Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Częstochowa

Jednostka

Areszt Śledczy Częstochowa

Adres

Areszt Śledczy
ul. Mirowska 22
42-200 Częstochowa
 
tel. 34 370 60 00,  fax. 34 360 60 73
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Status

Areszt Śledczy w Częstochowie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U.10.79.523 z późn. zmian.)

Kierownictwo

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie
mjr mgr Mariusz Mazurek
 
 
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie
mjr mgr Urszula Wojciechowska - Budzikur
 
 
 
 

Struktura Organizacyjna

W skład Aresztu Śledczego w Częstochowie wchodzą następujące komórki:
 • dział penitencjarny
 • dział ochrony
 • dział kwatermistrzowski
 • dział finansowy
 • dział ewidencji
 • ambulatorim
 • Oddział Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym
 • oraz:
  • stanowisko d/s kadr, szkolenia i socjalnych
  • stanowisko d/s organizacyjno - prawnych
  • stanowisko d/s zatrudnienia osadzonych i BHP
  • stanowisko d/s łączności i informatyki

Podmioty Współpracujące

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną.
 
Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 
Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

Areszt Śledczy w Częstochowie realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Od listopada 2008r. Areszt Śledczy w Częstochowie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.3.4. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.  Jego nadrzędnym celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób opuszczających jednostkę penitencjarną. Wsparcie oferowane jest przede wszystkim skazanym zainteresowanym nabyciem, podniesieniem lub zmianą posiadanych już kwalifikacji zawodowych, posiadającym nieodległy termin końca odbywania kary pozbawienia wolności.

 

                Projekt 1.27 zakłada udział osadzonych w kursach przyuczających do zawodu oraz zajęciach aktywizacyjnych. Uczestnicy szkoleń zdobywają niezbędną podbudowę teoretyczną oraz umiejętności, które zostają ugruntowane w trakcie realizacji modułów zajęć praktycznych. Uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa i pracodoawcę gwarantuje z kolei zdobycie wiedzy z zakresu aktywnego i umiejętnego poruszania się po rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

                Łącznie, od początku realizacji projektu do końca 2012r., w  Areszcie Śledczym w Częstochowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym przeprowadzono 24 różnorodnych kursów przyuczających do zawodu, z czego:

- w 2008r.: „Malarz”, „Płytkarz”, „Murarz”, „Brukarz”;

- w 2009r.: „Podstawy obsługi komputera”, „Brukarz”, „Malarz”, „Technolog robót wykończeniowych”

- w 2010r.: „Obsługa komputera z pakietem magazynowym”, „Brukarz”, Stolarz meblowy”, „Technolog robót wykończeniowych”, „Blacharz-dekarz” (2 edycje);

- w 2011r.: „Obsługa komputera z pakietem magazynowym i kasą fiskalną”, „Brukarz”, „Blacharz-dekarz”, „Technolog robót wykończeniowych” (2 edycje).

-w 2012r.: "Malarz", "Technolog robót wykończeniowych","Brukarz", "Technolog robót wykończeniowych" oraz kurs " Obsługa komputera z pakietem magazynowym i kasą fiskalną" 

 

                Udział w projekcie zakończyły 302 osoby (wg danych na koniec 2012r.)

 

                Wypełniane anonimowo ankiety ewaluacyjne na zakończenie zajęć najczęściej potwierdzają, iż zaproponowane szkolenia spełniają oczekiwania Beneficjentów, motywując ich w dużym stopniu  do rozwijania własnych możliwości zawodowych. Uczestnicy otrzymują pamiątkowe certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

                Projekt, realizowany do końca stycznia 2014r., jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akty prawne

  Zarządzenie nr  67/2016

Dyrektora Aresztu Śledczego

w Częstochowie

z dnia  30 grudnia 2016 roku

w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Częstochowie

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.713 z późn. zm.) art. 73 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. z 2003r. Nr 152, poz. 1494) i § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. z 2003r.Nr 152, poz. 1493) , po wyrażeniu opinii przez komisję penitencjarną na posiedzeniu w dniu  30 grudnia 2016 r. ustala się, co następuje:

 

 

Rozdział I

Przepisy porządkowe

 

§ 1. Przez użyte w niniejszym zarządzeniu określenia:

1)      osadzony - należy rozumieć osobę tymczasowo aresztowaną, skazaną i ukaraną;

2)      dyrektor – należy rozumieć dyrektora aresztu lub zastępcę dyrektora aresztu

§ 2. 1. Obowiązkiem każdego osadzonego jest przestrzeganie przepisów regulujących pozbawienie wolności, w szczególności przepisów kodeksu karnego wykonawczego, regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania oraz niniejszego porządku wewnętrznego.

2. Obowiązkiem każdego osadzonego jest przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zasad zawartych w instrukcjach użytkowania urządzeń, maszyn, narzędzi i instalacji, utrzymywanie ładu i porządku w miejscu zakwaterowania i na stanowisku pracy pod kątem bezpieczeństwa pożarowego oraz informowanie przełożonych o zauważonych w jednostce zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego.

3. Osadzeni zobowiązani są do oszczędnego korzystania z wody i energii elektrycznej oraz zgłaszania wszelkich usterek powstałych w wyposażeniu cel mieszkalnych. Osadzeni zobowiązani są ponadto, przy każdorazowym opuszczeniu celi mieszkalnej, do wyłączenia odbiorników prądu.

4. Osadzeni zobowiązani są do zajmowania łóżek wyznaczonych przez administrację aresztu.

5. Niedopuszczalne jest podejmowanie prób kontaktowania się z osobami spoza aresztu w sposób inny niż dopuszczony przepisami.

§ 3. 1. Kodeks karny wykonawczy, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania dostępne są w bibliotece aresztu, u wychowawców oraz w celach przejściowych.

2. Porządek wewnętrzny znajduje się w każdej celi mieszkalnej, w bibliotece aresztu, u wychowawcy oraz na tablicy informacyjnej każdego oddziału mieszkalnego.

3. Pozostałe akty wykonawcze wydane na podstawie kodeksu karnego wykonawczego udostępniane są na prośbę osadzonego.

 

 

Rozdział II

Godziny i sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego

 

§ 4. 1. Apel poranny rozpoczyna się o godzinie 6.20, a apel wieczorny o godzinie 20.10.

2. Apel ogłaszany jest sygnałem dźwiękowym.

§ 5. 1. Apel przeprowadza dowódca zmiany lub jego zastępca.

2. W czasie przeprowadzania apelu osadzeni pozostają w pozycji stojącej, w szyku zwartym, w sposób umożliwiający ich przeliczenie, w kompletnej odzieży, a wyznaczony osadzony informuje funkcjonariusza przeprowadzającego apel o ilości osób przebywających w celi.

3. Obłożnie chorzy oraz przebywający w izbie chorych mogą, na wniosek lekarza, przebywać w łóżkach. W trakcie apelu winni oni być zwróceni twarzą do prowadzącego apel.

 

Rozdział III

Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę,

zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz zajęcia własne

 

§ 6.1. Czasem przeznaczonym na sen jest okres ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00.

2. Niedozwolone jest zakłócanie ciszy nocnej.

3. Codziennie w godzinach 24.00 – 6.00 wyłączane jest zasilanie gniazd sieci elektrycznej w celach.

4. W porze dziennej dopuszcza się możliwość wypoczynku na zaścielonym łóżku w ubraniu dziennym.

§ 7. 1. Praca osadzonych odbywa się w godzinach 3.00 – 20.00.

2. Szczegółowe zasady i warunki zatrudniania, rodzaje stanowisk pracy oraz godziny jej wykonywania określa odrębne zarządzenie.

§ 8. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe odbywają się w godzinach 9.00 – 19.00, zgodnie z odrębnie ustalanym planem udziału w zajęciach.

§ 9. Samokształcenie i zajęcia własne mogą odbywać się codziennie według potrzeb osadzonych, z wyłączeniem ciszy nocnej oraz czasu przeznaczonego na czynności i zajęcia określone niniejszym zarządzeniem.

§ 10.1. Osadzeni mają prawo do korzystania z księgozbioru bibliotecznego.

2. Wypożyczanie książek z biblioteki odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 3, podczas zajęć kulturalno-oświatowych realizowanych w świetlicy z wykorzystaniem okienka podawczego, łączącego świetlicę i bibliotekę.

3. W przypadku czasowego lub stałego wyłączenia świetlicy aresztu książki wypożyczane są:

1)      bezpośrednio w pomieszczeniu biblioteki, zgodnie z poniższym harmonogramem:

a)      osadzeni z oddziału I – we wtorek w godzinach 10.30-15.00;

b)      osadzeni z oddziału II – w środę w godzinach 10.30-15.00;

c)      osadzeni z oddziału III – w czwartek w godzinach 10.30-15.00.

2)      poprzez ich dostarczenie bezpośrednio do celi mieszkalnej, w terminach określonych w pkt 1, po uprzednim wskazaniu przez osadzonych konkretnych pozycji z katalogu bibliotecznego.

4.  Chęć skorzystania z biblioteki, w przypadku o którym mowa w ust. 3, osadzeni zgłaszają wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych, wychowawcy lub oddziałowemu.

5. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin. Zapoznanie się z regulaminem warunkuje możliwość korzystania z księgozbioru.

§ 11. 1. Każda cela mieszkalna ma dostęp do sieci radiowęzłowej, z wykorzystaniem której, w godzinach 6.00-24.00, emitowany jest program wybranych rozgłośni radiowych, komunikaty oraz audycje własne.

2. Komunikaty dla osadzonych nadawane są w godzinach 15.30 – 16.00.

3. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za jakość sygnału radiowego dostarczanego przez zewnętrznych nadawców.

§ 12. 1. Każda cela mieszkalna, z wyłączeniem celi zabezpieczającej oraz celi do wykonywania kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnej, posiada możliwość podłączenia do gniazda wewnętrznej sieci telewizyjnej, z wykorzystaniem której, w godzinach 6.00-24.00, emitowany jest program wybranych stacji telewizyjnych oraz programy własne.

2. Odbiór sygnału telewizyjnego możliwy jest za pośrednictwem prywatnego odbiornika telewizyjnego przyjmowanego do aresztu na prośbę osadzonego, za zgodą dyrektora aresztu.

3. Dopuszcza się możliwość korzystania w celi mieszkalnej wyłącznie z jednego odbiornika telewizyjnego i radiowego zasilanego z sieci.

4. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za jakość sygnału telewizyjnego dostarczanego przez zewnętrznych nadawców.

 

Rozdział IV

Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację

 

§ 13.1. Posiłki osadzeni spożywają w celach mieszkalnych.

2. Wydawanie posiłków rozpoczyna się:

1)      śniadanie              – od godz. 6.40

2)      obiad                    − od godz. 12.00

3)      kolacja                  − od godz. 16.00

3. Jadłospis podaje się codziennie do wiadomości osadzonych w godzinach 15.00 – 15.30 za pośrednictwem sieci radiowęzłowej.

4. Ewentualne uwagi i skargi dotyczące ilości bądź jakości posiłków powinny być zgłaszane niezwłocznie oddziałowemu w trakcie ich wydawania. Wyjaśnianie odbywa się przy udziale służby kwatermistrzowskiej aresztu.

 

Rozdział V

Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie aresztu

 

§ 14.1. Osadzeni poruszają się po terenie aresztu wyłącznie pod nadzorem funkcjonariusza w godzinach od 4.30 do 20.00. Ruch osadzonych odbywa się pojedynczo lub w  zorganizowanych grupach, w szyku zwartym, w kompletnym ubraniu, z uwzględnieniem obowiązujących grup izolacyjnych. Skazani, z zastrzeżeniem § 14 ust.2 oraz §15, poruszają się wyłącznie w odzieży skarbowej, w szczególności w spodniach i bluzie więziennej.

2. W okresie od 1 maja do 30 września, osadzeni mogą opuszczać celę mieszkalną w spodenkach i koszulce gimnastycznej w celu skorzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych, wyjścia  na spacer, do łaźni, na zajęcia świetlicowe i sportowe oraz na widzenia z osobami bliskimi.

3. Opuszczenie celi w godzinach innych, niż określone w ust. 1, jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osobistego lub zdrowia.

4. Podczas przemarszu zabrania się rozmów z osadzonymi przebywającymi w innych celach mieszkalnych.

5. Skazany zatrudniony na terenie aresztu porusza się samodzielnie po wyznaczonym odcinku tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecanych obowiązków.

§ 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor aresztu może zezwolić na korzystanie z odzieży własnej.

 

 

 

Rozdział VI

Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli

 

§ 16.1. Osadzeni mogą codziennie korzystać z 60 minutowego spaceru na wolnym powietrzu w godzinach 8.00-18.00 na jednym z czterech pól spacerowych, zgodnie z odrębnie ustalonym planem.

2. W przypadku osadzonego chorego lekarz może określić inny czas trwania i sposób odbywania spaceru.

3. Czas przeznaczony na spacer można wykorzystać na zajęcia gimnastyczne według indywidualnych upodobań, nie naruszając swobody odbywania spaceru innych osób.

4. Zabrania się, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 18 ust. 2, wynoszenia na spacer jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów spożywczych.

5. Na prośbę osadzonych, zezwala się w czasie przeznaczonym na spacer, na zabranie koców w celu ich oczyszczenia.

6. Niedozwolone jest zakłócanie spokoju i porządku spaceru, w szczególności zabrania się:

1)     prowadzenia rozmów z osadzonymi przebywającymi na innym polu spacerowym lub w celach mieszkalnych,

2)      przekazywania innym osadzonym jakichkolwiek przedmiotów,

3)      zatrzymywania się w częściach narożnych placów spacerowych,

4)      zaśmiecania pól spacerowych

7. Osadzeni odbywają spacer w kompletnej odzieży stosownej do pory roku oraz aktualnych warunków atmosferycznych, z uwzględnieniem §14 ust.2.

8. Naruszenie ustalonego sposobu odbywania spaceru lub niewłaściwe zachowanie powoduje przerwanie spaceru przed ustalonym czasem.

§ 17.1. Osadzeni korzystają z ciepłej kąpieli w łaźni aresztu dwa razy w tygodniu w godzinach od 8.00 do 14.00.

1)     w poniedziałki – osadzeni z oddziału I i oddziału II

2)     we wtorki – osadzeni z oddziału III;

3)     w czwartki – osadzeni z oddziału I i oddziału II

4)     w piątki – osadzeni z oddziału III

2. Kąpiel osadzonych trwa 12 minut.

3. Wymiana bielizny (ręczników i ścierek do wycierania naczyń) dokonywana jest raz w tygodniu w dniu kąpieli: w poniedziałki - osadzeni z oddziału I i oddziału II, we wtorki -osadzeni z oddziału III, w godzinach 7.30-15.00.

4. Wymiana bielizny pościelowej dokonywana jest raz na dwa tygodnie w dniu kąpieli: w poniedziałki - osadzeni z oddziału I i oddziału II, we wtorki - osadzeni z oddziału III, w godzinach 7.30-15.00.

5. Wymiana odzieży skarbowej dokonywana jest w magazynie w miarę potrzeb, po uprzednim zgłoszeniu przez osadzonego.

 

 

Rozdział VII

Godziny i miejsca, w których dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych

 

§ 18.1. Na terenie aresztu, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

2. Zezwala się osadzonym na palenie tytoniu:

1)      w celach mieszkalnych przeznaczonych dla palących,

2)      w trakcie spacerów (z wyłączeniem czasu doprowadzenia na plac spacerowy).

§ 19.1. Osoby, które chcą zmienić swą wcześniejszą deklarację dotyczącą używania wyrobów tytoniowych, zobowiązane są zgłosić ten fakt wychowawcy, sporządzając jednocześnie pisemne oświadczenie w tym zakresie.

2. Osoby osadzone w celach dla niepalących zobowiązane są do zgłaszania wychowawcy faktu używania wyrobów tytoniowych przez współosadzonych.

 

 

 

Rozdział VIII

Ilość i rodzaj rzeczy znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie pobytu w areszcie oraz sposób ich przechowywania i zasady ich użytkowania

 

§ 20.1. Osadzeni otrzymują odzież, bieliznę, obuwie, pościel, środki higieny, środki do utrzymania czystości w celi mieszkalnej oraz sprzęt stołowy na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

2. Tymczasowo aresztowani (o ile organ dysponujący nie zarządzi inaczej) mają prawo do posiadania i korzystania, zarówno w celi mieszkalnej, jak i poza nią, z jednego kompletu odzieży własnej.

3. Skazani mają prawo do posiadania i korzystania w celi mieszkalnej z jednego kompletu odzieży własnej, pozostałą odzież zdają do magazynu depozytowego. 

4. Przez komplet odzieży własnej rozumie się: jedną parę spodni, trzy komplety bielizny, dres, dwie koszulki, pięć par skarpet, jedną parę pantofli domowych i obuwia, a w okresie od 1 września do 30 kwietnia także sweter, kalesony, jedną parę obuwia zimowego, kurtkę oraz czapkę, a w okresie od 1 maja do 30 września także jedną parę krótkich spodni (spodenek gimnastycznych).

5. Osadzeni mogą posiadać łącznie (w celi mieszkalnej oraz w magazynie depozytowym) do 30 kg rzeczy własnych, w tym 6 kg żywności (wyłącznie w celi mieszkalnej). Rzeczy te nie mogą przekraczać pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3.  Powyższe wymogi  nie dotyczą posiadanych dokumentów związanych z postępowaniem, którego osadzony jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

1)      ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać:

a)      kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego

b)      kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości

c)      9 l napojów

2)      dokonując zakupów lub składając zamówienie na otrzymanie paczki osadzony jest zobowiązany uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy zgodnie z powyższym

3)      w przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy będących w posiadaniu osadzonego w celi mieszkalnej, naruszają obowiązujący porządek, nadmiar rzeczy należy przekazać do magazynu rzeczy własnych osadzonych, a jeśli łączna ich ilość przekracza 30 kg powinny być wydane na zewnątrz osobie wskazanej poprzez osadzonego lub przesłane na jego koszt do wskazanej osoby, instytucji lub organizacji. Posiadanie wskazanych rzeczy w ilości przekraczającej wskazane wartości skutkuje odmową przyjęcia rzeczy nowych.

6. W czasie realizacji czynności transportowych osadzony może wziąć ze sobą wyłącznie rzeczy w ilości określonej w ust. 4. Osadzony jest zobowiązany w pierwszej kolejności umieścić w torbie żywność. W przypadku stwierdzenia nadmiaru rzeczy stosuje się odpowiednio ust. 4 pkt 3.

7. Doprowadzenia do magazynu depozytowego, w sprawach własnych, odbywają się w dni robocze w godz. 8:30 – 13:30.

§ 21. Osadzony może posiadać wyłącznie odzież zaewidencjonowaną w karcie rzeczy własnych. Wymiana odzieży może nastąpić po uzyskaniu zgody dyrektora za pośrednictwem osób bliskich.

§ 22.1. Wydanie osadzonemu nowej odzieży wymaga zdania odzieży zniszczonej.

2. Znaleziona w trakcie kontroli odzież, nie wpisana w kartę rzeczy własnych,             w przypadku braku możliwości ustalenia faktycznego właściciela podlega zniszczeniu.

3. Pranie i czyszczenie odzieży posiadanej w depozycie odbywa się za zgodą dyrektora aresztu.

§ 23. 1. Osadzonym zezwala się, poza przedmiotami określonymi w innych przepisach, na posiadanie:

1) jednorazowych maszynek do golenia

2) oryginalnych grzałek elektrycznych o mocy do 500 Watt lub czajników do mocy 1300 Watt (w celi mieszkalnej może znajdować się jedna grzałka oraz jeden czajnik elektryczny, właściciel czajnika lub grzałki jest zobowiązany do umożliwienia korzystania z niego innym osadzonym w celi mieszkalnej)

2. Posiadanie rzeczy i przedmiotów innych, niż określone w ust. 1, wymaga zgody dyrektora aresztu.

§ 24. 1. Ustala się następujące zasady posiadania w celi urządzeń radiowo-telewizyjnych, w tym gier telewizyjnych:

1)      przyjmowane urządzenia nie mogą posiadać możliwości rejestrowania, odtwarzania informacji oraz komunikowania się bezprzewodowego,

2)      przyjmowane urządzenia muszą posiadać własny system nagłośnienia, będący integralną jego częścią – brak jest możliwości przyjęcia odrębnych głośników,

3)      przyjmowane urządzenia muszą posiadać sformułowaną w języku polskim instrukcję obsługi,

4)      prośba o przyjęcie urządzenia musi zawierać dane osoby upoważnionej do jego odebrania,

5)      przyjmowane urządzenia podlegają sprawdzeniu, w tym pod kątem posiadania dodatkowych funkcji, z których korzystanie jest niedozwolone w myśl ustalonych zasad; sprawdzenie urządzenia może pociągać za sobą uszkodzenie plomb gwarancyjnych i utratę uprawnień z tego tytułu,

6)      przyjmowane urządzenia podlegają zaewidencjonowaniu oraz zaplombowaniu; ustala się najbliższy piątek jako pierwszy możliwy dzień odbioru powyższego sprzętu; uszkodzenie lub usunięcie plomby jest niedozwolone i może skutkować cofnięciem zgody na ich posiadanie,

7)      przekątna ekranu odbiornika telewizyjnego nie może przekraczać 14 cali w przypadku odbiornika tradycyjnego oraz 19 cali w przypadku odbiornika LCD; odbiornik nie może posiadać modułu Wi-Fi; do odbiornika winien być dołączony kabel antenowy z fabrycznie zamontowanymi wtyczkami,

8)      osadzony nie może posiadać w celi pilota do posiadanego urządzenia, za wyjątkiem czasu niezbędnego dla jego skonfigurowania,

9)      użytkownik urządzenia nie może zakłócać porządku i spokoju innym osadzonym,

10)  areszt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia niebędące wynikiem działań funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych jednostki,

11)  areszt nie zapewnia naprawy uszkodzonego urządzenia, niedopuszczalne jest korzystanie z uszkodzonego urządzenia lub przewodu elektrycznego lub antenowego, a także dokonywanie przeróbek i ingerowanie w konstrukcję i strukturę urządzeń,

12)  urządzenia oraz przewody elektryczne lub antenowe po stwierdzeniu ich uszkodzenia są deponowane w magazynie depozytowym i powinny być wydane na zewnątrz osobie wskazanej przez osadzonego, ich wydanie na zewnątrz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie nowego urządzenia lub przewodów,

13)  w przypadku transportowania osadzonego dowódca konwoju ma prawo odmówić pobrania urządzenia; pozostawione urządzenie zostaje wydane upoważnionej osobie, o której mowa w pkt 4.

2. Naruszenie zasad, określonych w ust. 1, powoduje utratę uprawnień do korzystania z urządzeń.

3. Osadzony we własnym zakresie realizuje wymóg opłaty abonamentowej z tytułu korzystania z urządzeń radiowo-telewizyjnych.

§ 25.1. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek nieprawidłowego korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych, w tym korzystania z niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń.

2. Urządzenia muszą posiadać widoczne znaki bezpieczeństwa typu B lub CE, zabrania się posiadania i użytkowania jakichkolwiek urządzeń własnej konstrukcji

§ 26. 1. Zabrania się naklejania rzeczy, w szczególności plakatów i zdjęć, bezpośrednio do ściany lub drzwi wejściowych oraz przechowywania żywności lub innych rzeczy w obrębie otworów okiennych cel mieszkalnych, a także gromadzenia w celi nadmiernej ilości prasy i książek oraz butelek typu PET.

2. Zabrania się mocowania sprzętu elektrycznego do metalowych elementów wyposażenia celi mieszkalnej. Niestosowanie się do tego zakazu może skutkować cofnięciem zgody na jego posiadanie.

3. Zabrania się wykonywania ćwiczeń fizycznych w celi mieszkalnej, których skutkiem może być uszkodzenie elementów wyposażenia celi lub sprzętu kwaterunkowego,    w szczególności mocowania taboretów do łóżek.

 

Rozdział IX

Dni, godziny i miejsce przyjmowania osadzonych przez dyrektora aresztu i innych przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb

 

§ 27. 1. Dyrektor aresztu, kierownicy działów oraz pracownicy samodzielni przyjmują osadzonych w dni robocze w godzinach 8.30 – 15.30 w pokojach wychowawców.

2. Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej przyjmuje osadzonych w pomieszczeniu ambulatorium w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00.

3. Psycholog przyjmuje osadzonych w dni robocze w godzinach 8.30-15.30 w pokoju wychowawcy lub psychologa.

4. Zamiar przyjęcia na rozmowę z osobami, o których mowa w ust. 1-3, należy zgłosić oddziałowemu w formie pisemnej, podając imię i nazwisko, numer celi oraz stanowisko osoby, z którą pragnie się rozmawiać. Chęć rozmowy z psychologiem można również zgłosić bezpośrednio wychowawcy lub oddziałowemu.

5. Pisemne skargi, wnioski i prośby kierowane do kierownictwa aresztu śledczego należy przekazywać przełożonym.

6. Wnioski i prośby kierowane do wychowawcy należy zgłaszać w trakcie wizytacji cel. Potrzebę indywidualnej rozmowy z wychowawcą należy zgłaszać oddziałowemu lub bezpośrednio wychowawcy w trakcie wizytacji celi. Wychowawcy przyjmują osadzonych w dni robocze w godzinach 8.30-15.30.

7. W przypadkach szczególnie ważnych istnieje możliwość rozmowy z dyżurnym wychowawcą lub psychologiem - w dni robocze w godzinach 15.30-20.00, w niedziele, święta oraz pozostałe dni wolne od pracy w godzinach 8.00-15.30. Potrzebę rozmowy należy zgłosić oddziałowemu.

§ 28.1. Lekarze przyjmują osadzonych w gabinecie lekarskim według poniższego harmonogramu:

1) osadzeni z oddziału I – w poniedziałek lub we wtorek, w godzinach od 9.00 do 15.00;

2) osadzeni z oddziału II – w środę lub czwartek, w godzinach od 9.00 do 15.00;

3) osadzeni z oddziału III – w czwartek lub piątek, w godzinach od 9.00 do 15.00;.

2. Lekarz stomatolog przyjmuje osadzonych w gabinecie stomatologicznym według poniższego harmonogramu:

1) osadzeni z oddziału I – w poniedziałek, w godzinach od 9.00 do 15.00;

2) osadzeni z oddziału II – we wtorek w godzinach od 9.00 do 15.00;

3) osadzeni z oddziału III – w środę w godzinach od 9.00 do 15.00.

3. Potrzebę wizyty u lekarza lub stomatologa należy zgłosić w sposób określony w § 27 ust. 4.

4. W razie wystąpienia nagłej dolegliwości lub choroby wymagającej szybkiej interwencji osadzeni przyjmowani są bezzwłocznie.

 

Rozdział X

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

 

§ 29.1. Widzenia dla skazanych, ukaranych i tymczasowo aresztowanych odbywają się zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W ciągu dnia realizowane są cztery tury widzeń, uwzględniające możliwości organizacyjne aresztu oraz konieczność wzajemnego izolowania osób powiązanych.

§ 30. 1. Widzenia dla osadzonych tymczasowo aresztowanych odbywają się w ilości oraz w sposób określony przez organ dysponujący, wyłącznie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie.

2. Widzenia dla skazanych odbywają się w ilości odpowiadającej typowi zakładu karnego, do którego zostali zakwalifikowani, z uwzględnieniem statusu młodocianego oraz możliwości otrzymania dodatkowego widzenia w przypadku widzenia z dzieckiem do lat 15, nad którym skazany sprawuje opiekę.

3. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w dni widzeń w godzinach 8.00-13.30. Po skompletowaniu tur widzeniowych, o których mowa w § 29 ust. 2, kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

4. Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia. W sali widzeń osoby odwiedzające zajmują miejsce wyznaczone przez funkcjonariusza. Osadzonym zabrania się wynoszenia do sali widzeń zegarka na rękę.

5. Chęć wykorzystania nagrody lub ulgi w postaci dłuższego widzenia skazany musi zgłosić przed jego rozpoczęciem.

6. Osadzonym korzystającym z widzeń w bezpośrednim kontakcie z osobą odwiedzającą zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie aresztu. Zakupów dokonywać mogą wyłącznie osoby odwiedzające, tylko w dni robocze. Produkty, które nie zostały spożyte przekazywane są osobom odwiedzającym.

7. Rozmowa oraz zachowanie w trakcie widzenia nie może zakłócać swobody rozmów innych osób oraz porządku widzenia.

8. Niedopuszczalne jest przekazywanie w trakcie widzenia, bez uprzedniej zgody dyrektora,  jakichkolwiek rzeczy pomiędzy osadzonymi a osobami odwiedzającymi.

9. Naruszenie ustalonego porządku odbywania widzenia skutkuje jego przerwaniem.

 

 

Rozdział XI

Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw,

spotkań religijnych oraz nauczania religii

 

§ 31. 1. W każdą sobotę i poniedziałek w godzinach 10.00 – 11.00, a także w inne dni, uzgodnione z dyrektorem aresztu, w kaplicy aresztu organizowane są Msze Święte w obrządku rzymsko – katolickim.

2. Niezależnie od nabożeństw, określonych w ust. 1, w każdą niedzielę o godzinie 9.00, za pośrednictwem sieci radiowęzłowej, transmituje się Mszę Świętą w obrządku rzymsko-katolickim nadawaną przez Polskie Radio.

3. W każdy czwartek w godzinach 16.00-19.00 odbywają się spotkania katechetyczne z przedstawicielami świeckich organizacji katolickich.

§ 32. Zaproszenia na nabożeństwa i spotkania z duchownymi i przedstawicielami uznanych w Polsce kościołów innych wyznań ogłaszane są, z podaniem terminów takich nabożeństw i spotkań, za pośrednictwem sieci radiowęzłowej oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicach.

§ 33. Zamiar wzięcia udziału w nabożeństwie lub innej formie aktywności religijnej osadzeni winni zgłaszać w formie pisemnej oddziałowym, z odpowiednim wyprzedzeniem, a także bezpośrednio wychowawcy.

§ 34. Osadzony deklarujący chęć kontaktu z duchownym lub przedstawicielem innych, uznanych w Polsce, wyznań zgłasza taki fakt wychowawcy. Areszt zapewnia, w miarę możliwości, realizację posług religijnych w tym zakresie.

 

Rozdział XII

Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów

artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych

oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym

 

§ 35. 1. Zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym osadzeni mogą dokonywać trzy razy w miesiącu: odpowiednio do 10, 20 i 30 dnia miesiąca, w ustalonym punkcie sprzedaży na terenie aresztu – tzw. kantynie, w godzinach 8.30 – 15.00.

2. Zakupy dokonywane są za środki pieniężne pozostające do dyspozycji osadzonych w depozycie, na podstawie paragonu wystawionego przez dział finansowy.

3. Zakupy artykułów wymagających rejestracji w karcie rzeczy własnych są możliwe po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora aresztu.

4. Ilość zakupionych rzeczy, w tym żywności, musi uwzględniać ograniczenia, o których mowa w § 20 ust. 4.

§ 36. Osadzeni, którzy chcą skorzystać z możliwości dokonania zakupów w pierwszych trzech dniach roboczych po przyjęciu do aresztu, winni taką potrzebę zgłosić wychowawcy. Uprawnienie to nie obejmuje osadzonych przetransportowanych z innych jednostek penitencjarnych.

 

Rozdział XIII

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek

 

§ 37. 1. Korespondencję prywatną osadzonych przyjmuje się w każdym dniu roboczym, a korespondencję urzędową codziennie, pomiędzy apelem porannym a wieczornym.

2. Korespondencja podlega cenzurze i nadzorowi administracji aresztu.  Korespondencję przekazuje się w niezaklejonej kopercie, z wyłączeniem korespondencji, która zgodnie z ustawą nie podlega cenzurze, nadzorowi lub zatrzymaniu.

3. Potwierdzenie przyjętej korespondencji urzędowej wydają oddziałowi na poszczególnych oddziałach mieszkalnych.

4. Korespondencja dla osadzonych jest dostarczana w każdym dniu roboczym. Korespondencję urzędową dostarcza upoważniony pracownik działu ewidencji w godzinach 8.00-15.30, a korespondencję prywatną wychowawcy, każdy w swojej grupie wychowawczej, w godzinach 8.00 – 15.30.

5. Papier, koperty i znaczki na korespondencję przekraczającą limit określony w obowiązujących przepisach osadzony może otrzymać po pisemnym lub ustnym zgłoszeniu takiej prośby dyrektorowi aresztu i uzyskaniu zgody.

6. Korespondencję kierowaną do: Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komitetu Praw Człowieka, Komitetu przeciwko Torturom, Komitetu do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej oraz Komitetu do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet osadzony wkłada do specjalnie do tego przeznaczonych skrzynek znajdujących się  na każdym oddziale mieszkalnym.

7. W korespondencji nie mogą znajdować się gazety, książki lub inne rzeczy bez uprzedniej zgody dyrektora.

§ 38. 1. Paczki, za wyjątkiem paczki żywnościowej, mogą być dostarczane za pośrednictwem rodziny i innych osób bliskich, a także poczty i firmy kurierskiej.

2. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami opatrunkowymi i higienicznymi oraz innymi przedmiotami osobistego użytku, a także paczki z lekami i środkami leczniczymi przyjmowane są codziennie w godzinach 9.00-14.30. Paczki dostarczone za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej są przyjmowane w godzinach 9.00-18.00.

3. Paczki z lekami i środkami leczniczymi przekazuje się do ambulatorium, skąd wydawane są w dni robocze zgodnie ze wskazaniami lekarskimi.

4. Paczki z odzieżą, obuwiem i bielizną wydawane są w dni robocze przez funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego w godzinach 9.00 – 13.30.

5. Przyjęcie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami opatrunkowymi i higienicznymi oraz innymi przedmiotami osobistego użytku oraz paczki z lekami wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody dyrektora aresztu na otrzymanie artykułów przekazanych w paczce.

6. Wysokość przekazanej paczki nie może przekraczać 27 cm.

§ 39. 1. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości wraz z danymi osoby przekazującej paczkę.

2. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania oraz w chwili jej wydawania osadzonemu.

3. Paczka zawierająca artykuły, które zgodnie z innymi przepisami nie mogą być przyjmowane, na otrzymanie której osadzony nie otrzymał uprzednio pisemnej zgody dyrektora aresztu, będzie zwrócona nadawcy na koszt nadawcy lub osadzonego, a w uzasadnionym przypadku na koszt aresztu.

§ 40. 1. Raz w miesiącu może zostać zrealizowana paczka żywnościowa, w skład której mogą wychodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w punkcie sprzedaży aresztu. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Realizacja złożonego zamówienia jest dokonywana bezpośrednio w punkcie sprzedaży na terenie aresztu, zgodnie z § 35 ust.2. Zamówienie może zostać również złożone przez osobę najbliższą. Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się w punkcie sprzedaży, w poczekalni osób odwiedzających, w sali widzeń, w świetlicy, na stronie internetowej oraz u wychowawcy.

3. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając podpisane przez zamawiającego zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

4. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji aresztu środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest na odwrocie druku zamówienia.

5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.

6. Ilość żywności w paczce musi uwzględniać ograniczenia, o których mowa w § 20 ust. 4.

7. Brak jest możliwości realizacji paczki żywnościowej przez osobę nieujętą w wykazie osób bliskich osadzonego.

 

 

Rozdział XIV

Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego

 

§ 41. 1. Czas i miejsce bezpośredniego kontaktowania się osadzonych z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, organizacji, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych współuczestniczących w działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalno – oświatowej, sportowej i religijnej aresztu śledczego oraz osobami godnymi zaufania będą każdorazowo ogłaszane odpowiednim komunikatem za pośrednictwem sieci radiowęzłowej. Terminy spotkań cyklicznych wywiesza się na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

2. Chęć udziału w spotkaniu lub nawiązania kontaktu należy zgłaszać w sposób określony w § 33 i § 34.

 

 

Rozdział XV

Osoby upoważnione do przyznawania nagród i wymierzania kar.

 

§ 42. Osobą upoważnioną do przyznawania nagród oraz wymierzania kar dyscyplinarnych jest dyrektor aresztu.

 

Rozdział XVI

Godziny, czas trwania i miejsce korzystania

z samoinkasujących aparatów telefonicznych

 

§ 43. Skazani mają prawo do codziennego korzystania na własny koszt lub koszt rozmówcy, z samoinkasujących aparatów telefonicznych zainstalowanych w oddziałach mieszkalnych. Areszt nie odpowiada za brak możliwości skorzystania z aparatu w danym dniu, jeżeli liczba osób zgłaszających chęć przeprowadzenia takich rozmów przekracza możliwości organizacyjne ich realizacji.

§ 44. 1. Czas korzystania z aparatu samoinkasującego nie może przekraczać 10 minut, z wyłączeniem rozmów z podmiotami, o których mowa w art. 8 § 3 kodeksu karnego wykonawczego. Z telefonu można korzystać jeden raz w ciągu dnia.

2. Korzystanie z aparatów telefonicznych odbywa się w godzinach 8.00 – 15.00 w dni robocze, z wyłączeniem pory posiłków, za wyjątkiem rozmów prywatnych, które mogą być realizowane w godzinach 8.00 – 20.00, od poniedziałku do niedzieli.

3. Areszt nie odpowiada za jakość połączeń oraz brak możliwości realizacji połączenia wynikający z niesprawności aparatu samoinkasującego. Po stwierdzeniu niesprawności aparatu areszt niezwłocznie zgłasza uszkodzenie właściwemu operatorowi.

§ 45. 1. Skazany może nawiązywać połączenia telefoniczne z rodziną i innymi osobami, w tym ze swoim obrońcą lub pełnomocnikiem, a także z podmiotami administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości oraz innymi instytucjami, w szczególności z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 kodeksu karnego wykonawczego.

2. Zamiar skorzystania z telefonu osadzony zgłasza oddziałowemu.

3. Rozmowy telefoniczne są kontrolowane przez funkcjonariusza, a w przypadkach uzasadnionych przerywane, w szczególności jeśli:

1)   godzą w dobro toczących się postępowań karnych oraz bezpieczeństwo aresztu,

2)   istnieje uzasadnione podejrzenie, że dotyczą załatwiania spraw innych osadzonych,

3)      dzwoniący używa słów wulgarnych lub gwary więziennej,

4)      skazany kontynuuje rozmowę trwającą powyżej 10 minut, pomimo upomnienia ze strony funkcjonariusza.

§ 46.1. Tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego za zgodą organu dysponującego lub organów dysponujących, do dyspozycji których pozostaje, wyłącznie na podstawie zarządzenia o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego wydanego przez organ, do dyspozycji którego pozostaje. Połączenie realizowane jest wyłącznie z osobą wskazaną w zarządzeniu. Połączenie nawiązywane jest przez funkcjonariusza aresztu, który po potwierdzeniu danych rozmówcy umożliwia rozmowę tymczasowo aresztowanemu. Zapisy § 44  oraz § 45 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2.  Częstotliwość korzystania z aparatu telefonicznego określa organ dysponujący w zarządzeniu, a w przypadku braku takiego określenia rozmowy z pełnomocnikiem mogą być realizowane codziennie, a z osobami prywatnymi jeden raz w tygodniu. Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie § 43 zd.2.

 

 

 

Rozdział XVIII

Godziny, czas trwania i miejsce korzystania

z aplikacji SKYPE oraz z Biuletynu Informacji Publicznej

 

            § 47. Skazani mają prawo do nawiązania kontaktu z osobami bliskimi za pośrednictwem aplikacji SKYPE, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez osobę, z którą kontakt taki ma zostać nawiązany.

            §48. Pomieszczenie wyposażone w stanowisko komputerowe umożliwiające swobodne nawiązanie połączenia znajduje się w sali widzeń.

            §49. Z aplikacji SKYPE należy korzystać zgodnie z instrukcją znajdującą się w pomieszczeniu wyznaczonym do kontaktu oraz regulaminem aplikacji SKYPE. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w nawiązaniu połączenia.

            §50. Zamiar skorzystania z połączenia za pośrednictwem SKYPE skazany zgłasza w postaci prośby kierowanej do dyrektora. Po ustaleniu przez wychowawcę terminu i ram czasowych, w których ma się odbyć połączenie, skazany powiadamia osobę, z którą ma zostać nawiązany kontakt o terminie zezwolenia na nawiązanie kontaktu za pomocą łącza internetowego. Próba nawiązania połączenia nie może przekraczać 15 minut. Czas rozmowy po nawiązaniu połączenia wynosi 15 minut. Osoba, z którą ma zostać nawiązane połączenie, powinna w czasie wyznaczonej godziny być dostępna i oczekiwać na kontakt.

            §51. W ciągu dnia można korzystać z połączenia tylko jeden raz. Pierwszeństwo w kontaktach mają skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

§52. Korzystanie z kontaktu za pośrednictwem aplikacji SKYPE odbywa się wg poniższego harmonogramu:

1) środa – osadzeni z I oddziału mieszkalnego

2) czwartek – osadzeni z II oddziału mieszkalnego

                        3) piątek – osadzeni z III oddziału mieszkalnego

w godzinach od 8.00 do 15.00, z wyłączeniem pory posiłków

            §53. Korzystanie z aplikacji odbywa się w obecności funkcjonariusza. W uzasadnionych przypadkach kontakt może zostać przerwany, a w szczególności jeśli:

                        1) w przypadku niezgodnego z regulaminem użytkowania aplikacji

2) połączenie zostało nawiązane z inną osobą, niż wymieniona w prośbie

3) osoby używają słów wulgarnych lub ich zachowanie narusza normy współżycia społecznego

4) połączenie jest kontynuowane powyżej 15 minut, mimo upomnienia ze strony funkcjonariusza

            §54.1. Skazani mają prawo do zapoznawania się z wybranymi serwisami w tym Biuletynem Informacji Publicznej. Wykazy dostępnych stron znajdują się na tablicach ogłoszeń w poszczególnych oddziałach mieszkalnych. Zamiar skorzystania ze stanowiska komputerowego, znajdującego się w II oddziale mieszkalnym,  należy zgłosić wychowawcy sprawującemu opiekę wychowawczą w grupie, do której skazany przynależy.

2. Korzystanie z serwisów odbywa się w obecności funkcjonariusza. Czas przeznaczony na zapoznanie się  w wybranymi serwisami nie może przekraczać 15 minut. Funkcjonariusz przerywa korzystanie z serwisów w przypadku próby wykorzystania komputera do innych celów.

                                                                                           

Rozdział XIX

Fryzjernia i korzystanie ze sprzętu fryzjerskiego.

 

§55.1. Strzyżenie osadzonych odbywa się w pomieszczeniu fryzjerni zlokalizowanym w I oddziale mieszkalnym.

2. Strzyżenie odbywa  się w dni robocze w godzinach 8.00 – 12.00 z zastrzeżeniem osób doprowadzonych do aresztu, które mogą być ostrzyżone w późniejszych godzinach.

3. Potrzebę ostrzyżenia osadzony zgłasza oddziałowemu.

§56.1.Osadzeni mają prawo korzystać ze sprzętu fryzjerskiego w celach mieszkalnych, będącego własnością aresztu, tj. maszynek do strzyżenia włosów oraz peleryn.

2. Sprzęt fryzjerski znajduje się w dyżurkach oddziałowych w oddziałach mieszkalnych – jeden komplet na każdy oddział.

3. Sprzęt fryzjerski wydawany jest osadzonemu, który zgłosi taką potrzebę oddziałowemu. Osadzony zwraca oczyszczony sprzęt niezwłocznie po wykorzystaniu. Zabronione jest jego przekazywanie bezpośrednio innemu osadzonemu.

4. Po każdym użyciu sprzętu fryzjerskiego jest on poddawany dezynfekcji. Czynności tych dokonuje osoba zatrudniona w charakterze sprzątającego oddziału.

5. Osadzony, za pisemną zgodą dyrektora, może korzystać w celi  mieszkalnej z prywatnej maszynki do strzyżenia włosów wyłącznie do użytku własnego.

6. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu fryzjerskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu fryzjerskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz  powyższymi zasadami.

 

 

Rozdział XX

Przepisy końcowe

 

§57. Ustalone w porządku wewnętrznym harmonogramy korzystania z zajęć kulturalno-oświatowych, w szczególności biblioteki, a także z łaźni i wymiany odzieży i bielizny oraz wizyt u lekarza lub stomatologa mogą ulec zmianie w przypadku przypadającego w danym dniu święta państwowego, konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, przeprowadzenia inwentaryzacji lub innych szczególnych okoliczności. Realizacja powyższych uprawnień odbędzie się wówczas w innych, wskazanych każdorazowo w komunikacie terminach.

§58. Szczegółowy porządek dnia dla osadzonych określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§59. Traci moc zarządzenie Nr 42/2016 Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia 23 września 2016 roku w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym Częstochowie.

§60. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 67/2016

Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie

z dn. 30.12.2016 r.

 

 

harmonogram widzeń

dla osób osadzonych

w Areszcie Śledczym w Częstochowie

 

1. Widzenia dla skazanych i ukaranych odbywają się w sali widzeń:

a)      we wtorki i środy przypadające w dni robocze,

b)      w każdą niedzielę miesiąca, w dwóch turach, pierwsza o godz. 8:30, druga      o godz.10:30

c)      w święta przypadające na: 3 maja, 15 czerwca, 15 sierpnia, 1 listopada             i 26 grudnia 2017r., w dwóch turach, pierwsza o godz. 8:30, druga                    o godz.10:30

 

 

 

2.   Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w sali widzeń:

a)      w czwartki i piątki przypadające w dni robocze

b)      w każdą niedzielę miesiąca, w dwóch turach, pierwsza o godz. 12:30, druga      o godz.14:00

c)      w święta przypadające na: 3 maja, 15 czerwca, 15 sierpnia, 1 listopada              i 26 grudnia 2017r., w dwóch turach, pierwsza o godz. 12:30, druga                 o godz.14:00

 

3. W niedzielę i święta nie są realizowane zgody na połączenie widzeń oraz ulgi/nagrody w postaci zezwolenia na dłuższe widzenie, jak również widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.


 

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 67/2016

Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie

z dn. 30.12.2016 r.

 

Porządek dnia

dla osób osadzonych

w Areszcie Śledczym w Częstochowie

 

Nazwa czynności

Godziny wykonywania czynności

 

Pobudka

 

Higiena osobista

 

Apel poranny

 

Śniadanie

 

Obiad

 

Kolacja

 

Apel wieczorny

 

Cisza nocna

 

Praca

 

 

 

Spacer, zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe i wychowania fizycznego

 

Zajęcia własne, samokształcenie

 

 

6.00

 

6.00 – 6.20

 

6.20 – 6.40

 

6.40 – 7.15

 

12.00 – 13.00

 

16.00 – 16.30

 

20.10 – 20.30

 

22.00 – 6.00

 

3.00 – 20.00

(zgodnie z zarządzeniem w sprawie organizacji zatrudnienia osadzonych)

 

8.00 – 19.00

zgodnie z planem wyjścia

 

8.00 – 22.00*

 

*z wyłączeniem czasu przeznaczonego na czynności planowane zgodnie z planami (spacer, zajęcia świetlicowe, sportowe, wychowania fizycznego, czynności procesowe, spożywanie posiłków i inne).


 

  Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 67/2016

Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie

z dn. 30.12.2016 r.

 

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy

Areszcie Śledczym w Częstochowie

 

 

Nr konta punktu sprzedaży ……………………………………………………

 

Dane składającego zamówienie(osoba najbliższa dla skazanego)

imię

nazwisko

imię ojca

stopień pokrewieństwa

 

 

 

 

adres zamieszkania

 

 

 

 

 

 

Dane odbiorcy paczki (skazany)

imię

nazwisko

imię ojca

data urodzenia

 

 

 

 

 

 

Lista produktów

Lp.

nazwa produktu

pozycja katalogowa

ilość

cena brutto

wartość

waga

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  razem

 

 

 

Data i podpis zamawiającego

…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzenie odbioru paczki

 

 

                                               Otrzymałem paczkę zgodną z zamówieniem

…………………………………………………………..

(Data i podpis skazanego)

Oświadczenie zamawiającego

 

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji Aresztu Śledczego w Częstochowie, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki proszę zwrócić:

 

 

Przekazem pocztowym na adres:

 

 

………………………………………

(Imię i nazwisko)

 

 

………………………………………………………………………………………………

(Dokładny adres: kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)

 

 

 

Przelewem na konto bankowe:

 

 

……………………………………………………………………………………………

(Numer konta bankowego)

 

 

 

 

…………………………..

(podpis zamawiającego)

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  NR  45/2016 DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 23 września 2016 roku

w sprawie porządku wewnętrznego oddziału półotwartego

 Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 713z późn. zm.), art. 73 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493), po wyrażeniu opinii przez komisję penitencjarną na posiedzeniu w dniu 23 września 2016r. zarządza się, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy porządkowe

 

§ 1. Przez użyte w zarządzeniu określenie osadzony należy rozumieć osobę skazaną lub ukaraną.

§ 2. 1. Obowiązkiem każdego osadzonego jest przestrzeganie przepisów regulujących pozbawienie wolności, w szczególności przepisów kodeksu karnego wykonawczego, regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz  niniejszego porządku wewnętrznego.

2. Osadzeni zobowiązani są do zachowania czystości pomieszczeń, higieny osobistej, racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody i energii elektrycznej oraz zgłaszania wszelkich usterek powstałych w wyposażeniu cel mieszkalnych.

3. Osadzeni zobowiązani są do zajmowania łóżek wyznaczonych przez administrację oddziału.

4. Niedopuszczalne jest kontaktowanie się z osobami spoza oddziału
w sposób inny niż dopuszczony przepisami.

§ 3. 1. Kodeks karny wykonawczy oraz inne akty prawne, a w szczególności Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Europejskie Reguły Więzienne, Wzorcowe Reguły Minimalne Postępowania z Więźniami, Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego oraz Kodeks Rodzinny
i Opiekuńczy dostępne są w bibliotece oddziału.

2. Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz porządek wewnętrzny znajduje się w każdej celi mieszkalnej, w bibliotece oddziału oraz u wychowawcy.

3. Pozostałe akty prawne wydane na podstawie kodeksu karnego wykonawczego udostępniane są na prośbę osadzonego.

Rozdział II

Godziny i sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego

 

§ 4. 1. Apel poranny przeprowadza się w celach mieszkalnych oraz w miejscach pracy skazanych wewnątrz zakładu. Apel rozpoczyna się o godzinie 6.10.

2. Apel wieczorny przeprowadza się w celach mieszkalnych. Apel rozpoczyna się o godzinie 20.00.

3. Apel kontrolny w celach mieszkalnych oraz w miejscu pracy skazanych wewnątrz zakładu przeprowadza się o godzinie 17.45.

4. Rozpoczęcie i zakończenie apelu ogłaszane jest sygnałem dźwiękowym.

§ 5. 1. Apel przeprowadza zastępca dowódcy zmiany lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz.

2. W czasie przeprowadzania apelu osadzeni pozostają w pozycji stojącej, w szyku zwartym, w sposób umożliwiający ich przeliczenie, ubrani w odzież wierzchnią,  a wyznaczony osadzony informuje funkcjonariusza przeprowadzającego apel o ilości osób przebywających w celi.

3. Obłożnie chorzy oraz przebywający w izbie chorych mogą, na wniosek lekarza, przebywać w łóżkach. W trakcie apelu winni oni być zwróceni twarzą do prowadzącego apel.

Rozdział III

Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę,

zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz zajęcia własne

 

§ 6.1. Czasem przeznaczonym na sen jest okres ciszy nocnej:

1)    w dni powszednie oraz święta poprzedzające dni robocze w godzinach 22.00 – 6.00.

2)    w soboty oraz inne dni poprzedzające dni świąteczne w godzinach 22.30 – 6.30.

2. Niedozwolone jest zakłócanie ciszy nocnej.

3. W porze dziennej dopuszcza się możliwość wypoczynku na zaścielonym łóżku w ubraniu dziennym.

§ 7. 1. Praca osadzonych odbywa się w godzinach 4.00 – 21.00, za wyjątkiem pracy wykonywanej w systemie zmianowym w OSSW Kule.

2. Zatrudnienie osadzonych, w tym dojazd i powrót z pracy odbywa się w odzieży roboczej pracodawcy lub wydanej przez administrację oddziału, stosownej do warunków atmosferycznych.

3. Osadzony ma obowiązek poinformowania funkcjonariusza podczas apelu porannego o niezdolności do pracy ze względów zdrowotnych lub innych ważnych okoliczności.

4. Szczegółowe zasady i warunki zatrudniania, rodzaje stanowisk pracy oraz godziny jej wykonywania określa odrębne zarządzenie.

§ 8. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe odbywają się w godzinach 9.00 – 19.00, zgodnie z odrębnie ustalanym planem udziału w zajęciach .

§ 9. Samokształcenie i zajęcia własne mogą odbywać się codziennie według potrzeb osadzonych, z wyłączeniem ciszy nocnej oraz czasu przeznaczonego na czynności i zajęcia określone niniejszym zarządzeniem.

§ 10.1. Osadzeni mają prawo do korzystania z księgozbioru bibliotecznego.

2. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin. Zapoznanie się z regulaminem warunkuje możliwość korzystania z księgozbioru.

§ 11. W każdej celi mieszkalnej znajduje się głośnik sieci radiowęzłowej, z wykorzystaniem którego, w godzinach 6.00-22.00, emitowany jest program wybranych rozgłośni radiowych oraz audycje własne.

§ 12. 1. W każdej celi mieszkalnej znajduje się gniazdo wewnętrznej sieci telewizyjnej, z wykorzystaniem którego, w godzinach zasilania gniazd sieci elektrycznej, emitowany jest program wybranych stacji telewizyjnych oraz programy własne.

2. Odbiór sygnału telewizyjnego możliwy jest za pośrednictwem prywatnego odbiornika telewizyjnego przyjmowanego do oddziału na prośbę osadzonego, za zgodą kierownika oddziału. Odbiornik może być wyposażony w urządzenie do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

3. Dopuszcza się do korzystania w celi mieszkalnej wyłącznie z jednego odbiornika telewizyjnego.

4. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za jakość sygnału telewizyjnego dostarczanego przez zewnętrznych nadawców.

 

 

 

Rozdział IV

Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację

 

§ 13. 1. Posiłki dostarczane przez administrację wydawane są i spożywane w stołówce oddziału.

2. Wydawanie posiłków rozpoczyna się:

1)      śniadanie  – w dni powszednie od godz. 6.15

–        w soboty, niedziele i święta od godz. 7.00

–        w przypadku wykonywania pracy poza oddziałem zewnętrznym od godz. 4.45

2)      obiad                    − od godz. 13.00 (w przypadku wykonywania

pracy poza oddziałem zewnętrznym po

powrocie z pracy)

3)  kolacja                   − od godz. 18.30 (w przypadku wykonywania

pracy poza oddziałem zewnętrznym  po

powrocie z pracy)

 

3. Szczegółowy harmonogram spożywania posiłków dostarczanych przez administrację znajduje się na tablicy informacyjnej oddziału oraz stołówce skazanych.

4. Jadłospis podaje się codziennie do wiadomości osadzonych poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej.

5. Ewentualne uwagi i skargi dotyczące ilości bądź jakości posiłków powinny być zgłaszane niezwłocznie zastępcy dowódcy zmiany w trakcie ich wydawania. Wyjaśnianie odbywa się przy udziale służby kwatermistrzowskiej oddziału.

 

Rozdział V

Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie jednostki

 

§ 14. 1.Osadzeni poruszają się po terenie oddziału za zgodą funkcjonariusza, w godzinach od 5.00 do 20.00. Korzystanie z miejsc rekreacyjno-sportowych odbywa się zgodnie z grafikiem zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych. Cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte przez całą dobę. Poruszanie się osadzonych w obrębie pawilonu mieszkalnego w okresie od zakończenia apelu porannego do rozpoczęcia wieczornego odbywa się w sposób dowolny. Osadzeni, z zastrzeżeniem § 14 ust. 5 poruszają się w stroju składającym się z przynajmniej długich spodni i koszulki z krótkim rękawem.

2. Osadzony zatrudniony na terenie oddziału porusza się samodzielnie po wyznaczonym odcinku tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zleconych obowiązków.

3. Każdorazowe wyjście z pawilonu mieszkalnego i powrót wymaga zgłoszenia funkcjonariuszowi w dyżurce dowódcy zmiany.

4.  Przy grupowym opuszczaniu pawilonu mieszkalnego oraz przemieszczaniu się po terenie oddziału obowiązuje ustawienie w szyku zwartym.

5. W okresie od 1 maja do 30 września, osadzeni mogą opuszczać celę mieszkalną w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim rękawem w celu skorzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych, wyjścia na spacer, pobierania i spożywania posiłków, do łaźni, na zajęcia świetlicowe i sportowe oraz na widzenia z osobami bliskimi.

Rozdział VI

Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli

 

§ 15.1. Osadzeni mogą codziennie korzystać z co najmniej godzinnego spaceru na wolnym powietrzu w godzinach 9.00 – 16.00 na wyznaczonym placu spacerowym. Wyjście na spacer odbywa się o równych godzinach, z wyłączeniem czasu pomiędzy godziną 13.00 a 14.00.

2.     W przypadku osadzonego chorego lekarz może określić indywidualny czas trwania i sposób odbywania spaceru.

3.      Zabrania się zabierania na spacer jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów spożywczych, za wyjątkiem własnych gier świetlicowych, książek oraz prasy.

4.      Na prośbę osadzonych, zezwala się w czasie przeznaczonym na spacer, na zabieranie koców w celu ich oczyszczenia.

5.      Osadzeni odbywają spacer w odzieży stosownej do pory roku, panujących warunków atmosferycznych oraz zachowania zdrowia.

6.      W czasie odbywania spaceru, w miejscu wyznaczonym, dopuszcza się palenie papierosów.

7.      Liczba osadzonych jednocześnie korzystających ze spaceru nie może przekroczyć 20.

8.      Naruszenie ustalonego sposobu odbywania spaceru lub niewłaściwe zachowanie powoduje przerwanie spaceru przed ustalonym czasem.

§ 16. 1. Kąpiel osadzonych odbywa się codziennie w godzinach 16.00 – 18.00, w pomieszczeniu łaźni oddziału, według ustalonego planu umieszczonego na tablicy informacyjnej. Kąpiel trwa 10 minut.

2.  W  przypadku  wykonywania  przez  osadzonego   prac   brudzących dopuszcza się możliwość dodatkowych kąpieli. Decyzję w tym zakresie podejmuje dowódca zmiany.

3. Wymiana bielizny i ręczników dokonywana  jest raz w tygodniu, a wymiana bielizny pościelowej dokonywana jest raz na dwa tygodnie. Informacje o planowanej realizacji wymiany przekazuje skazany funkcyjny.

4. Wymiana odzieży skarbowej i roboczej dokonywana jest w miarę potrzeb po uprzednim zgłoszeniu przez osadzonego.

 

Rozdział VII

Godziny i miejsca, w których dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych

 

§ 17.1. Na terenie oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów.

2. Zezwala się osadzonym na palenie tytoniu i używanie e-papierosów:

1)      w oddziale mieszkalnym – w palarni w godzinach 6.00 – 22.00,

2)      poza oddziałem, w trakcie spacerów, w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Rozdział VIII

Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia,

które osadzony  może posiadać w celi

 

§ 18. 1. Osadzony może korzystać z własnej odzieży, trzech kompletów bielizny osobistej, jednej pary obuwia wyjściowego, sportowego oraz obuwia miękkiego.

2. Skazani mają prawo za zgodą kierownika oddziału do posiadania i korzystania z kompletu odzieży własnej, pozostałą odzież zdają do magazynu depozytowego lub przekazują osobą bliskim.

3. Przez komplet odzieży własnej rozumie się: jedną parę spodni, dres (jeden komplet), dwie koszule lub koszulki z krótkim rękawem, krótkie spodenki oraz kurtkę letnią, a w okresie od 1 października do 30 kwietnia także sweter, jedną parę obuwia zimowego, kurtkę oraz czapkę i szalik.

4. Rzeczy własne osadzonych poza szafkami więziennymi przechowywane są w sposób uporządkowany w kartonach lub torbach pod łóżkiem osadzonego. Zabrania się wieszania odzieży na łóżkach.

5. Osadzony może posiadać wyłącznie odzież zaewidencjonowaną w karcie rzeczy własnych. Wymiana odzieży może nastąpić za pośrednictwem osób bliskich, po wcześniejszej zgodzie kierownika oddziału.

6. Pranie i czyszczenie posiadanej odzieży odbywa się we własnym zakresie.

 

Rozdział IX

Ilość i wymiary przedmiotów, które osadzeni mogą posiadać w celi

oraz sposób ich przechowywania i zasady ich użytkowania

 

§ 19. 1. Osadzeni mogą posiadać łącznie (w celi mieszkalnej oraz w magazynie depozytowym) do 30 kg rzeczy własnych, w tym 6 kg żywności (wyłącznie w celi mieszkalnej). Rzeczy te nie mogą przekraczać pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3.  Powyższe wymogi  nie dotyczą posiadanych dokumentów związanych z postępowaniem, którego osadzony jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

4)      ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać:

a)      kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego,

b)      kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości,

c)      9 l napojów.

5)      dokonując zakupów lub składając zamówienie na otrzymanie paczki osadzony jest zobowiązany uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy zgodnie z powyższym

6)      w przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy będących w posiadaniu osadzonego w celi mieszkalnej, naruszają obowiązujący porządek, nadmiar rzeczy należy przekazać do magazynu rzeczy własnych osadzonych, a jeśli łączna ich ilość przekracza 30 kg powinny być wydane na zewnątrz osobie wskazanej poprzez osadzonego lub przesłane na jego koszt do wskazanej osoby, instytucji lub organizacji. Posiadanie wskazanych rzeczy w ilości przekraczającej wskazane wartości skutkuje odmową przyjęcia rzeczy nowych.

2. W czasie realizacji czynności transportowych osadzony może wziąć ze sobą wyłącznie rzeczy w ilości określonej w ust. 1. Osadzony jest zobowiązany w pierwszej kolejności umieścić w torbie żywność, a następnie pozostałe rzeczy zgromadzone w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy własnych. W przypadku stwierdzenia nadmiaru rzeczy stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt 3.

§ 20. 1. Osadzonym zezwala się, poza przedmiotami określonymi w innych przepisach, na posiadanie:

1)      jednorazowych maszynek do golenia i obcinacza do paznokci;

2)  sztućców metalowych oraz kubka z ceramiki lub duralexu;

2. Posiadanie rzeczy i przedmiotów innych, niż określone w ust. 1, wymaga zgody kierownika oddziału.

3. Ustala się następujące zasady posiadania w celi urządzeń radiowo-telewizyjnych, w tym gier telewizyjnych:

1)      przyjmowane urządzenia nie mogą posiadać możliwości rejestrowania, odtwarzania informacji oraz komunikowania się bezprzewodowego,

2)      przyjmowane urządzenia muszą posiadać własny system nagłośnienia, będący integralną jego częścią – brak jest możliwości przyjęcia odrębnych głośników,

3)      przyjmowane urządzenia muszą posiadać sformułowaną w języku polskim instrukcję obsługi,

4)      prośba o przyjęcie urządzenia musi zawierać dane osoby upoważnionej do jego odebrania,

5)      przyjmowane urządzenia podlegają sprawdzeniu, w tym pod kątem posiadania dodatkowych funkcji, z których korzystanie jest niedozwolone w myśl ustalonych zasad; sprawdzenie urządzenia może pociągać za sobą uszkodzenie plomb gwarancyjnych i utratę uprawnień z tego tytułu,

6)      przyjmowane urządzenia podlegają zaewidencjonowaniu oraz zaplombowaniu, niedozwolone jest uszkodzenie lub usunięcie plomby,

7)      przekątna ekranu odbiornika telewizyjnego nie może przekraczać 19 cali, do odbiornika winien być dołączony kabel antenowy z fabrycznie zamontowanymi wtyczkami,

8)      zabrania się przekazywanie sprzętu innym skazanym,

9)      użytkownik urządzenia nie może zakłócać porządku i spokoju innym osadzonym,

10)   administracja oddziału nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia niebędące wynikiem działań funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych jednostki,

11)   administracja oddziału nie zapewnia naprawy uszkodzonego urządzenia, niedopuszczalne jest korzystanie z uszkodzonego urządzenia lub kabla, a także dokonywanie przeróbek i ingerowanie w konstrukcję i strukturę urządzeń,

12)   w przypadku transportowania osadzonego dowódca konwoju ma prawo odmówić pobrania urządzenia; pozostawione urządzenie zostaje wydane upoważnionej osobie, o której mowa w pkt 4,

13)   osadzony we własnym zakresie realizuje wymóg opłaty abonamentowej z tytułu korzystania z urządzeń radiowo-telewizyjnych.

3. W celi mieszkalnej może znajdować się jeden czajnik elektryczny o mocy do 1300 wat, jedna grzałka elektryczna o mocy do 500 wat, oryginalny przedłużacz do 5 metrów oraz rozgałęźnik elektryczny. Właściciel czajnika lub grzałki jest zobowiązany do umożliwienia korzystania z niego przez osadzonych z celi mieszkalnej.

4. Ustala się limit posiadania oryginalnych płyt (CD, DVD) w ilości do 5 sztuk, dla osadzonych posiadających zgodę na posiadanie sprzętu do ich odtwarzania.

5. Naruszenie zasad, określonych w ust. 3, powoduje utratę uprawnień do korzystania z urządzeń.

§ 21. 1. Administracja oddziału nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek nieprawidłowego korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych, w tym korzystania z niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń.

2. Urządzenia muszą posiadać widoczne znaki bezpieczeństwa typu B lub CE, zabrania się posiadania i użytkowania jakichkolwiek urządzeń własnej konstrukcji.

§ 22. Zabrania się naklejania rzeczy, w szczególności plakatów i zdjęć, bezpośrednio do ściany lub drzwi wejściowych oraz przechowywania żywności lub innych rzeczy w obrębie otworów okiennych cel mieszkalnych, a także gromadzenie nadmiernej ilości prasy, książek oraz butelek typu PET.

 

Rozdział X

Dni, godziny i miejsce przyjmowania osadzonych przez dyrektora i innych

przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków,

skarg i próśb

 

§ 23. 1. Dyrektor aresztu śledczego lub jego zastępca oraz kierownicy działów przyjmują osadzonych w dniach posiedzeń komisji penitencjarnej bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia. Potrzebę przyjęcia należy odpowiednio wcześniej zgłosić wychowawcy oddziału.

          2. Kierownik oddziału zewnętrznego przyjmuje osadzonych w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00 w pokoju wychowawcy.

3. Lekarze przyjmują osadzonych w ambulatorium oddziału od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, z uwzględnieniem grafiku pracy poszczególnych lekarzy.

4. Lekarz stomatolog przyjmuje osadzonych w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 9.00 – 15.00 w gabinecie stomatologicznym Aresztu Śledczego w Częstochowie. Skorzystanie z porady stomatologa wymaga wcześniejszych ustaleń z pielęgniarką oddziału.

5. W razie wystąpienia nagłej dolegliwości lub choroby wymagającej szybkiej interwencji, pomoc medyczna udzielana jest przez zespół Pogotowia Ratunkowego.

§ 24. Pisemne skargi, wnioski i prośby do kierownictwa aresztu śledczego i kierownika oddziału osadzony może przekazywać osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy.

 

Rozdział XI

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

 

§ 25.1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00 – 16.00 w sali widzeń – świetlicy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą kierownika oddziału widzenie może się odbyć w dniu roboczym.

3. Osadzeni mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą kierownika oddziału mogą być połączone. Ponadto prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu posiadają osadzeni młodociany oraz osadzeni w przypadku widzenia z dzieckiem do lat 15, nad którym sprawują opiekę, po uprzednim udokumentowaniu. Widzenie trwa 60 minut.

4. Zgłoszenie osoby odwiedzającej winno nastąpić najpóźniej do godziny 15.00.

5. Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń. Osadzony oraz osoby odwiedzające zajmują miejsca przy stoliku wskazanym przez funkcjonariusza.

6. Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia.

7. Chęć wykorzystania nagrody lub ulgi w postaci dłuższego widzenia, widzenia z dzieckiem do lat 15 oraz zgody na połączenie widzeń skazany musi zgłosić przed jego rozpoczęciem.

8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

9. Osoby odwiedzające nie mogą dokonywać zakupów innym osadzonym niż tym, z którym udzielono im widzenia.

10. Rozmowa w trakcie widzenia nie może zakłócać swobody rozmów innych osób oraz porządku widzenia. Zabrania się zachowań, które mogą być postrzegane jako wulgarne czy też nieprzyzwoite.

11. Niedopuszczalne jest przekazywanie w trakcie widzenia jakichkolwiek rzeczy pomiędzy osadzonymi a osobami odwiedzającymi.

12. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, odbywają się w pomieszczeniu świetlicy oddziału otwartego.

13. Naruszenie ustalonego porządku odbywania widzenia skutkuje jego przerwaniem lub zakończeniem przed czasem.

§ 26. 1. Korzystanie z zezwoleń na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osoba najbliższa lub godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin odbywa się w dni ustawowo wolne od pracy. Wykorzystanie widzenia w innym terminie wymaga zgody kierownika oddziału.

2. Powrót do zakładu osadzonych korzystających z czasowych zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego winien nastąpić do godziny 19.00.


 

 

Rozdział XII

Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw,

spotkań religijnych oraz nauczania religii

 

§ 27. 1. W pierwszą niedzielę miesiąca i święta kościelne o godzinie 17.00, w świetlicy oddziału półotwartego odprawiana jest msza święta w obrządku rzymsko-katolickim.

2. Niezależnie od organizowanych nabożeństw w każdą niedzielę o godzinie 9.00 radiowęzeł transmituje nabożeństwo rzymsko-katolickie nadawane przez środki masowego przekazu.

3. Zaproszenia na nabożeństwa i spotkania z duchownymi i przedstawicielami uznanych w Polsce kościołów innych wyznań ogłaszane są, poprzez wywieszenie informacji na tablicach.

4. Osadzony deklarujący chęć kontaktu z duchownym lub przedstawicielem innych, uznanych w Polsce wyznań, zgłasza taki fakt wychowawcy. Oddział zapewnia w miarę możliwości realizację posług religijnych w tym zakresie.

5. Kapelan lub inny kanonicznie uprawniony przedstawiciel kościoła lub wyznania może odwiedzać osadzonych w pomieszczeniach w których przebywają.

 

Rozdział XIII

Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów

artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych

oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w oddziale

 

§ 28. 1. Zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz  przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w oddziale, osadzeni mogą dokonywać, trzy razy w miesiącu: około 10, 20 i 30 dnia miesiąca,  w ustalonym punkcie sprzedaży na terenie oddziału w godzinach  9.00 – 17.00.

2. Zakupy dokonywane są za środki pieniężne pozostające do dyspozycji osadzonych w depozycie, na podstawie paragonu wystawionego przez dział finansowy.

3. Zakupy artykułów wymagających rejestracji w karcie rzeczy własnych  są możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody przez kierownika oddziału.

4. Ilość zakupionych rzeczy, w tym żywności, musi uwzględniać ograniczenia o których mowa w § 19 ust. 1.

Rozdział XIV

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek

 

§ 29. 1. Korespondencję prywatną osadzonych przyjmuje oddziałowy w każdym dniu roboczym, a korespondencję urzędową codziennie, pomiędzy apelem porannym a wieczornym.

2. Potwierdzenie przyjętej korespondencji urzędowej wysyłanej przez skazanego wydaje oddziałowy.

3.      Korespondencja dla osadzonych jest dostarczana w każdym dniu roboczym. Korespondencję urzędową i prywatną wydaje wychowawca w godzinach urzędowania. W uzasadnionych przypadkach korespondencja może być wydawana przez funkcjonariusza działu ochrony.

4.      Korespondencję kierowaną do: Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komitety Praw Człowieka, Komitetu przeciwko Torturom, Komitetu są spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet osadzony wkłada do specjalnie do tego przeznaczonych skrzynek znajdujących się w oddziale mieszkalnym.

§ 30. 1. Paczki, za wyjątkiem paczki żywnościowej, mogą być dostarczane za pośrednictwem rodziny i innych osób bliskich, a także poczty i firmy kurierskiej.

2. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami opatrunkowymi i higienicznymi oraz innymi przedmiotami osobistego użytku, a także paczki z lekami i środkami leczniczymi przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00 – 18.00.

3. Paczki z lekami i środkami leczniczymi przekazuje się do ambulatorium, skąd wydawane są w dni przyjęć lekarza ze wskazaniami lekarskimi.

4. Paczki z odzieżą, obuwiem i bielizną wydawane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00.

5. Przyjęcie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami opatrunkowymi i higienicznymi oraz innymi przedmiotami osobistego użytku oraz paczki z lekami wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody kierownika oddziału na otrzymanie artykułów przekazanych w paczce.

§ 31. 1. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości wraz z danymi osoby przekazującej paczkę.

2. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania oraz w chwili jej wydawania osadzonemu.

3. Paczka zawierająca artykuły, które zgodnie z innymi przepisami nie mogą być przyjmowane (w tym w szczególności artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrole ich zawartości), na otrzymanie której osadzony nie otrzymał uprzednio pisemnej zgody kierownik oddziału, będzie zwrócona nadawcy na koszt nadawcy lub osadzonego, a w uzasadnionym przypadku na koszt aresztu.

§ 32. 1. Raz w miesiącu może zostać zrealizowana paczka żywnościowa, w skład której mogą wychodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w punkcie sprzedaży oddziału. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Realizacja złożonego zamówienia jest dokonywana bezpośrednio w punkcie sprzedaży na terenie oddziału, zgodnie z § 28 ust. 2. Zamówienie może zostać również złożone przez osobę najbliższą. Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży oddziału. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się w punkcie sprzedaży, w poczekalni osób odwiedzających, w sali widzeń, w świetlicy, na stronie internetowej oraz u wychowawcy.

3. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

4. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji aresztu środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest na odwrocie druku zamówienia.

5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.

6. Ilość żywności w paczce musi uwzględniać ograniczenia, o których mowa w § 19. 1.

7. Brak jest możliwości realizacji paczki żywnościowej przez osobę nieujętą w wykazie osób bliskich osadzonego.

 

Rozdział XV

Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami

podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego

 

§ 33. 1. Osadzeni, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem oddziału mogą codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 bezpośrednio kontaktować się z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, organizacji, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych współuczestniczących w działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej – oświatowej, sportowej i religijnej oddziału zewnętrznego oraz osobami godnymi zaufania, w świetlicy skazanych.

2. Terminy spotkań cyklicznych wywiesza się na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

Rozdział XVI

Godziny, czas trwania i miejsce korzystania

z samoinkasujących aparatów telefonicznych

 

§ 34. 1. Skazani mają prawo do codziennego korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych zainstalowanych w oddziale mieszkalnym, na własny koszt lub koszt rozmówcy, w godzinach 7.30 - 19.55.

2. Czas trwania rozmowy w przypadku osób oczekujących nie może przekraczać 10 minut.

3. Oddział nie odpowiada za jakość połączeń oraz brak możliwości realizacji połączenia wynikający z niesprawności aparatu samoinkasującego. Po stwierdzeniu niesprawności aparatu administracja oddziału niezwłocznie zgłasza uszkodzenie właściwemu operatorowi.

           4. Rozmowy telefoniczne mogą podlegać kontroli, a w uzasadnionych przypadkach mogą być przerywane. Rozmowy telefoniczne mogą być również przerwane, gdy dzwoniący używa słów wulgarnych lub gwary więziennej.

 

 

 

Rozdział XVII

Osoby upoważnione do przyznawania nagród i ulg

oraz wymierzania kar dyscyplinarnych

 

§ 35. Do przyznawania nagród, o których mowa w art. 138 § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 9 i 13 Kodeksu karnego wykonawczego oraz do wymierzania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 1, 2, 3 Kodeksu karnego wykonawczego upoważniony jest Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym. Ponadto kierownik oddziału upoważniony jest do przyznawania nagrody wymienionej w art. 138 § 1 pkt 7.

Rozdział XVIII

Obowiązki skazanego funkcyjnego

 

§ 36. Do obowiązków skazanego funkcyjnego do spraw porządkowych należy:

1)      pomoc w realizacji zadań związanych z zatrudnieniem osadzonych, zajęciami kulturalno-oświatowymi i sportowymi,

2)      prowadzenie dziennika pracy świetlicy,

3)      pomoc przy wymianie ręczników i pościeli,

4)      utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach świetlicy,

5)      przygotowywanie świetlicy i sprzętu do zaplanowanych zajęć kulturalno-oświatowych.

§ 37. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osadzonych przebywających w oddziale:

1)      przestrzeganie zasad zawartych w instrukcjach użytkowania urządzeń, maszyn, narzędzi i instalacji,

2)      utrzymywanie ładu i porządku w miejscu zakwaterowania i na stanowisku pracy pod kątem bezpieczeństwa pożarowego,

3)      informowanie przełożonych o zauważonych w jednostce zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego.

 

Rozdział XIX

Godziny, czas trwania i miejsce korzystania

z aplikacji SKYPE oraz Biuletynu Informacji Publicznej

 

             § 38. 1. Skazani mają prawo do nawiązania kontaktu z osobami bliskimi za pośrednictwem aplikacji SKYPE, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez osobę, z którą kontakt taki ma zostać nawiązany.

              2. Pomieszczenie wyposażone w stanowisko komputerowe umożliwiające swobodne nawiązanie połączenia znajduje się w świetlicy oddziału mieszkalnego nr I.

              3. Z aplikacji SKYPE należy korzystać zgodnie z instrukcją znajdującą się w pomieszczeniu wyznaczonym do kontaktu oraz regulaminem aplikacji SKYPE. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w nawianiu połączenia.

               4. Zamiar skorzystania z połączenia za pośrednictwem SKYPE skazany zgłasza w postaci prośby kierowanej do kierownika oddziału. Po uzyskaniu zgody i ustaleniu przez wychowawcę terminu i ram czasowych, w których ma się odbyć połączenie, skazany powiadamia osobę, z którą ma zostać nawiązany kontakt za pomocą łącza internetowego. Osoba z którą ma zostać nawiązane połączenie powinna w tym czasie być dostępna i oczekiwać na kontakt.

               5. Czas korzystania z połączenia nie może przekraczać 15 minut. W ciągu dnia można korzystać z połączenia tylko jeden raz. Pierwszeństwo w kontaktach mają skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

               6. Korzystanie z kontaktu za pośrednictwem aplikacji SKYPE odbywa się w soboty, niedziele i święta w godzinach 16.00 – 18.00, z wyłączeniem czasu mszy świętej w pierwszą niedzielę miesiąca.

               7. Korzystanie z aplikacji odbywa się po nadzorem funkcjonariusza lub przy wykorzystaniu urządzeń telewizji przemysłowej. W uzasadnionych przypadkach kontakt może zostać przerwany, a w szczególności jeśli:

1)      korzystanie z aplikacji jest niezgodne z regulaminem  użytkowania,

2)      połączenie zostało nawiązane z inna osobą, niż wymieniona w prośbie,

3)      osoby używają słów wulgarnych lub ich zachowanie narusza normy współżycia społecznego,

4)      połączenie jest kontynuowane powyżej 15 minut, mimo uprzedniego upomnienia ze strony funkcjonariusza.  

 § 39.1. Skazani mają prawo do zapoznawania się z wybranymi serwisami w tym Biuletynem Informacji Publicznej. Wykazy dostępnych stron znajdują się na tablicach ogłoszeń w poszczególnych oddziałach mieszkalnych. Zamiar skorzystania ze stanowiska komputerowego, znajdującego się w świetlicy oddziału półotwartego,  należy zgłosić wychowawcy.

 2. Korzystanie z serwisów odbywa się pod doraźnym nadzorem funkcjonariusza lub przy wykorzystaniu urządzeń telewizji przemysłowej. Czas przeznaczony na zapoznanie się  w wybranymi serwisami nie może przekraczać 15 minut. Funkcjonariusz przerywa korzystanie z serwisów w przypadku próby wykorzystania komputera do innych celów.

 

Rozdział XX

Tryb postępowania ze sprzętem fryzjerskim

 

§ 40. 1. Strzyżenie osadzonych odbywa się w pomieszczeniu fryzjerni. Funkcję fryzjerni pełni jedno z pomieszczeń w umywalni oddziału.

2. Strzyżenie odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00 – 12.00.

3. Potrzebę ostrzyżenia skazany zgłasza oddziałowemu.

§ 41. 1. Osadzeni mają prawo korzystać ze sprzętu fryzjerskiego w celach mieszkalnych, będącego własnością oddziału, tj. maszynki do strzyżenia oraz peleryny. 

2. Sprzęt fryzjerski znajduje się w dyżurce oddziałowego.

3. Sprzęt fryzjerski wydawany jest każdorazowo osadzonemu, który zgłosi ustnie taką potrzebę oddziałowemu. Osadzony zwraca oczyszczony sprzęt niezwłocznie po wykorzystaniu. Zabronione jest jego przekazanie bezpośrednio innemu osadzonemu.

4. Po każdym użyciu sprzętu fryzjerskiego jest on poddawany dezynfekcji. Czynności tych dokonuje osoba zatrudniona w charakterze sprzątającego oddziału.

5. Osadzony za pisemną zgodą kierownika oddziału, może korzystać z prywatnej maszynki do strzyżenia włosów wyłącznie do użytku własnego.

6. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu fryzjerskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu fryzjerskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz z powyższymi zasadami.

 

 

 

 

Rozdział XXI

Przepisy końcowe

 

§ 42. Ustalone w porządku wewnętrznym harmonogramy i plany w  przypadku szczególnych okoliczności mogą ulec zmianie. Realizacja powyższych uprawnień odbędzie się wówczas w innych, wskazanych każdorazowo w ogłoszeniu lub komunikacie terminach.

§ 43. Szczegółowy porządek dnia dla osadzonych określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 44. Traci moc zarządzenie Nr 20/2014 Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia 25 kwietnia 2014r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie porządku wewnętrznego oddziału półotwartego w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym.

§ 45. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016r.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

mjr mgr Łukasz Górny

 

 

 

    Załącznik nr 1 do zarządzenia 45/2016

Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie

               z dnia 23 września 2016r.

 

 

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy

Areszcie Śledczym w Częstochowie

 

 

Nr konta punktu sprzedaży ……………………………………………………

 

Dane składającego zamówienie(osoba najbliższa dla skazanego)

imię

nazwisko

imię ojca

stopień pokrewieństwa

 

 

 

 

adres zamieszkania

 

 

 

 

 

 

Dane odbiorcy paczki (skazany)

imię

nazwisko

imię ojca

data urodzenia

 

 

 

 

 

 

Lista produktów

Lp.

nazwa produktu

pozycja katalogowa

ilość

cena brutto

wartość

waga

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  razem

 

 

 

Data i podpis zamawiającego

…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzenie odbioru paczki

 

 

                                               Otrzymałem paczkę zgodną z zamówieniem

…………………………………………………………..

(Data i podpis skazanego)

Oświadczenie zamawiającego

 

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji Aresztu Śledczego w Częstochowie, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki proszę zwrócić:

 

 

Przekazem pocztowym na adres:

 

 

………………………………………

(Imię i nazwisko)

 

 

………………………………………………………………………………………………

(Dokładny adres: kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)

 

 

 

Przelewem na konto bankowe:

 

 

……………………………………………………………………………………………

(Numer konta bankowego)

 

 

 

 

…………………………..

(podpis zamawiającego)

 

 

 

 

 

    Załącznik nr 2 do zarządzenia  45/2016

Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie

               z dnia 23 września 2016r.

 

 

PORZĄDEK DNIA DLA OSÓB OSADZONYCH W ODDZIALE

PÓŁOTWARTYM ODDZIAŁU  ZEWNĘTRZNEGO W WĄSOSZU GÓRNYM

Nazwa czynności

Dni powszednie

Soboty, niedziele
i święta

Pobudka

 

6.00

 

6.30

 

Higiena osobista

 

6.00-6.10

 

6.30-6.55

 

Apel poranny

 

6.10-6.15

 

6.55-7.00

 

Śniadanie

 

6.15 - 6.45

(4.45-6.00 dla skazanych zatrudnionych poza oddziałem)

 

 

7.00-7.30

(4.45-6.30 dla skazanych zatrudnionych poza oddziałem)

 

Sprzątanie rejonów

 

6.45-7.15

 

7.30-8.00

 

Obiad

 

13.00-17.00

Apel kontrolny

17.45

Kolacja

 

18.30-19.00

(20.30 – skazani zatrudnieni w kotłowni OSSW Kule)

 

 

Apel wieczorny

 

20.00-20.05

 

 

Higiena osobista

20.30-21.00

 

 

Cisza nocna

 

22.00 - 6.00

(22.30-6.30 w soboty oraz w inne

dni poprzedzające dni świąteczne)

Praca

                    4.00- 21.00

(zgodnie z zarządzeniem w sprawie organizacji zatrudnienia osadzonych)

 

 

Spacer

9.00 – 16.00

Zajęcia kulturalno - oświatowe, sportowe
i wychowania fizycznego

 

zgodnie z grafikiem

 

Zajęcia własne, samokształcenie

 

8.00 - 22.00*

 

 

* z wyłączeniem czasu przeznaczonego na czynności planowane zgodnie z niniejszym zarządzeniem

Informacje dodatkowe:

-          zasilanie gniazd sieci elektrycznej jest wyłączane w godzinach ciszy nocnej.

 

 

ZARZĄDZENIE   NR  44/2016 DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 23 września 2016 roku

w sprawie porządku wewnętrznego oddziału otwartego

 Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 713 z późn. zm.), art. 73 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493), po wyrażeniu opinii przez komisję penitencjarną na posiedzeniu w dniu 23 września 2016r. zarządza się, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy porządkowe

 

§ 1. Przez użyte w zarządzeniu określenie osadzony należy rozumieć osobę skazaną lub ukaraną.

§ 2. 1. Obowiązkiem każdego osadzonego jest przestrzeganie przepisów regulujących pozbawienie wolności, w szczególności przepisów kodeksu karnego wykonawczego, regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz  niniejszego porządku wewnętrznego.

2. Osadzeni zobowiązani są do zachowania czystości pomieszczeń, higieny osobistej, racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody i energii elektrycznej oraz zgłaszania wszelkich usterek powstałych w wyposażeniu cel mieszkalnych.

3. Osadzeni zobowiązani są do zajmowania łóżek wyznaczonych przez administrację oddziału.

4. Niedopuszczalne jest kontaktowanie się z osobami spoza oddziału w sposób inny niż dopuszczony przepisami.

§ 3. 1.  Kodeks karny wykonawczy oraz inne akty prawne, a w szczególności Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Europejskie Reguły Więzienne, Wzorcowe Reguły Minimalne Postępowania z Więźniami, Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy dostępne są w bibliotece oddziału.

2. Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz porządek wewnętrzny znajduje się w każdej celi mieszkalnej, w bibliotece oddziału oraz u wychowawcy.

3. Pozostałe akty prawne wydane na podstawie kodeksu karnego wykonawczego udostępniane są na prośbę osadzonego.

 

Rozdział II

Godziny i sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego

 

§ 4. 1. Apel poranny przeprowadza się w celach mieszkalnych oraz w miejscach pracy skazanych wewnątrz zakładu. Apel rozpoczyna się o godzinie 6.10.

2. Apel wieczorny przeprowadza się w salach mieszkalnych. Apel rozpoczyna się o godzinie 20.00

3. Apel kontrolny w salach mieszkalnych przeprowadza się o godzinie 17.45.

4. Apel ogłaszany jest telefonicznie.

§ 5. 1. Apel przeprowadza zastępca dowódcy zmiany lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz.

2. W czasie przeprowadzania apelu osadzeni pozostają w pozycji stojącej, w szyku zwartym, w sposób umożliwiający ich przeliczenie, ubrani w odzież wierzchnią, a wyznaczony osadzony informuje funkcjonariusza przeprowadzającego apel o ilości osób przebywających w celi.

3. Obłożnie chorzy oraz przebywający w izbie chorych mogą, na wniosek lekarza, przebywać w łóżkach. W trakcie apelu winni oni być zwróceni twarzą do prowadzącego apel.

Rozdział III

Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę,

zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz zajęcia własne

 

§ 6.1. Czasem przeznaczonym na sen jest okres ciszy nocnej:

3)    w dni powszednie oraz święta poprzedzające dni robocze w godzinach 22.00 – 6.00.

4)    w soboty oraz inne dni poprzedzające dni świąteczne w godzinach 22.30 – 6.30.

2. Niedozwolone jest zakłócanie ciszy nocnej.

3. W porze dziennej dopuszcza się możliwość wypoczynku na zaścielonym łóżku w ubraniu dziennym.

§ 7. 1. Praca osadzonych odbywa się w godzinach 4.00 – 21.00, za wyjątkiem pracy wykonywanej w systemie zmianowym w OSSW Kule.

2. Zatrudnienie osadzonych, w tym dojazd i powrót z pracy odbywa się w odzieży roboczej pracodawcy lub wydanej przez administrację oddziału, stosownej do warunków atmosferycznych.

3. Osadzony ma obowiązek poinformowania funkcjonariusza podczas apelu porannego o niezdolności do pracy ze względów zdrowotnych lub innych ważnych okoliczności.

4. Szczegółowe zasady i warunki zatrudniania, rodzaje stanowisk pracy oraz godziny jej wykonywania określa odrębne zarządzenie.

§ 8. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe odbywają się w godzinach 9.00 – 19.00, zgodnie z odrębnie ustalanym planem udziału w zajęciach .

§ 9. Samokształcenie i zajęcia własne mogą odbywać się codziennie według potrzeb osadzonych, z wyłączeniem ciszy nocnej oraz czasu przeznaczonego na czynności i zajęcia określone niniejszym zarządzeniem.

§ 10.1. Osadzeni mają prawo do korzystania z księgozbioru bibliotecznego.

2. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin. Zapoznanie się z regulaminem warunkuje możliwość korzystania z księgozbioru.

§ 11.  W każdej celi mieszkalnej znajduje się głośnik sieci radiowęzłowej, z wykorzystaniem którego, w godzinach 6.00-22.00, emitowany jest program wybranych rozgłośni radiowych oraz audycje własne.

§ 12. 1. W każdej celi mieszkalnej znajduje się gniazdo wewnętrznej sieci telewizyjnej, z wykorzystaniem którego, emitowany jest program wybranych stacji telewizyjnych oraz programy własne.

2. Odbiór sygnału telewizyjnego możliwy jest za pośrednictwem prywatnego odbiornika telewizyjnego przyjmowanego do oddziału na prośbę osadzonego, za zgodą kierownika oddziału. Odbiornik może być wyposażony w urządzenie do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

3. Dopuszcza się do korzystania w celi mieszkalnej wyłącznie z jednego odbiornika telewizyjnego.

4. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za jakość sygnału telewizyjnego dostarczanego przez zewnętrznych nadawców.

 

Rozdział IV

Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację

 

§ 13. 1. Posiłki dostarczane przez administrację wydawane są i spożywane w stołówce oddziału półotwartego.

2. Wydawanie posiłków rozpoczyna się:

3)      śniadanie  – w dni powszednie od godz. 6.15

– w soboty, niedziele i święta od godz. 7.00

–        w przypadku wykonywania pracy poza oddziałem zewnętrznym od godz. 4.45

4)      obiad                    − od godz. 13.00 (w przypadku wykonywania

pracy poza oddziałem zewnętrznym po

powrocie z pracy)

3)  kolacja                   − od godz. 18.30 (w przypadku wykonywania

pracy poza oddziałem zewnętrznym  po

powrocie z pracy)

3. Szczegółowy harmonogram spożywania posiłków dostarczanych przez administrację znajduje się na tablicy informacyjnej oddziału oraz stołówce skazanych.

4. Jadłospis podaje się codziennie do wiadomości osadzonych poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej.

5. Ewentualne uwagi i skargi dotyczące ilości bądź jakości posiłków powinny być zgłaszane niezwłocznie zastępcy dowódcy zmiany w trakcie ich wydawania. Wyjaśnianie odbywa się przy udziale służby kwatermistrzowskiej oddziału.

 

Rozdział V

Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie jednostki

 

§ 14. 1.Osadzeni poruszają się po terenie oddziału samodzielnie, w godzinach od 5.00 do 20.00,  korzystając z miejsc rekreacyjno-sportowych i placu spacerowego,  zgodnie z grafikiem zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych oraz sposobem odbywania spacerów. Cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte przez całą dobę. Poruszanie się osadzonych w obrębie oddziału mieszkalnego w okresie od zakończenia apelu porannego do rozpoczęcia wieczornego odbywa się w sposób dowolny. Osadzeni, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 poruszają się w stroju składającym się z przynajmniej długich spodni i koszulki z krótkim rękawem.

2. Osadzony zatrudniony na terenie oddziału porusza się samodzielnie po wyznaczonym odcinku tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zleconych obowiązków.

3. W okresie od 1 maja do 30 września, osadzeni mogą opuszczać celę mieszkalną w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim rękawem w celu skorzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych, wyjścia na spacer, pobierania i spożywania posiłków, do łaźni, na zajęcia świetlicowe i sportowe oraz na widzenia z osobami bliskimi.

 

Rozdział VI

Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli

 

         § 15.1. Osadzeni mogą codziennie korzystać z co najmniej godzinnego spaceru na wolnym powietrzu w godzinach 9.00 – 16.00 na wyznaczonym placu spacerowym. Wyjście na spacer odbywa się o równych godzinach, z wyłączeniem czasu pomiędzy godziną 13.00 a 14.00.

9.     W przypadku osadzonego chorego lekarz może określić indywidualny czas trwania i sposób odbywania spaceru.

10.  Zabrania się zabierania na spacer jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów spożywczych, za wyjątkiem własnych gier świetlicowych, książek oraz prasy.

11.  Na prośbę osadzonych, zezwala się w czasie przeznaczonym na spacer, na zabieranie koców w celu ich oczyszczenia.

12.  Osadzeni odbywają spacer w odzieży stosownej do pory roku, panujących warunków atmosferycznych oraz zachowania zdrowia.

13.  W czasie odbywania spaceru, w miejscu wyznaczonym, dopuszcza się palenie papierosów.

14.  Liczba osadzonych jednocześnie korzystających ze spaceru nie może przekroczyć 20.

15.  Naruszenie ustalonego sposobu odbywania spaceru lub niewłaściwe zachowanie powoduje przerwanie spaceru przed ustalonym czasem.

§ 16. 1. Kąpiel osadzonych odbywa się codziennie, w zależności od potrzeb, w węźle sanitarnym przy celach mieszkalnych.

2. Wymiana bielizny i ręczników dokonywana  jest raz w tygodniu, a wymiana bielizny pościelowej dokonywana jest raz na dwa tygodnie. Informacje o planowanej realizacji wymiany przekazuje skazany funkcyjny.

3. Wymiana odzieży skarbowej i roboczej dokonywana jest w miarę potrzeb po uprzednim zgłoszeniu przez osadzonego.

 

Rozdział VII

Godziny i miejsca, w których dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych

 

§ 17.1. Na terenie oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów.

2. Zezwala się osadzonym na palenie tytoniu oraz używanie e-papierosów:

3)      w korytarzu oddziału mieszkalnego – w godzinach 6.00 – 22.00,

4)      poza oddziałem mieszkalnym przed wejściem do budynku, lub w trakcie odbywania spaceru w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Rozdział VIII

Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia,

które osadzony  może posiadać w celi

 

§ 18. 1. Osadzony może korzystać z własnej odzieży, trzech kompletów bielizny osobistej, jednej pary obuwia wyjściowego, sportowego oraz obuwia miękkiego.

2. Skazani mają prawo za zgodą kierownika oddziału do posiadania i korzystania z kompletu odzieży własnej, pozostałą odzież zdają do magazynu depozytowego lub przekazują osobą bliskim.

3. Przez komplet odzieży własnej rozumie się: jedną parę spodni, dres (jeden komplet), dwie koszule lub koszulki z krótkim rękawem, krótkie spodenki oraz kurtkę letnią, a w okresie od 1 października do 30 kwietnia także sweter, jedną parę obuwia zimowego, kurtkę oraz czapkę i szalik.

4. Rzeczy własne osadzonych poza szafkami więziennymi przechowywane są w sposób uporządkowany w kartonach lub torbach pod łóżkiem osadzonego. Zabrania się wieszania odzieży na łóżkach.

5. Osadzony może posiadać wyłącznie odzież zaewidencjonowaną w karcie rzeczy własnych. Wymiana odzieży może nastąpić za pośrednictwem osób bliskich, po wcześniejszej zgodzie kierownika oddziału.

6. Pranie i czyszczenie posiadanej odzieży odbywa się we własnym zakresie.

 

Rozdział IX

Ilość i wymiary przedmiotów, które osadzeni mogą posiadać w celi

oraz sposób ich przechowywania i zasady ich użytkowania

 

§ 19. 1. Osadzeni mogą posiadać łącznie (w celi mieszkalnej oraz w magazynie depozytowym) do 30 kg rzeczy własnych, w tym 6 kg żywności (wyłącznie w celi mieszkalnej). Rzeczy te nie mogą przekraczać pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3.  Powyższe wymogi  nie dotyczą posiadanych dokumentów związanych z postępowaniem, którego osadzony jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

7)      ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać:

a)      kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego,

b)      kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości,

c)      9 l napojów.

8)      dokonując zakupów lub składając zamówienie na otrzymanie paczki osadzony jest zobowiązany uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy zgodnie z powyższym,

9)      w przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy będących w posiadaniu osadzonego w celi mieszkalnej, naruszają obowiązujący porządek, nadmiar rzeczy należy przekazać do magazynu rzeczy własnych osadzonych, a jeśli łączna ich ilość przekracza 30 kg powinny być wydane na zewnątrz osobie wskazanej poprzez osadzonego lub przesłane na jego koszt do wskazanej osoby, instytucji lub organizacji. Posiadanie wskazanych rzeczy w ilości przekraczającej wskazane wartości skutkuje odmową przyjęcia rzeczy nowych.

2. W czasie realizacji czynności transportowych osadzony może wziąć ze sobą wyłącznie rzeczy w ilości określonej w ust. 1. Osadzony jest zobowiązany w pierwszej kolejności umieścić w torbie żywność, a następnie pozostałe rzeczy zgromadzone w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy własnych. W przypadku stwierdzenia nadmiaru rzeczy stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt 3.

§ 20. 1. Osadzonym zezwala się, poza przedmiotami określonymi w innych przepisach, na posiadanie:

2)      jednorazowych maszynek do golenia i obcinacza do paznokci;

2)  sztućców metalowych oraz kubka z ceramiki lub duralexu;

2. Posiadanie rzeczy i przedmiotów innych, niż określone w ust. 1, wymaga zgody kierownika oddziału.

3. Ustala się następujące zasady posiadania w celi urządzeń radiowo-telewizyjnych, w tym gier telewizyjnych:

14)  przyjmowane urządzenia nie mogą posiadać możliwości rejestrowania, odtwarzania informacji oraz komunikowania się bezprzewodowego,

15)  przyjmowane urządzenia muszą posiadać własny system nagłośnienia, będący integralną jego częścią – brak jest możliwości przyjęcia odrębnych głośników,

16)  przyjmowane urządzenia muszą posiadać sformułowaną w języku polskim instrukcję obsługi,

17)  prośba o przyjęcie urządzenia musi zawierać dane osoby upoważnionej do jego odebrania,

18)  przyjmowane urządzenia podlegają sprawdzeniu, w tym pod kątem posiadania dodatkowych funkcji, z których korzystanie jest niedozwolone w myśl ustalonych zasad; sprawdzenie urządzenia może pociągać za sobą uszkodzenie plomb gwarancyjnych i utratę uprawnień z tego tytułu,

19)  przyjmowane urządzenia podlegają zaewidencjonowaniu oraz zaplombowaniu, niedozwolone jest uszkodzenie lub usunięcie plomby,

20)  przekątna ekranu odbiornika telewizyjnego nie może przekraczać 19 cali, do odbiornika winien być dołączony kabel antenowy z fabrycznie zamontowanymi wtyczkami,

21)  zabrania się przekazywanie sprzętu innym skazanym,

22)  użytkownik urządzenia nie może zakłócać porządku i spokoju innym osadzonym,

23)   administracja oddziału nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia niebędące wynikiem działań funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych jednostki,

24)   administracja oddziału nie zapewnia naprawy uszkodzonego urządzenia, niedopuszczalne jest korzystanie z uszkodzonego urządzenia lub kabla, a także dokonywanie przeróbek i ingerowanie w konstrukcję i strukturę urządzeń,

25)   w przypadku transportowania osadzonego dowódca konwoju ma prawo odmówić pobrania urządzenia; pozostawione urządzenie zostaje wydane upoważnionej osobie, o której mowa w pkt 4,

26)   osadzony we własnym zakresie realizuje wymóg opłaty abonamentowej z tytułu korzystania z urządzeń radiowo-telewizyjnych.

4. W celi mieszkalnej może znajdować się jeden czajnik elektryczny o mocy do 1300 wat, jedna grzałka elektryczna o mocy do 500 wat, oryginalny przedłużacz do 5 metrów oraz rozgałęźnik elektryczny. Zezwala się również na posiadanie kuchenki elektrycznej oraz innych przedmiotów służących do przygotowania posiłków we własnym zakresie. Właściciel czajnika, kuchenki lub grzałki jest zobowiązany do umożliwienia korzystania z niego przez osadzonych z celi mieszkalnej.

5. Ustala się limit posiadania oryginalnych płyt (CD, DVD) w ilości do 5 sztuk, dla osadzonych posiadających zgodę na posiadanie sprzętu do ich odtwarzania.

6. Naruszenie zasad, określonych w ust. 3, powoduje utratę uprawnień do korzystania z urządzeń.

§ 21. 1. Administracja oddziału nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek nieprawidłowego korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych, w tym korzystania z niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń.

2. Urządzenia muszą posiadać widoczne znaki bezpieczeństwa typu B lub CE, zabrania się posiadania i użytkowania jakichkolwiek urządzeń własnej konstrukcji.

§ 22. Zabrania się naklejania rzeczy, w szczególności plakatów i zdjęć, bezpośrednio do ściany lub drzwi wejściowych oraz przechowywania żywności lub innych rzeczy w obrębie otworów okiennych cel mieszkalnych, a także gromadzenie nadmiernej ilości prasy, książek oraz butelek typu PET.

 

Rozdział X

Dni, godziny i miejsce przyjmowania osadzonych przez dyrektora i innych

przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków,

skarg i próśb

 

§ 23. 1. Dyrektor aresztu śledczego lub jego zastępca oraz kierownicy działów przyjmują osadzonych w dniach posiedzeń komisji penitencjarnej bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia. Potrzebę przyjęcia należy odpowiednio wcześniej zgłosić wychowawcy oddziału.

 

          2. Kierownik oddziału zewnętrznego przyjmuje osadzonych w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00 w pokoju wychowawcy.

3. Lekarze przyjmują osadzonych w ambulatorium oddziału półotwartego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, z uwzględnieniem grafiku pracy poszczególnych lekarzy.

4. Lekarz stomatolog przyjmuje osadzonych w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 9.00 – 15.00 w gabinecie stomatologicznym Aresztu Śledczego w Częstochowie. Skorzystanie z porady stomatologa wymaga wcześniejszych ustaleń z pielęgniarką oddziału.

5. W razie wystąpienia nagłej dolegliwości lub choroby wymagającej szybkiej interwencji, pomoc medyczna udzielana jest przez zespół Pogotowia Ratunkowego.

§ 24. Pisemne skargi, wnioski i prośby do kierownictwa aresztu śledczego i kierownika oddziału osadzony może przekazywać osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy.

Rozdział XI

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

 

§ 25.1. Widzenia dla osadzonych odbywają się codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 w sali widzeń – świetlicy oddziału półotwartego.

2. Skorzystanie z widzenia w dniu roboczym, w wyznaczonych godzinach zatrudnienia, wymaga wcześniejszego uzgodnienia z kierownikiem oddziału.

3. Zgłoszenie osoby odwiedzającej winno nastąpić najpóźniej do godziny 15.00.

4. Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń. Osadzony oraz osoby odwiedzające zajmują miejsca przy stoliku wskazanym przez funkcjonariusza.

5. Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia.

6. Chęć wykorzystania nagrody lub ulgi w postaci dłuższego widzenia skazany musi zgłosić przed jego rozpoczęciem.

7. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

8. Osoby odwiedzające nie mogą dokonywać zakupów innym osadzonym niż tym, z którym udzielono im widzenia.

9. Rozmowa w trakcie widzenia nie może zakłócać swobody rozmów innych osób oraz porządku widzenia.

10. Niedopuszczalne jest przekazywanie w trakcie widzenia jakichkolwiek rzeczy pomiędzy osadzonymi a osobami odwiedzającymi.

11. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, odbywają się w pomieszczeniu świetlicy oddziału otwartego.

12. Naruszenie ustalonego porządku odbywania widzenia skutkuje jego przerwaniem lub zakończeniem przed czasem.

§ 26. 1. Korzystanie z zezwoleń na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osoba najbliższa lub godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin odbywa się w dni ustawowo wolne od pracy. Wykorzystanie widzenia w innym terminie wymaga zgody kierownika oddziału.

2. Powrót do zakładu osadzonych korzystających z czasowych zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego winien nastąpić do godziny 19.00.

 

Rozdział XII

Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw,

spotkań religijnych oraz nauczania religii

 

§ 27. 1. W pierwszą niedzielę miesiąca i święta kościelne o godzinie 17.00, w świetlicy oddziału półotwartego odprawiana jest msza święta w obrządku rzymsko-katolickim.

2. Niezależnie od organizowanych nabożeństw w każdą niedzielę o godzinie 9.00 radiowęzeł transmituje nabożeństwo rzymsko-katolickie nadawane przez środki masowego przekazu.

3. Zaproszenia na nabożeństwa i spotkania z duchownymi i przedstawicielami uznanych w Polsce kościołów innych wyznań ogłaszane są, poprzez wywieszenie informacji na tablicach.

4. Osadzony deklarujący chęć kontaktu z duchownym lub przedstawicielem innych, uznanych w Polsce wyznań, zgłasza taki fakt wychowawcy. Oddział zapewnia w miarę możliwości realizację posług religijnych w tym zakresie.

5. Kapelan lub inny kanonicznie uprawniony przedstawiciel kościoła lub wyznania może odwiedzać osadzonych w pomieszczeniach w których przebywają.

Rozdział XIII

Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów

artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych

oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w oddziale

 

§ 28. 1. Zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz  przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w oddziale, osadzeni mogą dokonywać, trzy razy w miesiącu: około 10, 20 i 30 dnia miesiąca,  w ustalonym punkcie sprzedaży na terenie oddziału w godzinach  9.00 – 17.00.

2. Zakupy dokonywane są za środki pieniężne pozostające do dyspozycji osadzonych w depozycie, na podstawie paragonu wystawionego przez dział finansowy.

3. Zakupy artykułów wymagających rejestracji w karcie rzeczy własnych są możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody przez kierownika oddziału.

 

Rozdział XIV

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek

 

§ 29. 1. Korespondencję prywatną osadzonych przyjmuje oddziałowy w każdym dniu roboczym, a korespondencję urzędową codziennie, pomiędzy apelem porannym a wieczornym.

2. Potwierdzenie przyjętej korespondencji urzędowej wysyłanej przez skazanego wydaje oddziałowy.

5.      Korespondencja dla osadzonych jest dostarczana w każdym dniu roboczym. Korespondencję urzędową i prywatną wydaje wychowawca w godzinach urzędowania. W uzasadnionych przypadkach korespondencja może być wydawana przez funkcjonariusza działu ochrony.

6.      Korespondencję kierowaną do: Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komitety Praw Człowieka, Komitetu przeciwko Torturom, Komitetu są spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet osadzony wkłada do specjalnie do tego przeznaczonych skrzynek znajdujących się w oddziale mieszkalnym.

§ 30. 1. Paczki, za wyjątkiem paczki żywnościowej, mogą być dostarczane za pośrednictwem rodziny i innych osób bliskich, a także poczty i firmy kurierskiej.

2. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami opatrunkowymi i higienicznymi oraz innymi przedmiotami osobistego użytku, a także paczki z lekami i środkami leczniczymi przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00 – 18.00.

3. Paczki z lekami i środkami leczniczymi przekazuje się do ambulatorium, skąd wydawane są w dni przyjęć lekarza ze wskazaniami lekarskimi.

4. Paczki z odzieżą, obuwiem i bielizną wydawane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00.

5. Przyjęcie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami opatrunkowymi i higienicznymi oraz innymi przedmiotami osobistego użytku oraz paczki z lekami wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody kierownika oddziału na otrzymanie artykułów przekazanych w paczce.

§ 31. 1. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości wraz z danymi osoby przekazującej paczkę.

2. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania oraz w chwili jej wydawania osadzonemu.

3. Paczka zawierająca artykuły, które zgodnie z innymi przepisami nie mogą być przyjmowane (w tym w szczególności artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrole ich zawartości), na otrzymanie której osadzony nie otrzymał uprzednio pisemnej zgody kierownik oddziału, będzie zwrócona nadawcy na koszt nadawcy lub osadzonego, a w uzasadnionym przypadku na koszt aresztu.

§ 32. 1. Raz w miesiącu może zostać zrealizowana paczka żywnościowa, w skład której mogą wychodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w punkcie sprzedaży oddziału. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Realizacja złożonego zamówienia jest dokonywana bezpośrednio w punkcie sprzedaży na terenie oddziału, zgodnie z § 28 ust. 2. Zamówienie może zostać również złożone przez osobę najbliższą. Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży oddziału. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się w punkcie sprzedaży, w poczekalni osób odwiedzających, w sali widzeń, w świetlicy, na stronie internetowej oraz u wychowawcy.

3. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

4. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji aresztu środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest na odwrocie druku zamówienia.

5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.

6. Ilość żywności w paczce musi uwzględniać ograniczenia, o których mowa w § 19. 1.

7. Brak jest możliwości realizacji paczki żywnościowej przez osobę nieujętą w wykazie osób bliskich osadzonego.

 

Rozdział XV

Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami

podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego

 

§ 33. 1. Osadzeni, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem oddziału mogą codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 bezpośrednio kontaktować się z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, organizacji, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych współuczestniczących w działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej – oświatowej, sportowej i religijnej oddziału zewnętrznego oraz osobami godnymi zaufania, w świetlicy skazanych.

2. Terminy spotkań cyklicznych wywiesza się na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

 

 

Rozdział XVI

Godziny, czas trwania i miejsce korzystania

z samoinkasujących aparatów telefonicznych

 

§ 34. 1. Skazani mają prawo do codziennego korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych zainstalowanych w oddziale mieszkalnym, na własny koszt lub koszt rozmówcy, w godzinach 7.30 - 19.55.

2. Czas trwania rozmowy w przypadku osób oczekujących nie może przekraczać 10 minut.

3. Oddział nie odpowiada za jakość połączeń oraz brak możliwości realizacji połączenia wynikający z niesprawności aparatu samoinkasującego. Po stwierdzeniu niesprawności aparatu administracja oddziału niezwłocznie zgłasza uszkodzenie właściwemu operatorowi.

4. Rozmowa telefoniczna może być przerwana, gdy dzwoniący używa słów wulgarnych lub gwary więziennej.

 

Rozdział XVII

Osoby upoważnione do przyznawania nagród i ulg

oraz wymierzania kar dyscyplinarnych

 

§ 35. Do przyznawania nagród, o których mowa w art. 138 § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 9 i 13 Kodeksu karnego wykonawczego oraz do wymierzania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 1, 2, 3 Kodeksu karnego wykonawczego upoważniony jest Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym. Ponadto kierownik oddziału upoważniony jest do przyznawania nagrody wymienionej w art. 138 § 1 pkt 7.

 

Rozdział XVIII

Obowiązki skazanych funkcyjnych

 

§ 36. Do obowiązków skazanego funkcyjnego do spraw porządkowych należy:

6)      pomoc w realizacji zadań związanych z zatrudnieniem osadzonych, zajęciami kulturalno-oświatowymi i sportowymi,

7)      prowadzenie dziennika pracy świetlicy,

8)      pomoc przy wymianie ręczników i pościeli,

9)      utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach świetlicy,

10)  przygotowywanie świetlicy i sprzętu do zaplanowanych zajęć kulturalno-oświatowych.

§ 37. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osadzonych przebywających w oddziale:

4)      przestrzeganie zasad zawartych w instrukcjach użytkowania urządzeń, maszyn, narzędzi i instalacji,

5)      utrzymywanie ładu i porządku w miejscu zakwaterowania i na stanowisku pracy pod kątem bezpieczeństwa pożarowego,

6)      informowanie przełożonych o zauważonych w jednostce zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego.

 

Rozdział XIX

Godziny, czas trwania i miejsce korzystania

z aplikacji SKYPE oraz Biuletynu Informacji Publicznej

 

§ 38. 1. Skazani mają prawo do nawiązania kontaktu z osobami bliskimi za pośrednictwem aplikacji SKYPE, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez osobę, z którą kontakt taki ma zostać nawiązany.

2. Pomieszczenie wyposażone w stanowisko komputerowe umożliwiające swobodne nawiązanie połączenia znajduje się w świetlicy oddziału półotwartego.

3. Z aplikacji SKYPE należy korzystać zgodnie z instrukcją znajdującą się w pomieszczeniu wyznaczonym do kontaktu oraz regulaminem aplikacji SKYPE. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w nawianiu połączenia.

4. Zamiar skorzystania z połączenia za pośrednictwem SKYPE skazany zgłasza w postaci prośby kierowanej do kierownika oddziału. Po uzyskaniu zgody i ustaleniu przez wychowawcę terminu i ram czasowych, w których ma się odbyć połączenie, skazany powiadamia osobę, z którą ma zostać nawiązany kontakt za pomocą łącza internetowego. Osoba z którą ma zostać nawiązane połączenie powinna w tym czasie być dostępna i oczekiwać na kontakt.

5. Czas korzystania z połączenia nie może przekraczać 15 minut. W ciągu dnia można korzystać z połączenia tylko jeden raz. Pierwszeństwo w kontaktach mają skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

6. Korzystanie z kontaktu za pośrednictwem aplikacji SKYPE odbywa się w soboty, niedziele i święta w godzinach 16.00 – 18.00, z wyłączeniem czasu mszy świętej w pierwszą niedzielę miesiąca.

7. Korzystanie z aplikacji odbywa się pod doraźnym nadzorem funkcjonariusza lub przy wykorzystaniu urządzeń telewizji przemysłowej. W uzasadnionych przypadkach kontakt może zostać przerwany, a w szczególności jeśli:

5)      korzystanie z aplikacji jest niezgodne z regulaminem  użytkowania,

6)      połączenie zostało nawiązane z inną osobą, niż wymieniona w prośbie,

7)      osoby używają słów wulgarnych lub ich zachowanie narusza normy współżycia społecznego,

8)      połączenie jest kontynuowane powyżej 15 minut, mimo uprzedniego upomnienia ze strony funkcjonariusza.

§ 39.1. Skazani mają prawo do zapoznawania się z wybranymi serwisami w tym Biuletynem Informacji Publicznej. Wykazy dostępnych stron znajdują się na tablicach ogłoszeń w poszczególnych oddziałach mieszkalnych. Zamiar skorzystania ze stanowiska komputerowego, znajdującego się w świetlicy oddziału półotwartego,  należy zgłosić wychowawcy.

 2. Korzystanie z serwisów odbywa się pod doraźnym nadzorem funkcjonariusza lub przy wykorzystaniu urządzeń telewizji przemysłowej. Czas przeznaczony na zapoznanie się w wybranymi serwisami nie może przekraczać 15 minut. Funkcjonariusz przerywa korzystanie z serwisów w przypadku próby wykorzystania komputera do innych celów.

 

Rozdział XX

Tryb postępowania ze sprzętem fryzjerskim

 

§ 40. 1. Strzyżenie osadzonych odbywa się w pomieszczeniu fryzjerni. Funkcję fryzjerni pełni jedno z pomieszczeń w umywalni oddziału półotwartego.

2. Strzyżenie odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00 – 12.00.

3. Potrzebę ostrzyżenia skazany zgłasza oddziałowemu.

§ 41. 1. Osadzeni mają prawo korzystać ze sprzętu fryzjerskiego w celach mieszkalnych, będącego własnością oddziału, tj. maszynki do strzyżenia oraz peleryny.

2. Sprzęt fryzjerski znajduje się w dyżurce oddziałowego.

3. Sprzęt fryzjerski wydawany jest każdorazowo osadzonemu, który zgłosi ustnie taką potrzebę oddziałowemu. Osadzony zwraca oczyszczony sprzęt niezwłocznie po wykorzystaniu. Zabronione jest jego przekazanie bezpośrednio innemu osadzonemu.

4. Po każdym użyciu sprzętu fryzjerskiego jest on poddawany dezynfekcji. Czynności tych dokonuje osoba zatrudniona w charakterze sprzątającego oddziału.

5. Osadzony za pisemną zgodą kierownika oddziału, może korzystać z prywatnej maszynki do strzyżenia włosów wyłącznie do użytku własnego.

6. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu fryzjerskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu fryzjerskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz z powyższymi zasadami.

 

Rozdział XXI

 Przepisy końcowe

 

§ 42. Ustalone w porządku wewnętrznym harmonogramy i plany w przypadku szczególnych okoliczności mogą ulec zmianie. Realizacja powyższych uprawnień odbędzie się wówczas w innych, wskazanych każdorazowo w ogłoszeniu lub komunikacie terminach.

§ 43. Szczegółowy porządek dnia dla osadzonych określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 44. W okresie od 1 maja do 31 sierpnia dopuszcza się otwarcie oddziału otwartego w porze od zakończenia apelu wieczornego do godziny 21.00.

§ 45. Traci moc zarządzenie Nr 19/2014 Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia 25 kwietnia 2014r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie porządku wewnętrznego oddziału otwartego w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym.

§ 46. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016r.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

mjr mgr Łukasz Górny

 

 

 

    Załącznik nr 1 do zarządzenia 44/2016

Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie

               z dnia 23 września 2016r.

 

 

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy

Areszcie Śledczym w Częstochowie

 

 

Nr konta punktu sprzedaży ……………………………………………………

 

Dane składającego zamówienie(osoba najbliższa dla skazanego)

imię

nazwisko

imię ojca

stopień pokrewieństwa

 

 

 

 

adres zamieszkania

 

 

 

 

 

 

Dane odbiorcy paczki (skazany)

imię

nazwisko

imię ojca

data urodzenia

 

 

 

 

 

 

Lista produktów

Lp.

nazwa produktu

pozycja katalogowa

ilość

cena brutto

wartość

waga

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  razem

 

 

 

Data i podpis zamawiającego

…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzenie odbioru paczki

 

 

                                               Otrzymałem paczkę zgodną z zamówieniem

…………………………………………………………..

(Data i podpis skazanego)

Oświadczenie zamawiającego

 

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji Aresztu Śledczego w Częstochowie, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki proszę zwrócić:

 

 

Przekazem pocztowym na adres:

 

 

………………………………………

(Imię i nazwisko)

 

 

………………………………………………………………………………………………

(Dokładny adres: kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)

 

 

 

Przelewem na konto bankowe:

 

 

……………………………………………………………………………………………

(Numer konta bankowego)

 

 

 

 

…………………………..

(podpis zamawiającego)

 

 

    Załącznik nr  2 do zarządzenia 44/2016

Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie

               z dnia 23 września 2016r.

 

 

                    PORZĄDEK DNIA DLA OSÓB OSADZONYCH W ODDZIALE 

               OTWARTYM ODDZIAŁU  ZEWNĘTRZNEGO W WĄSOSZU GÓRNYM

Nazwa czynności

Dni powszednie

Soboty, niedziele
i święta

Pobudka

 

6.00

 

6.30

 

Higiena osobista

 

6.00-6.10

 

6.30-6.55

 

Apel poranny

 

6.10-6.15

 

6.55-7.00

 

Śniadanie

 

6.15 - 6.45

(4.45-6.00 dla skazanych zatrudnionych poza oddziałem)

 

 

7.00-7.30

(4.45-6.30 dla skazanych zatrudnionych poza oddziałem)

 

Sprzątanie rejonów

 

6.45-7.15

 

7.30-8.00

 

Obiad

 

13.00-17.00

Apel kontrolny

17.45

Kolacja

 

18.30-19.00

(20.30 – skazani zatrudnieni w kotłowni OSSW Kule)

 

 

Apel wieczorny

 

20.00-20.05

 

 

Higiena osobista

20.30-21.00

 

 

Cisza nocna

 

22.00 - 6.00

(22.30-6.30 w soboty oraz w inne

dni poprzedzające dni świąteczne)

Praca

                    4.00- 21.00

(zgodnie z zarządzeniem w sprawie organizacji zatrudnienia osadzonych)

 

 

Spacer

9.00 – 16.00

Zajęcia kulturalno -oświatowe, sportowe i wychowania fizycznego

 

zgodnie z grafikiem

 

Zajęcia własne, samokształcenie

 

8.00 - 22.00*

 

 

* z wyłączeniem czasu przeznaczonego na czynności planowane zgodnie z niniejszym zarządzeniem

Sposób załatwiania spraw

 

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP O/O Katowice
89 1010 1212 0013 3913 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]

 

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek:  09.00 - 15.00
Wtorek:  09.00 - 15.00
Środa:  09.00 - 15.00
Czwartek:  09.00 -15.00
Piątek:  09.00 - 15.00

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Aresztu Śledczego w Częstochowie działa na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
 
Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2011

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności

(z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy maja zapewnioną normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%

Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3m2

Kodeks karny wykonawczy

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

97

Liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi

0

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

60

Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Kodeks karny wykonawczy

Częstochowa, dnia 24.08.2011

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2012

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012
Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.


Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu


Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym


1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności

(z uwzględnieniem osób poddanych probacji)


Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy maja zapewnioną normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%

1. Rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego – umożliwienie orzekania wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

 • Projekt strategii”Sprawne państwo”

 • Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”

 • działania Ministra Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2010r.

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

99

Liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi

0

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

58

Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby WięziennejCzęstochowa, dnia 28.12.2011r.

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2013

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

46 %

1. Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar- System Dozoru Elektronicznego, prace społecznie użyteczne, system kar mieszanych.

2. Upowszechnienie efektywnych oddziaływań probacyjnych umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie dozoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sadowego).

3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

 1. ”Sprawne państwo 2011-2020”

 1. „Strategia Rozwoju Kraju 2020”

Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej

375

Częstochowa dn. 31.12.2012 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

ppłk Tadeusz Maciąg

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2014

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie stopnia

realizacji praw

obywatelskich przez system

wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej

100%

1.Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych poprzez realizację projektów:

a)Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET,

b)Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na karę pozbawienia wolności lub inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowanych do odbycia tej kary w Polsce.

2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

a) Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary,

b)Stop przemocy DRUGA SZANSA

1.Długoterminowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

2.”Sprawne państwo 2011-2020”

3.„Strategia Rozwoju Kraju 2020”

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.

80%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

57%

1.Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

2.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

3.Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Częstochowa dn. 17.12.2013 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

kpt. Łukasz Górny

 

 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2015

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015

 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

 

 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

 

Lp.

 

Cel

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie stopnia

realizacji praw

obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej

100%

1. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu pozyskania dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów;

 

2. Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych;

 

3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych;

 

4. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną: szkolenia podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary; projekt „Stop przemocy. DRUGA SZANSA

1.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;

 

2.Strategia ”Sprawne państwo 2020”;

 

3.„Strategia Rozwoju Kraju 2020”;

 

4.Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na 2014 -2020

 

 

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

89,50%

2

Zapewnienie  bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

59%

1.Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania

 

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

 

3.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną

 

 

Częstochowa dn. 22.12.2014 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

kpt. Łukasz Górny

 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2016

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 

 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

 

 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

 

Lp.

 

Cel

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej

100%

1. Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych;

 

2. Dostosowanie przeznaczenia jednostek penitencjarnych do kategorii osadzonych;

 

3. Szkolenia kadry penitencjarnej;

 

4.Szkolenia skazanych ( POWER 2014-2020 Fundusze Europejskie)

 

1.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;

 

2.Strategia ”Sprawne państwo 2020”;

 

3.„Strategia Rozwoju Kraju 2020”;

 

4.Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na 2014 -2020

 

 

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

90%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności  oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

59%

1.Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania

 

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

 

3.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną

 

 

 

CZĘSTOCHOWA, DN. 15.12.2015 R.

DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W CZĘSTOCHOWIE

MJR ŁUKASZ GÓRNY

 

 

Plan działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie na rok 2017

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

90%

1. Zwiększenie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę.

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - projekt

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na kare pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

60%

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2. Wykonywanie kary alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.

 

Częstochowa, dnia 28.12.2016r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

mjr Łukasz Górny

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2016

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 

Ogłoszenia dotyczące Aresztu Śledczego w Częstochowie publikowane są także na stronie:

 

Identyfikator Jednostki

34

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Robert Szymczyk o 2011-08-25 11:17

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2017-03-14 08:44

Data wytworzenia

 

Nabór

Nabór w Areszcie Śledczym w Częstochowie jest realizowany zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więzeinnej (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.)

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Tomasz Marinov

Akty prawneWytwarzajacy

Maria Wiącek

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Mariusz Materniak

Fundusze unijneWytwarzajacy

Marta Materniak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Łukasz Warzecha

NabórWytwarzajacy

Piotr Pijet

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Maria Wiącek

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Katarzyna Famuła

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Anna Stryjewska

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Maria Wiącek

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Anna Pośpiecj - Nosol

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Magdalena Hernik

StatusWytwarzajacy

Jarosław Opiłka

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Piotr Pijet

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Maria Wiącek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Anna Stryjewska

Wzory drukówWytwarzajacy

Tomasz Marinov

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Tomasz Marinov

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-01 23:45, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.