Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Herby

Jednostka

Zakład Karny Herby

Adres

Zakład Karny w Herbach
 ul. Krótka 28
 42-284  Herby
 

 
  tel: 34 352 81 10
faks: 34 357 45 52
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Katowice

Status

Zakład Karny w Herbach powołany został na mocy Zarządzenia Nr 16/90 Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1990 r.  i tym samym zniesieniem statusu oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego w Częstochowie.


Zakład Karny w Herbach jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej

Stanowi własność skarbu państwa

Podlega pod Wymiar Sprawiedliwości

Jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach
  mjr mgr Mirosław Pawlak
 
 
Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach
  mjr mgr Aleksandra Miklus-Wągiel  
   
Rzecznik prasowy
  por. mgr Izabela Kapkowska   

Struktura Organizacyjna

• Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach
• Z-ca Dyrektora
• Samodzielne stanowiska
        do spraw kadr, szkoleń i spraw socjalnych
        do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Archiwum
        do spraw organizacyjno-prawnych
        do spraw informatyki
        do spraw łączności
        do spraw obsługi sekretariatu
        kapelan więzienny
• Kierownik działu penitencjarnego  - wychowawcy  działu penitencjarnego, psychologowie
• Kierownik działu ochrony - funkcjonariusze działu ochrony
• Z-ca kierownika działu ochrony - funkcjonariusze działu ochrony
• Kierownik działu ewidencji - funkcjonariusze działu ewidencji
• Kierownik działu kwatermistrzowskiego - funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego
• Kierownik służby zdrowia - funkcjonariusze i pracownicy służby zdrowia.

Podmioty Współpracujące

• Inter grupa AA Częstochowa
• Kościół Prawosławny w Częstochowie
• Kościół Zielonoświątkowy
• OHP – Centrum Edukacji pracy i młodzieży w Częstochowie
• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  OHP - Młodzieżowego Centrum Kariery  w Lublińcu
• Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Częstochowie
• Kościół Rzymsko-Katolicki – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach
• Gmina Blachownia
• Gmina Konopiska
• Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
• Greenpeace – Solar  Generation grupa lokalna w ramach Kampanii Klimaktycznej
 

 

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

Zakład Karny w Herbach realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

 

Fundusze unijne

Norweski Mechanizm Finansowy

 

W Zakładzie Karnym w Herbach realizowane są projekty finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zgodnie z umową pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską NMF zapewnia pomoc finansową dla krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej i stanowi dodatkowe źródło pomocy zagranicznej. Głównym jego celem jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwami – Beneficjentami za pomocą wsparcia finansowego m.in. w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, rozwoju społecznego i zasobów ludzkich.  Zakład Karny w Herbach uczestniczy w następujących projektach:

 

Projekt nr 1

„Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”

Dzięki uczestnictwu jednostki w module 1.3 pn. „Przyjazne miejsce – dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z dziećmi” doposażono istniejący kącik dla dzieci w nowy sprzęt i zabawki.

Osadzeni mogą, wykorzystując zgromadzone tam zabawki, gry i książki, spędzać czas z odwiedzającymi ich maluchami.

W ramach modułu 1.1 pn. „Szkolenia osób pozbawionych wolności w ramach przygotowania do powrotu na rynek pracy” zorganizowano dwie edycje kursu „Zagospodarowania terenów zielonych z elementami pilarstwa”.

 

Projekt nr 2

„Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka”

Moduł 2.1

„Wysokospecjalistyczne szkolenia kadry penitencjarnej pracującej ze skazanymi niebezpiecznymi, młodocianymi lub z odbywającymi długoterminową karę pozbawienia wolności”

Moduł 2.2

 „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu na rynek pracy”

Moduł 2.3

„Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencyjny”

Moduł 2.4

„Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion penitencjarny”

Moduł 2.5

 „Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ochronny”

 

Projekt nr 3

 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych”

Moduł 3.1

„Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie”

Moduł 3.2

„Stres znany i oswajany”

Moduł 3.3

„Podniesienie umiejętności legislacyjnych w Służbie Więziennej”

Moduł 3.5

„Szkolenia specjalistyczne kadry działów informatyki i łączności SW”

Moduł 3.6

„Szkolenia językowe kadry zarządzającej SW”

 

Projekt predefiniowany nr 3

 "Stop przemocy – druga szansa"

Przekazano na potrzeby w/w projektu sprzęt audiowizualny, biurowy a także książki i poradniki.

 

Projekt nr 4

 "Wzmocnienie systemów ochrony i wyposażenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup Konwojowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy"

 

W ramach modułu 4.5 pn. „Zakup szkoleń dla dowódców zmian (pierwsza pomoc)” funkcjonariusze pionu ochronnego brali udział w  kursie „Pierwsza pomoc przedlekarska” oraz w ramach projektu nr 4 przekazano sprzęt dla działu ochrony.

 

Projekt nr 5

„Utworzenie  i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

                W Zakładzie Karnym w Herbach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 realizowany był projekt „ Cykl szkoleniowo aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.” W Zakładzie Karnym w Herbach od początku trwania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono 26 kursów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej . Łącznie wsparcie otrzymało 303 skazanych.

 

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

 Korespondencję oraz wpłaty pieniężne na konto depozytowe osadzonego należy przesyłać na adres:
 
Zakład Karny w Herbach
ul. Krótka 28
42-284 Herby
np. Jan Nowak syn Adama
 
Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można także dokonać za pomocą przelewu na nr rachunku bankowego:
 
Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP O/KATOWICE
Bankowa 1
Katowice
34 1010 1212 0015 7313 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Za część wpłaconych (posiadanych) kwot pieniężnych osadzony może dokonywać trzy razy w miesiącu zakupu artykułów żywnościowych i tytoniowych oraz higienicznych, pozostałe środki są akumulowane i udostępniane osadzonemu w dniu zwolnienia z aresztu (wysokość akumulacji regulują odrębne przepisy).
 
Zasady udzielania widzeń
 
Ilość widzeń i sposób ich udzielania osobom skazanym określa Kodeks Karny Wykonawczy, osobom tymczasowo aresztowanym określa organ dysponujący.
 
Widzenia udzielane są w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
Harmonogram udzielania widzeń :
 1.  Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:

         a) w pierwszą niedzielę każdego miesiąca,
         
  b) w drugi czwartek każdego miesiąca,
      
   c) w trzecią sobotę każdego miesiąca miesiąc.

 2.  Widzenia dla skazanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:

         a) we wszystkie piątkii,
       
   b) we wszystkie czwartki za wyjątkiem drugiego czwartku każdego miesiąca,
      
   c) w pierwszą i drugą sobotę miesiąca,
       
  d) w drugą, trzecią i czwartą niedzielę każdego miesiąca.

      3. Widzeń określonych w pkt. 1 i 2 nie udziela się:

         a) w Nowy Rok (1 stycznia każdego roku),
      
    b) w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych (Niedziela Wielkanocna),
        c) w Święto Zmarłych (1 listopada każdego roku),
     
    d)w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia każdego roku).

       4. Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach może wyznaczyć dodatkowe terminy widzeń, zwłaszcza w dni ustawowo wolne od pracy, o czym osadzeni i osoby odwiedzające będą informowane w odrębnym komunikacie.

        5. W czasie widzeń zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Zapis ten nie dotyczy osadzonych, którym widzenie jest udzielone w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

        6. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są:

        a) w przypadku korzystania z połączonych i dłuższych widzeń do godziny 1230,
   b) w przypadku widzeń innych niż wskazane w pkt. a do godziny 1330.

W pierwszej kolejności widzenia będą udzielane osobom odwiedzającym osadzonych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.


Informacje dla interesantów:

 
Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach przyjmuje interesantów:
 
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-15.00
 
Informacje dotyczące skazanych ukaranych i tymczasowo aresztowanych w dni ustawowo wolne od pracy udziela osobiście wychowawca dyżurny lub dowódca zmiany.
 
Zabrania się wnoszenia na teren Zakładu Karnego:
·         broni palnej i białej,
·         amunicji,
·         materiałów wybuchowych,
·         narzędzi do cięcia metalu,
·         środków służących do obezwładniania,
·         środków odurzających,
·         narkotyków,
·         substancji psychotropowych,
·         napoi alkoholowych,
·         sprzętu łączności bezprzewodowej,
·         urządzeń technicznych do rejestrowania i odtwarzania informacji.
 
Osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego poddawane są czynnościom kontrolnym.
 
Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym, a także osobom co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - nie zezwala się na wstęp na teren Zakładu Karnego.
 
W przypadkach usiłowania wniesienia na teren Zakładu Karnego przedmiotów niebezpiecznych powiadamiana jest najbliższa jednostka policji i prokuratura.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum znajdujące się w Zakładzie Karnym w Herbach funkcjonuje, w szczególności w oparciu o przepisy  zarządzenia Nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W archiwum zakładowym przechowywane są:
 - akta osobowe osadzonych zwolnionych od 1990 r.,
 - akta osobowe funkcjonariuszy.
 - akta osobowe pracowników cywilnych.
 
 Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.
 Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
 
Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w w/w przepisach.
 W zakresie ochrony informacji zawartych w tych materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne:
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.).

Dokumenty urzędowe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

DKw.2223.1.2017.MB

Herby, dn. 18 września 2017 r.

 

 

Informacja o Zbędnych i Zużytych Składnikach Majątku Ruchomego oraz prawach o dobra niematerialne

 

Na podstawie § 8 ust. 2 Zarządzenia nr 38/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach
z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych w Zakładzie Karnym w Herbach informujemy, że posiadamy zużyte oraz zbędne składniki majątku ruchomego
do zagospodarowania.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku należy kierować do Dyrektora Zakładu Karnego  w Herbach do dnia 2 października 2017 roku do godziny 1400

Dokładnych informacji w sprawie nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego udzielają w godzinach 800 – 1430:

- sierż. Sławomir Pasieka             - 034 3528 124

- st. szer. Katarzyna Czyż             - 034 3528 121

- szer. Wojciech Szczepański      - 034 3528 122

 

ZUŻYTE I ZBĘDNE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO

L.p.

Nazwa składnika

j.m.

Cena jednostkowa w zł

1

BLUZA MĘSKA

201 szt.

0,01

2

BUTY GUMOWE

23 par

0,01

3

BLUZA ROBOCZA MĘSKA

47 szt.

0,01

4

CZAPKA KUCHARZA

21 szt.

0,01

5

CZAPKA ROBOCZA

22 szt.

0,01

6

FARTUCH BIAŁY

14 szt.

0,01

7

KUBEK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

55 szt.

0,01

8

KOSZULA WIĘZIENNA MĘSKA

31 szt.

0,01

9

KURTKA ZIMOWA

37 szt.

0,01

10

KOSZULA FLANELOWA

31 szt.

0,01

11

KOC

299 szt.

0,01

12

KOŁDRA P.G.

2 szt.

0,01

13

MATERAC I-CZĘŚCIOWY

29 kpl.

0,01

14

MATERAC III-CZĘŚCIOWY Z PODUSZKĄ

55 szt.

0,01

15

PIŻAMA

118 szt.

0,01

16

PÓŁBUTY

63 par

0,01

17

PODUSZKA

53 szt.

4,50

18

PODUSZKA

40 szt.

0,01

19

POSZEWKA NA PODUSZKĘ MAŁĄ

714 szt.

0,01

20

POSZEWKA NA PODUSZKĘ DUŻĄ

35 szt.

0,01

21

PODUSZKA P.G.

2 szt.

0,01

22

POŚCIEL

7 szt.

0,01

23

RĘCZNIK DUŻY P.G.

10 szt.

0,01

24

RĘCZNIK MAŁY P.G.

10 szt.

0,01

25

SPODNIE MĘSKIE

363 szt.

0,01

26

SPODNIE ROBOCZE MĘSKIE

48 szt.

0,01

27

TRZEWIKI ROBOCZE

15 szt.

0,01

28

TALERZ GŁĘBOKI

150 szt.

0,01

29

TALERZ PŁYTKI

187 szt.

0,01

30

ZAPASKA KUCHARZA

6 szt.

0,01

31

FARTUCH GUMOWY

3 szt.

0,01

32

RĘCZNIK

898 szt.

0,01

33

ŚCIERKA DO NACZYŃ

898 szt.

0,01

34

RĘKAWICE ATESTOWANE

3 szt.

0,01

35

TESTER TRZEŹWOŚCI ALKOTEST AL. 6000 DELUXE

1 szt.

0,50

36

TESTER TRZEŹWOŚCI ALKOTEST DA. 8000

1 szt.

0,50

37

BIURKO

1 szt.

1,00

38

BIURKO

1 szt.

1,00

39

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

2 szt.

0,50

40

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

1 szt.

0,50

41

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

1 szt.

0,50

42

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

1 szt.

0,50

43


CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

1 szt.

0,50

44

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

2 szt.

0,50

45

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

2 szt.

0,50

46

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

2 szt.

0,50

47

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

1 szt.

0,50

48

EKSPRES DO KAWY

1 szt.

0,50

49

DOZOWNIK MYDŁA

1 szt.

0,10

50

FOTEL OBROTOWY

2 szt.

5,50

51

FOTEL OBROTOWY

1 szt.

5,50

52

FOTEL OBROTOWY

1 szt.

5,50

53

FOTEL OBROTOWY

1 szt.

5,50

54

FOTEL

2 szt.

5,50

55

KRZESŁO TAPICEROWANE

5 szt.

1,00

56

KRZESŁO TAPICEROWANE

2 szt.

1,00

57

KRZESŁO TAPICEROWANE

2 szt.

1,00

58

KRZESŁO TAPICEROWANE

6 szt.

1,00

59


KRZESŁO OBROTOWE

2 szt.

5,50

60


KUCHENKA MIKROFALOWA

2 szt.

2,00

61

KOMODA

1 szt.

1,00

62

KOMODA

1 szt.

1,00

63

KREDENS BIUROWY

1 szt.

1,00

64

KREDENS BIUROWY

1 szt.

1,00

65

LAMPA BIUROWA

4 szt.

0,50

66

LAMPA BIUROWA

1 szt.

0,50

67

LAMPA BIUROWA

1 szt.

0,50

68

CHŁODZIARKA AKAI

1 szt.

2,00

69

NISZCZARKA DOKUMENTÓW

1 szt.

0,50

70

SZAFKA WIĘZIENNA MAŁA

19 szt.

1,00

71

SZAFKA WIĘZIENNA MAŁA

2 szt.

1,00

72

SZAFKA WIĘZIENNA MAŁA

2 szt.

1,00

73

SZAFKA WIĘZIENNA DUŻA

6 szt.

1,00

74

SZAFKA WIĘZIENNA DUŻA

1 szt.

1,00

75


SZAFKA WIĘZIENNA DUŻA

4 szt.

1,00

76


SZAFKA WIĘZIENNA DUŻA

1 szt.

1,00

77

SZAFKA WIĘZIENNA DUŻA

24 szt.

1,00

78

SZAFKA WIĘZIENNA DUŻA

2 szt.

1,00

79

STÓŁ WIĘZIENNY MAŁY

13 szt.

1,00

80

TABORET WIĘZIENNY

123 szt.

1,00

81

TABORET WIĘZIENNY

3 szt.

1,00

82

KUCHENKA ELEKTRYCZNA

1 szt.

0,50

83

WAGA 200 KG

1 szt.

2,00

84

STÓŁ WIĘZIENNY DUŻY

10 szt.

1,00

85

SZAFKA NA NACZYNIA KUCHENNE

1 szt.

1,00

86

STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY

1 szt.

1,00

87

STOLIK ŚWIETLICOWY

3 szt.

1,00

88

SZAFA GARDEROBIAN

5 szt.

35,00

89

TESTER TRZEŹWOŚCI  ALKOTEST DA. 8000

1 szt.

0,50

90


TESTER TRZEŹWOŚCI-ALKOTEST

1 szt.

0,50

91

RADIO GRUNDIG

5 szt.

0,50

92

RADIO GRUNDIG

2 szt.

0,50

93

RADIO GRUNDIG

1 szt.

0,50

94

RADIO SAMOCHODOWE

1 szt.

0,50

95

RADIOMAGNETOFON CLATRONIC

1 szt.

0,50

96

RADIOMAGNETOFON GRUNDIG

1 szt.

0,50

97

RADIOMAGNETOFON SAMSUNG

1 szt.

0,50

98

RADIOODBIORNIK LENA

6 szt.

0,50

99

RADIOODBIORNIK LENA

2 szt.

0,50

100

EKRAN PROJEKTORA

1 szt.

1,00

101

KINO DOMOWE

1 szt.

1,50

102

KONSOLA SONY PS3

1 szt.

1,50

103

GRA ŚWIETLICOWA PIŁKARZE

1 szt.

1,00

104

KOLUMNA GŁOŚNIKOWA

6 szt.

60,00

105

KOZETKA DO BADAŃ LEKARSKICH

1 szt.

1,00

106

ZGRZEWARKA MELASEAL 100

1 szt.

950,00

107

WAGA LEKARSKA

1 szt.

1,00

108

DRABINA MALARSKA

1 szt.

1,00

109

SPAWARKA BESTER

1 szt.

2,00

110

SZLIFIERKA STOŁOWA

1 szt.

1,00

111

SZLIFIERKA TAŚMOWA

1 szt.

1,00

112

PROSTOWNIK

1 szt.

1,00

113

IMADŁO ŚLUSARSKIE

1 szt.

1,00

114

MIERNIK CĘGOWY

1 szt.

1,00

115

MYJKA KARCHER

1 szt.

1,00

116

TACZKA

1 szt.

2,00

117

PAWILON WIELOFUNKCYJNY

1 szt.

900,00

118

POJEMNIKI  NA  ŚMIECI (METALOWE) KUBŁY 110 l  

3 szt.

100,00

119

POJEMNIKI  NA  ŚMIECI (METALOWE) KUBŁY 110 l  

2 szt.

90,00

120

POJEMNIKI  NA  ŚMIECI (METALOWE) KUBŁY 110 l  

2 szt.

80,00

121

POJEMNIKI  NA  ŚMIECI (METALOWE) KUBŁY 110 l  

1 szt.

95,00

122

OPRYSKIWACZ

1 szt.

1,00

123

WAGA 200 KG

1 szt.

1,00

124

CENTRALA TELESAP P.POŻ.

1 szt.

2,00

125

TACA ALUMINIOWA

5 szt.

1,00

126

KOSZE PLASTIKOWE

4 szt.

0,50

127

PODBIERAK

2 szt.

0,50

128

KRZESŁO

2 szt.

0,50

129

DURSZLAK

1 szt.

0,50

130

POKRYWKA PLASTIKOWA

2 szt.

0,50

131

WIADERKO ZE STALI NIERDZEWNEJ

1 szt.

0,50

132

CZAJNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ

1 szt.

1,00

133

TARCZE DO OBIERACZKI

4 szt.

1,00

134

POJEMNIK NA MYDŁO

2 szt.

0,01

135

POJEMNIK PLASTIKOWY + POKRYWA

3 szt.

0,50

136

DESKA PLASTIKOWA

1 szt.

0,01

137

CB RADIO K61C2

1 szt.

1,00

138

DRZWI WIĘZIENNE

5 szt.

3,00

139

KLAMKA METALOWA

12 szt.

0,50

140

MUSZLA USTĘPOWA

1 szt.

0,50

141

OKNO PCV

1 szt.

0,50

142

OŚCIEŻNICA STAŁA

4 szt.

0,50

143

PISUAR

2 szt.

0,50

144

POJEMNIK NA RĘCZNIKI

1 szt.

0,50

145

PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY

3 szt.

0,50

146

SKRZYDŁO DRZWIOWE

5 szt.

0,50

147

STACJA BAZOWA RADMOR

1 szt.

0,50

148

SUSZARKA DO RĄK

1 szt.

0,50

149

UMYWALKA PORCELANOWA

4 szt.

0,50

150

WKRĘTARKA AKU

1 szt.

0,50

151

WKŁADKA DO ZAMKA

16 szt.

0,50

152

WYRZYNARKA BLACK&DECKER

1 szt.

0,50

153

ZABUDOWA KĄCIKA SANITARNEGO

4 szt.

2,00

154

ZAMEK DRZWIOWY NAWIERZCHNIOWY

2 szt.

0,50

155

ZAMEK DRZWIOWY WPUSZCZANY

23 szt.

0,50

156

BLOKADA ELEKTROMAGNESU

2 szt.

30,00

157

LINKA HAMULCOWA

2 szt.

3,00

158

ODWAŻNIK ŻELIWNY

11 szt.

45,00

159

PRZEKAŹNIK TERMICZNY

11 szt.

40,00

160

SZKŁO

3 szt.

60,00

161

SIATKA ŚLIMAKA

2,9 mb

40,00

162

UKŁAD WYKONAWCZY BLOKADY

1 szt.

50,00

163

ŻARÓWKA KRYPTON

8 szt.

1,50

 

UWAGA!:

 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r . (Dz.U. z 2017 r. poz. 729).
 2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r . (Dz.U. z 2017 r. poz. 729).
 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r . (Dz.U. z 2017 r. poz. 729).

Zatwierdził

Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach

mjr mgr Mirosław Pawlak

 

Identyfikator Jednostki

43

StatusCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

StatusModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 10:25

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-14 09:28

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-14 09:36

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 12:50

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Mirosław Pawlak o 2011-04-28 10:14

AdresModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Barbara Gwizdek o 2017-12-18 13:32

Data wytworzenia

2011-06-14 09:25

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Akty prawneWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Fundusze unijneWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Barbara Burzyk

NabórWytwarzajacy

Barbara Burzyk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Barbara Burzyk

StatusWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Wzory drukówWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Barbara Gwizdek

KierownictwoWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.