Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Czerwony Bór

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Czerwony Bór

Adres

Zakład Karny w Czerwonym Borze
 Czerwony Bór 2
 18-400
 Łomża
 (86) 215 35 84 / (86) 215 35 83

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok

Status

Zakład Karny w Czerwonym Borze, zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku.
 Zakład Karny w Czerwonym Borze został powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 15/01/CZSW z dnia 20 czerwca 2001 r.  Zakład Karny w Czerwonym Borze jest zakładem karnym typu zamkniętego i przeznaczony jest dla: tymczasowo aresztowanych, skazanych dorosłych odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie typu zamkniętego, półotwartego i otwartego oraz skazanych młodocianych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego.
 

Kierownictwo

Dyrektor
 płk mgr inż. Tadeusz Kaczyński
Z-ca dyrektora
 mjr mgr Adam Kozioł
Z-ca dyrektora
 ppłk mgr Sławomir Stefaniak
Z-ca dyrektora
 ppłk mgr inż. Jarosław Kopczuk
 

Struktura Organizacyjna

W ramach Zakładu Karnego w Czerwonym Borze funkcjonują: dział penitencjarny, dział ochrony, dział ewidencji, dział finansowy, dział kwatermistrzowski oraz służba zdrowia. Wyodrębniono także samodzielne stanowiska funkcjonariuszy do spraw: zatrudnienia osadzonych, BHP, kadr, łączności i informatyki, organizacyjno-prawnych. Ustalony limit etatów w jednostce wynosi 222 etatów funkcjonariuszy i 11,73 etatów cywilnych.

Podmioty Współpracujące

Na podstawie porozumienia:
 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży
 Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży
 Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji w Białymstoku
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
 Ohotnicze Hufce Pracy w Łomży
 Urząd Gminy w Zambrowie
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
 Kościół Zielonoświątkowców
 Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce
 Bez porozumienia:
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
 Urząd Miasta w Zambrowie
 Nadleśnictwo Łomża
 Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie
 Caritas Diecezji Łomżyńskiej
 Telewizja Białystok oddział w Łomży
 Radio Białystok
 Radio Nadzieja
 Tygodnik Łomżyński KONTAKTY
 Dziennik Łomżyński WSPÓŁCZESNA
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
 Szkoła Muzyczna w Zambrowie
 MOK w Zambrowie
 Polski Komitet Olimpijski
 Tygodnik ,,Polityka”

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Oświadczenie majątkowe

W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) , wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny w Czerwonym Borze zajmuje nieruchomości i grunty o powierzchni około 15,7 ha, usytuowane w miejscowości Czerwony Bór, gmina Zambrów. Nieruchomości są własnością Skarbu Państwa pozostającą w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Zamówienia publiczne

Postępowania przeprowadzane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778 z późn. Zm ) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Aktualnie toczące się sprawy znaleźć można na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych - Ogólnopolski serwis zamówień publicznych Służby Więziennej.

Współpraca międzynarodowa

Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej

Fundusze unijne

„Wsparcie Służby Więziennej (Zakładu Karnego w Czerwonym Borze) w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014”
 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 przewiduje wsparcie Służby Więziennej poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji funkcjonariuszy. 
 Dotychczas w ramach projektu funkcjonariusze uczestniczyli w następujących szkoleniach:
- w ramach Projektu Nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka” 3 funkcjonariuszy rozpoczęło kurs języka angielskiego, natomiast w roku 2014 kolejnych 7 funkcjonariuszy;
- w ramach Projektu Nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka” moduł 2.2 „Szkolenie kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu na rynek pracy” 24 wychowawców działu penitencjarnego wzięło udział w 26 szkoleniach;
- w ramach Projektu Nr 3 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych” moduł 3.1 „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie” 1 funkcjonariusz ukończył kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, 3 funkcjonariuszy ukończyło kurs z zakresu resuscytacji, 3 osoby ukończyły kurs "Edukator w cukrzycy", a także 1 funkcjonariusz ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia;
- w ramach Projektu Nr 3 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych” moduł 3.4 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa wypełniających zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej jednostek penitencjarnych” 1 funkcjonariusz ukończył szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
- w ramach Projektu Nr 4 „Wzmocnienie systemów ochrony i wyposażenie Grup Interwencyjnych i Grup Konwojowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy” szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ukończyło 6 funkcjonariuszy działu ochrony.
 Kolejnym obszarem działania NMF jest Projekt Nr 1 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”. W ramach wdrażania modułu 1.3 ”Przyjazne miejsce - dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z ich dziećmi”- zakupiono wyposażenia kącika dla dzieci- mebelki, zabawki, książki. Dzięki temu dzieci mogą spędzić czas z rodzicami w trakcie widzenia na wesołej zabawie. Natomiast w 2014 roku w ramach Projektu nr 1 osadzonym udzielone zostanie wsparcie w postaci szkoleń lub kursów zawodowych pozwalających m.in. na poszerzenie poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych i społecznych.
.

Akty prawne

- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
- przepisy wykonawcze do ustawy Kodeks karny wykonawczy

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostki załatwia Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w ramach swoich zadań.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przyjmuje interesantów w poniedziałki od 10:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.
 Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji. Archiwum gromadzi dokumenty wytworzone przez Zakład Karny w Czerwonym Borze oraz akta osobopoznawcze osadzonych od 2002 roku.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Czerwonym Borze są to dokumenty - w rozumieniu ustawy- w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

Brak druków.

Ważne ogłoszenia

 

Czerwony Bór, dnia 20 kwietnia 2016 roku

Informacja

o zużytych składnikach majątku ruchomegoJednostka organizacyjna: Zakład Karny Czerwony Bór 2, 18-400 Łomżafaks: (86) 215-35-84 w. 510 e-mail: zk_czerwony_bor @ sw.gov.pl

Termin składania wniosków/ofert:
5 maja 2016 roku

 

Na podstawie § 7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761. ) informuję, że Zakład Karny w Czerwonym Borze posiada poniżej wymienione zużyte składniki majątku ruchomego.

Dokładnych informacji w sprawie zużytych składników majątku udziela w godz. 8:00-16:00:

chor. Adam Ostasiewicz, tel. 86 215-35-84 w. 520

chor. Piotr Leśniewski , tel. 86 215-35-84 w. 521

1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz.761)

2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w §39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz.761)


3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz.761)

4. Podmioty i organizacje zainteresowane zagospodarowaniem wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Karnego w Czerwonym Borze mogą uzyskać wszelkie informacje oraz złożyć stosowne wnioski w jeden ze sposobów: osobiście w siedzibie zakładu, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na podany w nagłówku adres w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wykaz

zużytych składników majątkowych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Nr inwentarzowy

J.m.

ilość

Stan

1

Telefon PANASONIC KX-TCD 705

Ł007

szt.

1

zużyte

2

Telefon PANASONIC KX TG-2420G

Ł0010

szt.

1

zużyte

3

Telefax PANASONIC KX-PP363PD

Ł0014

szt.

1

zużyte

4

Pulpit Sterujący D7312S

Ł0028

szt.

1

zużyte

5

Monitor VME-C2096

Ł0030

szt.

2

zużyte

6

Monitor VME C21

Ł0031

szt.

1

zużyte

7

Aparat Dyspozytorski CID CALLER

Ł0032

szt.

1

zużyte

8

Monitor SAMSUNG 19” LCD 941MPTV

Ł0036

szt.

1

zużyte

9

Telefon PANASONIC KX-TG 6512

Ł0041

szt.

1

zużyte

10

Zasilacz UPS ARES 1600

Ł0042

szt.

1

zużyte

11

Ładowarka akumulatorowa

Ł002

szt.

6

zużyte

12

Telefon FREZJA

Ł007

szt.

1

zużyte

13

Telefon ATLANTEL

Ł009

szt.

2

zużyte

14

Telefon PANASONIC KXT 7730-X

Ł014

szt.

1

zużyte

15

Urządzenie Dyspozytorskie PANASONIC KX-T7740

Ł015

szt.

1

zużyte

16

Telefon JAŚMIN

Ł016

szt.

1

zużyte

17

Telefon CASTEL CTL 3099

Ł019

szt.

2

zużyte

18

Telefon MAXCOM – 2 szt.

Ł026

szt.

2

zużyte

19

Telefon PANASONIC KX-TG 8100 PD

Ł029

szt.

3

zużyte

20

Telefon PANASONIC KX-TS 2300 PDW

Ł030

szt.

1

zużyte

21

Telefon Komórkowy SONY ERICSON K770i

Ł035

szt.

1

zużyte

22

Telefon PANASONIC KX-TG 7320

Ł043

szt.

1

zużyte

23

Telefon AMC 10

Ł045

szt.

1

zużyte

24

Telefon PANASONIC KX-TG 2511

Ł050

szt.

2

zużyte

25

Telefon Komórkowy SONY XPERIA X8

Ł052

szt.

1

zużyte

26

Telefon Komórkowy NOKIA ASHA 300

Ł054

szt.

2

zużyte

27

Telefon Komórkowy SONY XPERIA U

Ł055

szt.

1

zużyte

28

Telefon Komórkowy SAMSUNG GALAXY SIII

Ł057

szt.

1

zużyte

29

Telefon Komórkowy SONY XPERIA J

Ł059

szt.

2

zużyte

30

UPS Pulsar Ellipse 500

I0013

szt.

2

zużyte

31

Komputer Sempron 2200

I0017

szt.

1

zużyte

32

Drukarka HP 1010 I0018

I0018

szt.

1

zużyte

33

Notebook Toshiba A 100-529

I0025

szt.

1

zużyte

34

Komputer AMD Sempron 2200

I0026

szt.

1

zużyte

35

UPS Ever Eco 700 CDS Sinus

I0027

szt.

1

zużyte

36

UPS Eco 700 CDS/700 VA

I0031

szt.

1

zużyte

37

Komputer HP dx5150

I0033

szt.

2

zużyte

38

Komputer Maxdata FAV 200AI I0036

I0036

szt.

1

zużyte

39

Skaner HP 4371 I0035

I0035

szt.

1

zużyte

40

Notebook FSC AMILO M1450G I0039

I0039

szt.

1

zużyte

41

Komputer Core 2 Duo I0042

I0042

szt.

1

zużyte

42

UPS Lester MD 450E I0043

I0043

szt.

1

zużyte

43

Komputer Actina Nevada I0048

I0048

szt.

1

zużyte

44

Komputer HP dx6120 I0051

I0051

szt.

3

zużyte

45

Komputer HP dx2200 I0052

I0052

szt.

1

zużyte

46

Komputer Geo-PC Mars I0053

I0053

szt.

1

zużyte

47

Komputer Adax PC 3600 I0057

I0057

szt.

1

zużyte

48

Drukarka HP LaserJet P2015n I0058

I0058

szt.

1

zużyte

49

Router 5012 3com I0060

I0060

szt.

1

zużyte

50

Router MH 2000 planet I0061

I0061

szt.

1

zużyte

51

Czytnik kart Fujitsu-Siemens I0062

I0062

szt.

2

zużyte

52

Drukarka Samsung CLP 550 I0064

I0064

szt.

1

zużyte

53

Komputer Esprimo P 5905 I0065

I0065

szt.

9

zużyte

54

Komputer Core 2 Duo I0066

I0066

szt.

2

zużyte

55

UPS Lestar MD625E I0067

I0067

szt.

1

zużyte

56

Komputer Adax PD2160 I0069

I0069

szt.

2

zużyte

57

Komputer Adax PX5000 I0071

I0071

szt.

1

zużyte

58

HP OfficeJet 6000 I0084

I0084

szt.

1

zużyte

59

HP OfficeJet 7000 I0085

I0085

szt.

2

zużyte

60

UPS 350V EverDuo I003

I003

szt.

2

zużyte

61

UPS MGE Nova 600 I005

I005

szt.

6

zużyte

62

Karta sieciowa I007

I007

szt.


zużyte

63

Czytnik kart kryptograficznych I008

I008

szt.

3

zużyte

64

UPS Ever Duo 500 I009

I009

szt.

1

zużyte

65

Karta sieciowa DUB-E100 I011

I011

szt.

1

zużyte

66

UPS Lestar MD 625E I012

I012

szt.

4

zużyte

67

Switch D-Link des-1005d I014

I014

szt.

3

zużyte

68

Serwer FS Primergy Tx200

4/49/491/35/ZK/04

szt.

1

zużyte

69

Komputer HP DX 5150-1

4/49/491/39/ZK/06

szt.

1

zużyte

70

Komputer HP DX 5150-2

4/49/491/40/ZK/06

szt.

1

zużyte

71

Notebook Toshiba L20-1

4/49/491/41/ZK/07

szt.

1

zużyte

72

Notebook Toshiba L20-2

4/49/491/42/ZK/07

szt.

1

zużyte

73

Notebook Aristo

4/49/491/2/ZK/07

szt.

1

zużyte

74

Komputer PC Adax Delta PD 2160

4/49/491/3/ZK/07

szt.

1

zużyte

75

Zaslacz UPS PowerWare 5115 1500 VA

4/49/491/6/ZK/07

szt.

1

zużyte

76

DES-3550 Switch 48 x SFP

6/62/629/14/ZK/07

szt.

1

zużyte

77

DGS-3312SR Switch modularny L3

6/62/629/15/ZK/07

szt.

1

zużyte

78

Rejestrator cyfrowy 16DG516C


6/62/629/4/ZK/07

szt.

1

zużyte

79

Zestaw odbiorników światłowodowych GE

6/62/629/10/ZK/07

szt.

1

zużyte

80

Moduł baterii typ MB 4814

6/63/633/2/ZK/07

szt.

1

zużyte

81

Zasilacz UPS POWERWARE 9125 3000 VA

4/49/491/4/ZK/07

szt.

1

zużyte

82

System Komputerowy do nagrywania i rejestracji rozmów

4/49/491/19/ZK/03

szt.

1

zużyte

 Podpisał:

Z upoważnienia

Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

ZASTĘPCA DYREKTORA

mjr mgr Adam Kozioł

 

Identyfikator Jednostki

7

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-03-27 16:37

AdresModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-04-22 08:33

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Akty prawneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Fundusze unijneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

NabórWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

StatusWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Wzory drukówWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

KierownictwoWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.