Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Mysłowice

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Areszt Śledczy Mysłowice

Adres

Areszt Śledczy Mysłowice
 Szymanowskiego 6
 41-400
 Mysłowice
 (32) 222 27 32/ (32) 318 33 99

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Katowice

Status

Areszt Śledczy w Mysłowicach
 Podstawy prawne działania aresztu określa m.in.: Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz.1228),

Kierownictwo

Dyrektor
ppłk mgr Ryszard Samojluk
Tel./Fax: (032) 2222732
 
 
 
 
Zastępca Dyrektora
kpt.mgr Dariusz Seweryn
Tel./Fax: (032) 2222732
 
 
 
Oficer Prasowy
por. mgr Izabela Chechelska
Tel./Fax: (032) 2222732 w.426
 

Struktura Organizacyjna

Podmioty Współpracujące

Przedmiot działalności

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, Areszt Śledczy w Mysłowicach przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Areszt Śledczy w Mysłowicach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.
 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach realizowany jest projekt pn. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służy podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego obejmującego kursy o charakterze zawodowym oraz oddziaływania aktywizująco-wzmacniające. Od początku trwania projektu, w samym tylko Areszcie Śledczym w Mysłowicach przeszkolono łącznie ponad dwustu osadzonych, którzy uczestniczyli m.in. w kursach: „Zbrojarz-betoniarz”, „Technolog robót wykończeniowych z elementami instalatorstwa”, „Elektromonter instalacji elektrycznych”.

 

Kursy umożliwiły osadzonym teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania prac instalacyjnych, robót zbrojarskich i betoniarskich, robót tynkarskich, stolarskich, robót malarskich i dekoracyjnych, montażu elementów wyposażenia sanitarnego oraz prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.

 

Wszyscy uczestnicy biorą również udział w zajęciach aktywizacyjnych, mających na celu przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

ñ  Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej.

ñ  Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Aresztu oraz jego Zastępca przyjmują w dni robocze w godzinach urzędowania tj. od 9.00 do 14.00.

ñ  Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).
Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

ñ  Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP O/Katowice 14 1010 1212 3059 0313 9120 0000

 

ñ    Paczki żywnościowe i higieniczno - odzieżowe przyjmowane są codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 przez funkcjonariusza SW w pomieszczeniu znajdującym się obok poczekalni.

ñ    Paczki podlegają kontroli zawartości w obecności osoby je dostarczającej i przekazywane są osadzonym w dniu doręczenia, bez zbędnej zwłoki

Nie przyjmuje się paczek:

ñ  Bez spisu zawartości.

ñ  Przekraczających ciężar 5kg.

ñ  Zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki.

ñ  Zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich substancji (np. konserwy, napoje).

ñ  Dla osadzonego nie przebywającego w Areszcie

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 

Areszt Śledczy w Mysłowicach ogłasza konkurs ofert

na prowadzenie kantyny na terenie Aresztu Śledczego w Mysłowicach


1. Informacje o zamawiającym:

Areszt Śledczy w Mysłowicach, ul. Szymanowskiego 6, 41-400 Mysłowice, województwo śląskie

adres poczty elektronicznej: as_myslowice@sw.gov.pl

nr. tel. 032/222 27 32

nr faks 032/318 33 99


2. Przedmiot konkursu:

Użyczenie pomieszczeń Aresztu Śledczego w Mysłowicach w celu prowadzenia punktu sprzedaży dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach (kantyny) na okres 1 roku.


3. Warunki udziału w konkursie:

W konkursie mogą brać udział niekarane sądownie: osoby, przedsiębiorcy, podmioty gospodarcze, mające zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi konkursu.


4. Warunki funkcjonowania kantyny:

Oferent będzie zobowiązany do:

1) do umożliwienia skontrolowania przez przedstawiciela Aresztu Śledczego w Mysłowicach cen sprzedaży oferowanych artykułów oraz sposobu wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Umowy;

2) do zwrotu kosztów ponoszonych na rzecz kantyny przez Areszt Śledczy w Mysłowicach tj. energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków, ogrzewanie, podatek od nieruchomości i opłatę za stały zarząd;

3) do pozbywania się śmieci i wszelkich odpadów we własnym zakresie (nie może korzystać z pojemników Aresztu Śledczego w Mysłowicach);

4) realizować uprawnienie tymczasowo aresztowanych i skazanych do dokonywania zakupów za posiadane w depozycie środki finansowe tzw. wypiski na podstawie paragonów wystawionych przez dział finansowy (bezgotówkowo), w określonych w Porządku Wewnętrznym terminach, tj. osadzeni mogą dokonywać zakupów w kantynie co najmniej trzy razy w miesiącu w dniach ogłaszanych na każdy miesiąc przez radiowęzeł;

  5) zapewnić niezawodne i sprawne funkcjonowanie kantyny w określonych przez Porządek Wewnętrzny dniach udzielania widzeń wewnątrz Aresztu Śledczego w Mysłowicach, tj. w godz. 8.00 – 15.00 wg terminarza udzielania widzeń na dany rok kalendarzowy.

5. Warunki funkcjonowania kantyny zostały ujęte w załączonym wzorze umowy:

Zapisy umowy będą podlegać dodatkowym negocjacjom przed jej podpisaniem.


6. Kryteria wyboru oferty:

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.


Lp.

Nazwa kryterium:

Waga kryterium:

Metoda oceny ofert:

1

Proponowana stawka czynszu za 1 miesiąc [zł]

100,00%

Uzyskana liczba punktów = (a/b) x 100 pkt

gdzie:

a – Proponowana stawka czynszu za 1 miesiąc [zł] badanej oferty

b – Najwyższa proponowana stawka czynszu za 1 miesiąc [zł] spośród wszystkich ofert


Zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów.


7. Procedura składania ofert:

  1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem oferenta oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta konkursowa „Kantyna” – nie otwierać przed 01.12.2015 r., godz. 10:30”


2) Areszt Śledczy w Mysłowicach nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub ich brak w wymaganym terminie.


8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

    1) oferty należy składać do dnia 01.12.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:

    Areszt Śledczy w Mysłowicach

    ul. Szymanowskiego 6

    41-400 Mysłowice

    Sekretariat lub przesłać pocztą na adres zamawiającego

    2) oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej;

3) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 Informacje o zamawiającym, w sposób opisany w punkcie 7 ppkt 1 i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „Wycofanie”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Oferty wycofane, na żądanie oferenta, zostają mu zwrócone bez otwierania.

4) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.12.2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego:


Areszt Śledczy w Mysłowicach

    ul. Szymanowskiego 6

41-400 Mysłowice

Biuro Kierownika Działu Kwatermistrzowskiego


5) termin związania ofertą od dnia otwarcia ofert do dnia podpisania umowy.


9. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty:

1) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oferenta lub podmiotu zbiorowego (jeśli dotyczy);

2) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu);

3) wypełnione druki stanowiący załącznik: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

  10. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: mjr Włodzimierz Chełmecki – tel (32) 31 83 408


Ze względu na szczególny charakter miejsca prowadzenia działalności oferent będzie zobowiązany do postępowania określonego przez Areszt Śledczy w Mysłowicach. Każdorazowo towar dostarczony do kantyny i stołówki sprawdzany będzie przez „bramowego”. Naruszenie przepisów obowiązujących na terenie jednostki przez pracowników oferenta bądź samego oferenta spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia w kantynie obsługi handlowej osób osadzonych w ramach sprzedaży artykułów, wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w terminach i na zasadach określonych w Porządku Wewnętrznym obowiązującym w Areszcie Śledczym w Mysłowicach oraz podczas widzeń w terminach i na zasadach określonych w Porządku Wewnętrznym obowiązującym w Areszcie Śledczym w Mysłowicach.

Sprzedaż odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na podstawie paragonów wystawianych przez dział finansowy. Wartość sprzedanego towaru nie będzie mogła przekroczyć kwoty podanej na paragonie. Oferent zobowiązany będzie udostępnić osobom kupującym wykaz cen towarów (strona internetowa jednostki) oraz zastosować się do ograniczeń w asortymencie sprzedawanych towarów wprowadzonych przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach. Ceny sprzedawanych towarów w kantynie nie mogą być wyższe od cen w sklepach pobliskich Aresztu Śledczego w Mysłowicach o więcej niż 5%, co będzie monitorowane i kontrolowane. Oferent będzie ponosił wszystkie koszty bieżącego utrzymania kantyny.

Dokumenty do pobrania

Dyrektor AŚ Mysłowice

 

Identyfikator Jednostki

37

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Mariusz Jakubek o 2011-10-17 11:47

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Rafał Cyganek o 2015-11-23 10:37

Data wytworzenia

 

Nabór

 

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Akty prawneWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Fundusze unijneWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

NabórWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

StatusWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Wzory drukówWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

1

KierownictwoWytwarzajacy

Mariusz Jakubek

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.