Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Herby

Jednostka

Zakład Karny Herby

Adres

Zakład Karny w Herbach
 ul. Krótka 28
 42-284  Herby
 

 
  tel: 34 352 81 10
faks: 34 357 45 52
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Katowice

Status

Zakład Karny w Herbach powołany został na mocy Zarządzenia Nr 16/90 Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1990 r.  i tym samym zniesieniem statusu oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego w Częstochowie.


Zakład Karny w Herbach jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej

Stanowi własność skarbu państwa

Podlega pod Wymiar Sprawiedliwości

Jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach
  kpt. mgr Mirosław Pawlak
 
 
Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach
  mjr mgr Aleksandra Miklus-Wągiel  
   
Rzecznik prasowy
  por. mgr Izabela Kapkowska   

Struktura Organizacyjna

• Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach
• Z-ca Dyrektora
• Samodzielne stanowiska
        do spraw kadr, szkoleń i spraw socjalnych
        do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Archiwum
        do spraw organizacyjno-prawnych
        do spraw informatyki
        do spraw łączności
        do spraw obsługi sekretariatu
        kapelan więzienny
• Kierownik działu penitencjarnego  - wychowawcy  działu penitencjarnego, psychologowie
• Kierownik działu ochrony - funkcjonariusze działu ochrony
• Z-ca kierownika działu ochrony - funkcjonariusze działu ochrony
• Kierownik działu ewidencji - funkcjonariusze działu ewidencji
• Kierownik działu kwatermistrzowskiego - funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego
• Kierownik służby zdrowia - funkcjonariusze i pracownicy służby zdrowia.

Podmioty Współpracujące

• Inter grupa AA Częstochowa
• Kościół Prawosławny w Częstochowie
• Kościół Zielonoświątkowy
• OHP – Centrum Edukacji pracy i młodzieży w Częstochowie
• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  OHP - Młodzieżowego Centrum Kariery  w Lublińcu
• Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Częstochowie
• Kościół Rzymsko-Katolicki – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach
• Gmina Blachownia
• Gmina Konopiska
• Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
• Greenpeace – Solar  Generation grupa lokalna w ramach Kampanii Klimaktycznej
 

 

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

Zakład Karny w Herbach realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

 

Fundusze unijne

Norweski Mechanizm Finansowy

 

W Zakładzie Karnym w Herbach realizowane są projekty finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zgodnie z umową pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską NMF zapewnia pomoc finansową dla krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej i stanowi dodatkowe źródło pomocy zagranicznej. Głównym jego celem jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwami – Beneficjentami za pomocą wsparcia finansowego m.in. w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, rozwoju społecznego i zasobów ludzkich.  Zakład Karny w Herbach uczestniczy w następujących projektach:

 

Projekt nr 1

„Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”

Dzięki uczestnictwu jednostki w module 1.3 pn. „Przyjazne miejsce – dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z dziećmi” doposażono istniejący kącik dla dzieci w nowy sprzęt i zabawki.

Osadzeni mogą, wykorzystując zgromadzone tam zabawki, gry i książki, spędzać czas z odwiedzającymi ich maluchami.

W ramach modułu 1.1 pn. „Szkolenia osób pozbawionych wolności w ramach przygotowania do powrotu na rynek pracy” zorganizowano dwie edycje kursu „Zagospodarowania terenów zielonych z elementami pilarstwa”.

 

Projekt nr 2

„Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka”

Moduł 2.1

„Wysokospecjalistyczne szkolenia kadry penitencjarnej pracującej ze skazanymi niebezpiecznymi, młodocianymi lub z odbywającymi długoterminową karę pozbawienia wolności”

Moduł 2.2

 „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu na rynek pracy”

Moduł 2.3

„Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencyjny”

Moduł 2.4

„Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion penitencjarny”

Moduł 2.5

 „Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ochronny”

 

Projekt nr 3

 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych”

Moduł 3.1

„Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie”

Moduł 3.2

„Stres znany i oswajany”

Moduł 3.3

„Podniesienie umiejętności legislacyjnych w Służbie Więziennej”

Moduł 3.5

„Szkolenia specjalistyczne kadry działów informatyki i łączności SW”

Moduł 3.6

„Szkolenia językowe kadry zarządzającej SW”

 

Projekt predefiniowany nr 3

 "Stop przemocy – druga szansa"

Przekazano na potrzeby w/w projektu sprzęt audiowizualny, biurowy a także książki i poradniki.

 

Projekt nr 4

 "Wzmocnienie systemów ochrony i wyposażenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup Konwojowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy"

 

W ramach modułu 4.5 pn. „Zakup szkoleń dla dowódców zmian (pierwsza pomoc)” funkcjonariusze pionu ochronnego brali udział w  kursie „Pierwsza pomoc przedlekarska” oraz w ramach projektu nr 4 przekazano sprzęt dla działu ochrony.

 

Projekt nr 5

„Utworzenie  i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

                W Zakładzie Karnym w Herbach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 realizowany był projekt „ Cykl szkoleniowo aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.” W Zakładzie Karnym w Herbach od początku trwania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono 26 kursów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej . Łącznie wsparcie otrzymało 303 skazanych.

 

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

 Korespondencję oraz wpłaty pieniężne na konto depozytowe osadzonego należy przesyłać na adres:
 
Zakład Karny w Herbach
ul. Krótka 28
42-284 Herby
np. Jan Nowak syn Adama
 
Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można także dokonać za pomocą przelewu na nr rachunku bankowego:
 
Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP O/KATOWICE
Bankowa 1
Katowice
34 1010 1212 0015 7313 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Za część wpłaconych (posiadanych) kwot pieniężnych osadzony może dokonywać trzy razy w miesiącu zakupu artykułów żywnościowych i tytoniowych oraz higienicznych, pozostałe środki są akumulowane i udostępniane osadzonemu w dniu zwolnienia z aresztu (wysokość akumulacji regulują odrębne przepisy).
 
Zasady udzielania widzeń
 
Ilość widzeń i sposób ich udzielania osobom skazanym określa Kodeks Karny Wykonawczy, osobom tymczasowo aresztowanym określa organ dysponujący.
 
Widzenia udzielane są w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
Harmonogram udzielania widzeń :
 1.  Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:

         a) w pierwszą niedzielę każdego miesiąca,
         
  b) w drugi czwartek każdego miesiąca,
      
   c) w trzecią sobotę każdego miesiąca miesiąc.

 2.  Widzenia dla skazanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:

         a) we wszystkie piątkii,
       
   b) we wszystkie czwartki za wyjątkiem drugiego czwartku każdego miesiąca,
      
   c) w pierwszą i drugą sobotę miesiąca,
       
  d) w drugą, trzecią i czwartą niedzielę każdego miesiąca.

      3. Widzeń określonych w pkt. 1 i 2 nie udziela się:

         a) w Nowy Rok (1 stycznia każdego roku),
      
    b) w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych (Niedziela Wielkanocna),
        c) w Święto Zmarłych (1 listopada każdego roku),
     
    d)w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia każdego roku).

       4. Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach może wyznaczyć dodatkowe terminy widzeń, zwłaszcza w dni ustawowo wolne od pracy, o czym osadzeni i osoby odwiedzające będą informowane w odrębnym komunikacie.

        5. W czasie widzeń zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Zapis ten nie dotyczy osadzonych, którym widzenie jest udzielone w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

        6. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są:

        a) w przypadku korzystania z połączonych i dłuższych widzeń do godziny 1230,
   b) w przypadku widzeń innych niż wskazane w pkt. a do godziny 1330.

W pierwszej kolejności widzenia będą udzielane osobom odwiedzającym osadzonych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.


Informacje dla interesantów:

 
Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach przyjmuje interesantów:
 
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-15.00
 
Informacje dotyczące skazanych ukaranych i tymczasowo aresztowanych w dni ustawowo wolne od pracy udziela osobiście wychowawca dyżurny lub dowódca zmiany.
 
Zabrania się wnoszenia na teren Zakładu Karnego:
·         broni palnej i białej,
·         amunicji,
·         materiałów wybuchowych,
·         narzędzi do cięcia metalu,
·         środków służących do obezwładniania,
·         środków odurzających,
·         narkotyków,
·         substancji psychotropowych,
·         napoi alkoholowych,
·         sprzętu łączności bezprzewodowej,
·         urządzeń technicznych do rejestrowania i odtwarzania informacji.
 
Osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego poddawane są czynnościom kontrolnym.
 
Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym, a także osobom co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - nie zezwala się na wstęp na teren Zakładu Karnego.
 
W przypadkach usiłowania wniesienia na teren Zakładu Karnego przedmiotów niebezpiecznych powiadamiana jest najbliższa jednostka policji i prokuratura.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum znajdujące się w Zakładzie Karnym w Herbach funkcjonuje, w szczególności w oparciu o przepisy  zarządzenia Nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W archiwum zakładowym przechowywane są:
 - akta osobowe osadzonych zwolnionych od 1990 r.,
 - akta osobowe funkcjonariuszy.
 - akta osobowe pracowników cywilnych.
 
 Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.
 Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
 
Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w w/w przepisach.
 W zakresie ochrony informacji zawartych w tych materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne:
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.).

Dokumenty urzędowe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

ZAKŁAD KARNY W HERBACH

42-284 Herby ul. Krótka 28 tel. centr.034 / 35-28-110 tel. sek .034 / 35-28-115

fax 034/35-28-134 e-mail: zk_herby@sw.gov.pl

tel. kier. dz. kwat. 034/35-28-120 e-mail: dkw_herby@sw.gov.pl

                                                                                     Herby, 08.01.2016r.

 

 

 

Informacja o Zbędnych i Zużytych Składnikach Majątku Ruchomego

D/Kw-073/1/16/237                                                                  Herby, 08.01.2016r.

Na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., nr 114, poz. 761), oraz na podstawie         § 6 ust. 2 Zarządzenia Nr 14/2015 Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie gospodarki mieniem ruchomym w Zakładzie Karnym w Herbach informujemy, że posiadamy zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego.

 

ZBĘDNE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Rodzaj i cechy identyfikacyjne składnika majątku

Ilość

(j.miary)

Stopień zużycia

%

Cena jednostkowa

1.

Samochód ciężarowy:

LUBLIN 3324

 

numer rej.: SLU X610

Nr VIN: SUL33243230074728

Rok produkcji: 2003

1

Powyżej 75%

5500,00

 

 

UWAGA!:

 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.
 2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r.
  w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.
 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione
  w § 38 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r.
  w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.
 4. Szczegółowych informacji dotyczących zbędnego składnika majątku ruchomego można uzyskać pod numerem telefonu w godzinach 8.00-15.00. kpt. Michał Ludwikowski – 34 3528 120, szer. Katarzyna Czyż – 34 3528 121
 1. Wniosek o nieodpłatne przekazanie w/w składników majątku ruchomego należy składać do 25 stycznia 2016r do godziny 10.00.
 2. Składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie przekazany jednostce, która jako pierwsza złoży wniosek do Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zakładu Karnego w Herbach

mjr mgr Aleksandra Miklus

 

ZAKŁAD KARNY W HERBACH

42-284 Herby   ul. Krótka 28     tel. centr.034 / 35-28-110   tel.  sek .034 / 35-28-115        

fax 034/35-28-134  e-mail: zk_herby@sw.gov.pl

tel.  kier. dz. kwat. 034/35-28-120  e-mail: dkw_herby@sw.gov.pl

 

 

 

 

 

DKw-2233/04/15/10129                                                                                Herby, dnia 15.10.2015 r.

 

                                                       

Ogłoszenie o możliwości zakupu w ramach prowadzonego konkursu ofert nr 4, lub nieodpłatnego przekazania, zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego.

 

            Na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., nr 114, poz. 761), oraz na podstawie Zarządzenia Nr 14/2015 Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie gospodarki mieniem ruchomym w Zakładzie Karnym w Herbach informujemy, że posiadamy zużyte oraz zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do sprzedaży, w trybie konkursu ofert.

 

Dokładnych informacji w sprawie udziela w następujące dni robocze tj. 16, 19, 20 października 2015 r. plut. Sławomir Pasieka w godz. 13.30 – 15.00, pod numerem telefonu 034 3528 163.

Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany o wygranej w konkursie ofert, w czasie nie dłuższym niż 7 dni od upływu terminu składania ofert.

UWAGA:

 1. Wykazy zbędnych i zużytych składników majątku wraz z wyceną zamieszczono na stronie internetowej zp.sw.gov.pl/ i w załącznikach do ogłoszenia.
 2. Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać na terenie Zakładu Karnego w Herbach ul. Krótka 28 w następujące dni robocze tj. 16, 19, 20 października 2015 r. w godz. 14.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 3. Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).
 4. Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może zostać dokonana  dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).
 5. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany jest do Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz.761) i winien być złożony w terminie do 22 października 2015 r. do godziny 13:30.
 6. Inne podmioty oraz osoby fizyczne, które nie są uprawnione do nieodpłatnego przejęcia majątku ruchomego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761), mogą składać oferty zakupu składników majątku ruchomego zgodnie z warunkami określonymi w REGULAMINIE dotyczącego konkursu ofert nr 4, załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 7. Inne podmioty oraz osoby fizyczne zainteresowane zakupem składników majątku ruchomego proszone są o dostarczenie lub przesłanie ofert kupna do dnia 22 października 2015 r. do godz. 13:30 na adres Zakład Karny w Herbach, ul. Krótka 28, 42-284 Herby. Wzór oferty do pobrania na stronie internetowej zp.sw.gov.pl/.
 8. W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby innych jednostek.
 9. Więcej informacji zawiera REGULAMIN dotyczący konkursu ofert nr 4 do pobrania na stronie internetowej zp.sw.gov.pl/.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zakładu Karnego w Herbach

mjr mgr Aleksandra Miklus

 

Herby, dnia 13.10.2015 r.

 

INFORMACJA

 

dotycząca drugiego przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż środków trwałych w postaci urządzeń medycznych

Otwarcie II przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż środków trwałych w postaci urządzeń medycznych tj. Autoklaw Tau Clave 3000 wraz z destylarką MH943 za cenę wywoławczą 3050,00 zł; Zgrzewarka MELAseal 100+ za cenę wywoławczą 625,00 zł; Elektrokardiograf B56/A z wózkiem ASCARD za cenę wywoławczą 1500,00 zł, wyznaczono na dzień 13 pażdziernika 2015 roku na godzinę 10:45 w siedzibie Zakładu Karnego
w Herbach przy ulicy Krótkiej 28, budynek administracji w sali narad.

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak złożonych ofert
na zakup w/w składników majątku ruchomego.

 

 

Podpisał Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach: kpt. Mirosław Pawlak

 

 

 

 

 

ZAKŁAD KARNY W HERBACH

42-284 Herby   ul. Krótka 28     tel. centr.034 / 35-28-110   tel.  sek .034 / 35-28-115        

fax 034/35-28-134  e-mail: zk_herby@sw.gov.pl

tel.  kier. dz. kwat. 034/35-28-120  e-mail: dkw_herby@sw.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKw-2233/03/15/9345                                                                                  Herby, dnia 28.09.2015 r.

 

                                                       

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych:

 

Zakład Karny w Herbach

działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.)

ogłasza drugi przetarg publiczny pisemny

na sprzedaż środków trwałych w postaci urządzeń medycznych:

 

1.      Autoklaw Tau Clave 3000 + destylarka MH943

1.1.   Okres eksploatacji od 2002 do 2013.

1.2.   Cena wywoławcza 3050,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt 00/100 PLN).

1.3.   WADIUM 183,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy 00/100 PLN).

2.      Zgrzewarka MELAseal 100+

2.1.   Okres eksploatacji od 2002 do 2013.

2.2.   Cena wywoławcza 625,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć 00/100 PLN).

2.3.   WADIUM 37,50 zł (słownie: trzydzieści siedem 50/100 PLN).

3.        Elektrokardiograf B56/A z wózkiem ASCARD

3.1.   Okres eksploatacji od 2002 do 2014.

3.2.   Cena wywoławcza 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset 00/100 PLN).

3.3.   WADIUM 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 00/100 PLN).

 

Przetarg odbędzie się 13.10.2015 r. o godzinie 10:30. Wadium podane powyżej stanowi 6% ceny wywoławczej i należy wpłacać je w kasie Zakładu Karnego w Herbach lub na konto depozytowe nr 34-1010-1212-0015-7313-9120-0000 do 13.10.2015 r. do godz. 10:00, wadium na każdy składnik majątku należy wnieść odrębnie. Wadium ulega przepadkowi w chwili uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży i uiszczenia reszty należności. Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie Zakładu Karnego w Herbach  w następujące dni: 5, 6, 7 października 2015 r. w ustalonych telefonicznie godzinach. Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 1400-1500pod numerem tel.: 34 35-28-122, 34 35-28-124, 34 35-28-163. Pełną informację o procedurze przetargowej zawarto w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, które znaleźć można na stronach zp.sw.gov.pl .

                                                                                                                        

Zatwierdzam

DYREKTOR

Zakładu Karnego w Herbach

kpt. mgr Mirosław Pawlak

                   

Herby, dnia 22.09.2015 r.

 INFORMACJA

 

dotycząca pierwszego przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż środków trwałych w postaci urządzeń medycznych

Otwarcie I przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż środków trwałych w postaci urządzeń medycznych tj. Autoklaw Tau Clave 3000 wraz z destylarką MH943 za cenę wywoławczą 6100,00 zł; Zgrzewarka MELAseal 100+ za cenę wywoławczą 1250,00 zł; Elektrokardiograf B56/A z wózkiem ASCARD za cenę wywoławczą 3000,00 zł, wyznaczono na dzień 22 września 2015 roku na godzinę 10:45 w siedzibie Zakładu Karnego w Herbach przy ulicy Krótkiej 28, budynek administracji w sali narad.

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak złożonych ofert
na zakup w/w składników majątku ruchomego.

 

Podpisał Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach: kpt. Mirosław Pawlak

 

DKw-2233/02/15/8546                                                                                  Herby, dnia 07.09.2015 r.

 

                                                       

Ogłoszenie o przetarg na sprzedaż środków trwałych:

 

Zakład Karny w Herbach

działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.)

ogłasza pierwszy przetarg publiczny pisemny

na sprzedaż środków trwałych w postaci urządzeń medycznych:

 

1.      Autoklaw Tau Clave 3000 + destylarka MH943

1.1.   Okres eksploatacji od 2002 do 2013.

1.2.   Cena wywoławcza 6100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto 00/100 złotych).

1.3.   WADIUM 366,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć 00/100 złotych).

2.      Zgrzewarka MELAseal 100+

2.1.  Okres eksploatacji od 2002 do 2013.

2.2.  Cena wywoławcza 1250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt 00/100 złotych).

2.3.  WADIUM 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych).

3.        Elektrokardiograf B56/A z wózkiem ASCARD

3.1.  Okres eksploatacji od 2002 do 2014.

3.2.  Cena wywoławcza 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).

3.3.  WADIUM 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt 00/100 złotych).

 

Przetarg odbędzie się 22.09.2015 r. o godzinie 10:30. Wadium podane powyżej stanowi 6% ceny wywoławczej i należy wpłacać je w kasie Zakładu Karnego w Herbach lub na konto depozytowe            nr 34-1010-1212-0015-7313-9120-0000 do 22.09.2015 r. do godz. 10:00, wadium na każdy składnik majątku należy wnieść odrębnie. Wadium ulega przepadkowi w chwili uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży i uiszczenia reszty należności. Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie Zakładu Karnego w Herbach                         w następujące dni: 16, 17, 18 września 2015 r. w ustalonych telefonicznie godzinach. Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 1400-1500pod numerem tel.: 34 35-28-122, 34 35-28-124, 34 35-28-163. Pełną informację o procedurze przetargowej zawarto w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, które znaleźć można na stronach zp.sw.gov.pl i bip.sw.gov.pl .

                                                                                                                        

D Y R E K T O R

Zakładu Karnego w Herbach

kpt. mgr Mirosław Pawlak

 

 

 

DKw-2233/01/15/7579

Herby, dnia 30.07.2015 r.

 

                                                       

Ogłoszenie o możliwości zakupu w ramach prowadzonego konkursu ofert nr 3, lub nieodpłatnego przekazania, zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego.

 

            Na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., nr 114, poz. 761), oraz na podstawie Zarządzenia Nr 14/2015 Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie gospodarki mieniem ruchomym w Zakładzie Karnym w Herbach informujemy, że posiadamy zużyte oraz zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do sprzedaży, w trybie konkursu ofert.

 

Dokładnych informacji w sprawie udziela w następujące dni robocze tj. 3, 5, 7 sierpnia 2015 r. mjr Marek Kemuś w godz. 13.30 – 15.00, pod numerem telefonu 034 3528 120. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany o wygranej w konkursie ofert, w czasie nie dłuższym niż 7 dni od upływu terminu składania ofert.

 

UWAGA:

 1. Wykazy zbędnych i zużytych składników majątku wraz z wyceną zamieszczono na stronie internetowej zp.sw.gov.pl/ i w załącznikach do ogłoszenia.
 2. Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać na terenie Zakładu Karnego w Herbach ul. Krótka 28 w następujące dni robocze tj. 3, 5, 7 sierpnia 2015 r. w godz. 14.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 3. Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).
 4. Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może zostać dokonana  dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).
 5. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany jest do Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz.761) i winien być złożony w terminie do 10 sierpnia 2015 r. do godziny 14:00.
 6. Inne podmioty oraz osoby fizyczne, które nie są uprawnione do nieodpłatnego przejęcia majątku ruchomego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761), mogą składać oferty zakupu składników majątku ruchomego zgodnie z warunkami określonymi w REGULAMINIE dotyczącego konkursu ofert nr 3, załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 7. Inne podmioty oraz osoby fizyczne zainteresowane zakupem składników majątku ruchomego proszone są o dostarczenie lub przesłanie ofert kupna do dnia 10 sierpnia 2015 r. do godz. 14:00 na adres Zakład Karny w Herbach, ul. Krótka 28, 42-284 Herby. Wzór oferty do pobrania na stronie internetowej zp.sw.gov.pl/.
 8. W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby innych jednostek.
 9. Więcej informacji zawiera REGULAMIN dotyczący konkursu ofert nr 3 do pobrania na stronie internetowej zp.sw.gov.pl/.

Podpisała

z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach

mjr mgr Aleksandra Miklus

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

  Herby, dnia 26.03.2015 r.

DKw-292/02/15/2902                                                          

 

                                                       

Sprostowanie ogłoszenia o możliwości zakupu w ramach konkursu ofert nr 2, lub nieodpłatnego przekazania, zbędnych składników majątku ruchomego ogłoszonego w dniu 25.03.2015r.

 

W załączniku do ogłoszenia lista nr A/1/15/B w pozycji 2 - Odżelaziacz areotor O-3/VII wystąpiła omyłka w kolumnie numer 7- cena jednostkowa - minimalna poprzez błędnie wpisaną cenę
3,50 zł ., a powinna być cena jednostkowa : 50 zł.

 

Powyższa zmiana nie ma wpływu na termin do składania ofert.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Herby, dnia 25.03.2015 r.

DKw-292/02/15/2902                                                          

 

                                                       

Ogłoszenie o możliwości zakupu w ramach konkursu ofert nr 2, lub nieodpłatnego przekazania, zbędnych składników majątku ruchomego

 

            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu     i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone           są jednostki budżetowe ( Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761), Zakład Karny w Herbach posiada zbędne oraz zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do sprzedaży, poprzez konkurs ofert.

 

Dokładnych informacji w sprawie udziela w następujące dni robocze tj. 26,27,30,31 marca 2015r      mjr Marek Kemuś w godz. 13.30 – 15.00, pod numerem telefonu 034 3528 120.

Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany o wygranej w konkursie ofert, w czasie nie dłuższym niż 7 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

UWAGA:

 1. Wykazy zbędnych składników majątku ruchomego wraz z wyceną zamieszczono na stronie http://www.zp.sw.gov.pl/Strony/Szczegolyzamowienia.aspx?okreg=Okr%C4%99gowy+Inspektorat+S%C5%82u%C5%BCby+Wi%C4%99ziennej+Katowice&jednostka=Zak%C5%82ad+Karny+Herby&datod=2015-02-23&datdo=2015-05-24&swebid=7AF07A66-495E-4C6E-AADC-9407B5B3217C&slistid=BF7AEF37-0049-4193-8F25-ECB20E5DF617&sItem=3222  w załącznikach do ogłoszenia.
 2. Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać na terenie Zakładu Karnego w Herbach ul. Krótka 28 w następujące dni robocze tj. 26,27,30,31 marca 2015r w godz. 14.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 3. Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).
 4. Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).
 5. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany jest do Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r.
  Nr 114, poz.761) i winien być złożony w terminie do 7 kwietnia 2015r do godziny 14:00.
 6. Inne podmioty oraz osoby fizyczne, które nie są uprawnione do nieodpłatnego przejęcia majątku ruchomego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761), mogą składać oferty zakupu składników majątku ruchomego zgodnie z warunkami określonymi w REGULAMINIE dotyczącego konkursu ofert nr 2, załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 7. Inne podmioty oraz osoby fizyczne zainteresowane zakupem składników majątku ruchomego proszone są o dostarczenie lub przesłanie ofert kupna do dnia 7 kwietnia 2015r do godz. 14:00 na adres Zakład Karny w Herbach, ul. Krótka 28, 42-284 Herby.                Wzór oferty do pobrania na stronie internetowej :  http://www.zp.sw.gov.pl/Strony/Szczegolyzamowienia.aspx?okreg=Okr%C4%99gowy+Inspektorat+S%C5%82u%C5%BCby+Wi%C4%99ziennej+Katowice&jednostka=Zak%C5%82ad+Karny+Herby&datod=2015-02-23&datdo=2015-05-24&swebid=7AF07A66-495E-4C6E-AADC-9407B5B3217C&slistid=BF7AEF37-0049-4193-8F25-ECB20E5DF617&sItem=3222 .
 8. W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby innych jednostek.
 9. Więcej informacji zawiera REGULAMIN dotyczący konkursu ofert nr 2 do pobrania na stronie internetowej http://www.zp.sw.gov.pl/Strony/Szczegolyzamowienia.aspx?okreg=Okr%C4%99gowy+Inspektorat+S%C5%82u%C5%BCby+Wi%C4%99ziennej+Katowice&jednostka=Zak%C5%82ad+Karny+Herby&datod=2015-02-23&datdo=2015-05-24&swebid=7AF07A66-495E-4C6E-AADC-9407B5B3217C&slistid=BF7AEF37-0049-4193-8F25-ECB20E5DF617&sItem=3222 .

Podpisał 

Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach

kpt. Mirosław Pawlak

 

 

Identyfikator Jednostki

43

StatusCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

StatusModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 10:25

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-14 09:28

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-14 09:36

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 12:50

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Mirosław Pawlak o 2011-04-28 10:14

AdresModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Marcin Poleszczuk o 2017-03-13 14:59

Data wytworzenia

2011-06-14 09:25

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Akty prawneWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Fundusze unijneWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Barbara Burzyk

NabórWytwarzajacy

Barbara Burzyk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Barbara Burzyk

StatusWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Wzory drukówWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Barbara Gwizdek

KierownictwoWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.