Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Suwałki

Jednostka

Areszt Śledczy Suwałki

Adres

Areszt Śledczy w Suwałkach
 ul. Wojska Polskiego 29
 16-400 Suwałki
 (87) 565-12-07 / (87) 565-03-28

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok

Status

Areszt Śledczy w Suwałkach , zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Spr. z dnia 15 marca 2004 r.) podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku. Zgodnie z zarządzeniem Nr14/09 Dyrektora Generalnego SW z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie określenia i przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych w AŚ Suwałki znajdują się oddziały dla tymczasowo aresztowanych, oddziały ZK typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, ZK typu półotwartego dla młodocianych, ZK typu zamkniętego dla młodocianych , ZK typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy oraz oddział terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych w warunkach zakładu karnego typu półotwartego.

Kierownictwo

Dyrektor aresztu śledczego
płk Bożenna Mazurkiewicz
Tel./Fax: (87) 565-12-07 wewn. 342 / (87) 565-03-28
E-mail: as_suwalki@sw.gov.pl
Z-ca Dyrektora aresztu śledczego
ppłk Zdzisław Rapiejko
Tel./Fax: (87) 565-12-07 wewn. 343 / (87) 565-03-28
Z-ca Dyrektora aresztu śledczego
ppłk Tomasz Basałaj
Tel./Fax: (87) 565-12-07 wewn. 326 / (87) 565-03-28
E-mail: as_suwalki@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Michał Chrościelewski
Tel./Fax: (87) 565-12-07 wewn. 329 / (87) 565-03-28
E-mail: michal.chroscielewski@sw.gov.pl

Struktura Organizacyjna

Jednostką zarządza Dyrektor Aresztu Śledczego i jego zastępcy.
W ramach struktury organizacyjnej Aresztu wyodrębnione są następujące działy i samodzielne stanowiska:
Dział Penitencjarny
Dział Ochrony
Dział Ewidencji
Dział Finansowy
Dział Kwatermistrzowski
Dział Terapeutyczny
Służba Zdrowia
Samodzielne stanowiska ds. kadr, szkolenia i socjalnych
Samodzielne stanowiska zatrudnienia i BHP
Samodzielne stanowiska ds. informatyki i łączności
Stanowisko d/s realizacji PKOL
Samodzielne stanowisko kapelana

 

Podmioty Współpracujące

Areszt Śledczy w Suwałkach współpracuje z:
1. DECCO w Suwałkach
2. MALOW w Suwałkach
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach
5.  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
6.  Zakład Usług Komunalnych w Suwałkach 
7.  Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach
8.  Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Dyczewcy” w Suwałkach
9.   Zespół Szkół Nr 2 w Suwałkach
10. Zespół Szkół Nr 4 w Suwałkach
11. Zespół Szkół Nr 6 w Suwałkach
12. Zespół Szkół Nr 9 w Suwałkach
13. Zespół Szkół Nr 10 w Suwałkach
14. Przedszkole Nr 3 w Suwałkach
15. „Hospicjum” w Suwałkach
16.  Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach
17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
19. Stowarzyszenie „Wybor” w Suwałkach
20. Muzeum Okręgowe w Suwałkach
21. Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach
22. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach
23. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
24. Klub Kulturystyczny „Oskar” w Suwałkach
25. Biblioteka Publiczna w Suwałkach
26. Klub Szachowy „JAVENA-Hańcza” w Suwałkach
27. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach
 

Przedmiot działalności

 
W Areszcie Śledczym w Suwałkach funkcjonuje 12 oddziałów mieszkalnych, spośród których: - cztery oddziały przeznaczone są dla tymczasowo aresztowanych, - trzy oddziały stanowiące zakład karny typu półotwartego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy, - trzy oddziały stanowiące zakład karny typu zamkniętego, dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy, - jeden oddział dla skazanych młodocianych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego, - jeden oddział terapeutyczny, w którym realizowana jest terapia dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Oddział terapeutyczny funkcjonuje w warunkach zakładu typu półotwartego i przeznaczony jest dla skazanych młodocianych (M-2/t) oraz skazanych dorosłych odbywających karę po raz pierwszy (P-2/t). Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w areszcie śledczym w Suwałkach powstał jako pierwszy w kraju, w warunkach zakładu karnego typu półotwartego.
W Areszcie Śledczym służbę pełni 231 funkcjonariuszy. Ponadto jednostka zatrudnia 15 pracowników cywilnych.
Areszt Śledczy poza wykonywaniem tymczasowego aresztowania prowadzi oddziaływania penitencjarne głównie poprzez:
1) zatrudnienie skazanych,
2) terapię uzależnień,
3) terapię zachowań agresywnych - Trening zastępowania agresji,
4) zajęcia oświatowo - wychowawcze i sportowe,
5) szkolenie na kursach zawodowych,
6) aktywizację zawodową,
7) kontakty z rodzinami oraz innymi osobami bliskimi w formie widzeń poza terenem zakładu karnego oraz zezwoleń na opuszczenie ZK na okres do 14 dni.
Pojemność jednostki wynosi ogółem 704 miejsc w tym:
- oddziały aresztu śledczego -Pawilon A - 211 miejsc,
- oddziały zakładu karnego typu zamkniętego – Pawilon B – 210 miejsc
- oddziały zakładu karnego typu półotwartego – Pawilon C, D - 218 miejsc.
W Pawilonie C dodatkowo funkcjonuje oddział terapeutyczny o pojemności 65 miejsc przeznaczony dla skazanych uzależnionych od alkoholu (33 miejsca) oraz środków odurzających i psychotropowych (32 miejsca).

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Suwałkach zajmuje nieruchomość o powierzchni 9,4509 ha położoną w miejscowości Suwałki przy ulicy Wojska Polskiego 29. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa pozostającą w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

W sierpniu 2008r. Areszt Śledczy w Suwałkach przystąpił do realizacji projektu pt. "Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu zaplanowana jest do końca listopada 2012r. Projekt skierowany jest do osób odbywających karę pozbawienia wolności, które są zainteresowane nabyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych. Zadanie realizowane jest w formie szkoleń zawodowych i zajęć aktywizacji zawodowej, które w rezultacie mają doprowadzić do przygotowania skazanych do powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
W latach 2008 - 2009 zrealizowano w sumie 6 cyklów aktywizacjyno – zawodowych. Przyuczonych do wykonywania zawodu „Brukarz”, zostało dotychczas 48 osadzonych, 24 osadzonych zdobyło natomiast zawód „Ogrodnik terenów zielonych”.
W 2010 roku zrealizowano już kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”, który ukończyło 12 osadzonych. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie kolejnych kursów „Ogrodnik terenów zielonych” oraz „Brukarz”. Do końca realizacji projektu wsparciem w postaci kursów i aktywizacji zawodowej objętych zostanie w sumie ponad 200 osadzonych.
Dzięki realizacji projektu Areszt Śledczy w Suwałkach wzbogacił się o nowoczesną pracownię komputerowo - multimedialną, która będzie wykorzystywana do przeprowadzania kursów komputerowych. Zakupione zostały też narzędzia niezbędne do przeprowadzania kursów zawodowych.
 

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

Areszt Śledczy w Suwałkach

ul. Wojska Polskiego 29

16-400 Suwałki

 

1. Paczki z żywnością mogą być dostarczane w dni widzeń w godz. 8.30 - 14.00, w pozostałe dni w godz. 8.30 - 10.00.

 

2. Paczki mogą być doręczone do Aresztu bezpośrednio przez nadawcę albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, gońca.

 

3. Paczka przekraczająca ciężar 5 kg wraz z opakowaniem nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki.

 

4. Maksymalne wymiary opakowania nie mogą przekraczać 53 cm (wysokość) i 35 cm (szerokość).

 

5. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.

 

6. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej, lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Aresztu.

 

7. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszania w istotny sposób ich substancje ( np. napoje), jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (np. konserwy) oraz wyroby tytoniowe.

 

8. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 

9. Paczka zawierająca artykuły, w których mowa w pkt. 6 lub inne przedmioty, których posiadanie w areszcie jest niedozwolone, będzie zwrócone na koszt nadawcy.

 

10. Otrzymanie lekarstwa przez tymczasowo aresztowanego wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego. Wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza. 

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY DODATKOWEJ FORMY ZAKUPU PACZKI REALIZOWANEJ W PUNKTACH SPRZEDAŻY W ARESZCIE ŚLEDCZYM W SUWAŁKACH


Administracja Aresztu Śledczego w Suwałkach informuje,że od dnia 1 stycznia 2012 roku, udostępnia się odwiedzającym możliwość dokonania zamówienia paczki dla osadzonego.


Sposób realizacji zamówienia paczki przez osoby odwiedzające osadzonych w czasie widzeń:

 

 1. Zamówienie na paczkę sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży na terenie jednostki penitencjarnej.

 2. Druk zamówienia, oświadczenie zamawiającego oraz lista produktów przeznaczonych do realizacji paczek dostępne są: w poczekalni bramy głównej, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Suwałkach. http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bialystok/areszt-sledczy-suwalki/index.html

 3. Osoba odwiedzajaca przedkłada wypełniony druk zamówienia funkcjonariuszowi nadzorującemu widzenia. Funkcjonariusz sprawdza i potwierdza uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, wpisując stosowną adnotację na druku zamówienia na paczkę. Druk zamówienia przekazuje osobie odwiedzającej.

 4. Osoba składajaca zamówienie ma bezwzględny obowiazek wypełnienia drugiej części zamówienia – "Oświadczenie zamawiającego". W przypadku niewypełnienia oświadczenia zamówienie nie będzie realizowane.

 5. Zamówienie nie może zostać zrealizowane również w przypadku stwierdzenia, że osadzony nie posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

 6. Osoba odwiedzajaca która otrzymała potwierdzony druk zamówienia na paczkę, może udać się do punktu sprzedaży zlokalizowanego w kompleksie sali widzeń w celu złożenia zamówienia.

 7. Obsługa punktu sprzedaży przyjmuje zamówienie na paczkę sprawdzając zgodność złożonego zamówienia z listą produktów dostepnych w punkcie sprzedaży.

 8. Osoba zamawiająca dokonuje opłaty za zamówione towary.

 9. Paczka realizowana w drodze złożonego zamówienia jest przekazywana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 10. Osadzony przed otrzymaniem paczki sprawdza zgodność artykułów w paczce z zamówieniem oraz kwituje na zamówieniu czytelnym podpisem fakt odebrania paczki.

 11. Opakowaniem paczki jest torba foliowa niewchodząca w wagę paczki.Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

 • w dyżurce bramy głównej,

 • drogą pocztową

 • w trakcie trwania widzenia


Składając zamówienie w dyżurce bramy głównej - osoba odwiedzająca przekazuje je w niezaklejonej kopercie. W kopercie muszą znaleźć się: wypełnione zamówienie wraz z oświadczeniem oraz dowód wpłaty.

Koperta winna być zaadresowana na nazwisko osadzonego. Na kopercie dodatkowo dodaje się zapis „Kantyna”.

 

Zamówienia osobiście można składać w Areszcie Śledczym :

 

 • w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

 • w dni wolne, sobota, niedziela i święta w godz. 8.00 – 12.00


drogą pocztową - Koperta winna być zaadresowana na adres:


Imię, Nazwisko i imię ojca  osadzonego

Areszt Śledczy

16-400 Suwałki

ul. W. Polskiego 29

KANTYNA”


Zamówienie nie będzie przyjmowane do realizacji w przypadku braku uprawnienia przez osadzonego (np. wykorzystany limit paczek żywnościowych w danym kwartale lub ukaranie karą dyscyplinarną pozbawiającą możliwość otrzymania paczki)


Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że od dnia 3 kwietnia 2012r w paczkach realizowanych za pośrednictwem punktu sprzedaży na terenie aresztu, mogą być dostarczane osadzonym wyroby tytoniowe oraz napoje.
Artykuły te dostarczane będą wraz z przysługującą paczką żywnościową poza limitem wagowym w ilości:
wyroby tytoniowe do 200 sztuk papierosów lub 250 g tytoniu
napoje do 4 litrów ( 8 butelek 0,5 litra)

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się od poniedziałku do soboty za wyjątkiem dni świątecznych - (1 stycznia, 6 stycznia, 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 Maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia).

 

1.W Pawilonie "A" - widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych, odbywają się we wtorki w godzinach 9.00 – 16.00. Dla osób skazanych w czwartki w godz. 9.00 - 16.00. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 8.30 - 14.00

 

2.W Pawilonie "B" - widzenia dla skazanych odbywają się w poniedziałki i piątki w godz 9.00 - 16.00. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 8.30 - 14.00

 

3. W Pawilonie "C" - oddział I - widzenia dla skazanych odbywają się w środy w godz 9.00 - 16.00. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 8.30 - 14.00

 

4. W Pawilonie "C" - oddział II - widzenia dla skazanych odbywają się w środy w godz 11.00 - 16.00. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 10.00 - 14.00

 

5. W Pawilonie "D" - widzenia dla skazanych odbywają się w soboty w godz 8.00 - 15.00. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 7.30 - 13.00


6. Widzenia są realizowane w kolejności zgłoszeń odwiedzających.

 

7. Poza kolejnością widzenia można udzielić:

a) kobietom w widocznej ciąży,
b) osobom z dziećmi do lat 7,
c) osobom niepełnosprawnym

 

8. Widzenia odbywają się w sali widzeń. Widzenie regulaminowe trwa 60 minut. Z widzeń bez osoby dozorującej lub widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej osoby niepełnoletnie mogą korzystać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej uprawnionej do widzeń z osadzonym.

 

9. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowanypozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

 

10. O sposobie udzielania widzeń tymczasowo aresztowanym stanowi art. 217 § 2 KKW.

 

11. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką  funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

 

12. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

 

13. Skazany przebywający w AŚ bez stosowanego tymczasowego aresztowania oraz skazany wyrokiem nieprawomocnym, który zgodził się na stosowanie wobec niego Regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności – korzysta z widzeń bez zgody sądu czy prokuratury.

 

14. Osadzony może otrzymać jedno widzenie w ciągu dnia.

 

15. W widzeniu ze skazanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osoby pełnoletniej, uprawnionej do widzeń ze skazanym.

 

16. Skazany sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 15 (tj. będący jego rodzicem lub prawnym opiekunem) ma prawo do dodatkowego jednego widzenia z dzieckiem w miesiącu (art. 105 a § 3 KKW)

 

17. Skazany młodociany ma prawo do dodatkowego jednego widzenia w miesiącu (art. 91 a KKW)

 

18. Za zgodą dyrektora widzenia regulaminowe wynikające z posiadanej podgrupy klasyfikacyjnej mogą być łączone. (zgodę winien uzyskać osadzony)

 

19. Nagroda w postaci zezwolenia na dłuższe widzenie może być zrealizowana w połączeniu z widzeniem regulaminowym lub dodatkowym. Nagroda w postaci zezwolenia na dodatkowe widzenie nie może być łączona z widzeniem regulaminowym.

 

20. Realizacja widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywa się według kolejności zgłoszeń osób odwiedzających.

 

21. W czasie trwania widzenia zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w bufecie znajdującym się w Sali widzeń  czynnym w czasie trwania widzeń. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

 

22. W czasie widzeń nie wolno używać słów wulgarnych oraz gwary przestępczej. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonego porządku odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem na nie przeznaczonym.

 

23. Ze względu na bezpieczeństwo Aresztu Śledczego w Suwałkach wszystkie osoby odwiedzające osadzonych oraz przedmioty wnoszone przez nie na teren jednostki poddane są kontroli.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Suwałki 27.06.2013

Do pobrania:

Zarzadzenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach z dnia 20.06.2013 w sprawie odbywania praktyk studenckich w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Zarządzenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach z dnia 15.05.2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Suwałki 27.05.2013

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym osadzonym
 
Areszt Śledczy w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 29, poszukuje spadkobierców zmarłego osadzonego:
Pana Szklanko Rafał  syna Lucjana i Jolanty , urodzonego 13.11.1992r. w Ełku.
Areszt Śledczy w Suwałkach działając na podstawie art.6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.
Depozyt stanowi przedmiot wartościowy tj.: karta bankowa.
Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od daty wezwania do jego odbioru w Biuletynie Informacji Publicznej aresztu.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Suwałkach (ogłoszenia wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej) spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Areszt Śledczy w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 29, poszukuje spadkobierców zmarłego osadzonego:
Pana Leszczyńskiego Roberta  syna Stefana i Jadwigi , urodzonego 30.04.1973r. w Gołdapi.
 Areszt Śledczy w Suwałkach działając na podstawie art.6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.
Depozyt stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym aresztu w wysokości 530,02 zł. (pięćset trzydzieści 02/100) oraz pozostawione przez niego przedmioty osobiste.
Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od daty wezwania do jego odbioru w Biuletynie Informacji Publicznej aresztu.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Suwałkach (ogłoszenia wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej) spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Suwałki, 23.09.2013 r.


Areszt Śledczy w Suwałkach informuje, że posiada zużyte oraz zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania.


ZBĘDNE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO


1) SPRZĘT KAT.B


LP.

INDEX

NAZWA

JEDN.

MIARY

ILOŚĆ

CENA JEDN.

1

1634A

Kocioł parowy 200L typ-PK200 KO rok prod.1997

Szt.

2

600,00

2

109M

Stolik zabiegowy metalowy

Szt.

1

10,00

3

E 101

Silnik elekt.3kw1-bg.Obr.1430

Szt.

1

80,00

4

E 101

Silnik elekt.3kw1-bg.Obr.2800

Szt.

1

120,00

5

1611

Autoklaw parowy Mocom Basic Plus rok prod. 2008; max 240 kPa; 0,017 m3

Szt.

1

3000,00


ZUŻYTE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO


1) SPRZĘT KAT. C


LP.

INDEX

NAZWA

JEDN.

MIARY

ILOŚĆ

CENA JEDN.

1

13IL

Akumulator motorola

Szt.

40

0,01

2

952B

Aparat telefoniczny Nokia C5-00

IMEI: 355970048572049

Szt.

1

15,00

3

952B

Aparat telefoniczny Nokia C5-00

IMEI: 354847046816282

Szt.

1

15,00

4

952B

Aparat telefoniczny Nokia C5-00

IMEI:355970044724073

Szt.

1

15,00

5

952B

Aparat telefoniczny Samsung SGH-J700 IMEI: 359913011178184

Szt.

1

10,00

6

952B

Aparat telefoniczny Nokia 6020

IMEI: 358400008960213

Szt.

1

5,00

7

952B

Aparat telefoniczny Sony Ericsson K810i IMEI: 357994011278721

Szt.

1

5,00

8

952B

Aparat telefoniczny Sony Ericsson U100i IMEI: 356817032660315

Szt.

1

10,00

9

506

Biurko

Szt.

2

0,01

10

2211A

Chochla metalowa 0,12 L

Szt.

1

0,01

11

2112B

Czajnik B/P

Szt.

7

0,01

12

168A

Czytnik kart ATS 1192

Szt.

1

0,01

13

2212

Deska do porcjowania

Szt.

3

0,01

14

1760

Dozownik do mydła

Szt.

1

0,01

15

1380

Gaśnica proszkowa 6 kg

Szt.

4

0,01

16

1722A

Kalkulator kieszonkowy

Szt.

2

0,01

17

689B

Kamera

Szt.

1

5,00

18

1634B

Kocioł parowo-węglowy 200L typ-200KO rok prod.1997

Szt.

1

650,00

19

764

Kosiarka spalinowa

Szt.

1

20,00

20

1728B

Kosz na śmieci

Szt.

7

0,01

21

557

Krzesło obrotowe

Szt.

4

0,01

22

557A

Krzesło obrotowe (poniżej)

Szt.

4

0,01

23

1725

Krzesło tapicerowane

Szt.

2

0,01

24

1796

Kuchenka elektryczna

Szt.

1

0,01

25

1726

Lampa biurowa

Szt.

2

0,01

26

1728A

Lustro łazienkowe

Szt.

6

0,01

27

2213

Łopatka metalowa nierdzewna

Szt.

7

0,01

28

1749B

Mata PCV

Mb

2

0,01

29

2184

Miska plastikowa

Szt.

1

0,01

30

690

Monitor

Szt.

2

0,05

31

1835A

Nożyczki laboratoryjne

Szt.

1

0,01

32

1069K

Odtwarzacz DVD-VCR

Szt.

1

5,00

33

2207

Pojemnik plastikowy do mięsa

Szt.

14

0,01

34

2210B

Porcjometr

Szt.

25

0,01

35

1736B

Półka toaletowa

Szt.

1

0,01

36

637

Stół konferencyjny

Szt.

7

0,01

37

1741C

Stół świetlicowy

Szt.

1

0,01

38

2218

Suszarka do naczyń

Szt.

1

0,01

39

1947

Szczotka

Szt.

2

0,01

40

2219

Szczypce

Szt.

8

0,01

41

1887

Szczypce izolacyjne

Szt.

2

0,01

42

1823

Szlifierka kątowa

Szt.

1

5,00

43

1881

Szufelka do śmieci

Szt.

2

0,01

44

1503K

Telewizor Daewoo 20

Szt.

1

1,00

45

1345

Termos Cambro 40 L

Kpl

1

0,01

46

1340

Termos stalowy 35 L

Szt.

2

40,00

47

1342

Termos stalowy 20 L

Szt.

2

35,00

48

1747B

Uchwyt do ręczników

Szt.

2

0,01

49

2243B

Wiadro mop

Szt.

1

0,01

50

1749

Wkład do łóżka

Szt.

37

0,01

51

1913

Wkrętaki różne

Szt.

5

0,01

52

900A

Wózek z podnośnikiem

Szt.

1

30,00

53

1748

Wykrywacz metali (poniżej)

Szt.

1

0,01

54

1737B

Zegar ścienny

Szt.

1

0,01

55

926

Zsyp do warzyw

Szt.

1

0,01


4) WYPOSAŻENIE OSADZONYCH ORAZ ODZIEŻ OCHRONNA KAT.C


Lp.

indeks

Nazwa składnika

ilość

Jednostka miary

Cena jednostkowa

1

202

Bluza więzienna

22

szt

0,01

2

248

Buty gumowe

18

para

0,01

3

250

Czapka kucharza

48

szt

0,01

4

116

Gumofilce

1

szt

0,01

5

253

Koc

41

szt

0,01

6

210

Koszula więzienna

33

szt

0,01

7

214

Koszulka gimnastyczna

56

szt

0,01

8

2190C

Kubek plastikowy

57

szt

0,01

9

279

Marynarka męska

1

szt

0,01

10

240

Materac 3-częściowy

1

kpl

0,01

11

2183A

Miska plastikowa

47

szt

0,01

12

282A

Obuwie profilaktyczne skórzane

2

szt

0,01

13

226

Piżama

81

szt

0,01

14

258

Płaszcz płócienny biały

35

szt

0,01

15

221

Poszewka na poduszkę

392

szt

0,01

16

237A

Półbuty drewniane

10

para

0,01

17

223

Prześcieradło

719

szt

0,01

18

226A

Ręcznik frotte

615

szt

0,01

19

231

Spodnie więzienne

43

szt

0,01

20

280

Sukienka pielęgniarki

1

szt

0,01

21

236

Ścierka

342

szt

0,01

22

2225A

Talerz plastikowy

44

szt

0,01

23

237

Trzewiki męskie

90

para

0,01

24

251A

Ubranie kucharza

21

szt

0,01Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który są wyposażone jednostki budżetowe. (Dz. U. 2010, nr 114 poz. 761) zwanego dalej rozporządzeniem zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny.

Stosownie do § 7 ust. 3 rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.

Wniosek o sprzedaż należy kierować do Dyrektora AŚ w Suwałkach. Jeżeli co najmniej 2 osoby będą zainteresowane nabyciem składnika rzeczowego majątku ruchomego - wówczas przeprowadzona będzie aukcja pomiędzy tymi osobami.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotu określonego w §38 ust. 1 rozporządzenia. Wniosek o nieodpłatne przekazanie kierowany do dyrektora AŚ w Suwałkach powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust 4 rozporządzenia.

Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia. Wniosek o darowiznę kierowany do Dyrektora AŚ w Suwałkach powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 39 ust 4 rozporządzenia.


Wnioski proszę kierować w terminie do dnia 07.10.2013 r.


Informacji udziela mł. chor. Piotr Zubowicz – Tel. 087 565 12 07-09 wew. 344


Identyfikator Jednostki

5

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-06-13 11:29

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-06-13 11:33

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-06-13 11:33

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-06-13 11:33

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-18 13:20

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-06-13 11:33

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-06-13 11:33

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-08-22 13:26

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-18 13:14

AdresModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

KierownictwoCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-18 13:20

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Data wytworzenia

 

Nabór

Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach

Ogłasza nabór kandydata do pracy na etat cywilny w charakterze lekarza chorób wewnętrznych -

 • ilość osób – 1

          - wymiar etatu – 0,5

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzą oraz wszelkich informacji na temat naboru, udzielają pracownicy kadr AŚ w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 29, tel. 087 565-12-07 wew. 319, 324 w godz. 7.30-15.30

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe medyczne

 • nieposzlakowana opinia i niekaralność,

 • korzystanie z pełnych praw publicznych i cywilnych,

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

 • ocena złożonych dokumentów,

 • rozmowa kwalifikacyjna,

 • sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych,

 • postępowanie w zakresie rękojmi ochrony informacji niejawnych,

 • badania lekarskie

Charakter pracy:

 • praca w ZOZ Aresztu Śledczego w Suwałkach w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności

 • realizowanie zadań podstawowej opieki lekarskiej

Zatrudnienie:

- etat pracownika cywilnego - umowa o pracę,

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy

- 1 zdjęcie

- dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

Termin i miejsce składania dokumentów:

- do dnia 29 maja 2013 roku,

- osobiście w siedzibie Aresztu Śledczego w Suwałkach,

- listownie na adres: Areszt Śledczy w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki

- drogą elektroniczną na adres e – mail: as_suwalki@sw.gov.plProjektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Akty prawneWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Fundusze unijneWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

NabórWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

StatusWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Wzory drukówWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

BIP

KierownictwoWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-22 15:38, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.