Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Sosnowiec

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Areszt Śledczy Sosnowiec

Adres

Areszt Śledczy Sosnowiec
 Radocha 25
 41-200
 Sosnowiec
 (32) 292 55 01 / (32) 292 48 77

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Status

Areszt Śledczy w Sosnowcu jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.04.1996 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 z późn. zm.).
Areszt został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.08.1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 27).
 

Kierownictwo

Dyrektor Aresztu Śledczego
ppłk mgr inż. Andrzej Baliński
Tel./Fax: (32) 292 48 75
Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego
mjr mgr Jarosław Lenartowicz
Tel./Fax: (32) 292 48 75
Oficer Prasowy
mł. chor. mgr Grzegorz Kantor
Tel.: 533 321 777

Struktura Organizacyjna

W Areszcie Śledczym w Sosnowcu funkcjonują następujące działy:
 - dyrekcja
 - dział ochrony
 - dział penitencjarny
 - dział kwatermistrzowski
 - dział ewidencji
 - dział finansowy
 - dział służby zdrowia
 - samodzielne stanowiska: inspektor ds. zatrudnienia i BHP, inspektor ds. łączności i informatyki, inspektor ds. organizacyjno-prawnych, inspektor ds. kadrowych, kapelan.

Podmioty Współpracujące

- Urząd Miasta w Sosnowcu
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu
- Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu
- Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu
- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
- Żydowska Gmina Wyznaniowa w Katowicach
- Cerkiew Prawosławna Sosnowiec
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
- Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu
- Instytut Pamięci Narodowej o/Katowice
- Ratownictwo Medyczne Asekuracja Sosnowiec
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sosnowiec
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu
- i inne

Przedmiot działalności

Areszt Śledczy w Sosnowcu zgodnie z rejonizacją przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających w dyspozycji Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Sosnowcu. Ponadto przebywają tu skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych, skazani oczekujący na skierowanie do odpowiednich typów i rodzajów zakładów karnych oraz skazani, skierowani do jednostki w związku z udziałem w czynnościach procesowych.
W ramach AŚ w Sosnowcu od września 2013 r. funkcjonuje również oddział zakładu karnego typu półotwartego dla skazanych mężczyzn recydywistów.
Areszt Śledczy w Sosnowcu realizując swoje statutowe zadania współpracuje ze społeczeństwem lokalnym w readaptacji osób wchodzących w kolizję z prawem. W jednostce nie prowadzi się nauczania oraz oddziaływania terapeutycznego, tym samym szczególny nacisk kładzie się na pozostałe środki oddziaływania wychowawczego, tj.: pracę, zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe oraz podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym.
 W ramach realizacji tych celów w areszcie, funkcjonują biblioteka i świetlica oraz realizowane są zajęcia sportowe na boisku. Stałą formą działalności jest funkcjonowanie sieci radiowęzłowej, wykorzystywanej do przekazywania informacji, odczytywania pogadanek i audycji edukacyjno-wychowawczych. Wzbogacenie oferty kulturalno- oświatowej stanowi, organizowane co pewien czas, imprezy artystycznych takich jak koncerty zespołów muzycznych , przedstawienia teatralne. Osadzonym w tutejszym areszcie umożliwia się korzystanie z posług religijnych, poprzez systematycznie organizowane spotkania obrządku rzymsko - katolickiego oraz kontakty z przedstawicielami innych wyznań.
 Skazanym umożliwia się także zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji poprzez przeprowadzanie szkoleń zawodowych oraz podejmowanie nauki we własnym zakresie.
 Dzięki współpracy z grupą AA w zakresie oddziaływań antyalkoholowych organizowane są mitingi, z których korzysta wiele osób potrzebujących wsparcia w utrzymaniu abstynencji . W zakresie profilaktyki uzależnień są również prowadzone przez psychologów tutejszej jednostki, zajęcia mające na celu uświadamianie negatywnych skutków uzależnienia.
 
 

Oświadczenie majątkowe

Podstrona w budowie.

Majątek Służby Więziennej

Podstrona w budowie.

Zamówienia publiczne

Areszt Śledczy w Sosnowcu realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

We współczesnym świecie współpraca międzynarodowa instytucji państwowy ma istotne znaczenie dla ich rozwoju. Zdobywanie nowych doświadczeń i dzielenie się osiągnięciami podnosi rangę i znaczenie tych instytucji, które otwierają się na nieznane dotąd obszary działania.
Wraz z przystąpieniem w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej nawiązanie kontaktów z instytucjami penitencjarnymi  tych państw stało się priorytetem polskiej Służby Więziennej. Na szczeblu jednostek podstawowych obowiązują 33 porozumienia o lokalnej współpracy. Jednostki podległe OISW w Katowicach zawarły dotychczas 5 z nich.
 

Fundusze unijne

Szczegółowe informacje dotyczące założeń programów operacyjnych dla Polski na lata 2007-2013 znajdują się na stronach internetowych www.funduszestrukturalne.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl.
 
 Zrealizowane projekty
 PROJEKT 1 Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników SW realizujących zadania związane z przywięziennymi "Klubami pracy"
 PROJEKT 2 Penitencjarny doradca zawodowy
 PROJEKT 3 Cykl szkoleniowo – aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności
 PROJEKT 4 Aktywizacja społeczno - zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 Kodeksu karnego
 Ważne linki
 
Dotychczas w Areszcie Śledczym w Sosnowcu od 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono 24 kursy przyuczenia do zawodu o różnej specjalizacji (technolog robót wykończeniowych, brukarz, murarz-tynkarz) oraz 22 kursy aktywizacji zawodowej. Łącznie w kursach zawodowych wzięło udział 317 osadzonych.

Akty prawne

 

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00
 
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP oo Katowice
Radocha 25
41-200 Sosnowiec
40 1010 1212 3065 1913 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Dokumenty urzędowe

 

Plan działalności Aresztu Śledczego w Sosnowcu
na rok 2015

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015

Lp

Cel

Mierniki określające

stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6
1.

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych

i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.100%

 1. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu pozyskania dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów;

 2. Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych.

 3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych;

 4. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną: szkolenia podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary; projekt „Stop przemocy. DRUGA SZANSA”.


 1. Długoterminowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności.

 2. Strategia „Sprawne państwo 2020”

 3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.

 4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020


Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.
89,50%


2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.


59,00%

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.


dn. 18.12.2014r. podpis kierownika jednostki:

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Aresztu Śledczego w Sosnowcu za rok 2014


CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2014


Lp

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

71

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną normę powierzchni w celi mieszkalnej.
Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie100%


80%99,70%


89,55%

1. Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych poprzez realizację projektów:

a) Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET

b)Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na karę pozbawienia wolności lub inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowanych do odbycia tej kary w Polsce.

2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

a) Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary,

b) stop przemocy DRUGA SZANSA
Sprawdzenie zasadności pobytu osadzonych w areszcie, monitorowanie spraw niearesztowych osadzonych, niezwłoczne zgłaszanie do OISW w Katowicach osadzonych po zakończonych czynnościach procesowych celem przetransportowania do właściwych zakładów karnychInicjowanie i koordynowanie oddziaływań penitencjarnych, kulturalno-oświatowych, społecznych, religijnych wobec osadzonych w jednostce. Nadzór i kontrola nad realizacją programów resocjalizacyjnych, prowadzeniem oddziaływań. Szkolenie osób odpowiedzialnych za oddziaływania.

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi


57%


69,54%

 1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

 2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

 3. Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Intensyfikacja oddziaływań penitencjarnych poprzez zwiększenie liczby osób skierowanych do zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego; większy udział osadzonych w realizowanych programach resocjalizacyjnychCZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2014

Lp

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2014

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2014

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu
Sosnowiec, dn.22.01.2015r. …………………………….

Podpis kierownika jednostki 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2014

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESZT ŚLEDCZY W SOSNOWCU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

 + w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

 - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

 - nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

 + monitoringu realizacji celów i zadań,

 + samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

 + procesu zarządzania ryzykiem,

 audytu wewnętrznego,

 + kontroli wewnętrznych,

 + kontroli zewnętrznych,

 innych źródeł informacji: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Sosnowiec, dn.22.01.2015r. .............................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

______

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II9)

 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

 1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

 1. Pozostałe działania:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU 

Plan działalności Aresztu Śledczego w Sosnowcu
na rok 2015

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015

Lp

Cel

Mierniki określające

stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6
1.

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych

i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.100%

  1. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu pozyskania dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów;

  2. Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych.

  3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych;

  4. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną: szkolenia podnoszące kompetencje spoleczno-zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary; projekt „Stop przemocy. DRUGA SZANSA”.


  1. Długoterminowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności.

  2. Strategia „Sprawne państwo 2020”

  3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.

  4. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020


Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.89,50%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

58,00%

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.


dn. 18.12.2014r. podpis kierownika jednostki:

Plan działalności Aresztu Śledczego w Sosnowcu
na rok 2014

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014


Lp

Cel

Mierniki określające

stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6
1.

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych

i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną normę powierzchni w celi mieszkalnej.100%

 1. Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych poprzez realizację projektów:

  a) Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET

  b) Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na kare pozbawienia wolności lub inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowanych do odbycia tej kary w Polsce.

 2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

  a) Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje spoleczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary,

  b) stop przemocy DRUGA SZANSA.


 1. Długoterminowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności.

 2. Strategia „Sprawne państwo 2020”

 3. Strategia Rozwoju Kraju 2020.


Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.80%

2.

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

57,00%

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

3. Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.


dn. 18.12.2013r. podpis kierownika jednostki:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2013

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESZT ŚLEDCZY W SOSNOWCU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

 + w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

 - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

 - nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

 + monitoringu realizacji celów i zadań,

 + samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

 + procesu zarządzania ryzykiem,

 audytu wewnętrznego,

 + kontroli wewnętrznych,

 + kontroli zewnętrznych,

 innych źródeł informacji: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Sosnowiec, dn.29.01.2014r. .............................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

______

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II9)

 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

 1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

 1. Pozostałe działania:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2013


CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2013

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)


Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7


1


Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności
Odsetek osadzonych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi
46%
53,20%1. Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar - System Dozoru Elektronicznego, prace społeczne użyteczne, system kar mieszanych.

2.Upowszechnienie efektywnych oddziaływań umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie nadzoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sądowego)

3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


Intensyfikacja oddziaływań penitencjarnych poprzez zwiększenie liczby osób skierowanych do zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego; większy udział osadzonych w realizowanych programach resocjalizacyjnych

Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej


512


522

Rozszerzono zakres udzielanej pomocy postpenitencjarnej przy jednoczesnym zwiększeniu liczby beneficjentów, którym pomoc jest udzielana

¹) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra,
a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.

2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty
w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie,

należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5
w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2013

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7


Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2013

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2013

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

Sosnowiec, dn.29.01.2014r.

Plan działalności Aresztu Śledczego w Sosnowcu na rok 2013

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

Lp.

Cel

Mierniki określające

stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6
1.

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności.

Odsetek osadzonych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.
46%

 1. Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar-System Dozoru Elektronicznego, prace społeczne użyteczne, system kar mieszanych.

 2. Upowszechnienie efektywnych oddziaływań umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie nadzoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sądowego).

 3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

 1. Sprawne Państwo 2011-2020”.

 2. Strategia Rozwoju Kraju 2020.


Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej.512

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2012


CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)


Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7


1


Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności
Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych

7
6Wzmocnienie ochrony wewnętrznej jednostki penitencjarnej poprzez przesunięcie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych

W związku z kolejną modyfikacją obowiązującego w jednostce systemu ochrony, przesunięto dwa następne etaty do ochrony wewnętrznej jednostki, czasowo zawieszając w porze dziennej, funkcjonowanie trzeciego posterunku uzbrojonego

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną normę 3m² powierzchni celi mieszkalnej

100,00%

96,78%

Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3m²

Kontynuacja działań zapewniających osadzonym kodeksową normę 3m²

% zaludnienia w jednostce

99,00%

95,12%

Wykonanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

¹) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra,
a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.

2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty
w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie,

należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5
w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2012

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7


Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2012

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

Nie dotyczy Aresztu Śledczego w Sosnowcu

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012

Na niezrealizowanie celu w postaci zapewnienia 100% osadzonym normy

3m² powierzchni celi mieszkalnej wpływ miały następujące czynniki: wzrost liczby doprowadzeń, przedłużające się czynności procesowe, brak dyspozycji transportowych wobec zgłoszonych osadzonych, duża ilość skazanych wycofanych przez CZSW w Warszawie, którym wydano dyspozycję „pozostawić w tutejszej jednostce z uwagi na brak miejsc dla danej kategorii skazanych.” Odnośnie wzmocnienia ochrony wewnętrznej jednostki poprzez skierowanie do realizacji zadań w ramach ochrony wewnętrznej funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych, w roku 2012 zrealizowano 85,7% planu (uzyskano 6 z planowanych 7 etatów z dwóch likwidowanych posterunków uzbrojonych) Aktualnie w związku z kolejną modyfikacją obowiązującego w jednostce systemu ochrony, przesunięto dwa następne etaty do ochrony wewnętrznej jednostki, czasowo zawieszając, w porze dziennej, funkcjonowanie trzeciego posterunku uzbrojonego. Dalsza reorganizacja polegająca na przeniesieniu ciężaru ochrony jednostki i wzmocnieniu stanowisk i posterunków stanowiących strukturę ochronną, uzależniona jest od oczekiwanego przekształcenia Aresztu Śledczego w Sosnowcu w zakład karny typu półotwartego.


Sosnowiec, dn.30.01.2013r. …………………………….

(data) Podpis kierownika jednostki

Plan działalności na rok 2012:
Plan działalności

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

na rok 2012


Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012


Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze zadania służące realizacji celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
nazwa planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5 6
1 Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności ( z uwzględnieniem osób poddanych probacji) Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW skierowanych do realizacji zadań ochrony wewnętrznej pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych 7 Wzmocnienie ochrony wewnętrznej jednostki penitencjarnej poprzez przesunięcie funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków zewnętrznych uzbrojonych Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów: - Projektu strategii "Sprawne państwo 2011-2020" oraz dokumentu "Skuteczny wymiar sprawiedliwosci - działania Ministra Sprawiedliwości na 500 dni" z sierpnia 2010r
odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną normę 3 m² powierzchni celi mieszkalnej 100,00% Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3m²

% zaludnienia w jednostce 99,00% Wykonanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2011

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień
realizacji celu

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności

Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%

100%


Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3 m2Wykonanie kary pozbawienia wolności tymczasowego aresztowania

Kontynuacja działań zapewniających osadzonym kodeksową normę 3m²

% zaludnienia w jednostce

97%

92,60%

Wykonanie kary

pozbawienia wolności i tymczasowego

aresztowania

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolacje osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

105

114

Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych SW. Objęcie skazanych systemem programowanego oddziaływania.

Intensyfikacja oddziaływań w zakresie motywowania osadzonych do uczestnictwa w IPO


Sosnowiec, dn.30.01.2012r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu

ppłk. mgr inż. Andrzej Baliński


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2011

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESZT ŚLEDCZY W SOSNOWCU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

+ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

+ monitoringu realizacji celów i zadań,

+samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

+procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

+ kontroli wewnętrznych,

+ kontroli zewnętrznych,

- innych źródeł informacji: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.


Sosnowiec, dn.30.01.2012 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu

ppłk. mgr inż. Andrzej Baliński

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu

za rok 2012

Dział I2)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESZT ŚLEDCZY W SOSNOWCU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4)

 + w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)

 - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

 - nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

 + monitoringu realizacji celów i zadań,

 + samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

 + procesu zarządzania ryzykiem,

 audytu wewnętrznego,

 + kontroli wewnętrznych,

 + kontroli zewnętrznych,

 innych źródeł informacji: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Sosnowiec, dn.30.01.2013r. .............................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

______

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II9)

 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

 1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

 1. Pozostałe działania:

NIE DOTYCZY ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU


Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 

Sosnowiec, 07.10.2013 r.

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym sprzedaży składnika majątku ruchomego


 1. Nazwa i siedziba jednostki: Areszt Śledczy w Sosnowcu, ul. Radocha 25, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 2925501.

 2. Przetarg zostanie przeprowadzony w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, ul. Radocha 25, 41-200 Sosnowiec, w pomieszczeniu nr 127 (dział kwatermistrzowski) w dniu 25.10.2013 r. o godz. 10.00.

 3. Sprzedawany składnik majątku ruchomego można obejrzeć w siedzibie jednostki, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu – tel. 32 2631609 lub 32 2924888.

 4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego: Zespół prądotwórczy typ – X324E1-EL, rok budowy 1973, moc 44 kW, nr fabryczny 2542, rodzaj rozruchu- automatyczny. Silnik typ – S324E 1, nr fabryczny 11968, rok budowy 1972, rodzaj paliwa – olej napędowy. Prądnica główna typ – GCPd 94a/1, rok budowy 1972.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadiumw wysokości 225 zł, wpłacając w kasie do dnia 25.10.2013 r. do godz. 9.00.

 6. Cena wywoławcza wynosi 4 500,00 zł ( słownie: czterytysiącepięćsetzłotych 00/100).

 7. Oferent może złożyć jedna ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Złożona oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę firmy oferenta. Oferowana cenę i warunki jej zapłaty. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 8. Ofertę należy złożyć w siedzibie jednostki tj. Areszt Śledczy w Sosnowcu, ul. Radocha 25, w sekretariacie do godziny 9.00 dnia 25.10.2013 r. lub przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres.

 9. Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie skladania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.

 10. Oferta jest wiążąca przez 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania oferty.

 11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknęcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 12. Informacje dotyczące wadium oraz odrzucenia przez komisję przetargową ofert:

  1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości od 5 do 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego.

  2) Wadium wnosi sie wyłącznie w pieniądzu.

  3) Wadium złożone w przez oferentów, ktorych oferta nie została wybrana lub została odrzucona, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

  4) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

  5) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

  6) Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

  - została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

  - nie zawiera danych oraz dokumentów, o których mowa w pkt 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  7) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 13. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym upływa terminskladania ofert.

***

Wychodząc naprzeciw prośbom osób odwiedzających osadzonych w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, od dnia 01.07.2013 r. w celu usprawnienia udzielania widzeń, wprowadzony zostaje nowy podział widzeń dla skazanych w niedziele, jak również zmiany dni wyznaczonych na widzenia dla tymczasowo aresztowanych.

WIDZENIA DLA SKAZANYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

1. Nazwiska zaczynające się na litery A – J: każdy wtorek oraz pierwszą niedzielę miesiąca;

2. Nazwiska zaczynające się na litery K – N: każdy czwartek oraz drugą niedzielę miesiąca;

3. Nazwiska zaczynające się na litery O – Ż: każdy piątek oraz czwartą niedzielę miesiąca;

WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ BEZ PODZIAŁU LITEROWEGO W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

1. W pierwszą środę i w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

Rejestracja osób wchodzących na widzenie jest realizowana w godzinach 8.00- 14.00.

2. Paczki mogą być doręczane do aresztu śledczego osobiście przez nadawcę lub za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Dodatkowym sposobem realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością jest złożenie zamówienia przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są umieszczone na sali widzeń, w punkcie rejestracji widzeń a także na stronie internetowej aresztu śledczego.

3. Warunkiem przyjęcia paczki musi być oznaczenie rodzaju jej zawartości w miejscu widocznym ( żywność, odzież. leki itp. ) Wewnątrz paczki powinien znajdować się czytelny, szczegółowy spis zawartości paczki oraz dane personalne nadawcy i adresata – imię nazwisko, imię ojca).

4. Paczki zawierające żywność, odzież, leki, inny sprzęt, winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach.

5. Paczka z żywnością, której ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki.

6. Paczka żywnościowa, której ciężar przekracza dopuszczalną wartość 5 kg może zostać przyjęta tylko po uprzednim uzyskaniu zgody przez Kierującego Oddziałem Penitencjarnym lub Dyrektora. W razie braku takiej zgody, paczka podlega zwrotowi, zgodnie z procedura określoną w § 33 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności. O odmowie przyjęcia paczki powiadamia się osadzonego.

7. Paczki żywnościowe wydawane są osadzonym w dniu ich przyjęcia, przez oddziałowego pełniącego służbę w danym oddziale mieszkalnym.

8. Paczka przesłana pocztą, zawierająca artykuły niedozwolone będzie zwrócona do nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego pracownika służy zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego. W przypadku odmowy przyjęcia paczki żywnościowej przez osadzonego, Kierujący Oddziałem Penitencjarnym lub Dyrektor zarządza komisyjne zniszczenie jej zawartości.

9. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjęcia do jednostki oraz bezpośrednio przed wydaniem w oddziale mieszkalnym

10. Produkty, które znajdują się w oryginalnych, nieprzezroczystych opakowaniach (kawa, herbata, cukierki, czekolada, ciastka itp.) zostaną w trakcie kontroli przepakowane do woreczków foliowych.
 

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA


PRZYJĘCIA : PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK oraz NIEDZIELA 08.00 – 14.00

TAK

NIE

WĘDLINY : w plastrach, hermetycznie paczkowane

SER ŻÓŁTY: w plastrach, hermetycznie paczkowany

KAWA/ HERBATA : oryginalnie zapakowana, przepakowana do woreczków foliowych na oddziale mieszklanym

CUKIERKI / BATONY/ CZEKOLADA : oryginalnie zapakowane, przepakowane do woreczków foliowych na oddziale mieszkalnym .


  • soki , napoje ( w butelkach, kartonach), kompoty

  • wyroby garmażeryjne np. pierogi, bigos, kotlety, krokiety itp.

  • wyroby mięsne oraz przetwory i podroby ,ryby, drób, pasztety

  • wypieki własne np. ciasta, konfitury, pączki, dania restauracyjne np. pizza, hamburger, kebaby itp.

  • chipsy, paluszki, orzechy i inne nasiona

  • artykuły mleczne: masła, margaryny, serki topione, sery białe, jogurty

  • konserwy bez względu na opakowanie

  • jaja surowe, gotowane, smażone, majonez, ketchup,chrzan, sosy, dresingi

  • smalec, drożdże, miód, sałatki, grzyby

  • mleko w proszku, kaszki, grysiki, budynie, kisiele, śmietanki, galaretki, kwaski cytrynowe, kakao, cappuccino, soda, maka, cukier, makaron, ryż, kasza, słodzik, zupy, sosy w proszku, przyprawy i inne artykuły sypkie, rosołki w kostkach

  • suplementy diety, witaminy

  • warzywa i owoce

  • pieczywo, ciasta, bułki.

  • wszystkie produkty w stanie po gwarancyjnym, w tym noszące ślady zepsucia, niezdatne do spożycia,

  • mrożonki.

PACZKA


PRZYJĘCIA : PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK oraz NIEDZIELA 08.00 – 14.00

TAK

NIE

TYLKO PRZEDMIOTY NA KTÓRE WYDANO ZGODĘ, PRZYJĘTE DO JEDNOSTKI NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA

( TALON NA ODZIEŻ, LEKI, RTV )

  • broń, amunicja

  • środki łączności, nośniki informacji, przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu

  • papierosy, wyroby tytoniowe i akcesoria do tytoniu oraz alkohol, środki odurzające, psychotropowe, dopalacze, leki

  • gaz, benzyna do zapalniczek i inne środki łatwopalne

  • pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty jubilerskie

  • środki czystości: szampony, mydła, proszki, płyny, pasty, dezodoranty, wody kolońskie, antyperspiranty


Identyfikator Jednostki

38

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Grzegorz Kantor o 2015-05-27 10:11

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

GKantor

Akty prawneWytwarzajacy

GKantor

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

GKantor

Fundusze unijneWytwarzajacy

GKantor

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

GKantor

NabórWytwarzajacy

GKantor

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

GKantor

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

GKantor

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

GKantor

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

GKantor

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

GKantor

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

GKantor

StatusWytwarzajacy

GKantor

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

GKantor

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

GKantor

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

GKantor

Wzory drukówWytwarzajacy

GKantor

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

GKantor

KierownictwoWytwarzajacy

GKantor

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-09 12:48, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.