Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Czerwony Bór

Jednostka

Zakład Karny Czerwony Bór

Adres

Zakład Karny w Czerwonym Borze
 Czerwony Bór 2
 18-400
 Łomża
 (86) 215 35 84 / (86) 215 35 83

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok

Status

Zakład Karny w Czerwonym Borze, zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku.
 Zakład Karny w Czerwonym Borze został powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 15/01/CZSW z dnia 20 czerwca 2001 r.  Zakład Karny w Czerwonym Borze jest zakładem karnym typu zamkniętego i przeznaczony jest dla: tymczasowo aresztowanych, skazanych dorosłych odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie typu zamkniętego, półotwartego i otwartego oraz skazanych młodocianych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego.
 

Kierownictwo

Dyrektor
 ppłk Adam Kozioł
Z-ca dyrektora
 ppłk Edward Butwiłowski
Z-ca dyrektora
 ppłk Jarosław Kopczuk
Z-ca dyrektora
 kpt. Adam Samsel
 

Struktura Organizacyjna

W ramach Zakładu Karnego w Czerwonym Borze funkcjonują: dział penitencjarny, dział ochrony, dział ewidencji, dział finansowy, dział kwatermistrzowski oraz służba zdrowia. Wyodrębniono także samodzielne stanowiska funkcjonariuszy do spraw: zatrudnienia osadzonych, BHP, kadr, łączności i informatyki, organizacyjno-prawnych. Ustalony limit etatów w jednostce wynosi 233 etatów funkcjonariuszy i 15,93 etatów cywilnych.

Podmioty Współpracujące

Na podstawie porozumienia:
 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży
 Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży
 Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji w Białymstoku
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
 Ohotnicze Hufce Pracy w Łomży
 Urząd Gminy w Zambrowie
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
 Kościół Zielonoświątkowców
 Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce
 Bez porozumienia:
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
 Urząd Miasta w Zambrowie
 Nadleśnictwo Łomża
 Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie
 Caritas Diecezji Łomżyńskiej
 Telewizja Białystok oddział w Łomży
 Radio Białystok
 Radio Nadzieja
 Tygodnik Łomżyński KONTAKTY
 Dziennik Łomżyński WSPÓŁCZESNA
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
 Szkoła Muzyczna w Zambrowie
 MOK w Zambrowie
 Polski Komitet Olimpijski
 Tygodnik ,,Polityka”

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Oświadczenie majątkowe

W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) , wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.

Majątek Służby Więziennej

W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny w Czerwonym Borze zajmuje nieruchomości i grunty o powierzchni około 15,7 ha, usytuowane w miejscowości Czerwony Bór, gmina Zambrów. Nieruchomości są własnością Skarbu Państwa pozostającą w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Zamówienia publiczne

Postępowania przeprowadzane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778 z późn. Zm ) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Aktualnie toczące się sprawy znaleźć można na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych - Ogólnopolski serwis zamówień publicznych Służby Więziennej.

Współpraca międzynarodowa

Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej

Fundusze unijne

Akty prawne

 

ZARZĄDZENIE NR  19/2017

 

Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.

 

      Na podstawie art. 73 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 665 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Godziny oraz sposób przeprowadzenia apelu porannego i wieczornego

 

§ 1

1.        Apel poranny odbywa się codziennie w godz.6.15-6.30.

 

2.        Apel wieczorny odbywa się codziennie w godz.18.15-18.30.

 

3.        W czasie przygotowania do apelu i w jego trakcie osadzeni mają obowiązek przebywać w przydzielonych celach mieszkalnych.

 

4.        Do rozpoczęcia apelu osadzeni powinni być ubrani we własną odzież lub odzież skarbową i zasłać łóżka. Na sygnał „apel” lub sygnał        dźwiękowy osadzeni powinni niezwłocznie przerwać wszelkie zajęcia i ubrani ustawić się w szeregu lub dwuszeregu w środku celi mieszkalnej.

5.        Skazani odbywający karę w zakładzie karnym typu zamkniętego w czasie apelu występują w odzieży skarbowej z wyłączeniem piżam (dostarczonej przez administrację zakładu), zezwala się na korzystanie z własnej bielizny i obuwia.

6.        Podczas apelu osadzony przyjmuje postawę stojącą, a także podaje swoje imię i nazwisko.

7.        Osadzeni przebywający w izbie chorych mogą w czasie apelu pozostawać w łóżkach.

 

8.        Na sygnał „po apelu” lub sygnał dźwiękowy osadzeni mają prawo rozejść się i przystąpić do zajęć określonych porządkiem dnia.

 

9.        Po ogłoszeniu ciszy nocnej osadzeni przebywają w wyznaczonych celach mieszkalnych.

 

ROZDZIAŁ II

Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę, zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz zajęcia własne osadzonego

 

§ 2

 

1.        W dni powszednie, ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta dla ogółu osadzonych ustala się następujący harmonogram dnia:

 

godz.

6.00

–  

Pobudka

godz.

6.00 – 6.15

przygotowanie do apelu (toaleta poranna, prace porządkowe, słanie łóżek)

godz.

6.15 – 6.30

apel poranny

godz.

6.30 – do rozpoczęcia śniadania

Zajęcia porządkowo – higieniczne oraz zajęcia własne w celach

godz.

6.50 – 7.20

Śniadanie w pawilonach B i C

godz.

6.50 – 7.20

Śniadanie w pawilonach D, E i F

godz.

7.10 – 7.40

Śniadanie w pawilonie A

godz.

Czas od zakończenia śniadania w danym pawilonie do rozpoczęcia obiadu

W szczególności: zgłaszanie się do przełożonych, zgłaszanie usterek  technicznych, mycie naczyń, zajęcia kulturalno-oświatowe, przyjmowanie przez przełożonych, kontakty z wychowawcami, konsultacje specjalistyczne, usuwanie usterek technicznych, załatwianie spraw bytowych, zajęcia własne, spacer

godz.

12.00 – 12.50

–  

Obiad w pawilonach B i C

godz.

12.30 – 13.30

Obiad w pawilonach D, E i F

godz.

12.50 – 13.40

Obiad w pawilonie A

godz.

Czas od zakończenia obiadu w danym pawilonie do rozpoczęcia kolacji

W szczególności: zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia własne, kontakty z wychowawcami, praca, konsultacje specjalistyczne, spacer, prace porządkowo-higieniczne

godz.

15.50 – 16.30

kolacja w pawilonach B i C

godz.

16.15 – 16.45

kolacja w pawilonach D, E i F

godz.

17.00 – 17.40

kolacja w pawilonie A

godz.

Czas od zakończenia kolacji w danym pawilonie do 18.00

W szczególności: zajęcia własne w celach mieszkalnych, kontakty z  wychowawcami, spacer

godz.

18.00 – 18.15

przygotowanie do apelu

godz.

18.15 – 18.30

apel wieczorny

godz.

18.30 – 21.50

prace porządkowo – higieniczne, zajęcia własne w celach mieszkalnych

godz.

21.50 – 22.00

Przygotowanie do ciszy nocnej

godz.

22.00 – 6.00

cisza nocna, wygaszanie oświetlenia

 

 

2.  Godziny pracy osadzonych zależne są od stanowiska i miejsca zatrudnienia.

3.  Zajęcia KO i sportowe odbywają się w świetlicach oddziałów i innych pomieszczeniach do tego przeznaczonych według planu umieszczonego na tablicy ogłoszeń w oddziale mieszkalnym. Osadzeni za zgodą Dyrektora mają możliwość odbywania zajęć KO i sportowych na zewnątrz pawilonu mieszkalnego.

4.  Osadzeni z pawilonów D, E i F mają swobodny dostęp do świetlicy oddziału w godzinach 7.50 – 21.50. W pawilonie B oddział II dostęp do świetlicy jest do czasu zamknięcia cel mieszkalnych. W pawilonach A, B oddział I i III, a także C korzystanie z świetlic odbywa się zgodnie z planem umieszczonym na tablicy ogłoszeń w oddziale mieszkalnym. Czas korzystania ze świetlicy nie obejmuje pory przeznaczonej na apele i posiłki.

5.  Radiowęzeł działa w godz. 7.20-21.30 z przerwą na posiłki oraz apel.

6.  W pawilonach A, B, C, D, F i E osadzeni mają możliwość korzystania z biblioteki na niżej określonych zasadach:

1)   osadzeni składają pisemne zamówienie wychowawcy oddziału,

2)  zamówienie na książki w pawilonach A, B, C, D, F i E należy składać najpóźniej do wtorku w tygodniu, w którym następuje wypożyczenie .

3)   wymiana (wypożyczenie) dla osadzonych w pawilonach A , B i C następuje w każdy piątek przez osadzonych zatrudnionych w bibliotece, którzy dokonują wymiany bezpośrednio w oddziale mieszkalnym na podstawie złożonych zamówień z bibliotecznego katalogu kartkowego znajdującego się u oddziałowego.

4)  wymiana (wypożyczenie) dla osadzonych w pawilonach D, F i E  następuje w każdy czwartek przez osadzonych zatrudnionych w bibliotece, którzy dokonują wymiany bezpośrednio w oddziale mieszkalnym na podstawie złożonych zamówień z bibliotecznego katalogu kartkowego znajdującego się u oddziałowego.

5)  osadzonemu zakładana jest karta czytelnika, na której składa swój podpis. Na jej podstawie czytelnik jest rozliczany z wypożyczonych książek przy opuszczeniu jednostki.

 

7.  Zgłoszenia chętnych do ostrzyżenia przyjmuje oddziałowy w każdą niedzielę w godz. 9.00 – 15.00. Osadzeni doprowadzani są do fryzjera w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30 z wyłączeniem pory obiadowej w poszczególnych oddziałach mieszkalnych.

8.  O godzinie 22.00 wygaszane jest oświetlenie. Korzystanie z odbiorników radiowo-telewizyjnych  w sposób nie zakłócający ciszy nocnej możliwe jest do godz. 24.00. W pawilonach w godz.  24.00 – 6.00 wyłączane jest napięcie w ściennych gniazdkach.

 

9.  Od chwili ogłoszenia ciszy nocnej zabrania się zachowań zakłócających ciszę nocną.

 

10.  Osadzeni mogą nosić piżamy jedynie w porze ciszy nocnej.

 

11.  Zabrania się oklejania ścian cel mieszkalnych i innych pomieszczeń, w których przebywają osadzeni, jak również oklejania drzwi i innych elementów ich wyposażenia i zabudowy. Zabrania się wciskania przez osadzonych włączników do kontroli cel mieszkalnych, zaklejania, bądź zasłaniania głośników instalacji przyzywającej, pozostawiania otwartych drzwi w kącikach sanitarnych w porze nocnej, a także zawieszania na poręczach łóżek przedmiotów, odzieży lub bielizny.

 

12.  Zabrania się samowolnego piętrowania łóżek w celach oraz ustawiania łóżek przy ścianach zewnętrznych celi oraz zdejmowania zabezpieczeń i drabinek.

 

13. Zabrania się umieszczania lub zawieszania jakichkolwiek przedmiotów na kratach okiennych oraz umieszczania rzeczy na parapetach zewnętrznych.

 

14.  W przypadku zniszczenia mienia Zakładu kosztami będzie obciążony sprawca szkody.

 

15.  Cele mieszkalne pozostają otwarte całodobowo w pawilonach D, E i F. W tych pawilonach po godzinie 22.00 zabrania się przebywania w innej niż wyznaczona celi mieszkalnej.

 

16.  W pawilonie B oddział II cele mieszkalne są zamknięte w godz. 18.15 – 6.15.

 

17.  W pawilonie A, B oddział I i III, a także C cele mieszkalne są zamknięte całodobowo.

 

18.  Skazani na własny koszt mogą prenumerować prasę.

19.  Tymczasowo aresztowani mogą prenumerować prasę za zgodą organu dysponującego. Prasa jest dostarczana za pośrednictwem tego organu, chyba, że organ postanowi inaczej.

20.  Wpłaty środków pieniężnych na konta osadzonych dokonuje się w formie bezgotówkowej np. przekazem pocztowym na adres Zakładu Karnego w Czerwonym Borze lub przelewem elektronicznym na konto nr 47 1010 1049 0025 9613 9120 0000. Wpłaty muszą zawierać dane osobowe osadzonego: imię, nazwisko, imię ojca i data urodzenia.

21.  Osadzeni mają obowiązek segregowania odpadów w obrębie oddziału mieszkalnego na szkło, papier i tworzywa sztuczne (plastik). Odbiór ww. odpadów dokonywany jest przez osadzonych zatrudnionych na stanowisku sprzątających oddziały mieszkalne.

22.  Leki zlecone przez lekarza zakładu, a wydawane przez funkcjonariuszy, osadzony ma obowiązek przyjmować niezwłocznie po wydaniu, w obecności osoby wydającej, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

23.  Osadzeni po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy oddziału mogą zapoznać się z biuletynem informacji publicznej Służby Więziennej i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostęp do powyższych realizowany jest w godzinach 8.15 – 10.00 w następujących dniach:

- wtorki i środy – osadzeni zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu zamkniętego,

- czwartki i piątki – osadzeni zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego i otwartego,

24.  Osadzonemu zatrudnionemu podczas pracy zabrania się:

1)   opuszczania stanowiska pracy,

2)   samowolnej zmiany stanowiska pracy,

3)   nawiązywania niedozwolonych kontaktów z osobami postronnymi,

4)   spożywania alkoholu i innych substancji odurzających,

5)   handlu odzieżą roboczą i innymi przedmiotami,

6)   wykonywania przedmiotów bez zezwolenia przełożonego.

 

25.   Po zakończeniu pracy osadzony  ma obowiązek pozostawić swoje stanowisko pracy w należytym porządku, a narzędzia zdać przełożonemu.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Godziny i miejsce spożywania posiłków

dostarczanych przez administrację zakładu karnego

 

§ 3

 

1.        Osadzeni spożywają posiłki dostarczone przez administrację w celach mieszkalnych, w godzinach określonych w harmonogramie dnia.

 

2.        W pawilonach A, B i C osadzeni wystawiają stoliki na korytarz oddziału z czystymi naczyniami, do których jest wydawany  posiłek. W pawilonach D, E i F posiłki wydawane są do cel mieszkalnych.

 

3.        Po odbiór posiłków osadzeni zgłaszają się indywidualnie, w kolejności, nie zakłócając porządku w celi mieszkalnej. Posiłki są spożywane w celi mieszkalnej. W czasie wydawania posiłków w oddziale mieszkalnym osadzeni przebywają w celi.

 

4.        Zabrania się odbioru posiłków w pidżamie lub samej bieliźnie.

 

5.        Bezpośrednio po spożyciu posiłku, naczynia należy umyć i ustawić w szafkach. Szafki, w których przechowywane są naczynia i artykuły spożywcze powinny być utrzymane we wzorowej czystości.

 

6.        Osadzeni zatrudnieni w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymywać posiłki według odrębnych uregulowań podawanych do wiadomości osadzonych poprzez sieć radiowęzła.

 

7. Ciepła woda do celów higieniczno-sanitarnych udostępniana jest do pawilonów mieszkalnych w następujących godzinach:

 

PAWILON

A

B

C

D

E

F

PRACE HIGIENICZNO-SANITARNE

GODZINY

6:00-6:15

6:00-6:15

6:00-6:15

6:00-6:15

6:00-6:15

6:00-6:15

Zmywanie ŚNIADANIE

GODZINY

7:40-7:50

7:20-7:30

7:20-7:30

7:20-7:50

7:20-7:40

7:20-7:50

Zmywanie OBIAD

GODZINY

13:40-13:55

12:50-13:05

13:05-13:20

13:30-14:10

13:30-13:50

13:30-14:10

Zmywanie KOLACJA

GODZINY

17:40-17:50

16:30-16:40

16:30-16:40

16:45-17:15

16:45-17:00

16:45-17:15

Prace higieniczno-sanitarne

GODZINY

20:00-20:20

19:00-19:20

19:20-19:40

19:30-20:00

19:30-19:50

19:30-20:00

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie zakładu karnego

 

§ 4

 

1.        Poruszanie się osadzonych po terenie zakładu karnego odbywa się w godzinach 6.40 – 17.50. Przemieszczanie osadzonych następuje pod dozorem funkcjonariuszy SW lub innych uprawnionych do tego osób w szyku zwartym. W tym czasie zabrania się prowadzenia głośnych rozmów i kontaktowania się z innymi osadzonymi spoza grupy oraz osobami postronnymi.

2.        Zabrania się wychodzenia poza budynek penitencjarny w pantoflach rannych (klapkach). Zabrania się wynoszenia poza obręb pawilonu ręczników i ścierek skarbowych.

 

3.        Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego wychodząc z celi mieszkalnej muszą być ubrani w kompletne ubranie skarbowe (spodnie i bluza lub koszula). W porze letniej mogą być ubrani w spodenki gimnastyczne oraz koszulkę gimnastyczną ciemnoszarą z krótkim rękawem dostarczoną przez administrację zakładu lub koszulkę gimnastyczną koloru białego z krótkim rękawem, bez nadruku, wydane przez administrację zakładu lub własne. W porze zimowej podczas wyjścia poza budynek mieszkalny skazani ci mogą zakładać kurtki zimowe wydane przez administrację zk, czapki i rękawice własne (wydawane z magazynu tylko w porze zimowej). Osadzeni posiadający zgodę na korzystanie z zajęć sportowych mogą wychodzić na te zajęcia w prywatnych dresach (bluzie i spodniach dresowych).

 

4.        Osadzeni winni poruszać się po korytarzu wyznaczonymi strefami bezpiecznego przemieszczania się. Strefy te zostały wyznaczone poprzez naklejenie na podłodze linii wskazujących maksymalny zasięg otwartych drzwi.

 

5.        Osadzeni udający się do pracy, na dyżury gospodarcze, zajęcia KO na świeżym powietrzu i sportowe winni poruszać się w grupach zwartych pod dozorem funkcjonariusza lub pracownika cywilnego. Na zajęcia sportowe udają się w zorganizowanej grupie i w obuwiu sportowym.

 

6.        Zabrania się samowolnego opuszczania stanowisk pracy i zdejmowania ubrania roboczego lub kamizelek roboczych dostarczonych przez administrację. Po zakończonej pracy osadzeni zdają ubrania robocze i kamizelki przełożonemu.

 

7.        Osadzeni zatrudnieni lub udający się do innych czynności za zgodą administracji mogą dokonać  przemieszczenia pod dozorem poza godzinami określonymi w pkt 1.

 

8.        Skazani zatrudnieni  mogą udać się do miejsca pracy niezwłocznie po spożyciu posiłku i przed zakończeniem czasu przeznaczonego na posiłek.

 

ROZDZIAŁ V

Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów

oraz korzystania z kąpieli

 

§ 5

 

1.        Spacer odbywa się w sposób następujący:

1)       w pawilonie A osadzeni odbywają spacer w godzinach 7.50 – 17.00 na placach spacerowych przy pawilonie A zgodnie z zatwierdzonym planem spacerów,

2)       w pawilonach B i C osadzeni odbywają spacer w godzinach 7.40 – 17.50 na placach spacerowych przy pawilonie B zgodnie z zatwierdzonym planem spacerów,

3)       w pawilonach D, E i F osadzeni odbywają spacer w godzinach 7.50 – 17.50 na placach spacerowych przy Pawilonie D z wyłączeniem pory przygotowania i spożywania posiłków. Korzystanie z placu spacerowego odbywa się zgodnie z zatwierdzonym planem spacerów,

4)       osadzeni zatrudnieni mogą skorzystać ze spaceru wg odrębnych uregulowań zawartych w zatwierdzonym planie spacerów,

5)       w pawilonach D, E i F w warunkach atmosferycznych ograniczających widoczność godziny wydawania spacerów mogą ulec zmianie,

6)       przed rozpoczęciem spaceru osadzeni ustawiają się w wyznaczonym miejscu w szeregu lub w dwuszeregu, w zależności od ich liczby, w ubraniach stosownych do pory roku i warunków atmosferycznych,

7)       osadzeni poruszają się po placu spacerowym w sposób dowolny, nie zakłócający ruchu innym osadzonym,

8)       zabrania się zaśmiecania placów spacerowych. Osadzony może zabrać ze sobą na spacer pojemnik plastikowy z napojem o pojemności do 0,5 l oraz zapalniczkę lub zapałki i wyroby tytoniowe.

9)       wcześniejsze zakończenie spaceru może nastąpić na prośbę osadzonych,

10)    w czasie spaceru osadzeni nie mogą porozumiewać się z osadzonymi pracującymi oraz z innego oddziału i placu spacerowego, a także osobami postronnymi, przekazywać im jakichkolwiek przedmiotów. Po zakończonym spacerze osadzeni nie mogą wnosić na teren oddziału mieszkalnego płynów – np. wody, soków,

11)    osadzeni w czasie spaceru mogą uprawiać gimnastykę, nie zakłócając porządku spaceru,

12)    skazani z pawilonów D, E i F podczas spaceru mogą korzystać z urządzeń rekreacyjno – ruchowych umieszczonych na placu spacerowym zgodnie z regulaminem korzystania z zajęć rekreacyjno – ruchowych. Ponadto osadzeni z pawilonów D, E i F w ramach godzin spacerów mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych zorganizowanych na placu spacerowym. 

13)    w razie naruszenia przez osadzonego ustalonego sposobu odbywania spaceru, spacer może być zakończony przed czasem,

14)    trzepanie koców w pawilonach A, B i C odbywa się w czasie i miejscu przeznaczonym na spacery w każdy poniedziałek.

        W pawilonach D, E i F odbywać się będzie wg ustalonego planu znajdującego się u oddziałowego,

15)    skazanemu nie przysługuje prawo do spaceru:

a.        w trakcie konwojowania,

b.        w dniu, w którym jest konwojowany, jeżeli konwojowanie rozpoczęto nie później niż o godzinie 8.00 i zakończono nie wcześniej niż o godzinie 16.00.

16)    Jeżeli w danym dniu skazany nie korzysta ze spaceru z przyczyny, o której mowa w punkcie 15 lit. b dodatkowy spacer będzie mu udzielony w ciągu kolejnych 7 dni.

 

2.        Kąpiele w pawilonie A wydawane są w celach mieszkalnych:

 

Nr

Zestawienie cel

Dzień kąpieli

Godziny kąpieli

Wymiana bielizny i pościeli

 

1

ODDZIAŁ I    -    1, 2, 3

 

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

 

16:10 – 17.00

 

PONIEDZIAŁEK

ODDZIAŁ II   -    101, 102, 103

ODDZIAŁ III  -    201, 202, 203

 

2

ODDZIAŁ I    -    4, 5

 

 PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

 

18:30 – 19:20

 

PONIEDZIAŁEK

ODDZIAŁ II   -    104,105

ODDZIAŁ III  -    204, 205

 

 

ODDZIAŁ I    -     6, 7

 

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

 

21:00 – 21:50

 

PONIEDZIAŁEK

ODDZIAŁ II   -    106, 107

ODDZIAŁ III  -    206, 207

 

 

ODDZIAŁ I    -     8, 9, 10

 

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

 

15:50 – 16:40

 

PONIEDZIAŁEK

ODDZIAŁ II   -    108, 109, 110

ODDZIAŁ III  -    208, 209, 210

 

 

ODDZIAŁ I    -     12

 

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

 

18:50 – 20:00

 

PONIEDZIAŁEK

ODDZIAŁ II   -     112

ODDZIAŁ III  -     212

 

 

ODDZIAŁ I    -    13, 14

 

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

 

 

 

19:20 – 20:00

 

PONIEDZIAŁEK

ODDZIAŁ II   -    113, 114

ODDZIAŁ III  -    213, 214

 

 

 

ODDZIAŁ I    -     15

 

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

 

20:20 – 21:20

 

PONIEDZIAŁEK

ODDZIAŁ II   -    115

ODDZIAŁ III  -    215

 

1)       osadzeni, którzy nie zostali wykąpani w czasie ustalonym przez administrację, z przyczyn niezależnych od siebie mogą skorzystać z kąpieli, po uprzednim zgłoszeniu oddziałowemu, w następnym dniu roboczym.

 

1.  Kąpiele w pawilonach B, C, D, E i F są wydawane w łaźniach:

 

PAWILON B:

 

Lp

Numer oddziału

Dzień kąpieli

Godziny kąpieli

Wymiana bielizny i pościeli

1

Oddział I, II, III

SOBOTA

7.20 – 12.00 i 12.50 – 15.50

-

2

Oddział I, II, III

ŚRODA

7.20 – 12.00 i 12.50 – 15.50

środa

 

PAWILON C:

 

Lp

Numer oddziału

Dzień kąpieli

Godziny kąpieli

Wymiana bielizny i pościeli

1

Oddział I,II i III

WTOREK

7.20 – 12.00 i 12.50 – 15.50

wtorek

2

Oddział I,II i III

PIĄTEK

7.20 – 12.00 i 12.50 – 15.50

-

 

PAWILON D:

 

Lp

Numer oddziału

Dzień kąpieli

Godziny kąpieli

Wymiana bielizny i pościeli

1

Oddział I i II

ŚRODA

18.30 -21.20

środa

2

Oddział I i II

NIEDZIELA

9.30 -12.20

-

 

PAWILON E:

Lp

Numer oddziału

Dzień kąpieli

Godziny kąpieli

Wymiana bielizny i pościeli

1

Oddział

ŚRODA

19.30-21.30

środa

2

Oddział

NIEDZIELA

9.30-11.30

-

 

PAWILON F:

 

Lp

Numer oddziału

Dzień kąpieli

Godziny kąpieli

Wymiana bielizny i pościeli

1

Oddział I i II

ŚRODA

18.30-21.00

środa

2

Oddział I i II

NIEDZIELA

9.30-12.00

-

 

1)       codziennie z kąpieli w godz. 19.00 – 20.00 w pawilonie F mogą korzystać tylko osadzeni pracujący przy pracach brudzących zatrudnieni u zewnętrznych kontrahentów, a w pawilonie E w godzinach 19.30-20.00.

2)       codziennie z kąpieli w godz. 16.40 – 17.30 w pawilonie B mogą korzystać tylko osadzeni pracujący przy pracach brudzących zatrudnieni u zewnętrznych kontrahentów

3)       osadzeni zatrudnieni przy pracach brudzących w uzasadnionych przypadkach będą mogli skorzystać z kąpieli poza planem,

4)       osadzeni, którzy nie zostali wykąpani w czasie ustalonym przez administrację, z przyczyn niezależnych od siebie, mogą skorzystać z kąpieli, po uprzednim zgłoszeniu oddziałowemu, w następnym dniu roboczym.

 

4.   Korzystanie z natrysków jest dozwolone w terminach wyznaczonych do kąpieli.

                         

5.   Armatura sanitarna powinna być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem.

 

6.   Kąpiel osadzonego chorego odbywa się według wskazań lekarza.

 

7.  Wymiana  piżam, ręczników, ścierek do wycierania naczyń odbywa się jeden raz w tygodniu w dniu kąpieli (według tabel zawartych w ust. 2 i 3).

 

8.   Wymiana pościeli  odbywa się  co dwa tygodnie,  w dniu kąpieli (według tabel zawartych w ust. 2 i 3).

 

9.   W przypadku gdy wymiana, o której mowa w ust. 7 i 8 nie będzie możliwa w danym dniu zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.

 

10. Wymiana odzieży skarbowej odbywa się na pisemną prośbę osadzonego nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

11. Środki higieny osobistej oraz środki do utrzymania czystości na dany miesiąc osadzeni otrzymują do piątego dnia każdego miesiąca. Odbiór ich kwituje podpisem starszy celi.

12. Przedmioty, które z chwilą wydania przechodzą na własność osoby osadzonej, osoba osadzona pierze we własnym zakresie (czapka, koszulka gimnastyczna, spodenki gimnastyczne, slipy, skarpety).

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Godziny i miejsce, w którym jest dozwolone

palenie wyrobów tytoniowych

 

§ 6

 

1.   Osadzeni mogą palić wyroby tytoniowe wyłącznie:

1)     w czasie spaceru w wyznaczonej do tego celu części placu spacerowego,

2)     podczas pracy – w czasie i miejscu wyznaczonym przez przełożonego,

3)    w pawilonach A, B oddział I i III, a także C – w  celach dla osadzonych deklarujących używanie wyrobów tytoniowych,

4)     w pawilonach D, E i F – całodobowo w wyznaczonych pomieszczeniach pawilonu mieszkalnego,

5)     w pawilonie B oddział II w godzinach 6.30 – 18.00  w wyznaczonych miejscach pawilonu mieszkalnego,

6)    w pawilonie B oddział II w godzinach 18.30 – 6.00  w celach dla osadzonych deklarujących używanie wyrobów tytoniowych.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia,

które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej

 

§ 7

1.        Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego korzystają z odzieży dostarczonej przez administrację zakładu, zezwala się na korzystanie z własnej bielizny i obuwia.

 

2.    Tymczasowo aresztowani oraz skazani odbywający karę w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego korzystają z własnej odzieży, bielizny i  obuwia z wyłączeniem ręczników i ścierek do wycierania naczyń.

 

3.   Osadzeni tymczasowo aresztowani oraz odbywający karę w zakładzie typu półotwartego i otwartego mogą posiadać w celi mieszkalnej następującą ilość odzieży i obuwia:

1)       w okresie letnim tj. od maja do sierpnia: jednej sztuki spodni długich, dwie sztuki krótkich spodenek, jednego swetra lub bluzy, trzech koszul lub koszulek sportowych, jednej pary obuwia i jednej kurtki,

2)       w okresie zimowym  tj. od listopada do lutego: dwóch sztuk spodni długich, dwóch swetrów lub bluz, trzech koszul lub koszulek sportowych, dwóch par obuwia i jednej kurtki,

3)       ponadto jeden komplet dresów i jedna para obuwia sportowego,

4)       w miesiącach przejściowych: marzec, kwiecień, wrzesień i październik dopuszcza się możliwość posiadania przez osadzonych dopuszczalnej ilości odzieży i obuwia danego rodzaju przewidzianego w okresie letnim lub zimowym,

5)       na inną odzież wymagana jest zgoda Dyrektora.

 

4.    Skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego zezwala się na posiadanie następującej odzieży, bielizny i obuwia:

1)    trzech koszulek gimnastycznych z krótkim rękawem koloru szarego w przypadku koszulek skarbowych, lub białego w przypadku koszulek prywatnych, jednych spodenek gimnastycznych, siedmiu par skarpet, siedmiu sztuk slipów, jednej pary obuwia,

2)     w okresie zimowym dodatkowo zezwala się na dwa komplety bielizny (dwa podkoszulki z długim rękawem, dwie sztuki kaleson), jedną czapkę, rękawice, dwie pary obuwia w tym jedną parę obuwia zimowego,

3)    osadzeni korzystający z zajęć KO i sportowych na świeżym powietrzu mogą posiadać dodatkowo dresy (bluzę i spodnie dresowe) oraz jedną parę obuwia sportowego, powyższe może być używane wyłącznie w trakcie zajęć, używanie dresów w innym czasie spowoduje cofnięcie zgody na korzystanie z powyższych zajęć,

4)    zgoda na posiadanie prywatnej odzieży może być cofnięta osadzonym naruszającym przepisy wykonania kary pozbawienia wolności.

 

5.   W razie stwierdzenia w celi odzieży lub obuwia w ilościach przekraczających limity określone w punktach 3 i 4 rzeczy te zostaną przekazane do magazynu depozytowego.

 

6.   Osadzony przywożący dodatkową odzież, pieniądze, przedmioty wartościowe i dokumenty z przepustek i widzeń poza terenem zakładu karnego zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu administracji zakładu.

 

7.   Osadzony, który przestaje być zatrudniony zobowiązany jest do natychmiastowego zdania do magazynu wcześniej pobranej odzieży roboczej.

 

8.   Załatwianie spraw i próśb osadzonych w magazynach depozytowych odbywać się będzie w dniach:

1) Oddział Penitencjarny nr 1 (Pawilon A i Pawilon C oddział I) – pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 8.00 - 16.00,

2)   Oddział Penitencjarny nr 2 ( Pawilon B i Pawilon C oddział II i III ) - drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 8.00 - 16.00,

3)   Oddział Penitencjarny nr 3 ( Pawilony D, E i F ) - drugą i czwartą środę  miesiąca w godz. 8.00 - 16.00,

4)   W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora załatwianie spraw i próśb osadzonych może odbywać się w innym terminie.

 

9.   Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego chcący pojechać na czynności procesowe we własnej odzieży składają pisemną prośbę do oddziałowego nie później niż do godziny 10.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wyjazd.

 

10. Do magazynu rzeczy własnych osadzonych (depozytowego) można przyjąć od jednego osadzonego:

1) odzież, bieliznę i obuwie, drobny sprzęt elektroniczny, urządzenia elektryczne, środki łączności oraz inne przedmioty, nie będące przedmiotami wartościowymi w ilości do 12 kg.

2) jeden odbiornik telewizyjny do 19 cali, jeden odbiornik radiowy lub CD, lub DVD,

3) sprzęt komputerowy

4) dokumenty osadzonego, inne niż dokumenty osobiste.

 

 

ROZDIAŁ VIII

 

Ilość i wymiary przedmiotów, które osadzony może

posiadać w celi mieszkalnej, oraz sposób ich przechowywania,

a w razie potrzeby zasady ich używania.

 

§ 8

 

1.        Za zezwoleniem Dyrektora osadzony może posiadać w celi:

1) w zakładzie karnym typu zamkniętego jeden odbiornik telewizyjny do 19 cali bez pilota z funkcją telegazety, wraz ze sprawnym przewodem antenowym o długości do 3 m (z oryginalnymi i nierozbieralnymi końcówkami), jeden odbiornik radiowy lub jeden odtwarzacz płyt CD lub DVD z pilotem, bez funkcji telegazety, jeden przedłużacz jedno wtykowy o długości do 3 m, jedną konsolę do gier bez transmisji bezprzewodowej. Sprzęt nie może  posiadać możliwości nagrywania,

2) w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego skazany i ukarany może posiadać w celi mieszkalnej jeden odbiornik telewizyjny do 19 cali wraz z pilotem i sprawnym przewodem antenowym o długości do 3 m (z oryginalnymi i nierozbieralnymi końcówkami) oraz może posiadać zamiast jednego odbiornika radiowego lub odtwarzacza płyt CD lub DVD jeden radiomagnetofon lub jedną mini wieżę (bez funkcji nagrywania) z głośnikami fabrycznie na trwale przymocowanymi, jedną konsolę do gier bez transmisji bezprzewodowej,

3) osadzeni posiadający zgodę Dyrektora Zakładu na posiadanie ww. sprzętu, mogą posiadać ponadto, za zgodą Dyrektora, elektroniczne, oryginalne nośniki gier, muzyki i filmów w formie płyt CD, DVD w łącznej ilości do 10 sztuk,

4) tymczasowo aresztowany może posiadać w celi mieszkalnej jeden odbiornik telewizyjny do 19 cali bez pilota z funkcją telegazety, wraz ze sprawnym przewodem antenowym o długości do 3 m (z oryginalnymi i nierozbieralnymi końcówkami) i jeden odbiornik radiowy,

5) czajnik elektryczny bezprzewodowy wykonany w klasie bezpieczeństwa nr 1 tzn. oznaczony symbolem B lub CE dostosowany wyłącznie do sieci z przewodem ochronnym PE o mocy nie przekraczającej 1000 W lub grzałkę elektryczną do 350 W,

6) za w/w sprzęt odpowiedzialność ponosi ich właściciel. W zakładzie karnym typu zamkniętego i areszcie śledczym pilot do odbiornika telewizyjnego oraz innego audiowizualnego sprzętu z funkcją telegazety nie jest wydawany, a także inne urządzenia spełniające funkcje pilota z możliwością włączania telegazety. W zakładzie karnym typu półotwartego sprzęt audiowizualny wydawany jest wraz z pilotem i sprawnym przewodem antenowym o długości do 3 m (z oryginalnymi i nierozbieralnymi końcówkami),

7) w wypadku uszkodzenia plomby kontrolnej sprzętu, przyznane zezwolenie na posiadanie w/w sprzętu może zostać cofnięte. W razie korzystania z odbiornika telewizyjnego, radiowego lub innego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem bądź w sposób zakłócający porządek posiadacz tego przedmiotu może być pozbawiony korzystania z niego,

8) sprzęt RTV ( dekodery, odtwarzacze DVD, konsole itp.) wymagający podłączenia do telewizora wydaje się jedynie posiadaczom odbiorników telewizyjnych,

9) w przypadku wydania grzałek elektrycznych przez administrację  ZK do cel mieszkalnych cofa się zgody na posiadanie przez osadzonych prywatnych czajników elektrycznych i grzałek. Czajniki elektryczne i grzałki podlegają zdeponowaniu w magazynie depozytowym.

 

2.        Za posiadany sprzęt radiowo - telewizyjny opłaty abonamentowe ponosi osadzony lub jego rodzina.

 

3.        Osadzony ma prawo posiadać w celi mieszkalnej:

1)       dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem,

2)       do 9 litrów napojów w postaci soków, nektarów, napojów gazowanych i niegazowanych oraz wody,

3)       artykuły żywnościoweo ciężarze nie przekraczającym 6 kg,

4)       wyroby tytoniowe,

5)       środki higieny osobistej,

6)       przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich,

7)       przedmioty kultu religijnego w ilości do 10 sztuk o wymiarach nie większych niż 250x 150 mm,

8)       materiały piśmienne, notatki osobiste,

9)       książki w ilości do 5 sztuk, oprócz wypożyczonych w zakładzie karnym z biblioteki,

10)    prasę o łącznej wadze do 0,5 kg,

11)    gry planszowe.

4.     Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności, nie mogą przekraczać:

1)       kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego dla posiadanej żywności - artykuły spożywcze w celach mieszkalnych można przechowywać wyłącznie w szafkach do tego przeznaczonych zgodnie z przepisami sanitarnymi;

2)       kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości;

 

5.     Zabrania się posiadania pojemników o pojemności powyżej 0,5 litra, wyrobów w aerozolach oraz artykułów higienicznych zawierających alkohol. Ponadto zabrania się posiadania przedmiotów, których właściwości uzyskane po przerobieniu odpowiadają cechom przedmiotów niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w jednostce. Wyżej wymienione przedmioty podlegają zdeponowaniu.

 

6.     Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych nie może przekroczyć 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3 Powyższe wymogi nie obejmują posiadanych przez skazanego dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

 

7.     Rzeczy skazanego konwojowanego nie mogą przekraczać wymiarów i ilości określonych w ustępie 6.

 

8.     W przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy skazanego utrudniają konwojowanie, skazany zobowiązany jest do umieszczenia, w pierwszej kolejności, w torbie transportowej całości posiadanej przez niego żywności, a następnie pozostałych rzeczy zgromadzonych w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy własnych.

 

9.     Skazani przebywający w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz tymczasowo aresztowani nie mogą posiadać w celach mieszkalnych toreb podróżnych.

 

10.   Zabrania się posiadania artykułów spożywczych po terminie przydatności do spożycia lub budzących wątpliwości co do przydatności do spożycia.

 

11.   Dyrektor Zakładu może wyrazić zgodę na posiadanie w celi przedmiotów wartościowych i innych. Za ewentualną utratę przedmiotów wydanych osadzonemu na jego prośbę Zakład Karny nie odpowiada.

 

12.   Sprzęt elektryczny i elektroniczny posiadany przez osadzonego musi być sprawny technicznie, nie może być przerabiany w jakikolwiek sposób. Naprawy ww. sprzętu mogą być wykonywane tylko przez osoby uprawnione. Odbiorniki energii elektrycznej winny być wyposażone w oryginalne przewody dostosowane do gniazd prądowych tzn. posiadać płaską wtyczkę, lub jeśli wymaga tego urządzenie elektryczne, posiadać wtyczkę z otworem na bolec uziemiający. Odbiorniki te nie mogą mieć cech przeróbek. Z powyższego sprzętu należy korzystać w sposób nie zakłócający porządku.

 

13.   Sprzęt elektroniczny RTV i AGD dostarczony osadzonym, przed wydaniem podlega kontroli przez wyznaczonego pracownika lub funkcjonariusza, który dokonuje oplombowania ww. sprzętu.

 

14.   Zabrania się wnoszenia artykułów żywnościowych, (w tym kawy i herbaty) i wyrobów tytoniowych oraz napojów osadzonym powracającym z czynności procesowych, pracy poza terenem zk oraz przepustek i zezwoleń na czasowe opuszczenie terenu jednostki.

 

15.   Administracja zakładu karnego nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przedmiotach własnych skazanych posiadanych w celach oraz w przedmiotach wydanych przez zakład, które podlegają zwrotowi.

 

16.   Osadzony może zakupić leki i preparaty dostępne w kantynie w ilości dwóch opakowań poszczególnych leków i preparatów.

 

17.   W celach mieszkalnych osadzeni mogą posiadać wyłącznie leki zakupione w kantynie bądź przepisane przez lekarza tutejszego zakładu. Leki zakupione w kantynie muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, a leki wydane przez służbę zdrowia zapakowane wraz z opisem ich dawkowania potwierdzonym pieczątką.

18.   W dni robocze leki wydawane są osadzonym przez służbę zdrowia.

 

19.   W dni wolne od pracy leki przygotowane przez służbę zdrowia wydają funkcjonariusze działu ochrony pełniący służbę w poszczególnych oddziałach mieszkalnych.

20.   Zabrania się używania sprzętu kwaterunkowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

21.   Osadzony ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu zakładu.

 

22.   Do magazynu rzeczy własnych osadzonych (depozytowego) nie przyjmuje się:

1) żywności,

2) broni i amunicji,

3) leków,

4) tytoniu i wyrobów tytoniowych,

5) środków łatwopalnych,

6) przedmiotów, których gabaryty przekraczają wymiar 50 cm x 50 cm x 50 cm.

 

23.     Osadzeni zgłaszają pisemnie kwatermistrzowi oddziału chęć przekazania własnych rzeczy rodzinie lub wskazanej osobie. Przekazanie odbędzie się (po uprzedniej weryfikacji przez magazyniera pod kątem zgodności z kartą depozytową) w budynku bramy głównej, w godzinach pracy administracji. Nadmiar rzeczy osadzony może też przesłać paczką na własny koszt lub zabrać ze sobą wychodząc na przepustkę.

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

Dni, godziny i miejsce przyjmowania osadzonych

przez Dyrektora Zakładu i innych przełożonych, lekarzy oraz sposób

składania pisemnych wniosków, skarg i próśb.

 

§ 9

 

1.     Dyrektor Zakładu, Zastępcy Dyrektora i Kierownicy przyjmują osadzonych zgłaszających się w sprawach indywidualnych skarg, próśb i wniosków w pokojach wychowawców poszczególnych oddziałów mieszkalnych, w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00, przynajmniej jeden raz w tygodniu na podstawie zgłoszeń odnotowanych w oddziałowych zeszytach osadzonych zgłaszających się do kierownictwa jednostki.

 

2.        Prośby kierowane do Dyrektora osadzeni składają do funkcjonariusza pełniącego służbę w oddziale mieszkalnym lub wychowawcy oddziału codziennie do godziny 8.45. W pawilonie A bezpośrednio wychowawcy oddziału lub funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w oddziale mieszkalnym podczas wizytowania cel mieszkalnych. W sprawach nagłych, w dni wolne osadzonych przyjmuje wychowawca dyżurny.

 

3.        Osadzeni pisemne wnioski, skargi i prośby kierowane do organów wykonujących orzeczenia przedkładają tym organom za pośrednictwem właściwego wychowawcy.

 

4.        Prośby, skargi i wnioski kierowane do organu właściwego do ich rozpatrzenia osadzeni wysyłają za pośrednictwem administracji zakładu.

 

5.        Osadzeni przyjmowani są przez lekarza zakładu w pomieszczeniach służby zdrowia dla każdego oddziału w dni robocze w godzinach: 9.30 – 15.00, według grafiku sporządzonego na każdy miesiąc. Grafik przyjęć lekarza na dany miesiąc będzie udostępniony na tablicach ogłoszeń każdego oddziału najpóźniej ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąca.

 

6.        Osadzeni przyjmowani są przez lekarza stomatologa w dni robocze w godz. 9.00 – 14.00 według kolejności zapisu. O kolejności przyjęć decyduje dentysta. Zgłoszenia do stomatologa przyjmuje oddziałowy bądź funkcjonariusz służby zdrowia.

 

7.        W razie zaistnienia nagłego przypadku w godzinach pracy administracji lekarz przyjmie poza ustalonym planem. Ponadto opiekę medyczną zapewnia się w nagłych wypadkach w każdym  czasie w oparciu o społeczną służbę zdrowia.

 

8.        O sposobie załatwienia prośby osadzony dowiaduje się u wychowawcy oddziału lub oddziałowego.

 

 

ROZDZIAŁ X

 

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

 

§ 10

 

1.        Widzenia odbywają się w godz. 8.15 – 16.00 według następującego porządku:

 

1)       tymczasowo aresztowani (TA) i skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie

        typu zamkniętego we wtorki, środy, pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca,

2)       skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie typu półotwartego i otwartego w czwartki, piątki,

drugą i czwartą niedzielę miesiąca,

3)       w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca – osadzeni zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu

        zamkniętego, pracujący odpłatnie na terenie jednostki (za wyjątkiem zatrudnionych na stanowiskach

        wydających posiłki, porządkowych i transportowych),

4)       w drugą i czwartą niedzielę miesiąca – osadzeni zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu

        półotwartego i otwartego, pracujący odpłatnie na terenie jednostki (za wyjątkiem zatrudnionych na

        stanowiskach wydających posiłki, porządkowych i transportowych), a także zatrudnieni poza terenem

        jednostki.

 

2.        Widzenia rejestrowane są w godz. 8.10 –13.00.

 

3.        Widzenia nie odbywają się w każdą sobotę i poniedziałek, a nadto w następujące dni świąteczne będące dniami wolnymi od pracy i handlu:

          - 1 stycznia - Nowy Rok,

         - 6 stycznia- Trzech Króli

- 1 maja - Święto Państwowe,

 - 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

 - pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 - dzień Bożego Ciała,

 - 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

 - 1 listopada - Wszystkich Świętych,

 - 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

 

4.        Jeżeli w danym roku kalendarzowym Święta Bożego Narodzenia wypadną w dni, w które nie przeprowadza się widzeń tj. poniedziałek,  wtorek lub sobota. Widzenia będę realizowane według odrębnego planu podanego do wiadomości osadzonych poprzez sieć radiowęzła.

 

5.        Widzenia udzielane są w sali widzeń. Za zgodą Dyrektora ZK widzenia dla skazanych i ukaranych mogą odbyć się w innym wyznaczonym miejscu.

 

6.        Podczas widzenia osoby odwiedzające zajmują wyznaczone miejsce po jednej stronie stolika, a osadzeni po drugiej. Zabrania się prowadzenia rozmów między osadzonymi i opuszczania miejsc wskazanych przez dozorującego, pod rygorem przerwania lub zakończenia przed czasem widzenia.

 

7.        Osoby odwiedzające i osadzeni w trakcie widzenia winni stosować się do poleceń osób nadzorujących. W razie naruszenia przepisów regulujących odbywanie widzeń oraz w przypadku zakłócania porządku, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

 

8.        W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor ZK, w uzasadnionych przypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.

 

9.        Termin wykorzystania zezwolenia na czasowe opuszczenie jednostki oraz przepustki skazany każdorazowo uzgadnia z właściwym wychowawcą. Ponadto, skazani ci powinni posiadać niezbędne środki finansowe na podróż do miejsca pobytu na przepustce albo powinni być odbierani przez osoby najbliższe (członków rodziny lub osoby godne zaufania). Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem wyjścia (nie dotyczy zezwoleń udzielanych w trybie art. 141 a § 1 kkw).

 

 

ROZDZIAŁ XI

 

Godziny i miejsce korzystania

z samoinkasujących aparatów telefonicznych

 

§ 11

 

1.      W pawilonach A, B oddział I i III, a także C tymczasowo aresztowani (po uzyskaniu zgody organu, do którego dyspozycji pozostają) i skazani mogą korzystać z samoinkasujących aparatów telefonicznych, na własny koszt lub koszt rozmówcy jeden raz dziennie z zainstalowanych w pawilonie A, B oddział I i III oraz pawilonie C, w godzinach od zakończenia śniadania w danym oddziale mieszkalnym do godz. 17.50  z wyłączeniem pory przeznaczonej na posiłki. Zgłoszenia na skorzystanie z aparatów telefonicznych przyjmowane są codziennie do zakończenia śniadania w danym oddziale mieszkalnym.

 

2.      W pawilonie B oddział II skazani mogą korzystać codziennie z samoinkasujących aparatów telefonicznych zainstalowanych w oddziałach mieszkalnych, na własny koszt lub koszt rozmówcy, od zakończenia śniadania do godz. 17.50 z wyłączeniem pory przeznaczonej na posiłki, a także w trakcie wykonywanych w oddziale prac porządkowych.

 

3.      W pawilonach D i F skazani mogą korzystać codziennie z samoinkasujących aparatów telefonicznych zainstalowanych w oddziałach, na własny koszt lub koszt rozmówcy, codziennie w godz. 08.00 – 21.50 poza porami przeznaczonymi na spożywanie posiłków, wykonywanych w oddziale prac porządkowych i przeprowadzanie apeli.

 

1.        W pawilonie E skazani mogą korzystać codziennie z samoinkasujących aparatów telefonicznych zainstalowanych w oddziale, na własny koszt lub koszt rozmówcy, w godz. 08.00 – 21.50 poza porami przeznaczonymi na spożywanie posiłków, wykonywanych w oddziale prac porządkowych i przeprowadzanie apeli.

 

2.        Czas korzystania z aparatu telefonicznego dla osadzonych (tymczasowo aresztowanych i skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie typu zamkniętego jednorazowo nie może przekraczać 5 minut, a dla osadzonych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego i otwartego jednorazowo nie może przekraczać 10 minut, niezależnie od ilości wykonywanych połączeń, z wyłączeniem rozmów z podmiotami, o których mowa w art. 8 § 3 oraz 215 § 1 Kkw tj. ze swoim obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem.

 

3.        Osadzeni rozmieszczeni w zakładzie karnym typu zamkniętego i półotwartego mogą skorzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego jeden raz w ciągu dnia. Realizacja rozmów następuje w kolejności zgłoszeń. Osadzeni, którzy nie skorzystali z aparatu w wyznaczonym dniu, korzystają z aparatu w pierwszej kolejności następnego dnia. W uzasadnionych przypadkach zgodę na rozmowę w innym terminie lub częściej, może wydać Dyrektor  Zakładu.

 

4.        Osadzeni rozmieszczeni w zakładzie karnym typu otwartego mogą korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego bez ograniczeń.

 

5.        Rozmowy telefoniczne osadzonego z podmiotami, o których mowa w art. 8 § 3 Kkw oraz 215 § 1 Kkw tj. ze swoim obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym, a także przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania osadzonego przed tym Trybunałem mogą być realizowane po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez skazanego wychowawcy oddziału chęci realizowania tego typu połączeń telefonicznych z wyszczególnieniem imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu siedziby ww. podmiotu, a w przypadku rozmowy z przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania osadzonego przed tym Trybunałem dodatkowo po okazaniu wychowawcy oddziału dokumentu potwierdzającego zaaprobowanie tego przedstawiciela przez Przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania osadzonego przed tym Trybunałem.

 

6.        Rozmowy telefoniczne, o których mowa w ust. 8 mogą być realizowane każdorazowo, po zgłoszeniu chęci przeprowadzenia takiej rozmowy oddziałowemu w dniach pracy administracji w godz. 14.30 – 16.00, w pozostałych godzinach pracy administracji, o ile nie będą realizowane rozmowy, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4.

 

7.        Rozmowy telefoniczne skazanych odbywających karę w zk typu zamkniętego podlegają, a w zakładzie typu półotwartego mogą podlegać kontroli administracji zk.

 

8.        Skazani po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora ZK mogą skorzystać z wideorozmowy za pomocą komunikatora internetowego SKYPE. Czas jednej wideorozmowy ustala się do 15 minut. Wideorozmowy realizowane są w godzinach 10.00 – 15.00, z wyłączeniem pory przewidzianej na obiad, w następujących dniach:

-         czwartki i piątki – skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego i otwartego,

-         wtorki i środy – skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu zamkniętego.

12.     W przypadku  nie zrealizowania połączenia wymienionego w pkt. 11 wymagane jest ponowne uzyskanie zgody Dyrektora ZK.

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, odbywania

spotkań religijnych oraz nauczania religii

 

§ 12

 

1.     Nabożeństwa dla wszystkich osadzonych odbywają się w kaplicach ekumenicznych w pawilonach B i D według planu umieszczonego na tablicy ogłoszeń w oddziale mieszkalnym.

 

2.   Osadzeni chcący uczestniczyć w nabożeństwie, spotkaniu religijnym czy nauczaniu religii zgłaszają się bezpośrednio do wychowawcy oddziału lub funkcjonariusza pełniącego służbę w oddziale mieszkalnym najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym powyższe do godz. 9.45.  W pawilonach A, B oddział I i III, a także C bezpośrednio do wychowawcy oddziału lub funkcjonariusza pełniącego służbę w oddziale mieszkalnym podczas wizytowania cel mieszkalnych.

 

3.   Osadzeni mogą brać udział w spotkaniach religijnych i nauczaniu religii w wyznaczonych grupach, w kaplicy lub innym wyznaczonym pomieszczeniu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w Zakładzie.

 

4.     Osadzeni mogą słuchać Mszy Świętej nadawanej przez środki  masowego przekazu.

 

5.     Wykonywanie praktyk religijnych powinno odbywać się w sposób nie zakłócający spokoju innych osadzonych i ustalonego porządku.

 

6.    Osadzeni wyznania rzymskokatolickiego lub prawosławnego mogą spotykać się z kapelanem w świetlicy oddziału lub innym wyznaczonym pomieszczeniu do tego przeznaczonym w sposób nie zakłócający ustalonego porządku wewnętrznego.

 

7.   Osadzeni pozostałych wyznań chcący skorzystać z posług religijnych, mogą spotkać się z przedstawicielami związków wyznaniowych i religijnych po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem.

 

ROZDZIAŁ XIII

 

Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym

 

§ 13

 

1.   Osadzeni dokonują zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży, w formie bezgotówkowej na podstawie paragonów generowanych przez dział finansowy. Zakupów można dokonywać trzy razy w miesiącu w następujących terminach:

1) w drugi, trzeci i czwarty poniedziałek każdego miesiąca. W wypadku nie zakończenia realizacji zakupu w wyznaczone poniedziałki miesiąca zakupy będą kontynuowane w dniu następnym tj. we wtorek z uwzględnieniem ust. 2,

2) w drugą, trzecią i czwartą sobotę każdego miesiąca. W wypadku nie zakończenia realizacji zakupu w wyznaczone soboty miesiąca zakupy będą kontynuowane w dniu następnym tj. w niedzielę z uwzględnieniem ust. 2.

 

1.                   W przypadku dnia wolnego od pracy i handlu określonego w rozdziale X § 10 ust. 3 przypadającego w w/w terminach oraz w innych uzasadnionych przypadkach, zakupów będzie można dokonać w innym wyznaczonym przez Dyrektora terminie podawanym do wiadomości osadzonych poprzez sieć radiowęzła.

 

3.   Osadzeni rozmieszczeni w pawilonach A i C oddział I dokonują zakupów w dni określone w ust. 1 pkt 1 od godz.7.00 do godz.17.00, z przerwą na posiłki, w kantynie w budynku sali widzeń.

 

4.   Osadzeni rozmieszczeni w pawilonach  B i C oddział II i III dokonują zakupów w dni określone w ust. 1 pkt 2 od godz.7.00 do godz.17.00, z przerwą na posiłki, w kantynie w budynku sali widzeń.

 

5.    Osadzeni pracujący z pawilonów D, E i F dokonują zakupów w dni określone w ust. 1 pkt 2 w godz.7.00 - 17.00, z przerwą na posiłki, w kantynie w pawilonie E.

6.   Osadzeni niezatrudnieni z pawilonów D, E i F dokonują zakupów w dni określone w ust. 1 pkt 1 w godz.7.00 - 17.00, z przerwą na posiłki, w kantynie w pawilonie E.

 

7.    Osadzeni przyjęci do zakładu karnego z wolności realizują zakupy w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia.

8.  Realizacja zakupów następuje w dwóch kantynach zlokalizowanych na terenie zakładu karnego – w budynku sali widzeń i pawilonie E. Asortyment oraz ceny towarów w każdej z kantyn są jednakowe.

 

9.    Zakupów mogą dokonywać osadzeni posiadający na koncie depozytowym środki pieniężne pozostające do ich dyspozycji.

 

10. Dostępne w kantynie zk leki i suplementy diety osadzeni mogą zakupić w trakcie wypiski bez zgody Dyrektora (talonu) w ilości do dwóch opakowań danego preparatu.

 

11. Osadzeni dokonujący zakupu art. żywnościowych, bądź zamawiający paczkę żywnościową winni dostosować zakupy do obowiązujących limitów posiadanej żywności i napojów w celi mieszkalnej: do 6 kg żywności i 9 litrów napojów.

 

 

ROZDZIAŁ XIV

 

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek

 

§ 14

 

1.     W pawilonach B oddział II, D, E i F korespondencja prywatna osadzonych jest przyjmowana przez funkcjonariusza działu ochrony pełniącego służbę w oddziale mieszkalnym w dni robocze od zakończenia apelu porannego do godziny 8.55. Korespondencję prywatną adresowaną do osadzonych wydaje upoważniony funkcjonariusz w dni robocze od zakończenia obiadu do godziny 17.50.

                                                                                                                                          

2.   W pawilonach A, B oddział I i III, a także C korespondencja prywatna osadzonych przyjmowana jest w dni robocze przez funkcjonariusza działu ochrony pełniącego służbę w oddziale mieszkalnym w trakcie śniadania i kolacji. Korespondencję prywatną wydaje upoważniony funkcjonariusz w godzinach 6.20 – 17.50.

 

3.  Korespondencję urzędową osadzony przekazuje wraz z czytelnie wypełnionym potwierdzeniem odbioru korespondencji urzędowej. W pawilonach B oddział II, D, E i F korespondencja urzędowa osadzonych przekazywana jest dla funkcjonariusza działu ochrony pełniącego służbę w oddziale mieszkalnym codziennie od zakończenia apelu porannego do godz. 17.50,  natomiast w Pawilonach A, B oddział I i III, a także C korespondencja urzędowa osadzonego przekazywana jest codziennie dla funkcjonariusza działu ochrony pełniącego służbę w oddziale mieszkalnym w trakcie śniadania i kolacji. Przyjmujący korespondencję urzędową wysyłaną przez osadzonego wydaje nadawcy pisemne potwierdzenie jej odbioru oraz odnotowuje na kopercie datę jej odbioru.

 

4.   W przypadku wysyłania przesyłki poleconej, wraz z korespondencją osadzony przekazuje wypełniony druk „potwierdzenia nadania przesyłki poleconej”, który po wysłaniu zwraca się skazanemu.

 

5.   Przesyłki listowe osadzonych powinny mieć naklejone znaczki pocztowe o odpowiedniej wartości. W wypadku braku naklejonych znaczków lub zbyt niskiego ich nominału, korespondencja zwracana będzie nadawcy.

 

6.    Korespondencja kierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz innych organów ochrony praw człowieka może być przekazywana przez osadzonych upoważnionemu przez Dyrektora pracownikowi Służby Więziennej lub wrzucana do odrębnej oznakowanej skrzynki przeznaczonej na taką korespondencję umieszczonej na ścianie w oddziale mieszkalnym.

 

1.                   Korespondencja osadzonych podlega nadzorowi. Korespondencja prywatna skazanych odbywających karę w zk typu zamkniętego podlega, zaś odbywających karę w zk typu półotwartego może podlegać cenzurze administracji zk.

 

8.    Listy kierowane do osadzonych zawierające artykuły spożywcze, odzieżowo – higieniczne lub inne przedmioty będą traktowane jak paczki.

 

 

ROZDZIAŁ XV

 

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113 a  4 Kodeksu

 

§ 15

 

1. Paczki higieniczno - odzieżowe dla osadzonych o wymiarach nie przekraczających 30 x 50 x 100 cm mogą być dostarczane do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczki w godzinach 8.15 – 13.00 albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca (paczki odzieżowo – higieniczne z talonem).

 

2.  Przy przyjęciu do Zakładu paczka higieniczno - odzieżowa podlega wstępnej kontroli, do której mogą być wykorzystane  odpowiednie urządzenia, środki techniczne, a także psy specjalne.

 

3. Paczki higieniczno - odzieżowe powinny spełniać następujące wymagania:

1)                   paczka powinna być zapakowana w sposób umożliwiający nadanie jej przez pocztę lub firmę kurierską,

2)                   wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości,

3)                   przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu. Ponadto przesłane lekarstwa muszą być w oryginalnych opakowaniach, powinny być zapakowane w oddzielnej paczce, gdzie następnie zostaną przekazane bezpośrednio do służby zdrowia,

4)                   w paczce nie mogą znajdować się żadne przedmioty, na które osadzony nie otrzymał zezwolenia Dyrektora ZK, w tym: środki farmakologiczne, przyprawy, artykuły żywnościowe, napoje papierosy itp.

5)                   paczka higieniczno-odzieżowa bez naklejonej części talonu nie będzie przyjęta.

 

4. Sprzęt RTV, elektroniczny i inne przedmioty (dostarczone skazanemu do jednostki muszą być zapakowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie), na które osadzony posiada zgodę Dyrektora zk są wydawane przez magazyn według kolejności przyjęcia, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu uzyskania zgody wydanej przez Dyrektora lub dostarczenia do jednostki.

 

5. Paczki nie spełniające wymagań określonych w ust. 10, paczki zawierające przedmioty niebezpieczne i niedozwolone podlegają zwrotowi na koszt skazanego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

ROZDZIAŁ XVI

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 

§ 16

 

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 

2. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

 

3. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

 

4. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu) lub przekazu pocztowego).

 

5.  Paczki żywnościowe wydawane są w dniu przekazania ich przez kantynę do godziny 17.50. Paczki higieniczno-odzieżowe wydawane są w ciągu 7 dni roboczych do godziny 17.30. Przed wydaniem paczki osadzonemu poddaje się ją kontroli w jego obecności. Opakowania po paczce nie wydaje się osadzonym.

 

 

ROZDZIAŁ XVII

 

Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art.38§ 1 Kodeksu.

 

§ 17

 

1.     Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, a także kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osoby godne zaufania wspierające społeczną readaptację skazanych mogą przebywać na terenie jednostki każdego dnia w godz. 8.00 _ 17.00  po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem.

 

2.     Wyszczególnione podmioty mogą w porozumieniu z dyrektorem prowadzić działalność resocjalizacyjną, społeczną, kulturalno - oświatową, sportową i religijną w wyznaczonych pomieszczeniach jednostki.

 

 

ROZDZIAŁ XVIII

 

Osoby upoważnione do przyznawania nagród i ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych

 

§ 18

 

1.   Upoważnia się Zastępców Dyrektora do przyznawania nagród i ulg osadzonym oraz wymierzania kar dyscyplinarnych zawartych w  Kodeksie karnym wykonawczym, a także rozpatrywania próśb osadzonych.

 

 

ROZDZIAŁ  XIX

 

Obowiązki osadzonych funkcyjnych wyznaczanych do wykonywania zadań

związanych z zatrudnieniem, zajęciami kulturalno – oświatowymi i sportowymi:

 

§ 19

 

1.     Na podstawie § 6.1 Regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności Dyrektor Zakładu wyznacza skazanych funkcyjnych.

 

Zakres obowiązków osadzonego funkcyjnego - świetlicowego:

1)       zgłasza wychowawcy oddziału wnioski i prośby osadzonych w zakresie realizowanych zajęć KO i sportowych,

2)       pomaga wychowawcy w prowadzeniu zajęć KO w oddziale mieszkalnym,

3)       zgłasza wychowawcy potrzeby w zakresie porządku w pomieszczeniach oddziału przeznaczonych do zajęć KO i sportowych,

4)       powiadamia grupę osadzonych o wyjściu na świetlicę,

5)       wykonuje inne polecenia związane z zadaniami w zakresie zajęć KO i sportowych.

 

2.    Spośród osadzonych zatrudnionych poza terenem zk w systemie bez konwojenta w grupie wyznacza się osadzonego funkcyjnego zwanego dalej „grupowym” do którego obowiązków należy:

1)    przeprowadzenie zbiórki grupy zatrudnionych przed wyjściem do pracy,

2)   doprowadzenie grupy zatrudnionych do miejsca pracy,

3)   przyjęcie i przechowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę wyjścia do pracy, przekazanie jej pracownikowi wyznaczonemu przez

      pracodawcę w miejscu pracy, zdanie dokumentacji po powrocie do zakładu,

4)   znać stan grupy zatrudnionych oraz miejsce pracy poszczególnych osadzonych,

5)   przeprowadzać zbiórkę osadzonych na czas kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli zakładu,

6)   zgłaszać pracodawcy i administracji zakładu uwagi o nieprawidłowościach,

7)   wykonywać inne polecenia przełożonych.

 

ROZDZIAŁ XX

 

Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osadzonych przebywających na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze:

 

§ 20

 

1.    Na podstawie § 11 pkt 3 Zarządzenia nr 21/2012 Dyrektora Generalnego SW z dnia

23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych SW wprowadza się następujące obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osadzonych przebywających na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze:

 

1)       udział w szkoleniach dla osadzonych z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowanych za pośrednictwem radiowęzła;

2)       wykonywanie powierzonych obowiązków w sposób zgodny z przepisami, instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa pożarowego oraz przestrzeganie wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wytycznych;

3)       przestrzeganie zasad i warunków bezpieczeństwa pożarowego podczas użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, a także podczas wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo;

4)       utrzymywanie ładu i porządku;

5)       przestrzeganie podstawowych wymagań w zakresie ewakuacji;

6)       powiadamianie przełożonych o zauważonych w jednostce organizacyjnej zagrożeniach wpływających na stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

7)       znajomość zasad alarmowania o pożarze i innym miejscowym zagrożeniu;

8)       przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych.

 

 

ROZDZIAŁ XXI

 

Przepisy końcowe

 

§ 21

1.   Traci moc Zarządzenie nr 73/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze;

2.   Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2017 r.

 

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostki załatwia Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w ramach swoich zadań.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przyjmuje interesantów w poniedziałki od 10:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.
 Administracja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji. Archiwum gromadzi dokumenty wytworzone przez Zakład Karny w Czerwonym Borze oraz akta osobopoznawcze osadzonych od 2002 roku.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Czerwonym Borze są to dokumenty - w rozumieniu ustawy- w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego lub upoważnionego funkcjonariusza.

Wzory druków

Brak druków.

Ważne ogłoszenia

 

KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z ZAKRESU STOMATOLOGII1. Nazwa i siedziba ogłaszającego konkurs:

Zakład Karny w Czerwonym Borze

Czerwony Bór 2

18-400 Łomża

Tel. 86 215 35 83 wew. 536


2. Przedmiot konkursu: Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielenia na rzecz Udzielającego zamówienie świadczeń medycznych polegających na opiece zdrowotnej nad osadzonymi przebywającymi w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze w zakresie stomatologii.


3. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.


4. Świadczenia zdrowotne udzielane będą na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu.


5. Umowa zostanie zawarta od dnia 25.04.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.


6. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, formularzami oraz projektem umowy można zapoznać się w kadrach Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w terminie od 11.04.2018 r. – 19.04.2018 r. lub pod adresem internetowym (załączniki) http://sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-czerwony-bor-konkurs-ofert-na-swiadczenie-uslug-z-zakresu-stomatologii


7. Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2018 r. do godz. 14.00. Oferty należy składać w kadrach lub sekretariacie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii”.


8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2018 o godz. 10:00 w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.


9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania oferty i terminu rozstrzygnięciu konkursu.

 

10. W toku postępowania do czasu jego zakończenia oferent może wnieść skargi, protesty i odwołania dotyczące przebiegu konkursu do komisji powołanej przez Dyrektora Zakładu Karnego
w Czerwonym Borze

 

11. Oferta została sporządzona na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017r, poz. 1938 z późn. zm.)

 

Czerwony Bór, dn.11.04.2018 rokPodpisał:

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

ppłk Adam Kozioł

 

 

Identyfikator Jednostki

7

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-03-27 16:37

AdresModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Artur Zagdański o 2018-04-11 12:08

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Akty prawneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Fundusze unijneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

NabórWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

StatusWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Wzory drukówWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

KierownictwoWytwarzajacy

Przemysław Woźniak

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.