Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Czerwony Bór

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Czerwony Bór

Adres

Zakład Karny w Czerwonym Borze
 Czerwony Bór 2
 18-400
 Łomża
 (86) 215 35 84 / (86) 215 35 83

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok

Status

Zakład Karny w Czerwonym Borze, zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku.
 Zakład Karny w Czerwonym Borze został powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 15/01/CZSW z dnia 20 czerwca 2001 r.  Zakład Karny w Czerwonym Borze jest zakładem karnym typu zamkniętego i przeznaczony jest dla: tymczasowo aresztowanych, skazanych dorosłych odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie typu zamkniętego, półotwartego i otwartego oraz skazanych młodocianych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego.
 

Kierownictwo

Dyrektor
 płk mgr inż. Tadeusz Kaczyński
Z-ca dyrektora
 mjr mgr Adam Kozioł
Z-ca dyrektora
 ppłk mgr Sławomir Stefaniak
Z-ca dyrektora
 ppłk mgr inż. Jarosław Kopczuk
 

Struktura Organizacyjna

W ramach Zakładu Karnego w Czerwonym Borze funkcjonują: dział penitencjarny, dział ochrony, dział ewidencji, dział finansowy, dział kwatermistrzowski oraz służba zdrowia. Wyodrębniono także samodzielne stanowiska funkcjonariuszy do spraw: zatrudnienia osadzonych, BHP, kadr, łączności i informatyki, organizacyjno-prawnych. Ustalony limit etatów w jednostce wynosi 224 etatów funkcjonariuszy i 10,73 etatów cywilnych.

Podmioty Współpracujące

Na podstawie porozumienia:
 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży
 Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży
 Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji w Białymstoku
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
 Ohotnicze Hufce Pracy w Łomży
 Urząd Gminy w Zambrowie
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
 Kościół Zielonoświątkowców
 Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce
 Bez porozumienia:
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
 Urząd Miasta w Zambrowie
 Nadleśnictwo Łomża
 Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie
 Caritas Diecezji Łomżyńskiej
 Telewizja Białystok oddział w Łomży
 Radio Białystok
 Radio Nadzieja
 Tygodnik Łomżyński KONTAKTY
 Dziennik Łomżyński WSPÓŁCZESNA
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
 Szkoła Muzyczna w Zambrowie
 MOK w Zambrowie
 Polski Komitet Olimpijski
 Tygodnik ,,Polityka”

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Oświadczenie majątkowe

W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) , wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny w Czerwonym Borze zajmuje nieruchomości i grunty o powierzchni około 15,7 ha, usytuowane w miejscowości Czerwony Bór, gmina Zambrów. Nieruchomości są własnością Skarbu Państwa pozostającą w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Zamówienia publiczne

Postępowania przeprowadzane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778 z późn. Zm ) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Aktualnie toczące się sprawy znaleźć można na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych - Ogólnopolski serwis zamówień publicznych Służby Więziennej.

Współpraca międzynarodowa

Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej

Fundusze unijne

„Wsparcie Służby Więziennej (Zakładu Karnego w Czerwonym Borze) w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014”
 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 przewiduje wsparcie Służby Więziennej poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji funkcjonariuszy. 
 Dotychczas w ramach projektu funkcjonariusze uczestniczyli w następujących szkoleniach:
- w ramach Projektu Nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka” 3 funkcjonariuszy rozpoczęło kurs języka angielskiego, natomiast w roku 2014 kolejnych 7 funkcjonariuszy;
- w ramach Projektu Nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka” moduł 2.2 „Szkolenie kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu na rynek pracy” 24 wychowawców działu penitencjarnego wzięło udział w 26 szkoleniach;
- w ramach Projektu Nr 3 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych” moduł 3.1 „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie” 1 funkcjonariusz ukończył kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, 3 funkcjonariuszy ukończyło kurs z zakresu resuscytacji, 3 osoby ukończyły kurs "Edukator w cukrzycy", a także 1 funkcjonariusz ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia;
- w ramach Projektu Nr 3 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych” moduł 3.4 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa wypełniających zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej jednostek penitencjarnych” 1 funkcjonariusz ukończył szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
- w ramach Projektu Nr 4 „Wzmocnienie systemów ochrony i wyposażenie Grup Interwencyjnych i Grup Konwojowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy” szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ukończyło 6 funkcjonariuszy działu ochrony.
 Kolejnym obszarem działania NMF jest Projekt Nr 1 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”. W ramach wdrażania modułu 1.3 ”Przyjazne miejsce - dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z ich dziećmi”- zakupiono wyposażenia kącika dla dzieci- mebelki, zabawki, książki. Dzięki temu dzieci mogą spędzić czas z rodzicami w trakcie widzenia na wesołej zabawie. Natomiast w 2014 roku w ramach Projektu nr 1 osadzonym udzielone zostanie wsparcie w postaci szkoleń lub kursów zawodowych pozwalających m.in. na poszerzenie poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych i społecznych.
.

Akty prawne

- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
- przepisy wykonawcze do ustawy Kodeks karny wykonawczy

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostki załatwia Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w ramach swoich zadań.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przyjmuje interesantów w poniedziałki od 10:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.
 Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji. Archiwum gromadzi dokumenty wytworzone przez Zakład Karny w Czerwonym Borze oraz akta osobopoznawcze osadzonych od 2002 roku.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Czerwonym Borze są to dokumenty - w rozumieniu ustawy- w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

Brak druków.

Ważne ogłoszenia

 

Czerwony Bór, dnia 19 maja 2016 roku

Informacja

o zużytych składnikach majątku ruchomegoJednostka organizacyjna: Zakład Karny Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża

faks: (86) 215-35-84 w.510 email: zk_czerwony_bor @ sw.gov.pl

Termin składania wniosków/ofert:

2 czerwca 2016 roku
 

Na podstawie § 7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.. U. z 2010 r. Nr 114, poz.761. ) informuję, że Zakład Karny w Czerwonym Borze posiada poniżej wymienione zużyte składniki majątku ruchomego.

Dokładnych informacji w sprawie zużytych składników majątku udziela w godz. 8:00-16:00:

Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego - mjr Dariusz Kamiński , tel. 86 215-35-84 w. 5041. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz.761)

2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w §39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz.761)


3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz.761)

4. Podmioty i organizacje zainteresowane zagospodarowaniem wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Karnego w Czerwonym Borze mogą uzyskać wszelkie informacje oraz złożyć stosowne wnioski w jeden ze sposobów: osobiście w siedzibie zakładu, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na podany w nagłówku adres w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wykaz

zużytych składników majątkowych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Nr inwentarzowy

J.m.

ilość

Stan

1

KOC

M006

szt.

110

zużyte

2

KOSZULA

M041

szt.

250

zużyte

3

KUBEK PLSTIKOWY 0,5L

M010

szt.

200

zużyte

4

PODUSZKA

M017

szt.

42

zużyte

5

POSZEWKA

M020

szt.

400

zużyte

6

PRZEŚCIERADŁO

M022

szt.

1300

zużyte

7

PIŻAMA

M016

kpl.

880

zużyte

8

RĘCZNIK

M024

szt.

1400

zużyte

9

ŚCIERKA

M025

szt.

800

zużyte

10

SPODNIE

M037

szt.

160

zużyte

11

TALERZ GŁĘBOKI

M013

szt.

200

zużyte

12

TALERZ PŁYTKI

M029

szt.

230

zużyte

13

MATERAC

M012

szt.

47

zużyte

14

KURTKA ZIMOWA

M011

szt.

4

zużyte

15

CZEPEK KUCHARZA

M003

szt.

20

zużyte

16

FARTUCH BAWEŁNIANY

M004

szt.

20

zużyte

17

OBUWIE ROBOCZE

M056

para

35

zużyte

18

WOREK DEPOZYTOWY

M033

szt.

10

zużyte

19

HIGIOMETR

G128

szt.

4

zużyte

20

PODKŁAD POD MATERAC

M018

szt.

20

zużyte

21

BLUZA

M036

szt.

105

zużyte

22

KOSZULA DŁUGI RĘKAW

M052

szt.

57

zużyte

23

UBIJAK DO ZIEMNIAKÓW

G210

szt.

1

zużyte

24

POJEMNIK TRANSPORTOWY

G207

szt.

10

zużyte

25

TERMOS

K7790

szt.

13

zużyte

26

SZYBKOWAR

K7795

szt.

1

zużyte

27

WÓZEK DO FARSZU

K7796

szt.

1

zużyte

28

DRABINA

G006

szt.

1

zużyte

29

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA

M050

szt.

11

zużyte

30

KLUCZ IMBUS

G150

szt.

4

zużyte

31

KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI

G116

kpl.

1

zużyte

32

KURTKA ZIMOWA

M011

szt.

2

zużyte

33

ŁOPATA PIASKOWA

G035

szt.

2

zużyte

34

MIARA ZWIJANA

G042

szt.

2

zużyte

35

KOMPLET KLUCZY

G220

kpl.

1

zużyte

36

NÓŻ STANLEY

G142

szt.

1

zużyte

37

OPRAWA DO PIŁEK

G055

szt.

1

zużyte

38

RĘKAWICE DO CONCERTINY

G228

para

1

zużyte

39

SŁUCHAWKI OCHRONNE

G072

szt.

1

zużyte

40

LATARKA

E006

szt.

1

zużyte

41

WIERTŁO SDS

G088

szt.

1

zużyte

42

WKRĘTAK

G090

szt.

3

zużyte

43

WKRĘTAKI

G091

kpl.

1

zużyte

44

ZACISKARKA

G225

szt.

1

zużyte

45

WIERTŁO

G087

szt.

3

zużyte

46

UBRANIE ROBOCZE

M031

kpl.

6

zużyte

47

NITOWNICA

G047

szt.

1

zużyte

48

TORBA MONTERSKA

G171

szt.

1

zużyte

49

WKRĘTARKA

G7876

szt.

1

zużyte

50

MŁOTEK ŚLUSARSKI

KL0024

szt.

1

zużyte

51

WKRĘTAKI ELEKTRYCZNE

KL0027

szt.

1

zużyte

52

KLUCZ HYDRAULICZNY

KL0032

szt.

1

zużyte

53

ZESTAW NARZĘDZI DLA ELEKTRYKA

KL0046

szt.

1

zużyte

54

ZESTAW NARZĘDZI DLA HYDRAULIKA

KL0047

szt.

1

zużyte

55

MŁOT UDAROWY BOSCH

KL0013

szt.

1

zużyte

56

SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH

KL0014

szt.

2

zużyte

57

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

K005

szt.

18

zużyte

58

DZBANEK TERMOS

G124

Szt.

1

zużyte

59

PODUSZKA

M017

szt.

3

zużyte

60

KOMPLET POŚCIELI KORA

M007

kpl

10

zużyte

61

RADIOBUDZIK PANASONIC

M054

szt.

1

zużyte

62

RADIOBUDZIK PANASONIC

M054

szt.

1

zużyte

63

RĘCZNIK

M024

szt.

20

zużyte

64

DYWAN

K066

szt.

4

zużyte

65

DYWAN

K7780

szt.

1

zużyte

66

KALKULATOR CITIZEN

E004

szt.

3

zużyte

67

NISZCZARKA FELLOWES P40

E057

szt.

1

zużyte

68

NISZCZARKA DO PAPIERU

E068

szt.

1

zużyte

69

PROJEKTOR HP 7112+DVD

E7739

szt.

1

zużyte

70

FLAGA PAŃSTWOWA

K065

szt.

3

zużyte

71

LAMPKA BIURKOWA

K017

szt.

6

zużyte

72

GRZEJNIK KONWEKCYJNY

G015

szt.

2

zużyte

73

CHODNIK

K004

mb

1

zużyte

74

EKRAN

E034

szt.

1

zużyte

75

FOTEL OBROTOWY

K062

szt.

13

zużyte

76

FOTEL OBROTOWY I/W

K7771

szt.

6

zużyte

77

KARNISZ

K011

szt.

1

zużyte

78

KRZESŁO OBROTOWE

K7506

szt.

9

zużyte

79

KRZESŁO

K014

szt.

29

zużyte

80

KUCHNIA MIKROFALOWA 1

G7536

szt.

2

zużyte

81

ŁÓŻKO WIĘZIENNE

K023

szt.

26

zużyte

82

MAGNETOWID PANASONIC

E7563

szt.

1

zużyte

83

OBRAZ REPRODUKCJA

K082

szt.

1

zużyte

84

ROLETA

K034

szt.

3

zużyte

85

TELEWIZOR PHILIPS 21' PT 1967

E7721

szt.

1

zużyte

86

WÓZEK STALOWY PIĘTROWY

G7588

szt.

1

zużyte

87

ZEGAR ŚCIENNY

K056

szt.

1

zużyte

88

BINDOWNICA OPUS HERKULES PLUS

E7775

Szt.

1

zużyte

89

SZCZOTKA DO ZAMIATANIA

G137

Szt.

2

zużyte

90

ŻALUZJA

K057

m2

34,91

zużyte

91

POPIELNICA STOJĄCA

G065

szt.

4

zużyte

92

TERMOS Z KRANEM

G195

szt.

2

zużyte

93

SZUFLADA PODŁÓŻKOWA

K073

Szt.

20

zużyte

94

TABORET WIĘZIENNY

K050

Szt.

10

zużyte

 

Podpisał:

Z upoważnienia Dyrektora

Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

ZASTĘPCA DYREKTORA

mjr mgr Adam Kozioł

Identyfikator Jednostki

7

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-03-27 16:37

AdresModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2016-05-19 15:21

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Akty prawneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Fundusze unijneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

NabórWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

StatusWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Wzory drukówWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

KierownictwoWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.