Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Trzebinia

Jednostka

Zakład Karny Trzebinia

Adres

Zakład Karny Trzebinia
 Słowackiego 70
 32-540
 Trzebinia
 tel./faks (32) 6115900 / (32) 6121551;(32) 6121417 - po 15:30

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Kraków

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r . o Służbie Więziennej  ( Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.).
 Zakład Karny w Trzebini  jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i działającą na podstawie ww. Ustawy.
 Podział i organizację pracy w kierownictwie Zakładu Karnego w Trzebini określa zarządzenie Dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini.
 
 

Kierownictwo

 ppłk mgr Tomasz Wacławek
 Dyrektor Zakładu Karnego
 telefon: (32) 6115900 wew. 912 

 mjr mgr Roman Podgórski
 Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
 telefon: (32) 6115900 wew. 910
 
 
 
 por. mgr Paweł Marchajski    
 Rzecznik prasowy
 telefon: (32) 6115954
 
 

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Trzebini kieruje Dyrektor Zakładu Karnego przy pomocy zastępcy.
 W skład ZK w Trzebini wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 - dział penitencjarny
 - dział ochrony
 - dział ewidencji
 - dział finansowy
 - dział kwatermistrzowski
 - dział służby zdrowia
 oraz samodzielne stanowiska ds.
 - kadr
 - informatyki i łączności
 - bhp
 - zatrudnienia osadzonych
 - sekretariatu
 - organizacyjno-prawnych i kancelarii tajnej
 - radca prawny
 - inspektor Ochrony Danych Osobowych

Podmioty Współpracujące

 

 1. Polski Czerwony Krzyż w Krakowie

 2. Fundacja św. Brata Alberta - Schronisko dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach

 3. Fundacja św. Brata Alberta - Warsztaty terapii zajęciowej w Trzebini

 4. Fundacja św. Brata Alberta - Warsztaty terapii zajęciowej w Libiążu

 5. Hospicjum „Homo – Homini” w Jaworznie

 6. Stowarzyszenie „Inter Caetera” w Krakowie

 7. Dom Pomocy Społecznej w Płazie

 8. Gmina Alwernia

 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Alwerni – Muzeum Pożarnictwa

 10. Urząd Miasta i Gminy w Chrzanowie

 11. Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

 12. Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

 13. Muzeum w Chrzanowie

 14. Urząd Miasta i Gminy w Trzebini

 15. Komisariat Policji w Trzebini

 16. MKS ZWM „Wodna” w Trzebini

 17. Dwór Zieleniewskich – Instytucja Kultury w Trzebini

 18. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzebini

 19. Miejski Klub Sportowy Trzebinia-Siersza w Trzebini,

 20. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa

  i Leśnictwa, Urząd Miasta w Trzebini

 21. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini

 22. L.K.S. Ruch Młoszowa,

 23. Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Trzebini,

 24. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebini,

 25. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Trzebini,

 26. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Trzebini,

 27. Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Trzebini (Gaj)

 28. Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. J. Korczaka w Trzebini.

 29. Zespół Szkół Nr 1 w Jaworznie,

 30. Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

 31. Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu / Cmentarz Żydowski w Olkuszu,

 32. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie,

 33. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi – Królowej w Dulowej, Karniowice,

 34. Sołectwo Myślachowice / Dom Kultury w Myślachowicach

 35. Sołectwo Dulowa

 36. Sołectwo Młoszowa

 37. Sołectwo Czyżówka

 38. Sołectwo Psary

 39. Sołectwo Karniowice

 40. IPN oddział w Krakowie

 41. Państwowe Muzeum Auschwitz i Birkenau w Oświęcimiu

 42. Dom Pomocy Społecznej w Płazie

 43. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Trzebini

 44. Osiedle Siersza

 45. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewnie Wisły Krakowskiej z siedzibą w Kryspinowie

 46. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

 47. Ludowy Klub Sportowy „Promyk” Bolęcin

  pozostałe podmioty, które świadczą pomoc w zakresie resocjalizacji

 48. Gmina Wyznaniowa Żydowska w RP z siedzibą w Katowicach

 49. Gmina Wyznaniowa Żydowska w RP z siedzibą w Warszawie

 50. Kościół Rzymskokatolicki

 51. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

 52. Kościół Zielonoświątkowców Zbór „Jordan”

 53. Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy

Przedmiot działalności

Zakład Karny Trzebinia jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności. Jednostka przeznaczona jest dla:
   - skazanych odbywających karę po raz pierwszy, w warunkach zakładu typu otwartego i półotwartego, w systemie zwykłym i programowanego oddziaływania,
   - skazanych młodocianych odbywających karę w warunkach zakładu typu otwartego i półotwartego w systemie programowanego oddziaływania.
 Aktualna pojemność jednostki wynosi 324 miejsca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.
 

Majątek Służby Więziennej

Decyzją z dnia 14.11.2000 r. Starosta Powiatu Chrzanowskiego przekazał w trwały zarząd na rzecz Zakładu Karnego w Trzebini nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 1098/104 o pow. 2,1292 ha położoną w obrębie geodezyjnym Trzebinia stanowiącą własność Skarbu Państwa.
 W skład kompleksu jednostki wchodzą:
 a) Pawilon A,
 b) Pawilon B,
 c) Budynek Administracyjny,
 d) Budynek Administracyjni-Hotelowy,
 e) Budynek Wielofunkcyjny,
 f) Budynek Socjalny,
 g) Budynek K-O,
 h) Budynek Wartowni,
 i) Maszt antenowy,
 j) Mur ochronny z wieżami.

Zamówienia publiczne

Zakład Karny w Trzebini realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych znajdują się szczegółowe informacje.

Współpraca międzynarodowa

Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

W ramach programu POKL od 2008 roku Zakład Karny w Trzebini realizuje Projekt III tj. Cykl szkoleniowo- aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akty prawne

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
Dz.U. z 2016 r. poz. 2231

Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych
Dz.U. 2010 Nr 147, poz. 984

 
 
 
 
 

Sposób załatwiania spraw

 

DNI, GODZINY I MIEJSCE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA LUB OSOBĘ GO ZASTĘPUJĄCĄ W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW W MYŚL ART. 253 K.P.A.


W sprawach wniosków, skarg i innych dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini, jego zastępca lub upoważniona osoba przyjmuje interesantów w następujące dni robocze:

poniedziałek godz. 7:30 - 16:30

wtorek godz. 7:30 - 15:30

środa godz. 7:30 – 15:30

czwartek godz. 7:30 – 15:30

piątek godz. 7:30 – 15:30

Przyjmowanie interesantów odbywa się w gabinecie dyrektora po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny spotkania pod numerem telefonu 32 611 59 00 (dostępny w godzinach 8:00 – 15:00)
PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OSADZONYM W ZAKŁADZIE KARNYM W TRZEBINI


Przekazywanie środków finansowych z zewnątrz dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Trzebini odbywa się za pośrednictwem przekazów pocztowych lub przelewów bankowych na rachunek:


Zakład Karny w Trzebini,
ul. Słowackiego 70, 32-540 Trzebinia

NBP O/O Kraków

nr: 95 1010 1270 0017 8813 9120 0000


Przy dokonywaniu wpłat, w tytule przelewu należy dokładnie podać dane osadzonego: imię, nazwisko i imię ojca osadzonego.ZASADY ODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
OSADZONYCH BĘDĄCYCH PACJENTAMI AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH
ZAKŁADU KARNEGO W TRZEBINI


 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej, będącej własnością Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Trzebini odbywa się na pisemny wniosek pacjenta lub innej osoby upoważnionej przez pacjenta. Wzór wniosku dostępny jest tutaj.

 2. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi przebywającemu w Zakładzie Karnym w Trzebini po potwierdzeniu jego tożsamości w systemie Noe.NET.

 3. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi uprzednio przebywającemu w Zakładzie Karnym w Trzebini:

 4. w przypadku kontaktu osobistego – po okazaniu przez niego dowodu tożsamości;

 5. w przypadku wniosków nadesłanych pocztą - po weryfikacji na podstawie danych osobowych i adresu podawanych przez osadzonego we wniosku z danymi zawartymi w systemie Noe.NET.

 6. Dokumentacja udostępniana jest osobie upoważnionej za okazaniem dowodu tożsamości oraz, jeśli zachodzi taka okoliczność, przedstawieniu stosownych dokumentów umocowujących przedstawicielstwo bądź upoważnienie pacjenta.

 7. Po śmierci pacjenta, prawo do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za jego życia lub osoba, która w chwili zgonu była jego przedstawicielem ustawowym.

 8. Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się z zachowaniem poufności danych i ochrony danych osobowych.

 9. Dokumentację medyczną udostępnia się odpłatnie w następujących formach:

 1. wyciągu, odpisu;

 2. kopii lub wydruku;

 3. na informatycznym nośniku danych.


 1. Opłaty za udostępnienie dokumentacji, o której mowa w § 4 pkt 2 i 3 pobiera się w następującej wysokości:

 1. za sporządzenie wyciągu lub odpisu – 8,70 zł za jedną stronę;

 2. za sporządzenie kopii albo wydruku – 0,30 zł za każdą stronę;

 3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,70 zł

 1. Opłat, o których mowa w pkt 8 nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Określenia wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji dokonuje personel ambulatorium, po otrzymaniu wniosku o którym mowa w pkt 1 i ustaleniu zakresu dokumentacji i formy w jakiej ma ona zostać udostępniona.

 2. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się:

 1. w przypadku pacjentów osadzonych aktualnie w jednostce - z konta depozytowego wnioskodawcy;

 2. w przypadku wniosków wpływających spoza zakładu karnego - przelewem na konto Zakładu Karnego w Trzebini, NBP o/o Kraków nr: 09 1010 1270 0017 8822 3100 0000 wpisując w tytule przelewu „opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej” wraz z określeniem imienia i nazwiska pacjenta, którego dokumentacja ma być udostępniona.

 1. Po wniesieniu stosownej opłaty następuje sporządzenie kopii, wyciągu, odpisu, wydruku lub udostępnienia dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych. Dokumentacja ta jest zabezpieczana w kopercie przed nieuprawnionym dostępem osób postronnych. Koperta z dokumentacją medyczną doręczana jest wnioskodawcy za pokwitowaniem, bądź przesyłana pocztą, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 


 

INSPEKTOR OCHORY DANYCH OSOBOWYCH

W ZAKŁADZIE KARNYM W TRZEBINI

 

mjr. Zbigniew Machaj

tel.: 32 611 59 40

email: zbigniew.machaj2@sw.gov.pl


 Rejestry, ewidencje, archiwa

W ZK w Trzebini funkcjonuje archiwum zakładowe, do którego dostęp mają uprawnione podmioty, po złożeniu odpowiedniego wniosku.
 
 
 

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego są to dokumenty - w rozumieniu ustawy- w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu Karnego w Trzebini , imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego lub jego Zastępcy.

Wzory druków

brak wzorów.

Ważne ogłoszenia

 

KOMUNIKAT - INFORMACJA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH


Administracja Zakładu Karnego w Trzebini informuje, że w dniu 9 grudnia br. III tura widzeń zostaje przeznaczona na spotkanie mikołajkowe dla skazanych i ich rodzin biorących udział w programie integracji rodzin. IV tura widzeń odbędzie się planowo o godz. 14:30.


Identyfikator Jednostki

69

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Krzysztof Jaworek o 2018-03-15 15:32

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Docelowi odbiorcy

Wszyscy użytkownicy witryny

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Paweł Marchajski o 2018-12-03 10:49

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

.

AdresWytwarzajacy

Piotr Jachim

Akty prawneWytwarzajacy

Piotr Jachim

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Piotr Jachim

Fundusze unijneWytwarzajacy

Piotr Jachim

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Piotr Jachim

NabórWytwarzajacy

Piotr Jachim

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Piotr Jachim

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Piotr Jachim

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Piotr Jachim

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Piotr Jachim

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Piotr Jachim

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Paweł Marchajski

StatusWytwarzajacy

Piotr Jachim

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Piotr Jachim

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Krzysztof Jaworek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Piotr Jachim

Wzory drukówWytwarzajacy

Piotr Jachim

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Piotr Jachim

KierownictwoWytwarzajacy

Piotr Jachim

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.