Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Katowice

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Areszt Śledczy Katowice

Adres

Areszt Śledczy w Katowicach
 
ul. Mikołowska 10A
 40-957 Katowice
 
 
tel.  32 208 44 02
fax  32 251 54 66
 
Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, Areszt Śledczy w Katowicach przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn z oddziałem aresztu dla kobiet. Areszt Śledczy w Katowicach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.
Areszt jako kompleks architektoniczny powstał po roku 1878 tj. po utworzeniu w Katowicach Sądu Grodzkiego. Właśnie wtedy utworzono kozę miejską (obecny pawilon mieszkalny D), na bazie której około 1891 r. zbudowano Królewskie Pruskie Więzienie. Plany przebudowy i rozbudowy więzienia pochodzące z lat 1897, 1909 i 1912 wskazują, że podstawowe budynki aresztu pochodzą sprzed 1897 r. Po odzyskaniu niepodległości Górnego Śląska, praktyczne przejęcie zarządu więzienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości nastąpiło w listopadzie 1922 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RP z 27.03.1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa, Więzienie w Katowicach zostało zakwalifikowane do więzień I klasy: samodzielnych, powyżej 450 miejsc, do odbywania kary powyżej 3 lat - więzień śledczych. Do 1939 r jednostka pozostawała pod zarządem władz II Rzeczpospolitej. Kolejne lata historii obiektu to lata najbardziej tragiczne. Najpierw okupacja niemiecka - w latach II wojny światowej pomimo przejściowego charakteru zakładu wykonano około 550 wyroków śmierci przez zgilotynowanie, a następnie czasy reżimu stalinowskiego i represje wobec żołnierzy Armii Krajowej i członków organizacji niepodległościowych. Kolejne lata to również osadzanie oprócz sprawców przestępstw kryminalnych, osób o innych od obowiązujących ówcześnie poglądach politycznych.
W latach 50-tych ubiegłego wieku obecny Areszt Śledczy w Katowicach nosił nazwę Centralne Więzienie w Katowicach, a od lat 70-tych nosił nazwy: Wojewódzkiego Aresztu Śledczego, Rejonowego Aresztu Śledczego, by od 31.10.1996 r. uzyskać nazwę Aresztu Śledczego w Katowicach, która to nazwa obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jednostkę charakteryzuje praworządne i humanitarne wykonywanie tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.
 Jednostka położona jest w centrum miasta przy ul. Mikołowskiej 10 a, w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Okręgowego. Obecnie Areszt Śledczy w Katowicach składa się z trzech budynków penitencjarnych i obiektów pomocniczych typu: pralnia, kuchnia, warsztaty, pomieszczenia biurowe – otoczonych murem zewnętrznym. Największy kompleks mieszkalny składający się z pawilonów A,B,C zbudowany jest na planie litery Y. W pawilonie B funkcjonuje także Ośrodek Diagnostyczny realizujący zadania zgodnie z rozporządzeniem MS z dnia 14.03.2000 r. Na Górnej kondygnacji pawilonu C znajduje się kaplica oraz pomieszczenia katechetyczne przeznaczone dla osadzonych. Oddzielny budynek stanowi oddział D który jest podzielony na trzy kondygnacje, - I przeznaczona jest dla osadzonych kobiet skierowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego, II i III dla kobiet tymczasowo aresztowanych i skazanych wobec których toczą się czynności procesowe. Oddział dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu został zawieszony. W oddziale E przebywają osadzone skierowane do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Pawilony mieszkalne są wyremontowane, mają zabudowane kąciki sanitarne, ciepłą i zimną wodę, wewnętrzną sieć telewizyjną oraz domofonową sygnalizację przyzywową.

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Katowice

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79 poz. 523 z późn. zm.).

Areszt Śledczy w Katowicach został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. MS. z 1996 r. Nr 5 poz. 27). Areszt Śledczy w Katowicach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Areszt Śledczy w Katowicach jest przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych kobiet, oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla kobiet odbywających karę po raz pierwszy i oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla kobiet - recydywistów penitencjarnych.

Kierownictwo

 
Dyrektor:
ppłk mgr Zenon DZIOMBEK
 
Zastępca dyrektora:
mjr mgr Grzegorz JANIK
 
Zastępca dyrektora:
mjr mgr Mariusz MAZUREK
 

Struktura Organizacyjna

 1) Kierownictwo jednostki:
 1. Dyrektor

 2. Zastępcy Dyrektora (2).

2) komórki organizacyjne:

 1. dział ochrony

 2. dział penitencjarny

 3. dział ewidencji

 4. dział finansowy

 5. dział kwatermistrzowski

 6. zespół ds. informatyki i łączności

 7. zakład opieki zdrowotnej

 8. ośrodek diagnostyczny

3) stanowiska samodzielne:

 1. ds. kadr

 2. ds. zatrudnienia

 3. ds. archiwum i BHP

 4. ds. organizacyjno-prawnych

 5. ds. obronnych

W Areszcie Śledczym w Katowicach od dnia 1 czerwca 2010 r. funkcjonują dwa oddziały penitencjarne, którymi kierują zastępcy dyrektora jednostki.

Oddział penitencjarny nr 1 tworzą pawilony mieszkalne A, B i C oraz ośrodek diagnostyczny.

Oddział penitencjarny nr 2 tworzą pawilony mieszkalne D i E.

Podmioty Współpracujące

Podmioty współpracujące:

 • Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach
 • Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Oddział w Katowicach
 • Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach
 • Fundacja Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce  - Punkt Informacyjno – Kontaktowy Regionu Katowice
 • Miejski Dom Kultury „Zawodzie” w Katowicach
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Katowickie
 • Katolicka Fundacja Dzieciom z siedzibą w Katowicach
 • Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Kościół Rzymskokatolicki
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów
 • Stowarzyszenie Świadków Jehowy
 • Parafia Prawosławna w Częstochowie

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Do podstawowych zadań Służby Więziennej zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79 poz. 523 z późn. zm.) należy:

 1. prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;

 2. wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 3. zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;

 4. humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;

 5. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;

 6. zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;

 7. wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;

 8. współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Do zakresu działania dyrektora aresztu śledczego należy w szczególności:

 1. zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania;

 2. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce;

 3. racjonalne wykorzystywanie środków finansowych;

 4. zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;

 5. nadzorowanie działającego w ramach aresztu śledczego ambulatorium;

 6. wykonywanie poleceń wydawanych w ramach nadzoru penitencjarnego;

 7. współdziałanie w zakresie realizacji zadań aresztu z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami godnymi zaufania.

 

 

Oświadczenie majątkowe

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 30.09.2012 r. STANOWIĄCE MAJĄTEK ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH
Budynki i lokale 4 399 127,59 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 250 181,92 Kotły i maszyny energetyczne 64 984,75 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 497 726,90 Urządzenia techniczne 1 132 161,54 Środki transportu 1 323 154,44 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 198 989,45 RAZEM 7 866 326,59
Wartości niematerialne i prawne 94 332,14 Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 1 756 333,59
OGÓŁEM MAJĄTEK AŚ KATOWICE: 9 716 992,32

Majątek Służby Więziennej

  ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 30.09.2012 r. STANOWIĄCE MAJĄTEK ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH
Budynki i lokale 4 399 127,59 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 250 181,92 Kotły i maszyny energetyczne 64 984,75 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 497 726,90 Urządzenia techniczne 1 132 161,54 Środki transportu 1 323 154,44 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 198 989,45 RAZEM 7 866 326,59
Wartości niematerialne i prawne 94 332,14 Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 1 756 333,59
OGÓŁEM MAJĄTEK AŚ KATOWICE: 9 716 992,32

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

 

W Areszcie Śledczym w Katowicach realizowano projekt „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007- 2013:

PRIORYTET I Zatrudnienie i Integracja Społeczna

DZIAŁANIE 1.3. Ogólnopolskie Programy integracji i aktywizacji zawodowej

PODDZIAŁANIE 1.3.4. Centralny Zarząd Służby Więziennej.


Na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach dzięki realizacji Projektu od początku jego trwania przeprowadzono 27 szkoleń, dzięki którym wsparciem objęto 323 osoby, które zostały efektywnie przygotowane do podjęcia zatrudnienia i powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania przez nie kary pozbawienia wolności, dzięki kursowi w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zajęciom z aktywizacji zawodowej.


Na terenie jednostki realizowano głównie szkolenia kursowe doskonalące umiejętności i kompetencje w zawodach budowlanych, tj. malarz, brukarz, płytkarz- posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych.


Dzięki realizacji Projektu „Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udało się nawiązać współpracę z wieloma instytucjami i firmami szkoleniowymi, która może być przydatna również w przyszłości.

Akty prawne

 1.  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523 z późn. zm),
 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1493),

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1494),

 5. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U z 2010 r. Nr 142 poz. 960 j.t., z późn. zm).

Sposób załatwiania spraw

Zasady przyjmowania paczek

Paczki przyjmowane są w godzinach od 8.00 do 14.00, w punkcie przyjmowania paczek (wejście przy bramie głównej). Paczki podlegają kontroli zawartości w obecności osoby je dostarczającej. Paczki żywnościowe przekazywane są osadzonym w dniu doręczenia, bez zbędnej zwłoki.

PACZKI ODZIEŻOWO – HIGIENICZNE

Paczki odzieżowo – higieniczne wysyłane za pośrednictwem poczty oraz dostarczane bezpośrednio:
- obowiązkowo III część talonu należy nakleić na paczkę w widocznym miejscu, a II część powinna znajdować się w paczce;
- talon ważny jest 5 miesięcy od daty zatwierdzenia;
- nie wydaje się duplikatu talonu;
- jakakolwiek ingerencja w dane na talonie (także kopiowanie) skutkuje tym, że paczka nie będzie przyjęta, a paczka wysłana za pośrednictwem poczty zostanie odesłana na koszt nadawcy;
- paczki odzieżowo – higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu - typu kartonowe pudełko.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

1. Osadzony przebywający w areszcie ma prawo otrzymać raz na 3 miesiące (kwartał) paczkę żywnościową o wadze do 5 kg.
2. Zgodnie z art 113a§5 kodeksu karnego wykonawczego: „... w paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości..”.
3. Maksymalny wymiar paczki możliwy poddaniu kontroli (według specyfikacji producenta urządzenia służącego do kontroli paczek) wynosi 530 mm szer. na 320 mm wys. 
4. W związku z powyższym w paczkach żywnościowych nie będą przyjmowane artykuły takie jak:- herbata, kawa zbożowa, itp. w saszetkach,
- jaja, napoje, kasze, mąki, ryż, kisiele, budynie, itp.,
- papierosy i tytoń, cukierki w opakowaniach, batony typu: Snickers, Mars, chałwy, itp.,
- zupki w proszku, itp.,
- przyprawy, art. spożywcze w zalewach, tory, ciasta z kremami, art. spożywcze z restauracji (pizze, hot – dogi, kebaby, hamburgery, itp.),
- inne nie wymienione artykuły znajdujące się z opakowaniach, po otwarciu których produkt może stracić wartości użytkowe lub będzie wymagał natychmiastowego spożycia,
- ponadto, zgodnie z zasadami sanitarno – epidemiologicznymi: wyroby garmażeryjne, łatwo psujące się, wyroby z krótkim terminem przydatności do spożycia.
5. Nie przyjmuje się paczek:
- bez spisu zawartości,
- których ciężar przekracza 5 kg,
- zawierających artykuły niezgodne z rodzajem paczki,
- dla osadzonych ukaranych dyscyplinarnie pozbawieniem możliwości otrzymania paczki żywnościowej,
- dla osadzonych nie przebywających w areszcie, dla osadzonych, którzy otrzymali już paczkę żywnościową w danym kwartale i nie posiadają uprawnień do otrzymania dodatkowej paczki.

NOWY SPOSÓB DOSTARCZANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

Od 09.01.2012 wprowadza się dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek żywnościowych za pośrednictwem kantyny znajdującej się na terenie AŚ w Katowicach.

Sposób realizacji.

 1. Paczki żywnościowe dla osadzonych w areszcie mogą być realizowane na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową. Formularz powinien być przekazany do kantyny wraz z dowodem wpłaty.

 2. Formularz zamówienia oraz wykaz towarów sprzedawanych w kantynie są dostępne:

  1. w punkcie sprzedaży na terenie jednostki

  2. w pomieszczeniu paczkowni (poczekalni dla osób odwiedzających)

  3. na stronie internetowej jednostki (http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-katowice/areszt-sledczy-katowice/index.html)

 3. Zamówienie na paczkę żywnościową wraz z dowodem wpłaty osoby zainteresowane mogą złożyć:

  1. w punkcie sprzedaży, podczas trwania widzenia;

  2. drogą pocztową – na adres aresztu z dopiskiem „Zamówienie na paczkę

 4. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, zamówienie to nie zostanie zrealizowane. Środki pieniężne wpłacone na poczet realizacji zamówienia będą niezwłocznie przekazywane osobie, która paczkę opłaciła, zgodnie z danymi zamieszczonymi w formularzu. Kwota ta zostanie pomniejszona o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

FORMULARZ ZAMAWIANIA PACZKI - do pobrania

ASORTYMENT KANTYNY - do pobrania

Zasady udzielania widzeń

ZGODNIE Z ZALECENIAMI DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NA WIDZENIA WPUSZCZANI BĘDĄ ODWIEDZAJĄCY: KOBIETY W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY, OSOBY DOROSŁE BĘDĄCE RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI DZIECI DO LAT 3, NIEPEŁNOSPRAWNI ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCY SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH), ORAZ OSOBY POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA.

1. WIDZENIA W DNI ROBOCZE:

a) WIDZENIA DLA SKAZANYCH I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH, KTÓRYCH NAZWISKA ZACZYNAJĄ SIĘ NA LITERY:

·         A - J - UDZIELANE SĄ WE  WTORKI  W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

·         K - O - UDZIELANE SĄ W ŚRODY  W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

·         P - Ż - UDZIELANE SĄ W CZWARTKI W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

b) WIDZENIA DLA OSADZONYCH ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO WYMAGAJĄCY OSADZENIA   W WYZNACZONYM ODDZIALE LUB CELI ARESZTU ŚLEDCZEGO LUB ZAKŁADU KARNEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO W WARUNKACH ZAPEWNIAJĄCYCH WZMOŻONĄ OCHRONĘ SPOŁECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO ARESZTU LUB ZAKŁADU KARNEGO ODBYWAJĄ SIĘ:

·         OD WTORKU DO CZWARTKU W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00 PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z KIEROWNIKIEM DZIAŁU OCHRONY

2. WIDZENIA W NIEDZIELĘ ORAZ INNE DNI ŚWIĄTECZNE

a) WIDZENIA DLA SKAZANYCH I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH, KTÓRYCH NAZWISKA ZACZYNAJĄ SIĘ NA LITERY:

·         A - G - UDZIELANE SĄ W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ  W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

·         H – K  - UDZIELANE SĄ W DRUGĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

·         L - R - UDZIELANE SĄ W  TRZECIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

·         S - Ż - UDZIELANE SĄ W  CZWARTĄ  NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00;

 

b) WIDZENIA DLA OSADZONYCH ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO WYMAGAJĄCY OSADZENIA   W WYZNACZONYM ODDZIALE LUB CELI ARESZTU ŚLEDCZEGO LUB ZAKŁADU KARNEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO W WARUNKACH ZAPEWNIAJĄCYCH WZMOŻONĄ OCHRONĘ SPOŁECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO ARESZTU LUB ZAKŁADU KARNEGO ODBYWAJĄ SIĘ:

·         W DOWOLNĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00  PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z KIEROWNIKIEM DZIAŁU OCHRONY

c) WIDZENIA W PIĄTĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA UDZIELANE SĄ W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00 WYŁĄCZNIE DLA OSADZONYCH ZATRUDNIONYCH ORAZ ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA KARY W ZAKŁADZIE KARNYM TYPU OTWARTEGO.

d) INFORMACJE NA TEMAT WIDZEŃ PRZYPADAJĄCYCH  W DNI ŚWIĄTECZNE SĄ PODAWANE DO INFORMACJI OSADZONYCH NA DANY MIESIĄC PRZEZ RADIOWĘZEŁ.

 

ZGŁOSZENIA NA WIDZENIA SĄ PRZYJMOWANE DO GODZINY 13.00

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy, a w przypadku tymczasowo aresztowanych organ dysponujący.

 

 • Sekretariat: 32 208 44 02 fax 32 208 45 55
 • Dowódca Zmiany: 32 208 44 69 do 70 fax 32 208 45 64
 • Dział Organizacyjny: 32 208 44 07 lub 32 208 44 95
 • Dział Kadr: 32 208 44 85 lub 32 208 44 90
 • Dział Penitencjarny: 32 208 44 80 lub 32 208 44 50
 • Dział Ochrony: 32 208 44 60 do 61
 • Dział Ewidencji: 32 208 44 10 do 16
 • Dział Kwatermistrzowski: 32 208 44 30 lub 32 208 44 35
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 208 44 19 lub 32 208 44 87
 • Dział Łączności i Informatyki: 32 208 44 41 lub 32 208 44 43
 • Dział Finansowy: 32 208 44 20 lub 32 208 44 25
 • Służba Zdrowia: 32 208 44 79 lub 32 208 43 31


Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP O/KATOWICE
51 1010 1212 0018 3413 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 10 - 17
Wtorek: 8 - 15
Środa: 8 - 15
Czwartek: 8 - 15
Piątek: 8 - 15

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum zakładowe w Areszcie Śledczym w Katowicach funkcjonuje w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. Nr 97 poz. 673 z 2006 r z późn. zm.) oraz przepisy wewnętrzne – oraz załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia: 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych składnic akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.. W archiwum zakładowym przechowywana jest dokumentacja archiwalna wytworzona w komórkach organizacyjnych Aresztu Śledczego w Katowicach przeznaczona do wieczystego przechowywania oraz akta spraw zakończonych stanowiących dokumentację niearchiwalną wytworzoną przez komórki organizacyjne jednostki, które po przewidzianym terminie przechowywania są niszczone po zgodzie na brakowanie wydanej przez Archiwum Państwowe.

Ponadto w dniu 22.11.2007 roku Archiwum Państwowe działając na podstawie art.33 ustawy z dnia 14.07.1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 171, poz. 1396 z dnia 29.08.2002 roku z późn. zm) oraz uwzględniając charakter i zakres prowadzonej działalności ustaliło Areszt Śledczy w Katowicach jako jednostkę, w której powstają materiały archiwalne, wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, co nałożyło obowiązek zorganizowania lub dalszego prowadzenia, zgodnie z art.34 ustawy archiwalnej, archiwum zakładowego.

W powyższym zakresie mają również zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. (Dz.U. Nr 167, poz. 1375).

W archiwum Aresztu Śledczego w Katowicach przechowywanych jest ponad 1100 metrów bieżących dokumentów spraw ostatecznie załatwionych (kategoria „B”) oraz 2,5 metrów bieżących materiałów archiwalnych (kategoria „A”).

Najstarsza przechowywana dokumentacja dotycząca osadzonych to alfabetyczne skorowidze osadzonych od roku 1958 do 2002 tj. do czasu wprowadzenia ewidencji osadzonych prowadzonej w formie zapisu elektronicznego. W zasobach archiwum znajdują się akta osobowe osadzonych od roku 1967.

Do Instytutu Pamięci Narodowej przekazano 385 tomów akt osadzonych. W wyniku przeprowadzonej z pracownikiem IPN kwerendy, w kwietniu 2009 roku przekazanych zostało 360 tomów akt osobowych byłych funkcjonariuszy i pracowników katowickiego więzienia.

Dokumenty urzędowe

 1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523 z późn. zm),
 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1493),

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1494),

 5. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U z 2010 r. Nr 142 poz. 960 j.t., z późn. zm).

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2011

PLAN DZIAŁALNOSCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2012

PLAN DZIAŁALNOSCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOSCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2014

PLAN DZIAŁALNOSCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH NA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2011

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDZANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

Wzory druków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osob (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)

Dz.U.10.143.965 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o os

obie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym

(Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.)

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym podmiot ustawowo uprawniony składa:

1) dyrektorowi aresztu śledczego lub zakładu karnego, w którym osoba ta przebywa lub przebywała;

2) Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, w przypadku gdy nie posiada informacji, w którym areszcie śledczym lub zakładzie karnym osoba ta przebywa lub przebywała.

§ 2. Wniosek o udostępnienie danych osobowych o osobie, która jest obecnie pozbawiona wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, osoba najbliższa składa:

1) dyrektorowi aresztu śledczego lub zakładu karnego, w którym przebywa osoba pozbawiona wolności;

2) Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, w przypadku gdy nie posiada informacji, w którym areszcie śledczym lub zakładzie karnym przebywa osoba pozbawiona wolności.

§ 3. Wzór wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

http://sw.gov.pl/Data/Files/_public/zalacznik-nr-1-do-rozporzadzeni-ministra-sprawiedliwosci-10_143_965.pdf

Ważne ogłoszenia

 

Katowice, dnia 9.03.2015rok
Zapytanie ofertowe
na dokonanie zamówienia podprogowego na dostawy

I. Zamawiający
ARESZT ŚLEDCZY W KATOWICACH, ul. Mikołowska 10a, 40-067 Katowice
NIP 634-15-89-020,    REGON 271518066
tel. 32/ 2084402, tel./fax 32/ 2515466, e-mail dkw_katowice@sw.gov.pl , as_katowice@sw.gov.pl ,
zaprasza do złożenia ofert cenowych na  2 szt. okien
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Dostawa i montaż  :
- 1 sztuka -  okno łukowe , trójkwaterowe z możliwością uchyłu  2 kwater ze szprosami poziomymi i górną kwaterą półkolistą ze szprosem pionowym i stałym szkleniem (fix) o wymiarach około 1320 x 2330 mm (szer x wys) , kolor biały z poszerzeniem pionowym oraz poziomym . Parapet szer. ok. 1400 mm , głębokość ok. 25 cm.
- 1 sztuka - okno , trójkwaterowe z możliwością  uchyłu kwater o wymiarze około 1440 x 1100 mm (szer x wys.) kolor biały, kwatery pionowe , 2 poszerzenia pionowe pomiędzy kwaterami . Parapet szer. ok. 1440 mm , głębokość ok. 30 cm.
Materiał ram : drewno , aluminium lub PCV . Szyby podwójne, zespolone, niskoemisyjne .  Cena obejmuje demontaż, montaż oraz wywóz zdemontowanych okien .
Do zapytania dołączone są zdjęcia wymienianych okien Obowiązuje dokonanie pomiaru przedmiotu zamówienia . Podane wymiary są wykonane szacunkowo od wewnętrznej strony wnęk okiennych . Cena nie może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych obmiarów .
Termin wykonania zamówienia do 17.04.2015 r.
Warunki płatności – przelew 30 dni
Areszt zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia lub unieważnienie postępowania bez podania przyczyn .

III. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są : 
1. Andrzej Górski tel. 32 20 84 435 , e-mail : dkw_katowice@sw.gov.pl
2. Łukasz Osuch tel. 32 20 84 431 , e-mail : dkw_katowice@sw.gov.pl
IV. Forma złożenia oferty*
Ofertę na formularzu ofertowym można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail dkw_katowice@sw.gov.pl   ,  przesłać faksem pod nr 32 2515466 lub dostarczyć do sekretariatu Aresztu Śledczego w Katowicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na okna ”
w terminie do dnia 13.03.2015 r.
Wykonawca związany jest ofertą 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

V. Informacje o formalnościach
1. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania,
2. zamawiający zleci wykonanie przedmiotu zapytania wybranemu Wykonawcy nie później niż w terminie związania ofertą,
3. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji przedmiotu zapytania ,   Zamawiający   wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez  przeprowadzania ich  ponownej oceny,
4. do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga,
5. niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych.

     
      …………………………………………………..
(Podpis kierownika zamawiającego)

 

 

 

 

 

 

 

 


…………………………………………….                                                               …………………………………………..
                      (Pieczątka Wykonawcy                                                                                                               (Miejscowość i data)

Formularz ofertowy Wykonawcy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia…9.03.2015 r.  na wykonanie 2 sztuk okien wykonawca:

…………………………………………............…………………………………………………………………
                                                                 (Nazwa i adres Wykonawcy)

NIP: ....................................................
REGON:.............................................
tel.: .....................................................
fax: .....................................................
adres e–mail .......................................

oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę :
1) cena netto………………….(słownie……………........................................................……..............……)
2) cena brutto………..……….(słownie……........................................................…………………..............)


......................................................
                  miejscowość i data

                                                        .......................................................................................
                             (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katowice, dnia 9.03.2015rok
Zapytanie ofertowe
na dokonanie zamówienia podprogowego na dostawy

I. Zamawiający
ARESZT ŚLEDCZY W KATOWICACH, ul. Mikołowska 10a, 40-067 Katowice
NIP 634-15-89-020,    REGON 271518066
tel. 32/ 2084402,  fax 32/ 2515466,
e-mail dkw_katowice@sw.gov.pl , as_katowice@sw.gov.pl ,
zaprasza do złożenia ofert cenowych na  dostawę i  montaż 1 szt. drzwi drewnianych 
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Dostawa i montaż  :
- 1 sztuka -  drzwi DREWNIANE łukowe , kolor ciemny brąz ,  wzór identyczny wg  załączonego zdjęcia - wymiar: szerokość  około 1320 mm , wysokość około 2410 mm
  Materiał drewno  . Szyba podwójna, zespolona, niskoemisyjna .  Cena obejmuje demontaż oraz kompleksowy montaż drzwi ..
Wykonane drzwi muszą być identyczne z demontowanymi .

Do zapytania dołączone są zdjęcia wymienianych drzwi  Obowiązuje dokonanie pomiaru przedmiotu zamówienia . Podane wymiary są wykonane szacunkowo od wewnętrznej strony wnęki drzwiowej . Zaproponowana cena nie może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych obmiarów .
Termin wykonania zamówienia do 24.04.2015 r.
Warunki płatności – przelew 30 dni
Areszt zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podania przyczyn .

III. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są : 
1. Andrzej Górski tel. 32 20 84 435 , e-mail : dkw_katowice@sw.gov.pl
2. Łukasz Osuch tel. 32 20 84 431 , e-mail : dkw_katowice@sw.gov.pl
IV. Forma złożenia oferty*
Ofertę na formularzu ofertowym można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail dkw_katowice@sw.gov.pl   ,  przesłać faksem pod nr 32 2515466 lub dostarczyć do sekretariatu Aresztu Śledczego w Katowicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na okna ”
w terminie do dnia 20.03.2015 r.

Wykonawca związany jest ofertą 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

V. Informacje o formalnościach
1. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania,
2. zamawiający zleci wykonanie przedmiotu zapytania wybranemu Wykonawcy nie później niż w terminie związania ofertą,
3. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji przedmiotu zapytania ,   Zamawiający   wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez  przeprowadzania ich  ponownej oceny,
4. do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga,
5. niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych.

     
      …………………………………………………..
(Podpis kierownika zamawiającego)

 

 

 

 

 

 

 

 


…………………………………………….                                                               …………………………………………..
                      (Pieczątka Wykonawcy                                                                                                               (Miejscowość i data)

Formularz ofertowy Wykonawcy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia…9.03.2015 r.  na wykonanie 1 sztuk1 drzwi DREWNIANYCH wykonawca:

…………………………………………............…………………………………………………………………

…......................................................................................................................................................................
                                                                 (Nazwa i adres Wykonawcy)

NIP: ....................................................
REGON:.............................................
tel.: .....................................................
fax: .....................................................
adres e–mail .......................................

oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę :
1) cena netto……...…………….(słownie……………........................................................……..............……)
2) cena brutto……….....……….(słownie……........................................................…………………..............)


......................................................
                  miejscowość i data

                                                        .......................................................................................
                             (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty)


 

Identyfikator Jednostki

36

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Michał Mudy o 2011-06-13 14:10

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Michał Mudy o 2011-04-28 07:59

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Michał Mudy o 2011-06-13 14:10

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Michał Mudy o 2011-03-31 13:16

AdresModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

KierownictwoCreated

Utworzony przez Michał Mudy o 2011-03-31 13:16

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Andrzej Górski o 2015-03-10 10:55

Data wytworzenia

2011-04-28 08:00

Nabór

 

Projektowane akty prawne

 

AdresWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Akty prawneWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Fundusze unijneWytwarzajacy

Piotr Pudełko, administrator: Michał Uchnast

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

NabórWytwarzajacy

Aneta Sielska, administrator: Michał Uchnast

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Artur Piszczek, administrator: Michał Uchnast

StatusWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Piotr Pudełko, administrator: Michał Uchnast

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Wzory drukówWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Michał Mudy

KierownictwoWytwarzajacy

administrator: Michał Uchnast

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-01 23:45, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.