Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Mysłowice

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Areszt Śledczy Mysłowice

Adres

Areszt Śledczy Mysłowice
 Szymanowskiego 6
 41-400
 Mysłowice
 (32) 222 27 32/ (32) 318 33 99

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Katowice

Status

Areszt Śledczy w Mysłowicach
 Podstawy prawne działania aresztu określa m.in.: Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz.1228),

Kierownictwo

Dyrektor
ppłk mgr Ryszard Samojluk
Tel./Fax: (032) 2222732
 
 
 
 
Zastępca Dyrektora
kpt.mgr Dariusz Seweryn
Tel./Fax: (032) 2222732
 
 
 
Oficer Prasowy
por. mgr Izabela Chechelska
Tel./Fax: (032) 2222732 w.426
 

Struktura Organizacyjna

Podmioty Współpracujące

Przedmiot działalności

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, Areszt Śledczy w Mysłowicach przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Areszt Śledczy w Mysłowicach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach realizowany jest projekt pn. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służy podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego obejmującego kursy o charakterze zawodowym oraz oddziaływania aktywizująco-wzmacniające. Od początku trwania projektu, w samym tylko Areszcie Śledczym w Mysłowicach przeszkolono łącznie ponad dwustu osadzonych, którzy uczestniczyli m.in. w kursach: „Zbrojarz-betoniarz”, „Technolog robót wykończeniowych z elementami instalatorstwa”, „Elektromonter instalacji elektrycznych”.

 

Kursy umożliwiły osadzonym teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania prac instalacyjnych, robót zbrojarskich i betoniarskich, robót tynkarskich, stolarskich, robót malarskich i dekoracyjnych, montażu elementów wyposażenia sanitarnego oraz prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.

 

Wszyscy uczestnicy biorą również udział w zajęciach aktywizacyjnych, mających na celu przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

ñ  Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej.

ñ  Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Aresztu oraz jego Zastępca przyjmują w dni robocze w godzinach urzędowania tj. od 9.00 do 14.00.

ñ  Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).
Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

ñ  Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP O/Katowice 14 1010 1212 3059 0313 9120 0000

 

ñ    Paczki żywnościowe i higieniczno - odzieżowe przyjmowane są codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 przez funkcjonariusza SW w pomieszczeniu znajdującym się obok poczekalni.

ñ    Paczki podlegają kontroli zawartości w obecności osoby je dostarczającej i przekazywane są osadzonym w dniu doręczenia, bez zbędnej zwłoki

Nie przyjmuje się paczek:

ñ  Bez spisu zawartości.

ñ  Przekraczających ciężar 5kg.

ñ  Zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki.

ñ  Zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich substancji (np. konserwy, napoje).

ñ  Dla osadzonego nie przebywającego w Areszcie

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 

Identyfikator Jednostki

37

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Mariusz Jakubek o 2011-10-17 11:47

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2016-01-21 13:43

Data wytworzenia

 

Nabór

 

 NABÓR NA STANOWISKO

LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ( ETAT CYWILNY)

 

 

Pracownik cywilny

Dodatkowe informacje:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko lekarza (pracownik cywilny) w specjalizacji  ogólnej – internista

Umowa o pracę w wymiarze czasu pracy 0,3 etatu.

Charakter pracy – realizowanie zadań z zakresu podstawowej opieki medycznej, praca                         

w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Wymagania stawiane kandydatom:

ñ wykształcenie wyższe medyczne,

ñ tytuł zawodowy lekarza

ñ prawo wykonywania zawodu lekarza

Wymagane dokumenty:

ñ podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach

ñ dokumenty potwierdzające wyższe wykształcenie medyczne,

ñ dokumenty stwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza,

ñ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, specjalistyczne,

ñ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku pracę  w Służbie Więziennej może podjąć osoba, która:

ñ ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

ñ daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań

ñ nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

ñ dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych  w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

ñ posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie   na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy,

Miejsce wykonywania pracy: Ambulatorium Aresztu Śledczego w  Mysłowicach

Termin składania dokumentów: do 15 lutego 2016 roku

 

Informacji w zakresie rekrutacji udziela:

dział kadr tel. 32 31-83-405; 32 31-83-410

bądź e-mail: dk_myslowiceo@sw.gov.pl

 

 

 

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Akty prawneWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Fundusze unijneWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

NabórWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

StatusWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Wzory drukówWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

1

KierownictwoWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.