Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Pińczów

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Pińczów

Adres

Zakład Karny Pińczów
 3 Maja 34
 28-400
 Pińczów
 (41) 357 73 73 / (41) 357 73 72

Inspektorat

Tak

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Kraków

Status

Status prawny: Zakład Karny w Pińczowie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej nie posiadającą osobowości prawnej i działającą na podstawie ustawy z 9 kwietnia 2010 roku o Slużbie Więziennej (Dz. U.   Nr 79 poz.523)
W obecnym kształcie Zakład Karny w Pińczowie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 30/10 zm. Nr 17/12 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektorów oraz struktury organizacyjnej zakładów karnych i aresztów śledczych. 

Kierownictwo

 Dyrektor Zakładu Karnego
 kpt. Bogusław Grabarz
 tel: (41) 357 66 00
 Zastępca Dyrektora
 kpt. Przemysław Hajos
 tel: (41) 357 66 00
 Zastępca Dyrektora
 por. Agata Szóstak
 tel: (41) 357 66 00
 Rzecznik prasowy
 ppor. Krzysztof Władny 
 Tel./Fax: (41) 357 66 38
 

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Pińczowie  kieruje Dyrektor Zakładu Karnego przy pomocy dwóch zastępców.
 W skład ZK w Pińczowie  wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 - dział ochrony
 - dział ewidencji
 - dział finansowy
 - dział kwatermistrzowski
 - dział służby zdrowia (w formie Zakładu Opieki Zdrowotnej)
 - dział penitencjarny
 - wyodrębnione oddziały  penitencjarne nr 1 i 2
 - oraz samodzielne stanowiska ds.kadr, łączności,  informatyki, bhp i zatrudnienia osadzonych,  sekretariatu i kancelarii tajnej, organizacyjno-prawnych
  
  
  
  
  
   
  
 

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny  w Pińczowie na szczeblu lokalnym współpracuje z :
Zespół Szkól Zawodowych w Pińczowie,
Gimnazjum nr 1 i 2 w Pińczowie,
Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie,
Szkola Podstawowa nr 1 w Pińczowie,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach filia w  Pińczowie,
Kosciół Katolicki - parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty  w   Pińczowie,
Kosciół Chrzescijan Wiary Ewangelicznej,
Związek Wyznaniowy Świadków Jehowy,
Kosciół Prawoslawny,
Kosciół Adwentystów Dnia Siódmego,
Muzeum Regionalne w Pińczowie
Starostwo Powiatowe w Pińczowie '
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pińczowie
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie 
Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie
Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie
Przedszkole nr 3 w Pińczowie
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Powiatowy Ośrodek Kultury, Edukacji i Sportu w Pińczowie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik" w Skowronnie Dolnym
Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia w Pińczowie 
Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO w Skarżysku Kamiennej
Fundacja Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Warszawie 
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie
Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie     

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
Do zadań Dyrektora Zakładu Karnego  w szczególności należy:
- koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nim,
- zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej,
- nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego szkół i zakładów  opieki zdrowotnej,
- racjonalne wykorzystanie środków finansowych,
- zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny,
- ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej,
- realizacja zadań wynikających z innych ustaw   
W ramach realizacji swoich zadań dyrektor zakładu karnego może wydawać zarządzenia, instrukcje lub wytyczne.
Zakład Karny w Pińczowie jest jednostką typu zamkniętego z wydzielonym oddziałem  półotwartym,   przeznaczonym dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy  i młodocianych, z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. Zakład jest przeznaczony dla 761 osadzonych.

Oświadczenie majątkowe

    

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Pińczowie posiada w trwałym  zarządzie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa wymienione w księdze wieczystej nr 20299 - Sąd Rejonowy w Pińczowie  IV  Wydział Ksiąg Wieczystych,     
Cakowita powierzchnia gruntów Zakladu Karnego w Pińczowie wynosi 21 127,00mkw.
 Rodzaj budynków wchodzących w skład kompleksu jednostki o łącznej powierzchni wynoszącej 9 372,10mkw:
 - Budynek zakwaterowania osadzonych z referatem przyjęć i
   zwolnień,
 - Budynek zakwaterowania osadzonych,
 - Budynek remizy p-poż,
 - Budynek rozdzielni NN i agregatu prądotwórczego,
 - Budynek garaży samochodowych,
 - Budynek administracyjno-gospodarczy,
 - Budynek biura przepustek i pokoi konwojowych.
    
  

Zamówienia publiczne

W przeprowadzaniu procedur przetargowych w ZK Pińczów stosuje się przepisy  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223 poz.1655 oraz z 2008r.     Nr 171, poz. 1058 z póź. zm.), która okresla zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, srodki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy wlasciwe w sprawach uregulowanych w ustawie.  Szczegółowe informacje dot. zamówień  dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Jednostka aktualnie nie prowadzi współpracy  na szczeblu międzynarodowym.

Fundusze unijne

 

Akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Zakładu Karnego w Pińczowie:
- Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. nr 79, poz. 523)
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.), 

 

Porządek wewnętrzny oddział otwarty

Porządek wewnętrzny oddział półotwarty

Porządek wewnętrzny oddział zamknięty

 

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań.
 Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej załatwiają:
 - Kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba, że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną;
 - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym wyżej;
 - Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Dyrektor Zakładu Karnego i jego Zastępca  przyjmują interesantów codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a w poniedziałki do godziny 17.00.
          Korespondencja z osadzonymi odbywa się jedynie na adres:  Zakład Karny ul. 3-go Maja 34, 28-400 Pińczów ze wskazaniem imienia, nazwiska i imienia ojca adresata.  

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2011nr 123 poz.698 z póź. zm.) określa działanie archiwów.  
 
W Zakładzie Karnym  w Pińczowie prowadzi się zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej  z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. 

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego w Pińczowie są to dokumenty - w rozumieniu ustawy - w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu Karnego w Pińczowie, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego lub jego Zastępców.

Wzory druków

Brak wzorów druków.

Ważne ogłoszenia

      

                                                                                                            Pińczów  9   marca  2016r.

    

 

 

INFORMACJA

       O  ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJATKU RUCHOMEGO

 

 

            Na podstawie § 7 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r.                w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,     w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r Nr 114, poz. 761)              Zakład Karny w Pińczowie informuje, że posiada zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania.

 

 

 

Lp.

Nazwa

Jednostka

miary

Ilość

Ocena stanu użytkowego składników*

%

zużycia

[%]

Cena jednostkowe w  

1

Fotel obrotowy do stan. komp.

szt.

14

UWU

99

1,70

2

Fotel do stan. komp.

szt.

4

UWU

99

1,70

3

Krzesło obrotowe PRESTIGE

szt.

3

UWU

99

1,70

4

Krzesło obrotowe ACORD

szt.

2

UWU

99

1,70

5

Fotel obrot. lekarski

szt.

7

UWU

99

1,70

6

Krzesło wyściełane

szt.

3

UWU

99

0,85

7

Biurko

szt.

6

UWU

99

3,50

8

Szafka przyłóżkowa szpitalna metalowa

szt.

1

UWU

99

0,80

9

Stół więzienny metal. – drew. mały

szt.

8

UWU

99

0,60

10

Stolik pod telefon

szt.

2

UWU

99

0,20

11

Narożnik do biurka komputerowego

szt.

1

UWU

99

0,20

12

Szafa koszarowa

szt.

5

UWU

99

3,00

13

Taboret więzienny

szt.

15

UWU

99

0,40

14

Biurko pod komputer

szt.

1

UWU

99

3,50

15

Biurko

szt.

3

UWU

99

3,50

16

Krzesło biurowe wyściełane ISO

szt.

15

UWU

99

1,70

17

Stół konferencyjny

szt.

1

UWU

99

2,00

18

Szafka przyłóżkowa szpitalna

szt.

3

UWU

99

0,80

19

Biurko lekarskie

szt..

1

UWU

99

4,00

20

Łóżko metalowe więzienne

szt.

2

UWU

99

Cena złomu

21

Stolik pod telefon

szt.

1

UWU

99

0,20

22

Firanka

mb

4,80 mb

UWU

99

0,20

23

Zasłony do okien

mb

4 mb

UWU

99

0,20

24

Karnisz do okien

szt.

1

UWU

99

0,30

25

Roleta okienna

szt.

3

UWU

99

1,00

26

Wieszak stojący

para

1

UWU

99

1,00

27

Roleta okienna

szt.

18

UWU

99

1,00

28

Verticale

szt.

1

UWU

99

2,00

29

Przełącznik drukarki

szt.

1

UWU

99

0,20

30

Szafa biblioteczna

szt.

1

UWU

99

2,00

31

Kserokopiarka CANON NP 6317

szt.

1

UWU

99

2,00

32

Bluza więzienna

szt.

154

UWU

99

0,27

33

Spodnie więzienne

szt.

155

UWU

99

0,26

34

Koszula więzienna

szt.

95

UWU

99

0,19

35

Piżama

kpl.

95

UWU

99

0,41

36

Trzewiki

para

40

UWU

99

0,34

37

Półbuty

para

94

UWU

99

0,34

38

Prześcieradło

szt.

1395

UWU

99

0,15

39

Ścierka

szt.

192

UWU

99

0,04

40

Ręcznik frota

szt.

1489

UWU

99

0,08

41

Poszewka bawełniana mała

szt.

736

UWU

99

0,02

42

Koc więzienny

szt.

200

UWU

99

0,55

43

Materac

kpl.

75

UWU

99

3,43

44

Rękawice robocze

para

72

UWU

99

0,02

45

Poduszka mała

szt.

89

UWU

99

0,45

46

Kurtka zimowa sukienna

szt.

1

UWU

99

2,50

47

Ubranie kucharza białe

kpl.

4

UWU

99

3,81

48

Płaszcz płócienny biały – fartuch kucharza

szt.

3

UWU

99

0,38

49

Czapka kucharza

szt.

20

UWU

99

0,05

50

Buty gumowe

para

7

UWU

99

0,38

51

Obuwie o spodach przeciw poślizgowych

para

2

UWU

99

0,74

52

Worek na odzież - znormalizowany

szt.

31

UWU

99

0,19

53

Spodnie robocze

szt.

21

UWU

99

0,33

54

Bluza robocza

szt.

10

UWU

99

0,27

55

Czapka robocza

szt.

10

UWU

99

0,05

56

Koszula flanelowa

szt.

30

UWU

99

0,23

57

Motopompa PO-5M-800

szt.

1

NN

99

Cena złomu

58

Telefon komórkowy NOKIA

szt.

14

UWU

99

1,00

59

Telefon komórkowy SAMSUNG

szt.

4

UWU

99

1,00

* OCENA STANU UŻYTKOWEGO SKŁADNIKÓW

 

UWU      utraciły wartości użytkowe

NN – nie nadaje się do dalszego użytkowania, a naprawa jest nieopłacalna,

 

Dodatkowe informacje:

1.       Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów              z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

2.       Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

3.       Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione              w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.   (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

4.       Szczegółowe informacje dotyczące zbędnego i zużytego majątku można uzyskać pod numerem telefonu:

             (041) 357-66-39  por. Roman Domagała,

             (041) 357-66-76  por. Piotr Szczubiał.

5.       Wnioski o nieodpłatne przekazanie wyżej wymienionych składników majątku ruchomego należy składać do dnia  24.03.2016 r.

 

 

                                                                                       Podpisał:

          

              Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie                   kpt. Bogusław Grabarz 

      

Identyfikator Jednostki

66

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Roman Domagała o 2016-09-26 09:54

Data wytworzenia

 

Nabór

Brak

Projektowane akty prawne

Brak

AdresWytwarzajacy

Roman Domagała

Akty prawneWytwarzajacy

Roman Domagała

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Roman Domagała

Fundusze unijneWytwarzajacy

Roman Domagała

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Roman Domagała

NabórWytwarzajacy

Roman Domagała

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Roman Domagała

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Roman Domagała

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Roman Domagała

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Roman Domagała

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Roman Domagała

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Roman Domagała

StatusWytwarzajacy

Roman Domagała

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Roman Domagała

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Roman Domagała

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Roman Domagała

Wzory drukówWytwarzajacy

Roman Domagała

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Roman Domagała

KierownictwoWytwarzajacy

Roman Domagała

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.