Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Katowice

Jednostka

Areszt Śledczy Katowice

Adres

Areszt Śledczy w Katowicach
 
ul. Mikołowska 10A
 40-957 Katowice
 
 
tel.  32 208 44 02
fax  32 251 54 66
 
Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, Areszt Śledczy w Katowicach przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet, ponadto w jednostce  funkcjonują oddziały: zakładu karnego dla kobiet typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy i recydywistek oraz typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy, recydywistek i młodocianych. W jednostce funkcjonuje Ośrodek Diagnostyczny. Areszt Śledczy w Katowicach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach. Pojemność jednostki wynosi 440 miejsc.
 
Jednostka położona jest w centrum miasta przy ul. Mikołowskiej 10 a, w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Okręgowego. Areszt jako kompleks architektoniczny powstał po roku 1878 tj. po utworzeniu w Katowicach Sądu Grodzkiego. Właśnie wtedy utworzono kozę miejską (obecny pawilon mieszkalny D), na bazie której około 1891 r. zbudowano Królewskie Pruskie Więzienie. Plany przebudowy i rozbudowy więzienia pochodzące z lat 1897, 1909 i 1912 wskazują, że podstawowe budynki aresztu pochodzą sprzed 1897 r. Po odzyskaniu niepodległości Górnego Śląska, praktyczne przejęcie zarządu więzienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości nastąpiło w listopadzie 1922 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RP z 27.03.1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa, Więzienie w Katowicach zostało zakwalifikowane do więzień I klasy: samodzielnych, powyżej 450 miejsc, do odbywania kary powyżej 3 lat - więzień śledczych. Do 1939 r jednostka pozostawała pod zarządem władz II Rzeczpospolitej. Kolejne lata historii obiektu to lata najbardziej tragiczne. Najpierw okupacja niemiecka - w latach II wojny światowej pomimo przejściowego charakteru zakładu wykonano 552 wyroki śmierci przez zgilotynowanie, a następnie czasy reżimu stalinowskiego i represje wobec żołnierzy Armii Krajowej i członków organizacji niepodległościowych. Kolejne lata to również osadzanie oprócz sprawców przestępstw kryminalnych, osób o innych od obowiązujących ówcześnie poglądach politycznych. W latach 50-tych ubiegłego wieku obecny Areszt Śledczy w Katowicach nosił nazwę Centralne Więzienie w Katowicach, a od lat 70-tych nosił nazwy: Wojewódzkiego Aresztu Śledczego, Rejonowego Aresztu Śledczego, by od 01.09.1996 r. uzyskać nazwę Aresztu Śledczego w Katowicach, która to nazwa obowiązuje do dnia dzisiejszego. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jednostkę charakteryzuje praworządne i humanitarne wykonywanie tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.
 
Obecnie Areszt Śledczy w Katowicach składa się z trzech budynków penitencjarnych i obiektów pomocniczych typu: pralnia, kuchnia, warsztaty, pomieszczenia biurowe – otoczonych murem zewnętrznym. Największy kompleks mieszkalny składający się z pawilonów A,B,C zbudowany jest na planie litery Y. W pawilonie B funkcjonuje Ośrodek Diagnostyczny. Na górnej kondygnacji pawilonu C znajduje się kaplica oraz pomieszczenia katechetyczne przeznaczone dla osadzonych. Oddzielny budynek stanowi oddział D który jest podzielony na trzy kondygnacje, I przeznaczona jest dla osadzonych kobiet skierowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego, II i III dla kobiet tymczasowo aresztowanych i skazanych wobec których toczą się czynności procesowe. W oddziale E przebywają osadzone skierowane do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Pawilony mieszkalne są wyremontowane, mają zabudowane kąciki sanitarne, ciepłą i zimną wodę, wewnętrzną sieć telewizyjną oraz domofonową sygnalizację przyzywową. Funkcjonowanie oddziału dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu zostało tymczasowo zawieszone.

 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Katowice

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79 poz. 523 z późn. zm.).

Areszt Śledczy w Katowicach został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. MS. z 1996 r. Nr 5 poz. 27). Areszt Śledczy w Katowicach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Areszt Śledczy w Katowicach jest przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych kobiet, oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla kobiet odbywających karę po raz pierwszy i oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla kobiet - recydywistów penitencjarnych.

Kierownictwo

 
Dyrektor:
ppłk mgr Grzegorz JANIK
 
Zastępca dyrektora:
kpt. mgr Ryszard RUSNARCZYK
 
 

Struktura Organizacyjna

 1) Kierownictwo jednostki:
 1. Dyrektor

 2. Zastępcy Dyrektora (2).

2) komórki organizacyjne:

 1. dział ochrony

 2. dział penitencjarny

 3. dział ewidencji

 4. dział finansowy

 5. dział kwatermistrzowski

 6. zespół ds. informatyki i łączności

 7. zakład opieki zdrowotnej

 8. ośrodek diagnostyczny

3) stanowiska samodzielne:

 1. ds. kadr

 2. ds. zatrudnienia

 3. ds. archiwum i BHP

 4. ds. organizacyjno-prawnych

 5. ds. obronnych

W Areszcie Śledczym w Katowicach od dnia 1 czerwca 2010 r. funkcjonują dwa oddziały penitencjarne, którymi kierują zastępcy dyrektora jednostki.

Oddział penitencjarny nr 1 tworzą pawilony mieszkalne A, B i C oraz ośrodek diagnostyczny.

Oddział penitencjarny nr 2 tworzą pawilony mieszkalne D i E.

Podmioty Współpracujące

Podmioty współpracujące:

 • Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach
 • Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Oddział w Katowicach
 • Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach
 • Fundacja Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce  - Punkt Informacyjno – Kontaktowy Regionu Katowice
 • Miejski Dom Kultury „Zawodzie” w Katowicach
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Katowickie
 • Katolicka Fundacja Dzieciom z siedzibą w Katowicach
 • Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Kościół Rzymskokatolicki
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów
 • Stowarzyszenie Świadków Jehowy
 • Parafia Prawosławna w Częstochowie

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Do podstawowych zadań Służby Więziennej zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79 poz. 523 z późn. zm.) należy:

 1. prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;

 2. wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 3. zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;

 4. humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;

 5. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;

 6. zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;

 7. wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;

 8. współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Do zakresu działania dyrektora aresztu śledczego należy w szczególności:

 1. zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania;

 2. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce;

 3. racjonalne wykorzystywanie środków finansowych;

 4. zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;

 5. nadzorowanie działającego w ramach aresztu śledczego ambulatorium;

 6. wykonywanie poleceń wydawanych w ramach nadzoru penitencjarnego;

 7. współdziałanie w zakresie realizacji zadań aresztu z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami godnymi zaufania.

 

 

Oświadczenie majątkowe

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3 500 ZŁ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2016 r. STANOWIĄCE MAJĄTEK ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH Grunty 126 900,00 Budynki i lokale  4 919 127,43 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 250 181,92 Kotły i maszyny energetyczne 170 228,56 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  377 604,58

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

283 368,42

Urządzenia techniczne 1 016 180,72 Środki transportu 1 247 960,10 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 213 043,08 RAZEM 8 604 594,81
Wartości niematerialne i prawne 120 256,05 Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 2 238 208,88
OGÓŁEM MAJĄTEK AŚ KATOWICE: 10 963 059,74

Majątek Służby Więziennej

  ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3 500 ZŁ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2016 r. STANOWIĄCE MAJĄTEK ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH Grunty 126 900,00 Budynki i lokale

4 919 127,43

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 250 181,92 Kotły i maszyny energetyczne 170 228,56 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

377 604,58

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

283 368,42

Urządzenia techniczne 1 016 180,72 Środki transportu 1 247 960,10 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 213 043,08 RAZEM 8 604 594,81
Wartości niematerialne i prawne 120 256,05 Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 2 238 208,88
OGÓŁEM MAJĄTEK AŚ KATOWICE: 10 963 059,74

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

 

W Areszcie Śledczym w Katowicach realizowano projekt „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007- 2013:

PRIORYTET I Zatrudnienie i Integracja Społeczna

DZIAŁANIE 1.3. Ogólnopolskie Programy integracji i aktywizacji zawodowej

PODDZIAŁANIE 1.3.4. Centralny Zarząd Służby Więziennej.


Na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach dzięki realizacji Projektu od początku jego trwania przeprowadzono 27 szkoleń, dzięki którym wsparciem objęto 323 osoby, które zostały efektywnie przygotowane do podjęcia zatrudnienia i powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania przez nie kary pozbawienia wolności, dzięki kursowi w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zajęciom z aktywizacji zawodowej.


Na terenie jednostki realizowano głównie szkolenia kursowe doskonalące umiejętności i kompetencje w zawodach budowlanych, tj. malarz, brukarz, płytkarz- posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych.


Dzięki realizacji Projektu „Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udało się nawiązać współpracę z wieloma instytucjami i firmami szkoleniowymi, która może być przydatna również w przyszłości.

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523 z późn. zm),
 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 29.12.2009 r., poz. 2231),

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2016 r., poz. 2290),

 5. Zarządzenie nr 164/2017 Dyrektora Aresztu Śledczego w Katowicach z dnia 30 listopada 2017 r.

 

Sposób załatwiania spraw

PACZKI ODZIEŻOWO – HIGIENICZNE ORAZ ZASADY ZAMAWIANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH OD DNIA 01.07.2015 ROKU

1.      Osoba pozbawiona wolności ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem operatora kantyny funkcjonującej w Areszcie Śledczym
w Katowicach.

2.      Osoba najbliższa* składa zamówienie na paczkę żywnościową na „Formularzu zamówienia na paczkę” bezpośrednio do operatora punktu sprzedaży (kantyny)
w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zamówienie może być:

- złożone i opłacone podczas widzenia z osobą pozbawioną wolności;

- przesłane bezpośrednio do operatora kantyny wraz z dowodem wpłaty zawierającym imię i nazwisko oraz imię ojca osoby pozbawionej wolności (w tytule opłaty) na następujący adres: PPO RAKON,  UL. JÓZEFA VON EICHENDORFFA 14, 47-400 RACIBÓRZ wraz  z dopiskiem („dotyczy AŚ w Katowicach”)

- przesłane pocztą elektroniczną wraz z dowodem wpłaty zawierającym imię i nazwisko oraz imię ojca osoby pozbawionej wolności (w tytule opłaty)  na adres:  sekretariat@rakon.com.pl    ( Temat wiadomości: „AŚ w Katowicach zamówienie na paczkę” )

3.      Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dopuszczonych do sprzedaży w jednostce. Formularz zamówienia oraz lista produktów będą dostępne w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających,  w sali widzeń oraz na stronie internetowej aresztu śledczego: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-katowice/areszt-sledczy-katowice/index.html.

4.      Osoba pozbawiona wolności ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającycm 6 kg oraz 9 litrów napojów, zaś ilość i wymiary wszelkich rzeczy w celi mieszkalnej (łącznie z żywnością) nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego i kubatury pojemnika podłóżkowego.

5.      Do magazynu rzeczy własnych osadzonych nie przyjmuje się żywności.

6.      Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

7.      Operator kantyny zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z uwagi na stwierdzony brak uprawnień osadzonego do otrzymania paczki.

8.     Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana  z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są przez operatora kantyny osobie, która paczkę opłaciła – zgodnie z danymi zamieszczonymi w formularzu - w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

9.  Zgodnie w wykładnią ustawy z dnia 24 stycznia 2007r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych ustaw (Dz. U. nr 176 , poz 1239) zakazującej handlu w święta firma PPO Rakon w Raciborzu uprzejmie informuje, iż w 2017 roku w dniach ustawowo wolnych od pracy nie może zatrudniać pracowników. W związku z powyższym kantyna będzie nieczynna w dniach:

PACZKI ODZIEŻOWO – HIGIENICZNE

1.      Paczkę odzieżowo – higieniczną można  wysyłać  za pośrednictwem poczty albo dostarczyć bezpośrednio do Aresztu Śledczego w Katowicach (paczki przyjmowane są codziennie w  godzinach od 8.00  do 14.00).  

2.     Talon odzieżowo – higieniczny jest ważny przez 5 miesięcy od daty zatwierdzenia (talony wydawane są osobom pozbawionym wolności w celu ich wypełnienia i zatwierdzenia).

3.      Nie wydaje się duplikatu talonu.

4.      Obowiązkowo III część talonu należy nakleić na paczkę w widocznym miejscu, a II część powinna znajdować się w paczce.

5.      Jakakolwiek ingerencja w dane na talonie (także kopiowanie) skutkuje tym, że paczka nie będzie przyjęta, a paczka wysłana za pośrednictwem poczty zostanie odesłana na koszt nadawcy.

6.     Paczki odzieżowo – higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu - typu kartonowe pudełko.

7.   Maksymalny wymiar paczki możliwy poddaniu kontroli (według specyfikacji producenta urządzenia służącego do kontroli paczek) wynosi: 530 mm szer. na 320 mm wys.

* ZA OSOBĘ NAJBLIŻSZĄ, ZGODNIE Z ART. 115 § 11 KODEKSU KARNEGO ROZUMIE SIĘ:

 1. Małżonka;
 2. Krewnych w linii prostej, a więc wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków itd.) oraz zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.);
 3. Rodzeństwo (brat, siostra);
 4. Powinowatych w linii prostej (rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuków, prawnuków itd. małżonka), a w linii bocznej jedynie rodzeństwo małżonka;
 5. Osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie;
 6. Osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubinacie)
 • wzór zamównienia na paczkę od 01.07.2017 w formacie doc  - pobierz
 • artykuły spożywcze w formacie pdf -pobierz
 • artykuły tytoniowe w formacie pdf - pobierz
 • artykuły chemiczne w formacie pdf -pobierz

Adres sklepu internetowego: http://sklep.rakon.com.pl/tarnowskie_gory/" href="http://sklep.rakon.com.pl/katowice/">http://sklep.rakon.com.pl/katowice/

Zasady udzielania widzeń

ZGODNIE Z ZALECENIAMI DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NA WIDZENIA WPUSZCZANI BĘDĄ ODWIEDZAJĄCY: KOBIETY W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY, OSOBY DOROSŁE BĘDĄCE RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI DZIECI DO LAT 3, NIEPEŁNOSPRAWNI ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCY SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH), ORAZ OSOBY POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA.

1. WIDZENIA W DNI ROBOCZE:

a) WIDZENIA DLA SKAZANYCH I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH, KTÓRYCH NAZWISKA ZACZYNAJĄ SIĘ NA LITERY:

·         A - J - UDZIELANE SĄ WE  WTORKI  W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

·         K - P - UDZIELANE SĄ W ŚRODY  W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

·        R- Ż - UDZIELANE SĄ W CZWARTKI W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

b) WIDZENIA DLA OSADZONYCH ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO WYMAGAJĄCY OSADZENIA   W WYZNACZONYM ODDZIALE LUB CELI ARESZTU ŚLEDCZEGO LUB ZAKŁADU KARNEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO W WARUNKACH ZAPEWNIAJĄCYCH WZMOŻONĄ OCHRONĘ SPOŁECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO ARESZTU LUB ZAKŁADU KARNEGO ODBYWAJĄ SIĘ:

·         OD WTORKU DO CZWARTKU W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00 PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z KIEROWNIKIEM DZIAŁU OCHRONY

2. WIDZENIA W NIEDZIELĘ ORAZ INNE DNI ŚWIĄTECZNE

a) WIDZENIA DLA SKAZANYCH I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH, KTÓRYCH NAZWISKA ZACZYNAJĄ SIĘ NA LITERY:

·         A - G - UDZIELANE SĄ W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ  W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

·         H – K  - UDZIELANE SĄ W DRUGĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

·         L - R - UDZIELANE SĄ W  TRZECIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

·         S - Ż - UDZIELANE SĄ W  CZWARTĄ  NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

 

b) WIDZENIA DLA OSADZONYCH ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO WYMAGAJĄCY OSADZENIA   W WYZNACZONYM ODDZIALE LUB CELI ARESZTU ŚLEDCZEGO LUB ZAKŁADU KARNEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO W WARUNKACH ZAPEWNIAJĄCYCH WZMOŻONĄ OCHRONĘ SPOŁECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO ARESZTU LUB ZAKŁADU KARNEGO ODBYWAJĄ SIĘ:

·         W DOWOLNĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00  PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z KIEROWNIKIEM DZIAŁU OCHRONY

c) WIDZENIA W PIĄTĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA UDZIELANE SĄ W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00 WYŁĄCZNIE DLA OSADZONYCH ZATRUDNIONYCH ORAZ ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA KARY W ZAKŁADZIE KARNYM TYPU OTWARTEGO.

d) INFORMACJE NA TEMAT WIDZEŃ PRZYPADAJĄCYCH  W DNI ŚWIĄTECZNE SĄ PODAWANE DO INFORMACJI OSADZONYCH NA DANY MIESIĄC PRZEZ RADIOWĘZEŁ.

ZGŁOSZENIA NA WIDZENIA SĄ PRZYJMOWANE DO GODZINY 13.00

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy, a w przypadku tymczasowo aresztowanych organ dysponujący.

3. WAŻNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW

1. Tożsamość osoby ubiegającej się o wstęp na teren Aresztu Śledczego w Katowicach ustala się na podstawie następujących dokumentów, zawierających dane umożliwiające identyfikację, wyposażonych w zdjęcia:
1) dowodu osobistego;
2) legitymacji służbowej;
3) dowodu tożsamości cudzoziemca;
4) dokumentu paszportowego;
5) prawa jazdy.
Tożsamość osoby niepełnoletniej w wieku szkolnym ustala się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym - na podstawie oświadczenia opiekuna.

2. Osoba uprawniona do widzenia z osadzonym ma prawo wejścia do jednostki organizacyjnej, w ustalonych dniach i godzinach odbywania widzeń, po okazaniu dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości.

3. Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Aresztu Śledczego w Katowicach zobowiązana jest do zdeponowania u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki:
1) dokumentu tożsamości;
2) zdeponowania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych.

4. Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Aresztu Śledczego w Katowicach zostaje poddana kontroli.
Kontrola osób ubiegających się o wstęp, przebywających oraz opuszczających teren jednostki może polegać na:
1) sprawdzeniu przy użyciu urządzeń technicznych;
2) sprawdzeniu odzieży i obuwia;
3) kontroli osobistej.

5. Legitymowanie i czynności kontrolne, wobec osoby ubiegającej się o wstęp na teren jednostki mogą być dokonywane pod warunkiem wyrażenia na nie zgody przez tę osobę.

6. Osobie niewyrażającej zgody na wylegitymowanie się lub poddanie czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - nie zezwala się na wstęp do jednostki.

7. Czynnościom kontrolnym może być poddana także osoba przebywająca lub opuszczająca teren jednostki. W razie odmowy poddania się czynnościom kontrolnym osobę przebywającą lub opuszczającą teren jednostki uprzedza się o możliwości zatrzymania jej na terenie jednostki i przekazania Policji, a w razie ponownej odmowy osobę tę umieszcza się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych oraz powiadamia Policję.

 • Sekretariat: 32 208 44 02 fax 32 251 54 66
 • Dowódca Zmiany: 32 208 44 69 do 70 fax 32 251 54 61
 • Dział Organizacyjny: 32 208 44 07 lub 32 208 44 95
 • Dział Kadr: 32 208 44 85 lub 32 208 44 90
 • Dział Penitencjarny: 32 208 44 80 lub 32 208 44 50
 • Dział Ochrony: 32 208 44 60 do 61
 • Dział Ewidencji: 32 208 44 10 do 16
 • Dział Kwatermistrzowski: 32 208 44 30 lub 32 208 44 35
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 208 44 19 lub 32 208 44 87
 • Dział Łączności i Informatyki: 32 208 44 41 lub 32 208 44 43
 • Dział Finansowy: 32 208 44 20 lub 32 208 44 25
 • Służba Zdrowia: 32 208 44 79 lub 32 208 43 31


Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP O/KATOWICE
51 1010 1212 0018 3413 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8 - 15
Wtorek: 8 - 15
Środa: 8 - 15
Czwartek: 8 - 15
Piątek: 8 - 15

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum zakładowe w Areszcie Śledczym w Katowicach funkcjonuje w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. Nr 97 poz. 673 z 2006 r z późn. zm.) oraz o przepisy wewnętrzne – Zarządzenie nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. W archiwum zakładowym przechowywana jest dokumentacja archiwalna wytworzona w komórkach organizacyjnych Aresztu Śledczego w Katowicach przeznaczona do wieczystego przechowywania oraz akta spraw zakończonych stanowiących dokumentację niearchiwalną wytworzoną przez komórki organizacyjne jednostki, które po przewidzianym terminie przechowywania są niszczone po zgodzie na brakowanie wydanej przez Archiwum Państwowe.

Ponadto w dniu 22.11.2007 roku Archiwum Państwowe działając na podstawie art.33 ustawy z dnia 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 171, poz. 1396 z dnia 29.08.2002 roku z późn. zm) oraz uwzględniając charakter i zakres prowadzonej działalności ustaliło Areszt Śledczy w Katowicach, jako jednostkę, w której powstają materiały archiwalne, wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, co nałożyło obowiązek zorganizowania lub dalszego prowadzenia, zgodnie z art.34 ustawy archiwalnej, archiwum zakładowego.

W powyższym zakresie mają również zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. (Dz.U. Nr 167, poz. 1375).

W archiwum Aresztu Śledczego w Katowicach przechowywanych jest ponad 1100 metrów bieżących dokumentów spraw ostatecznie załatwionych (kategoria „B”) oraz 2,5 metrów bieżących materiałów archiwalnych (kategoria „A”).

Najstarsza przechowywana dokumentacja dotycząca osadzonych to alfabetyczne skorowidze osadzonych od roku 1958 do 2002 tj. do czasu wprowadzenia ewidencji osadzonych prowadzonej w formie zapisu elektronicznego. W zasobach archiwum znajdują się akta osobowe osadzonych od roku 1967.

Do Instytutu Pamięci Narodowej przekazano 385 tomów akt oraz po przeprowadzeniu kolejnej kwerendy w sierpniu 2016 roku 134 tomy akt osadzonych. W wyniku przeprowadzonej z pracownikiem IPN kwerendy akt osobowych byłych funkcjonariuszy i pracowników katowickiego więzienia, w kwietniu 2009 roku przekazanych zostało 360 tomów akt natomiast po przeprowadzeniu kolejnej kwerendy we wrześniu 2015 roku 166 tomów akt.

Dokumenty urzędowe

 1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523 z późn. zm),
 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1493),

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1494),

 5. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U z 2010 r. Nr 142 poz. 960 j.t., z późn. zm).

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2011

PLAN DZIAŁALNOSCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2012

PLAN DZIAŁALNOSCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOSCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2014

PLAN DZIAŁALNOSCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2015


PLAN DZIAŁALNOSCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2016

PLAN DZIAŁALNOSCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2017

PLAN DZIAŁALNOSCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2018

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2011

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDZANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

SPRAWOZDZANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015

SPRAWOZDZANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2016

SPRAWOZDZANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2017


Wzory druków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osob (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)

Dz.U.10.143.965 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o os

obie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym

(Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym podmiot ustawowo uprawniony składa:

1) dyrektorowi aresztu śledczego lub zakładu karnego, w którym osoba ta przebywa lub przebywała;

2) Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, w przypadku gdy nie posiada informacji, w którym areszcie śledczym lub zakładzie karnym osoba ta przebywa lub przebywała.

§ 2. Wniosek o udostępnienie danych osobowych o osobie, która jest obecnie pozbawiona wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, osoba najbliższa składa:

1) dyrektorowi aresztu śledczego lub zakładu karnego, w którym przebywa osoba pozbawiona wolności;

2) Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, w przypadku gdy nie posiada informacji, w którym areszcie śledczym lub zakładzie karnym przebywa osoba pozbawiona wolności.

§ 3. Wzór wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

 

POBIERZ WNIOSEK

Ważne ogłoszenia

                                                                                               Katowice, dnia 29.05.2018r.

Areszt Śledczy w Katowicach

ul. Mikołowska 10a

40-067 Katowice

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729), Areszt Śledczy w Katowicach informuje, że posiada zbędne i zużyte zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania:

WYKAZ SKŁADNIKÓW:

I

Lp.

Nazwa składnika

Ilość

Kategoria

1

Ciśnieniomierz

15 szt.

Zużyte

2

Drabinka do łóżka więziennego

8 szt.

Zużyte

3

Firana

2 szt.

Zużyte

4

Karnisz

4 szt.

Zużyte

5

Pojemnik na śmieci plastikowy

5 szt.

Zużyte

6

Lampa sufitowa

10 szt.

Zużyte

7

Tablica korkowa

4 szt.

Zużyte

8

Zegar ścienny

2 szt.

Zużyte

9

Zasłona

4 szt.

Zużyte

10

Żaluzja (różne)

14 szt.

Zużyte

11

Suszarka do bielizny stojąca

1 szt.

Zużyte

12

Lustro

2 szt.

Zużyte

13

Szafka pod zlewozmywak

1 szt.

Zużyte

14

Lampka biurkowa

8 szt.

Zużyte

15

Czajnik Stalia

3 szt.

Zużyte

16

Czajnik Holden

1 szt.

Zużyte

17

Czajnik Aqua

1 szt.

Zużyte

18

Czajnik Optimum

1 szt.

Zużyte

19

Czajnik Philips

1 szt.

Zużyte

20

Czajnik Piotruś

1 szt.

Zużyte

21

Czajnik bez nazwy

1 szt.

Zużyte

22

Klimatyzator Coolexpert

1 szt.

Zużyte

23

Klimatyzator Equation

1 szt.

Zużyte

24

Wentylator biurowy

6 szt.

Zużyte

25

Żelazko OK

1 szt.

Zużyte

26

Żelazko Łucznik

1 szt.

Zużyte

27

Żelazko bez nazwy

1 szt.

Zużyte

28

Pojemnik plastikowy – dozownik ręczników

1 szt.

Zużyte

29

Krzesło

24 szt.

Zużyte

30

Deska do prasowania

1 szt.

Zużyte

31

Dywan

1 szt.

Zużyte

32

Roleta okienna

5 szt.

Zużyte

33

Półka pod klawiaturę

1 szt.

Zużyte

34

Kwiaty - ekspozycja

4 szt.

Zużyte

35

Latarka

1 szt.

Zużyte

36

Grzejnik olejowy Ravanson

2 szt.

Zużyte

37

Skrzynka na kartoteki

1 szt.

Zużyte

38

Waga elektryczna

2 szt.

Zużyte

39

Termos metalowy 20 L

15 szt.

Zużyte

40

Robot kuchenny

1 szt.

Zużyte

41

Szafa chłodnicza

1 szt.

Zużyte

42

Szafa chłodnicza (witryna)

2 szt.

Zużyte

43

Pojemnik metalowy z pokrywami

16 szt.

Zużyte

44

Pień do mięsa

1 szt.

Zużyte

45

Cedzidło

1 szt.

Zużyte

46

Blacha do pieca

5 szt.

Zużyte

47

Tarka do jarzyn

1 szt.

Zużyte

48

Wałek do ciasta

3 szt.

Zużyte

49

Trzepaczka rózgowa

1 szt.

Zużyte

50

Sitko

1 szt.

Zużyte

51

Patelnia zwykła

6 szt.

Zużyte

52

Łopatka

3 szt.

Zużyte

53

Mapa ścienna

1 szt.

Zużyte

54

Pyrograf - wypalarka

2 szt.

Zużyte

55

Dalmierz

1 szt.

Zużyte

II

Lp.

Nazwa składnika

Ilość

Kategoria

1

Fotel

12 szt.

Zużyte

2

Imadło

1 szt.

Zużyte

3

Stół rehabilitacyjny - kozetka

1 szt.

Zużyte

4

Wieża stereo Thompson

5 szt.

Zużyte

5

Biurko

10 szt.

Zużyte

6

Dostawka

3 szt.

Zużyte

7

Szafa komoda

5 szt.

Zużyte

8

Odkurzacz MPM-Easyone

1 szt.

Zużyte

9

Radio Unitra

1 szt.

Zużyte

10

Szafa ubraniowa

5 szt.

Zużyte

11

Szafa aktowa

1 szt.

Zużyte

12

Szafka zawieszana

2 szt.

Zużyte

13

Szafka pod zlewozmywak

1 szt.

Zużyte

14

Chłodziarka Daewoo

1 szt.

Zużyte

15

Chłodziarka Bolarus R134a

1 szt.

Zużyte

16

Chłodziarka Whirlpool

1 szt.

Zużyte

17

Niszczarka Rexel

1 szt.

Zużyte

18

Niszczarka HSM

1 szt.

Zużyte

19

Niszczarka Fellowes

2 szt.

Zużyte

20

Szlifierka Metabo

1 szt.

Zużyte

21

Szlifierka kątowa

3 szt.

Zużyte

22

Zamrażarka Mors

1 szt.

Zużyte

23

Telewizor Manta

3 szt.

Zużyte

24

Telewizor Sharp

1 szt.

Zużyte

25

Telewizor Electronic

1 szt.

Zużyte

26

Telewizor Condor

1 szt.

Zużyte

27

Telewizor LG

2 szt.

Zużyte

28

Telewizor Technica

1 szt.

Zużyte

29

Telewizor TLC

1 szt.

Zużyte

30

Telewizor Sanyo

1 szt.

Zużyte

31

Telewizor Grundig

3 szt.

Zużyte

32

Telewizor Greatz

1 szt.

Zużyte

33

Telewizor Funai

1 szt.

Zużyte

34

Telewizor Thomson

1 szt.

Zużyte

35

Telewizor Elemis

1 szt.

Zużyte

36

Telewizor Neptun

1 szt.

Zużyte

37

Telewizor Watson

1 szt.

Zużyte

38

Telewizor Daewoo

1 szt.

Zużyte

39

Wiertarka Verto

1 szt.

Zużyte

40

Wiertarka PRH 850 A

1 szt.

Zużyte

41

Wyrzynarka Kraft

1 szt.

Zużyte

42

Stół konferencyjny

3 szt.

Zużyte

43

Stolik okolicznościowy

3 szt.

Zużyte

44

Stolik pod komputer

5 szt.

Zużyte

45

Szafa biblioteczna

1 szt

Zużyte

46

Półka zawieszana

7 szt.

Zużyte

47

Waga uchylna

1 szt.

Zużyte

48

Szafa z drzwiami przesuwnymi

1 szt.

Zużyte

49

Taboret - pufa

3 szt.

Zużyte

50

Tapczan

2 szt.

Zużyte

51

Narożnik/ wypoczynek

1 szt.

Zużyte

52

Łóżko meblowe

1 szt.

Zużyte

53

Regał biurowy

2 szt.

Zużyte

54

Laminarka Rexel

1 szt.

Zużyte

55

Wzmacniacz Unitra

1 szt.

Zużyte

56

Wzmacniacz Eltron

1 szt.

Zużyte

57

Wzmacniacz EAA 3077

1 szt.

Zużyte

58

Odtwarzacz DVD Philips

1 szt.

Zużyte

59

Odtwarzacz DVD Manta

1 szt.

Zużyte

60

Odtwarzacz video Philips

3 szt.

Zużyte

61

Odtwarzacz video Panasonic

1 szt.

Zużyte

62

Odtwarzacz video Funai

1 szt.

Zużyte

63

Dekoder TV Trial

1 szt.

Zużyte

64

Dekoder TV Amstrad

1 szt.

Zużyte

65

Dekoder TV Ferguson

1 szt.

Zużyte

66

Glośnik Unitra

3 szt.

Zużyte

67

Szafa ubraniowa - metalowa

2 szt.

Zużyte

68

Stół do pracy ze zlewem

2 szt.

Zużyte

69

Termos 300MPC

1 szt.

Zużyte

70

Termos catermax

3 szt.

Zużyte

71

Termos UPC 400

2 szt.

Zużyte

72

Waga elektroniczna

1 szt.

Zużyte

73

Waga platformowa

4 szt.

Zużyte

74

Termos metalowo - stalowy

18 szt.

Zużyte

75

Łańcuch śniegowy

1 szt.

Zużyte

76

Nawigacja samochodowa

1 szt.

Zużyte

77

Radioodtwarzacz Blaupunkt

1 szt.

Zużyte

78

Zestaw słuchawkowy

2 szt.

Zużyte

79

Kompresor + węże

2 szt.

Zużyte

80

Kosiarka spalinowa

2 szt.

Zużyte

81

Myjka ciśnieniowa Karcher

2 szt.

Zużyte

82

Maszynka do strzyżenia

3 szt.

Zużyte

83

Palnik

1 szt.

Zużyte

84

Palnik - zestaw

1 szt.

Zużyte

85

Piła spalinowa

1 szt.

Zużyte

86

Piła tarczowa

2 szt.

Zużyte

87

Pompa zanurzeniowa

1 szt.

Zużyte

88

Reduktor do butli tlenowej

1 szt.

Zużyte

89

Piła kątowa

1 szt.

Zużyte

90

Pompa zatapialna Aqua

3 szt.

Zużyte

91

Rusztowanie

2 szt.

Zużyte

92

Wycinacz

1 szt.

Zużyte

93

Mieszarka

1 szt.

Zużyte

94

Piła ukosowa

1 szt.

Zużyte

95

Szlifierka do lastriko

1 szt.

Zużyte

96

Obcinarka do płytek

2 szt.

Zużyte

97

Wyrzynarka

3 szt.

Zużyte

98

Przecinarka do glazury

4 szt.

Zużyte

99

Wiertarka - mieszadło

4 szt.

Zużyte

100

Szlifierka kątowa

15 szt.

Zużyte

101

Wkrętarka

3 szt.

Zużyte

102

Wózek platformowy

6 szt.

Zużyte

103

Wiertarka

16 szt.

Zużyte

104

Miernik izolacji

1 szt.

Zużyte

105

Mierniki MOZ i sondy

2 szt.

Zużyte

106

Mierniki IMI, IMU i sondy

2 szt.

Zużyte

107

Garnek z pokrywą 15 L

2 szt.

Zużyte

108

Garnek z pokrywą 45 L

2 szt.

Zużyte

109

Garnek z pokrywą 20 L

5 szt.

Zużyte

110

Wózek kelnerski

1 szt.

Zużyte

111

Kloc masarski

1 szt.

Zużyte

112

Waga platformowa

4 szt

Zużyte

113

Szafa chłodnicza (witryna)

1 szt.

Zużyte

III

Lp.

Nazwa składnika

Ilość

Kategoria

1

Bluza więzienna

20 szt.

Zużyte

2

Koc

50 szt.

Zużyte

3

Koszula więzienna

50 szt.

Zużyte

4

Koszula nocna

16 szt.

Zużyte

5

Materac III cz

30 szt.

Zużyte

6

Piżama

132 kpl.

Zużyte

7

Poduszka mała

107 szt.

Zużyte

8

Półbuty

26 par

Zużyte

9

Poszewka na poduszkę

191 szt.

Zużyte

10

Prześcieradło

420 szt.

Zużyte

11

Ręcznik frote

180 szt.

Zużyte

12

Ścierka

110 szt.

Zużyte

13

Spodnie więzienne

63 szt.

Zużyte

14

Trzewiki

25 par

Zużyte

15

Spódnica

4 szt.

Zużyte

16

Torba transportowa

102 szt.

Zużyte

17

Koszula flanelowa

16 szt.

Zużyte

18

Fartuch biały

15 szt.

Zużyte

19

Trzewiki profilaktyczne

10 par

Zużyte

20

Bluza robocza

32 szt.

Zużyte

21

Spodnie robocze

61 szt.

Zużyte

22

Fartuch gumowy

5 szt.

Zużyte

23

Ubranie kucharza

10 kpl.

Zużyte

24

Czapka robocza

10 szt.

Zużyte

25

Fartuch ochronny

10 szt.

Zużyte

26

Płaszcz przeciwdeszczowy

5 szt.

Zużyte

27

Kamizelka odblaskowa

20 szt.

Zużyte

28

Koszulka bawełniana

30 szt.

Zużyte

29

Worki depozytowe

100 szt.

Zużyte

30

Buty gumowe

3 par

Zużyte

31

Buty gumowofilce

5 par

Zużyte

32

Czapka kucharza

3 szt.

Zużyte

33

Kaftan bezpieczeństwa

1 szt.

Zużyte

34

Pościel

30 szt.

Zużyte

35

Kołdra

9 szt.

Zużyte

36

Poduszka duża

13 szt.

Zużyte

37

Poszewka na poduszkę duża

61   szt.

Zużyte

 

IV

 

Lp.

Nazwa składnika

Ilość

Kategoria

1

Okna PCV Łukowe Duże 105 cm x 182 cm

9 szt.

Zużyte

2

Okna PCV Prostokątne Duże 59,5 cm x 160 cm

2 szt.

Zużyte

3

Okna PCV Prostokątne 66 cm x 110 cm

1 szt.

Zużyte

4

Okna PCV Prostokątne 47 cm x 75 cm

2 szt.

Zużyte

5

Okna PCV Okrągłe o średnicy O 68 cm otwierane

1 szt.

Zużyte

6

Okna PCV okrągłe nieotwierane O 70 cm

3 szt.

Zużyte

7

Okno PCV łukowe średnie 88 cm x 155 cm

1 szt.

Zużyte

8

Okno PCV łukowe średnie 84 cm x 151 cm

1 szt.

Zużyte

9

Okna PCV łukowe wąskie 48 cm x 137 cm

4 szt.

Zużyte

10

Drzwi wejściowe PCV 190 cm x 116,5 cm

1 szt.

Zużyte

V

Lp.

Nazwa składnika

Ilość

Kategoria

1.

Trelinka betonowa

1400 szt.

Zbędne

 

1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).

2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r.

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany powinien być do Dyrektora Aresztu Śledczego w Katowicach do dnia 14.06.2018r. i powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 i § 39 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r.

4. Szczegółowych

1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).

2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 cytowanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r.

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany powinien być do Dyrektora Aresztu Śledczego w Katowicach do dnia 14.06.2018r. i powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 i § 39 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r.

4. Szczegółowych informacji udziela por. Joanna Trefon w godz. 8:00 do 15:00, tel. 32/208-44-39, VoIP 6149 076

Identyfikator Jednostki

36

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Michał Mudy o 2011-06-13 14:10

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Michał Mudy o 2011-04-28 07:59

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Michał Mudy o 2011-06-13 14:10

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Michał Mudy o 2011-03-31 13:16

AdresModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

KierownictwoCreated

Utworzony przez Michał Mudy o 2011-03-31 13:16

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Mateusz Kulawczuk o 2018-05-30 14:04

Data wytworzenia

2011-04-28 08:00

Nabór

Projektowane akty prawne

 

AdresWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Akty prawneWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Fundusze unijneWytwarzajacy

Piotr Pudełko, administrator: Mateusz Kulawzcuk

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

NabórWytwarzajacy

Aneta Sielska, administrator: Mateusz Kulawzcuk

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Artur Piszczek, administrator: Mateusz Kulawzcuk

StatusWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Piotr Pudełko, administrator: Mateusz Kulawzcuk

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Wzory drukówWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Michał Mudy

KierownictwoWytwarzajacy

administrator: Mateusz Kulawzcuk

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-01 23:45, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.