Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Herby

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Herby

Adres

Zakład Karny w Herbach
 ul. Krótka 28
 42-284  Herby
 

 
  tel: (34) 352 81 10
faks: (34) 357 45 52
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Katowice

Status

Zakład Karny w Herbach powołany został na mocy Zarządzenia Nr 16/90 Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1990 r.  i tym samym zniesieniem statusu oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego w Częstochowie.


Zakład Karny w Herbach jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej

Stanowi własność skarbu państwa

Podlega pod Wymiar Sprawiedliwości

Jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach
  kpt. mgr Mirosław Pawlak
 
 
Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach
  mjr mgr Aleksandra Miklus  
   
Oficer prasowy
  por. mgr Izabela Kapkowska   

Struktura Organizacyjna

• Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach
• Z-ca Dyrektora
• Samodzielne stanowiska
        do spraw kadr
        do spraw zatrudnienia
        do spraw zatrudnienia
        do spraw zatrudnienia
        do spraw organizacyjno-prawnych
        do spraw informatyki
        do spraw łączności
        do spraw obsługi sekretariatu
        kapelan więzienny
• Kierownik działu penitencjarnego  - wychowawcy  działu penitencjarnego, psychologowie
• Kierownik działu ochrony - funkcjonariusze działu ochrony
• Z-ca kierownika działu ochrony - funkcjonariusze działu ochrony
• Kierownik działu ewidencji - funkcjonariusze działu ewidencji
• Kierownik działu kwatermistrzowskiego - funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego
• Kierownik służby zdrowia - funkcjonariusze i pracownicy służby zdrowia.

Podmioty Współpracujące

• Inter grupa AA Częstochowa
• Kościół Prawosławny w Częstochowie
• Kościół Zielonoświątkowy
• OHP – Centrum Edukacji pracy i młodzieży w Częstochowie
• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  OHP - Młodzieżowego Centrum Kariery  w Lublińcu
• Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Częstochowie
• Kościół Rzymsko-Katolicki – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach
• Gmina Blachownia
• Gmina Konopiska
• Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
• Greenpeace – Solar  Generation grupa lokalna w ramach Kampanii Klimaktycznej
 

 

Przedmiot działalności

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Do zadań Służby Więziennej w szczególności należy:
 1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

Zakład Karny w Herbach realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

 

Fundusze unijne

Od 2008 r.  w Zakładzie Karnym w Herbach współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej kursy w ramach projektu „Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.
W ramach Projektu przeprowadzono  kursy przyuczające do zawodu palacza C.O., płytkarza i brukarza.  W dniu 16 listopada 2010 roku w Zakładzie Karnym w Herbach rozpoczęły się kolejne 2 kursy przyuczające do zawodu dla skazanych  -  „Malarz” uczestniczyło 24 skazanych spełniających określone w Projekcie wymagania, którzy zainteresowani byli podniesieniem swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po przygotowaniu teoretycznym, w ramach praktycznej nauki zawodu kursanci zajmowali się pomalowaniem pomieszczeń m. in. świetlic na oddziałach mieszkalnych. Przeprowadzono także zajęcia aktywizacyjne prowadzone przez doradcę zawodowego, które miały na celu ułatwić poruszanie się po rynku pracy i dzięki temu odnalezienie się w nowej rzeczywistości po opuszczeniu murów zakładu karnego.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek
 
 Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5 kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.
Paczki żywnościowe i higieniczno-odzieżowe przyjmowane są codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 przy bramie administracyjnej.
Paczki podlegają kontroli zawartości w obecności osoby je dostarczającej lub samego odbiorcy
Paczki przekazywane są osadzonym w dniu doręczenia, bez zbędnej zwłoki
 
Nie przyjmuje się paczek:
bez aktualnego potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowych
których ciężar wraz z opakowaniem przekracza wagę 5-ciu kg.
zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki.
higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora
zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości (np. konserwy, napoje).
dla osadzonego ukaranego karą dyscyplinarną pozbawienia otrzymania paczki
dla osadzonego, który otrzymał już paczkę żywnościową w danym miesiącu i nie posiada uprawnienia do otrzymania dodatkowej paczki
dla osadzonego nie przebywającego w Zakładzie Karnym
 
Paczki dla osadzonych, korespondencję oraz wpłaty pieniężne na konto depozytowe osadzonego należy przesyłać na adres:
 
Zakład Karny w Herbach
ul. Krótka 28
42-284 Herby
np. Jan Nowak syn Adama
 
Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można także dokonać za pomocą przelewu na nr rachunku bankowego:
 
Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP O/KATOWICE
Bankowa 1
Katowice
34 1010 1212 0015 7313 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Za część wpłaconych (posiadanych) kwot pieniężnych osadzony może dokonywać trzy razy w miesiącu zakupu artykułów żywnościowych i tytoniowych oraz higienicznych, pozostałe środki są akumulowane i udostępniane osadzonemu w dniu zwolnienia z aresztu (wysokość akumulacji regulują odrębne przepisy).
 
Zasady udzielania widzeń
 
Ilość widzeń i sposób ich udzielania osobom skazanym określa Kodeks Karny Wykonawczy, osobom tymczasowo aresztowanym określa organ dysponujący.
 
Widzenia udzielane są w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
Harmonogram udzielania widzeń :
 1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:

  1. w pierwszą niedzielę miesiąca,

  2. w drugą i czwartą środę miesiąca,

  3. w trzecią sobotę miesiąca.

 2. Widzenia dla skazanych odbywają się w godzinach od 800 do 1500:

  1. we wszystkie czwartki i piątki,

  2. w pierwszą i drugą sobotę miesiąca,

  3. we wszystkie niedziele za wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca.

 3. Widzeń określonych w pkt. 1 i 2 nie udziela się:

  1. w Nowy Rok (1 stycznia każdego roku),

  2. w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych (Niedziela Wielkanocna),

  3. w Święto Zmarłych (1 listopada każdego roku),

  4. w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia każdego roku).

 4. Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach może wyznaczyć dodatkowe terminy widzeń, zwłaszcza w dni ustawowo wolne od pracy, o czym osadzeni i osoby odwiedzające będą informowane w odrębnym komunikacie.

 5. W czasie widzeń zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Zapis ten nie dotyczy osadzonych, którym widzenie jest udzielone w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

 6. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są:

  1. w przypadku korzystania z połączonych i dłuższych widzeń do godziny 1230,

  2. w przypadku widzeń innych niż wskazane w pkt. a do godziny 1330.

W czasie widzeń zezwala się osadzonym na poczęstunek artykułami żywnościowymi i napojami nabytymi w kantynie.


Produkty pozostałe z poczęstunku osadzeni mogą zabrać ze sobą do cel mieszkalnych.

Osoby odwiedzające mogą w trakcie widzeń dokonywać zakupów w kantynie.

Zakupione artykuły są przekazywane osadzonym przez funkcjonariusza w oddziale mieszkalnym.
 

Informacje dla interesantów:
 
Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach przyjmuje interesantów:
 
W poniedziałki: w godzinach 9.00-17.00
Od wtorku do piątku: w godzinach 8.00-15.00
 
Informacje dotyczące skazanych ukaranych i tymczasowo aresztowanych w dni ustawowo wolne od pracy udziela osobiście wychowawca dyżurny lub dowódca zmiany.
 
Zabrania się wnoszenia na teren Zakładu Karnego:
·         broni palnej i białej,
·         amunicji,
·         materiałów wybuchowych,
·         narzędzi do cięcia metalu,
·         środków służących do obezwładniania,
·         środków odurzających,
·         narkotyków,
·         substancji psychotropowych,
·         napoi alkoholowych,
·         sprzętu łączności bezprzewodowej,
·         urządzeń technicznych do rejestrowania i odtwarzania informacji.
 
Osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego poddawane są czynnościom kontrolnym.
 
Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym, a także osobom co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - nie zezwala się na wstęp na teren Zakładu Karnego.
 
W przypadkach usiłowania wniesienia na teren Zakładu Karnego przedmiotów niebezpiecznych powiadamiana jest najbliższa jednostka policji i prokuratura.

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zakładzie Karnym w Herbach  funkcjonuje archiwum na podstawie Zarządzenia Nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W archiwum zakładowym przechowywane są:
 - akta osobowe osadzonych zwolnionych od 1980 r.,
 - akta osobowe funkcjonariuszy.
 - akta osobowe pracowników cywilnych.
 
 Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.
 Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
 
Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w w/w przepisach.
 W zakresie ochrony informacji zawartych w tych materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne:
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 – tekst jednolity),
 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. nr 196 poz. 1631).

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

                   

DKw-2233/01/15/7579

Herby, dnia 30.07.2015 r.

 

                                                       

Ogłoszenie o możliwości zakupu w ramach prowadzonego konkursu ofert nr 3, lub nieodpłatnego przekazania, zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego.

 

            Na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., nr 114, poz. 761), oraz na podstawie Zarządzenia Nr 14/2015 Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie gospodarki mieniem ruchomym w Zakładzie Karnym w Herbach informujemy, że posiadamy zużyte oraz zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do sprzedaży, w trybie konkursu ofert.

 

Dokładnych informacji w sprawie udziela w następujące dni robocze tj. 3, 5, 7 sierpnia 2015 r. mjr Marek Kemuś w godz. 13.30 – 15.00, pod numerem telefonu 034 3528 120. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany o wygranej w konkursie ofert, w czasie nie dłuższym niż 7 dni od upływu terminu składania ofert.

 

UWAGA:

 1. Wykazy zbędnych i zużytych składników majątku wraz z wyceną zamieszczono na stronie internetowej zp.sw.gov.pl/ i w załącznikach do ogłoszenia.
 2. Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać na terenie Zakładu Karnego w Herbach ul. Krótka 28 w następujące dni robocze tj. 3, 5, 7 sierpnia 2015 r. w godz. 14.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 3. Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).
 4. Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może zostać dokonana  dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).
 5. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany jest do Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz.761) i winien być złożony w terminie do 10 sierpnia 2015 r. do godziny 14:00.
 6. Inne podmioty oraz osoby fizyczne, które nie są uprawnione do nieodpłatnego przejęcia majątku ruchomego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761), mogą składać oferty zakupu składników majątku ruchomego zgodnie z warunkami określonymi w REGULAMINIE dotyczącego konkursu ofert nr 3, załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 7. Inne podmioty oraz osoby fizyczne zainteresowane zakupem składników majątku ruchomego proszone są o dostarczenie lub przesłanie ofert kupna do dnia 10 sierpnia 2015 r. do godz. 14:00 na adres Zakład Karny w Herbach, ul. Krótka 28, 42-284 Herby. Wzór oferty do pobrania na stronie internetowej zp.sw.gov.pl/.
 8. W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby innych jednostek.
 9. Więcej informacji zawiera REGULAMIN dotyczący konkursu ofert nr 3 do pobrania na stronie internetowej zp.sw.gov.pl/.

Podpisała

z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach

mjr mgr Aleksandra Miklus

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

  Herby, dnia 26.03.2015 r.

DKw-292/02/15/2902                                                          

 

                                                       

Sprostowanie ogłoszenia o możliwości zakupu w ramach konkursu ofert nr 2, lub nieodpłatnego przekazania, zbędnych składników majątku ruchomego ogłoszonego w dniu 25.03.2015r.

 

W załączniku do ogłoszenia lista nr A/1/15/B w pozycji 2 - Odżelaziacz areotor O-3/VII wystąpiła omyłka w kolumnie numer 7- cena jednostkowa - minimalna poprzez błędnie wpisaną cenę
3,50 zł ., a powinna być cena jednostkowa : 50 zł.

 

Powyższa zmiana nie ma wpływu na termin do składania ofert.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Herby, dnia 25.03.2015 r.

DKw-292/02/15/2902                                                          

 

                                                       

Ogłoszenie o możliwości zakupu w ramach konkursu ofert nr 2, lub nieodpłatnego przekazania, zbędnych składników majątku ruchomego

 

            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu     i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone           są jednostki budżetowe ( Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761), Zakład Karny w Herbach posiada zbędne oraz zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do sprzedaży, poprzez konkurs ofert.

 

Dokładnych informacji w sprawie udziela w następujące dni robocze tj. 26,27,30,31 marca 2015r      mjr Marek Kemuś w godz. 13.30 – 15.00, pod numerem telefonu 034 3528 120.

Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany o wygranej w konkursie ofert, w czasie nie dłuższym niż 7 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

UWAGA:

 1. Wykazy zbędnych składników majątku ruchomego wraz z wyceną zamieszczono na stronie http://www.zp.sw.gov.pl/Strony/Szczegolyzamowienia.aspx?okreg=Okr%C4%99gowy+Inspektorat+S%C5%82u%C5%BCby+Wi%C4%99ziennej+Katowice&jednostka=Zak%C5%82ad+Karny+Herby&datod=2015-02-23&datdo=2015-05-24&swebid=7AF07A66-495E-4C6E-AADC-9407B5B3217C&slistid=BF7AEF37-0049-4193-8F25-ECB20E5DF617&sItem=3222  w załącznikach do ogłoszenia.
 2. Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać na terenie Zakładu Karnego w Herbach ul. Krótka 28 w następujące dni robocze tj. 26,27,30,31 marca 2015r w godz. 14.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 3. Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).
 4. Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761).
 5. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany jest do Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r.
  Nr 114, poz.761) i winien być złożony w terminie do 7 kwietnia 2015r do godziny 14:00.
 6. Inne podmioty oraz osoby fizyczne, które nie są uprawnione do nieodpłatnego przejęcia majątku ruchomego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761), mogą składać oferty zakupu składników majątku ruchomego zgodnie z warunkami określonymi w REGULAMINIE dotyczącego konkursu ofert nr 2, załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 7. Inne podmioty oraz osoby fizyczne zainteresowane zakupem składników majątku ruchomego proszone są o dostarczenie lub przesłanie ofert kupna do dnia 7 kwietnia 2015r do godz. 14:00 na adres Zakład Karny w Herbach, ul. Krótka 28, 42-284 Herby.                Wzór oferty do pobrania na stronie internetowej :  http://www.zp.sw.gov.pl/Strony/Szczegolyzamowienia.aspx?okreg=Okr%C4%99gowy+Inspektorat+S%C5%82u%C5%BCby+Wi%C4%99ziennej+Katowice&jednostka=Zak%C5%82ad+Karny+Herby&datod=2015-02-23&datdo=2015-05-24&swebid=7AF07A66-495E-4C6E-AADC-9407B5B3217C&slistid=BF7AEF37-0049-4193-8F25-ECB20E5DF617&sItem=3222 .
 8. W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby innych jednostek.
 9. Więcej informacji zawiera REGULAMIN dotyczący konkursu ofert nr 2 do pobrania na stronie internetowej http://www.zp.sw.gov.pl/Strony/Szczegolyzamowienia.aspx?okreg=Okr%C4%99gowy+Inspektorat+S%C5%82u%C5%BCby+Wi%C4%99ziennej+Katowice&jednostka=Zak%C5%82ad+Karny+Herby&datod=2015-02-23&datdo=2015-05-24&swebid=7AF07A66-495E-4C6E-AADC-9407B5B3217C&slistid=BF7AEF37-0049-4193-8F25-ECB20E5DF617&sItem=3222 .

Podpisał 

Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach

kpt. Mirosław Pawlak

 

 

Identyfikator Jednostki

43

StatusCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

StatusModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 10:25

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-14 09:28

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 09:57

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-14 09:36

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Barbara Gwizdek o 2011-06-15 12:50

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Mirosław Pawlak o 2011-04-28 10:14

AdresModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Izabela Kapkowska o 2015-08-31 15:21

Data wytworzenia

2011-06-14 09:25

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Akty prawneWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Fundusze unijneWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Barbara Burzyk

NabórWytwarzajacy

Barbara Burzyk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Barbara Burzyk

StatusWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Wzory drukówWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Barbara Gwizdek

KierownictwoWytwarzajacy

Barbara Burzyk

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.