Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Pińczów

Jednostka

Zakład Karny Pińczów

Adres

Zakład Karny Pińczów
 3 Maja 34
 28-400
 Pińczów
 (41) 357 73 73 / (41) 357 73 72

Inspektorat

Tak

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Kraków

Status

Status prawny: Zakład Karny w Pińczowie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej nie posiadającą osobowości prawnej i działającą na podstawie ustawy z 9 kwietnia 2010 roku o Slużbie Więziennej (Dz. U.   Nr 79 poz.523)
W obecnym kształcie Zakład Karny w Pińczowie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 30/10 zm. Nr 17/12 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektorów oraz struktury organizacyjnej zakładów karnych i aresztów śledczych. 

Kierownictwo

 Dyrektor Zakładu Karnego
 kpt. Bogusław Grabarz
 tel: (41) 357 66 00
 Zastępca Dyrektora
 mjr  Przemysław Hajos
 tel: (41) 357 66 00
 Zastępca Dyrektora
 kpt. Agata Szóstak
 tel: (41) 357 66 00
 Rzecznik prasowy
 kpt. Miłosz Renda  
 tel: 605 329 906
 

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Pińczowie  kieruje Dyrektor Zakładu Karnego przy pomocy dwóch zastępców.
 W skład ZK w Pińczowie  wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 - dział ochrony
 - dział ewidencji
 - dział finansowy
 - dział kwatermistrzowski
 - dział służby zdrowia (w formie Zakładu Opieki Zdrowotnej)
 - dział penitencjarny
 - wyodrębnione oddziały  penitencjarne nr 1 i 2
 - oraz samodzielne stanowiska ds.kadr, łączności,  informatyki, bhp i zatrudnienia osadzonych,  sekretariatu i kancelarii tajnej, organizacyjno-prawnych
  
  
  
  
  
   
  
 

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny  w Pińczowie na szczeblu lokalnym współpracuje z :
Zespół Szkól Zawodowych w Pińczowie,
Gimnazjum nr 1 i 2 w Pińczowie,
Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie,
Szkola Podstawowa nr 1 w Pińczowie,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach filia w  Pińczowie,
Kosciół Katolicki - parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty  w   Pińczowie,
Kosciół Chrzescijan Wiary Ewangelicznej,
Związek Wyznaniowy Świadków Jehowy,
Kosciół Prawoslawny,
Kosciół Adwentystów Dnia Siódmego,
Muzeum Regionalne w Pińczowie
Starostwo Powiatowe w Pińczowie '
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pińczowie
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie 
Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie
Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie
Przedszkole nr 3 w Pińczowie
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Powiatowy Ośrodek Kultury, Edukacji i Sportu w Pińczowie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik" w Skowronnie Dolnym
Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia w Pińczowie 
Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO w Skarżysku Kamiennej
Fundacja Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Warszawie 
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie
Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie     

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
Do zadań Dyrektora Zakładu Karnego  w szczególności należy:
- koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nim,
- zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej,
- nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego szkół i zakładów  opieki zdrowotnej,
- racjonalne wykorzystanie środków finansowych,
- zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny,
- ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej,
- realizacja zadań wynikających z innych ustaw   
W ramach realizacji swoich zadań dyrektor zakładu karnego może wydawać zarządzenia, instrukcje lub wytyczne.
Zakład Karny w Pińczowie jest jednostką typu zamkniętego z wydzielonym oddziałem  półotwartym,   przeznaczonym dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy  i młodocianych, z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. Zakład jest przeznaczony dla 761 osadzonych.

Oświadczenie majątkowe

    

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Pińczowie posiada w trwałym  zarządzie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa wymienione w księdze wieczystej nr 20299 - Sąd Rejonowy w Pińczowie  IV  Wydział Ksiąg Wieczystych,     
Cakowita powierzchnia gruntów Zakladu Karnego w Pińczowie wynosi 21 127,00mkw.
 Rodzaj budynków wchodzących w skład kompleksu jednostki o łącznej powierzchni wynoszącej 9 372,10mkw:
 - Budynek zakwaterowania osadzonych z referatem przyjęć i
   zwolnień,
 - Budynek zakwaterowania osadzonych,
 - Budynek remizy p-poż,
 - Budynek rozdzielni NN i agregatu prądotwórczego,
 - Budynek garaży samochodowych,
 - Budynek administracyjno-gospodarczy,
 - Budynek biura przepustek i pokoi konwojowych.
    
  

Zamówienia publiczne

W przeprowadzaniu procedur przetargowych w ZK Pińczów stosuje się przepisy  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223 poz.1655 oraz z 2008r.     Nr 171, poz. 1058 z póź. zm.), która okresla zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, srodki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy wlasciwe w sprawach uregulowanych w ustawie.  Szczegółowe informacje dot. zamówień  dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Jednostka aktualnie nie prowadzi współpracy  na szczeblu międzynarodowym.

Fundusze unijne

 

Akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Zakładu Karnego w Pińczowie:
- Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. nr 79, poz. 523)
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.), 

porządek wewnętrzny oddział otwarty VI 2018

porządek wewnętrzny oddział półotwarty VI 2018

porządek wewnętrzny oddział zamknięty VI 2018

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań.
 Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej załatwiają:
 - Kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba, że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną;
 - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym wyżej;
 - Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Dyrektor Zakładu Karnego i jego Zastępca  przyjmują interesantów codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a w poniedziałki do godziny 17.00.
          Korespondencja z osadzonymi odbywa się jedynie na adres:  Zakład Karny ul. 3-go Maja 34, 28-400 Pińczów ze wskazaniem imienia, nazwiska i imienia ojca adresata.  

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2011nr 123 poz.698 z póź. zm.) określa działanie archiwów.  
 
W Zakładzie Karnym  w Pińczowie prowadzi się zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej  z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. 

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Pińczowie są to dokumenty - w rozumieniu ustawy - w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu Karnego w Pińczowie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego lub jego Zastępców.

Wzory druków

Brak wzorów druków.

Ważne ogłoszenia

 

Identyfikator Jednostki

66

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2018-06-19 13:30

Data wytworzenia

 

Nabór

Brak

Projektowane akty prawne

Brak

AdresWytwarzajacy

Roman Domagała

Akty prawneWytwarzajacy

Roman Domagała

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Roman Domagała

Fundusze unijneWytwarzajacy

Roman Domagała

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Roman Domagała

NabórWytwarzajacy

Roman Domagała

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Roman Domagała

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Roman Domagała

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Roman Domagała

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Roman Domagała

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Roman Domagała

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Roman Domagała

StatusWytwarzajacy

Roman Domagała

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Roman Domagała

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Roman Domagała

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Roman Domagała

Wzory drukówWytwarzajacy

Roman Domagała

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Roman Domagała

KierownictwoWytwarzajacy

Roman Domagała

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.