Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Mysłowice

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Areszt Śledczy Mysłowice

Adres

Areszt Śledczy Mysłowice
 Szymanowskiego 6
 41-400
 Mysłowice
 (32) 222 27 32/ (32) 318 33 99

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Katowice

Status

Areszt Śledczy w Mysłowicach
 Podstawy prawne działania aresztu określa m.in.: Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz.1228),

Kierownictwo

Dyrektor
ppłk mgr Ryszard Samojluk
Tel./Fax: (032) 2222732
 
 
 
 
Zastępca Dyrektora
kpt.mgr Dariusz Seweryn
Tel./Fax: (032) 2222732
 
 
 
Oficer Prasowy
por. mgr Izabela Chechelska
Tel./Fax: (032) 2222732 w.426
 

Struktura Organizacyjna

Podmioty Współpracujące

Przedmiot działalności

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, Areszt Śledczy w Mysłowicach przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Areszt Śledczy w Mysłowicach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach realizowany jest projekt pn. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służy podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego obejmującego kursy o charakterze zawodowym oraz oddziaływania aktywizująco-wzmacniające. Od początku trwania projektu, w samym tylko Areszcie Śledczym w Mysłowicach przeszkolono łącznie ponad dwustu osadzonych, którzy uczestniczyli m.in. w kursach: „Zbrojarz-betoniarz”, „Technolog robót wykończeniowych z elementami instalatorstwa”, „Elektromonter instalacji elektrycznych”.

 

Kursy umożliwiły osadzonym teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania prac instalacyjnych, robót zbrojarskich i betoniarskich, robót tynkarskich, stolarskich, robót malarskich i dekoracyjnych, montażu elementów wyposażenia sanitarnego oraz prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.

 

Wszyscy uczestnicy biorą również udział w zajęciach aktywizacyjnych, mających na celu przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

ñ  Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej.

ñ  Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Aresztu oraz jego Zastępca przyjmują w dni robocze w godzinach urzędowania tj. od 9.00 do 14.00.

ñ  Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).
Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

ñ  Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP O/Katowice 14 1010 1212 3059 0313 9120 0000

 

ñ    Paczki żywnościowe i higieniczno - odzieżowe przyjmowane są codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 przez funkcjonariusza SW w pomieszczeniu znajdującym się obok poczekalni.

ñ    Paczki podlegają kontroli zawartości w obecności osoby je dostarczającej i przekazywane są osadzonym w dniu doręczenia, bez zbędnej zwłoki

Nie przyjmuje się paczek:

ñ  Bez spisu zawartości.

ñ  Przekraczających ciężar 5kg.

ñ  Zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki.

ñ  Zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich substancji (np. konserwy, napoje).

ñ  Dla osadzonego nie przebywającego w Areszcie

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ


Działając na podstawie §9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe Areszt Śledczy Mysłowice zawiadamia o sprzedaży:


Agregat prądotwórczy ZE 400/3 – Andoria o mocy 44 kW


I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego:

Areszt Śledczy Mysłowice

Ul.Szymanowskiego 6

41-400 Mysłowice

Godziny urzędowania:7.30 - 15.30

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 25 września 2015 o godz. 10.00 w Areszcie Śledczym w Mysłowicach – biuro Kierownika Działu Kwatermistrzowskiego.

Sprzedawany składnik majątku można obejrzeć w siedzibie sprzedającego w godzinach 9.00 – 12.00 w dniach od 21 do 24 września 2015 roku.

III. Cena wywoławcza wynosi 4 000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych)

  1. Informacja na temat wadium:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200 zł. Wadium wniesione winno być w terminie do dnia 25 września 2015 do godz. 9.00 w siedzibie sprzedającego tj. w biurze Kierownika Działu Kwatermistrzowskiego.

    Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

    Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia: 25.09.2015 do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego Areszt Śledczy Mysłowice, ul. Szymanowskiego 6, 41-400 Mysłowice (Sekretariat lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego). Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte dnia: 25.09.2015 o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Areszt Śledczy Mysłowice, ul. Szymanowskiego 6, 41-400 Mysłowice, Biuro Kierownika Działu Kwatermistrzowskiego.

VI. Wymagania dotyczące oferty:

Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej i powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

  2. Oferowana cenę i warunki jej zapłaty (gotówka lub przelew bankowy),

  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub ze ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Ofertę składa się w zaklejonej kopercie w siedzibie sprzedającego zgodnie z pkt. V, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na agregat”

VII. Dodatkowe informacje:

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli nie zawiera wymaganych w pkt. VI danych i dokumentów, są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Sprzedający zawrze umowę z oferentem w przeciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Informacje  mozna uzyskać : tel: /32/ 31 83 391

DYREKTOR

Aresztu Śledczego

w Mysłowicach

Identyfikator Jednostki

37

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Mariusz Jakubek o 2011-10-17 11:47

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Bartłomiej Buchacz o 2015-09-28 08:21

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Akty prawneWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Fundusze unijneWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

NabórWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

StatusWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Wzory drukówWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

1

KierownictwoWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.