Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Kraków - Nowa Huta

Jednostka

Zakład Karny Kraków - Nowa Huta

Adres

Zakład Karny Kraków - Nowa Huta
 Spławy 2
 31-988
 Kraków
 (12) 643 83 00 / (12) 645 15 54

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Kraków

Status

 Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie utworzony został z dniem 1 czerwca 1960 r na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości wydanego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa ( Dz.U. 39, Nr 68, poz. 457)
 Organizację wewnętrzną reguluje Zarządzenie Organizacyjne nr 5/2005  z dnia 30 listopada 2005 r. Wydane na podstawie Decyzji Dyrektora Okręgowego w Krakowie z dnia 23 listopada 2005 r.
 

Kierownictwo

Dyrektor
ppłk mgr Jacek Mróz
Tel./Fax: 012 643 83 00
 Zastępca Dyrektora
kpt. mgr Maciej Niemiec
Tel./Fax: 012 643 83 00
Rzecznik prasowy
kpt. mgr Maciej Niemiec
Tel./Fax: 012 643 83 12
 

Struktura Organizacyjna

W skład  Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie wchodzą następujące komórki organizacyjne :
Dyrektor
Zastępca Dyrektora
dział penitencjarny
dział ochrony
dział ewidencji
dział finansowy
dział kwatermistrzowski
służba zdrowia
 inspektor ds. kadr
 inspektor ds. informatyki
starszy inspektor ds. zatrudnienia i BHP
starszy instruktor ds. sekretariatu i kancelarii tajnej.

Podmioty Współpracujące

 • Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej ,,Parasol"
 • Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Stowarzyszenie ,,Inter Caetera"
 • Centrum Integracji Społecznej w Krakowie
 • Liga Obrony Kraju w Bochni
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Świecki Ruch Misyjny ,,Epifania"
 • Nowohuckie Centrum Kultury
 • Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
 • Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Krakowskiej w Krakowie
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 78 w Krakowie
 • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
 • Wspólnota Anonimowych Alkoholików.

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie realizuje, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności.
 Do podstawowych zadań Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie należy:
 zapewnienie osobom osadzonym i skazanym na karę pozbawienia wolności przestrzegania ich praw , w szczególności humanitarnych warunków, opieki zdrowotnej i religijnej, poszanowania godności, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym, resocjalizowanie osób pozbawionych wolności przez nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, organizowanie pracy prowadzącej do zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie.
 Do przedmiotu działalności należy zaliczyć również współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współudział w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi.
 


 Plan Działalności

Zakładu Karnego w Krakowie Nowej – Huciena 2012 r.
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

Mierniki określające stopień realizacji celuOdniesienie do
L.p. Cel nazwa Planowana wartość do Najważniejsze zadania służące realizacji celu dokumentu
osiągnięcia na koniec roku,o charakterze

którego dotyczy planstrategicznym
1 2 3 4 5 6
1

Cel oraz zadania1. Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach


służące jego realizacji
Odsetek osadzonych, którzy mają


penitencjarnych poprzez kontynuację działań


odnoszą się dozapewnioną kodeksową normę 3m2
100% obejmujących przesuwanie funkcjonariuszy z


zapisów:powierzchni celi mieszkalnej


likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych,


- Projektu strategiiw wyniku zastosowania elektronicznych systemów


„Sprawne państwo”

Zwiększenie skuteczności
bezpieczeństwa.


- Dokumentu

i bezpieczeństwa wykonywania
„Skuteczny wymiar

kary pozbawienia wolności oraz
% zaludnienia w zakładach karnych
99% 2. Rozszerzenie zakresu i możliwości stosowania Systemu


sprawiedliwości-

resocjalizacji i readaptacji
i aresztach śledczych
Dozoru Elektronicznego – umożliwienie orzekania


działania

społecznej osób skazanych na
w wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia


Ministerstwa

kary ograniczenia i pozbawienia
liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy


wolności odbywana będzie w systemie dozoru


Sprawiedliwości na

wolności (z uwzględnieniem osób
SW skierowanych do realizacji zadań


elektronicznego.


500 dni” z sierpnia

poddanych probacji)
ochrony wewnętrznej, pozyskanych
-----2010r.w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy


3. Uszczelnienie systemów ochrony jednostek


z likwidowanych posterunków uzbrojonych


penitencjarnych. Wykonanie przepisów Ustawy


Liczba urządzeń służących do wykrywania


o przeciwdziałaniu narkomanii.


przedmiotów niebezpiecznych


i niedozwolonych, w szczególności
-----narkotyków i substancji psychotropowychCZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2012

Mierniki określające stopień realizacji celu
L.p. Cel nazwa Planowana wartość do Najważniejsze zadania służące realizacji celu
osiągnięcia na koniec roku,

którego dotyczy plan
1 2 3 4 5
1Kraków 29.12.2011


Dyrektor Zakładu Karnego Kraków Nowa Huta

mjr mgr Jacek Mróz

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie

za rok 2011CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011.


Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu


nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m² powierzchni celi mieszkalnej100 %

100 %1.Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3m kwadratowych% zaludnienia w zakładzie karnym97 %94,9 %


2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności


Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania


240231

1.Wykonywanie obowiązków statutowych jednostki

2.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

3.Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładu karnego, rodzinom tych osób .

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011

Miernik „liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania „ nie został osiągnięty.

Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania w pierwszych trzech kwartałach 2011 przekraczała planowana wartość wykonania, natomiast nie wykonanie planowanej wartości w czwartym kwartale spowodowane było spadkiem zaludnienia populacji skazanych do 94,86 %.

Por. mgr Niemiec Maciej

Kraków 30.03.2012 kierownik jednostki

 

Plany działalności, sprawozdania oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013

Sprawozdanie o kontroli zarządczej za rok 2013

 

 

Plan 2014Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 01-III-2001 Zakład Karny otrzymał w trwały zarząd nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 2 o pow. 13457 m2 obr 19 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącą własność Skarbu Państwa . Wartość nieruchomości 2 498 303 zł ( słownia : dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzy zł )

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizowane są na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2010.Nr 113, poz.759 j.t.).

Współpraca międzynarodowa

Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

W Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie  realizowany jest projekt pt. „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest niesienie pomocy skazanym pod względem: podniesienia ich kwalifikacji zawodowych, pozyskania umiejętności, które przyczynią się do aktywnego poszukiwania pracy bezpośrednio po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, zmotywowania do działania, podniesienia ich samooceny, ułatwienia powrotu na trudny w dzisiejszych czasach rynek pracy oraz podanie wskazówek w jaki sposób sprostać wymogom stawianym przez potencjalnych pracodawców a także wpłynięcia na nawiązywanie pozytywnych relacji ze społeczeństwem po odbyciu kary.

Akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Zakadu Karnego w Krakowie Nowej Hucie:
- Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej wraz z aktami wykonawczymi (Dz. U. nr 79, poz. 523)
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz.1493)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz.1902 z późn. zm.),

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie załatwia Dyrektor Zakładu Karnego.
Skargi dotyczące działalności Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie oraz postępowania funkcjonariusza Służby Więziennej załatwiają:
- Dyrektor jednostki - jeżeli skarga jest do niego adresowania, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej.
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie i jego Zastępca przyjmują w dni robocze w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30.
 Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).
 Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Przy Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie działa archiwum zakładowe,  dostęp do danych zawartych w rejestrze podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.

Dokumenty urzędowe

 

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

 

Realizacja widzeń od dnia 01.01.2012 roku

1. Widzenia dla skazanych odbywają się we wtorki, piątki i soboty. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy i soboty.
2. Widzenia o których mowa w ust. 1 odbywają się w sali widzeń w trzech turach:
a) I tura o godziny 9.00
b) II tura o godziny 11.30
c) III tura o godziny 14.00
3. Widzenia odbywają się według kolejności zgłoszeń odwiedzających
4. Na jedną turę przyjmuje się nie więcej niż 20 zgłoszeń, niezależnie od sposobu ich udzielenia. Zgłoszenie na widzenie należy dostarczyć nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem tury.
5. Widzenia dłuższe, dodatkowe lub połączone mogą być wykorzystane:
- wtorek i piątek wyłącznie po I turze
- sobota wyłącznie po I lub II turze
6. We wtorki i piątki III tura przeznaczona jest wyłącznie do realizacji widzeń określonych w art. 138§1 pkt. 2 kkw tzn. zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej.
7. Dyrektor w indywidualnych uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizacje widzenia:
- w inny dzień niż określony w ust. 1
- w innych godzinach niż określone w ust. 2
 
Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie informuje, o zbędnych składnikach majątku ruchomego :

Identyfikator Jednostki

63

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Akty prawneCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Marek Szczepanik o 2011-06-16 12:20

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Maciej Niemiec o 2011-09-01 13:54

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Dorota Twarowska o 2014-03-25 09:50

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Maciej Niemiec o 2013-12-31 10:22

Data wytworzenia

2011-06-16 00:00

Nabór

 

Projektowane akty prawne

 

AdresWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Akty prawneWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Fundusze unijneWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Maciej Niemiec

NabórWytwarzajacy

Maciej Niemiec

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Maciej Niemiec/ Lipowiecki Artur

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Maciej Niemiec

StatusWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Niemiec Maciej

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Wzory drukówWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Maciej Niemiec

KierownictwoWytwarzajacy

Maciej Niemiec

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.