Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Wierzchowo

Jednostka

Zakład Karny Wierzchowo

Adres

Zakład Karny Wierzchowo
 Szkolna 8
 78-530
 Wierzchowo
 tel. (94) 34 00 704 / fax (94) 34 00 707

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Koszalin

Status

Zakład Karny w Wierzchowie został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 67/75/CZZK z dnia  04 listopada 1975r. z przeznaczeniem dla mężczyzn.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Radosław Pewniak, Zastępca Dyrektora mjr Patrycjusz Uchroński Tel.94 34 00 704 /Fax: 94 34 00 707 Oficer prasowy por. Dorota Zwolańska Tel.: (94) 34 00 772

Struktura Organizacyjna

Kierownictwo i samodzielne stanowiska  dyrektor    zastępca dyrektora   mł.inspektor- inspektor - st.inspektor ds. zatrudnienia osadzonych       mł.inspektor- st.inspektor ds. łączności i informatyki                                    Inspektor ds.obrony kapelan kościoła rzymsko- katolickiego dział kadr    kierownik                      młodszy inspektor – starszy inspektor   inspektor – starszy inspektor      młodszy referent – starszy referent dział penitencjarny    kierownik Zastępca kierownika młodszy psycholog -  st. psycholog    mł. wychowawca -  st.wychowawca   dział terapeutyczny kierownik mł.inspektor-st.inspektor ds.terapii uzależnień mł.psycholog-st.psycholog  mł.wychowawca-st.wychowawca Młodszy referent/ terapeuta/ dział ochrony  kierownik  zastępca kierownika  mł.inspektor-st.inspektor technik technik ds. uzbrojenia i ppoż. dowódca zmiany   zastępca dowódcy zmiany  oddziałowy – st.oddziałowy dowódca grupy konwojowej   strażnik-st.strażnik dział ewidencji   kierownik   mł.inspektor – inspektor – st.inspektor     technik dział finansowy   główny księgowy   mł.inspektor-inspektor-st.inspektor    instruktor -st.instruktor   dział kwatermistrzowski  kierownik   mł.inspektor-inspektor-st.inspektor  st.instruktor   technik       magazynier – st.magazynier  szef kuchni   kierowca – st.kierowca  konserwator         Zakład Opieki Zdrowotnej  kierownik  mł.asystent –asystent-  st.asystent  pielęgniarka – st.pielęgniarka   Realizacja Programu Kapitał Ludzki referent – starszy inspektor Oddział Penitencjarny Nr 1 Oddział Penitencjarny Nr 2

Podmioty Współpracujące

W wykonywaniu kary pozbawienia wolności Zakład Karny w Wierzchowie współpracuje z instytucjami , organizacjami , stowarzyszeniami, o których mowa w art.38 KKW. W zakresie : a) społecznej readaptacji skazanych : Powiatowy Urząd Pracy Drawsko Pom., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie, Urząd Gminy w Wierzchowie, Zespół Kuratorów ds. dorosłych Sądu Rejonowego w Drawsku Pom. b) działalności kulturalno-oświatowej: Ośrodki Kultury: Wierzchowo, Złocieniec, Drawsko Pom., Wałcz; lokalne media m.in. Radio Koszalin, Głos Koszaliński, Instytut Pamięci Narodowej Szczecin, przedstawiciele wolnych zawodów i osoby godne zaufania, np. sportowcy, artyści, plastycy itp. c) zatrudnienia osadzonych : Szpital MSWiA Złocieniec (Kańsk) oraz Urząd Gminy Wierzchowo d) terapii uzależnień : Grupa AA Wałcz e) działalności religijnej : Adwentyści Dnia Siódmego – Dębołęka, Związek Wyznaniowy Misja Buddyjska – Szczecin

Przedmiot działalności

Zakład Karny w Wierzchowie przeznaczony jest dla mężczyzn, mieszczą się w nim następujące oddziały : oddział dla tymczasowo aresztowanych oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych  oddział dla skazanych odbywających karę w systemie programowanego oddziaływania oraz w systemie zwykłym W oddziale dla skazanych uzależnionych od środków uzależniających lub psychotropowych realizowany jest sześciomiesięczny program terapeutyczny. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.  Skazani uczestniczą aktywnie w realizacji programów o charakterze edukacyjnym, readaptacji społecznej i przygotowujące do życia po opuszczenia zakładu karnego oraz specjalistycznych programach terapeutycznych.
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

Brak informacji.

Majątek Służby Więziennej

Brak informacji

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Wierzchowie na dzień dzisiejszy nie współpracuje z podmiotami zagranicznymi.

Fundusze unijne

W Zakładzie Karnym w Wierzchowie realizuje się „Cykl szkoleniowo- aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Szkolenia odbywają się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Priorytet I : Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.4 Centralny Zarząd Służby Więziennej.  Projekt jest realizowany w formie powtarzalnych cyklów aktywizacji zawodowej obejmujących m.in. kursy zawodowe, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne i zajęcia związane z poruszaniem się na rynku pracy. Działania takie umożliwiają horyzontalne przygotowanie skazanych do powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Do uczestnictwa w projekcie kwalifikowane są osoby pozbawione wolności zainteresowane zdobyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych.  Projekt realizowany będzie do 2012 roku w Polskich więzieniach planuje się objęcie projektem 30780 skazanych. Po za szkoleniami Unia Europejska współfinansuje modernizacje bazy dydaktycznej (np. utworzenie  salek komputerowych) oraz zakup narzędzi i materiałów do szkoleń. Skazani którzy chcą się uczyć i pracować mogą pożytecznie wykorzystać czas izolacji w więzieniu. Z uzyskanego dofinansowania doposażono jednostkę w niezbędny sprzęt i materiały w celu zwiększenia efektywności szkoleń w ramach projektu. Zakupiono sprzęt umożliwiający prowadzenie kursów stolarza i brukarza. W ramach projektu zostały także zakupione komputery i niezbędny sprzęt do utworzenia sali komputerowej dzięki, której możliwe będą szkolenia i zajęcia dydaktyczne.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Wnioski, prośby, skargi można składać: a) za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Zakład Karny w Wierzchowie, ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo;   b) poprzez pocztę elektroniczną na adres: wierzchowo@sw.gov.pl Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów osobiście w dni robocze, tj. poniedziałek – piątek, w godzinach urzędowania administracji zakładu 7.30-15.30.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Brak danych

Dokumenty urzędowe

Na dzień dzisiejszy brak dokumentów urzędowych.

Wzory druków

Na dzień dzisiejszy brak wzorów dokumentów.

Ważne ogłoszenia

 

Identyfikator Jednostki

57

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Rafał Boral o 2018-12-13 11:24

Data wytworzenia

2011-07-15 10:00

Nabór

Projektowane akty prawne

 

AdresWytwarzajacy

Rafał Boral

Akty prawneWytwarzajacy

Rafał Boral

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Rafał Boral

Fundusze unijneWytwarzajacy

Rafał Boral

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Rafał Boral

NabórWytwarzajacy

Rafał Boral

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Rafał Boral

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Rafał Boral

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Rafał Boral

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Rafał Boral

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Rafał Boral

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Rafał Boral

StatusWytwarzajacy

Rafał Boral

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Rafał Boral

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Rafał Boral

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Rafał Boral

Wzory drukówWytwarzajacy

Rafał Boral

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Piotr Grątman

KierownictwoWytwarzajacy

Rafał Boral

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.