Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Jastrzębie Zdrój

Jednostka

Zakład Karny Jastrzębie Zdrój

Adres

Zakład Karny Jastrzębie Zdrój
 C. K. Norwida 23
 44-268
 Jastrzębie Zdrój
 (32) 475 92 30 / (32) 474 37 64

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Status

Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju został powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zarządzeniem 18/CZW/63 z dnia 8 kwietnia 1963r.
 Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523)

Kierownictwo

Dyrektor ZK mjr Wojciech Emerling Tel./Fax: (32) 47 59 240
 
Z-ca Dyrektora ZK mjr Marek Kobiela Tel./Fax: (32) 47 59 230 
 
Z-ca Dyrektora ZK ppłk Mirosław Mateja Tel./Fax: (32) 47 59 230
 
Z-ca Dyrektora ZK mjr Krzysztof Karwowski Tel./Fax: (32) 47 59 230
 
Oficer prasowy por. Tomasz Marciniak Tel./Fax: (32) 47 59 249

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Jastrzębiu Zdroju kieruje Dyrektor, który ma trzech zastępców. W skład struktury organizacyjnej ZK w Jastrzębiu Zdroju wchodzą następujące działy oraz sużby:
 
 dział penitencjarny;
 dział ochrony;
 dział ewidencji;
 dział finansowy ;
 dział kwatermistrzowski;
 dział organizacyjno-prawny;  
 dział terapeutyczny;
 służba zdrowia.
 

Podmioty Współpracujące

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Nieruchomość przy ul. C.K. Norwida 23 składającą się z 34 obiektów kubaturowych oraz 3 obiektów nie kubaturowych na 10-ciu działkach o łącznej powierzchni 12ha 13a. Stanowi ona własność Skarbu Państwa oddaną w trwały zarząd Zakładowi Karnemu.  Teren ścisły jednostki ma kształt kwadratu i obejmuje obszar o powierzchni 7.55 ha. Zabudowa terenu ogrodzonego tworzy łącznie 35 obiektów, około 3 km sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, około 2 km kablowych linii energetycznych oraz około 3 km napowietrznych linii NN i oświetleniowych. W księgach wieczystych KW 16423-J, KW 25298, KW 23841 prowadzonych dla nierucho­mości przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju w dziale III nie są ujaw­nione żadne służebności lub inne ograniczone prawa rzeczowe.
 fundusz jednostki w środkach trwałych (w nim zawarty jest kompleks budynków Zakładu Karnego przy ul. C.K. Norwida 23),fundusz obrotowy.

Zamówienia publiczne

Zakład karny w Jastrzębiu Zdroju realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

W Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju w latach 2008-2013 realizowane są cztery projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013:

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi „Klubami Pracy”

Projekt „Penitencjarny doradca zawodowy”

Projekt „Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

Projekt „Aktywizacja społeczno zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 i art. 207 § 1 Kodeksu karnego”

Głównymi celami w/w projektów są przygotowanie skazanych do powrotu do społeczeństwa oraz zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego po zakończeniu kary odbywania kary pozbawienia wolności poprzez:

a) realizację szkoleń Klubów Pracy w zakresie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

b) realizację szkoleń przyuczających do zawodu,

c) przystosowanie do wymogów rynku pracy,

d) prowadzenie zajęć aktywizacyjnych obejmujących:

- poradnictwo zawodowe, w tym określanie umiejętności, kompetencji i predyspozycji zawodowych, tworzenie indywidualnego planu kariery zawodowej, przygotowanie do przedstawiania swojej sylwetki zawodowej przyszłemu pracodawcy lub do otwarcia własnej działalności gospodarczej,

- poradnictwo psychologiczne, w tym skorygowanie postaw i zachowania poczucia własnej wartości, zarządzanie stresem, skuteczna komunikacja i asertywność, efektywne zagospodarowanie czasem, a także profilaktyka uzależnień.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Konto depozytowe Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
 Wpłacający: [imię i nazwisko]
 NBP O/KATOWICE 86 1010 1212 3069 0013 9120 0000
 Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
  
 Dla interesantów:
  
 Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
  
 Poniedziałek: 7:30 -15:30
 Wtorek: 7:30 -15:30
 Środa: 7:30 -15:30
 Czwartek: 7:30 -15:30
 Piątek: 7:30 -15:30

Rejestry, ewidencje, archiwa

- Składnica akt nr 28
 Lokalny rejestr osób pozbawionych wolności - dostęp do danych zawartych w rejestrze podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji, oraz w zależności od sytuacji prawnej konkretnej osoby, za pośrednictwem organu dysponującego.
 wewnętrzne rejestry odpowiednich komórek organizacyjnych Zakładu Karnego.

Dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe Zakładu Karnego są to dokumenty - w rozumieniu ustawy-  w formie pisemnej, zawierające treść oświadczenia woli lub wiedzy, kierowane do innego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, które zawierają w szczególności:
 dane teleadresowe Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju,
 imienną pieczęć z podpisem Dyrektora Zakładu Karnego lub jego Zastępcy.
 
Rok 2017
 
Rok 2016
 
 
Rok 2015
 
 
 
 
Rok 2014:
 
 
 
 
 
 
Rok 2013:
 
 
 
Rok 2012:
 
 
 
 
Rok 2011:
 
 
 

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

 Zakład Karny Jastrzębie – Zdrój Jastrzębie – Zdrój, dnia 28 października 2016 roku

ul. C.K. Norwida 23

te 32 475 92 30

fax.: 32 475 92 23

e-mail: zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl

Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761), Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego do zagospodarowania.

Dokładnych informacji w sprawie sprzedaży udzielają:

 chor. Agnieszka Grabiec w godz. 8.00 – 15.00 tel. 32 47 10 997

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego

 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w & 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w w & 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w & 38 ust. 4 i & 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.


 

Identyfikator Jednostki

44

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Marek Czarnota o 2011-08-26 12:16

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Marek Czarnota o 2011-01-19 14:59

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Niczek o 2017-03-03 10:02

Data wytworzenia

2011-08-01 00:00

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Marek Czarnota

Akty prawneWytwarzajacy

Marek Czarnota

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Marek Czarnota

Fundusze unijneWytwarzajacy

Marek Czarnota

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Marek Czarnota

NabórWytwarzajacy

Marek Czarnota

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Marek Czarnota

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Marek Czarnota

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Marek Czarnota

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Marek Czarnota

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Marek Czarnota

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Marek Czarnota

StatusWytwarzajacy

Marek Czarnota

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Marek Czarnota

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Krzysztof Niczek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Marek Czarnota

Wzory drukówWytwarzajacy

Marek Czarnota

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Marek Czarnota

KierownictwoWytwarzajacy

Marek Czarnota

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-09 12:48, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.