
 
 
 

Inspektorat

Tak

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Lublin

Status

Zasady i tryb tworzenia zakładów karnych i aresztów śledczych określa ustawa z dnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2017 r. poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy ( Dz .U. z 2017 r. poz. 665 z późn. zm.)

Kierownictwo

Dyrektor płk Janusz Krotkiewicz
Tel. 84 696 69 00 /Fax: 84 696 33 54
 
Z-ca Dyrektora ppłk Krzysztof Wąsek
Tel. 84 696 69 00 /Fax: 84 696 33 54
 
Z-ca Dyrektora mjr Tomasz Buczek
Tel. 84 696 69 00 /Fax: 84 696 33 54
 

Struktura Organizacyjna

Zakład Karny w Hrubieszowie posiada następującą strukturę organizacyjną:  

Kierownictwo i samodzielne stanowiska (w tym: radca prawny, ds. obsługi sekretariatu, ds. kadr, ds. BHP, ds. organizacyjno-prawnych, ds. informatyki);

Dział penitencjarny (w tym stanowiska ds. zatrudnienia osadzonych);

Dział ochrony;

Dział ewidencji;

Dział finansowy;

Dział kwatermistrzowski;

Dział służby zdrowia.

W ramach struktury organizacyjnej Zakładu Karnego w Hrubieszowie, funkcjonują oddziały penitencjarne:

Oddział penitencjarny Nr 1,

Oddział penitencjarny Nr 2.

Podmioty Współpracujące

            W ramach realizacji zadania wynikającego z art. 38 § 1 i 2 Kodeksu karnego wykonawczego, Zakład Karny w Hrubieszowie utrzymuje stałą współpracę
z następującymi podmiotami zewnętrznymi:

 

Fundacja Restytucja - ,, Wzmacniamy więzy rodzinne"

-          dostarczenie skazanym ulotek z darmowymi kodami PIN, każdy kod umożliwia skazanemu 14 minutową rozmowę telefoniczną z bliskimi;

 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

-          w ramach porozumienia realizowany jest program readaptacji społecznej ,,Samotna niezapomniana", którego celem jest udzielanie pomocy osobom starszym i samotnym,

-          objęcie opieką osób samotnych , starszych (w okresie zimowym przygotowanie opału, odśnieżanie posesji w pozostałych okresach porządkowanie posesji, wykonywanie innych prac w porozumieniu z pracownikiem socjalnym MOPS);

 

Hrubieszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

-          udostępnianie boiska i hali do gry w piłkę nożną skazanym – cały sezon,

-          pomoc skazanych w utrzymaniu obiektów HOSiR (zatrudnienie nieodpłatne),

-          udostępnienie hali sportowej do organizacji zawodów sportowych dla osadzonych;

 

Parafią Prawosławną w Hrubieszowie

-          ochrona miejsc pamięci narodowej, ukierunkowana na porządkowanie cmentarzy znajdujących się na terenie powiatu hrubieszowskiego,

-          prace porządkowe na terenie parafii;

 

Wójtem Gminy Horodło

-          ochrona miejsc pamięci narodowej, ukierunkowana na porządkowanie cmentarzy,

-          prace porządkowe polegające na zbieraniu śmieci w obrębie rzeki Huczwy
w ramach programu “Huczwa – czysta rzeka”,

-          uczestnictwo w akcji sprzątania świata;

 

            Wójtem Gminy Hrubieszów

-          ochrona miejsc pamięci narodowej, ukierunkowana na porządkowanie cmentarzy,

-          prace porządkowe polegające na zbieraniu śmieci w obrębie rzeki Huczwy ramach programu “Huczwa – czysta rzeka”,

-          uczestnictwo w akcji sprzątania świata;

 

            Miejską Biblioteką w Hrubieszowie

-          pomoc skazanych przy naprawie książek,

-          przekazanie bibliotece nieodpłatnie prac skazanych z zakresu rękodzieła,

-          umożliwienie skazanym wzięcia udziału w inicjatywach realizowanych przez bibliotekę, m. in w spotkaniach z ciekawymi ludźmi;

 

            Stowarzyszeniem “Hrubieszów na Rowerach”

-        organizowanie imprez sportowych,

-        umożliwienie skazanym uczestniczenie w rajdach rowerowych;

 

            Hrubieszowskim Domem Kultury

-          skazani aktywnie pomagają w organizacji imprez kulturalnych,

-        umożliwienie nieodpłatnego uczestnictwa skazanym w imprezach kulturalnych organizowanych przez HDK;

 

            Stowarzyszeniem ,,Jestem"

-        przedmiotem porozumienia jest inicjowanie, organizacja i realizowanie zadań mających na celu zapobieganie przestępczości i przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa poprzez udzielanie wsparcia w zakresie radzenia sobie
z problemem alkoholowym;

 

            Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Strzelce

-        organizowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska,

-        uczestniczenie w akcji sprzątania lasów.

 

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych. 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Hrubieszowie w ramach współpracy międzynarodowej realizuje program „Tikkun – Naprawa” oraz „Ojczyzna to ziemia i groby”, w trakcie których wykonywane są prace nad właściwym utrzymaniem czystości na cmentarzu żydowskim oraz na cmentarzach wojennych w powiecie hrubieszowskim.

Fundusze unijne

                Zakład Karny w Hrubieszowie od 1 sierpnia 2008 roku uczestniczy w realizacji dwóch projektów systemowych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.4 Centralny Zarząd Służby Więziennej.

W ramach projektu I "Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi  Klubami Pracy" realizowany jest system szkoleń i kierunkowych studiów podyplomowych z zakresu readaptacji społeczno-zawodowej skazanych, które pozwolą na przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do prowadzenia zajęć dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w sposób odpowiadający ich potrzebom oraz w sposób adekwatny do aktualnych potrzeb rynku pracy. Programy edukacyjne prowadzone przez funkcjonariuszy przeszkolonych w ramach studiów podyplomowych oraz  szkoleń odbywają się w formie przywięziennych Klubów Pracy, w trakcie których osadzeni nabywają umiejętności przydatne w życiu po zakończeniu kary pozbawienia wolności.

W kolejnym III projekcie „ Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” organizowane są kursy zawodowe wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej. Wdrażanie powyższych form wsparcia ma na celu zmniejszenie stopnia powrotności do przestępstwa i readaptacji społecznej skazanych. Do uczestnictwa w projekcie kwalifikowane są osoby pozbawione wolności zainteresowane zdobyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych, którym do zakończenia pobytu w jednostce penitencjarnej pozostał okres nie dłuższy niż dwa lata.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organa administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje szczegółowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46).

 

Sprawy osadzonych rozpatrywane są według odrębnych przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 647).

 

Prośby, skargi i wnioski dotyczące działalności Zakładu Karnego w Hrubieszowie załatwia Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ramach swoich zadań.

Skargi dotyczące działalności jednostki organizacyjnej oraz postępowania funkcjonariusza lub pracownika Zakładu Karnego w Hrubieszowie załatwiają:

 - kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli skarga jest do niego adresowania, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności lub bezpośredniej działalności jego zastępców i podjętych przez nich decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,

 - dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, jeżeli skarga dotyczy działalności Zakładu Karnego w Hrubieszowie i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej,

 - Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie i nie została załatwiona przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie,

 - Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, w tym przy użyciu telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków w dni robocze w następujących godzinach:

poniedziałek: 8.00-15.00

wtorek: 8.00-15.00

środa: 8.00-16.30

czwartek: 8.00-15.00

piątek: 8.00-15.00

 

Zasady udzielania widzeń, przyjmowania paczek i przelewów dla osadzonych opisane są na stronie:

http://sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-w-hrubieszowie

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

 
 
 

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

75

StatusCreated

Utworzony przez Paweł Różyński o 2011-06-20 15:28

StatusModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Paweł Różyński o 2011-06-20 15:28

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Paweł Różyński o 2011-06-20 15:28

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Paweł Różyński o 2011-06-20 15:28

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Akty prawneCreated

Utworzony przez Paweł Różyński o 2011-06-20 15:28

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Koroński o 2018-06-05 15:49

Data wytworzenia

 

Nabór

Aktualne informacje o naborze udostępniane są na stronie internetowej:

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Akty prawneWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Fundusze unijneWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

NabórWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

StatusWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Wzory drukówWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Paweł Różyński

KierownictwoWytwarzajacy

Grzegorz Koroński

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.