Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Lublin

Jednostka

Areszt Śledczy Lublin

Adres

Areszt Śledczy Lublin
Południowa 5
20-482
Lublin
(081)7104400/ fax (081)7445715

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Lublin

Status

Lubelska jednostka penitencjarna jest aresztem śledczym przeznaczonym dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn i kobiet, zarówno młodocianych jak też odbywających karę po raz pierwszy.
W jednostce funkcjonuje także ośrodek diagnostyczny służący do przeprowadzania badań psychologiczno – penitencjarnych osadzonych.
Zasady i tryb tworzenia zakładów karnych i aresztów śledczych określa ustawa z dnia z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523) oraz kodeks karny wykonawczy ( Dz .U. z 1997r. Nr.90, pozycja 557 z późn. zm.)
Pojemność nominalna jednostki liczona z zachowaniem normy powierzchniowej 3 m kwadratowych na osadzonego wynosi 1070 miejsc zakwaterowania.
 

Kierownictwo

Dyrektor płk Leszek Wojciechowski
Tel./Fax: 081 71 04 401
 
Z-ca Dyrektora ppłk Jacek Sankowski
Tel./Fax: 081 71 04 402
 
Z-ca Dyrektora mjr Anetta Uniłowska-Dymel
Tel./Fax: 081 71 04 403
 
Z-ca Dyrektora ppłk Jacek Zwierzchowski
Tel./Fax: 081 71 04 404

 

 


 
 

Struktura Organizacyjna

Areszt Śledczy w Lublinie podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie.  
Aresztem kieruje dyrektor przy pomocy zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych.
W skład AŚ w Lublinie wchodzą:  
• oddziały penitencjarne,
• dział penitencjarny,  
• dział ochrony,  
• dział ewidencji,  
• dział finansowy,  
• dział kwatermistrzowski,  
• dział kadrowo-organizacyjny,
• dział informatyki, techniki i łączności  
• zakład opieki zdrowotnej,
• stanowiska samodzielne ds. BHP,
zatrudnienia osadzonych, radca  prawny
 
Ważne telefony:
Sekretariat: 081 71 04 405
Dowódca Zmiany: 081 71 04 425
Dział Organizacyjny: 081 71 04 409
Dział Kadr: 081 71 04 406
Dział Penitencjarny: 81 71 04 430, 431, 432
Dział Ochrony: 081 71 04 420, 421, 422
Dział Ewidencji: 081 71 04 470
Dział Kwatermistrzowski: 081 71 04 480
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 081 71 04 408
Dział Łączności i Informatyki: 081 71 04 410
Dział Finansowy: 081 71 04 460
Służba Zdrowia: 081 71 04 500
 

Podmioty Współpracujące

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym zadania w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 
Do zadań Służby Więziennej należy:
• prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary  pozbawienia wolności, poprzez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczaniu oraz zajęć oświatowych;
• wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania
• zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzeganie praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki medycznej i religijnej
• zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku
i bezpieczeństwa
• wykonywanie aresztów tymczasowych na podstawie innych przepisów oraz pomocy oprawnej z tytułów aktów międzynarodowych
 
Do zadań Dyrektora AŚ Lublin należy m.in.:
• zapewnienie praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności
i tymczasowego aresztowania
• zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w podległej mu jednostce
• racjonalne wykorzystywanie środków finansowych
• zapewnienia odpowiedniego do potrzeb i możliwości wykorzystania kadry
• wykonywanie poleceń wydawanych w ramach nadzoru penitencjarnego
• współdziałanie w zakresie realizacji zadań aresztu śledczego z właściwym instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami godnymi zaufania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Areszt Śledczy posiada w trwałym zarządzie nieruchomość stanowiącą własność Państwa:
- działka nr 15 mieszcząca się w Lublinie na ulicy  Południowej 5, o powierzchni 3,8889 m², zabudowana budynkiem administracyjnym, czterema budynkami koszarowymi mieszkalnymi i dwoma budynkami piętrowymi mieszkalnymi - w sumie pojemność Aresztu Śledczego w Lublinie wynosi 1076 miejsc. Ponadto na terenie jednostki znajdują się ambulatorium, apteka, warsztaty, kuchnia, pralnia, magazyny, garaże, paczkownia, agregat prądotwórczy.
 

Zamówienia publiczne

Jednostka realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

W Areszcie Śledczym w Lublinie na podstawie umowy numer UDA-POKL.01.03.04-00-027/08 podpisanej pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie realizowany był projekt systemowy numer III o nazwie „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osadzonych z Aresztu Śledczego w Lublinie. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osadzonych poprzez uczestnictwo w kursach oraz udział w zajęciach z aktywizacji zawodowej.

 

Akty prawne

• Ustawa z dnia 09.04.2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523),
• Ustawa z dnia 06.06.1997 roku Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493),
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. Nr 152, poz. 1494),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu działania funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. Nr 147, poz. 984).
 
 

Sposób załatwiania spraw

Prośby i sprawy dotyczące działalności AŚ Lublin załatwia Dyrektor tej jednostki, jeśli dotyczy to jej funkcjonowania,  a w ramach nadzoru Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.
Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego upoważniona oraz Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego upoważniona mogą również przekazać celem załatwienia sprawy, kierownikowi nadzorowanej jednostki
organizacyjnej skargę zawierającą zarzuty dotyczącej  funkcjonariusza lub pracownika jednostki organizacyjnej, z poleceniem udzielania informacji o sposobie rozpatrzenia skargi.
Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 10.00 do 15.00 (w poniedziałek do godz. 16.00).
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum zakładowe AŚ Lublin jest usytuowane w budynku znajdującym się poza pawilonem administracyjnym, ale na terenie AŚ Lublin.
Dostęp do danych zawartych w rejestrze podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, oraz uzasadnieniu konieczności uzyskania informacji.
Kontrolę nad właściwym postępowaniem z dokumentacją w archiwach zakładowych jednostek organizacyjnych sprawują właściwe archiwa państwowe.
 

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

72

StatusCreated

Utworzony przez Rafał Paczos o 2011-06-15 13:46

StatusModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Rafał Paczos o 2011-06-15 13:46

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Rafał Paczos o 2011-06-15 13:46

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Rafał Paczos o 2011-06-15 13:46

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Rafał Paczos o 2011-06-22 10:37

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Akty prawneCreated

Utworzony przez Rafał Paczos o 2011-06-15 13:46

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Rafał Paczos o 2011-06-15 13:46

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Rafał Paczos o 2011-06-15 13:46

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Rafał Paczos o 2018-04-09 13:09

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Rafał Paczos, 15.06.2011r., godz. 09.00

Akty prawneWytwarzajacy

Rafał Paczos, 18.08.2017r., godz. 14.42

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Rafał Paczos, 15.06.2011r., godz. 08.15

Fundusze unijneWytwarzajacy

Rafał Paczos, 03.02.2015r., godz. 12.35

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Rafał Paczos, 03.02.2015r., godz. 13.30

NabórWytwarzajacy

Rafał Paczos, 15.06.2011r., godz. 08.15

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Rafał Paczos, 15.06.2011r., godz. 08.15

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Rafał Paczos, 15.06.2011r., godz. 08.15

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Rafał Paczos, 15.06.2011r., godz. 08.15

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Rafał Paczos, 06.03.2018r., godz. 14.18

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Rafał Paczos, 15.06.2011r., godz. 13.45

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Rafał Paczos, 03.02.2015r., godz. 12.35

StatusWytwarzajacy

Rafał Paczos, 18.08.2017r., godz. 14.42

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Rafał Paczos, 15.06.2011r., godz. 09.00

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Rafał Paczos, 01.03.2018r., godz. 07.57

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Rafał Paczos, 22.06.2011r., godz. 10.40

Wzory drukówWytwarzajacy

Rafał Paczos, 15.06.2011r., godz. 08.15

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Rafał Paczos, 15.06.2011r., godz. 13.45

KierownictwoWytwarzajacy

Rafał Paczos, 09.04.2018r., godz. 13.09

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.