Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Koszalin

Jednostka

Areszt Śledczy Koszalin

Adres

Areszt Śledczy Koszalin
ul. Młyńska 71
 75-950
 Koszalin
 (94) 318 23 70/(94) 343 00 19

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Koszalin

Status

Areszt Śledczy w Koszalinie został utorzony na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie znisienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. MS 96.5.27)
 
 Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z 09.04.2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr. 79 poz. 523 ze zm.).
 

Kierownictwo

Dyrektor aresztu śledczego 
mjr Daniel Mikołajczyk
Tel./Fax.: (94) 31 82 367 / (94) 3430019
 
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
kpt. Piotr Rynkiewicz
tel./Fax: (94) 311 03 34 / (94) 312 89 47
E-mail:
Piotr.Rynkiewicz@sw.gov.pl
 
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
kpt. Marek Dankowski
tel./Fax: (94) 311 03 34 / (94) 312 89 47 
 
Rzecznik prasowy
mjr  Magdalena Obrębska
Tel./Fax: (94) 31 82 299 / (94) 3430019

Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna Aresztu Śledczego w Koszalinie  przedstawia się następująco:
 kierownictwo i stanowiska samodzielne
 dział kadr
 dział penitencjarny
 dział ochrony
 dział kwatermistrzowski
 dział ewidencji
 dział finansowy
 dział informatyki i łączności
 ośrodek  diagnostyczny
 służba zdrowia
 Ustalony limit zatrudnienia w jednostce wynosi 272,9  etatu, w tym funkcjonariusze 262 etaty i pracownicy cywilni 10,9 etatu. Wszyscy zatrudnieni w sprawach osobowych podlegają bezpośrednio Dyrektorowi aresztu. W sprawach służbowych zatrudnieni podlegają bezpośrednim przełożonym - kierownikom poszczególnych działów lub dyrektorowi.

Podmioty Współpracujące

Do głównych podmiotów współpracujących należą między innymi: sądy, prokuratura,  policja
 

Przedmiot działalności

Do podstawowych zadań między innymi należy:

  • prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności,
  • wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabiezpieczający prawidłowy tok postepowania karnego,
  • zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej, humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolnosci,
  • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w aresztach śledczych, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w areszcie śledczym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

Majątek nieruchomy Aresztu Śledczego w Koszalinie znajduje się  przy ulicy Młyńskiej 69, 71, oraz w miejscowości Dobrowo 53 gmina Tychowo.
 
 W skład majątku wchodzą n/w budynki:
  
 Areszt Śledczy w Koszalinie:   
 budynki administracji
 garaże      
 budynek penitencjarny wraz z bramą główną      
 budynek szatni + medycyna pracy  
 budynek kuchni    
 posterunki uzbrojone          
 mur zewnętrzny    
  
 Oddział Zewnętrzny w Dobrowie:
 wartownia      
 sala odpraw, szatnia funkcjonariuszy  
 budynki garażowe          
 agregatornia      
 trafostacja      
 budynek do udzielania widzeń      
 budynek penitencjarny wraz z kotłownią i kuchnią     
 budynek magazynowy  
 sala gimnastyczna     
 budynek gospodarczy w tym warsztaty, magazyny     
 budynek administracji    
 oczyszczalnia ścieków    
 budynek magazynowy         
 budynki penitencjarne

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia obejmuje następującą usługę:
Kurs przyuczający do zawodu: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
1. Liczba osadzonych: 12 (dwanaście);
2. Ilość kursu: 1 (jeden);
3. Miejsce realizacji kursu: Oddział Zewnętrzny w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie;
4. Termin realizacji: do końca marca 2011 r.;
5. Realizacja kursu: w dni robocze od 8.00 - 15.00;
6. Czas trwania kursu: 200 godzin (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne) + egzamin;
7. Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy teoretycznych i praktycznych umiejętności do wykonywania prac wykończeniowych w budownictwie zgodnego z tematyką i zakresem kursu z zastosowaniem najnowszych technologii i materiałów;
8. kod CPV 80530000-8
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do końca marca 2011 r.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Spełnia warunki określone w SIWZ. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie wg formuły: spełnia - nie spełnia
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: 
CENA – 70%
Sposób obliczenia ceny:
najniższa cena brutto z pośród oferowanych    x 100 x 70%
Cena brutto z oferty badanej
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY – 20%
(zamawiający uwzględni w ocenie ofert max. 5 referencji z wykonanych wcześniej szkoleń o tematyce technolog robót wykończeniowych w budownictwie) Sposób obliczenia doświadczenia wykonawcy: Liczba przeprowadzonych szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia zrealizowanych w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Wartość punktowa zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą: Elementy podlegające ocenie – liczba punktów
- w okresie ostatnich 3 lat – 5 szkoleń i więcej             -100 pkt
- w okresie ostatnich 3 lat – 4 szkolenia                        - 80 pkt
- w okresie ostatnich 3 lat – 3 szkolenia                        - 60 pkt
- w okresie ostatnich 3 lat – 2 szkolenia                        - 40 pkt
- w okresie ostatnich 3 lat – 1 szkolenie                        - 20 pkt
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania:
Wartość = liczba przyznanych punktów x 20%
POSIADANIE CERTYFIKATÓW/AKREDYTACJI – 10%
- certyfikat jakości usług szkoleniowych                                                                     - 5 pkt
- akredytacja kuratora oświaty dotycząca postępowania przetargowego           - 5 pkt
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilości punktów wynikających z działania:
Wartość = liczba przyznanych punktów x 10 %
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1. Zmiana nazwy firmy Wykonawcy i Zamawiającego
2. Zmiana adresu firmy Wykonawcy i zamawiającego,
3. Zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wyjątkowych, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, leżących po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy
4. Zmniejszenie liczby osób do przeszkolenia, co w konsekwencji może wpłynąć na zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zamówienia;
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Areszt Śledczy w Koszalinie, ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do 28.01.2011 r. do godziny 10:30, miejsce: Areszt Śledczy w Koszalinie, ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kursy realizowane są z projektu pn: Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Poddziałanie 1.3.4, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;.
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania:

 siwz_as_koszalin_2011.doc

Współpraca międzynarodowa

Nie jest prowadzona współpraca zagraniczna.

Fundusze unijne

 W Areszcie Śledczym w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny realizuje się projekt nr 3: ,,Cykl szkoleniowo- aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności ".     
 Od 2008 roku skazani biorą udział w kursach przyuczających do zawodu, które współfinansowane są z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W latach 2008 – 2009 zorganizowano kursy „Technolog robót wykończeniowcy w budownictwie” oraz kurs „Malarza” ( 2 edycje ).
  W bieżącym roku w marcu przeprowadzono kurs „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”  a na przełomie maja i czerwca przeprowadzono kurs przyuczający do zawodu „Stolarz meblowy”. Ponadto uczestnicy kursów otrzymali wsparcie w postaci zajęć aktywizacyjnych uczących ich podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy.
 Łącznie od początku realizacji projektu do końca lipca 2010 r. zrealizowanych zostało 5 kursów dla 60 skazanych z czego 59 beneficjentów otrzymało zaświadczenie o ukończonym kursie z wynikiem pozytywnym, które z pewnością ułatwi im znalezienie pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Konto depozytowe
 Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 NBP O/O SZCZECIN
 04 1010 1599 0190 7313 9120 0000
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
  
 Dla interesantów
 Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 Poniedziałek: 9,00 -17,00
 Wtorek: 7,30 - 15,3
 Środa: 7,30 - 15,3
 Czwartek: 7,30 - 15,3
 Piątek: 7,30 - 15,3
  
 
 Zasady przyjmowania paczek
 
 Areszt Śledczy Koszalin
 
1. Paczki do osadzonych przyjmowane są w dni powszednie w godz. 8.00-13.00. W soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00- 10.00. Ze względów technicznych paczki winny być dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów : szerokość 40 cm, wysokość 30 cm, długość 60 cm.
2. Osadzony(a) ma prawo otrzymać raz w kwartale paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. Istnieje możliwość realizacji w/w paczki za pośrednictwem kantyny. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową.
3. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
4. Paczka żywnościowa przekraczająca 5 kilogramów wraz z opakowaniem lub bez spisu zawartości, nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki.
5. Przesłanie osadzonemu(ej) odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Aresztu wydanego na prośbę osadzonego(ej). Przyjęcie w/w rzeczy następuje wyłącznie na podstawie wystawionego spisu zawartości, którego I część winna być umieszczona na paczce w widocznym miejscu. Ilość przedmiotów wydanych do celi reguluje rozdział VII i VIII zarządzenia
6. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości oraz środki łączności, przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa aresztu.
7. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.
8. Paczka zawierająca artykuły, o których mowa w pkt. 6 będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
9. Zgoda na otrzymanie leków uzależniona jest od pozytywnego zaopiniowania prośby przez lekarza i wydanego na tej podstawie spisu zawartości paczki.
10. Otrzymanie leków przez tymczasowo aresztowanych wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.
11. Paczki żywnościowe i odzieżowo-higieniczne są kontrolowane w obecności osadzonego, a w przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą w obecności tej osoby. Paczki przed ich otwarciem poddaje się kontroli przy wykorzystaniu psa specjalnego oraz odpowiednich środków i urządzeń technicznych.
12. Nie zezwala się na przesyłanie w paczkach żywnościowych oraz odzieżowo-higienicznych wyrobów tytoniowych. Wyroby tytoniowe można kupić tylko i wyłącznie w kantynie tutejszej jednostki. Wyroby tytoniowe przysłane w paczkach będą odsyłane na koszt osadzonego lub nadawcy, bądź deponowane do czasu zakończenia pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Koszalinie.
13. Paczki z artykułami żywnościowymi wydaje się w dniu ich przyjęcia do jednostki, natomiast paczki odzieżowo-higieniczne najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty wpływu.
14. W przypadku ujawnienia środków lub substancji psychotropowych paczka zostaje
zdeponowana i przekazana Policji celem wszczęcia dochodzenia.
 
 
 
 
 
Oddział Zewnętrzny Dobrowo
 
1. Paczki przyjmuje się w godzinach od 08:00 – 14:00, a w niedzielę do godz. 10:00. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości, a na zewnątrz opis rodzaju paczki tj. „żywność” lub „odzież i higiena” oraz dane nadawcy.
2. Paczka żywnościowa przekraczająca 5 kg wraz z opakowaniem, bez spisu zawartości i rodzaju opisu paczki nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki.
3. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości oraz środki łączności, środki odurzające lub psychotropowe, przedmioty i dokumenty które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa zakładu. W paczkach nie mogą być dostarczone w szczególności artykuły jak: tytoń i wyroby tytoniowe, słodzik, zupki chińskie, artykuły sypkie i w płynie, ryż, mąka, mleko w proszku, budyń, kisiel, sosy, przyprawy, śmietana, mleko, jogurty - artykuły te można zakupić w kantynie Zakładu Karnego, jak również lekarstwa i inne artykuły łatwo się psujące jak surowe mięso, ryby, jajka, grzyby, itp.
4. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora lub Kierownika Oddziału. Paczka żywnościowa i higieniczno odzieżowa musi być opisana i wymaga spisu zawartości.
5. Korespondencję  urzędową  do  wysłania  skazany  przekazuje  wraz  z  wypełnionym  drukiem pisemnego potwierdzenia odbioru korespondencji urzędowej.
6. Paczka zawierająca artykuły o których mowa w pkt. 3 będzie w całości zwrócona do nadawcy na jego koszt, koszt osadzonego lub zostanie komisyjnie zniszczona.
7. Zgoda  na  otrzymanie  leków  uzależniona  jest  od  pozytywnego  zaopiniowania  prośby przez lekarza.
8. Paczki  żywnościowe  i  odzieżowo - higieniczne  są  kontrolowane w obecności osadzonego, a w przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą w obecności tej osoby. Paczki przed ich otwarciem poddaje się kontroli przy pomocy środków i urządzeń technicznych lub psa specjalnego.
9. Nie  zezwala  się  na  przesyłanie  w  paczkach  żywnościowych  odzieżowo - higienicznych wyrobów tytoniowych. Wyroby tytoniowe można kupić wyłącznie w kantynie.
10. Paczki  z  artykułami  żywnościowymi wydaje się w dniu ich przyjęcia do oddziału natomiast paczki higieniczno – odzieżowe najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty wpływu.  
 
 
 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności następującym osobom odwiedzającym skazanych:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcja ruchu (poruszającym się na wózkach lub o kulach),
- powyżej 75 roku życia.

 
Areszt Śledczy Koszalin
 
1. Widzenia odbywają się w:
piątki w godz. 8:00 – 15:00
niedzielę w godz. 8:00 – 15:00
w drugi dzień świąt  Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach 8:00 – 15:00
z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Widzenia nie są udzielane w pierwszy dzień świąt Wielkanocy, dni świąt państwowych, ostatni piątek miesiąca oraz: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 25 grudnia.
3. Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz. 13.30.
4. Osoby ubiegające się o widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej winny zgłosić się na bramę 30 minut przed planowanym widzeniem.
5. Widzenia odbywają się w pomieszczeniach do tego wyznaczonych. Osadzony poinformowany o mającym się odbyć widzeniu, udaje się na nie niezwłocznie. W innym przypadku widzenie może nie zostać udzielone.
6. W przypadku chęci przedłużenia widzenia informację do prowadzącego zgłasza się przy rozpoczęciu widzenia.
 7. Zgoda na łączenie widzeń udzielona przez dyrektora jednostki realizowana będzie w przypadku realnych  możliwości umieszczenia osób odwiedzających w sali widzeń. do podjęcia decyzji o  wyżej omawianym widzeniu upoważniam funkcjonariusza odpowiedzialnego za prowadzenie  widzeń.
8. Sposób udzielenia widzenia dla tymczasowo aresztowanego(ej) określa organ dysponujący.
    W przypadku, gdy tymczasowo aresztowany(a) pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich.
9. Osadzonym, którym udzielono widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie aresztu. Pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.
10. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, udzielane są w piątki i niedzielę w godz. 8.00-15.00. Nie zezwala się na łączenie widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej z innymi rodzajami widzeń.
11. Widzenia bez dozoru poza terenem AŚ na czas nieprzekraczający 30 godzin udzielane są wyłącznie z osobą najbliższą lub godną zaufania.
12. Nie zezwala się na samowolne poruszanie po korytarzu osadzonych w trakcie udzielania widzeń.
13. Kontakt poprzez komunikator SKYPE oraz dostęp do wybranych serwisów internetowych jest realizowany w niedzielę w godz. 14.00-17.00 oraz poniedziałek w godz. 13.30-15.30; jednorazowo w wymiarze do 15 minut.
14.Osoba odwiedzająca może zrealizować paczkę w kantynie tylko dla osadzonego z którym ma widzenie i jest dla niego osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 KK, z zastrzeżeniem limitów określonych w Rozdziale XIV ust. 2 oraz zasad określonych w Rozdziale XV.
 
 
Oddział Zewnętrzny Dobrowo
 
 
1. Widzenia odbywają się w niedziele (poza Niedzielą Wielkanocną), w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 08:30 - 16:00 (zgłoszenia przyjmowane są do godz. 14:30) oraz drugą  środę  miesiąca  od  08:00  do  15:30 (zgłoszenia przyjmowane są do godz. 14.00). Widzenia odbywają się w salach widzeń.
2. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującejodbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu w dni przeprowadzania widzeń.
3. Za porządek pozostawiony w pomieszczeniu widzeń odpowiada skazany.
4. Widzenia bez dozoru poza terenem OZ Dobrowo na czas nie przekraczający 30 godzin udzielane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z wychowawcą.
5. Za pozostawione w celi rzeczy osobiste administracja jednostki nie ponosi odpowiedzialności.
6. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Zakładu Karnego, pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.
7. W czasie widzeń zezwala się na przekazanie zamówienia i zrealizowanie paczki żywnościowej oraz higieniczno – odzieżowej za pośrednictwem kantyny.
 
 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 
 ARCHIWA
 Dostęp do danych zawartych w rejestrze podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.
 W AŚ Koszalin obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny.
 Sekretariaty jednostek organizacyjnych Służby Więziennej ewidencjonują wpływające i wysyłane pisma stosując dziennik korespondencyjny oraz pocztową książkę nadawczą. Pomoce te służą wyłącznie do kontroli obiegu pism i nie mają wpływu na gromadzenie dokumentacji spraw zgodnie z wykazem akt.
 Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W archiwum zakładowym Aresztu Śledczego w Koszalinie przechowywana jest:
 - dokumentacja aktowa własna kat. A i B,
 - dokumentacja aktowa odziedziczona
 Kontrolę nad postępowaniem z dokumentacją w archiwach zakładowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej sprawują właściwe archiwa państwowe.

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

49

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Robert Groński o 2011-06-17 08:31

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Magdalena Obrębska o 2018-05-14 08:09

Data wytworzenia

 

Nabór

Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie ogłasza nabór na stanowisko: asystenta (lekarza) Ambulatorium z Izbą Chorych Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie.
 
 
Pracownik cywilny

 
I. Planowana liczba osób do przyjęcia: 1 (na 0,5 etatu pracownika cywilnego, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

II. Wymagania:
- wykształcenie wyższe medyczne,
- prawo do wykonywania zawodu lekarza,
- mile widziana specjalizacja I lub II stopnia.
Ponadto kandydatem na powyższe stanowisko może być osoba:
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych,
- dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalająca na zatrudnienie na w/w stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

III. Wymagane dokumenty:
1. Podanie.
2. Curriculum Vitae (CV).
3. Kserokopia świadectw pracy.
4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne.
5. Dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza.
6. Kserokopia dowodu osobistego.
Wymagane dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz oświadczenie o niekaralności.

 
IV. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
1. Oceny złożonych dokumentów.
2. Przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.
 

   Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Aresztu Śledczego w Koszalinie, ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin lub składać osobiście w dziale kadr jednostki, w terminie do dnia 01 grudnia 2016 roku do dnia 09 grudnia 2016 roku.                                                               
   Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa AŚ w Koszalinie tel. (094) 318 22 08. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

Projektowane akty prawne

Prace w toku.

AdresWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Akty prawneWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Fundusze unijneWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

NabórWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

StatusWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Robert Mordak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Wzory drukówWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

KierownictwoWytwarzajacy

Magdalena Obrębska

Załączniki

wniosek o emeryturę-rentę inwalidzką.doc    
ankieta-personalna-kandydata-do-sluzby-wieziennej[2].doc    
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.doc    
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.