Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Herby

Jednostka

Zakład Karny Herby

Adres

Zakład Karny w Herbach
 ul. Krótka 28
 42-284  Herby
 

 
  tel: 34 352 81 10
faks: 34 357 45 52
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Katowice

Status

Zakład Karny w Herbach powołany został na mocy Zarządzenia Nr 16/90 Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1990 r.  i tym samym zniesieniem statusu oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego w Częstochowie.


Zakład Karny w Herbach jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej

Stanowi własność skarbu państwa

Podlega pod Wymiar Sprawiedliwości

Jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach
  mjr mgr Mirosław Pawlak
 
 
Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach
  mjr mgr Aleksandra Miklus-Wągiel  
   
Rzecznik prasowy
  por. mgr Izabela Kapkowska   

Struktura Organizacyjna

• Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach
• Z-ca Dyrektora
• Samodzielne stanowiska
        do spraw kadr, szkoleń i spraw socjalnych
        do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Archiwum
        do spraw organizacyjno-prawnych
        do spraw informatyki
        do spraw łączności
        do spraw obsługi sekretariatu
        kapelan więzienny
• Kierownik działu penitencjarnego  - wychowawcy  działu penitencjarnego, psychologowie
• Kierownik działu ochrony - funkcjonariusze działu ochrony
• Z-ca kierownika działu ochrony - funkcjonariusze działu ochrony
• Kierownik działu ewidencji - funkcjonariusze działu ewidencji
• Kierownik działu kwatermistrzowskiego - funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego
• Kierownik służby zdrowia - funkcjonariusze i pracownicy służby zdrowia.

Podmioty Współpracujące

• Inter grupa AA Częstochowa
• Kościół Prawosławny w Częstochowie
• Kościół Zielonoświątkowy
• OHP – Centrum Edukacji pracy i młodzieży w Częstochowie
• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  OHP - Młodzieżowego Centrum Kariery  w Lublińcu
• Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Częstochowie
• Kościół Rzymsko-Katolicki – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach
• Gmina Blachownia
• Gmina Konopiska
• Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
• Greenpeace – Solar  Generation grupa lokalna w ramach Kampanii Klimaktycznej
 

 

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

Zakład Karny w Herbach realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

 

Fundusze unijne

Norweski Mechanizm Finansowy

 

W Zakładzie Karnym w Herbach realizowane są projekty finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zgodnie z umową pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską NMF zapewnia pomoc finansową dla krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej i stanowi dodatkowe źródło pomocy zagranicznej. Głównym jego celem jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwami – Beneficjentami za pomocą wsparcia finansowego m.in. w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, rozwoju społecznego i zasobów ludzkich.  Zakład Karny w Herbach uczestniczy w następujących projektach:

 

Projekt nr 1

„Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”

Dzięki uczestnictwu jednostki w module 1.3 pn. „Przyjazne miejsce – dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z dziećmi” doposażono istniejący kącik dla dzieci w nowy sprzęt i zabawki.

Osadzeni mogą, wykorzystując zgromadzone tam zabawki, gry i książki, spędzać czas z odwiedzającymi ich maluchami.

W ramach modułu 1.1 pn. „Szkolenia osób pozbawionych wolności w ramach przygotowania do powrotu na rynek pracy” zorganizowano dwie edycje kursu „Zagospodarowania terenów zielonych z elementami pilarstwa”.

 

Projekt nr 2

„Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka”

Moduł 2.1

„Wysokospecjalistyczne szkolenia kadry penitencjarnej pracującej ze skazanymi niebezpiecznymi, młodocianymi lub z odbywającymi długoterminową karę pozbawienia wolności”

Moduł 2.2

 „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu na rynek pracy”

Moduł 2.3

„Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencyjny”

Moduł 2.4

„Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion penitencjarny”

Moduł 2.5

 „Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ochronny”

 

Projekt nr 3

 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych”

Moduł 3.1

„Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie”

Moduł 3.2

„Stres znany i oswajany”

Moduł 3.3

„Podniesienie umiejętności legislacyjnych w Służbie Więziennej”

Moduł 3.5

„Szkolenia specjalistyczne kadry działów informatyki i łączności SW”

Moduł 3.6

„Szkolenia językowe kadry zarządzającej SW”

 

Projekt predefiniowany nr 3

 "Stop przemocy – druga szansa"

Przekazano na potrzeby w/w projektu sprzęt audiowizualny, biurowy a także książki i poradniki.

 

Projekt nr 4

 "Wzmocnienie systemów ochrony i wyposażenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup Konwojowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy"

 

W ramach modułu 4.5 pn. „Zakup szkoleń dla dowódców zmian (pierwsza pomoc)” funkcjonariusze pionu ochronnego brali udział w  kursie „Pierwsza pomoc przedlekarska” oraz w ramach projektu nr 4 przekazano sprzęt dla działu ochrony.

 

Projekt nr 5

„Utworzenie  i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

                W Zakładzie Karnym w Herbach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 realizowany był projekt „ Cykl szkoleniowo aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.” W Zakładzie Karnym w Herbach od początku trwania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono 26 kursów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej . Łącznie wsparcie otrzymało 303 skazanych.

 

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

 Korespondencję oraz wpłaty pieniężne na konto depozytowe osadzonego należy przesyłać na adres:
 
Zakład Karny w Herbach
ul. Krótka 28
42-284 Herby
np. Jan Nowak syn Adama
 
Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można także dokonać za pomocą przelewu na nr rachunku bankowego:
 
Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP O/KATOWICE
Bankowa 1
Katowice
34 1010 1212 0015 7313 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Za część wpłaconych (posiadanych) kwot pieniężnych osadzony może dokonywać trzy razy w miesiącu zakupu artykułów żywnościowych i tytoniowych oraz higienicznych, pozostałe środki są akumulowane i udostępniane osadzonemu w dniu zwolnienia z aresztu (wysokość akumulacji regulują odrębne przepisy).
 
Zasady udzielania widzeń
 
Ilość widzeń i sposób ich udzielania osobom skazanym określa Kodeks Karny Wykonawczy, osobom tymczasowo aresztowanym określa organ dysponujący.
 
Widzenia udzielane są w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
Harmonogram udzielania widzeń :
 1.  Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:

         a) w pierwszą niedzielę każdego miesiąca,
         
  b) w drugi czwartek każdego miesiąca,
      
   c) w trzecią sobotę każdego miesiąca miesiąc.

 2.  Widzenia dla skazanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:

         a) we wszystkie piątkii,
       
   b) we wszystkie czwartki za wyjątkiem drugiego czwartku każdego miesiąca,
      
   c) w pierwszą i drugą sobotę miesiąca,
       
  d) w drugą, trzecią i czwartą niedzielę każdego miesiąca.

      3. Widzeń określonych w pkt. 1 i 2 nie udziela się:

         a) w Nowy Rok (1 stycznia każdego roku),
      
    b) w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych (Niedziela Wielkanocna),
        c) w Święto Zmarłych (1 listopada każdego roku),
     
    d)w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia każdego roku).

       4. Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach może wyznaczyć dodatkowe terminy widzeń, zwłaszcza w dni ustawowo wolne od pracy, o czym osadzeni i osoby odwiedzające będą informowane w odrębnym komunikacie.

        5. W czasie widzeń zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Zapis ten nie dotyczy osadzonych, którym widzenie jest udzielone w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

        6. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są:

        a) w przypadku korzystania z połączonych i dłuższych widzeń do godziny 1230,
   b) w przypadku widzeń innych niż wskazane w pkt. a do godziny 1330.

W pierwszej kolejności widzenia będą udzielane osobom odwiedzającym osadzonych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.


Informacje dla interesantów:

 
Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach przyjmuje interesantów:
 
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-15.00
 
Informacje dotyczące skazanych ukaranych i tymczasowo aresztowanych w dni ustawowo wolne od pracy udziela osobiście wychowawca dyżurny lub dowódca zmiany.
 
Zabrania się wnoszenia na teren Zakładu Karnego:
·         broni palnej i białej,
·         amunicji,
·         materiałów wybuchowych,
·         narzędzi do cięcia metalu,
·         środków służących do obezwładniania,
·         środków odurzających,
·         narkotyków,
·         substancji psychotropowych,
·         napoi alkoholowych,
·         sprzętu łączności bezprzewodowej,
·         urządzeń technicznych do rejestrowania i odtwarzania informacji.
 
Osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego poddawane są czynnościom kontrolnym.
 
Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym, a także osobom co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - nie zezwala się na wstęp na teren Zakładu Karnego.
 
W przypadkach usiłowania wniesienia na teren Zakładu Karnego przedmiotów niebezpiecznych powiadamiana jest najbliższa jednostka policji i prokuratura.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum znajdujące się w Zakładzie Karnym w Herbach funkcjonuje, w szczególności w oparciu o przepisy  zarządzenia Nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W archiwum zakładowym przechowywane są:
 - akta osobowe osadzonych zwolnionych od 1990 r.,
 - akta osobowe funkcjonariuszy.
 - akta osobowe pracowników cywilnych.
 
 Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.
 Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
 
Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w w/w przepisach.
 W zakresie ochrony informacji zawartych w tych materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne:
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.).

Dokumenty urzędowe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

 

Herby, dn. 26 marca 2018 r.

 

INFORMACJA

Zakład Karny w Herbach przy ul. Krótkiej 28 informuje, iż zgodnie z § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. 2017r poz. 729) dokonał na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta- koło Katowickie darowizny zużytych i zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego w postaci n/w sprzętu:

L.p.

Wyszczególnienie oraz kod materiałowy

Jednostka miary

Ilość

1.

Łóżko koszarowe

szt.

127

2.

Łózko białe z siatką

szt.

4

3.

Grzejnik olejowy

szt.

3

 

Podpisał
Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach
mjr Mirosław Pawlak

Identyfikator Jednostki

43

StatusCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

StatusModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 10:25

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-14 09:28

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-14 09:36

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 12:50

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Mirosław Pawlak o 2011-04-28 10:14

AdresModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2018-03-26 09:27

Data wytworzenia

2011-06-14 09:25

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Akty prawneWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Fundusze unijneWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Barbara Burzyk

NabórWytwarzajacy

Barbara Burzyk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Barbara Burzyk

StatusWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Wzory drukówWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Barbara Gwizdek

KierownictwoWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.