Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Tarnów Mościce

Jednostka

Zakład Karny Tarnów Mościce

Adres

Zakład Karny Tarnów-Mościce
Jędrzeja Śniadeckiego 9
 33-101
 Tarnów - Mościce
 (14) 631 93 00 / (14) 631 93 05

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Kraków

Status

 • Jednostka działa na podstawie ustawy z 09.04.2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr. 79 poz. 523 ze zm.)
 • Zakład Karny Tarnów-Mościce został utworzony zarządzeniem 81/68/CZW Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.1968 r.
 • Zakład Karny w Tarnowie-Mościce jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej.
 •  

  Kierownictwo

  Dyrektor Zakładu Karnego:
  ppłk mgr Dariusz Reszka
  Tel./Fax: +48 14 631 93 11 / +48 14 631 93 05
   
  Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego:
  mjr mgr Juliusz Mirtyński 
  Tel./Fax: +48 14 631 93 12 / +48 14 631 93 05
   
  Rzecznik prasowy:
  mjr mgr Przemysław Renda
  Tel./Fax: +48 14 631 93 22 / +48 14 631 93 05
  Tel. kom. 605 999 853
    

  Struktura Organizacyjna

  W skład struktury organizacyjnej wchodzą:
 • Dział Ochrony
 • Dział Penitencjarny
 • Dział Kwatermistrzowski
 • Dział Ewidencji
 • Dział Finansowy
 • Służba Zdrowia
 • Zespół Informatyki i Łączności
 •  
  oraz stanowiska samodzielne:
 • d/s Kadr
 • d/s Zatrudnienia
 • d/s BHP
 • d/s Organizacyjno-Prawnych
 • obsługi Sekretariatu
 •  
  Struktura zatrudnienia:
 • służbę pełni 101 funkcjonariuszy
 • na stanowiskach cywilnych pracuje 11 osób, łącznie na 5,7 etatu
 • Podmioty Współpracujące

  Jednostka współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi na zasadach określonych w Ustawie o Służbie Więziennej oraz innych powiązanych aktach prawnych.

  Przedmiot działalności

  Oświadczenie majątkowe

  brak

  Majątek Służby Więziennej

  W zakresie majątku nieruchomego Zakład Karny Tarnów-Mościce zajmuje nieruchomość zabudowaną o powierzchni całkowitej 2,037 ha.
  Do lipca 1995 r. nieruchomość pozostawała w dyspozycji Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie-Mościcach, po czym nastąpiło jej wykupienie przez Skarb Państwa.

  Zamówienia publiczne

  Informacje znajdują się na poniższej stronie w zakałdce Zamówienia:

  Współpraca międzynarodowa

  Jednostka aktualnie nie prowadzi współpracy na szczeblu międzynarodowym

  Fundusze unijne

  Unia Europejska w Zakładzie Karnym w Tarnowie - Mościcach
  W lipcu 2008 roku Centralny Zarząd Służby Więziennej podpisał umowę o dofinansowanie projektu systemowego, który jest realizowany w ramach jednego z 6 Programów Operacyjnych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   W okresie od dnia 1 sierpnia 2008 r. do 30 listopada 2012 r., Zakład Karny w Tarnowie – Mościcach realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu obywania kary pozbawienia wolności. Projekt posiada charakter systemowy i realizowany jest przez 128 jednostek penitencjarnych – Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych – w tym Zakład Karny w Tarnowie - Mościcach.
  Cel projektu
  Głównym celem projektu jest opracowanie – na poziomie różnych instytucji świadczących pomoc osobom pozbawiony wolności - jednolitego systemu wsparcia, który na etapie odbywania kary przez osobę skazaną pozwoli na podjęcie szeroko zakrojonych działań zmierzających do niwelowania stopnia ich wykluczenia społecznego oraz marginalizacji na rynku pracy. System pozwoli także na określenie potrzeb osób odbywających karę pozbawienia wolności, ustalenie zasad ich uczestnictwa w cyklu aktywizacji zawodowej, stwierdzenie ich predyspozycji zawodowych, prowadzenie poradnictwa psychologicznego i edukacji z zakresu m.in. podstaw prawa, szkolenia językowego oraz komputerowego. Tym samym powstanie takiego systemu przyczyni się do zmniejszenia stopnia powrotności do przestępstwa po opuszczeniu jednostki penitencjarnej dzięki wyposażaniu byłych więźniów w narzędzia w postaci wyuczonego zawodu, doświadczenia zawodowego czy na przykład wparcia instytucji rynku pracy.
  Uczestnictwo
  Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby pozbawione wolności, które zainteresowane są nabyciem, podniesieniem lub zmianą posiadanych już kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie posiadają nieodległe terminy zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności (tj. okres do zakończenia odbywania kary nie jest dłuższy niż 2 lata), albo nabyli uprawnienie do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Ponadto podczas procesu rekrutacji, uwzględniane jest pozytywne prognozowanie w przypadku ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, dające podstawy do przekonania, iż osoba pozbawiona wolności będzie po zwolnieniu przestrzegała porządku prawnego, a w szczególności po raz kolejny nie popełni przestępstwa.
  Rezultaty
  Podczas realizacji projektu zaplanowano przeprowadzenie ponad 2,5 tys. szkoleń/kursów w różnych zawodach dla skazanych - m.in. brukarz, magazynier, glazurnik, malarz pokojowy, krawiec, fryzjer, ogrodnik, kierowca wózków jezdniowych, kucharz, cukiernik, elektromonter, spawacz, palacz CO, stolarz, introligator, ślusarz, posadzkarz, opiekun osób starszych, czy dekarz. Każdemu z kursów czy szkoleń towarzyszą zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej.
  W Zakładzie Karnym w Tarnowie Mościcach w ramach projektu przeprowadzonych zostanie 20 cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych w postaci szkoleń kursowych – zawodowych oraz zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej. Zakład Karnym Tarnowie – Mościcach od października 2008 r. realizuje szkolenia kursowe dla skazanych w zawodach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, malarz – tapeciarz oraz stolarz. Ponadto do każdego ze szkoleń kursowych realizowane są zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz zamiennie zajęcia z zakresu obsługi komputera. Ze szkoleń i kursów w skali kraju skorzysta ponad 30 tys. osadzonych z czego w tutejszej jednostce objętych wsparciem zostanie min. 240 osadzonych.
  Jednocześnie jednym z rezultatów projektu jest modernizacja bazy dydaktycznej w 20 jednostkach, a w 108 stworzenie nowych sal edukacyjnych wyposażonych w sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń zawodowych dla skazanych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Utworzona w ramach projektu sala komputerowe na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie – Mościcach wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy, co stwarza możliwość objęcia skazanych dodatkowymi szkoleniami i kursami z wykorzystaniem stacjonarnych platform e-learningowych. Taki element projektu, bez wątpienia stanowi jego wartość dodaną.
  Pozostałymi kluczowymi rezultatami projektu, które zostały zdefiniowane we wniosku o dofinansowanie, są m.in.:
  1. obniżenie poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym byłych skazanych,
  2. podniesienie skuteczności readaptacji społecznej byłych skazanych poprzez umożliwienie zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych,
  3. połączenie działań realizowanych w jednostce penitencjarnej ze wsparciem instytucji i organizacji rynku pracy w ramach systemu aktywizacji zawodowo-społecznej,
  4. uzyskanie przez skazanych umiejętności zawodowych i społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z 6 Programów Operacyjnych i stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.
  Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki koncentruje swoje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

  Akty prawne

  Sposób załatwiania spraw

  Dyrektor Zakładu Karnego przyjmuje interesantów:
  • w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00
  • od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

  Rejestry, ewidencje, archiwa

  Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach posiada składnicę akt znajdującą się na terenie jednostki. Dokumentacja udostępniana jest wyłącznie dla celów służbowych. Czasowe wypożyczenie akt poza teren jednostki organizacyjnej Służby Więziennej może nastąpić tylko na pisemną prośbę organów uprawnionych do wglądu w określonego rodzaju dokumentację, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej.
  Poza składnicę akt nie udostępnia się dokumentów uszkodzonych, ewidencji zasobu składnicy akt oraz dokumentacji zastrzeżonej przez komórkę organizacyjną, która ją wytworzyła.

  Dokumenty urzędowe

  brak

  Wzory druków

  brak

  Ważne ogłoszenia

  Identyfikator Jednostki

  68

  StatusCreated

   

  StatusModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Struktura OrganizacyjnaCreated

   

  Struktura OrganizacyjnaModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Podmioty WspółpracująceCreated

   

  Podmioty WspółpracująceModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Przedmiot działalnościCreated

   

  Przedmiot działalnościModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Oświadczenie majątkoweCreated

   

  Oświadczenie majątkoweModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Majątek Służby WięziennejCreated

   

  Majątek Służby WięziennejModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Zamówienia publiczneCreated

   

  Zamówienia publiczneModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Współpraca międzynarodowaCreated

   

  Współpraca międzynarodowaModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Fundusze unijneCreated

   

  Fundusze unijneModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Akty prawneCreated

   

  Akty prawneModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Sposób załatwiania sprawCreated

   

  Sposób załatwiania sprawModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

   

  Rejestry, ewidencje, archiwaModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Dokumenty urzędoweCreated

   

  Dokumenty urzędoweModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Wzory drukówCreated

   

  Wzory drukówModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Ważne ogłoszeniaCreated

   

  Ważne ogłoszeniaModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Docelowi odbiorcy

  Bez docelowych odbiorców

  CopyID

   

  AdresCreated

  Utworzony przez Rafał Brożek o 2011-04-15 11:27

  AdresModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  KierownictwoCreated

   

  KierownictwoModified

  Zmodyfikowany przez Przemysław Renda o 2018-09-16 11:49

  Data wytworzenia

   

  Nabór

  Aktualnie jednostka nie prowadzi naboru.

  Projektowane akty prawne

  AdresWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  Akty prawneWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  Fundusze unijneWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  NabórWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  NabórCreated

   

  NabórModified

   

  Projektowane akty prawneWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  Projektowane akty prawneCreated

   

  Projektowane akty prawneModified

   

  Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

  Przemysław Renda

  Przedmiot działalnościWytwarzajacy

  Przemysław Renda

  Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  StatusWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

  Przemysław Renda

  Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  Wzory drukówWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  Zamówienia publiczneWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  KierownictwoWytwarzajacy

  Rafał Brożek

  Załączniki

  Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
  Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                            Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.