Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Suwałki

Jednostka

Areszt Śledczy Suwałki

Adres

Areszt Śledczy w Suwałkach
 ul. Wojska Polskiego 29
 16-400 Suwałki
 (87) 565-12-07 / (87) 565-03-28

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok

Status

Areszt Śledczy w Suwałkach , zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Spr. z dnia 15 marca 2004 r.) podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku. Zgodnie z zarządzeniem Nr14/09 Dyrektora Generalnego SW z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie określenia i przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych w AŚ Suwałki znajdują się oddziały dla tymczasowo aresztowanych, oddziały ZK typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, ZK typu półotwartego dla młodocianych, ZK typu zamkniętego dla młodocianych , ZK typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy oraz oddział terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych w warunkach zakładu karnego typu półotwartego.

Kierownictwo

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Tomasz Smoliński
Tel./Fax: (87) 565-12-07 wewn. 342 / (87) 565-03-28
E-mail: as_suwalki@sw.gov.pl
Z-ca Dyrektora aresztu śledczego
mjr Radosław Drażba
Tel./Fax: (87) 565-12-07 wewn. 343 / (87) 565-03-28
Z-ca Dyrektora aresztu śledczego
por. Michał Chrościelewski
Tel./Fax: (87) 565-12-07 wewn. 326 / (87) 565-03-28
E-mail: as_suwalki@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Małgorzata Błażewicz
Tel./Fax: (87) 566-12-29 / (87) 565-03-28

Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna Aresztu Śledczego W Suwałkach

I. KIEROWNICTWO I SAMODZIELNE STANOWISKA
1 Dyrektor
2 Zastępca dyrektora
3 Zastępca dyrektora
4. Specjalista ds. kadr
5 Młodszy inspektor –  starszy inspektor ds. kadr
6 Młodszy inspektor – starszy inspektor BHP
7 Specjalista ds. próśb i skarg osadzonych i ich rodzin
8 Młodszy referent – starszy instruktor ds. zatrudnienia osadzonych
9 Młodszy referent – specjalista
10 Kapelan
11 Młodszy instruktor - starszy instruktor - m.in. informatyka, łączność

II. ODDZIAŁ PENITENCJARNY NR 1
 Zadania oddziału penitencjarnego Nr 1 wykonywane są przez wskazanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z następujących działów i służb:Kierownictwo i sam. stanowiska, Dz.Penitencjarnego, Dz.Ochrony, Dz.Kwatermistrzowskiego
 
III. ODDZIAŁ PENITENCJARNY NR 2
 Zadania oddziału penitencjarnego Nr 2 wykonywane są przez wskazanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z następujących działów i służb:Kierownictwo i samodzielne stanowiska, Dz.Penitencjarnego, Dz.Ochrony, Dz.Kwatermistrzowskiego, Dz. Terapeutycznego
 
IV. DZIAŁ PENITENCJARNY
1 Kierownik 
2 Zastępca kierownika
3 Młodszy wychowawca – starszy wychowawca
4 Młodszy psycholog – starszy psycholog
5 młodszy inspektor - starszy inspektor ds. zatrudnienia
6 starszy referent - NMF, zatrudnienie

V. DZIAŁ TERAPEUTYCZNY
1 Kierownik
2 młodszy psycholog - starszy psycholog
3 młodszy inspektor ds. terapii uzależnień - starszy inspektor ds. terapii uzależnień

VI. DZIAŁ OCHRONY
1 Kierownik
2 Zastępca kierownika
3 Młodszy inspektor – starszy inspektor
4 Dowódca zmiany
5 Zastępca dowódcy zmiany
6 Młodszy instruktor - starszy instruktor
7 oddziałowy - starszy oddziałowy
8 starszy oddziałowy
9 starszy referent
10 Strażnik – starszy strażnik,
 
VII. DZIAŁ EWIDENCJI
1 Kierownik
2 Młodszy inspektor – starszy inspektor
3 Młodszy instruktor – starszy instruktor
4 młodszy referent - technik
 
VIII. DZIAŁ FINANSOWY
1 Główny księgowy
2 Specjalista
3 Młodszy inspektor – starszy inspektor
4 Młodszy instruktor – starszy instruktor
5 młodszy referent - technik

IX. DZIAŁ KWATERMISTRZOWSKI
1 Kierownik
2 Zastępca kierownika
3 Specjalista
4 Młodszy inspektor – starszy inspektor
5 Młodszy instruktor – starszy instruktor
6 młodszy referent - starszy magazynier
7 Konserwator
8 Technik
9 Szef kuchni
10 Kierowca – starszy kierowca  
 
X. AMBULATORIUM – służba zdrowia
1 Kierownik
2 Młodszy asystent – starszy asystent
3 Asystent - starszy asystent stomatolog
4 Pomoc stomatologiczna
5 Pielęgniarka – starsza pielęgniarka
6 Młodszy instruktor - starszy instruktor
7 Pielęgniarka - starsza pielęgniarka

Podmioty Współpracujące

1. DECCO w Suwałkach
2. MALOW w Suwałkach
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach
5.  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
6.  Zakład Usług Komunalnych w Suwałkach 
7.  Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach
8.  Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Dyczewcy” w Suwałkach
9.  Zespół Szkół Nr 2 w Suwałkach
10. Zespół Szkół Nr 4 w Suwałkach
11. Zespół Szkół Nr 6 w Suwałkach
12. Zespół Szkół Nr 9 w Suwałkach
13. Zespół Szkół Nr 10 w Suwałkach
14. Przedszkole Nr 3 w Suwałkach
15. „Hospicjum” w Suwałkach
16.  Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach
17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
19. Stowarzyszenie „Wybor” w Suwałkach
20. Muzeum Okręgowe w Suwałkach
21. Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach
22. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach
23. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
24. Klub Kulturystyczny „Oskar” w Suwałkach
25. Biblioteka Publiczna w Suwałkach
26. Klub Szachowy „JAVENA-Hańcza” w Suwałkach
27. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach
28. Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945
29. Instytut Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku
30. Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie
31. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
32. Wigierski Park Narodowy

Przedmiot działalności

W Areszcie Śledczym w Suwałkach funkcjonuje 12 oddziałów mieszkalnych, spośród których: - cztery oddziały przeznaczone są dla tymczasowo aresztowanych, - trzy oddziały stanowiące zakład karny typu półotwartego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy, - trzy oddziały stanowiące zakład karny typu zamkniętego, dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy, - jeden oddział dla skazanych młodocianych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego, - jeden oddział terapeutyczny, w którym realizowana jest terapia dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Oddział terapeutyczny funkcjonuje w warunkach zakładu typu półotwartego i przeznaczony jest dla skazanych młodocianych (M-2/t) oraz skazanych dorosłych odbywających karę po raz pierwszy (P-2/t). Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w areszcie śledczym w Suwałkach powstał jako pierwszy w kraju, w warunkach zakładu karnego typu półotwartego.
W Areszcie Śledczym służbę pełni 231 funkcjonariuszy. Ponadto jednostka zatrudnia 15 pracowników cywilnych.
Areszt Śledczy poza wykonywaniem tymczasowego aresztowania prowadzi oddziaływania penitencjarne głównie poprzez:
1) zatrudnienie skazanych,
2) terapię uzależnień,
3) terapię zachowań agresywnych - Trening zastępowania agresji,
4) zajęcia oświatowo - wychowawcze i sportowe,
5) szkolenie na kursach zawodowych,
6) aktywizację zawodową,
7) kontakty z rodzinami oraz innymi osobami bliskimi w formie widzeń poza terenem zakładu karnego oraz zezwoleń na opuszczenie ZK na okres do 14 dni.
Pojemność jednostki wynosi ogółem 704 miejsc w tym:
- oddziały aresztu śledczego -Pawilon A - 211 miejsc,
- oddziały zakładu karnego typu zamkniętego – Pawilon B – 210 miejsc
- oddziały zakładu karnego typu półotwartego – Pawilon C, D - 218 miejsc.
W Pawilonie C dodatkowo funkcjonuje oddział terapeutyczny o pojemności 65 miejsc przeznaczony dla skazanych uzależnionych od alkoholu (33 miejsca) oraz środków odurzających i psychotropowych (32 miejsca).

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Areszt Śledczy w Suwałkach zajmuje nieruchomość o powierzchni 9,4509 ha położoną w miejscowości Suwałki przy ulicy Wojska Polskiego 29. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa pozostającą w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

16 października 2014 roku w Areszcie Śledczym w Suwałkach  podpisane zostało porozumienie o współpracy z Zakładem Karnym w Alytusie. (Litwa)
Współpraca jednostek polegać będzie przede wszystkim na wzajemnej organizacji wizyt studyjnych, seminariów i konferencji specjalistycznych, szkoleń specjalistycznych dla kadry, zawodów sportowych i wydarzeń kulturalnych. Podpisanie porozumień i wola współpracy  jest kontynuacją działań podjętych przez polskie i litewskie więziennictwo na szczeblu centralnym. Nawiązując współpracę mamy nadzieję przede wszystkim na wymianę doświadczeń zawodowych, technik szkolenia funkcjonariuszy oraz rozwiązań prawnych.
Delegacja litewska liczyła 12 przedstawicieli, przewodniczyli jej dyrektorzy z Zakładu Karnego w Mariampolu Tadas Klusevicius oraz Zakładu Karnego w Alytusie Kęstutis Jasmontas. Na uroczyste podpisanie transgranicznych porozumień przybyła też Konsul Republiki Litwy w Sejnach dr Vida Montvydaite. Stronę polską reprezentował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Mirosław Dudar oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach płk Bożenna Mazurkiewicz.

Fundusze unijne

W sierpniu 2008r. Areszt Śledczy w Suwałkach przystąpił do realizacji projektu pt. "Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu zaplanowana jest do końca listopada 2012r. Projekt skierowany jest do osób odbywających karę pozbawienia wolności, które są zainteresowane nabyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych. Zadanie realizowane jest w formie szkoleń zawodowych i zajęć aktywizacji zawodowej, które w rezultacie mają doprowadzić do przygotowania skazanych do powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
W latach 2008 - 2009 zrealizowano w sumie 6 cyklów aktywizacjyno – zawodowych. Przyuczonych do wykonywania zawodu „Brukarz”, zostało dotychczas 48 osadzonych, 24 osadzonych zdobyło natomiast zawód „Ogrodnik terenów zielonych”.
W 2010 roku zrealizowano już kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”, który ukończyło 12 osadzonych. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie kolejnych kursów „Ogrodnik terenów zielonych” oraz „Brukarz”. Do końca realizacji projektu wsparciem w postaci kursów i aktywizacji zawodowej objętych zostanie w sumie ponad 200 osadzonych.
Dzięki realizacji projektu Areszt Śledczy w Suwałkach wzbogacił się o nowoczesną pracownię komputerowo - multimedialną, która będzie wykorzystywana do przeprowadzania kursów komputerowych. Zakupione zostały też narzędzia niezbędne do przeprowadzania kursów zawodowych.
 
31 grudnia 2015r. zakończyły się działania związane z realizacją Projektów współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ze wsparcia skorzystali funkcjonariusze i pracownicy cywilni tutejszej jednostki. Z dofinansowania skorzystali również osadzeni.
W ramach Projektu 1 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności  ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.” Osadzeni uczestniczyli w dwóch cyklach szkoleniowych.
Cykl składał się ze szkolenia zawodowego, w naszej jednostce było to „Zagospodarowanie terenów zielonych” oraz z dwóch szkoleń kompetencyjnych, tzw. „miękkich” – Ekologia i Aktywizacja Zawodowa.
Ogółem ze wsparcia skorzystało 24 osadzonych. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia.
W ramach tego projektu zakupiono materiały biurowe, tonery i papier ksero oraz wyposażono kąciki dla dzieci w salach widzeń.
Celem Projektu nr 2, pn. „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka” było zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW.
Odbywało się to poprzez współfinansowanie różnego rodzaju szkoleń. Dzięki środkom z Norweskiego Mechanizmu Finansowego- Moduł 2.3; 2,4; 2.5  kurs języka angielskiego ukończyło:
- 7 funkcjonariuszy Działu penitencjarnego
- 7 funkcjonariuszy Działu Ochrony
- 1 funkcjonariusz Działu Ewidencji
 Modułu 2.2 jeden funkcjonariusz działu Terapeutycznego ukończył specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień.
Moduł 2.1 jeden  funkcjonariusz ukończył wysokospecjalistyczne szkolenie kadry penitencjarnej pracującej ze skazanymi młodocianymi.
 Projekt 2 to także szereg kursów i szkoleń dla kadry penitencjarnej, 18 funkcjonariuszy ukończyło 29 szkoleń.
Mają one na celu przede wszystkim:
- poszerzenie wiedzy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w zakresie praw człowieka i standardów Europejskich;
- przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do prowadzenia profesjonalnych działań w ramach szeroko pojętej readaptacji społecznej;
- dostosowanie metod pracy do psychofizycznych potrzeb rozwojowych skazanych młodocianych;
- nabycie umiejętności przez kadrę Służby Więziennej w zakresie komunikacji z osadzonymi cudzoziemcami;
- zwiększenie efektywności Służby Więziennej w obszarach związanych z readaptacją osób pozbawionych wolności, co przekładać się będzie na zwiększenie efektywności zawodowej grup szczególnie narażonych na marginalizację społeczną;
- przygotowanie funkcjonariuszy do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych
Projekt nr 3  – „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych”.
Moduł 3.1 pn. „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie  wsparciem w ramach modułu objęto 4 pracowników Służby Zdrowia poprzez dofinansowanie szkoleń, tj.  wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,  szczepienia ochronne;
 
Moduł 3.2 pn. „Stres znany i oswajany” - w ramach modułu 1 osoba ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 
Moduł 3.5 pn. „Szkolenia specjalistyczne kadry działów informatyki i łączności SW” - dokonano dofinansowania szkolenia informatycznego  dla 1 funkcjonariusza.
Projekt nr 4 – „Wzmocnienie systemu działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup Konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony” :
 -  46  funkcjonariuszy DO przeszkolono w zakresie pierwszej pomocy
 -  4 funkcjonariuszy DO zakończyło szkolenie grup konwojowych
 -  3 funkcjonariuszy przeszło szkolenie z rozpoznawania substancji narkotycznych
 - 2 funkcjonariuszy ukończyło kurs czynności profilaktycznych
Areszt Śledczy w Suwałkach uczestniczy także w projekcie predefiniowanym Nr 3, w ramach programu PL-14 STOP PRZEMOCY – DRUGA SZANSA, „Podniesienie kompetencji kadry penitencjarnej we wzmocnieniu działań edukacyjno – korekcyjnych wobec skazanych sprawców przemocy w rodzinie,  odbywających kare pozbawienia wolności za znęcanie się nad członkami rodziny oraz wzmocnienie działań  edukacyjno – korekcyjnych wobec osób pozbawionych wolności za stosowanie przemocy w rodzinie”, w którym brało udział 2 funkcjonariuszy oraz kierownik działu penitencjarnego.
Projekt ten zakończy się 30 kwietnia 2016r.

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 12/17 Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach oraz zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach przyjmują interesantów niebędących osadzonymi w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.
 
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku przyjmuje interesantów w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 89.
 
 
Zasady przyjmowania paczek
1. Osadzony w Areszcie Śledczym w Suwałkach ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem Aresztu Śledczego w Suwałkach. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
 
 
 
2. Osobą najbliższą uprawnioną do zamówienia paczki osadzonemu jest uprawniony do widzeń z osadzonym: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
 
 
 
3. Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.
 
 
 
4. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonej na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113 § 1 Kkw;
 
 
 
5. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę.
 
 
 
6. Formularz zamówienia oraz lista produktów wraz z cennikiem dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w Areszcie Śledczym w Suwałkach:
 
 
 
a) w punkcie sprzedaży,
 b) w poczekalni dla osób odwiedzających przy wejściu do jednostki,
 d) w salach widzeń,
e) na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Suwałkach.
 
 
 
7. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.
 
 
 
8. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki
 
.
 9. W przypadku braku możliwości zrealizowania paczki żywnościowej z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, podmiot przygotowujący paczkę niezwłocznie zwraca środki pieniężne osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 
 
 
 
10. Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego można złożyć:
 
 
 
 a) Bezpośrednio podczas widzeń – poprzez wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie oraz opłacenie należności za paczkę przelewem bankowym na konto podmiotu przygotowującego paczki lub wpłatę gotówki w kantynie;
 
 
 
 b) drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe – przesłanie pocztą na adres:
 
 
 
 Areszt Śledczy w Suwałkach-Kantyna
  ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki
 
 
 
bądź dostarczenie osobiście do Aresztu Śledczego w Suwałkach wypełnionego druku zamówienia oraz przelanie środków pieniężnych na konto PIGB Pomerania
 
39 1130 1121 0006 5624 2920 0022
 
 
 
 c) przez osadzonego ze środków będących w jego dyspozycji - zasady postępowania w tym zakresie dostępne są na tablicy ogłoszeń.
 
 
 
11. Skazany może za zezwoleniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.
 
 
 
12. Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego
 
 
 
13. Maksymalne wymiary opakowania paczek nie mogą przekraczać 53 cm (wysokość) i 35 cm (szerokość).
 
 
 
14. Paczki o których mowa w pkt. 11 i 12 mogą być dostarczanie w dni powszednie w godz. 8.30 – 10.00. Paczki są wydawane w poniedziałki i piątki.
 
 
 
15. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
 
 
 
16. Osadzony który uzyskał zgodę na przysłanie mu innych artykułów niż żywność, otrzymuje talon z wykazem tych artykułów. Talon należy przesłać do nadawcy paczki.
 
 
 
17. Paczki higieniczno-odzieżowe nadsyłane z zewnątrz do Aresztu Śledczego w Suwałkach podlegają kontroli w obecności skazanego w magazynie. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4 Kkw.
 
 
 
18. Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach po pozytywnym zaopiniowaniu jej przez lekarza ambulatorium Aresztu Śledczego w Suwałkach. W przypadku tymczasowo aresztowanego wymagana jest zgoda organu dysponującego.
 
 
 
19. Paczka przed przyjęciem do Aresztu Śledczego w Suwałkach podlega kontroli.
 
 
 
20. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.
 
 
 
21. Paczka podlega kontroli w obecności osadzonego do którego jest adresowana. Opakowania paczki nie wydaje się osadzonemu. Paczki wydawane są w magazynie.
 
 
 
22. Przesyłanie w przesyłkach listowych i paczkach prasy i książek dla skazanych wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach lub osoby go zastępującej. Osadzony może  posiadać w celi 3 egzemplarze prasy i 3 książki.
 
 
 
23. W przesyłkach listowych zezwala się skazanym na otrzymywanie kart telefonicznych oraz znaczków pocztowych, a tymczasowo aresztowanym zezwala się na otrzymywanie  znaczków pocztowych.
 
 
 
24. Otrzymanie zezwolenia na dostarczenie kart telefonicznych tymczasowo aresztowanemu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu zgody organu dysponującego na korzystanie z aparatu telefonicznego.
 
 
 
25. Przesyłanie w paczkach prasy i książek dla tymczasowo aresztowanych wymaga wcześniejszej zgody organu dysponującego.
 
 
 
Przyjmowanie sprzętu RTV do Aresztu Śledczego w Suwałkach odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 10.00. Podstawą przyjęcia sprzętu RTV do aresztu jest wydany talon. Dostarczony sprzęt powinien być sprawny technicznie.
 
Zezwala się osadzonym na posiadanie w celi odbiornika TV do 19 cali, z wbudowanym dekoderem DVB-T zarejestrowanego w celu pobierania opłat abonamentowych. Odbiornik TV musi mieć możliwość obsługi za pomocą regulatorów na obudowie. Za realizację obowiązku regularnego uiszczania opłat abonamentowych za posiadane odbiorniki telewizyjne odpowiedzialność ponosi właściciel danego sprzętu.
 
 
 
 
Zasady udzielania widzeń

 

 
 
 
 
1.W Pawilonie "A" - widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych , odbywają się:  
 
 
 
- w 1 i 3 wtorek miesiąca w godz. 9.00 – 15.30.
 
 
 
- w 1 niedzielę miesiąca w godz. 9.00 – 15.30.
 
 
 
Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 8.30 – 12.30.
 
 
 
W Pawilonie "B" - widzenia dla skazanych odbywają się :
 
 
 
- w 1 i 3 czwartek miesiąca w godz. 9.00 – 15.30.
 
 
 
- w 2 niedzielę miesiąca  w godz. 9.00 – 15.30.
 
 
 
Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 8.30 – 12.30.
 
 
 
W Pawilonie "C" -  widzenia dla skazanych odbywają się:
 
 
 
- w 1 i 3 poniedziałek miesiąca w godz. 10.30 – 16.30
 
 
 
- w 3 niedzielę miesiąca  w godz. 9.00 – 15.30.
 
 
 
Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 8.30 – 12.30.
 
 
 
W Pawilonie "D" - widzenia dla skazanych odbywają się 
 
 
 
- w 1 i 3 środę miesiąca w godz. 10.00 – 18.00
 
 
 
- w 4 niedzielę miesiąca  w godz. 9.00 – 15.30.
 
 
 
Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 8.30 – 12.30. Rejestracja na widzenia do skazanych zatrudnionych poza obrębem Aresztu Śledczego w Suwałkach odbywa się w godz. 8.30 – 15.00.
 
 
 
2. Grafik widzeń w Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocy, zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem. W okresie tym kantyna jest nieczynna.
 
 
 
3. W dniach:
 1 stycznia - Nowy Rok,
 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
 1 maja - Święto Państwowe,
 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 dzień Bożego Ciała,
 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 Widzenia nie odbywają się.
 
 
 
4. Każdy osadzony jest zobowiązany powiadomić osoby uprawnione do widzeń o wyznaczonych dniach i godzinach, w których odbywają się widzenia.
 
 
 
5. Kantyna czynna jest w czasie widzeń.
 
 
 
6. Widzenia są realizowane w kolejności zgłoszeń odwiedzających. Poza kolejnością widzenia można udzielić:
 
a) kobietom w zaawansowanej ciąży,
 b) osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 c) osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
 d) osobom powyżej 75 roku życia.
 
 
 
7. Widzenia odbywają się w salach widzeń pawilonów A, B i C. Widzenie regulaminowe trwa 60 minut. Z widzeń bez osoby dozorującej lub widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, osoby niepełnoletnie mogą korzystać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej uprawnionej do widzeń z osadzonym.
 
 
 
8. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.
 
 
 
9. O sposobie udzielania widzeń tymczasowo aresztowanym stanowi art. 217 § 2 Kkw.
 
 
 
10. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach.
 
 
 
11. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.
 
 
 
12. Skazany przebywający w Areszcie Śledczym w Suwałkach bez stosowanego tymczasowego aresztowania oraz skazany wyrokiem nieprawomocnym, który zgodził się na stosowanie wobec niego Regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności – korzysta z widzeń bez zgody sądu czy prokuratury.
 
 
 
13. Tymczasowo aresztowany z zastrzeżeniem art. 217 §1b Kkw ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.
 
 
 
14. Osadzony może otrzymać jedno widzenie w ciągu dnia.
 
 
 
15. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich uprawnionych do widzeń ze skazanym.
 
 
 
16. Skazany sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 15 (tj. będący jego rodzicem lub prawnym opiekunem) ma prawo do dodatkowego jednego widzenia z dzieckiem w miesiącu (art. 105 a § 3 Kkw).
 
 
 
17. Skazany młodociany ma prawo do dodatkowego jednego widzenia w miesiącu (art. 91 a Kkw).
 
 
 
18. Za zezwoleniem Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach skazany może jednorazowo skorzystać z połączenia przysługujących mu widzeń wynikających z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej, jednak w wymiarze nie większym niż 2 x 60 min. Zezwolenie to skazany może otrzymać na pisemną prośbę, zaopiniowaną przez wychowawcę.
 
 
 
19. Nagroda w postaci zezwolenia na dłuższe widzenie może być zrealizowana wyłącznie w połączeniu z widzeniem regulaminowym. Nagroda w postaci zezwolenia na dodatkowe widzenie może zostać zrealizowana dopiero po wykorzystaniu widzeń regulaminowych. Nagrody dotyczące widzeń nie podlegają łączeniu.
 
 
 
20. W niedziele nie realizuje się nagród w postaci zezwolenia na dodatkowe widzenie.
 
 
 
21. Realizacja widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywa się według kolejności zgłoszeń osób odwiedzających.
 
 
 
22. Miejsce dla osadzonego w sali widzeń wyznacza funkcjonariusz.
 
 
 
23. W czasie trwania widzenia zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie znajdującej się w sali widzeń, czynnej w czasie trwania widzeń. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
 
 
 
24. W trakcie widzenia zabrania się:
 
1) używania w rozmowie gwary przestępców, słów wulgarnych i obelżywych,
 2) palenia wyrobów tytoniowych,
 3)przekazywania i przyjmowania korespondencji, pieniędzy i innych przedmiotów, których posiadanie przez osadzonego jest zabronione,
 4) przyjmowania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz leków,
 5) prowadzenia rozmów i innego zachowania, które uniemożliwiają bądź zakłócają realizację widzeń innym osobom,
 6) zakłócania porządku i bezpieczeństwa oraz prawidłowego przebiegu widzeń,
7) przekazywania sprzętu audiowizualnego, sprzętu komputerowego, odzieży, itp. z wyłączeniem przedmiotów własnoręcznie wykonanych przez osadzonego na przekazanie których, osadzony uzyskał zgodę od dyrektora.
 
 
 
25. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
 
 
 
26. Widzenie przerwane z winy osadzonego (lub osoby odwiedzającej) traktuje się jako zrealizowane.
 
 
 
27. Ze względu na bezpieczeństwo Aresztu Śledczego w Suwałkach wszystkie osoby odwiedzające osadzonych oraz przedmioty wnoszone przez nie na teren jednostki poddane są kontroli.
 
 
28. Indywidualne prośby osadzonych w sprawie odstępstw od w/w sposobu udzielania widzeń rozpatruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach lub osoba go zastępująca.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Suwałki 27.06.2013

Do pobrania:

Zarzadzenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach z dnia 20.06.2013 w sprawie odbywania praktyk studenckich w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Zarządzenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach z dnia 15.05.2012 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Suwałki 27.05.2013

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym osadzonym
 
Areszt Śledczy w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 29, poszukuje spadkobierców zmarłego osadzonego:
Pana Szklanko Rafał  syna Lucjana i Jolanty , urodzonego 13.11.1992r. w Ełku.
Areszt Śledczy w Suwałkach działając na podstawie art.6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.
Depozyt stanowi przedmiot wartościowy tj.: karta bankowa.
Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od daty wezwania do jego odbioru w Biuletynie Informacji Publicznej aresztu.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Suwałkach (ogłoszenia wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej) spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Areszt Śledczy w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 29, poszukuje spadkobierców zmarłego osadzonego:
Pana Leszczyńskiego Roberta  syna Stefana i Jadwigi , urodzonego 30.04.1973r. w Gołdapi.
 Areszt Śledczy w Suwałkach działając na podstawie art.6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.
Depozyt stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym aresztu w wysokości 530,02 zł. (pięćset trzydzieści 02/100) oraz pozostawione przez niego przedmioty osobiste.
Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od daty wezwania do jego odbioru w Biuletynie Informacji Publicznej aresztu.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Suwałkach (ogłoszenia wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej) spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 Suwałki, 09.04.2014 r.Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym osadzonymAreszt Śledczy w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 29, poszukuje spadkobierców zmarłego osadzonego: Pana Henryka Sutuła syna Wacława, urodzonego 28.02.1959r. Prostki.

Areszt Śledczy w Suwałkach działając na podstawie art.6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.
Depozyt stanowi pozostawione przez niego przedmioty osobiste tj.:

 1. skarpetki - 8 par,

 2. slipy - 4 szt,

 3. buty - 1 para,

 4. klapki - 1 para

 5. kosmetyczka - 1 szt.

 6. teczka ( zdjęcia i dokumenty) - 1 szt.

 7. pasek - 1 szt.

 8. spodnie - 2 pary

 9. spodenki krótkie - 2 szt.

 10. kurtka - 2 szt.

 11. bluza - 1 szt.

 12. sweter - 1 szt.

 13. koszula - 2 szt.

 14. koszulka - 2 szt.

 15. spodnie od piżamy - 1 szt.

 16. torba materiałowa - 1 szt.

 17. mydelniczka - 1 szt.

 18. kubek - 2 szt.

 19. grzałka - 1 szt.

 20. torebka z tytoniem - 1 szt.

 21. maść - 1 szt.

 22. obcinacz do paznokci - 1 szt.

 23. grzebień - 1 szt.

 24. inhalatory - 3 szt.

 25. opakowanie z tabletkami do inhalatora - 1 op.

 26. pędzelek do golenia - 1 szt.

 27. krem nivea - 1 szt.

 28. zegarek - 1 szt.

 29. okulary - 1 szt.

 30. długopis - 1 szt

 31. maszynki do golenia - 4 szt.

 32. karta telefoniczna - 1 szt.

 33. ręcznik - 2 szt,

 34. szlafrok - 1 szt.


Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wydanyjego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od daty wezwania do jego odbioru w Biuletynie Informacji Publicznej aresztu. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Suwałkach (ogłoszenia wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej) spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Suwałki, 04.03.2015 r.


Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym osadzonym


I. Areszt Śledczy w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 29, poszukuje spadkobierców zmarłego osadzonego: Pana Zabłocki Jacek s. Eugeniusza urodzonego 04.01.1977r. w Gołdapi.
Areszt Śledczy w Suwałkach działając na podstawie art.6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.
Depozyt stanowi pozostawione przez niego przedmioty osobiste tj.:
1. portfel czarny-1szt.,
2. lufki – 5 szt.,
3. płyty DVD- 6 szt.,
4. spodenki krótkie beżowe – 1 szt.,
5. T-shirt POLO granatowe – 1 szt.
6. T-shirt niebieski „ DYNAMIC” - 1 szt.,
7. spodenki czarne „ PRO” - 1 szt.
8. spodnie jeans niebieskie „ Big Rey” - 1 szt.
9. kurtka czarna – 1 szt.
10. sweter szary „UNITED” - 1 szt.
11. bluza granatowa „ NO LIMIT” - 1 szt.
12. spodnie dresowe niebieskie „ZAKO” - 1 szt.
13. t-shirt „MASTERS” - 1 szt.
14. bielizna osobista – 1 szt.
15. szklanka – 1 szt.
16. obuwie sportowe szaro-niebieskie – 1 szt.
17. woda po goleniu „BOND” - 1 op.

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wydany jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata i 6 miesięcy od daty wezwania do jego odbioru w Biuletynie Informacji Publicznej aresztu. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Suwałkach (ogłoszenia wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej) spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.
Areszt Śledczy w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 29, poszukuje spadkobierców zmarłego osadzonego: Pana Szklanko Rafał s. Lucjana ur. 13.07.1992 w Ełku
Areszt Śledczy w Suwałkach działając na podstawie art.6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.
Depozyt stanowi pozostawione przez niego przedmioty osobiste tj.:
1. telefon komórkowy + bateria + ładowarka+ karta SIM – 1 kpl.
2. karta pamięci 2 GB – 1 szt.
3. bielizna osobista
4. spodnie sztruksowe– 1 para
5. bluza dresowa – 1 szt.
6. klapki – 1 para
7. wyroby tytoniowe – 1 szt.
Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wydany jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata i 6 miesięcy od daty wezwania do jego odbioru w Biuletynie Informacji Publicznej aresztu. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Aresztu Śledczego w Suwałkach (ogłoszenia wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej) spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Identyfikator Jednostki

5

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-06-13 11:29

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-06-13 11:33

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-06-13 11:33

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-06-13 11:33

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-18 13:20

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-06-13 11:33

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-06-13 11:33

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Zdzisław Rapiejko o 2011-08-22 13:26

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-18 13:14

AdresModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

KierownictwoCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-18 13:20

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Michał Chrościelewski o 2014-03-24 14:08

Data wytworzenia

 

Nabór

Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach

Ogłasza nabór kandydata do pracy na etat cywilny w charakterze lekarza chorób wewnętrznych -

 • ilość osób – 1

          - wymiar etatu – 0,5

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzą oraz wszelkich informacji na temat naboru, udzielają pracownicy kadr AŚ w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 29, tel. 087 565-12-07 wew. 319, 324 w godz. 7.30-15.30

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe medyczne

 • nieposzlakowana opinia i niekaralność,

 • korzystanie z pełnych praw publicznych i cywilnych,

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

 • ocena złożonych dokumentów,

 • rozmowa kwalifikacyjna,

 • sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych,

 • postępowanie w zakresie rękojmi ochrony informacji niejawnych,

 • badania lekarskie

Charakter pracy:

 • praca w ZOZ Aresztu Śledczego w Suwałkach w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności

 • realizowanie zadań podstawowej opieki lekarskiej

Zatrudnienie:

- etat pracownika cywilnego - umowa o pracę,

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy

- 1 zdjęcie

- dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

Termin i miejsce składania dokumentów:

- do dnia 29 maja 2013 roku,

- osobiście w siedzibie Aresztu Śledczego w Suwałkach,

- listownie na adres: Areszt Śledczy w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki

- drogą elektroniczną na adres e – mail: as_suwalki@sw.gov.plProjektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Akty prawneWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Fundusze unijneWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

NabórWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

StatusWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Wzory drukówWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

BIP

KierownictwoWytwarzajacy

ASSKI Administrator BIP

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-27 11:21, autor ostatniej modyfikacji: Marcin Woldan
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.