Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Tarnów

Jednostka

Zakład Karny Tarnów

Adres

Zakład Karny w Tarnowie
ul. Konarskiego 2
 33-100 Tarnów
 
 Tel: 14 623 51 00
Faks: 14 621 56 77

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Kraków

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09.04.2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).
  
 Zakład Karny w Tarnowie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej nie posiadającą osobowości prawnej i działającą na podstawie ww. ustawy.
  
 W obecnym kształcie Zakład Karny w Tarnowie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 06.02.2004r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej – i podlega organizacyjnie pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.
  

Kierownictwo

Kierownictwo Zakładu Karnego w Tarnowie:
  
1. ppłk Tomasz Wiercioch  – Dyrektor Zakładu Karnego
2. ppłk Antoni Serafin – Zastępca Dyrektora
3. ppłk Radosław Kryza – Zastępca Dyrektora
4. mjr Maciej Możdżeń  – Zastępca Dyrektora

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Tarnowie kieruje Dyrektor, który ma trzech zastępców. W skład struktury organizacyjnej ZK w Tarnowie wchodzą:
 1) kierownictwo i stanowiska samodzielne;
 2) dział penitencjarny;
 3) dział ochrony;
 4) dział ewidencji;
 5) dział finansowy ;
 6) dział kwatermistrzowski;
 7) służba zdrowia;
 8) dział kadr;
 9) dział organizacyjno - prawny;
 10) pion ochrony informacji niejawnych.
  
 2. W skład struktury organizacyjnej Zakładu Karnego w Tarnowie wchodzą 3 Oddziały Penitencjarne wykonujące m.in. zadania działu penitencjarnego w odniesieniu do przebywających tam osadzonych.
  
 3. W skład działu penitencjarnego wchodzi stanowisko ds. realizacji programów unijnych oraz stanowisko ds. zatrudnienia osadzonych.
 

Podmioty Współpracujące

Podmioty współpracujące z Zakładem Karnym w Tarnowie:
 
 1. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.
 3. Komenda Miejska Policji w Tarnowie.
 4. Straż Miejska w Tarnowie.
 5. Państwowa Straż Pożarna w Tarnowie.
 6. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie.
 7. Urząd Gminy w Wietrzychowicach.
 8. Urząd Miasta i Gminy w Tuchowie.
 9. Starostwo Powiatowe w Tarnowie.
 10. Urząd Miasta Tarnów.
 

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w kkw, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
 Do zadań SW w szczególności należy:
 prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu umiejętności zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno – oświatowych, wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego, zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i posług religijnych, ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw ze strony osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa, wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.


  

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Brak danych oświadczeń majątkowych.

Majątek Służby Więziennej

Majątek nieruchomy Zakładu Karnego w Tarnowie stanowią grunty, budynki i budowle.

Zamówienia publiczne

Zakład Karny w Tarnowie stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, która określa m.in. zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Tarnowie nie prowadzi obecnie współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Centralny Zarząd Służby Więziennej w roku 2008 podpisał umowy o dofinansowanie 4 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.4., które prowadzone będą do 2013 roku.
 
 Zakład Karny w Tarnowie realizuje dwa z nich:
 1) Projekt 3 pn. „Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.
 2) Projekt 1 pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane  z przywięziennymi ›Klubami Pracy‹”.
 Beneficjenci ostateczni projektu – czyli osoby, do których skierowane jest wsparcie - to osoby pozbawione wolności, zainteresowane  nabyciem, podniesieniem lub zmianą posiadanych już kwalifikacji zawodowych. Ponadto posiadają nieodległe terminy zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności (tj. okres do zakończenia odbywania kary nie jest dłuższy niż 2 lata, albo nabyli uprawnienie do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie).
  
 W ramach projektu nr 3 Tarnowski Zakład Karny od października 2008 roku realizuje kursy dla skazanych w zawodach: technolog robót wykończeniowych, brukarz, spawacz oraz monter instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Utworzono także salę komputerową, w której odbywają się niektóre zajęcia.
 Szkolenia te cyklicznie powtarzane są dla nowych uczestników w kolejnych latach. Do tej pory w ramach tego projektu zakończono realizację 10 szkoleń przyuczających do wykonywania zawodu oraz 6 aktywizacji zawodowych. Wsparciem objęto 132 beneficjentów ostatecznych (z czego 72 osoby skorzystały tylko z jednej formy wsparcia, natomiast 60 skazanych objęto pełnym cyklem szkoleniowym – tj. kursem wraz z aktywizacją zawodową).
 Obecnie rozpoczęto realizację 2 kolejnych kursów: spawacza oraz montera instalacji elektrycznych i teletechnicznych; W każdej z grup bierze udział po 12 osadzonych.
 W ramach projektu nr 1 do tej pory przeszkolono 145 skazanych, którzy podczas 9 szkoleń (tzw. „Przywięziennych Klubów Pracy”) zdobywali wiedzę nt. poruszania się na rynku pracy oraz sposobów aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.
 Jednocześnie ze środków tego projektu sfinansowano studia podyplomowe dla 4 funkcjonariuszy zatrudnionych w Zakładzie. Trzej inni skorzystali ze szkolenia „Trening Zastępowania Agresji”. Funkcjonariusze ci bezkosztowo  prowadzą zajęcia z więźniami.
 

Akty prawne

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
 
USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.
 

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności Zakładu Karnego w Tarnowie załatwia Dyrektor Zakładu Karnego. Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 
 W ZAKŁADZIE KARNYM:
 Dyrektor Zakładu Karnego przyjmuje interesantów codziennie w następujących godzinach:
 * poniedziałek 8.00 - 17.00
 * wtorek - piątek 8.00 - 15.00
  

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakład Karny w Tarnowie posiada własne archiwum zakładowe, do którego dostęp mają uprawnione osoby i podmioty po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Dokumenty urzędowe

Na chwilę obecną brak.

Wzory druków

Na chwilę obecną brak wzorów druków.

Ważne ogłoszenia

* Aktualności i ogłoszenia dotyczące Zakładu Karnego w Tarnowie znajdują się na stronie internetowej:
www.sw.gov.pl (Zakładka: Służba Więzienna --> Struktura --> Okręgowy Inspektorat SW w Krakowie --> Zakład Karny w Tarnowie). Link bezposredni: http://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-tarnowie
 
* Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie interntowej: www.zp.sw.gov.pl .
 
OGŁOSZENIE
 
Poszukujemy spadkobierców:
Ślusarczyk Tadeusz s. Tadeusza i Anieli
nr ewidencyjny PESEL: 40081703098
ostatnio zamieszkałego:
32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 5m6
 

Identyfikator Jednostki

67

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Zieliński o 2018-03-14 14:17

Data wytworzenia

 

Nabór

Na chwilę obecną brak informacji o naborze.

Projektowane akty prawne

Na chwilę obecną brak danych.

AdresWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Akty prawneWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Fundusze unijneWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

NabórWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

StatusWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Wzory drukówWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

KierownictwoWytwarzajacy

Łukasz Zieliński

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.