Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Czerwony Bór

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Czerwony Bór

Adres

Zakład Karny w Czerwonym Borze
 Czerwony Bór 2
 18-400
 Łomża
 (86) 215 35 84 / (86) 215 35 83

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok

Status

Zakład Karny w Czerwonym Borze, zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku.
 Zakład Karny w Czerwonym Borze został powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 15/01/CZSW z dnia 20 czerwca 2001 r.  Zakład Karny w Czerwonym Borze jest zakładem karnym typu zamkniętego i przeznaczony jest dla: tymczasowo aresztowanych, skazanych dorosłych odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie typu zamkniętego, półotwartego i otwartego oraz skazanych młodocianych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego.
 

Kierownictwo

Dyrektor
 płk mgr inż. Tadeusz Kaczyński
Z-ca dyrektora
 mjr mgr Adam Kozioł
Z-ca dyrektora
 ppłk mgr Sławomir Stefaniak
Z-ca dyrektora
 ppłk mgr inż. Jarosław Kopczuk
 

Struktura Organizacyjna

W ramach Zakładu Karnego w Czerwonym Borze funkcjonują: dział penitencjarny, dział ochrony, dział ewidencji, dział finansowy, dział kwatermistrzowski oraz służba zdrowia. Wyodrębniono także samodzielne stanowiska funkcjonariuszy do spraw: zatrudnienia osadzonych, BHP, kadr, łączności i informatyki, organizacyjno-prawnych. Ustalony limit etatów w jednostce wynosi 222 etatów funkcjonariuszy i 12,73 etatów cywilnych.

Podmioty Współpracujące

Na podstawie porozumienia:
 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży
 Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży
 Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji w Białymstoku
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
 Ohotnicze Hufce Pracy w Łomży
 Urząd Gminy w Zambrowie
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
 Kościół Zielonoświątkowców
 Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce
 Bez porozumienia:
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
 Urząd Miasta w Zambrowie
 Nadleśnictwo Łomża
 Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie
 Caritas Diecezji Łomżyńskiej
 Telewizja Białystok oddział w Łomży
 Radio Białystok
 Radio Nadzieja
 Tygodnik Łomżyński KONTAKTY
 Dziennik Łomżyński WSPÓŁCZESNA
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
 Szkoła Muzyczna w Zambrowie
 MOK w Zambrowie
 Polski Komitet Olimpijski
 Tygodnik ,,Polityka”

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Oświadczenie majątkowe

W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) , wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny w Czerwonym Borze zajmuje nieruchomości i grunty o powierzchni około 15,7 ha, usytuowane w miejscowości Czerwony Bór, gmina Zambrów. Nieruchomości są własnością Skarbu Państwa pozostającą w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Zamówienia publiczne

Postępowania przeprowadzane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778 z późn. Zm ) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Aktualnie toczące się sprawy znaleźć można na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych - Ogólnopolski serwis zamówień publicznych Służby Więziennej.

Współpraca międzynarodowa

Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej

Fundusze unijne

„Wsparcie Służby Więziennej (Zakładu Karnego w Czerwonym Borze) w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014”
 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 przewiduje wsparcie Służby Więziennej poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji funkcjonariuszy. 
 Dotychczas w ramach projektu funkcjonariusze uczestniczyli w następujących szkoleniach:
- w ramach Projektu Nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka” 3 funkcjonariuszy rozpoczęło kurs języka angielskiego, natomiast w roku 2014 kolejnych 7 funkcjonariuszy;
- w ramach Projektu Nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka” moduł 2.2 „Szkolenie kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu na rynek pracy” 24 wychowawców działu penitencjarnego wzięło udział w 26 szkoleniach;
- w ramach Projektu Nr 3 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych” moduł 3.1 „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie” 1 funkcjonariusz ukończył kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, 3 funkcjonariuszy ukończyło kurs z zakresu resuscytacji, 3 osoby ukończyły kurs "Edukator w cukrzycy", a także 1 funkcjonariusz ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia;
- w ramach Projektu Nr 3 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych” moduł 3.4 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa wypełniających zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej jednostek penitencjarnych” 1 funkcjonariusz ukończył szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
- w ramach Projektu Nr 4 „Wzmocnienie systemów ochrony i wyposażenie Grup Interwencyjnych i Grup Konwojowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy” szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ukończyło 6 funkcjonariuszy działu ochrony.
 Kolejnym obszarem działania NMF jest Projekt Nr 1 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”. W ramach wdrażania modułu 1.3 ”Przyjazne miejsce - dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z ich dziećmi”- zakupiono wyposażenia kącika dla dzieci- mebelki, zabawki, książki. Dzięki temu dzieci mogą spędzić czas z rodzicami w trakcie widzenia na wesołej zabawie. Natomiast w 2014 roku w ramach Projektu nr 1 osadzonym udzielone zostanie wsparcie w postaci szkoleń lub kursów zawodowych pozwalających m.in. na poszerzenie poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych i społecznych.
.

Akty prawne

- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
- przepisy wykonawcze do ustawy Kodeks karny wykonawczy

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostki załatwia Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w ramach swoich zadań.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przyjmuje interesantów w poniedziałki od 10:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.
 Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji. Archiwum gromadzi dokumenty wytworzone przez Zakład Karny w Czerwonym Borze oraz akta osobopoznawcze osadzonych od 2002 roku.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Czerwonym Borze są to dokumenty - w rozumieniu ustawy- w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

Brak druków.

Ważne ogłoszenia

 
Informacja dotycząca zmian w kodeksie karnym wykonawczym wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
 
 
 
SKAZANI:

1. Porozumiewanie się z przedstawicielami

art. 8§3, 8a§3 kkw - skazany może porozumiewać się ze swoim obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem, podczas nieobecności innych osób, a rozmowy z tymi osobami w trakcie widzeń i rozmowy telefoniczne nie podlegają kontroli.

Dodatkowo korespondencja skazanego z tym przedstawicielem nie będzie podlegać cenzurze, nadzorowi oraz zatrzymaniu i powinna być bezzwłocznie przekazana do adresata.


2. System dozoru elektronicznego

art. 43a-43zf kkw - wprowadzono nowy rozdział VIIa na temat systemu dozoru elektronicznego.


3. Wstrzymanie wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności

art. 48a§1 kkw - Sąd może w każdej chwili wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności zarządzonej w wypadku, o którym mowa w art.46§1 pkt. 1, jeśli skazany oświadczy na piśmie, że podejmie prace społecznie użyteczną i podda się rygorom z nią związanym. Wstrzymanie następuje do czasu wykonania pracy społecznie użytecznej lub złożenia kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia grzywny. Sytuacja analogiczna w art. 65a§1 kkw – dotyczy zastępczej kary pozbawienia wolności orzeczonej w zamian za orzeczoną wcześniej karę ograniczenia wolności.


4. Widzenia

art. 105a§2 kkw - w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.


5. Rozmowy telefoniczne

art. 105b§1 kkw - Skazany ma prawo korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego na własny koszt lub na koszt rozmówcy.


6. Wyżywienie

art. 109§1 i 2 kkw

§ 1. Skazany przebywający w zakładzie karnym lub areszcie śledczym otrzymuje trzy razy dziennie napój i posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy i wieku skazanego, a w miarę możliwości także wymogów religijnych i kulturowych (usunięte oraz napój do zaspokajania pragnienia). Skazany, którego stan zdrowia tego wymaga, otrzymuje wyżywienie według wskazań lekarza.

§ 2. Skazany przebywający poza zakładem karnym lub aresztem śledczym, który bierze udział w szczególności w czynnościach procesowych lub innych czynnościach wymagających konwojowania, a któremu ze względów technicznych lub organizacyjnych nie można wydać gorącego posiłku, a zwłaszcza w przypadku braku możliwości wydania posiłku w godzinach ustalonych w porządku wewnętrznym obowiązującym w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, otrzymuje wyżywienie w postaci suchego prowiantu o odpowiedniej wartości odżywczej i napój, z uwzględnieniem wieku skazanego, a w miarę możliwości także wymogów religijnych i kulturowych. Skazany, którego stan zdrowia tego wymaga, otrzymuje wyżywienie w postaci suchego prowiantu według wskazań lekarza.


7. Posiadanie przedmiotów w celi mieszkalnej

art. 110a§1 kkw - skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.


8. Spacery

art. 112§3 i 4 kkw

§ 3. Skazanemu nie przysługuje prawo do spaceru: 1) w trakcie konwojowania,

2) w dniu, w którym jest konwojowany, jeżeli konwojowanie rozpoczęto nie później niż o godzinie

8.00 i zakończono nie wcześniej niż o godzinie 16.00.

§ 4. Jeżeli w danym dniu skazany nie korzysta ze spaceru z przyczyny, o której mowa w § 3 pkt 2, należy mu udzielić dodatkowego spaceru w ciągu kolejnych 7 dni.


9. Paczki

art. 113a§3 kkw - skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.


10. Paczki, zakupy

art. 113a§7 kkw - Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.


11. Zatrudnienie

art. 123a§3 kkw - w celu przyuczenia do wykonywania pracy skazanemu, za jego pisemną zgodą, można zezwolić na wykonywanie nieodpłatnej pracy w przywięziennych zakładach pracy, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.


12. Gromadzenie środków na koncie

art. 126§1-9

§ 1. Ze środków pieniężnych otrzymywanych przez skazanego, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 113 § 6 pkt 1–3, środki do wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników gromadzi się i zachowuje do przekazania skazanemu w chwili jego zwolnienia z zakładu karnego, z przeznaczeniem na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie; ze środków tych nie prowadzi się egzekucji.

§ 2. Gromadzeniu podlega:

1) 50% kwoty zdeponowanej przez skazanego przy przyjęciu do zakładu karnego, jednak nie więcej niż kwota odpowiadająca wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników,

2) 50% z przypadającego skazanemu miesięcznie wynagrodzenia za pracę po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jednak nie więcej niż kwota stanowiąca 4% jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników,

3) 50% każdego z wpływów pieniężnych skazanego niewymienionych w pkt 1 i 2, jednak nie więcej niż kwota stanowiąca 4% jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników.

§ 3. Kwoty, określone w § 2 pkt 2 i 3, podlegają gromadzeniu po potrąceniu należności dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym.

§ 4. Środki pieniężne gromadzone w sposób wskazany w § 1–3 zakłady karne składają na rachunkach sum depozytowych i wypłacają skazanemu w gotówce w kwocie nominalnej powiększonej o należne odsetki.

§ 5. Rachunki sum depozytowych, o których mowa w § 4, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego odrębnie dla każdego zakładu karnego na podstawie umów zawartych z dyrektorami zakładów karnych.

§ 6. Bank Gospodarstwa Krajowego, prowadząc rachunki sum depozytowych zakładów karnych, zapewnia w szczególności:

1) ewidencję analityczną środków dla poszczególnych depozytów (mikrorachunki) w ramach każdego rachunku,

2) dzienne naliczanie odsetek oraz okresową kapitalizację odsetek należnych od środków zgromadzonych na każdym mikrorachunku,

3) możliwość wymiany informacji z dysponentami rachunków, w zakresie stanu każdego mikrorachunku (kapitału i odsetek), wpłat na każdy mikrorachunek i wypłat z każdego mikrorachunku.

§ 7. Środki złożone na rachunkach sum depozytowych są oprocentowane w wysokości stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego. Odsetki naliczone od sum depozytowych złożonych na rachunkach sum depozytowych zakładów karnych podlegają kapitalizacji rocznej na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego oraz na dzień zwolnienia skazanego z zakładu karnego.

§ 8. Wraz z wykonaniem konwojowania skazanego do innego zakładu karnego przekazuje się na rachunek sum depozytowych tego zakładu karnego środki pieniężne skazanego zgromadzone dla niego w sposób wskazany w § 1–3 wraz z należnymi do dnia poprzedzającego dzień konwojowania odsetkami.

§ 9. Zgromadzona kwota podlega każdorazowo uzupełnieniu w razie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Uzupełnienia dokonuje się z wpływów pieniężnych skazanego uzyskanych od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.


13. Pozbawienie możliwości nauczania

art. 131a kkw - Komisja penitencjarna pozbawia możliwości nauczania w zakresie nieobjętym nauczaniem obowiązkowym w przypadkach:

1) zachowań zagrażających bezpieczeństwu zakładu,

2) odmowy uczęszczania do szkoły,

3) stwierdzonych w opinii psychologicznej przeciwwskazań uniemożliwiających spełnienie przez osadzonego wymagań edukacyjnych,

4) przerwy w nauce dłuższej niż 50% czasu przewidzianego na realizację zajęć w semestrze, wynikającej z przewozu na polecenie sądu, prokuratury lub innych uprawnionych organów,

5) przerwy w nauce dłuższej niż 50% czasu przewidzianego na realizację zajęć w semestrze, wynikającej z niepowrotu z czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu,

6) pogorszenia stanu zdrowia osadzonego wykluczającego możliwość uczestniczenia w nauczaniu,

7) nieuzyskania promocji na wyższy semestr i braku możliwości powtarzania semestru.


14. Nagrody

art. 139§1 kkw – nagrody wymienione w art. 138§1 pkt 7 lub 8 można przyznać skazanemu, którego postawa w czasie odbywania kary uzasadnia przypuszczenie, że w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie przestrzegał porządku prawnego, po odbyciu przez niego co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony.


15. Kary

art. 143§3 pkt. 6 kkw - usunięto punkt mówiący o pozbawieniu osadzonego możliwości otrzymania paczki żywnościowej w kwartale następującym bezpośrednio po kwartale, w którym wymierzono karę umieszczenia w celi izolacyjnej.


16. Odroczenie wykonania kary

art. 151§2 kkw - Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 lub w art. 65 Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197–203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.


17. Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia

art. 160 kkw – Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe przedterminowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.


18. Udzielanie pomocy

art. 166§3 kkw - Skazanemu zwalnianemu z zakładu karnego, który nie dysponuje wystarczającymi środkami własnymi i nie ma zapewnionych na wolności dostatecznych środków utrzymania, dyrektor zakładu karnego może udzielić pomocy pieniężnej w chwili zwolnienia w wysokości do 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników lub jej odpowiedni ekwiwalent; środki własne skazanego stanowią środki będące w depozycie oraz przekazane w trybie art. 126 § 1.


19. Dokumentacja medyczna przy zwolnieniu

art. 167a§2 kkw – przy zwolnieniu skazany jest informowany o potrzebie dalszego leczenia oraz otrzymuje wyniki wykonanych badań diagnostycznych niezbędnych do dalszego postępowania leczniczego lub diagnostycznego.


20. Zwalnianie

168 kkw uchylono - Jeżeli termin zwolnienia skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, zwolnienie to następuje w ostatnim dniu, innym niż ustawowo wolny od pracy, poprzedzającym ten termin.TYMCZASOWO ARESZTOWANI:


21. Porozumiewanie się z przedstawicielami

art. 215 §1-1a kkw

§ 1. Tymczasowo aresztowany ma prawo do porozumiewania się ze swoim obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem, podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. Jeżeli organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, zastrzeże przy widzeniu obecność swoją lub osoby upoważnionej – widzenie odbywa się w sposób wskazany przez ten organ.

§ 2. W przypadku gdy tymczasowo aresztowany jest obywatelem państwa obcego, ma on prawo do porozumiewania się z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielem dyplomatycznym, a w przypadku gdy tymczasowo aresztowany jest osobą nieposiadającą żadnego obywatelstwa – z przedstawicielem państwa,w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania, na zasadach, o których mowa w §1.


22. Korespondencja

art. 217b §1a kkw – korespondencje tymczasowo aresztowanego z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym przesyła się bezpośrednio do adresata, chyba że organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zarządzi inaczej.


23. Rozmowy telefoniczne tymczasowo aresztowanych

art. 217c§1-4

§ 1. 1) może korzystać z aparatu telefonicznego, z zastrzeżeniem § 2 i 3, na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania, za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje,

2) nie może korzystać z innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej.

§ 2. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, wydaje zarządzenie o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego, chyba że zachodzi uzasadniona obawa, że zostanie ona wykorzystana:

1) w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego,

2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

§ 3. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

§ 4. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego tymczasowo aresztowanemu przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.


24. Paczka

art. 221§2 pkt. 3 kkw - zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej lub częstsze otrzymywanie paczek (nie ma już paczki przekraczającej dopuszczalny ciężar).


25. Kary

art. 221§2 pkt. 3 kkw - pozbawienie możliwości otrzymywania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy. 
 

 

Czerwony Bór, dnia 10 lipca 2015 roku

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż samochodu


1. Nazwa i siedziba jednostki:


Zakład Karny, Czerwony Bór 2, 18- 400 Łomża, tel.(086) 2153584, email: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl


2. Miejsce i termin przeprowadzania przetargu:

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w budynku administracyjnym w dniu 28 lipca 2015 roku o godzinie 10:10.


3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:


Siedziba Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 -15.30 w terminie do 27 lipca 2015 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (86) 2153584 wew. 537.


4. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem


Przedmiot przetargu: Samochód Lublin wersja 3604, nr rej. BZA N699, rok produkcji 2003,

przebieg 230 365 km, pojazd uszkodzony


5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia.


Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 120,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia złotych) należy wnieść w pieniądzu na rachunek Zakładu Karnego w Czerwonym Borze:

numer 47 1010 1049 0025 9613 9120 0000

z dopiskiem „wadium na sprzedaż samochodu Lublin” przelewem, przekazem pocztowym lub w kasie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża.


Wadium należy wnieść do dnia 28 lipca 2015 roku, do godziny 10:00


6. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 1 200, 00 złotych (słownie: tysiąc dwieście złotych)


7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.


1) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta

  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:


Zakład Karny

Czerwony Bór 2

18-400 Łomża


Oferta przetargowa na zakup pojazdu Lublin III – nie otwierać do 28.07.2015 do godz. 10:10 ”Oferty należy przesłać pocztą lub składać do dnia 28 lipca 2015 roku do godz.10.00 do siedziby Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża


9. Zakład Karny w Czerwonym Borze zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn


10. Inne informacje


1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, o którym mowa w pkt 5

2) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu

3) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny

5) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli :

a) została ona złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt.6 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

7) Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.Podpisał:


DYREKTOR

Zakładu Karnego w Czerwonym Borze


płk mgr inż. Tadeusz Kaczyński

Identyfikator Jednostki

7

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-03-27 16:37

AdresModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2015-07-13 12:27

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Akty prawneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Fundusze unijneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

NabórWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

StatusWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Wzory drukówWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

KierownictwoWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.