Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Nowy Sącz

Jednostka

Zakład Karny Nowy Sącz

Adres

Zakład Karny Nowy Sącz
 Pijarska 1
 33-300 Nowy Sącz
 (18) 448 56 00 / (18) 448 56 09

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Kraków

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej  (Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.). Zakład Karny w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i działającą na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego
mjr Bogusław Kawończyk
telefon: 18 448 56 01
  
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr mgr Krzysztof Borończyk
telefon: 18 448 56 01
  
Oficer prasowy
kpt. mgr Łukasz Chruślicki
telefon: 18 448 56 01

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Nowym Sączu kieruje Dyrektor Zakładu Karnego przy pomocy zastępcy.
W skład Zakładu Karnego w Nowym Sączu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 •  dział penitencjarny,
 •  dział ochrony,
 •  dział ewidencji,
 •  dział finansowy,
 •  dział kwatermistrzowski,
 •  dział służby zdrowia
 oraz samodzielne stanowiska ds.:
 •  kadr,
 •  informatyki i łączności,
 •  zatrudnienia osadzonych i bhp,
 •  sekretariatu i kancelarii tajnej,
 •  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 •  radca prawny.

Podmioty Współpracujące

 1. Kościół Wyznania Rzymskokatolickiego,
 2. Grupa wolontariuszy wyżej wymienionego kościoła,
 3. Kościół Wyznania Zielonoświątkowego,
 4. Związek Wyznaniowy Świadków Jehowy,
 5. Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau,
 6. Gmina Żydowska w Krakowie,
 7. Urząd Miasta Nowego Sącza,
 8. Szkoły i placówki wychowawcze z terenu powiatu nowosądeckiego współpracujące w ramach „Lekcji wychowawczych”,
 9. Zespół Szkół nr 1 w ramach readaptacji społecznej poświęconej Zbrodni Katyńskiej,
 10. Związek Sybiraków w Nowym Sączu,
 11. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
 12. Gimnazjum w Tabaszowej w ramach realizowanych okolicznościowych imprez dla dzieci osadzonych,
 13. Gimnazjum Sióstr Michalitek z Mochnaczki,
 14. Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Sączu,
 15. Klub Sportowy MKS Sandecja Nowy Sącz,
 16. Nowosądeckie Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta,
 17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
 18. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu,
 19. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Krokus” w Nowym Sączu,
 20. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczego Hufca Pracy w Nowym Sączu,
 21. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu,
 22. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości,
 23. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zamiejscowy w Nowym Sączu,
 24. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
 25. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”.

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Nowym Sączu jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności. Jednostka przeznaczona jest dla mężczyzn:
 •    skazanych recydywistów penitencjarnych,
 •    tymczasowo aresztowanych.

Do pobrania plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2011 rok.

Do pobrania plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2012 rok.

Oświadczenie majątkowe

W zakresie gospodarki budżetowej jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), wykonując zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia.

Majątek Służby Więziennej

Decyzją z dnia 10.02.1995 roku Urząd Rejonowy w Nowym Sączu oddał w zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Zakładu Karnego w Nowym Sączu nieruchomość Skarbu Państwa znajdującą się w Nowym Sączu przu ulicy Pijarskiej 1 i składjącą się z działki gruntowej nr 22 w obrębie nr 29 o powierzchni 19,9 ara oraz działki nr 26 w obrębie nr 29 o powierzchni 66,3 ara wraz z ich zabudową.

Zamówienia publiczne

Zakład Karny w Nowym Sączu realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych znajdują się szczegółowe informacje.

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Nowym Sączu prowadzi współpracę międzynarodową z więzieniem Veznici Kurim z Republiki Czeskiej.

Fundusze unijne

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakład Karny w Nowym Sączu realizuje od 2008 roku Projekt 1.27, tj. Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akty prawne

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny Wykonawczy.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Sposób załatwiania spraw

Prośby, wnioski i skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań.
  
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00,
Wtorek: 8.00-15.00,
Środa: 8.00-15.00,
Czwartek: 8.00-15.00,
Piątek: 8.00-15.00.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Nowym Sączu funkcjonuje archiwum zakładowe, do którego dostęp mają uprawnione podmioty, po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego są to dokumenty - w rozumieniu ustawy - w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Zakładu Karnego w Nowym Sączu, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego lub jego Zastępcy.
 
 
 

Wzory druków

Brak wzorów.

Ważne ogłoszenia

Brak ważnych ogłoszeń.

Identyfikator Jednostki

64

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Igor Kalinowski o 2012-09-20 12:04

Data wytworzenia

 

Nabór

W obecne chwili jednostka nie prowadzi naboru.

Projektowane akty prawne

Brak projektowanych aktów prawnych.

AdresWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Akty prawneWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Fundusze unijneWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Igor Kalinowski

NabórWytwarzajacy

Igor Kalinowski

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Igor Kalinowski

StatusWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Wzory drukówWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Igor Kalinowski

KierownictwoWytwarzajacy

Igor Kalinowski

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.