Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Sosnowiec

Jednostka

Areszt Śledczy Sosnowiec

Adres

Areszt Śledczy Sosnowiec
 Radocha 25
 41-200
 Sosnowiec
 (32) 292 48 75 / (32) 292 55 01

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Status

Areszt Śledczy w Sosnowcu jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.04.1996 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 z późn. zm.).
Areszt został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.08.1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 27).
 

Kierownictwo

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk mgr Jarosław Lenartowicz
Tel./Fax: (32) 292 48 75
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr mgr Tomasz Gawlik
Tel./Fax: (32) 292 48 75
Rzecznik prasowy
ppor. mgr Grzegorz Kantor
Tel.: 533 321 777

Struktura Organizacyjna

W Areszcie Śledczym w Sosnowcu funkcjonują następujące działy:
 - dyrekcja
 - dział ochrony
 - dział penitencjarny
 - dział kwatermistrzowski
 - dział ewidencji
 - dział finansowy
 - dział służby zdrowia
 - samodzielne stanowiska: inspektor ds. zatrudnienia i BHP, inspektor ds. łączności i informatyki, inspektor ds. organizacyjno-prawnych, inspektor ds. kadrowych, kapelan.

Podmioty Współpracujące

- Urząd Miasta w Sosnowcu
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu
- Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu
- Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu
- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
- Żydowska Gmina Wyznaniowa w Katowicach
- Cerkiew Prawosławna Sosnowiec
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
- Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu
- Instytut Pamięci Narodowej o/Katowice
- Ratownictwo Medyczne Asekuracja Sosnowiec
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sosnowiec
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu
- i inne

Przedmiot działalności

Areszt Śledczy w Sosnowcu posiada do dyspozycji 351 miejsc. Zgodnie z rejonizacją przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających do dyspozycji Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Sosnowcu. Ponadto przebywają tu skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych, skazani oczekujący na skierowanie do odpowiednich typów i rodzajów zakładów karnych oraz skazani, skierowani do jednostki w związku z udziałem w czynnościach procesowych. W ramach aresztu od września 2013 r. funkcjonuje oddział zakładu karnego typu półotwartego dla skazanych mężczyzn recydywistów o pojemności 251 miejsc.
Areszt Śledczy w Sosnowcu położony jest na obrzeżach miasta. W jego skład wchodzą trzy budynki penitencjarne oraz budynki administracyjny i gospodarczy, położone na obszarze ponad 17000 m kw. Budynki aresztu powstały około 1905 roku, początkowo jako magazyny i budynki mieszkalne a następnie zaadaptowano je dla celów penitencjarnych.

Areszt Śledczy w Sosnowcu realizując swoje ustawowe zadania współpracuje ze społeczeństwem lokalnym w readaptacji osób wchodzących w kolizję z prawem. W ramach zindywidualizowanych oddziaływań wobec skazanych kadra penitencjarna realizuje liczne programy resocjalizacyjne i readaptacyjne, m. in. programy dla sprawców przestępstw komunikacyjnych, programy dla sprawców przemocy w rodzinie, programy profilaktyki zachowań agresywnych, programy z zakresu aktywizacji zawodowej, programy z zakresu nabywania umiejętności społecznych oraz programy ekologiczne.
W jednostce nie prowadzi się nauczania oraz pełnowymiarowego oddziaływania terapeutycznego, tym samym szczególny nacisk kładzie się na pozostałe środki oddziaływania wychowawczego, tj.: pracę, zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe oraz podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym.
W ramach realizacji tych celów w areszcie, funkcjonują biblioteka i świetlica oraz realizowane są zajęcia sportowe na boisku. Stałą formą działalności jest funkcjonowanie sieci radiowęzłowej, wykorzystywanej do przekazywania informacji, odczytywania pogadanek i audycji edukacyjno-wychowawczych. Wzbogacenie oferty kulturalno-oświatowej stanowią, organizowane co pewien czas, imprezy artystyczne takie jak koncerty zespołów muzycznych, przedstawienia teatralne, wystawy historyczne, spotkania z ciekawym ludźmi świata sportu czy kultury. Osadzonym w tutejszym areszcie umożliwia się korzystanie z posług religijnych, poprzez systematycznie organizowane spotkania obrządku rzymsko - katolickiego oraz kontakty z przedstawicielami innych wyznań.
Areszt Śledczy w Sosnowcu współpracuje także z I Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu. Kurator pełni w jednostce stały dyżur kuratorski w ramach realizacji art. 164§1 KKW oraz współuczestniczy w prowadzeniu programu readaptacyjnego „W zgodzie z prawem”, mającego na celu zdobycie przez osadzonych wiedzy z zakresu obowiązujących norm społeczno – prawnych.
Skazanym umożliwia się także zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji poprzez przeprowadzanie szkoleń zawodowych oraz podejmowanie nauki we własnym zakresie.
Dzięki współpracy z grupą AA w zakresie oddziaływań antyalkoholowych organizowane są mitingi, z których korzysta wiele osób potrzebujących wsparcia w utrzymaniu abstynencji . W zakresie profilaktyki uzależnień są również prowadzone przez psychologów tutejszej jednostki, zajęcia mające na celu uświadamianie negatywnych skutków uzależnienia.
 
 

Oświadczenie majątkowe

Podstrona w budowie.

Majątek Służby Więziennej

INFORMACJA ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH

 MAJĄTKU RUCHOMEGO ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU

 

            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi  składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Areszt Śledczy w Sosnowcu informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania.

 

WYKAZ SKŁADNIKÓW

L.p.

Nazwa składnika

Ilość

Procent zużycia [%]

Cena jednostkowa [zł]

1.

Robot wielofunkcyjny z przystawkami

1

80 %

1690,60

2.

Zestaw kociołków przechylnych- parowych

1

80 %

1697,40

3.

Zestaw kociołków przechylnych- parowych

1

80 %

2200,00

4.

Patelnia elektryczna – Kromet

2

80 %

1206,30

 

 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).
 2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana  dla  podmiotów   określonych w
  § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).
 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w §38 ust. 4 i § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zbędnego majątku można uzyskać pod numerem telefonu

             32 263 16 09 – ppor. Wojciech Durlak  w godz. 800-1500.

 1. Wnioski o nieodpłatne przekazanie w/w składników majątku ruchomego należy składać do dnia 11.06.2018 r.

 

Sosnowiec dnia 27.11.2017 r. 

 

 

 

………………….

ZATWIERDZAM

 

 

Informacja o zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego

 

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Areszt Śledczy w Sosnowcu informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyty składnik majątku ruchomego.

           

Lp.

Nazwa składnika

Ilość

% zużycia

1.

Samochód operacyjno – konwojowy Ford Transit 300S 2.5 TD,

rok produkcji 2005

1 szt.

80 %

 

1. Zużyty składnik majątku ruchomego  można oglądać  na terenie Aresztu Śledczego w Sosnowcu, w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

           

2. Nieodpłatne przekazanie zużytego składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729),

 

3. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729),

 

 

4. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany do Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729),

 

5. Zainteresowani zużytym majątkiem rzeczowym majątku ruchomego proszeni są o przesłanie wniosku do dnia 5 grudnia 2017 r.  na adres : Areszt Śledczy w Sosnowcu , 41-200 ul Radocha 25, fax. (0 32) 292-55-01 lub na adres as_sosnowiec@sw.gov.pl

 

6.  W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby innych jednostek.

 

7. Szczegółowych informacji dotyczących zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego udziela ppor. Wojciech Durlak pod nr tel. (32) 2631609 w godzinach 8:00-15:00.

 

 

Sosnowiec dnia 08.12.2017 r. 

   

Informacja o dokonanej darowiźnie

 

Na podstawie § 39 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Areszt Śledczy w Sosnowcu informuje,
iż dokonał darowizny niżej wymienionego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

 

1.    Samochód operacyjno – konwojowy Ford Transit 300S 2.5 TD, rok produkcji 2005

 

Darowizny dokonano na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie - Marciszów (Organizacji Pożytku Publicznego).

  

Zamówienia publiczne

Areszt Śledczy w Sosnowcu realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

We współczesnym świecie współpraca międzynarodowa instytucji państwowych ma istotne znaczenie dla ich rozwoju. Zdobywanie nowych doświadczeń i dzielenie się osiągnięciami podnosi rangę i znaczenie tych instytucji, które otwierają się na nieznane dotąd obszary działania.
Wraz z przystąpieniem w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej nawiązanie kontaktów z instytucjami penitencjarnymi  tych państw stało się priorytetem polskiej Służby Więziennej. Na szczeblu jednostek podstawowych obowiązują 33 porozumienia o lokalnej współpracy. Jednostki podległe OISW w Katowicach zawarły dotychczas 5 z nich.
 

Fundusze unijne

Szczegółowe informacje dotyczące założeń programów operacyjnych dla Polski na lata 2007-2013 znajdują się na stronach internetowych www.funduszestrukturalne.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl.
 
Zrealizowane projekty:
-PROJEKT 1 Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników SW realizujących zadania związane z przywięziennymi "Klubami pracy"
-PROJEKT 2 Penitencjarny doradca zawodowy
-PROJEKT 3 Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności
-PROJEKT 4 Aktywizacja społeczno - zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 Kodeksu karnego
Ważne linki
 
Dotychczas w Areszcie Śledczym w Sosnowcu od 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono 25 kursów przyuczenia do zawodu (o specjalnościach m. in. murarza, brukarza czy technologa robót wykończeniowych) wraz z zajęciami z zakresu aktywizacji zawodowej, w których wzięło udział 340 osadzonych.

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 w Areszcie Śledczym w Sosnowcu zakończyły się projekty, mające na celu podniesienie poziomu wykonywania kary pozbawienia wolności zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi instrumentami praw człowieka.

Realizacja poszczególnych projektów odbywała się poprzez podniesienie efektywności działań podejmowanych wobec szczególnych grup osadzonych, podniesienie kompetencji osób odbywających karę pozbawienia wolności, a także kompetencji zawodowych kadry Służby Więziennej.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu umożliwione było dzięki Projektowi nr 2 pod nazwą „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka”. Głównym celem działań w ramach powyższego projektu było zwiększenie kompetencji kadry Służby Więziennej poprzez stworzenie możliwości dla doskonalenia zawodowego kadry bezpośrednio współpracującej z osobami pozbawionymi wolności.

Dzięki projektowi grupa funkcjonariuszy działu penitencjarnego, działu ochrony oraz działu ewidencji ukończyła szkolenia podnoszących kompetencje w zakresie języka angielskiego.

Warto także nadmienić, że w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego liczna grupa wychowawców skorzystała z wielu wysokospecjalistycznych kursów i szkoleń (z zakresu pracy z grupą, arteterapii, czytelnictwa, asertywności, ekologii oraz spędzania wolnego czasu). Ponadto część wychowawców wzięła udział w szkoleniu w ramach przygotowania skazanych do powrotu na rynek pracy.

Swoje kwalifikacje zawodowe funkcjonariusze podnosili także w ramach Projektu nr 3 pod nazwą „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych”, dzięki któremu jeden z funkcjonariuszy z sosnowieckiego aresztu ukończył studia podyplomowe.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020 w Areszcie Śledczym w Sosnowcu dotychczas zrealizowane zostały dwa kursy zawodowe o specjalizacji brukarz oraz technolog robót wykończeniowych.
Dzięki Programowi skazani mają okazję nie tylko podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększyć szanse na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. W jego ramach otrzymują oni także wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, a większość absolwentów kursu - po jego zakończeniu - zostanie zatrudniona na terenie jednostki penitencjarnej.
Celem głównym projektu Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój jest udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się obecnie na jego oficjalnej stronie internetowej https://www.power.gov.pl/.

Akty prawne

 PORZĄDEK WEWNĘTRZNY

DLA OSADZONYCH

W ARESZCIE ŚLEDCZYM W SOSNOWCU ZAKWATEROWANYCH

W PAWILONACH MIESZKALNYCH A ORAZ B

Rozdział 1

Przepisy wstępne


§ 1. Obowiązkiem każdego osadzonego jest zapoznanie się i przestrzeganie przepisów kodeksu karnego wykonawczego, regulaminu organizacyjno- porządkowego wykonania kary pozbawienia wolności lub regulaminu organizacyjno- porządkowego wykonania tymczasowego aresztowania i porządku wewnętrznego.

§ 2. Kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, regulaminy organizacyjno- porządkowe wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania dostępne są w bibliotece aresztu oraz u wychowawcy

§ 3. Osadzony ma możliwość skorzystania z internetowych serwisów informacyjnych: Służby Więziennej, Rządowego Centrum Legislacji, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, elektronicznego postępowania upominawczego (e-sąd), systemu informacji prawnej – lexpolonica, Dzienników Ustaw i Urzędowych, Monitora Polskiego. Miejscem, gdzie istnieje możliwość skorzystania z wymienionych serwisów to wydzielone stanowisko komputerowe znajdujące się w sali widzeń. Potrzebę skorzystania z wybranych serwisów informacyjnych należy zgłaszać wychowawcy.

§ 4. skreślony

§ 5. Porządek wewnętrzny znajduje się w każdej celi mieszkalnej, dostępny jest u wychowawców, oddziałowych oraz w bibliotece aresztu.

§ 6. W skład pawilonów mieszkalnych A i B wchodzą oddziały mieszkalne nr 1 i 2.


Rozdział 2

Godziny i sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego


§ 7. Apel poranny i wieczorny przeprowadzany jest w celi mieszkalnej.

§ 8. Apel poranny przeprowadzany jest w godzinach 6:45- 7:15

§ 9. Apel wieczorny przeprowadzany jest w godzinach 19:00- 20:00

§ 10. Apel ogłaszany jest sygnałem dźwiękowym. Do apelu porannego i wieczornego osadzeni ustawiają się w szyku zwartym, kompletnie ubrani - odpowiednio do pory roku, tak aby byli widoczni przez przeprowadzającego apel.

a) okres letni - osadzeni ubrani są w spodnie lub krótkie spodenki, podkoszulek,

b) okres zimowy - osadzeni ubrani są w spodnie, koszulę

§ 11. Za okres letni uważa się okres od 01.05 do 30.09, za okres zimowy uważa się okres od 01.11 do 31.03.

Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy, w którym można nosić odzież letnią i zimową.

§ 12. Starszy celi informuje osobę przeprowadzającą apel o stanie osobowym osadzonych

§ 13. Osoby chore przebywające w izbie chorych mogą w czasie apelu pozostawać w łóżku.

§ 14. Skazani korzystający ze zwolnienia lekarskiego, w czasie apelu pozostają w łóżku w pozycji siedzącej.

Rozdział 3

Sen, praca, nauka, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz zajęcia własne


§ 15. Godzinowy rozkład zasadniczych czynności codziennych przedstawia się następująco:CZYNNOŚĆ

GODZINY

1)

Pobudka

600


2)

Toaleta poranna, słanie i porządkowanie cel mieszkalnych

600 - 645

3)

Zajęcia świetlicowe,sportowe, kulturalno - oświatowe , edukacyjne ,spotkania religijne oraz zajęcia własne w celi

745 – 1230

1400 - 1630

5)

Zajęcia własne w celach

1730 – 1900

6)

Toaleta wieczorna, sprzątanie celi, zajęcia własne

2000 - 2200

7)

Cisza nocna

2200


§ 16. Zabrania się zakłócania ciszy nocnej, która trwa od momentu jej ogłoszenia do chwili pobudki. Ogłoszenie ciszy nocnej oraz pobudki następuje przy pomocy sygnału dźwiękowego.

§ 17. W porze dziennej dopuszcza się możliwość wypoczynku na zaścielonym łóżku, w ubraniu dziennym.

§ 18. Zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe, spotkania religijne i katechetyczne odbywają się wg odrębnych planów. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe odbywają się w celach mieszkalnych, świetlicy centralnej, w świetlicach w oddziałach oraz na boisku sportowym.

§ 19. Książki z biblioteki są dostarczane bezpośrednio do cel mieszkalnych, w każdy wtorek lub czwartek tygodnia.

§ 20. Chęć wypożyczenia książki składać należy pisemnie do biblioteki z podaniem imienia, nazwiska i numeru celi zamawiającego oraz numeru pozycji katalogowych książek. Katalog książek znajduje się u oddziałowego oddziału, w którym osadzony jest zakwaterowany.

§ 21. Osadzony zgłaszający chęć skorzystania ze zbiorów biblioteki zapoznaje się z zasadami wypożyczania książek i odpowiedzialności za zgubienie lub ich zniszczenie, co potwierdza podpisem w stosownej karcie.

§ 22. Audycje radiowęzeł emituje od godziny 8.00 do 22.00 z przerwą na apel wieczorny i ewentualne przerwy niezbędne na konserwację sprzętu nadawczego.

§ 23. Ustala się nastepujące miejsca i godziny wykonywania pracy:

1.Czas pracy zatrudnionych przy pracach nieodpłatnych przedstawia się następująco:

- w bibliotece, pralni, magazynie mundurowym zatrudnieni pracują w przedziale czasowym – 8.00-15.00

- w radiowęźle aresztu zatrudnia się w systemie dwuzmianowym:

I zmiana 8.00 - 15.00

II zmiana 15.00 - 22.00

- do roznoszenia posiłków w oddziałach mieszkalnych zatrudnia się w systemie jednozmianowym w godzinach od 7.00 – 18.00.osadzeni pracują w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie i godzinach zależnych od potrzeb jednostki

- pracownicy zatrudnieni przy pracach społecznych i charytatywnych pracują zgodnie z potrzebami jednostki a pracujący na rzecz samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi w tym względzie umowami.

- porządkowi pawilonów mieszkalnych pracują w wymiarze do 90 godzin miesięcznie

2. Czas pracy osadzonych zatrudnionych odpłatnie przedstawia się następująco:

- w kuchni zatrudnia się osadzonych w systemie jednozmianowym, z ruchomym czasem pracy. Godziny pracy zawarte są w przedziale czasowym od godziny 5.35 do 17.45.

- w kotłowni ustala się system dwuzmianowy:

I zmiana 2.00 - 8.00

II zmiana 8.00 -14.00

- w warsztacie, pralni, magazynie mundurowym, magazynie żywnościowym zatrudnieni pracują w systemie jednozmianowym, w godzinach w przedziale czasowym od 8.00 – 15.00

- do sprzątania terenu aresztu zatrudnia się porządkowych terenu w systemie jednozmianowym - zgodnie z harmonogramem miesięcznym w przedziale czasowym od 7.30 do 18.00

- do sprzątania administracji aresztu zatrudnia się w systemie jednozmianowym z ruchomym czasem pracy w godzinach: 7.30 –18.00

- na stanowisku fryzjera zatrudnia się w systemie jednozmianowym w godzinach: 8.00- 12.00; 14.00-18.00 z ruchomym czasem pracy.Rozdział 4

Godziny i miejsce spożywania posiłków


§ 24. Posiłki wydawane są:

1) śniadania – w godzinach 7.15– 7.45

2) obiady – w godzinach 12.30 – 14.00

3) kolacje – w godzinach 16.30 – 17.00

§ 25. Posiłki skazani obowiązkowo odbierają osobiście i spożywają w celach mieszkalnych i innych wyznaczonych pomieszczeniach.

§ 26. Osadzeni korzystają ze sztućców i naczyń dostarczonych przez administrację.

§ 27. Ewentualne uwagi i skargi dotyczące ilości i jakości posiłków winny być zgłaszane niezwłocznie funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w oddziale i będą wyjaśniane bezzwłocznie przy udziale służby kwatermistrzowskiej.


Rozdział 5

Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie aresztu.


§ 28. Po opuszczeniu celi oraz przed powrotem do niej grupy osadzonych ustawiają się w szeregu w korytarzu, a osoby pojedyncze ustawiają się przy drzwiach swojej celi.

§ 29. Po wyjściu z celi i przed wejściem do niej osadzony poddaje się kontroli osobistej, wykonując polecenia wydane przez funkcjonariusza.

§30. W obrębie aresztu osadzeni poruszają się w szyku zwartym pod nadzorem funkcjonariuszy.

§31. W trakcie poruszania się w obrębie aresztu obowiązuje zakaz odłączania się od grupy, porozumiewania się z osobami postronnymi, osadzonymi z innych grup i cel oraz palenia tytoniu.

§32. Zabrania się również kontaktów z okien z osobami z innych cel, oraz osobami przebywającymi na zewnątrz jednostki.

§33. Poruszanie się tymczasowo aresztowanych po terenie aresztu śledczego, nauczanie i zatrudnienie, bezpośrednie uczestniczenie w nabożeństwach, spotkaniach religijnych i nauczaniu religii oraz korzystanie z widzeń, spacerów, kąpieli, zajęć kulturalno-oświatowych, sportowych i wychowania fizycznego, a także ich udział w czynnościach procesowych, odbywa się z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, wymogów bezpieczeństwa i porządku w jednostce.


Rozdział 6

Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli


§ 34. Osadzeni odbywają spacer na wolnym powietrzu w wymiarze 60 minut codziennie.

§ 35. Czas trwania i sposób odbywania spaceru przez tymczasowo aresztowanego i skazanego chorego określa lekarz.

§ 36. Spacer odbywa się w godzinach od 07.45 do 18.30 z przerwą na obiad i kolację.

§ 37. W czasie spaceru osadzeni nie mogą porozumiewać się i przekazywać jakichkolwiek przedmiotów osadzonym z innych cel i grup spacerowych.

§ 38. Zabrania się wnoszenia na spacer jakichkolwiek przedmiotów np. słoików z herbatą, kawą itd.

§ 39. W razie naruszenia przez osadzonego ustalonych zasad i sposobu odbywania spaceru, spacer może być zakończony przed czasem na niego przeznaczonym.

§ 40. skreślony.

§ 41.Kąpiel odbywa się dwa razy w tygodniu, zgodnie z zatwierdzonym planem w łazienkach oddziałowych w następujące dni i godziny:

 • dla oddziału I w poniedziałek i środę w godz. 08.00 – 18.00

 • dla oddziału II w poniedzialek i środę w godz. 08.00 – 18.00

 • dla oddziału I i II kąpiel dodatkowa realizowana jest w piątek w godz. 08.00 – 18.00

  - skazani zatrudnieni w magazynie żywnościowym, magazynie mundurowym, roznoszący posiłki i jako porządkowi korzystają z kąpieli w dni pracy,

  - czas trwania kapieli jednego osadzonego wynosi przynajmniej 10 minut.

§ 42. Usługi fryzjerskie dla osadzonych w oddziale I i II realizowane są w piątek w godzinach 8.00 – 12.00 oraz 14.00 – 18.00 zgodnie z zatwierdzonym planem..

§ 43. Wymiana pościeli i odzieży dla wszystkich osadzonych odbywa się w poniedziałek, wtorek lub środę.

Rozdział 7

Godziny i miejsca, w których jest dozwolone palenie wyrobów tytoniowych


§ 44. Zezwala się osadzonym na palenie tytoniu w wyznaczonych, odrębnych celach mieszkalnych oraz w czasie pracy w miejscach do tego przeznaczonych a także na placu spacerowym.

§ 45. Zabronione jest używanie wyrobów tytoniowych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

§ 46. Zabronione jest używanie wyrobów tytoniowych w czasie przeprowadzania apelu oraz w trakcie uczestnictwa w zajęciach KO i sportowych.


Rozdział 8

Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej


§ 47. Tymczasowo aresztowany korzysta z własnej odzieży, obuwia i bielizny.

§ 48. W przypadku braku odpowiedniej odzieży własnej osadzony może zwrócić się z prośbą o wydanie odzieży przez administrację.

§ 49. Zezwala się na korzystanie z jednego kompletu odzieży (spodnie, koszula, sweter, kurtka).

§ 50.Skazany za zgodą dyrektora może posiadać własne obuwie, sweter, koszulę i bieliznę oraz odzież sportową.

§ 51.Skazany otrzymuje do użytku, z aresztu śledczego spodnie i kurtkę - nie wolno mu jednak korzystać z własnych spodni, kurtki .

§ 52.W przypadku posiadania nadmiernej ilości odzieży w celi osadzony ma obowiązek przekazania jej do magazynu mundurowego.

§ 53.Celem dokonania wymiany odzieży lub zdania jej nadmiaru osadzeni przyjmowani są w magazynie mundurowym po zgłoszeniu takiej potrzeby u oddziałowego.

§ 54. Nadmierne ilości odzieży lub znajdujące się w depozycie przedmioty, które nie zostały udostępnione do użytku w celi, a których rozmiary mogą naruszać porządek lub utrudniać konwojowanie winny być niezwłocznie przekazywane osobom najbliższym. W przeciwnym razie przedmioty te, zostaną przesłane na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.

§ 55. Za odzież własną wydaną osadzonemu do użytkowania administracja nie ponosi odpowiedzialności w razie jej zniszczenia, uszkodzenia, czy zaginięcia. Jakiekolwiek przekazywanie, handel lub zamiana odzieży między skazanymi jest zabroniona.

§ 56. Osadzony może posiadać jedynie odzież zaewidencjonowaną w karcie rzeczy własnych.

§ 57. W przypadku ubiegania się przez osadzonego o wydanie mu nowej odzieży zobowiązany jest on do zdania odzieży zniszczonej. W innym przypadku wydawane będzie jedynie ubranie w postaci spodni i bluzy więziennej.

§ 58. Przekazanie lub otrzymanie odzieży z zewnątrz wymaga zgody dyrektora.


Rozdział 9

Ilość i wymiary przedmiotów, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej oraz sposób ich przechowywania a w razie potrzeby zasady ich używania


§ 59.Osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg i do 9 litrów napojów.

§ 60.Osadzeni mają prawo posiadać własny płytki i głęboki talerz i kubek.

§ 61.Osadzeni nie mogą posiadać sztućców metalowych.

§ 62. Łączna ilość i wymiar rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w celi mieszkalnej i w magazynie nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3. Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej i kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości.

§ 63 Osadzony może przechowywać w celi mieszkalnej przedmioty osobistego użytku, książki (do 5 sztuk książek, oprócz wypożyczonych z biblioteki aresztu), prasę (o łącznej wadze do 0,5 kg), gry świetlicowe, materiały piśmienne, zegarek, osobiste notatki, do 10 sztuk przedmiotów kultu religijnego o wymiarach nie większych niż 250 x 150mm oraz za zezwoleniem Dyrektora inne przedmioty, a także przedmioty do utrzymywania higieny osobistej za wyjątkiem brzytwy, żyletek, kosmetyków w aerozolu lub wyprodukowanych na bazie alkoholu.

§ 64. Zabrania się umieszczania w oknach, na ścianach, suficie, podłodze, drzwiach i sprzęcie kwaterunkowym jakichkolwiek przedmiotów jak np. plakaty, fotografie, artykuły żywnościowe oraz wykonywania napisów.

§ 65. Zabronione jest dokonywanie zmian oraz ingerowanie w instalację i wyposażenie celi. Osadzeni ponoszą cywilną i materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody w mieniu jednostki.

  § 66. Zabrania się wieszania w celi mieszkalnej jakichkolwiek przedmiotów w sposób, który utrudniałby kontrolę zachowania prowadzoną przez funkcjonariuszy.  Rozdział 9 a

  Warunki użytkowania w celi mieszkalnej sprzętu radiowo – telewizyjnego, elektronicznego i elektrycznego

§ 67. Osadzeni mogą za zgodą Dyrektora używać grzałek elektrycznych małej mocy do 500 W lub czajników o mocy nie przekraczającej 1500 W.

§ 68. Przed opuszczeniem celi mieszkalnej, zobowiązuje się wszystkich osadzonych do wyłączania urządzeń elektrycznych, mogących spowodować zagrożenie pożarowe.

§ 69. Surowo zabrania się korzystania z prowizorycznych grzałek elektrycznych lub wykonywania prowizorycznych instalacji elektrycznych.

§ 70. Osadzeni za zezwoleniem dyrektora mogą korzystać w celi z własnego przenośnego odbiornika telewizyjnego do 19 cali wraz z dekoderem do odbioru sygnału cyfrowego telewizji naziemnej, odbiornika radiowego o niewielkich rozmiarach, gry telewizyjnej bez karty sieciowej i bez twardego dysku. Sprzęt RTV nie może posiadać funkcji nagrywania ani odtwarzania. Korzystanie ze sprzętu RTV nie może zakłócać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

§ 71.Telewizory i inny sprzęt elektroniczny nie może być zabierany przez osadzonych transportowanych pod konwojem policji do innych jednostek. Należy go w odpowiednim czasie przekazywać osobom najbliższym, w przeciwnym razie będzie on przesyłany na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.

§ 72. W celi mieszkalnej 6 osobowej może znajdować się jeden odbiornik telewizyjny, natomiast w celi 7 osobowej i więcej, dopuszcza się możliwość posiadania dwóch odbiorników telewizyjnych. Jeden osadzony może posiadać maksymalnie dwa urządzenia. Dopuszcza się za zgodą Dyrektora na użytkowanie drugiego odbiornika TV w przypadku posiadania zgody na użytkowanie gry telewizyjnej.

§ 73. Zabrania się przekazywania sprzętu RTV innym osadzonym.

§ 74. Po przetransportowaniu osadzonego z innej jednostki sprzęt RTV pozostaje w depozycie. Wydanie sprzętu następuje za zgodą Dyrektora.

§ 75. Sprzęt przed wydaniem osadzonemu podlega kontroli i jest plombowany. Zerwanie lub uszkodzenie plomby grozi cofnięciem zezwolenia na użytkowanie sprzętu.

§ 76. Zabrania się posiadania urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji oraz środków łączności.

§ 77. Tymczasowo aresztowani oraz skazani nie mogą posiadać urządzeń sterujących (pilotów) do odbiorników TV, dekoderów do odbioru sygnału cyfrowego telewizji naziemnej i do innych urządzeń. Urządzenia sterujące (piloty) są przyjmowane wraz z odpowiednim sprzętem w celu zaprogramowania urządzenia a następnie deponowane w magazynie. W interesie osadzonego jest posiadanie sprzętu, który ma techniczną możliwość sterowania bez użycia pilota.

§ 78. Po godzinie 22.00 zezwala się na korzystanie z telewizora w godzinach emisji programu pod warunkiem, że nie zakłóca to ciszy nocnej współosadzonych

§ 79. skreślony

  § 80. Naprawy sprzętu stanowiącego własność bądź pozostającego w użytkowaniu osadzonych mogą być dokonywane tylko w specjalistycznych placówkach, poza terenem aresztu śledczego, na koszt właściciela lub użytkownika sprzętu. Sprzęt ten przekazywany jest do naprawy za pośrednictwem rodziny lub osoby bliskiej.

  § 81.Za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu stanowiącego własność osadzonych administracja jednostki nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdział 10

Dni, godziny i miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przełożonych


§ 82. Dyrektor aresztu śledczego i jego zastępca oraz kierownicy działów przyjmują osadzonych, po uprzednim zgłoszeniu, w dni robocze w pokojach wychowawców w oddziałach mieszkalnych w godz. od 8.00 – 15.00

§ 83. Osadzeni mogą zgłaszać się ze sprawami dotyczącymi funkcjonowania aresztu bądź osobistymi do wszystkich przełożonych, którymi są funkcjonariusze i pracownicy aresztu, osoby kierujące pracą lub innymi zajęciami.

§ 84. Zgłoszenia do Dyrektora i kierowników przyjmują wychowawcy i oddziałowi.

§ 85.Codziennie w dni powszednie, oprócz środy, jeden z wychowawców pełni dyżur popołudniowy do godziny 19.00. W każdą środę dyżur wychowawczy pełniony jest do godziny 20.00.

§ 86. W dni ustawowo wolne od pracy wychowawca pełni dyżur w godzinach od 7.30 do 15.30
Rozdział 11

Opieka lekarska

Dni, godziny i miejsca przyjmowania skazanych przez lekarzy


§ 87. Ustala się dni, w których osadzeni z poszczególnych oddziałów przyjmowani są do lekarza:

oddział I i II - środa, w godz. 12.00 - 16.00

§ 88. W przypadkach nagłych osadzeni przyjmowani są przez lekarza tego samego dnia w godzinach pracy ambulatorium.

§ 89.Osadzony obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie administrację aresztu śledczego o swojej chorobie oraz zauważonej chorobie innego osadzonego, jeśli ten nie zgłasza się sam do lekarza. Osadzony może posiadać w celi mieszkalnej dobową dawkę leków zleconych przez lekarza. Leki niezużyte należy bezzwłocznie zwracać służbie zdrowia.

§ 90. Stomatolog przyjmuje osadzonych z poszczególnych oddziałów w następujących dniach i godzinach:

oddział I - środa, w godz. 10.00 – 14.00

oddział II - środa, w godz. 10.00 – 14.00

§ 91. Lekarze specjaliści z zakresu psychiatrii, neurologii, laryngologii i dermatologii przyjmują wyłącznie osadzonych skierowanych przez Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych AŚ w Sosnowcu w następujące dni i godziny:

psychiatra - czwartek, w godz. 11.00-16.00

neurolog - wtorek lub czwartek, w godz. - 8.00 – 15.00

laryngolog - wtorek lub czwartek, w godz. 12.00 – 16.00

dermatolog - poniedziałek, w godz. 12.00 – 16.00

lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - piątek w godz. 08.00 – 12.00


§ 92. Osoba pozbawiona wolności może otrzymać dokumentacje medyczną w formie kopii, wyciągów lub odpisów za zgoda Dyrektora. Wykonanie kopii jest odpłatne. Opłata z a jedna stronę kopii dokumentacji wynosi 0,00015 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.


Rozdział 12

Skargi, wnioski i prośby


§ 93. Skazany ma prawo składać wnioski, skargi i prośby na piśmie oraz ustnie za pośrednictwem wychowawcy lub bezpośrednio właściwym przełożonym.

§ 94. Przełożeni i inne uprawnione osoby przyjmują je także w czasie bezpośrednich kontaktów ze skazanymi, zwłaszcza w czasie wizytacji cel mieszkalnych i innych pomieszczeń.

§ 95. Organem nadzoru penitencjarnego, do którego skazani mogą zgłaszać skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania jednostki, a także zażalenia związane z przebiegiem wykonania kary pozbawienia wolności jest: - Sędzia Penitencjarny – Sąd Okręgowy Wydział VIII Penitencjarny w Katowicach, ul. Andrzeja 16/18.


Rozdział 13

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń


§ 96. Widzenia dla osadzonych odbywają się w sali widzeń mieszczącej się na piętrze budynku administracji lub innym pomieszczeniu wyznaczonym przez Dyrektora jednostki

§ 97. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w pierwszą środę w godz.od 9.00 do 16.00 i każda trzecią niedzielę miesiąca w godz. 9.00 do 12.00. Rejestracja osób zgłaszających się na widzenia w środę odbywa się w godz. 08.00 - 14.00 natomiast w niedzielę odbywa się w godz. 8.00 – 10.00.

§ 98. Widzenia dla skazanych odbywają się w każdy wtorek (nazwiska od A do J), czwartek ( nazwiska od K do N) i w każdy piątek (nazwiska od O do Ż), w godzinach od 9.00 do 16.00. Ustala się dodatkowe dni odwiedzin dla skazanych, które przypadają na pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca z obowiązującym podziałem literowym ( pierwsza niedziela miesiąca - nazwiska od A do J ; druga niedziela miesiąca - nazwiska od K do N ; czwarta niedziela miesiąca - nazwiska od O do Ż)

§ 98.1 Realizacja przyznanej nagrody w postaci zezwolenia na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej następuje w pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca z obowiązującym podziałem literowym ( pierwsza niedziela miesiąca - nazwiska od A do J; druga niedziela miesiąca - nazwiska od K do N; czwarta niedziela miesiąca - nazwiska od O do Ż ).

§ 98.2 Skazany może skorzystać z dodatkowej formy kontaktu z rodziną i osobami najbliższymi ( SKYPE ) według następujących zasad :

- Miejscem gdzie jest możliwość nawiązania połączenia to wydzielone pomieszczenie znajdujące się w sali widzeń;

- Warunkiem koniecznym do skorzystania z programu SKYPE jest posiadanie przez skazanego osobistego konta SKYPE;

- Skazany ma możliwość skorzystania z programu SKYPE dwa razy w miesiącu;

- Czas trwania połączenia nie może przekraczać 30 minut;

- Dni i godziny, w których będzie możliwość skorzystania z programu SKYPE są analogiczne jak dni i godziny udzielania widzeń na sali widzeń;

- Chęć skorzystania z tej formy kontaktu należy zgłaszać wychowawcy;

- Pierwszeństwo w skorzystaniu z programu SKYPE mają skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy i osoby, których rodziny zamieszkują w znacznej odległości a ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

§ 99. Rejestracja osób zgłaszających się na widzenia odbywa się od godz. 8.00 do 14.00.

§ 100. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą tzn. przez telefon, chyba że organ dysponujący zarządzi inaczej.

§ 101. W przypadku naruszenia przez osadzonych lub osoby odwiedzające ustalonych zasad i porządku widzenie może być przerwane lub zakończone.

§ 102. Skazani odbywają widzenia w ubraniach więziennych.

§ 103. W trakcie trwania widzenia przy stoliku dopuszczalny jest tylko poczęstunek artykułami spożywczymi zakupionymi na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

§ 104. Zakupy dokonywane w trakcie widzenia realizowane są jedynie przez osoby odwiedzające. Zabrania się osobom pozbawionym wolności dokonywania zakupów w trakcie widzenia.

§ 105. skreślony


Rozdział 14

Dni, godziny, miejsce odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych oraz nauczanie religii


§ 106. Msze Św. odprawiane są w środy, piątki, soboty i niedziele oraz w dni świąteczne w godz. 08.00 – 11.00.

§ 107. Posługi religijne innego rodzaju, w tym nauczanie religii, odbywają się w niedziele, w godz. 11.00 – 15.00.

§108. Możliwe są również indywidualne posługi duszpasterskie prowadzone przez księdza kapelana.

§ 109. Innego rodzaju posługi religijne odbywają się wg zatwierdzonych przez dyrektora planów.

§ 110.Zgłoszenia do uczestnictwa w Mszy Św. lub innego rodzaju posługi religijnej przyjmują wychowawcy poszczególnych oddziałów do godziny 09.00 w środę.

§ 111. Wyklucza się możliwość jednoczesnego uczestnictwa osadzonych z różnych grup tymczasowo-aresztowanych w Mszy Św. lub zajęciach grupowych.

§ 112. Tymczasowo aresztowani mogą brać udział w Mszy Św. o ile organ dysponujący nie zgłosi zastrzeżeń.

§ 113. Wszelkie posługi religijne odprawiane są w sali widzeń znajdującej się na parterze budynku administracji.

§ 114. Osoby uprawnione do udzielania posług religijnych mogą za zgodą dyrektora odwiedzać skazanych i udzielać posług religijnych w miejscu ich zakwaterowania.


Rozdział 15

Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów

żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym


§ 115. Zakupy artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów

dopuszczonych do sprzedaży odbywają się trzy razy w miesiącu za pośrednictwem kantyny.

§ 116. Zakupy odbywają się na podstawie paragonów wystawionych przez dział finansowy w następujących terminach: w II, III i IV tygodniu miesiąca w środę lub niedzielę w godzinach 7.45 – 18.00


Rozdział 16

Zasady otrzymywania paczek

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek


§ 117.Paczki odzieżowe oraz sprzęt RTV przyjmowane są codziennie za wyjątkiem soboty w godz. 08.00 - 14.00.

§ 118. Paczki mogą być doręczane do aresztu śledczego osobiście przez nadawcę lub za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. §118.1 Uprawnienie do otrzymania paczek żywnościowych realizowane jest wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży w areszcie poprzez złożenie zamówienia przez osadzonego lub osobę bliską i opłaceniu kosztów jej przygotowania.

§ 118.2 Dodatkowym sposobem realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością ( e-paczka) jest złożenie zamówienia przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są umieszczone na sali widzeń, w punkcie rejestracji widzeń a także na stronie internetowej aresztu śledczego.

§ 119. Warunkiem przyjęcia paczki musi być oznaczenie rodzaju jej zawartości w miejscu widocznym. W przypadku paczki odzieżowej konieczne jest umieszczenie II części talonu ( zezwolenia ) w widocznym miejscu na paczce przesłanej poczta lub kurierem . Wewnątrz paczki powinien znajdować się czytelny, szczegółowy spis zawartości paczki oraz dane personalne nadawcy i adresata – imię nazwisko, imię ojca ). Paczka dostarczana przez operatora pocztowego nie może przekraczać wymiarów 30x50 cm ( dotyczy wymiarów jednego z boków opakowania).

§ 120. paczki zawierające odzież, leki, inny sprzęt, winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach

§ 121. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe oraz przedmioty, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji , w szczególności:

   - środki łączności, nośniki informacji, przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu

   - papierosy, wyroby tytoniowe i akcesoria do tytoniu oraz alkohol, środki odurzające, psychotropowe,dopalacze,

   - gaz, benzyna do zapalniczek i inne środki łatwopalne

   - pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty jubilerskie

§ 122. skreślony

§ 123. skreślony

§ 124. skreślony

§ 125. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjęcia do jednostki oraz bezpośrednio przed wydaniem

§ 126. skreślony

§ 127. Przesłanie lub dostarczenie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, lekarstw lub sprzętu RTV, może nastąpić na podstawie wydanego odrębnego zezwolenia Dyrektora jednostki.

Rozdział 17

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji


§ 128. Korespondencja prywatna jest wydawana osadzonym przez wychowawców w dni robocze, w godz. 08.00 – 15.30.

§ 128.1 Przesyłka listowa zawierająca inne przedmioty lub rzeczy niż korespondencja nie podlega doręczeniu i jest odsyłana do nadawcy.

§ 129. Korespondencja urzędowa jest wydawana przez funkcjonariusza działu ewidencji w dni robocze, w godz. 08.00 – 15.30.

§ 130. Korespondencję przyjmuje oddziałowy w każdym dniu roboczym w godz. 07.15 – 15.30, korespondencję urzędową codziennie w godz. 07.15 – 15.30, a w przypadkach szczególnych do godz. 19.00.

§ 131. Osadzeni, którzy nie posiadają odpowiednich środków finansowych, w kwestii wysłania dodatkowej korespondencji do instytucji i urzędów (poza określonymi limitami ) mogą się zwracać do przełożonych z prośbą w formie pisemnej lub ustnie ( dowolnie).

§ 132. Druki potwierdzeń odbioru korespondencji urzędowej wydaje osadzonym pracownik działu ewidencji.

§ 133. Korespondencję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka, skazani przekazują bezpośrednio oddziałowemu wraz z wypełnionym drukiem pokwitowania jej odbioru lub wrzucają do odrębnych skrzynek przeznaczonych na taką korespondencję w porze między apelem porannym a wieczornym.


Rozdział 18

Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego


§ 134. Osadzony ma prawo kontaktować się z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji resocjalizacyjnych jak również z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, które zawarły z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Sosnowcu stosowne porozumienie.

§ 135. Spotkania grupowe odbywają się według zatwierdzonych przez Dyrektora planów.

§ 136. Kontakty indywidualne winny być poprzedzone uzgodnieniem terminu wizyty.


Rozdział 19

Osoby upoważnione do udzielania nagród i ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych


§ 137. Osobami upoważnionymi do udzielania ulg i nagród oraz wymierzania kar dyscyplinarnych są: Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu i Z-ca Dyrektora.Rozdział 20

Godziny, czas trwania i miejsce korzystania z samoinkasującego aparatu telefonicznego


§ 138. Skazany ma prawo korzystać na własny koszt z samoinkasującego aparatu telefonicznego.

§ 139. Aparaty telefoniczne zainstalowane są w oddziałach I, II.

§ 140. Potrzebę skorzystania z wymienionego uprawnienia skazany zgłasza wychowawcy.

§ 141. Rozmowy telefoniczne realizuje się w godzinach od 08.00 do 18.00.

§ 142. Czas rozmowy telefonicznej trwa do 5 min.

§ 143. Tymczasowo aresztowany, w odniesieniu do którego organ dysponujący wydał zarządzenie o zgodzie na korzystanie z samoinkasującego aparatu telefonicznego, może korzystać z aparatu telefonicznego na własny koszt lub na koszt rozmówcy wyłącznie w celu porozumiewania się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym lub osobą najbliższą. Rozmowy z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym nie są ograniczone czasowo. Administracja aresztu zapewnia, by tymczasowo aresztowany uzyskiwał połączenie wyłącznie z numerem wskazanym w zarządzeniu.

§ 144. Skazany może porozumiewać się z samoinkasującego aparatu telefonicznego ze swoim obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym. Powyższe rozmowy nie są ograniczone czasowo i nie podlegają kontroli. W interesie samego skazanego leży zgłoszenie przełożonym chęci realizacji tego typu połączeń telefonicznych, a także przekazania numeru telefonu w celu zweryfikowania jego prawdziwości.

Rozdział 21

Zakresy obowiązków osadzonych funkcyjnych


§ 145. W celach wieloosobowych wychowawca wyznacza spośród osadzonych zakwaterowanych w danej celi mieszkalnej starszego celi, do którego obowiązków należy:

  - informowanie właściwych przełożonych o potrzebach bytowych i sanitarnych współosadzonych oraz o stanie sprzętu kwaterunkowego,

  - składanie meldunków przy apelach oraz przy wejściu przełożonych lub osób wizytujących

  § 146. Wykonywanie powyższych obowiązków nie może ograniczać praw innych skazanych.

Rozdział 22

Pobyt w izbie chorych


§ 147. Przed umieszczeniem w izbie chorych skazany pozostawia w magazynie mundurowym wszystkie niedozwolone do posiadania w izbie chorych przedmioty oraz pościel i wyroby tytoniowe.

§ 148. W izbie chorych skazany korzysta wyłącznie z pościeli będącej w użytkowaniu ambulatorium

§ 149. Kategorycznie zabrania się palenia wyrobów tytoniowych.

§ 150. Osadzeni w trakcie pobytu w izbie chorych odbywają spacer według odrębnego planu a widzenia mogą być udzielane według wskazań lekarza.

§ 151. Po zakończeniu pobytu w izbie chorych osadzonemu ponownie wydaje się zdeponowane na czas leczenia przedmioty oraz pościel.

§ 152 Ze względów sanitarno – epidemiologicznych cele izby chorych pozostają zamknięte całą dobę.


Rozdział 23

Postanowienia końcowe


§ 153. Pomieszczenie mieszkalne, umywalki, sanitariaty, okna, podłogi, korytarze winny być utrzymywane w stałej czystości.

§ 154. Środki do utrzymania czystości przez osadzonych, w celach mieszkalnych dostarczane są przez dział kwatermistrzowski w pierwszej dekadzie miesiąca.

§ 155. Podstawowe środki higieny osobistej (nożyk do golenia, papier toaletowy, proszek do prania, mydło, szampon, krem do golenia, pasta do zębów) wydawane są przez dział kwatermistrzowski w pierwszej dekadzie miesiąca. Pozostałe środki takie jak szczoteczka do zębów i sztućce wydawane są na prośbę osadzonego do funkcjonariusza nadzorujacego pracę pralni w terminie do 10 dnia miesiąca.

§ 156. Osoby przebywające w areszcie śledczym ponoszą materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

§ 157. Osadzeni mogą otrzymywać środki pieniężne od osób z zewnątrz na niżej podane konto:

Areszt Śledczy

41-200 Sosnowiec ul. Radocha 25

NBP OO/Katowice

40 1010 1212 3065 1913 9120 0000

imię, nazwisko oraz imię ojca skazanego

 

 

PORZĄDEK WEWNĘTRZNY

DLA OSADZONYCH

W ARESZCIE ŚLEDCZYM W SOSNOWCU

ZAKWATEROWANYCH W PAWILONIE MIESZKALNYM C


Rozdział 1

Przepisy wstępne


§ 1. Obowiązkiem każdego osadzonego jest zapoznanie się i przestrzeganie przepisów kodeksu karnego wykonawczego, regulaminu organizacyjno- porządkowego wykonania kary pozbawienia wolności i porządku wewnętrznego.

§ 2. Kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, regulaminy organizacyjno- porządkowe wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania dostępne są w bibliotece aresztu oraz u wychowawcy.

§ 3. Osadzony ma możliwość skorzystania z internetowych serwisów informacyjnych: Służby Więziennej, Rządowego Centrum Legislacji, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, elektronicznego postępowania upominawczego (e-sąd), systemu informacji prawnej – lexpolonica, Dzienników Ustaw i Urzędowych, Monitora Polskiego. Miejscem, gdzie istnieje możliwość skorzystania z wymienionych serwisów to wydzielone stanowisko komputerowe znajdujące się w sali widzeń. Potrzebę skorzystania z wybranych serwisów informacyjnych należy zgłaszać wychowawcy.

§ 4. skreślony

§ 5. Porządek wewnętrzny znajduje się w każdej celi mieszkalnej, dostępny jest u wychowawców, oddziałowych oraz w bibliotece aresztu.

§ 6. Pawilon mieszkalny C składa się z dwóch oddziałów mieszkalnych nr III oraz IV.


Rozdział 2

Godziny i sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego


§ 7. Apel poranny i wieczorny przeprowadzany jest w celi mieszkalnej.

§ 8. Apel poranny przeprowadzany jest w godzinach 6:45- 7:15

§ 9. Apel wieczorny przeprowadzany jest w godzinach 19:00- 20:00

§ 10. Apel ogłaszany jest sygnałem dźwiękowym. Do apelu porannego i wieczornego osadzeni ustawiają się w szyku zwartym, kompletnie ubrani - odpowiednio do pory roku, tak aby byli widoczni przez przeprowadzającego apel.

a) okres letni - osadzeni ubrani są w spodnie lub krótkie spodenki, podkoszulek,

b) okres zimowy - osadzeni ubrani są w spodnie, koszulę.

§ 11. Za okres letni uważa się okres od 01.05. do 30.09., za okres zimowy uważa się okres od 01.11. do 31.03.

Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy, w którym można nosić odzież letnią i zimową.

§ 12. Starszy celi informuje osobę przeprowadzającą apel o stanie osobowym osadzonych.

§ 13. Osoby chore, przebywające w izbie chorych mogą w czasie apelu pozostawać w łóżku.

§ 14. Skazani korzystający ze zwolnienia lekarskiego w czasie apelu pozostają w łóżku w pozycji siedzącej.


Rozdział 3

Sen, praca, nauka, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz zajęcia własne


§ 15. Godzinowy rozkład zasadniczych czynności codziennych przedstawia się następująco:


CZYNNOŚĆ

GODZINY

1)

Pobudka

600


2)

Toaleta poranna, słanie i porządkowanie cel mieszkalnych

600 - 645

3)

Zajęcia świetlicowe,sportowe, kulturalno - oświatowe , edukacyjne ,spotkania religijne oraz zajęcia własne w celi

745 – 1200

1400 - 1630

5)

Zajęcia własne w celach

1730 – 1900

6)

Toaleta wieczorna, sprzątanie celi, zajęcia własne

2000 - 2200

7)

Cisza nocna

2200


§ 16. Zabrania się zakłócania ciszy nocnej, która trwa od momentu jej ogłoszenia do chwili pobudki. Ogłoszenie ciszy nocnej oraz pobudki następuje przy pomocy sygnału dźwiękowego.

  § 17. W porze dziennej dopuszcza się możliwość wypoczynku na zaścielonym łóżku, w ubraniu dziennym.

§ 18. Zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe, spotkania religijne i katechetyczne odbywają się wg odrębnych planów. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe odbywają się w celach mieszkalnych, świetlicy centralnej, w świetlicach w oddziałach, boisku sportowym, placu spacerowym.

§ 19. Książki z biblioteki są dostarczane bezpośrednio do cel mieszkalnych, w każdy wtorek lub czwartek tygodnia.

§ 20. Chęć wypożyczenia książki składać należy pisemnie do biblioteki z podaniem imienia, nazwiska i numeru celi zamawiającego oraz numeru pozycji katalogowych książek. Katalog książek znajduje się u oddziałowego oddziału, w którym skazany jest zakwaterowany.

§ 21. Osadzony zgłaszający chęć skorzystania ze zbiorów biblioteki zapoznaje się z zasadami wypożyczania książek i odpowiedzialności za zgubienie lub ich zniszczenie, co potwierdza podpisem w stosownej karcie.

§ 22. Audycje radiowęzeł emituje od godziny 8.00 do 22.00 z przerwą na apel wieczorny i ewentualne przerwy niezbędne na konserwację sprzętu nadawczego.

§ 23. Ustala się następujące miejsca i godziny wykonywania pracy:

1.Czas pracy zatrudnionych przy pracach nieodpłatnych przedstawia się następująco:

- w bibliotece, pralni, magazynie mundurowym zatrudnieni pracują w przedziale czasowym 8.00-15.00

- w radiowęźle aresztu zatrudnia się w systemie dwuzmianowym:

I zmiana 8.00 - 15.00

II zmiana 15.00 – 22.00

- do roznoszenia posiłków w oddziałach mieszkalnych zatrudnia się w systemie jednozmianowym w godzinach od 7.00 – 18.00.osadzeni pracują w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie i godzinach zależnych od potrzeb jednostki

- pracownicy zatrudnieni przy pracach społecznych i charytatywnych pracują zgodnie z potrzebami jednostki a pracujący na rzecz samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi w tym względzie umowami.

- porządkowi pawilonów mieszkalnych pracują w wymiarze do 90 godzin miesięcznie.

2. Czas pracy osadzonych zatrudnionych odpłatnie przedstawia się następująco:

- w kuchni zatrudnia się osadzonych w systemie jednozmianowym, z ruchomym czasem pracy. Godziny pracy zawarte są w przedziale czasowym od godziny 5.35 do 17.45.

- w kotłowni ustala się system dwuzmianowy:

I zmiana 2.00 - 8.00

II zmiana 8.00 -14.00

- w warsztacie, pralni, magazynie mundurowym, magazynie żywnościowym zatrudnieni pracują w systemie jednozmianowym, w godzinach w przedziale czasowym od 8.00 – 15.00

- do sprzątania terenu aresztu zatrudnia się porządkowych terenu w systemie jednozmianowym - zgodnie z harmonogramem miesięcznym w przedziale czasowym od 7.30 do 18.00

- do sprzątania administracji aresztu zatrudnia się w systemie jednozmianowym z ruchomym czasem pracy w godzinach: 7.30 –18.00

- na stanowisku fryzjera zatrudnia się w systemie jednozmianowym w godzinach: 8.00- 12.00; 14.00-18.00 z ruchomym czasem pracy.Rozdział 4

Godziny i miejsce spożywania posiłków


§ 24. Posiłki wydawane są:

1) śniadania – w godzinach 7.15– 7.45

2) obiady – w godzinach 12.30 – 14.00

3) kolacje – w godzinach 16.30 – 17.00

§ 24.1 Skazanym zatrudnionym na zewnątrz jednostki posiłki wydawane są:

  1) śniadanie z suchym prowiantem- w godzinach 5.40- 6.00

  2) obiad - w godzinach 16.50- 17.00

§ 25. Posiłki skazani obowiązkowo odbierają osobiście i spożywają w swoich celach mieszkalnych i innych wyznaczonych pomieszczeniach.

§ 26. Ewentualne uwagi i skargi dotyczące ilości i jakości posiłków winny być zgłaszane niezwłocznie funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w oddziale i będą wyjaśniane bezzwłocznie przy udziale służby kwatermistrzowskiej.


Rozdział 5

Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie aresztu.


§27. W obrębie aresztu osadzeni poruszają się w szyku zwartym pod nadzorem funkcjonariuszy.

§28. W trakcie poruszania się w obrębie aresztu obowiązuje zakaz odłączania się od grupy, porozumiewania się z osobami postronnymi, osadzonymi z innych grup i cel oraz palenia tytoniu.

§29. Zabrania się również kontaktów z okien z osobami z innych cel, oraz osobami przebywającymi na zewnątrz jednostki.

§30. Cele mieszkalne pozostają otwarte w porze dziennej w godz. 08.00 do 18.00, natomiast w porze nocnej są zamknięte.


Rozdział 6

Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli


§ 31. Osadzeni odbywają spacer na wolnym powietrzu w wymiarze 5 godzin i 30 minut codziennie.

§ 32. Czas trwania i sposób odbywania spaceru przez tymczasowo aresztowanego i skazanego chorego określa lekarz. Spacer dla osadzonych przebywajacych w izbach chorych realizowany jest na placach spacerowych przy pawilonach A i B.

§ 33. Spacer odbywa się według następujących zasad

- skazani zakwaterowani w pawilonie C odbywają spacer w godz. 8.30 – 12.00 oraz w godz. 14.00 - 16.00

§ 34. W trakcie trwania spaceru zabrania się porozumiewać z osadzonymi zakwaterowanymi w pawilonach mieszkalnych A i B oraz w miejscach zatrudnienia.

§ 35. Zabrania się przekazywania jakichkolwiek przedmiotów przez okna cel mieszkalnych.

§ 36. Po zakończonym spacerze tj. o godzinie 12.00 i 16.00 skazani zobowiązani są wejść do swojej celi mieszkalnej w celu przeprowadzenia przeliczenia stanu osobowego oddziału mieszkalnego. Osadzeni pozostają w zajmowanych celach mieszkalnych do czasu zakończenia wydawania posiłków, obiadu i kolacji we wszystkich celach oddziału mieszklanego.

§ 37. W razie naruszenia przez osadzonego ustalonych zasad i sposobu odbywania spaceru, spacer może być zakończony przed czasem na niego przeznaczonym.

§ 38. skreślony.

§ 39. Kąpiel odbywa się w łaźni oddziału III dwa razy w tygodniu, zgodnie z zatwierdzonym planem w następujące dni i godziny:

 • dla oddziału III w środę, czwartek, niedzielę w godz. 08.00 – 18.00

 • dla oddziału IV w poniedziałek, wtorek, sobotę w godz. 08.00 – 18.00

 • dla oddziału III i IV kąpiel dodatkowa realizowana jest w piątek w godz. 08.00 – 18.00

 • skazani zatrudnieni w magazynie żywnościowym, magazynie mundurowym, roznoszący posiłki i jako porządkowi korzystają z kąpieli w dni pracy

 • czas trwania kapieli jednego osadzonego wynosi przynajmniej 10 minut.
§ 40. Usługi fryzjerskie dla osadzonych w pawilonie C realizowane są zgodnie z zatwierdzonym planem w następujące dni i godziny:

 • dla oddziału III w poniedziałek, czwartek w godz. 08.00-12.00 oraz 14.00-18.00

 • dla oddziału IV we wtorek, środę w godz. 08.00-12.00 oraz 14.00-18.00

§ 41. Wymiana pościeli i odzieży dla wszystkich skazanych odbywa się w poniedziałek, wtorek lub środę.

Rozdział 7

Godziny i miejsca, w których dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych


§ 42. Zezwala się osadzonym na palenie tytoniu w wyznaczonych, odrębnych celach mieszkalnych oraz w czasie pracy w miejscach do tego przeznaczonych a także na placu spacerowym.

§ 43. Zabronione jest używanie wyrobów tytoniowych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

§ 44. Zabronione jest używanie wyrobów tytoniowych w czasie przeprowadzania apelu oraz w trakcie uczestnictwa w zajęciach KO i sportowych.

§ 45 Surowo zabrania się używania wyrobów tytoniowych na korytarzu oddziału mieszkalnego.


Rozdział 8

Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które skazany może posiadać w celi


§ 46. Skazany korzysta z własnej odzieży, obuwia i bielizny.

§ 47. W przypadku braku odpowiedniej odzieży własnej osadzony może zwrócić się z prośbą o wydanie odzieży przez administrację.

§ 48. Zezwala się na korzystanie z jednego kompletu odzieży (spodnie, koszula, sweter, kurtka).

§ 49. Zabrania się posiadania i użytkowania pełnego lub częściowego ubrania typu wojskowego- moro,plamiaki itp.

§ 50. W przypadku posiadania nadmiernej ilości odzieży w celi osadzony ma obowiązek przekazania jej do magazynu mundurowego.

§ 51.Celem dokonania wymiany odzieży lub zdania jej nadmiaru osadzeni przyjmowani są w magazynie mundurowym po zgłoszeniu takiej potrzeby u oddziałowego.

§ 52. Nadmierne ilości odzieży lub znajdujące się w depozycie przedmioty, które nie zostały udostępnione do użytku w celi, a których rozmiary mogą naruszać porządek lub utrudniać konwojowanie winny być niezwłocznie przekazywane osobom najbliższym. W przeciwnym razie przedmioty te, zostaną przesłane na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.

§ 53. Za odzież własną wydaną osadzonemu do użytkowania administracja nie ponosi odpowiedzialności w razie jej zniszczenia, uszkodzenia, czy zaginięcia. Jakiekolwiek przekazywanie, handel lub zamiana odzieży między skazanymi jest zabroniona.

§ 54. Osadzony może posiadać jedynie odzież zaewidencjonowaną w karcie rzeczy własnych. Przekazanie lub otrzymanie odzieży z zewnątrz wymaga zgody dyrektora

§ 55. W przypadku ubiegania się przez osadzonego o wydanie mu nowej odzieży zobowiązany jest on do zdania odzieży zniszczonej. W innym przypadku wydawane będzie jedynie ubranie w postaci spodni i bluzy więziennej.

Rozdział 9

Ilość i wymiary przedmiotów, które skazani mogą posiadać w celi oraz sposób ich przechowywania i zasady ich użytkowania


§ 56. Osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg i do 9 litrów napojów.

§ 57. Osadzeni mają prawo posiadać własny płytki i głęboki talerz i kubek.

§ 58. Łączna ilość i wymiar rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w celi mieszkalnej i w magazynie nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3. Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej i kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości.

§ 59. Osadzony może przechowywać w celi mieszkalnej przedmioty osobistego użytku, książki (do 5 sztuk książek, oprócz wypożyczonych z biblioteki aresztu), prasę (o łącznej wadze do 0,5 kg), gry świetlicowe, materiały piśmienne, zegarek, osobiste notatki, do 10 sztuk przedmiotów kultu religijnego o wymiarach nie większych niż 250 x 150mm oraz za zezwoleniem Dyrektora inne przedmioty, a także przedmioty do utrzymywania higieny osobistej za wyjątkiem brzytwy, żyletek, kosmetyków w aerozolu lub wyprodukowanych na bazie alkoholu.


§ 60. Zabrania się umieszczania w oknach, na ścianach, suficie, podłodze, drzwiach i sprzęcie kwaterunkowym jakichkolwiek przedmiotów jak np. plakaty, fotografie, artykuły żywnościowe oraz wykonywania napisów.

§ 61. Zabronione jest dokonywanie zmian oraz ingerowanie w instalację i wyposażenie celi. Osadzeni ponoszą cywilną i materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody w mieniu jednostki.

  § 62. Zabrania się wieszania w celi mieszkalnej jakichkolwiek przedmiotów w sposób, który utrudniałby kontrolę zachowania prowadzoną przez funkcjonariuszy.


  Rozdział 9 a

  Warunki użytkowania w celi mieszkalnej sprzętu radiowo – telewizyjnego,

  elektronicznego i elektrycznego

§ 63. Osadzeni mogą za zgodą Dyrektora używać grzałek elektrycznych małej mocy do 500 W lub czajników o mocy nie przekraczającej 1500 W.

§ 64. Przed opuszczeniem celi mieszkalnej, zobowiązuje się wszystkich osadzonych do wyłączania urządzeń elektrycznych, mogących spowodować zagrożenie pożarowe.

§ 65. Surowo zabrania się korzystania z prowizorycznych grzałek elektrycznych lub wykonywania prowizorycznych instalacji elektrycznych.

§ 66. Osadzeni za zezwoleniem dyrektora mogą korzystać w celi z własnego przenośnego odbiornika telewizyjnego do 19 cali wraz z dekoderem do odbioru sygnału cyfrowego telewizji naziemnej, odbiornika radiowego o niewielkich rozmiarach, odtwarzacza płyt CD, DVD, gry telewizyjnej bez karty sieciowej, konsoli do gier bez możliwości zapisu informacji oraz pracy w sieci bezprzewodowej. Sprzęt RTV nie może posiadać funkcji nagrywania. Korzystanie ze sprzętu RTV nie może zakłócać ogólnie przyjetych zasad współżycia społecznego.

§ 67. Skazani, którzy posiadają zgodę Dyrektora na posiadanie odtwarzacza CD lub DVD mogą posiadać jednorazowo do 10 szt. płyt.

§ 68. Telewizory i inny sprzęt elektroniczny nie może być zabierany przez osadzonych transportowanych pod konwojem policji do innych jednostek. Należy go w odpowiednim czasie przekazywać osobom najbliższym, w przeciwnym razie będzie on przesyłany na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.

§ 69. W celi mieszkalnej 6 osobowej może znajdować się jeden odbiornik telewizyjny, natomiast w celi 7 osobowej i więcej, dopuszcza się możliwość posiadania dwóch odbiorników telewizyjnych. Jeden osadzony może posiadać maksymalnie dwa urządzenia. Dopuszcza się za zgodą Dyrektora na użytkowanie drugiego odbiornika TV w przypadku posiadania zgody na użytkowanie gry telewizyjnej.

§ 70. Zabrania się przekazywania sprzętu RTV innym osadzonym.

§ 71. Po przetransportowaniu osadzonego z innej jednostki sprzęt RTV pozostaje w depozycie. Wydanie sprzętu następuje za zgodą Dyrektora.

§ 72. Sprzęt przed wydaniem osadzonemu podlega kontroli i jest plombowany. Zerwanie lub uszkodzenie plomby grozi cofnięciem zezwolenia na użytkowanie sprzętu.

§ 73. Zabrania się posiadania urządzeń technicznych i nośników służących do rejestrowania informacji oraz środków łączności.

§ 74. Po godzinie 22.00 zezwala się na korzystanie z telewizora w godzinach emisji programu pod warunkiem, że nie zakłóca to ciszy nocnej współosadzonych

§ 75. skreślony.

  § 76. Naprawy sprzętu stanowiącego własność bądź pozostającego w użytkowaniu osadzonych mogą być dokonywane tylko w specjalistycznych placówkach, poza terenem aresztu śledczego, na koszt właściciela lub użytkownika sprzętu. Sprzęt ten przekazywany jest do naprawy za pośrednictwem rodziny lub osoby bliskiej.

  § 77. Za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu stanowiącego własność osadzonych administracja jednostki nie ponosi odpowiedzialności.

§ 78. Zabrania się wnoszenia oraz posiadania na terenie Aresztu części i podzespołów do sprzętu RTV.


Rozdział 10

Dni, godziny i miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przełożonych


§ 79. Dyrektor aresztu śledczego i jego zastępca oraz kierownicy działów przyjmują osadzonych, po uprzednim zgłoszeniu, w dni robocze w pokojach wychowawców w oddziałach mieszkalnych w godz. od 8.00 – 15.00

§ 80. Osadzeni mogą zgłaszać się ze sprawami dotyczącymi funkcjonowania aresztu bądź osobistymi do wszystkich przełożonych, którymi są funkcjonariusze i pracownicy aresztu, osoby kierujące pracą lub innymi zajęciami.

§ 81. Zgłoszenia do Dyrektora i kierowników przyjmują wychowawcy i oddziałowi.

§ 82. Codziennie w dni powszednie, oprócz środy, jeden z wychowawców pełni dyżur popołudniowy do godziny 19.00. W każdą środę dyżur wychowawczy pełniony jest do godziny 20.00.

§ 83. W dni ustawowo wolne od pracy wychowawca pełni dyżur w godzinach od 7.30 do 15.30


Rozdział 11

Opieka lekarska

Dni, godziny i miejsca przyjmowania skazanych przez lekarzy


§ 84. Ustala się dni, w których osadzeni z poszczególnych oddziałów przyjmowani są do lekarza:

oddział III - wtorek, w godz. 12.00 – 16.00

oddział IV - poniedziałek, w godz. 12.00 – 16.00

§ 85. W przypadkach nagłych osadzeni przyjmowani są przez lekarza tego samego dnia w godzinach pracy ambulatorium.

§ 86. Osadzony obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie administrację aresztu śledczego o swojej chorobie oraz zauważonej chorobie innego osadzonego, jeśli ten nie zgłasza się sam do lekarza. Osadzony może posiadać w celi mieszkalnej dobową dawkę leków zleconych przez lekarza. Leki niezużyte należy bezzwłocznie zwracać służbie zdrowia.

§ 87. Stomatolog przyjmuje osadzonych z poszczególnych oddziałów w następujących dniach i godzinach:

oddział III - piątek, w godz. 10.00 – 14.00

oddział IV- poniedziałek, w godz. 13.00 – 15.00

§ 88. Lekarze specjaliści z zakresu psychiatrii, neurologii, laryngologii i dermatologii przyjmują wyłącznie osadzonych skierowanych przez Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych AŚ w Sosnowcu w następujące dni i godziny:

psychiatra - czwartek, w godz. 11.00-16.00

neurolog - wtorek lub czwartek, w godz. 8.00 – 15.00

laryngolog - wtorek lub czwartek, w godz. 12.00 – 16.00

dermatolog - poniedziałek, w godz. 12.00- 16.00

lekarz podstawowej opieki medycznej - piątek, w godz. 08.00- 12.00

§ 89. Osoba pozbawiona wolności może otrzymać dokumentacje medyczną w formie kopii, wyciągów lub odpisów za zgoda Dyrektora. Wykonanie kopii jest odpłatne. Opłata z a jedna stronę kopii dokumentacji wynosi 0,00015 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.


Rozdział 12

Skargi, wnioski i prośby


§ 90. Skazany ma prawo składać wnioski, skargi i prośby na piśmie oraz ustnie za pośrednictwem wychowawcy lub bezpośrednio właściwym przełożonym.

§ 91. Przełożeni i inne uprawnione osoby przyjmują je także w czasie bezpośrednich kontaktów ze skazanymi, zwłaszcza w czasie wizytacji cel mieszkalnych i innych pomieszczeń.

§ 92. Organem nadzoru penitencjarnego, do którego skazani mogą zgłaszać skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania jednostki, a także zażalenia związane z przebiegiem wykonania kary pozbawienia wolności jest: - Sędzia Penitencjarny – Sąd Okręgowy Wydział VIII Penitencjarny w Katowicach, ul. Andrzeja 16/18.


Rozdział 13

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń


§ 93. Widzenia dla osadzonych odbywają się w sali widzeń mieszczącej się na piętrze budynku administracji lub innym pomieszczeniu wyznaczonym przez Dyrektora jednostki.

§ 94. Widzenia dla skazanych odbywają się w każdy wtorek (nazwiska od A do J), czwartek (nazwiska od K do N), i w każdy piątek (nazwiska od O do Ż ), w godzinach od 9.00 do 16.00. Ustala się dodatkowe dni odwiedzin dla skazanych, które przypadają na pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca z obowiązującym podziałem literowym ( pierwsza niedziela miesiąca - nazwiska od A do J; druga niedziela miesiąca - nazwiska od K do N; czwarta niedziela miesiąca - nazwiska od O do Ż ). Dla skazanych zatrudnionych poza terenem aresztu ( bez podziału literowego) w każdą trzecią niedzielę miesiąca w godzinach 12.00 – 16.00.

§ 94.1 Realizacja przyznanej nagrody w postaci zezwolenia na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej następuje w pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca z obowiązującym podziałem literowym (pierwsza niedziela miesiąca - nazwiska od A do J; druga niedziela miesiąca - nazwiska od K do N ; czwarta niedziela miesiąca - nazwiska od O do Ż). Dla skazanych zatrudnionych poza terenem aresztu ( bez podziału literowego) w każdą trzecią niedzielę miesiąca .

§ 94.2 Skazany może skorzystać z dodatkowej formy kontaktu z rodziną i osobami najbliższymi ( SKYPE ) według następujących zasad :

- Miejscem gdzie jest możliwość nawiązania połączenia to wydzielone pomieszczenie znajdujące się w sali widzeń.

- Warunkiem koniecznym do skorzystania z programu SKYPE jest posiadanie przez skazanego osobistego konta SKYPE

- Skazany ma możliwość skorzystania z programu SKYPE dwa razy w miesiącu;

- Czas trwania połączenia nie może przekraczać 30 minut;

- Dni i godziny, w których będzie możliwość skorzystania z programu SKYPE są analogiczne jak dni i godziny udzielania widzeń na sali widzeń;

- Chęć skorzystania z tej formy kontaktu należy zgłaszać wychowawcy;

- Pierwszeństwo w skorzystaniu z programu SKYPE mają skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy i osoby, których rodziny zamieszkują w znacznej odległości i ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

§ 95. Rejestracja osób zgłaszających się na widzenia odbywa się w od godz. 8.00 do 14.00.

§ 96. W przypadku naruszenia przez osadzonych lub osoby odwiedzające ustalonych zasad i porządku widzenie może być przerwane lub zakończone.

§ 97. W trakcie trwania widzenia przy stoliku dopuszczalny jest tylko poczęstunek artykułami spożywczymi zakupionymi na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

§ 98. Zakupy dokonywane w trakcie widzenia realizowane są jedynie przez osoby odwiedzające.

§ 99. Zabrania się osobom pozbawionym wolności dokonywania zakupów w trakcie widzeń.


Rozdział 14

Dni, godziny, miejsce odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych oraz nauczanie religii


§ 100. Msze Św. odprawiane są w środy, piątki soboty i niedziele oraz w dni świąteczne w godz. 08.00 – 11.00.

§ 101. Posługi religijne innego rodzaju, w tym nauczanie religii, odbywają się w niedziele, w godz. 11.00 – 15.00.

§ 102. Możliwe są również indywidualne posługi duszpasterskie prowadzone przez księdza kapelana.

§ 103. Innego rodzaju posługi religijne odbywają się wg zatwierdzonych przez dyrektora planów.

§ 104. Zgłoszenia do uczestnictwa w Mszy Św. lub innego rodzaju posługi religijnej przyjmują wychowawcy poszczególnych oddziałów do godziny 09.00 w środę.

§ 105. Wszelkie posługi religijne odprawiane są w sali widzeń znajdującej się na parterze budynku administracji.

§ 106. Osoby uprawnione do udzielania posług religijnych mogą za zgodą dyrektora odwiedzać skazanych i udzielać posług religijnych w miejscu ich zakwaterowania.


Rozdział 15

Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów

żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych przedmiotów

dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym


§ 107. Zakupy artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów

dopuszczonych do sprzedaży odbywają się trzy razy w miesiącu za pośrednictwem kantyny.

§ 108. Zakupy odbywają się na podstawie paragonów wystawionych przez dział finansowy w następujących terminach: w II, III i IV tygodniu miesiąca w środę lub niedzielę w godzinach 7.45 – 18.00


Rozdział 16

Zasady otrzymywania paczek,godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek


§ 109. Paczki odzieżowe oraz sprzęt RTV przyjmowane są codziennie za wyjątkiem soboty w godz. 08.00 - 14.00.

§ 110. Paczki mogą być doręczane do aresztu śledczego osobiście przez nadawcę lub za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca.

§ 110.1 Uprawnienie do otrzymania paczek żywnościowych realizowane jest wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży w areszcie poprzez złożenie zamówienia przez osadzonego lub osobę bliską i opłaceniu kosztów jej przygotowania.

§ 110.2 Dodatkowym sposobem realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością jest złożenie zamówienia przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są umieszczone na sali widzeń, w punkcie rejestracji widzeń a także na stronie internetowej aresztu śledczego.

§ 111. Warunkiem przyjęcia paczki musi być oznaczenie rodzaju jej zawartości w miejscu widocznym. W przypadku paczki odzieżowej konieczne jest umieszczenie II części talonu (zezwolenia) w widocznym miejscu na paczce przesłanej poczta lub kurierem. Wewnątrz paczki powinien znajdować się czytelny, szczegółowy spis zawartości paczki oraz dane personalne nadawcy i adresata – imię nazwisko, imię ojca ). Paczka dostarczana przez operatora pocztowego nie może przekraczać wymiarów 30 x 50 cm (dotyczy wymiarów jednego z boków opakowania).

§ 112. Paczki zawierające odzież, leki, inny sprzęt, winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach.

§ 113. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe oraz przedmioty, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, w szczególności:

   - środki łączności, nośniki informacji, przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu

   - papierosy, wyroby tytoniowe i akcesoria do tytoniu oraz alkohol, środki odurzające, psychotropowe,dopalacze,

   - gaz, benzyna do zapalniczek i inne środki łatwopalne

   - pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty jubilerskie.

§ 114. skreślony

§ 115. skreślony

§ 116. skreślony

§ 117. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjęcia do jednostki oraz bezpośrednio przed wydaniem w oddziale mieszkalnym

§ 118. skreślony

§ 119. Przesłanie lub dostarczenie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, lekarstw lub sprzętu RTV, może nastąpić na podstawie wydanego odrębnego zezwolenia Dyrektora jednostki.

Rozdział 17

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji


§ 120. Korespondencja prywatna jest wydawana osadzonym przez wychowawców w dni robocze, w godz. 08.00 – 15.30.

§ 120.1 Przesyłka listowa zawierająca inne przedmioty lub rzeczy niż korespondencja nie podlega doręczeniu i jest odsyłana do nadawcy.

§ 121. Korespondencja urzędowa jest wydawana przez funkcjonariusza działu ewidencji w dni robocze, w godz. 08.00 – 15.30.

§ 122. Korespondencję przyjmuje oddziałowy w każdym dniu roboczym w godz. 07.15 – 15.30, korespondencję urzędową codziennie w godz. 07.15 – 15.30, a w przypadkach szczególnych do godz. 19.00.

§ 123. Osadzeni , którzy nie posiadają odpowiednich środków finansowych ,w kwestii wysłania dodatkowej korespondencji do instytucji i urzędów ( poza określonymi limitami ) mogą się zwracać do przełożonych z prośbą w formie pisemnej lub ustnie ( dowolnie).

§ 124. Druki potwierdzeń odbioru korespondencji urzędowej wydaje osadzonym pracownik działu ewidencji.

§ 125. Korespondencję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka, skazani przekazują bezpośrednio oddziałowemu wraz z wypełnionym drukiem pokwitowania jej odbioru lub wrzucają do odrębnych skrzynek przeznaczonych na taka korespondencję w porze między apelem porannym a wieczornym.


Rozdział 18

Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, o których

mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego


§ 126. Osadzony ma prawo kontaktować się z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji resocjalizacyjnych jak również z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, które zawarły z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Sosnowcu stosowne porozumienie.

§ 127. Spotkania grupowe odbywają się według zatwierdzonych przez Dyrektora planów.

§ 128. Kontakty indywidualne winny być poprzedzone uzgodnieniem terminu wizyty.


Rozdział 19

Osoby upoważnione do udzielania nagród i ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych


§ 129. Osobami upoważnionymi do udzielania ulg i nagród oraz wymierzania kar dyscyplinarnych są: Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu i Zastępca Dyrektora.
Rozdział 20

Godziny, czas trwania i miejsce korzystania z samoinkasującego aparatu telefonicznego


§ 130. Skazany ma prawo korzystać na własny koszt z samoinkasującego aparatu telefonicznego.

§ 131. Aparaty telefoniczne zainstalowane są w oddziałach mieszkalnych.

§ 132. Rozmowy telefoniczne realizuje się w godzinach od 08.00 do 18.00

§ 133. Czas rozmowy telefonicznej trwa do 5 min.

§ 134. Skazany może porozumiewać się z samoinkasującego aparatu telefonicznego ze swoim obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym .Powyższe rozmowy nie są ograniczone czasowo i nie podlegają kontroli. W interesie samego skazanego leży zgłoszenie przełożonym chęci realizacji tego typu połączeń telefonicznych, a także przekazania numeru telefonu w celu zweryfikowania jego prawdziwości.

Rozdział 21

Zakresy obowiązków osadzonych funkcyjnych


§ 135. W celach wieloosobowych wychowawca wyznacza spośród osadzonych zakwaterowanych w danej celi mieszkalnej starszego celi, do którego obowiązków należy:

  - informowanie właściwych przełożonych o potrzebach bytowych i sanitarnych współosadzonych oraz o stanie sprzętu kwaterunkowego,

  - składanie meldunków przy apelach oraz przy wejściu przełożonych lub osób wizytujących

  § 136. Wykonywanie powyższych obowiązków nie może ograniczać praw innych skazanych.

Rozdział 22

Pobyt w izbie chorych


§ 137. Przed umieszczeniem w izbie chorych skazany pozostawia w magazynie mundurowym wszystkie niedozwolone do posiadania w izbie chorych przedmioty oraz pościel i wyroby tytoniowe.

§ 138.W izbie chorych skazany korzysta wyłącznie z pościeli będącej w użytkowaniu ambulatorium

§ 139. Kategorycznie zabrania się palenia wyrobów tytoniowych.

§ 140. Osadzeni w trakcie pobytu w izbie chorych odbywają spacer według odrębnego planu a widzenia mogą być udzielane według wskazań lekarza.

§ 141. Po zakończeniu pobytu w izbie chorych osadzonemu ponownie wydaje się zdeponowane na czas leczenia przedmioty oraz pościel.

§ 142. Ze względów sanitarno – epidemiologicznych cele izby chorych pozostają zamknięte całą dobę.


Rozdział 23

Postanowienia końcowe


§ 143. Pomieszczenie mieszkalne, umywalki, sanitariaty, okna, podłogi, korytarze winny być utrzymywane w stałej czystości.

§ 144. Środki do utrzymania czystości przez osadzonych, w celach mieszkalnych dostarczane są przez dział kwatermistrzowski w pierwszej dekadzie miesiąca.

§ 145. Podstawowe środki higieny osobistej (nożyk do golenia, papier toaletowy, proszek do prania, mydło, szampon, krem do golenia, pasta do zębów) wydawane są przez dział kwatermistrzowski w pierwszej dekadzie miesiąca. Pozostałe środki takie jak szczoteczka do zębów i sztućce wydawane są na prośbę osadzonego do funkcjonariusza nadzorujacego pracę pralni w terminie do 10 dnia miesiąca.

§ 146. Osoby przebywające w areszcie śledczym ponoszą materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

§ 147. Skazani mogą otrzymywać środki pieniężne od osób z zewnątrz na niżej podane konto:

Areszt Śledczy

41-200 Sosnowiec ul. Radocha 25

NBP OO/Katowice

40 1010 1212 3065 1913 9120 0000

imię, nazwisko oraz imię ojca skazanegoSposób załatwiania spraw

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00
 
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP oo Katowice
Radocha 25
41-200 Sosnowiec
40 1010 1212 3065 1913 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Dokumenty urzędowe

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2017

                                            

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

-    zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-    skuteczności i efektywności działania,

-    wiarygodności sprawozdań,

-    ochrony zasobów,

-    przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-    efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-    zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESZT ŚLEDCZY W SOSNOWCU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

       + w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

       - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

       - nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

       + monitoringu realizacji celów i zadań,

       + samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli         zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

       + procesu zarządzania ryzykiem,

          audytu wewnętrznego,

       + kontroli wewnętrznych,

       + kontroli zewnętrznych,

          innych źródeł informacji: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Sosnowiec, dn.05.02.2018r.                                                           ppłk Jarosław Lenartowicz

(miejscowość, data)                                                          (podpis kierownika jednostki)

______

*   Niepotrzebne skreślić.

Dział II9)

1.        Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

 

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU

 

2.        Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU

 

 

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1.        Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

 

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU

 

 

2.        Pozostałe działania:

 

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

aAresztu Śledczego w Sosnowcu za rok 2017

 

                    CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017

 

Lp

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
 służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

 

 

 

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,59%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zwiększenie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę.

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

Inicjowanie i koordynowanie oddziaływań penitencjarnych, kulturalno-oświatowych, społecznych, religijnych wobec osadzonych w jednostce. Nadzór i kontrola nad realizacją programów resocjalizacyjnych, prowadzeniem oddziaływań. Szkolenie osób odpowiedzialnych za oddziaływania.

 

 

 

 

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

 

59%

 

78,08%

1.                  Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2.                  Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

3.                  Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.

Intensyfikacja oddziaływań penitencjarnych poprzez zwiększenie liczby osób skierowanych do zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego; większy udział osadzonych w realizowanych programach resocjalizacyjnych

 

 

 

 

 

 

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2017

Lp

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
 służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2017

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
 służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

                   CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Wystąpienie różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników (zrealizowanie wyższych wartości niż przewidziane w planie działalności) w zakresie wskaźnika readaptacji osadzonych rozumianego jako stosunku liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz miernika  określającego odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi spowodowane jest intensyfikacją oddziaływań penitencjarnych przy jednoczesnym spadku populacji osadzonych.

 

 

 

 

 

 

 

            Sosnowiec, dn.05.02.2018r.                                                        ppłk Jarosław Lenartowicz

                                                                                                               Podpis kierownika jednostki

 

 

 

 

Plan działalności dla Aresztu Śledczego w Sosnowcu na rok 2018

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Poprawa sprawności funkcjonowania systemu Służby Więziennej

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

90%

Zwiększenie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę.

 

Strategia na rzecz  odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030) Przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą nr 8 z dnia 14 lutego 2017 roku (MP z 2017 r. , poz.206)

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

59%

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2. Wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.

100%

Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Aresztu Śledczego w Sosnowcu za rok 2016


CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016


Lp

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

71

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną normę powierzchni w celi mieszkalnej.
Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie100%


90,00%100%


96,77%

1. Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych;

2. Dostosowanie przeznaczenia jednostek penitencjarnych dla kategorii osadzonych;

3. Szkolenia kadry penitencjarnej;

4. Szkolenia skazanych (POWER 2014-2020 Fundusze Europejskie)Sprawdzenie zasadności pobytu osadzonych w areszcie, monitorowanie spraw niearesztowych osadzonych, niezwłoczne zgłaszanie do OISW w Katowicach osadzonych po zakończonych czynnościach procesowych celem przetransportowania do właściwych zakładów karnych, zwiększenie nadzoru nad właściwym rozmieszczeniem osadzonych w areszcie
Inicjowanie i koordynowanie oddziaływań penitencjarnych, kulturalno-oświatowych, społecznych, religijnych wobec osadzonych w jednostce. Nadzór i kontrola nad realizacją programów resocjalizacyjnych, prowadzeniem oddziaływań. Szkolenie osób odpowiedzialnych za oddziaływania.

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi


59%


67,24%

 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

 2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.

Intensyfikacja oddziaływań penitencjarnych poprzez zwiększenie liczby osób skierowanych do zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego; większy udział osadzonych w realizowanych programach resocjalizacyjnych
CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2016

Lp

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2016

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Wystąpienie różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników (zrealizowanie wyższych wartości niż przewidziane w planie działalności) w zakresie wskaźnika readaptacji osadzonych rozumianego jako stosunku liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz miernika określającego odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi spowodowane jest intensyfikacją oddziaływań penitencjarnych przy jednoczesnym spadku populacji osadzonych.
Sosnowiec, dn.28.02.2017r. ppłk mgr Jarosław Lenartowicz

Podpis kierownika jednostki

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2016

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESZT ŚLEDCZY W SOSNOWCU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

 + w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

 - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

 - nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

 + monitoringu realizacji celów i zadań,

 + samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

 + procesu zarządzania ryzykiem,

 audytu wewnętrznego,

 + kontroli wewnętrznych,

 + kontroli zewnętrznych,

 innych źródeł informacji: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Sosnowiec, dn.28.02.2017r. ppłk mgr Jarosław Lenartowicz

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

______

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II9)

 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


 1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCUDział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU 1. Pozostałe działania:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU

Plan działalności Aresztu Śledczego w Sosnowcu
na rok 2017

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

Lp

Cel

Mierniki określające

stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6
1.


Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.


90,00%

1. Zwiększenie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę.

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju-projekt


2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

59,00%

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.


dn. 12.12.2016r.

Plan działalności Aresztu Śledczego w Sosnowcu
na rok 2016

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016

Lp

Cel

Mierniki określające

stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6
1.

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych

i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.100%

 1. Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych;

 2. Dostosowanie przeznaczenia jednostek penitencjarnych do kategorii osadzonych;

 3. Szkolenia kadry penitencjarnej;

 4. Szkolenia skazanych (POWER 2014-2020 Fundusze Europejskie)


 1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności.

 2. Strategia „Sprawne państwo 2020”

 3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.

 4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020


Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.90,00%


2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

59,00%

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.


 Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Aresztu Śledczego w Sosnowcu za rok 2015


CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015


Lp

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

71

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną normę powierzchni w celi mieszkalnej.
Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie100%


89,50%100%


96,77%

1. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu pozyskania dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów;

2. Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych.

3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych

2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną: szkolenia podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary; projekt „Stop przemocy. DRUGA SZANSA”.
Sprawdzenie zasadności pobytu osadzonych w areszcie, monitorowanie spraw niearesztowych osadzonych, niezwłoczne zgłaszanie do OISW w Katowicach osadzonych po zakończonych czynnościach procesowych celem przetransportowania do właściwych zakładów karnych, zwiększenie nadzoru nad właściwym rozmieszczeniem osadzonych w areszcie
Inicjowanie i koordynowanie oddziaływań penitencjarnych, kulturalno-oświatowych, społecznych, religijnych wobec osadzonych w jednostce. Nadzór i kontrola nad realizacją programów resocjalizacyjnych, prowadzeniem oddziaływań. Szkolenie osób odpowiedzialnych za oddziaływania.

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi


59%


68,77%

 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

 2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.

Intensyfikacja oddziaływań penitencjarnych poprzez zwiększenie liczby osób skierowanych do zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego; większy udział osadzonych w realizowanych programach resocjalizacyjnych
CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2015

Lp

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2015

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Wystąpienie różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników (zrealizowanie wyższych wartości niż przewidziane w planie działalności) w zakresie wskaźnika readaptacji osadzonych rozumianego jako stosunku liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz miernika określającego odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi spowodowane jest intensyfikacją oddziaływań penitencjarnych przy jednoczesnym spadku populacji osadzonych.

Sosnowiec, dn.03.02.2016r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2015

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESZT ŚLEDCZY W SOSNOWCU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

 + w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

 - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

 - nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

 + monitoringu realizacji celów i zadań,

 + samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

 + procesu zarządzania ryzykiem,

 audytu wewnętrznego,

 + kontroli wewnętrznych,

 + kontroli zewnętrznych,

 innych źródeł informacji: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Sosnowiec, dn.03.02.2016r. .............................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

______

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II9)

 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


 1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


 

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU

 1. Pozostałe działania:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU

 

Plan działalności Aresztu Śledczego w Sosnowcu
na rok 2015

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015

Lp

Cel

Mierniki określające

stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6
1.

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych

i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.100%

 1. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu pozyskania dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów;

 2. Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych.

 3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych;

 4. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną: szkolenia podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary; projekt „Stop przemocy. DRUGA SZANSA”.


 1. Długoterminowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności.

 2. Strategia „Sprawne państwo 2020”

 3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.

 4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020


Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.
89,50%


2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.


59,00%

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.


dn. 18.12.2014r. podpis kierownika jednostki:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Aresztu Śledczego w Sosnowcu za rok 2014


CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2014


Lp

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

71

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną normę powierzchni w celi mieszkalnej.
Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie100%


80%99,70%


89,55%

1. Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych poprzez realizację projektów:

a) Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET

b)Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na karę pozbawienia wolności lub inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowanych do odbycia tej kary w Polsce.

2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

a) Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary,

b) stop przemocy DRUGA SZANSA
Sprawdzenie zasadności pobytu osadzonych w areszcie, monitorowanie spraw niearesztowych osadzonych, niezwłoczne zgłaszanie do OISW w Katowicach osadzonych po zakończonych czynnościach procesowych celem przetransportowania do właściwych zakładów karnychInicjowanie i koordynowanie oddziaływań penitencjarnych, kulturalno-oświatowych, społecznych, religijnych wobec osadzonych w jednostce. Nadzór i kontrola nad realizacją programów resocjalizacyjnych, prowadzeniem oddziaływań. Szkolenie osób odpowiedzialnych za oddziaływania.

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi


57%


69,54%

 1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

 2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

 3. Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Intensyfikacja oddziaływań penitencjarnych poprzez zwiększenie liczby osób skierowanych do zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego; większy udział osadzonych w realizowanych programach resocjalizacyjnychCZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2014

Lp

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2014

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2014

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu
Sosnowiec, dn.22.01.2015r. …………………………….

Podpis kierownika jednostki 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2014

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESZT ŚLEDCZY W SOSNOWCU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

 + w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

 - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

 - nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

 + monitoringu realizacji celów i zadań,

 + samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

 + procesu zarządzania ryzykiem,

 audytu wewnętrznego,

 + kontroli wewnętrznych,

 + kontroli zewnętrznych,

 innych źródeł informacji: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Sosnowiec, dn.22.01.2015r. .............................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

______

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II9)

 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

 1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

 1. Pozostałe działania:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU 

Plan działalności Aresztu Śledczego w Sosnowcu
na rok 2015

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015

Lp

Cel

Mierniki określające

stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6
1.

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych

i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.100%

  1. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu pozyskania dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów;

  2. Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych.

  3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych;

  4. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną: szkolenia podnoszące kompetencje spoleczno-zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary; projekt „Stop przemocy. DRUGA SZANSA”.


  1. Długoterminowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności.

  2. Strategia „Sprawne państwo 2020”

  3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.

  4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020


Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.89,50%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

58,00%

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.


dn. 18.12.2014r. podpis kierownika jednostki:

Plan działalności Aresztu Śledczego w Sosnowcu
na rok 2014

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014


Lp

Cel

Mierniki określające

stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6
1.

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych

i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną normę powierzchni w celi mieszkalnej.100%

 1. Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych poprzez realizację projektów:

  a) Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET

  b) Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na kare pozbawienia wolności lub inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowanych do odbycia tej kary w Polsce.

 2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

  a) Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje spoleczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary,

  b) stop przemocy DRUGA SZANSA.


 1. Długoterminowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności.

 2. Strategia „Sprawne państwo 2020”

 3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.


Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.80%

2.

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

57,00%

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

3. Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.


dn. 18.12.2013r. podpis kierownika jednostki:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2013

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESZT ŚLEDCZY W SOSNOWCU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

 + w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

 - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

 - nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

 + monitoringu realizacji celów i zadań,

 + samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

 + procesu zarządzania ryzykiem,

 audytu wewnętrznego,

 + kontroli wewnętrznych,

 + kontroli zewnętrznych,

 innych źródeł informacji: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Sosnowiec, dn.29.01.2014r. .............................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

______

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II9)

 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

 1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

 1. Pozostałe działania:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2013


CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2013

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)


Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7


1


Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności
Odsetek osadzonych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi
46%
53,20%1. Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar - System Dozoru Elektronicznego, prace społeczne użyteczne, system kar mieszanych.

2.Upowszechnienie efektywnych oddziaływań umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie nadzoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sądowego)

3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


Intensyfikacja oddziaływań penitencjarnych poprzez zwiększenie liczby osób skierowanych do zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego; większy udział osadzonych w realizowanych programach resocjalizacyjnych

Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej


512


522

Rozszerzono zakres udzielanej pomocy postpenitencjarnej przy jednoczesnym zwiększeniu liczby beneficjentów, którym pomoc jest udzielana

¹) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra,
a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.

2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty
w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie,

należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5
w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2013

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7


Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2013

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2013

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

Sosnowiec, dn.29.01.2014r.

Plan działalności Aresztu Śledczego w Sosnowcu na rok 2013

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

Lp.

Cel

Mierniki określające

stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6
1.

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności.

Odsetek osadzonych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.
46%

 1. Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar-System Dozoru Elektronicznego, prace społeczne użyteczne, system kar mieszanych.

 2. Upowszechnienie efektywnych oddziaływań umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie nadzoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sądowego).

 3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

 1. Sprawne Państwo 2011-2020”.

 2. Strategia Rozwoju Kraju 2020.


Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej.512

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2012


CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)


Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7


1


Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności
Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych

7
6Wzmocnienie ochrony wewnętrznej jednostki penitencjarnej poprzez przesunięcie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych

W związku z kolejną modyfikacją obowiązującego w jednostce systemu ochrony, przesunięto dwa następne etaty do ochrony wewnętrznej jednostki, czasowo zawieszając w porze dziennej, funkcjonowanie trzeciego posterunku uzbrojonego

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną normę 3m² powierzchni celi mieszkalnej

100,00%

96,78%

Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3m²

Kontynuacja działań zapewniających osadzonym kodeksową normę 3m²

% zaludnienia w jednostce

99,00%

95,12%

Wykonanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

¹) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra,
a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.

2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty
w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie,

należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5
w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2012

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7


Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2012

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012

Na niezrealizowanie celu w postaci zapewnienia 100% osadzonym normy

3m² powierzchni celi mieszkalnej wpływ miały następujące czynniki: wzrost liczby doprowadzeń, przedłużające się czynności procesowe, brak dyspozycji transportowych wobec zgłoszonych osadzonych, duża ilość skazanych wycofanych przez CZSW w Warszawie, którym wydano dyspozycję „pozostawić w tutejszej jednostce z uwagi na brak miejsc dla danej kategorii skazanych.” Odnośnie wzmocnienia ochrony wewnętrznej jednostki poprzez skierowanie do realizacji zadań w ramach ochrony wewnętrznej funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych, w roku 2012 zrealizowano 85,7% planu (uzyskano 6 z planowanych 7 etatów z dwóch likwidowanych posterunków uzbrojonych) Aktualnie w związku z kolejną modyfikacją obowiązującego w jednostce systemu ochrony, przesunięto dwa następne etaty do ochrony wewnętrznej jednostki, czasowo zawieszając, w porze dziennej, funkcjonowanie trzeciego posterunku uzbrojonego. Dalsza reorganizacja polegająca na przeniesieniu ciężaru ochrony jednostki i wzmocnieniu stanowisk i posterunków stanowiących strukturę ochronną, uzależniona jest od oczekiwanego przekształcenia Aresztu Śledczego w Sosnowcu w zakład karny typu półotwartego.


Sosnowiec, dn.30.01.2013r. …………………………….

(data) Podpis kierownika jednostki

Plan działalności na rok 2012:
Plan działalności

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

na rok 2012


Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012


Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze zadania służące realizacji celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
nazwa planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5 6
1 Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności ( z uwzględnieniem osób poddanych probacji) Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych 7 Wzmocnienie ochrony wewnętrznej jednostki penitencjarnej poprzez przesunięcie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów: - Projektu strategii "Sprawne państwo 2011-2020" oraz dokumentu "Skuteczny wymiar sprawiedliwosci - działania Ministra Sprawiedliwości na 500 dni" z sierpnia 2010r
odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną normę 3 m² powierzchni celi mieszkalnej 100,00% Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3m²

% zaludnienia w jednostce 99,00% Wykonanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2011

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%

100%


Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3 m2Wykonanie kary pozbawienia wolności tymczasowego aresztowania

Kontynuacja działań zapewniających osadzonym kodeksową normę 3m²

% zaludnienia w jednostce

97%

92,60%

Wykonanie kary

pozbawienia wolności i tymczasowego

aresztowania

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolacje osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

105

114

Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych SW. Objęcie skazanych systemem programowanego oddziaływania.

Intensyfikacja oddziaływań w zakresie motywowania osadzonych do uczestnictwa w IPO


Sosnowiec, dn.30.01.2012r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu

ppłk. mgr inż. Andrzej Baliński


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2011

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESZT ŚLEDCZY W SOSNOWCU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

+ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

+ monitoringu realizacji celów i zadań,

+samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

+procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

+ kontroli wewnętrznych,

+ kontroli zewnętrznych,

- innych źródeł informacji: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.


Sosnowiec, dn.30.01.2012 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu

ppłk. mgr inż. Andrzej Baliński

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2012

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESZT ŚLEDCZY W SOSNOWCU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

 + w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

 - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

 - nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

 + monitoringu realizacji celów i zadań,

 + samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

 + procesu zarządzania ryzykiem,

 audytu wewnętrznego,

 + kontroli wewnętrznych,

 + kontroli zewnętrznych,

 innych źródeł informacji: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Sosnowiec, dn.30.01.2013r. .............................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

______

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II9)

 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

 1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

 1. Pozostałe działania:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSTĘP NA TEREN ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, informuję, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu ul. Radocha 25, kod pocztowy 41-200, tel. 32 292-48-75

e-mail: as_sosnowiec@sw.gov.pl,    

 

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Areszcie Śledczym w Sosnowcu:

41-200 Sosnowiec, ul. Radocha 25, tel. 32-263-13-28

e-mail: iod_as_sosnowiec@sw.gov.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1, pkt a-f oraz art 6 ust. 1, pkt c-d RODO i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Niepodanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało niewpuszczeniem na teren Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

 

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz innych ustawowo uprawnionych instytucji.

.


 

 

 

KOMUNIKAT
W związku ze zmianą konta bankowego służącemu składaniu zamówień na e-paczki tj. nr rachunku 61 1050 1214 1000 0090 3040 8398 proszę o wpłaty na ten rachunek jedynie do dnia 20.12.2017 r. Po tym terminie rachunek zostanie zamknięty. W interesie osadzonego jest poinformowanie osób najbliższych, które dokonują wpłat pieniężnych na podany rachunek w celu realizacji e-paczki.
Numer nowego konta bankowego zostanie podany w okresie późniejszym.

Zasady przyjmowania paczek

Zgodnie z ustawą z dnia 20. lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem jednostki penitencjarnej.

Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zakłady karne i areszty śledcze nie będą przyjmowały paczek dostarczanych z zewnątrz.

Osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz 9 litrów napojów.

***

1. Paczki żywnościowe realizowane przez kantynę są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
2.
Zamówienie (do pobrania) jest sporządzane na podstawie listy produktów (do pobrania) - dostępnych w kantynie
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonych, osoby zainteresowane mogą złożyć:
a. osobiście w jednostce
b. drogą pocztową:
4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne również w jednostce penitencjarnej w sali widzeń.
5. Paczka, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
6. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. W przypadku nie wypełnienia oświadczenia zamawiającego (stanowiącego nieodłączny element każdego zamówienia), środki pieniężne zostaną odesłane na konto, z którego dokonano wpłaty.
7. W przypadku wpłaty środków pieniężnych za pomocą przelewu internetowego, paczka zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie kantyny;
8. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

ING Bank Śląski o/Katowice 61 1050 1214 1000 0090 3040 8398

Podane konto służy tylko i wyłącznie do uiszczania opłat związanych z zakupem paczek z żywnością, realizowanych za pośrednictwem kantyny Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

Przy przelewie środków pieniężnych z kont zagranicznych wymagane są dodatkowe dane zamieszczone poniżej:

Standard IBAN (International Bank Account Number) lub NBR (Numer Rachunku Bankowego) :
Polska 28 znaków: znacznik PL plus numer konta składający się z 26 cyfr:

PL61105012141000009030408398

KOD SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową. Każdy bank ma swój kod SWIFT.

KOD SWIFT dla ING : INGBPLPW

***

1. Paczki odzieżowe oraz sprzęt RTV mogą być doręczane do aresztu śledczego osobiście przez nadawcę lub za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca.

2. Paczki przyjmowane są codziennie za wyjątkiem soboty w godz. 08.00 – 14.00.

3. Warunkiem przyjęcia paczki musi być oznaczenie rodzaju jej zawartości w miejscu widocznym (odzież. leki itp. ) Wewnątrz paczki powinien znajdować się czytelny, szczegółowy spis zawartości paczki oraz dane personalne nadawcy i adresata – imię nazwisko, imię ojca).

4. Paczki zawierające odzież, leki, inny sprzęt, winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach.

5. Paczka przesłana pocztą, zawierająca artykuły niedozwolone będzie zwrócona do nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu. W przypadku odmowy przyjęcia paczki przez osadzonego Dyrektor zarządza komisyjne zniszczenie jej zawartości.

6. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjęcia do jednostki oraz bezpośrednio przed wydaniem w oddziale mieszkalnym

PACZKA

PRZYJĘCIA : PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK oraz NIEDZIELA 08.00 – 14.00

TAK

NIE

TYLKO PRZEDMIOTY NA KTÓRE WYDANO ZGODĘ, PRZYJĘTE DO JEDNOSTKI NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA

(TALON NA ODZIEŻ, LEKI, RTV)

-broń, amunicja

-środki łączności, nośniki informacji, przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu

-papierosy, wyroby tytoniowe i akcesoria do tytoniu oraz alkohol, środki odurzające, psychotropowe, dopalacze, leki

-gaz, benzyna do zapalniczek i inne środki łatwopalne

-pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty jubilerskie

-środki czystości: szampony, mydła, proszki, płyny, pasty, dezodoranty, wody kolońskie, antyperspiranty

Zasady udzielania widzeń

Wychodząc naprzeciw prośbom osób odwiedzających osadzonych w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, od dnia 03.02.2014 r. w celu usprawnienia udzielania widzeń, wprowadzony zostaje nowy podział widzeń dla skazanych w niedziele, jak również zmiany dni wyznaczonych na widzenia dla tymczasowo aresztowanych.

WIDZENIA DLA SKAZANYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

1. Nazwiska zaczynające się na litery A – J: każdy wtorek (godz. 09.00 - 16.00) oraz pierwszą niedzielę miesiąca (godz. 09.00 - 16.00);

2. Nazwiska zaczynające się na litery K – N: każdy czwartek (godz. 09.00 - 16.00) oraz drugą niedzielę miesiąca (godz. 09.00 - 16.00);

3. Nazwiska zaczynające się na litery O – Ż: każdy piątek (godz. 09.00 - 16.00) oraz czwartą niedzielę miesiąca (godz. 09.00 - 16.00);

4. Dla skazanych zatrudnionych poza terenem aresztu (bez podziału literowego): w każdą trzecią niedzielę miesiąca w godzinach 12.00-16.00;

WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ BEZ PODZIAŁU LITEROWEGO W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

1. W pierwszą środę (godz. 09.00 - 16.00) i w każdą trzecią niedzielę miesiąca (godz. 09.00 - 12.00) .

Rejestracja osób wchodzących na widzenie jest realizowana w godzinach 8.00- 14.00.

Informujemy, że w pierwszej kolejności widzenia będą udzielane osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

INFORMACJA

Zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 7 grudnia 2009 r. Nr 206 poz. 1589) w artykule 217 Kodeksu karnego wykonawczego po §1 dodaje się §1a - 1f w brzmieniu:

§1a. Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych.
§1b. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w § 1a, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:
1) w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,
2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.
§1c. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.
§1d. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne.
§1e. Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.
§1f. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

Identyfikator Jednostki

38

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2018-06-01 10:08

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

GKantor

Akty prawneWytwarzajacy

GKantor

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

GKantor

Fundusze unijneWytwarzajacy

GKantor

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

GKantor

NabórWytwarzajacy

GKantor

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

GKantor

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

GKantor

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

GKantor

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

GKantor

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

GKantor

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

GKantor

StatusWytwarzajacy

GKantor

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

GKantor

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

GKantor

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

GKantor

Wzory drukówWytwarzajacy

GKantor

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

GKantor

KierownictwoWytwarzajacy

GKantor

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-09 12:48, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.