Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Kielce

Jednostka

Areszt Śledczy Kielce

Adres

Areszt Śledczy Kielce
 Zagnańska 155
 25-563
 Kielce
 (41) 331 40 91 / (41) 331 44 19

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Kraków

Status

Areszt Śledczy w Kielcach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 09.04.2010r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2014 poz.1415 z późn. zm.).
 Areszt został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.08.1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 27).
 

Kierownictwo

 Dyrektor
 płk Krzysztof Czekaj
 Tel./Fax: +48 41 331-40-91
 Z-ca dyrektora
 ppłk Michał Gula
 Tel./Fax: +48 41 331-40-91
 Z-ca dyrektora
 ppłk Renata Kosakiewicz
 Tel./Fax: +48 41 331-40-91
 Z-ca dyrektora
 mjr Paweł Wieczorek 
 Tel./Fax: +48 41 331-40-91
 Rzecznik prasowy
 por. Jacek Makowski
 Tel./Fax: +48 41 331-40-91 w.307

Struktura Organizacyjna

Aresztem Śledczym w Kielcach kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego przy pomocy trzech zastępców.
 W skład Aresztu Śledczego w Kielcach wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 - dział penitencjarny
 - dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
 - dział terapeutyczny dla skazanych  uzależnionych od środków odurzających albo substancji psychotropowych,
 - dział ochrony
 - dział ewidencji
 - dział finansowy
 - dział kwatermistrzowski
 - ambulatorium
 - dział kadr
 - dział organizacyjno - prawny
 - instruktor ds. zatrudnienia osadzonych
 - zespół ds. łączności i informatyki
 W skład struktury organizacyjnej Aresztu Śledczego w Kielcach wchodzą trzy
 Oddziały Penitencjarne wykonujące zadania działu penitencjarnego w odniesieniu do przebywających tam osadzonych.
 - Oddział Penitencjarny Nr I, obejmujący oddziały mieszkalne nr I, II i V.
 - Oddział Penitencjarny Nr II, obejmujący oddziały mieszkalne nr III, IV,VI,VII i VIII
 - Oddział Penitencjarny Nr III, obejmujący oddziały mieszkalne nr X,  XI, XII, XIII, XIV, XV.
 

Podmioty Współpracujące

Areszt Śledczy w Kielcach współpracuje z następującymi podmiotami :
  1. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach
  2. Dom dla Niepełnosprawnych w Kielcach
  3. Straż Miejska w Kielcach
  4. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
  5. Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku

Przedmiot działalności

Areszt Śledczy w Kielcach jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego o pełnym systemie ochrony, przeznaczony dla wszystkich kategorii tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet.
 Do zakresu działania dyrektora aresztu należy w szczególności:
 • zapewnienie praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce
 • racjonalne wykorzystywanie środków finansowych
 • zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny
 • wykonywanie poleceń wydawanych w ramach nadzoru penitencjarnego
 • współdziałanie w zakresie realizacji zadań aresztu z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami godnymi zaufania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Aresztu Śledczy w Kielcach posiada w zarządzie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa wymienione w Księdze Wieczystej Nr 74489 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach.
 Areszt Śledczy w Kielcach usytuowany na obrzeżach miasta (północ) przy ul. Zagnańska 155. Zajmuje obszar 6,9924h otoczony dookoła murem. Na jego terenie znajduje się 17 budynków, z czego 6 to budynki mieszkalne - pozostałe to budynki z funkcją administracyjną, zaplecza technicznego  i magazynowe . Większość budynków  zostało zbudowane w okresie 1979-1982, poza dwoma budynkami penitencjarnymi wzniesionymi w latach 2007/8. Prace remontowo modernizacyjne ponad trzydziestoletnich budynków rozpoczęto w 2005r i trwają do chwili obecnej.
 
 

Zamówienia publiczne

Areszt Śledczy w Kielcach realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Centralny Zarząd Służby Więziennej w roku 2008 podpisał umowy o dofinansowanie 4 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.4., które prowadzone będą do 2013 roku.
 Areszt Śledczy w Kielcach realizuje cztery:
 1) Projekt 1 pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy”.
 2) Projekt  2 pn „ Penitencjarny doradca zawodowy”
 3) Projekt 3 pn. „Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.
 4) Projekt 4 pn „ Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 Kodeksu Karnego”
 Beneficjenci ostateczni projektu – czyli osoby, do których skierowane jest wsparcie - to osoby pozbawione wolności, zainteresowane nabyciem, podniesieniem lub zmianą posiadanych już kwalifikacji zawodowych. Ponadto posiadają nieodległe terminy zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności (tj. okres do zakończenia odbywania kary nie jest dłuższy niż 2 lata, albo nabyli uprawnienie do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie).
 

Akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Aresztu Śledczego w Kielcach:
- Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (j.t. Dz. U. z 2014 poz.1415 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz.1493)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 194, poz.1902 z późn. zm.),

Sposób załatwiania spraw

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań.
 Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej załatwiają:
 - Kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba, że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną;
 - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym wyżej;
 - Dyrektor Generalny SW lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej,
 Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 Dyrektor Aresztu Śledczego i jego Zastępcy przyjmują interesantów codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a w poniedziałki do godziny 17.00.
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr ten tworzony jest na podstawie danych przekazywanych z lokalnych rejestrów prowadzonych przez areszty śledcze i zakładu karne. Dostęp do danych zawartych w rejestrze, podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny lub uzasadni potrzebę uzyskania danych.
 W AŚ w Kielcach funkcjonuje archiwum zakładowe, do którego dostęp mają uprawnione podmioty, po złożeniu odpowiedniego wniosku.
 

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Aresztu Śledczego w Kielcach są to dokumenty - w rozumieniu ustawy - w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności: dane teleadresowe Aresztu Śledczego w Kielcach, imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Aresztu Śledczego lub jego Zastępcy.
 

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 

Identyfikator Jednostki

58

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Adam Rębiś o 2011-07-28 08:25

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-05-07 12:20

Data wytworzenia

2011-07-15 12:45

Nabór

  Areszt Śledczy w Kielcach ogłasza nabór kandydatów do służby w charakterze funkcjonariusza SW, na stanowisko strażnika w dziale ochrony ( 2 osoby ).
  Kandydaci muszą być osobami niekaranymi, posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, legitymować się co najmniej wykształceniem średnim i posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
  Osoby zgłaszające się powinny posiadać ze sobą: list motywacyjny, CV oraz wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej (druk ankiety dostępny jest na stronie internetowej: www.sw.gov.pl, zakładka: "Praca - Zasady przyjęcia do Służby Więziennej").
   Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom oraz przebieg postępowania kwalifikacyjnego do SW znajduje się w art. 38 i 39 Ustawy z dnia 09.04.2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010r. Nr 79 poz. 523) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. 2010 r. Nr 186 poz. 1247).
   Wszelkich informacji na temat ogłoszonej rekrutacji uzyskać można w Kadrach Aresztu Śledczego w Kielcach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
tel: 041/331-40-91 wew. 305
Przyjmowanie ofert do dnia 15.11.2013r.
 
 
Areszt Śledczy w Kielcach poszukuje kandydata na stanowisko: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ZOZ AŚ Kielce - zatrudnienie w charakterze funkcjonariusza SW od 01.11.2013r. Przewidywane wynagrodzenie 3500 zł netto. Kandydaci muszą być osobami niekaranymi, posiadać: ukończone studia medyczne i aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza. Osoby zgłaszające się powinny posiadać ze sobą: list motywacyjny, CV oraz wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej (druk ankiety dostępny jest na stronie internetowej: www.sw.gov.pl, zakładka: "Praca - Zasady przyjęcia do Służby Więziennej"). Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom oraz przebieg postępowania kwalifikacyjnego do SW znajduje się w art. 38 i 39 Ustawy z dnia 09.04.2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010r. Nr 79 poz. 523) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. 2010 r. Nr 186 poz. 1247). Wszelkie informacje uzyskać można w Kadrach Aresztu Śledczego w Kielcach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. tel: 041/331-40-91 Zbieranie ofert prowadzone będzie do dnia 25.10.2013r.

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Adam Rębiś

Akty prawneWytwarzajacy

Adam Rębiś

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Adam Rębiś

Fundusze unijneWytwarzajacy

Adam Rębiś

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Adam Rębiś

NabórWytwarzajacy

Adam Rębiś

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Adam Rębiś

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Adam Rębiś

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Adam Rębiś

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Adam Rebiś

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Adam Rębiś

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Adam Rębiś

StatusWytwarzajacy

Adam Rębiś

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Adam Rębiś

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Adam Rębiś

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Adam Rębiś

Wzory drukówWytwarzajacy

Adam Rębiś

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Adam Rębiś

KierownictwoWytwarzajacy

Adam Rębiś

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.