Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Częstochowa

Jednostka

Areszt Śledczy Częstochowa

Adres

Areszt Śledczy
ul. Mirowska 22
42-200 Częstochowa
 
tel. 34 370 60 00,  fax. 34 360 60 73
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Status

Areszt Śledczy w Częstochowie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U.10.79.523 z późn. zmian.)

Kierownictwo

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie
ppłk mgr Mariusz Mazurek
 
 
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie
mjr mgr Urszula Wojciechowska - Budzikur
 
 
 
 

Struktura Organizacyjna

W skład Aresztu Śledczego w Częstochowie wchodzą następujące komórki:
 • dział penitencjarny
 • dział ochrony
 • dział kwatermistrzowski
 • dział finansowy
 • dział ewidencji
 • ambulatorim
 • Oddział Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym
 • oraz:
  • stanowisko d/s kadr, szkolenia i socjalnych
  • stanowisko d/s organizacyjno - prawnych
  • stanowisko d/s zatrudnienia osadzonych i BHP
  • stanowisko d/s łączności i informatyki

Podmioty Współpracujące

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną.
 
Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 
Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

 
 
 
 
INFORMACJE O NIEODPŁATNYCH PRZEKAZANIACH LUB DAROWIZNACH
 
01. Niedopłatne przekazanie FORD
 
Częstochowa dnia 05.12.2017 r.

Na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Areszt Śledczy w Częstochowie informuje, iż dokonał nieodpłatnego przekazania niżej wymienionego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

 

1. Samochód operacyjno – konwojowy Ford Transit  2.2 TDCI, rok produkcji 2006.

Nieodpłatnego przekazania dokonano na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy.

02. Niedopłatne przekazanie IVECO

Częstochowa dnia 27.12.2017 r.

Na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Areszt Śledczy w Częstochowie informuje, iż dokonał nieodpłatnego przekazania niżej wymienionego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

1. Samochód ciężarowy pow. 3,5 tony – izoterma Iveco Daily 50C15V, rok produkcji 2007.

Nieodpłatnego przekazania dokonano na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy.

     

 

Zamówienia publiczne

Areszt Śledczy w Częstochowie realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Od listopada 2008r. Areszt Śledczy w Częstochowie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.3.4. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.  Jego nadrzędnym celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób opuszczających jednostkę penitencjarną. Wsparcie oferowane jest przede wszystkim skazanym zainteresowanym nabyciem, podniesieniem lub zmianą posiadanych już kwalifikacji zawodowych, posiadającym nieodległy termin końca odbywania kary pozbawienia wolności.

 

                Projekt 1.27 zakłada udział osadzonych w kursach przyuczających do zawodu oraz zajęciach aktywizacyjnych. Uczestnicy szkoleń zdobywają niezbędną podbudowę teoretyczną oraz umiejętności, które zostają ugruntowane w trakcie realizacji modułów zajęć praktycznych. Uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa i pracodoawcę gwarantuje z kolei zdobycie wiedzy z zakresu aktywnego i umiejętnego poruszania się po rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

                Łącznie, od początku realizacji projektu do końca 2012r., w  Areszcie Śledczym w Częstochowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym przeprowadzono 24 różnorodnych kursów przyuczających do zawodu, z czego:

- w 2008r.: „Malarz”, „Płytkarz”, „Murarz”, „Brukarz”;

- w 2009r.: „Podstawy obsługi komputera”, „Brukarz”, „Malarz”, „Technolog robót wykończeniowych”

- w 2010r.: „Obsługa komputera z pakietem magazynowym”, „Brukarz”, Stolarz meblowy”, „Technolog robót wykończeniowych”, „Blacharz-dekarz” (2 edycje);

- w 2011r.: „Obsługa komputera z pakietem magazynowym i kasą fiskalną”, „Brukarz”, „Blacharz-dekarz”, „Technolog robót wykończeniowych” (2 edycje).

-w 2012r.: "Malarz", "Technolog robót wykończeniowych","Brukarz", "Technolog robót wykończeniowych" oraz kurs " Obsługa komputera z pakietem magazynowym i kasą fiskalną" 

 

                Udział w projekcie zakończyły 302 osoby (wg danych na koniec 2012r.)

 

                Wypełniane anonimowo ankiety ewaluacyjne na zakończenie zajęć najczęściej potwierdzają, iż zaproponowane szkolenia spełniają oczekiwania Beneficjentów, motywując ich w dużym stopniu  do rozwijania własnych możliwości zawodowych. Uczestnicy otrzymują pamiątkowe certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

                Projekt, realizowany do końca stycznia 2014r., jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 6/2018

DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 10 stycznia 2018 r.

 

w sprawie „Porządku wewnętrznego”

w Areszcie Śledczym w Częstochowie

 

            Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 731, poz. 60, poz. 1321), art. 73 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, poz. 666, poz. 204, poz. 768, poz. 1452, poz. 60, poz. 2217, poz. 2400), § 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2290) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2016 r. poz. 2231) zarządza się, co następuje:    

 

            § 1. W Areszcie Śledczym w Częstochowie wprowadza się Porządek wewnętrzny, w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

            § 2. Traci moc zarządzenie nr 55/2017 Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym Częstochowie.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2018 roku.

 

 

 

                                                                                      Dyrektor Aresztu Śledczego

                                                                                                w Częstochowie

 

                                                                                            ppłk Mariusz Mazurek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2018

                                                               Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie

                                                                                                                                              z dnia 10 stycznia 2018 r.

 

 

 

PORZĄDEK WEWNĘTRZNY

W ARESZCIE ŚLEDCZYM W CZĘSTOCHOWIE

 

Rozdział 1

Przepisy porządkowe

            § 1.  Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:

1)    areszcie - należy przez to rozumieć Areszt Śledczy w Częstochowie;

2)    dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie lub jego zastępcę;

3)    kierowniku - należy przez to rozumieć kierownika lub inną osobę wyznaczoną;

4)    osadzonym - należy przez to rozumieć tymczasowo aresztowanego, skazanego lub ukaranego;

5)    przełożonym - należy przez to rozumieć funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Częstochowie;

6)    k.k.w. - należy przez to rozumieć kodeks karny wykonawczy;

7)    godzinach pracy administracji - należy przez to rozumieć czas pomiędzy 7.30 a 15.30 w dni robocze;

8)    artykułach żywnościowych – należy przez to rozumieć artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe;

9)    napoju – należy przez to rozumieć płynny środek spożywczy przeznaczony do picia;

10) wyroby tytoniowe – wyroby tytoniowe, w tym nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne.

            § 2. 1. Tymczasowo aresztowany, skazany lub ukarany po przyjęciu do Aresztu Śledczego w Częstochowie, zobowiązany jest zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U z 2016 r. poz. 2290) lub rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U z 2016 r. poz. 2231) oraz kodeksem karnym wykonawczym w części dotyczącej tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności, a także porządkiem wewnętrznym.

2. Obowiązkiem każdego osadzonego jest przestrzeganie przepisów regulujących pozbawienie wolności, w szczególności przepisów kodeksu karnego wykonawczego, regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania oraz niniejszego porządku wewnętrznego.

3. Obowiązkiem każdego osadzonego jest przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zasad zawartych w instrukcjach użytkowania urządzeń, maszyn, narzędzi i instalacji, utrzymywanie ładu i porządku w miejscu zakwaterowania i na stanowisku pracy pod kątem bezpieczeństwa pożarowego oraz informowanie przełożonych o zauważonych w jednostce zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego.

4. Osadzeni zobowiązani są do oszczędnego korzystania z wody i energii elektrycznej oraz zgłaszania wszelkich usterek powstałych w wyposażeniu cel mieszkalnych. Osadzeni zobowiązani są ponadto, przy każdorazowym opuszczeniu celi mieszkalnej, do wyłączenia odbiorników prądu.

5. Niedopuszczalne jest podejmowanie prób kontaktowania się z osobami spoza aresztu w sposób inny niż dopuszczony przepisami.

6. Zabrania się naklejania rzeczy, w szczególności plakatów i zdjęć, bezpośrednio do ściany lub drzwi wejściowych oraz przechowywania żywności lub innych rzeczy w obrębie otworów okiennych cel mieszkalnych.

§ 3. 1. Kodeks karny wykonawczy, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania dostępne są w bibliotece aresztu.

2. Porządek wewnętrzny znajduje się w każdej celi mieszkalnej oraz u wychowawcy.

            § 4. Ustala się następujący porządek dnia:

1)    6.00                            pobudka;

2)    6.00 - 6.20                  toaleta poranna;

3)    6.20 - 6.40                  apel poranny;

4)    6.40 - 7.15                  śniadanie;

5)    7.15 - 8.15                  sprzątanie cel mieszkalnych;

6)    8.15 - 12.00                zajęcia inne;

7)    12.00 - 13.00              obiad;

8)    13.00 - 16.00              zajęcia inne;

9)    16.00 - 16.30              kolacja;

10) 16.30 - 19.10              zajęcia inne;

11) 19.10 - 20.10              sprzątanie cel;

12) 20.10 - 20.30              apel wieczorny;

13) 20.30 - 22.00              zajęcia inne;

14) 22.00                          cisza nocna.

            § 5. 1. W celi mieszkalnej wychowawca, a w celi przejściowej oddziałowy, wyznacza osadzonemu miejsce do spania i przydziela szafkę.

            2. Osadzony odpowiedzialny jest za stan powierzonych mu przedmiotów.

            3. Zabrania się zmiany określonego ustawienia sprzętu kwaterunkowego w celi.

            4. Osadzony, który uszkadza lub niszczy przydzielony mu do użytkowania sprzęt kwaterunkowy, odzież, pościel, ręczniki albo inne przedmioty lub mienie stanowiące własność Skarbu Państwa ponosi odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną.

Rozdział 2

Organizacja apelu porannego i wieczornego

            § 6. 1. Godziny realizacji apeli określa porządek dnia.

            2. Przygotowanie i rozpoczęcie apelu ogłasza się ciągłym sygnałem dźwiękowym.

            3. W czasie apelu osadzeni przebywają w celach lub miejscach im wskazanych.

            4. Osadzeni w czasie apelu stoją w szyku zwartym, w sposób umożliwiający ich policzenie i identyfikację. W czasie apelu osadzeni są ubrani:

1)    skazani – w kompletną odzież skarbową;

2)    tymczasowo aresztowani – w kompletną odzież własną.

5. Zabronione jest uczestniczenie w apelu jedynie w bieliźnie osobistej lub piżamie.

            6. W celi wieloosobowej starszy celi, a w celi jednoosobowej osadzony, składa meldunek podając numer celi i ilość osadzonych w niej przebywających.       

Rozdział 3

Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę,

zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz zajęcia własne

            § 7. 1. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00.

2. Niedozwolone jest zakłócanie ciszy nocnej.

§ 8. 1. Praca osadzonych odbywa się w godzinach od 4.30 do 20.00.

2. Szczegółowe zasady i warunki zatrudniania, rodzaje stanowisk pracy oraz godziny jej wykonywania określa odrębne zarządzenie.

            § 9. 1. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne odbywają się wg odrębnych planów.

            2. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne organizowane są w obrębie aresztu:

1)    w świetlicach;

2)    na terenie do zajęć rekreacyjnych.

§ 10. 1. Wypożyczanie oraz wymiana książek i gier świetlicowych odbywa się bezpośrednio w bibliotece, według następującego rozkładu:

1)    osadzeni z oddziału I – w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00;

2)    osadzeni z oddziału II – we wtorek w godzinach od13.00 do15.00;

3)     osadzeni z oddziału III – w środę w godzinach od 13.00 do 15.00.

2. Chęć skorzystania z biblioteki osadzeni zgłaszają w formie pisemnej wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych, wychowawcy lub oddziałowemu.

3. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin. Zapoznanie się z regulaminem warunkuje możliwość korzystania z księgozbioru.

§ 11. 1. Każda cela mieszkalna posiada dostęp do sieci radiowęzłowej, z wykorzystaniem której, w godzinach od 6.00 do 24.00 emitowany jest program wybranych rozgłośni radiowych, komunikaty oraz audycje własne.

2. Komunikaty dla osadzonych nadawane są w godzinach od 15.00 do 17.00.

3. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za jakość sygnału radiowego dostarczanego przez zewnętrznych nadawców.

§ 12. Każda cela mieszkalna, z wyłączeniem celi zabezpieczającej oraz celi do wykonywania kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnej, posiada możliwość podłączenia do gniazda wewnętrznej sieci telewizyjnej, z wykorzystaniem której, w godzinach od 6.00 do 24.00, emitowany jest program wybranych stacji telewizyjnych oraz programy własne.

Rozdział 4

Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację

            § 13. 1. Osadzeni spożywają posiłki, dostarczane im przez administrację aresztu w celach mieszkalnych w godzinach określonych w porządku dnia.

            2. Osadzeni zatrudnieni poza oddziałem mieszkalnym spożywają posiłki w wyznaczonych pomieszczeniach socjalnych.

            3. Osadzeni odbierają posiłki osobiście.

4. Jadłospis podaje się codziennie do wiadomości osadzonych w godzinach od 15.00 do 15.30 za pośrednictwem sieci radiowęzłowej.

5. Ewentualne uwagi i skargi dotyczące ilości bądź jakości posiłków powinny być zgłaszane niezwłocznie oddziałowemu w trakcie ich wydawania. Wyjaśnianie odbywa się przy udziale służby kwatermistrzowskiej aresztu.

Rozdział 5

Organizacja poruszania się po terenie aresztu

            § 14. 1. Ruch osadzonych ograniczony jest do niezbędnych potrzeb i odbywa się wyłącznie pod nadzorem funkcjonariuszy lub uprawnionych pracowników, pojedynczo lub w grupach, w szyku zwartym.

            2. W czasie przemarszu zakazane są kontakty z innymi osadzonymi lub innymi osobami.

            3. Osadzeni poruszają się po terenie aresztu ubrani schludnie, w odzież stosowną do pory roku i okoliczności – tymczasowo aresztowani w odzieży własnej, a skazani w odzieży skarbowej.

4. Podczas udziału w nabożeństwach, w posiedzeniach sądu, sądu penitencjarnego i komisji penitencjarnej, podczas wizyty u lekarza i dyrektora jednostki obowiązuje strój składający się z długich spodni i bluzy.

            § 15. 1. Opuszczając celę osadzony zobowiązany jest do:

1)    pozostawienia w celi porządku;

2)    wyłączenia wszystkich odbiorników energii.

            2. W przypadku niezrealizowania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 przełożony wstrzymuje wyjście z celi na czas niezbędny na realizację ww. czynności.

            3. Po opuszczeniu celi osadzony pozostaje w miejscu wskazanym przez przełożonego. Samowolne opuszczenie wskazanego miejsca jest zabronione.

Rozdział 6

Organizacja spacerów oraz korzystania z kąpieli

Środki czystości i higieny

            § 16. 1. Osadzeni korzystają codziennie z 60 minutowego spaceru na wyznaczonych placach spacerowych, według zatwierdzonego przez dyrektora planu.

            2. Spacery odbywają się w godzinach od 8.00 do 18.00.

            3. W czasie spacerów zabronione jest:

1)    nawiązywanie kontaktów z osobami spoza grupy spacerowej;

2)    wnoszenie na place spacerowe jakichkolwiek przedmiotów, z  wyjątkiem jednej paczki papierosów, zapałek lub zapalniczki oraz w okresie letnim, w czasie upałów, napoju w plastikowej butelce o objętości nieprzekraczającej 1,5 litra.

3)    hałaśliwe zachowanie i bieganie po placu spacerowym;

4)    zatrzymywanie się w częściach narożnych placów spacerowych;

5)      zaśmiecania pól spacerowych.

            4. Spacer może zostać zakończony przed czasem w przypadku naruszenia ustalonego sposobu jego odbywania.    

5. Czas przeznaczony na spacer można wykorzystać na zajęcia gimnastyczne według indywidualnych upodobań, nie naruszając swobody odbywania spaceru innych osób.

6. Na prośbę osadzonych, zezwala się w czasie przeznaczonym na spacer, na zabranie koców w celu ich oczyszczenia.

            § 17. 1. Osadzeni korzystają z kąpieli w łaźni w grupach spacerowych.

            2. Zatrudnieni przy pracach szczególnie brudzących korzystają z kąpieli codziennie.

            3. Czas trwania kąpieli wynosi maksymalnie 10 minut, przy czym czas wypływu wody z armatury natryskowej wynosi maksymalnie 6 minut.

            4. Osadzeni korzystają z ciepłej kąpieli w łaźni aresztu dwa razy w tygodniu w godzinach od 8.00 do 15.00.

1)    w poniedziałki – osadzeni z oddziału III;

2)    we wtorki – osadzeni z oddziału I i II;

3)    w piątki – osadzeni z oddziału III;

4)    w soboty – osadzeni z oddziału I i II.

            5. Przy przyjęciu do jednostki osoba osadzona otrzymuje środki higieny zgodnie z normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Kolejną należność wydaje się osobom osadzonym zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, według norm określonych w ww. rozporządzeniu. Środki higieny wydawane są nie później niż do 5 dnia roboczego każdego miesiąca.

            6. Środki do utrzymania czystości w celach mieszkalnych wydawane są zgodnie z normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie później niż do 5 dnia roboczego każdego miesiąca.

            7. Wymiana bielizny (ręczników i ścierek do wycierania naczyń) dokonywana jest raz w tygodniu w dniu kąpieli:

1)    w poniedziałki - osadzeni z oddziału III, w godzinach od 8.00 do 15.00;

2)    we wtorki - osadzeni z oddziału I i II, w godzinach od 8.00 do 15.00.

8. Wymiana bielizny pościelowej dokonywana jest raz na dwa tygodnie w dniu kąpieli:

1)    w poniedziałki - osadzeni z oddziału III, w godzinach od 8.00 do 15.00;

2)    we wtorki - osadzeni z oddziału I i II, w godzinach od 8.00 do 15.00.

9. Wymiana odzieży skarbowej dokonywana jest w magazynie w miarę potrzeb, po uprzednim zgłoszeniu przez osadzonego.

Rozdział 7

Fryzjernia i korzystanie ze sprzętu fryzjerskiego

            § 18. 1. Strzyżenie osadzonych odbywa się w pomieszczeniu fryzjerni zlokalizowanym w I oddziale mieszkalnym.

2. Strzyżenie odbywa  się w dni robocze:

1)    poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 – osadzeni z oddziału I;

2)    środa w godzinach od 8.30 do 11.30 – osadzeni z oddziału II;

3)    piątek w godzinach od 8.30 do 11.30 – osadzeni z oddziału III.

3. Potrzebę ostrzyżenia osadzony zgłasza oddziałowemu.

4. Strzyżenie przysługuje jeden raz w miesiącu.

Rozdział 8

Palenie wyrobów tytoniowych

            § 19. 1. Palenie wyrobów tytoniowych dozwolone jest w wyznaczonych celach oraz na placach spacerowych, podczas trwania spacerów.

            2. W celach przejściowych, w świetlicach oraz izbie chorych obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

3. Osoby osadzone w celach dla niepalących zobowiązane są do zgłaszania wychowawcy faktu używania wyrobów tytoniowych przez współosadzonych.

Rozdział 9

Ilość i rodzaj rzeczy znajdujących się w posiadaniu osadzonego

            § 20. 1. Osadzony ma prawo posiadać w celi mieszkalnej, poza artykułami i przedmiotami określonymi w art. 110a § 1 k.k.w.:

1)    szklankę lub kubek ceramiczny, a w przypadku osadzonych zakwalifikowanych jako stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu – kubek plastikowy; 

2)    grzałkę elektryczną o maksymalnej mocy 500 W lub czajnik bezprzewodowy o mocy do 850 W;

3)    do 10 szt. przedmiotów kultu religijnego o wymiarach nie większych niż 250 mm × 150 mm;

4)    do 5 szt. książek oprócz wypożyczonych w zakładzie karnym z biblioteki;

5)    prasę o łącznej wadze do 0,5 kg;

6)    zegarek analogowy wskazówkowy;

7)    rękawiczki tekstylne wydawane wyłącznie na czas zimowy;

8)    w okresie letnim tj. od 21 czerwca do 23 września - wentylator stołowy o średnicy do 30 cm; decyzję o wydaniu podejmuje dyrektor, przy czym w danej celi mieszkalnej może znajdować się tylko jedna sztuka; po zakończeniu okresu letniego osadzony zobowiązany jest do wydania wentylatora osobie uprzednio wskazanej. 

            2. Użytkowany przez osadzonego sprzęt elektryczny powinien posiadać atest, musi być sprawny technicznie i spełniać normy bezpieczeństwa pożarowego.

            3. Tymczasowo aresztowani mogą posiadać w celi odzież własną i obuwie w ilości:

1)    bielizna - według potrzeb, piżama;

2)    spodnie - jedna para;

3)    koszula, koszulka sportowa, bluza lub sweter – zamiennie, nie więcej niż 6 szt.;

4)    spodenki sportowe - 2 szt.;

5)    buty - jedna para, klapki;

6)    buty sportowe - jedna para;

7)    dres sportowy - jeden komplet;

8)    kurtka - 1 szt. - w zależności od warunków atmosferycznych.

            4. Na posiadanie innej odzieży wymagana jest zgoda dyrektora po weryfikacji dokonanej przez funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego.

            5. Osadzony, wobec którego stosuje się regulamin wykonywania kary pozbawienia wolności korzysta z bielizny, odzieży i obuwia dostarczonego przez administrację aresztu chyba, że dyrektor postanowi inaczej.

            6. Wymiany odzieży, obuwia dokonuje się w magazynie po uzyskaniu zgody funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego i zdaniu dotychczas używanego sortu.

            7. Zniszczenia zużytej odzieży, obuwia dokonuje się w magazynie po uzyskaniu zgody funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego.

8. Doprowadzenia do magazynu depozytowego w sprawach własnych odbywają się w następujące dni tygodnia:

1)    w poniedziałki w godzinach od 8.30 do 13.30 – osadzeni z III oddziału mieszkalnego;

2)    we wtorki w godzinach od 8.30 do 13.30 – osadzeni z II oddziału mieszkalnego;

3)    w czwartki w godzinach od 8.30 do 13.30 – osadzeni z I oddziału mieszkalnego.

9. Osadzeni przyjęci do aresztu po godzinach pracy administracji oraz przetransportowani z innych jednostek penitencjarnych doprowadzani są do magazynu w terminach innych, niż określone w ust. 8.

10. Osadzeni mogą posiadać łącznie (w celi mieszkalnej oraz w magazynie depozytowym) do 30 kg rzeczy własnych, w tym 6 kg żywności (wyłącznie w celi mieszkalnej). Rzeczy te nie mogą przekraczać pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3. Powyższe wymogi nie dotyczą posiadanych dokumentów związanych z postępowaniem, którego osadzony jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

11. Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać:

1)    kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego,

2)    kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości,

3)    9 litrów napojów.

12. Dokonując zakupów lub składając zamówienie na otrzymanie paczki osadzony jest zobowiązany uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy zgodnie z zasadami określonymi w ust. 10.

13. W przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy będących w posiadaniu osadzonego w celi mieszkalnej, naruszają obowiązujący porządek, nadmiar rzeczy należy przekazać do magazynu rzeczy własnych osadzonych, a jeśli łączna ich ilość przekracza 30 kg powinny być wydane na zewnątrz osobie wskazanej poprzez osadzonego lub przesłane na jego koszt do wskazanej osoby, instytucji lub organizacji. Posiadanie wskazanych rzeczy w ilości przekraczającej wskazane wartości skutkuje odmową przyjęcia rzeczy nowych.

14. W przypadku niewskazania przez osadzonego odbiorcy rzeczy, przekazuje się je do magazynu rzeczy własnych osadzonych. Do tych rzeczy stosuje się przepisy o likwidacji niepodjętych depozytów mające zastosowanie w przypadku postępowania z niepodjętymi rzeczami własnymi przez skazanych, którzy dokonali ucieczki, nie powrócili z przepustki w wyznaczonym terminie, zmarli lub zostali zwolnieni z jednostki.

15. W czasie realizacji czynności transportowych osadzony może wziąć ze sobą wyłącznie rzeczy w ilości określonej w ust. 10. Osadzony jest zobowiązany w pierwszej kolejności umieścić w torbie żywność. W przypadku stwierdzenia nadmiaru rzeczy stosuje się odpowiednio ust. 13.

16. Zabrania się handlu, dokonywania zamian i pozostawiania innym osadzonym przedmiotów, o których mowa w rozdziale 9.

            17. Administracja aresztu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane w celi przez osadzonego.

            18. Osadzony udający się na widzenie poza terenem aresztu lub przepustkę ma prawo zdeponować posiadane przedmioty do magazynu rzeczy własnych osadzonych.

19. Osadzony może posiadać wyłącznie odzież zewidencjonowaną w karcie rzeczy własnych. Wymiana odzieży może nastąpić po uzyskaniu zgody dyrektora za pośrednictwem osób bliskich.

20. Wydanie osadzonemu nowej odzieży wymaga zdania odzieży zniszczonej.

21. Znaleziona w trakcie kontroli odzież, nie wpisana w kartę rzeczy własnych w przypadku braku możliwości ustalenia faktycznego właściciela podlega zniszczeniu.

            § 21. 1. Osadzony może uzyskać zgodę dyrektora na posiadanie w celi mieszkalnej odbiornika TV o przekątnej nie większej niż 19 cali oraz odbiornika radiowego bez zasilacza zewnętrznego - nieposiadających wewnętrznych nośników pamięci, komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi, Bluetooth itp. Posiadanie w celi pilotów do odbiorników telewizyjnych z funkcją telegazety i radiowych jest niedozwolone.

            2. W celi może znajdować się wyłącznie jeden odbiornik telewizyjny.

            3. Odbiorniki telewizyjne, radiowe oraz przedmioty wartościowe, na których posiadanie osadzony uzyskał zgodę przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy administracji.

            4. Przyjęcie odbiornika telewizyjnego lub radiowego do aresztu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody osadzonego na naruszenie fabrycznych i gwarancyjnych plomb celem dokonania kontroli odbiornika.

            5. Warunkiem użytkowania odbiorników telewizyjnych i radiowych jest ich zaplombowanie.

            6. Zgoda na posiadane w celi mieszkalnej odbiornika telewizyjnego lub radiowego może zostać cofnięta w szczególności w przypadku usunięcia z niego plomby, a także niewłaściwego użytkowania.

            § 22. 1. W godzinach od 24.00 do 6.00 następuje wyłączenie energii w gniazdach wtykowych.

            2. Przed godziną 24.00 należy wyłączyć wszelkie odbiorniki energii elektrycznej.

            3. Administracja aresztu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektryczny i elektroniczny posiadany przez osadzonych oraz ewentualne awarie powstałe podczas użytkowania.

4. Urządzenia muszą posiadać widoczne znaki bezpieczeństwa typu B lub CE, zabrania się posiadania i użytkowania jakichkolwiek urządzeń własnej konstrukcji.

Rozdział 10

Przyjmowanie osadzonych oraz sposób składania pisemnych

wniosków, skarg i próśb

            § 23. 1. Dyrektor przyjmuje osadzonych w pokojach wychowawców lub psychologów w godzinach pracy administracji.

            2. Kierownicy działów przyjmują osadzonych w pokojach wychowawców lub psychologów w następujące dni:

1)    kierownik działu ochrony - w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 15.00;

2)    kierownik działu penitencjarnego - we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00;

3)    kierownik działu kwatermistrzowskiego - we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00;

4)    kierownik działu ewidencji - w środy w godzinach od 13.00 do 15.00;

5)    kierownik ambulatorium - w środy w godzinach od 11.00 do 13.00;

6)    kierownik działu finansowego – w czwartek w godzinach od 13.00 do 15.00.

            3. Wyznaczeni funkcjonariusze - działu finansowego ds. depozytów i działu penitencjarnego ds. zatrudnienia przyjmują osadzonych w pokojach wychowawców lub psychologów w godzinach pracy administracji.

            4. Wychowawca oraz psycholog przyjmują osadzonych we własnych pokojach w godzinach pracy administracji, a wychowawca dyżurny w czasie trwania dyżuru wychowawczego tj. w godzinach od 15.30 do 20.00 w dni robocze, a w dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 15.00.

            5. Lekarze przyjmują osadzonych w gabinecie lekarskim według poniższego harmonogramu:

1)    osadzeni z oddziału III – w poniedziałek , w godzinach od 9.00 do 15.00;

2)    osadzeni z oddziału II – w środę, w godzinach od 9.00 do 15.00;

3)    osadzeni z oddziału I – w piątek, w godzinach od 9.00 do 15.00;.

6. Lekarz stomatolog przyjmuje osadzonych w gabinecie stomatologicznym według poniższego harmonogramu:

1)    osadzeni z oddziału I – w poniedziałek, w godzinach od 9.00 do 15.00;

2)    osadzeni z oddziału II – w piątki, w godzinach od 9.00 do 15.00;

3)    osadzeni z oddziału III – w piątki, w godzinach od 9.00 do 15.00.

7. Lekarze specjaliści przyjmują zgodnie z istniejącymi potrzebami, w terminach ustalanych uprzednio w ambulatorium.

            8. Do wszystkich specjalistów poza stomatologiem wymagane jest skierowanie lekarskie; nie prowadzi się zapisów.

            9. Zgłoszenia do osób określonych w ust. 1-6 osadzony dokonuje pisemnie na kartce, którą wręcza rano podczas wydawania śniadania oddziałowemu.

            10. W sprawach pilnych zgłoszenia do ambulatorium można dokonać ustnie w każdym czasie za pośrednictwem oddziałowego.

            11. Pisemne wnioski, prośby i skargi osadzeni przekazują codziennie oddziałowemu w godzinach od 7.30 do 17.30.

Rozdział 11

Organizacja przeprowadzania widzeń

            § 24. 1. Widzenia odbywają się w sali widzeń.

            2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych udzielane są w sposób określony przez organ dysponujący, na podstawie zarządzenia o zgodzie na widzenie.

            3. Widzenia dla skazanych, ilość i sposób ich realizacji określa kodeks karny wykonawczy i regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności.

            § 25. 1. Widzenia dla skazanych i ukaranych udzielane są:

1)    we wtorki i w środy – w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30;

2)    w każdą niedzielę miesiąca, w dwóch turach;

a)    pierwsza tura o godz. 8.30,

b)    druga tura o godz. 10.30.

            2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych:

1)    w czwartki i piątki – w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30;

2)    w każdą niedzielę miesiąca, w dwóch turach;

a)    pierwsza tura o godz. 12.30,

b)    druga tura o godz. 14.00.

            3. Informacje na temat widzeń przypadających w dni świąteczne podawane są do informacji osadzonych na dany miesiąc przez radiowęzeł oraz na tablicy ogłoszeń.

            4. W ciągu dnia realizowane są cztery tury widzeń, uwzględniające możliwości organizacyjne aresztu oraz konieczność wzajemnego izolowania osób powiązanych.

5. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w dni widzeń do godz. 13.30.

6. Chęć wykorzystania nagrody lub ulgi w postaci dłuższego widzenia osadzony zgłasza funkcjonariuszowi przed rozpoczęciem widzenia.

§ 26. 1. Osadzonym korzystającym z widzeń w bezpośrednim kontakcie z osobą odwiedzającą zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie aresztu. Zakupów dokonywać mogą wyłącznie osoby odwiedzające. Produkty, które nie zostały spożyte przekazywane są osobom odwiedzającym.

2. Rozmowa oraz zachowanie w trakcie widzenia nie może zakłócać swobody rozmów innych osób oraz porządku widzenia.

3. Niedopuszczalne jest przekazywanie w trakcie widzenia jakichkolwiek rzeczy pomiędzy osadzonymi a osobami odwiedzającymi.

4. Naruszenie ustalonego porządku odbywania widzenia może skutkować jego przerwaniem.

Rozdział 12

Posługi religijne

            § 27. 1. W każdą sobotę od godziny 10.00, a także w inne dni, uzgodnione z dyrektorem aresztu, w kaplicy aresztu organizowane są Msze Święte w obrządku rzymsko-katolickim.

2. W każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 19.00 odbywają się spotkania katechetyczne z przedstawicielami świeckich organizacji katolickich.

3. Plany nauczania religii, nabożeństw oraz spotkań religijnych na dany miesiąc są ogłaszane przez radiowęzeł oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicach.

4. Zgłoszenia na spotkania określone w ust. 1 i 2 przyjmuje wychowawca ds. kulturalno-oświatowych nie później niż trzy dni przed terminem spotkania.

Rozdział 13

Organizacja dokonywania zakupów przez osadzonych

            § 28. 1. Osadzeni mogą dokonywać zakupów w kantynie co najmniej trzy razy w miesiącu. Informacje na temat terminów dokonywania zakupów w danym miesiącu są zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych w oddziałach mieszkalnych, a ewentualne zmiany są nadawane przez komunikaty radiowęzła.

            2. Zakupy odbywają się wyłącznie na podstawie paragonu wystawionego przez dział finansowy aresztu.

            3. Dyrektor określa asortyment towarów dopuszczonych do sprzedaży w kantynie.

4. Osadzeni, którzy chcą skorzystać z możliwości dokonania zakupów w pierwszych trzech dniach roboczych po przyjęciu do aresztu, winni taką potrzebę zgłosić wychowawcy. Uprawnienie to nie obejmuje osadzonych przetransportowanych z innych jednostek penitencjarnych.

Rozdział 14

Przyjmowanie i wydawanie korespondencji i paczek

            § 29. 1. Właściwie zaadresowaną i opłaconą korespondencję prywatną osadzeni przekazują oddziałowemu w dni robocze, między apelem porannym a wieczornym.

            2. Korespondencja prywatna wydawana jest przez oddziałowego w dni robocze, w godzinach od 12.00 do 18.00.

            3. Właściwie zaadresowana i opłacona korespondencja urzędowa przyjmowana jest przez oddziałowego codziennie w godz. od 6.30 do 15.00 wraz z prawidłowo wypełnionym przez osadzonego potwierdzeniem odbioru korespondencji urzędowej.

            4. Korespondencja urzędowa wydawana jest w dni robocze, w godz. od 11.00 do 15.00 przez upoważnionego pracownika działu ewidencji.

            5. Korespondencję kierowaną do organów międzynarodowych wrzuca się do specjalnie oznakowanych skrzynek listowych znajdujących się w pawilonach.

            6. Korespondencja, o której mowa w ust. 5 jest odbierana codziennie w godzinach od 13.30 do 14.00 przez wyznaczonych funkcjonariuszy, którzy niezwłocznie wydają pisemne potwierdzenie jej odbioru.

            7. Osadzony nieposiadający środków pieniężnych może otrzymać od administracji aresztu papier, koperty oraz znaczki pocztowe na dwie przesyłki listowe ekonomiczne w miesiącu o masie do 20g po uprzednim złożeniu stosownej prośby.

            § 30. 1. Osadzony posiadający uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej oraz środki finansowe składa sporządzone na piśmie na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży (kantynie) zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej (wykaz produktów oferowanych do sprzedaży w kantynie znajduje się m. in. w oddziałach mieszkalnych oraz w sali widzeń).

            2. Zamówienie na paczkę może być również złożone do operatora kantyny przez osobę najbliższą podczas widzenia lub przesłane pocztą wraz dowodem wpłaty.

            3. Osadzeni przekazują zamówienie na paczkę żywnościową oddziałowemu w dni robocze, podczas wydawania śniadania w godzinach od 6.30 do 7.00.

            4. Osadzony składający zamówienie na paczkę żywnościową zobowiązany jest uwzględnić konieczność przechowywania posiadanych przez siebie rzeczy i artykułów zgodnie z zapisami określonymi w Porządku wewnętrznym.

            5. Zamówienie na paczkę żywnościową realizowane jest przez punkt sprzedaży (kantynę) funkcjonującą w Areszcie Śledczym w Częstochowie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

            6. Paczka podlega kontroli zawartości w obecności osadzonego.

            7. Paczki żywnościowe wydaje się osadzonym bez zbędnej zwłoki po dokonaniu czynności kontrolnych w godzinach od 9.00 do 17.30

            § 31. 1. Dostarczenie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej może nastąpić na podstawie talonu odzieżowo-higienicznego zatwierdzonego przez dyrektora, w dni robocze w godzinach pracy administracji.

            2. Paczka określona w ust. 1 musi być trwale zamknięta.

            3. Paczki odzieżowo-higieniczne wydawane są osadzonym w dni robocze, w godz. od 9.00 do 15.00.

Rozdział 15

Organizacja kontaktów z przedstawicielami podmiotów,

o których mowa w art. 38 k.k.w.

            § 321. Czas i miejsce bezpośredniego kontaktowania się osadzonych z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, organizacji, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych współuczestniczących w działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalno-oświatowej, sportowej i religijnej aresztu śledczego oraz osobami godnymi zaufania będą każdorazowo ogłaszane odpowiednim komunikatem za pośrednictwem sieci radiowęzłowej. Terminy spotkań cyklicznych wywiesza się na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

2.  Zgłoszenia na spotkania określone w ust. 1 przyjmuje wychowawca lub oddziałowy nie później niż trzy dni przed terminem spotkania.

Rozdział 16

Osoby upoważnione do przyznawania nagród oraz wymierzania

kar dyscyplinarnych

            § 33. Kary, nagrody i ulgi wymierza i przyznaje dyrektor jednostki lub jego zastępca.

Rozdział 17

Korzystanie z samoinkasujących aparatów telefonicznych przez skazanych wobec, których stosuje się regulamin wykonywania kary pozbawienia wolności

            § 34. 1. Skazani mają prawo do codziennego korzystania na własny koszt lub koszt rozmówcy z samoinkasujących aparatów telefonicznych zainstalowanych w oddziałach mieszkalnych.

2. W celu skorzystania z aparatu telefonicznego osadzony wypełnia zgłoszenie.

3. Zgłoszenie przyjmowane jest przez oddziałowego podczas wydawania śniadania.

4. Kolejne zgłoszenie przyjmowane jest po zrealizowaniu poprzedniego.

5. Areszt nie odpowiada za brak możliwości skorzystania z aparatu w danym dniu, jeżeli liczba osób zgłaszających chęć przeprowadzenia takich rozmów przekracza możliwości organizacyjne ich realizacji.

6. Korzystanie z aparatów telefonicznych odbywa się w godzinach od 8.00 do 20.00, z wyłączeniem pory posiłków, od poniedziałku do niedzieli.

7. Na przeprowadzenie rozmowy telefonicznej w języku obcym wymagana jest zgoda dyrektora.

§ 35. 1. Czas korzystania z aparatu samoinkasującego nie może przekraczać 10 minut, z wyłączeniem rozmów z podmiotami, o których mowa w art. 8 § 3 kodeksu karnego wykonawczego. Z telefonu można korzystać jeden raz w ciągu dnia. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić skazanemu na przeprowadzenie dodatkowej rozmowy.

2. Rozmowy telefoniczne, z wyłączeniem podmiotów o których mowa w art. 8 § 3 k.k.w. są kontrolowane. Przerwanie rozmowy może nastąpić w szczególności w następujących sytuacjach:

1)    przekazywania informacji dotyczących innych osadzonych;

2)    używania gróźb lub szantażu;

3)    używania gwary przestępczej, a także słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe;

4)    uwłaczania godności rozmówcy;

5)    zagrożenia dla bezpieczeństwa aresztu;

6)    przekroczenia czasu rozmowy określonego w ust. 1.

Rozdział 18

Korzystanie z samoinkasujących aparatów telefonicznych

przez tymczasowo aresztowanych

            § 36. 1. Warunkiem skorzystania przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego jest wydanie przez organ lub organy do dyspozycji, których tymczasowo aresztowany pozostaje zarządzenia o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego zawierającego numer telefonu oraz imię i nazwisko odpowiednio obrońcy lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym lub osoby najbliższej.

            2. W celu skorzystania z aparatu telefonicznego tymczasowo aresztowany wypełnia zgłoszenie.

            3. Zgłoszenie przyjmowane jest przez oddziałowego podczas wydawania śniadania.

            4. Realizacja rozmów odbywa się  w godzinach od 8.00 do 20.00.

            § 37. 1. Czas korzystania z aparatu telefonicznego jednorazowo, z wyłączeniem podmiotów o których mowa w art. 215 § 1 k.k.w., nie może przekraczać 10 minut. Tymczasowo aresztowany może skorzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego jeden raz w ciągu dnia. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić tymczasowo aresztowanemu na przeprowadzenie dodatkowej rozmowy. Pierwszeństwo w zapewnieniu dostępu do aparatu telefonicznego mają tymczasowo aresztowani zgłaszający potrzebę porozumienia się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym. Każdy tymczasowo aresztowany ma możliwość wykonania połączenia z samoinkasującego aparatu telefonicznego na koszt rozmówcy.

            2. Rozmowy telefoniczne, poza podmiotami, o których mowa w art. 215 § 1 k.k.w. są kontrolowane. Przerwanie rozmowy może nastąpić w szczególności w następujących sytuacjach:

1)    przekazywania informacji dotyczących innych osadzonych;

2)    używania gróźb lub szantażu;

3)    używania gwary przestępczej, a także słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe;

4)    uwłaczania godności rozmówcy;

5)    zagrożenia dla bezpieczeństwa aresztu;

6)    przekroczenia czasu rozmowy określonego w ust. 1;

7)    jeżeli połączenie nawiązano z osobą lub nr telefonu nie wskazanym w zarządzeniu.

Rozdział 19

Korzystanie z łączności za pośrednictwem programu komputerowego „Skype”

            § 38. 1. Skazani mają prawo do nawiązania kontaktu z osobami bliskimi za pośrednictwem aplikacji SKYPE, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez osobę, z którą kontakt taki ma zostać nawiązany.

            2. Pomieszczenie wyposażone w stanowisko komputerowe umożliwiające swobodne nawiązanie połączenia znajduje się w sali widzeń.

            3. Z aplikacji SKYPE należy korzystać zgodnie z instrukcją znajdującą się w pomieszczeniu wyznaczonym do kontaktu oraz regulaminem aplikacji SKYPE. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w nawiązaniu połączenia.

            4. Zamiar skorzystania z połączenia za pośrednictwem aplikacji SKYPE skazany zgłasza w postaci prośby kierowanej do dyrektora. Po ustaleniu przez wychowawcę terminu i ram czasowych, w których ma się odbyć połączenie, skazany powiadamia osobę, z którą ma zostać nawiązany kontakt o terminie zezwolenia na nawiązanie kontaktu za pomocą łącza internetowego. Próba nawiązania połączenia nie może przekraczać 15 minut. Czas rozmowy po nawiązaniu połączenia wynosi 15 minut. Osoba, z którą ma zostać nawiązane połączenie, powinna w czasie wyznaczonej godziny być dostępna i oczekiwać na kontakt.

            5. W ciągu dnia można korzystać z połączenia tylko jeden raz. Pierwszeństwo w kontaktach mają skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

§ 39. 1. Korzystanie z kontaktu za pośrednictwem aplikacji SKYPE odbywa się wg poniższego harmonogramu:

1)    środa – osadzeni z I oddziału mieszkalnego;

2)    czwartek – osadzeni z II oddziału mieszkalnego;

3)    piątek – osadzeni z III oddziału mieszkalnego;

- w godzinach od 8.00 do 15.00, z wyłączeniem pory posiłków.

            2. Korzystanie z aplikacji odbywa się w obecności funkcjonariusza. W uzasadnionych przypadkach kontakt może zostać przerwany, a w szczególności jeśli:

1)    w przypadku niezgodnego z regulaminem użytkowania aplikacji;

2)    połączenie zostało nawiązane z inną osobą, niż wymieniona w prośbie;

3)    osoby używają słów wulgarnych lub ich zachowanie narusza normy współżycia społecznego;

4)    połączenie jest kontynuowane powyżej 15 minut, mimo upomnienia ze strony funkcjonariusza.

Rozdział 20

Dostęp do stanowiska komputerowego w celu przeglądania stron internetowych

zawierających informacje publiczne

            § 40. 1. Skazani mają prawo do zapoznawania się z wybranymi serwisami, w tym Biuletynem Informacji Publicznej. Wykazy dostępnych stron znajdują się na tablicach ogłoszeń w poszczególnych oddziałach mieszkalnych.

2. Zgodę dyrektora aresztu na skorzystanie ze stanowiska komputerowego mogą uzyskać wyłącznie skazani.

            3. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 niezbędne jest uprzednie sporządzenie wniosku przez osadzonego w formie pisemnej.

4. Zamiar skorzystania ze stanowiska komputerowego, znajdującego się w II oddziale mieszkalnym, należy zgłosić wychowawcy sprawującemu opiekę wychowawczą w grupie, do której skazany przynależy.

            5. Skazani mają możliwość korzystania ze stanowiska komputerowego w środy w godzinach od 13.00 do 15.00.

            6. Kolejny wniosek przyjmowany jest po zrealizowaniu poprzedniego.

            7. Jednorazowy łączny czas korzystania ze stanowiska komputerowego wynosi maksymalnie 15 minut.

8. Korzystanie z serwisów odbywa się w obecności funkcjonariusza.

            9. Korzystanie ze stanowiska komputerowego jest kontrolowane. Przerwanie połączenia internetowego może nastąpić:

1)    w trakcie próby wykorzystania stanowiska niezgodnie z jego przeznaczeniem tj. próby korzystania z witryn innych, niż zawierające informacje publiczne;

2)    przekroczenia czasu dostępu określonego w ust. 7.

Rozdział 21

Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej

            § 41. 1. Do obowiązków osadzonych w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1)    utrzymywanie ładu i porządku w celi mieszkalnej oraz innych pomieszczeniach aresztu śledczego;

2)    informowanie przełożonych o zauważonych w areszcie śledczym zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego;

3)    wyłączanie odbiorników energii elektrycznej na czas nieobecności w celi mieszkalnej.

            2. Zabrania się:

1)    rzucania niedopałków papierosów na podłogę i do kosza oraz w inne miejsca do tego nieprzeznaczone;

2)    ingerowania w instalację elektryczną jednostki oraz samodzielnego wykonywania, a także przerabiania przewodów odbiorników elektrycznych;

3)    używania odbiorników elektrycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Rozdział 22

Przepisy końcowe

§ 42. Ustalone w porządku wewnętrznym dni i godziny korzystania z biblioteki, z łaźni i wymiany odzieży i bielizny oraz wizyt u lekarza lub stomatologa mogą ulec zmianie w przypadku przypadającego w danym dniu święta państwowego, konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, przeprowadzenia inwentaryzacji lub innych szczególnych okoliczności. Realizacja powyższych uprawnień odbędzie się wówczas w innych, wskazanych każdorazowo w komunikacie terminach.

 

 

ZARZĄDZENIE  NR 11/2017 DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie porządku wewnętrznego oddziału półotwartego

 Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 713
z późn. zm.), art. 73 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
(Dz. U. poz. 2231), po wyrażeniu opinii przez komisję penitencjarną na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2017r. zarządza się, co następuje:

 

                                     Rozdział I

                        Przepisy porządkowe

 

§ 1. Przez użyte w zarządzeniu określenie osadzony należy rozumieć osobę skazaną lub ukaraną.

§ 2. 1. Obowiązkiem każdego osadzonego jest przestrzeganie przepisów regulujących pozbawienie wolności, w szczególności przepisów kodeksu karnego wykonawczego, regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz  niniejszego porządku wewnętrznego.

2. Osadzeni zobowiązani są do zachowania czystości pomieszczeń, higieny osobistej, racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody i energii elektrycznej oraz zgłaszania wszelkich usterek powstałych w wyposażeniu cel mieszkalnych.

3. Osadzeni zobowiązani są do zajmowania łóżek wyznaczonych przez administrację oddziału.

4. Niedopuszczalne jest kontaktowanie się z osobami spoza oddziału
w sposób inny niż dopuszczony przepisami.

§ 3. 1. Kodeks karny wykonawczy oraz inne akty prawne, a w szczególności Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Europejskie Reguły Więzienne, Wzorcowe Reguły Minimalne Postepowania Karnego, Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy dostępne są w bibliotece oddziału.

2. Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz porządek wewnętrzny znajduje się w każdej celi mieszkalnej,                    w bibliotece oddziału oraz u wychowawcy.

3. Pozostałe akty prawne wydane na podstawie kodeksu karnego wykonawczego udostępniane są na prośbę osadzonego.

                                 Rozdział II

              Godziny i sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego

 

§ 4. 1. Apel poranny przeprowadza się w celach mieszkalnych oraz w miejscach pracy skazanych wewnątrz zakładu. Apel rozpoczyna się o godzinie 6.10.

2. Apel wieczorny przeprowadza się w celach mieszkalnych. Apel rozpoczyna się o godzinie 20.00.

3. Apel kontrolny w celach mieszkalnych oraz w miejscu pracy skazanych wewnątrz zakładu przeprowadza się o godzinie 17.45.

4. Rozpoczęcie i zakończenie apelu ogłaszane jest sygnałem dźwiękowym.

§ 5. 1. Apel przeprowadza zastępca dowódca zmiany lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz.

2. W czasie apelu skazani ubrani są w odzież wierzchnią
i ustawieni w szyku zwartym, w sposób umożliwiający ich przeliczenie, a wyznaczony osadzony informuje funkcjonariusza przeprowadzającego apel o ilości osób przebywających w celi. Zabronione jest uczestniczenie w apelu jedynie w bieliźnie osobistej lub piżamie.

3. Obłożnie chorzy oraz przebywający w izbie chorych mogą, na wniosek lekarza, przebywać w łóżkach. W trakcie apelu winni oni być zwróceni twarzą do prowadzącego apel.

                             Rozdział III

      Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę,

                  zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz zajęcia własne

 

§ 6.1. Czasem przeznaczonym na sen jest okres ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00.

2. Niedozwolone jest zakłócanie ciszy nocnej.

3. W porze dziennej dopuszcza się możliwość wypoczynku na zaścielonym łóżku w ubraniu dziennym.

§ 7. 1. Praca osadzonych odbywa się w godzinach 4.00 – 21.00, za wyjątkiem pracy wykonywanej w systemie zmianowym w OSSW Kule.

2. Zatrudnienie osadzonych, w tym dojazd i powrót z pracy odbywa się                  w odzieży roboczej pracodawcy lub wydanej przez administrację oddziału, stosownej do warunków atmosferycznych.

3. Osadzony ma obowiązek poinformowania funkcjonariusza podczas apelu porannego o niezdolności do pracy ze względów zdrowotnych lub innych
ważnych okoliczności.

4. Szczegółowe zasady i warunki zatrudniania, rodzaje stanowisk pracy oraz godziny jej wykonywania określa odrębne zarządzenie.

§ 8. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe odbywają się w godzinach
9.00 – 19.00, zgodnie z odrębnie ustalanym planem udziału w zajęciach .

§ 9. Samokształcenie i zajęcia własne mogą odbywać się codziennie według potrzeb osadzonych, z wyłączeniem ciszy nocnej oraz czasu przeznaczonego na czynności i zajęcia określone niniejszym zarządzeniem.

§ 10.1. Osadzeni mają prawo do korzystania z księgozbioru bibliotecznego.

2. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin. Zapoznanie się z regulaminem warunkuje możliwość korzystania z księgozbioru.

§ 11.  W każdej celi mieszkalnej znajduje się głośnik sieci radiowęzłowej, z wykorzystaniem którego, w godzinach 6.00-22.00, emitowany jest program wybranych rozgłośni radiowych oraz audycje własne.

§ 12. 1. W każdej celi mieszkalnej znajduje się gniazdo wewnętrznej sieci telewizyjnej, z wykorzystaniem którego, w godzinach zasilania gniazd sieci elektrycznej, emitowany jest program wybranych stacji telewizyjnych oraz programy własne.

2. Odbiór sygnału telewizyjnego możliwy jest za pośrednictwem prywatnego odbiornika telewizyjnego przyjmowanego do oddziału na prośbę osadzonego, za zgodą kierownika oddziału. Odbiornik może być wyposażony w urządzenie do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

3. Dopuszcza się do korzystania w celi mieszkalnej wyłącznie z jednego odbiornika telewizyjnego.

4. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za jakość sygnału telewizyjnego dostarczanego przez zewnętrznych nadawców.

                            

                                  Rozdział IV

      Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację

 

§ 13. 1. Posiłki dostarczane przez administrację wydawane są                          i spożywane w stołówce oddziału.

2. Wydawanie posiłków rozpoczyna się:

1)    śniadanie            – od godz. 6.15

– w przypadku wykonywania pracy poza     oddziałem zewnętrznym od godz. 4.45

2)    obiad                   − od godz. 13.00 (w przypadku wykonywania

                               pracy poza oddziałem zewnętrznym po

                                 powrocie z pracy)

                     3)  kolacja                 − od godz. 18.30 (w przypadku wykonywania

                                                      pracy poza oddziałem zewnętrznym  po

                                                      powrocie z pracy)                                                                                                                                                      

3. Szczegółowy harmonogram spożywania posiłków dostarczanych przez administrację znajduje się na tablicy informacyjnej oddziału oraz stołówce skazanych.

4. Jadłospis podaje się codziennie do wiadomości osadzonych poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej.

5. Ewentualne uwagi i skargi dotyczące ilości bądź jakości posiłków powinny być zgłaszane niezwłocznie zastępcy dowódcy zmiany w trakcie ich wydawania. Wyjaśnianie odbywa się przy udziale służby kwatermistrzowskiej oddziału.

 

                                    Rozdział V

                    Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie jednostki

 

§ 14. 1. Osadzeni poruszają się po terenie oddziału za zgodą funkcjonariusza, w godzinach od 5.00 do 20.00. Korzystanie z miejsc rekreacyjno-sportowych odbywa się zgodnie z grafikiem zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych. Cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte przez całą dobę. Poruszanie się osadzonych w obrębie pawilonu mieszkalnego w okresie od zakończenia apelu porannego do rozpoczęcia wieczornego odbywa się w sposób dowolny. Osadzeni, z zastrzeżeniem § 14 ust. 5 poruszają się w stroju składającym się z przynajmniej długich spodni i koszulki
z krótkim rękawem.

2. Osadzony zatrudniony na terenie oddziału porusza się samodzielnie po wyznaczonym odcinku tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zleconych obowiązków.

3. Każdorazowe wyjście z pawilonu mieszkalnego i powrót wymaga zgłoszenia funkcjonariuszowi w dyżurce dowódcy zmiany.

4.  Przy grupowym opuszczaniu pawilonu mieszkalnego oraz przemieszczaniu się po terenie oddziału obowiązuje ustawienie w szyku zwartym.

5. W okresie letnim tj. od 1 maja do 30 września, osadzeni mogą opuszczać celę mieszkalną w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim rękawem
w celu skorzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych, wyjścia na spacer, pobierania i spożywania posiłków, do łaźni, na zajęcia świetlicowe i sportowe oraz na widzenia z osobami bliskimi.

                                                         Rozdział VI

      Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli

 

         § 15.1. Osadzeni mogą codziennie korzystać z co najmniej godzinnego spaceru na wolnym powietrzu w godzinach 9.00 – 16.00 na wyznaczonym placu spacerowym. Wyjście na spacer odbywa się o równych godzinach,
z wyłączeniem czasu pomiędzy godziną 13.00 a 14.00.

2.    W przypadku osadzonego chorego lekarz może określić indywidualny czas trwania i sposób odbywania spaceru.

3.    Zabrania się zabierania na spacer jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów spożywczych, za wyjątkiem własnych gier świetlicowych, książek oraz prasy.

4.    Na prośbę osadzonych, zezwala się w czasie przeznaczonym na spacer, na zabieranie koców w celu ich oczyszczenia.

5.    Osadzeni odbywają spacer w odzieży stosownej do pory roku, panujących warunków atmosferycznych oraz zachowania zdrowia.

6.    W czasie odbywania spaceru, w miejscu wyznaczonym, dopuszcza się palenie papierosów.

7.    Liczba osadzonych jednocześnie korzystających ze spaceru nie może przekroczyć 20.

8.    Naruszenie ustalonego sposobu odbywania spaceru lub niewłaściwe zachowanie powoduje przerwanie spaceru przed ustalonym czasem.

§ 16. 1. Skazani dwa razy w tygodniu korzystają z ciepłej kąpieli
w łaźni oddziału w godzinach 16.00 – 18.00, według ustalonego planu umieszczonego na tablicy informacyjnej. Kąpiel trwa 10 minut, przy czym czas wypływu wody z armatury natryskowej wynosi 6 minut.

2.  W  przypadku  wykonywania  przez  osadzonego   prac   brudzących dopuszcza się możliwość dodatkowych kąpieli. Decyzję w tym zakresie podejmuje dowódca zmiany.

3. Wymiana bielizny i ręczników dokonywana  jest raz w tygodniu, a wymiana bielizny pościelowej dokonywana jest raz na dwa tygodnie. Informacje o planowanej realizacji wymiany przekazuje skazany funkcyjny.

4. Wymiana odzieży skarbowej i roboczej dokonywana jest w miarę potrzeb po uprzednim zgłoszeniu przez osadzonego.

 

                             Rozdział VII

       Godziny i miejsca, w których dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych

 

§ 17.1. Na terenie oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów.

2. Zezwala się osadzonym na palenie tytoniu i używania e-papierosów:

1)    w oddziale mieszkalnym – w palarni w godzinach 6.00 – 22.00,

2)    poza oddziałem, w trakcie spacerów, w miejscach do tego wyznaczonych.

 

                              Rozdział VIII

       Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia,

                                   które osadzony  może posiadać w celi

 

§ 18. 1. Osadzony może korzystać z własnej odzieży, trzech kompletów bielizny osobistej, jednej pary obuwia wyjściowego, sportowego oraz obuwia miękkiego.

2. Skazani mają prawo za zgodą kierownika oddziału do posiadania
i korzystania z jednego kompletu odzieży własnej, pozostałą odzież zdają do magazynu depozytowego lub przekazują osobą bliskim.

3. Przez komplet odzieży własnej rozumie się: jedną parę spodni, dres (jeden komplet), dwie koszule lub koszulki z krótkim rękawem, krótkie spodenki oraz kurtkę letnią, a w okresie od 1 października do 30 kwietnia także sweter, jedną parę obuwia zimowego, kurtkę oraz czapkę i szalik.

4. Rzeczy własne osadzonych poza szafkami więziennymi przechowywane są w sposób uporządkowany w kartonach lub torbach pod łóżkiem osadzonego. Zabrania się wieszania odzieży na łóżkach.

5. Osadzony może posiadać wyłącznie odzież zaewidencjonowaną w karcie rzeczy własnych. Wymiana odzieży może nastąpić za pośrednictwem osób bliskich, po wcześniejszej zgodzie kierownika oddziału.

6. Pranie i czyszczenie posiadanej odzieży odbywa się we własnym zakresie.

 

                              Rozdział IX

           Ilość i wymiary przedmiotów, które osadzeni mogą posiadać w celi

                oraz sposób ich przechowywania i zasady ich użytkowania

 

§ 19. 1. Osadzeni mogą posiadać łącznie (w celi mieszkalnej oraz
w magazynie depozytowym) do 30 kg rzeczy własnych, w tym 6 kg żywności (wyłącznie w celi mieszkalnej). Rzeczy te nie mogą przekraczać pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3.  Powyższe wymogi  nie dotyczą posiadanych dokumentów związanych z postępowaniem, którego osadzony jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

1)    ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej,
w tym żywności nie mogą przekraczać:

a)    kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego,

b)    kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości,

2)    dokonując zakupów lub składając zamówienie na otrzymanie paczki osadzony jest zobowiązany uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy zgodnie z powyższym,

3)    w przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy będących
w posiadaniu osadzonego w celi mieszkalnej, naruszają obowiązujący porządek, nadmiar rzeczy należy przekazać do magazynu rzeczy własnych osadzonych, a jeśli łączna ich ilość przekracza 30 kg powinny być wydane na zewnątrz osobie wskazanej poprzez osadzonego lub przesłane na jego koszt do wskazanej osoby, instytucji lub organizacji. Posiadanie wskazanych rzeczy w ilości przekraczającej wskazane wartości skutkuje odmową przyjęcia rzeczy nowych.

2. W czasie realizacji czynności transportowych osadzony może wziąć ze sobą wyłącznie rzeczy w ilości określonej w ust. 1. Osadzony jest zobowiązany
w pierwszej kolejności umieścić w torbie żywność, a następnie pozostałe rzeczy zgromadzone w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy własnych. W przypadku stwierdzenia nadmiaru rzeczy stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt 3.

§ 20. 1. Osadzonym zezwala się, poza przedmiotami określonymi w innych przepisach, na posiadanie:

1)    jednorazowych maszynek do golenia i obcinacza do paznokci;

2)  własnych sztućców plastikowych oraz kubka z ceramiki lub duralexu;

2. Posiadanie rzeczy i przedmiotów innych, niż określone w ust. 1, wymaga zgody kierownika oddziału.

3. Ustala się następujące zasady posiadania w celi urządzeń radiowo-telewizyjnych, w tym gier telewizyjnych:

1)    przyjmowane urządzenia nie mogą posiadać możliwości rejestrowania, odtwarzania informacji oraz komunikowania się bezprzewodowego,

2)    przyjmowane urządzenia muszą posiadać własny system nagłośnienia, będący integralną jego częścią – brak jest możliwości przyjęcia odrębnych głośników,

3)    przyjmowane urządzenia muszą posiadać sformułowaną w języku polskim instrukcję obsługi,

4)    prośba o przyjęcie urządzenia musi zawierać dane osoby upoważnionej do jego odebrania,

5)    przyjmowane urządzenia podlegają sprawdzeniu, w tym pod kątem posiadania dodatkowych funkcji, z których korzystanie jest niedozwolone w myśl ustalonych zasad; sprawdzenie urządzenia może pociągać za sobą uszkodzenie plomb gwarancyjnych i utratę uprawnień z tego tytułu,

6)    przyjmowane urządzenia podlegają zaewidencjonowaniu oraz zaplombowaniu, niedozwolone jest uszkodzenie lub usunięcie plomby,

7)    przekątna ekranu odbiornika telewizyjnego nie może przekraczać
19 cali, do odbiornika winien być dołączony kabel antenowy
z fabrycznie zamontowanymi wtyczkami,

8)    zabrania się przekazywanie sprzętu innym skazanym,

9)    użytkownik urządzenia nie może zakłócać porządku i spokoju innym osadzonym,

10)  administracja oddziału nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie    lub zniszczenie urządzenia niebędące wynikiem działań funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych jednostki,

11)  administracja oddziału nie zapewnia naprawy uszkodzonego urządzenia, niedopuszczalne jest korzystanie z uszkodzonego urządzenia lub kabla, a także dokonywanie przeróbek i ingerowanie
w konstrukcję i strukturę urządzeń,

12)  w przypadku transportowania osadzonego dowódca konwoju ma prawo odmówić pobrania urządzenia; pozostawione urządzenie zostaje wydane upoważnionej osobie, o której mowa w pkt 4,

13)  osadzony we własnym zakresie wnosi opłaty abonamentowe z tytułu korzystania z urządzeń radiowo-telewizyjnych.

4. W celi mieszkalnej może znajdować się jeden czajnik elektryczny o mocy do 1300 wat, jedna grzałka elektryczna o mocy do 500 wat, oryginalny przedłużacz do 5 metrów oraz rozgałęźnik elektryczny. Właściciel czajnika lub grzałki jest zobowiązany do umożliwienia korzystania z niego przez osadzonych z celi mieszkalnej.

5. Ustala się limit posiadania oryginalnych płyt (CD, DVD) w ilości do 5 sztuk, dla osadzonych posiadających zgodę na posiadanie sprzętu do ich odtwarzania.

6. Naruszenie zasad, określonych w ust. 2, powoduje utratę uprawnień do korzystania z urządzeń.

§ 21. 1. Administracja oddziału nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek nieprawidłowego korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych, w tym korzystania z niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń.

2. Urządzenia muszą posiadać widoczne znaki bezpieczeństwa typu B lub CE, zabrania się posiadania i użytkowania jakichkolwiek urządzeń własnej konstrukcji.

§ 22. Zabrania się naklejania rzeczy, w szczególności plakatów i zdjęć, bezpośrednio do ściany lub drzwi wejściowych oraz przechowywania żywności lub innych rzeczy w obrębie otworów okiennych cel mieszkalnych, a także gromadzenie nadmiernej ilości prasy, książek oraz butelek typu PET.

 

                                    Rozdział X

       Dni, godziny i miejsce przyjmowania osadzonych przez dyrektora i innych               

                 przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków,            

                                                        skarg i próśb

 

§ 23. 1. Dyrektor aresztu śledczego lub jego zastępca oraz kierownicy działów przyjmują osadzonych w dniach posiedzeń komisji penitencjarnej bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia w pokoju wychowawcy. Potrzebę przyjęcia w innym terminie należy zgłosić wychowawcy oddziału.

          2. Kierownik oddziału zewnętrznego przyjmuje osadzonych w dni robocze               w godzinach 9.00 – 15.00 w pokoju wychowawcy.

3. Lekarze przyjmują osadzonych w ambulatorium oddziału od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, z uwzględnieniem grafiku pracy poszczególnych lekarzy.

4. Lekarz stomatolog przyjmuje osadzonych w poniedziałki, wtorki i środy
w godz. 9.00 – 15.00 w gabinecie stomatologicznym Aresztu Śledczego
w Częstochowie. Skorzystanie z porady stomatologa wymaga wcześniejszych ustaleń z pielęgniarką oddziału.

5. W razie wystąpienia nagłej dolegliwości lub choroby wymagającej szybkiej interwencji, pomoc medyczna udzielana jest przez zespół Pogotowia Ratunkowego.

§ 24. Pisemne skargi, wnioski i prośby do kierownictwa aresztu śledczego
i kierownika oddziału osadzony może przekazywać osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy.

                                                              Rozdział XI

                        Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

 

§ 25.1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00 – 16.00 w sali widzeń – świetlicy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą kierownika oddziału widzenie może się odbyć w dniu roboczym.

3. Osadzeni mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą kierownika oddziału mogą być połączone. Ponadto prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu posiadają osadzeni młodociany oraz osadzeni w przypadku widzenia              z dzieckiem do lat 15, nad którym sprawują opiekę, po uprzednim udokumentowaniu. Widzenie trwa 60 minut.

4. Zgłoszenie osoby odwiedzającej winno nastąpić najpóźniej do godziny 15.00.

5. Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń. Osadzony oraz osoby odwiedzające zajmują miejsca przy stoliku wskazanym przez funkcjonariusza.

6. Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia.

7. Chęć wykorzystania nagrody lub ulgi w postaci dłuższego widzenia, widzenia z dzieckiem do lat 15 oraz zgody na połączenie widzeń skazany musi zgłosić przed jego rozpoczęciem.

8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych
i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

9. Osoby odwiedzające nie mogą dokonywać zakupów innym osadzonym niż tym, z którym udzielono im widzenia.

10. Rozmowa w trakcie widzenia nie może zakłócać swobody rozmów innych osób oraz porządku widzenia. Zabrania się zachowań, które mogą być postrzegane jako wulgarne czy też nieprzyzwoite.

11. Niedopuszczalne jest przekazywanie w trakcie widzenia jakichkolwiek rzeczy pomiędzy osadzonymi a osobami odwiedzającymi.

12. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, odbywają się w pomieszczeniu świetlicy oddziału otwartego.

13. Naruszenie ustalonego porządku odbywania widzenia skutkuje jego przerwaniem lub zakończeniem przed czasem.

§ 26. 1. Korzystanie z zezwoleń na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osoba najbliższa lub godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin odbywa się w dni ustawowo wolne od pracy. Wykorzystanie widzenia w innym terminie wymaga zgody kierownika oddziału.

2. Powrót do zakładu osadzonych korzystających z czasowych zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego winien nastąpić do godziny 19.00.

 

                             Rozdział XII

 Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw,

       spotkań religijnych oraz nauczania religii

 

§ 27. 1. W pierwszą niedzielę miesiąca i święta kościelne o godzinie 17.00,             w świetlicy oddziału półotwartego odprawiana jest msza święta w obrządku rzymsko-katolickim.

2. Niezależnie od organizowanych nabożeństw w każdą niedzielę o godzinie 9.00 radiowęzeł transmituje nabożeństwo rzymsko-katolickie nadawane przez środki masowego przekazu.

3. Zaproszenia na nabożeństwa i spotkania z duchownymi i przedstawicielami uznanych w Polsce kościołów innych wyznań ogłaszane są poprzez wywieszenie informacji na tablicach.

4. Osadzony deklarujący chęć kontaktu z duchownym lub przedstawicielem innych, uznanych w Polsce wyznań, zgłasza taki fakt wychowawcy. Oddział zapewnia w miarę możliwości realizację posług religijnych w tym zakresie.

5. Kapelan lub inny kanonicznie uprawniony przedstawiciel kościoła lub wyznania może odwiedzać osadzonych w pomieszczeniach w których przebywają.

 

                           Rozdział XIII

              Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów

                        artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych

          oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w oddziale

 

§ 28. 1. Zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz  przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w oddziale, osadzeni mogą dokonywać, trzy razy w miesiącu: około 10, 20 i 30 dnia miesiąca,  w ustalonym punkcie sprzedaży na terenie oddziału w godzinach  9.00 – 17.00.

2. Zakupy dokonywane są za środki pieniężne pozostające do dyspozycji osadzonych w depozycie, na podstawie paragonu wystawionego przez dział finansowy.

3. Zakupy artykułów wymagających rejestracji w karcie rzeczy własnych  są możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody przez kierownika oddziału.

4. Ilość zakupionych rzeczy, w tym żywności, musi uwzględniać ograniczenia o których mowa w § 19 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonania kary pozbawienia wolności.

 

                             Rozdział XIV

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji

 

§ 29. 1. Korespondencję prywatną osadzonych przyjmuje oddziałowy
w każdym dniu roboczym, a korespondencję urzędową codziennie, pomiędzy apelem porannym a wieczornym.

2. Potwierdzenie przyjętej korespondencji urzędowej wysyłanej przez skazanego wydaje oddziałowy.

3.    Korespondencja dla osadzonych jest dostarczana w każdym dniu roboczym. Korespondencję urzędową i prywatną wydaje wychowawca
w godzinach urzędowania. W uzasadnionych przypadkach korespondencja może być wydawana przez funkcjonariusza działu ochrony.

4.    Korespondencję kierowaną do: Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komitety Praw Człowieka, Komitetu przeciwko Torturom, Komitetu są spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet osadzony wkłada do specjalnie do tego przeznaczonych skrzynek znajdujących się w oddziale mieszkalnym.

 

                                Rozdział XV

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa
w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego

 

§ 30. 1. Paczki, za wyjątkiem paczki żywnościowej, mogą być dostarczane za pośrednictwem rodziny i innych osób bliskich, a także poczty
i firmy kurierskiej.

2. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami opatrunkowymi i higienicznymi oraz innymi przedmiotami osobistego użytku, a także paczki
z lekami i środkami leczniczymi przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00 – 18.00.

3. Paczki z lekami i środkami leczniczymi przekazuje się do ambulatorium, skąd wydawane są w dni przyjęć lekarza ze wskazaniami lekarskimi.

4. Paczki z odzieżą, obuwiem i bielizną wydawane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00.

5. Przyjęcie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami opatrunkowymi i higienicznymi oraz innymi przedmiotami osobistego użytku oraz paczki z lekami wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody kierownika oddziału na otrzymanie artykułów przekazanych w paczce.

§ 31. 1. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości wraz
z danymi osoby przekazującej paczkę.

2. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania oraz
w chwili jej wydawania osadzonemu.

3. Paczka zawierająca artykuły, które zgodnie z innymi przepisami nie mogą być przyjmowane (w tym w szczególności artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły
w opakowaniach utrudniających kontrole ich zawartości), na otrzymanie której osadzony nie otrzymał uprzednio pisemnej zgody kierownik oddziału, będzie zwrócona nadawcy na koszt nadawcy lub osadzonego, a w uzasadnionym przypadku na koszt aresztu.

                              Rozdział XVI

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 

§ 32. 1. Raz w miesiącu może zostać zrealizowana paczka żywnościowa,
w skład której mogą wychodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w punkcie sprzedaży oddziału. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie w punkcie sprzedaży oddziału oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Realizacja złożonego zamówienia jest dokonywana bezpośrednio w punkcie sprzedaży na terenie oddziału, zgodnie z § 28 ust. 2. Zamówienie może zostać również złożone przez osobę najbliższą. Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych
w punkcie sprzedaży oddziału. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się w punkcie sprzedaży, w poczekalni osób odwiedzających, w sali widzeń, w świetlicy, na stronie internetowej oraz u wychowawcy.

3. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte
w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

4. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji aresztu środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz
z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest na odwrocie druku zamówienia.

5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.

6. Ilość żywności w paczce musi uwzględniać ograniczenia, o których mowa
w § 19. 1 oraz § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonania kary pozbawienia wolności.

7. Brak jest możliwości realizacji paczki żywnościowej przez osobę nieujętą
w wykazie osób bliskich osadzonego.

 

                               Rozdział XVII

  Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami      

    podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego

 

§ 33. 1. Osadzeni, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem oddziału mogą codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 bezpośrednio kontaktować się                                 z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, organizacji, instytucji, kościołów                       i związków wyznaniowych współuczestniczących w działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej – oświatowej, sportowej i religijnej oddziału zewnętrznego oraz osobami godnymi zaufania, w świetlicy skazanych.

2. Terminy spotkań cyklicznych wywiesza się na tablicach ogłoszeń                       w oddziałach mieszkalnych.                   

                              Rozdział XVIII

       Godziny, czas trwania i miejsce korzystania

      z samoinkasujących aparatów telefonicznych

 

§ 34. 1. Skazani mają prawo do codziennego korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych zainstalowanych w oddziale mieszkalnym, na własny koszt lub koszt rozmówcy w godzinach 7.30 - 19.55.

2. Czas korzystania z aparatu samoinkasującego nie może przekraczać 10 minut.

3. Oddział nie odpowiada za brak możliwości skorzystania z aparatu w danym dniu, jeżeli liczba osób zgłaszających chęć przeprowadzenia takich rozmów przekracza możliwości organizacyjne ich realizacji.

4. Oddział nie odpowiada za jakość połączeń oraz brak możliwości realizacji połączenia wynikający z niesprawności aparatu samoinkasującego. Po stwierdzeniu niesprawności aparatu administracja oddziału niezwłocznie zgłasza uszkodzenie właściwemu operatorowi.

           5. Rozmowy telefoniczne mogą podlegać kontroli, a w uzasadnionych przypadkach mogą być przerywane. Rozmowy telefoniczne mogą być również przerwane, gdy dzwoniący używa słów wulgarnych lub gwary więziennej.

 

                                Rozdział XIX

                           Osoby upoważnione do przyznawania nagród  oraz ulg

                                    oraz wymierzania kar dyscyplinarnych

 

§ 35. Do przyznawania nagród, o których mowa w art. 138 § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 9 i 13 Kodeksu karnego wykonawczego oraz do wymierzania kar dyscyplinarnych,
o których mowa w art. 143 § 1 pkt 1, 2, 3 Kodeksu karnego wykonawczego upoważniony jest Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym. Ponadto kierownik oddziału upoważniony jest do przyznawania nagrody wymienionej
w art. 138 § 1 pkt 7.

                            Rozdział XX

                 Obowiązki skazanego funkcyjnego

 

§ 36. Do obowiązków skazanego funkcyjnego do spraw porządkowych należy:

1)    pomoc w realizacji zadań związanych z zatrudnieniem osadzonych, zajęciami kulturalno-oświatowymi i sportowymi,

2)    prowadzenie dziennika pracy świetlicy,

3)    pomoc przy wymianie ręczników i pościeli,

4)    utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach świetlicy,

5)    przygotowywanie świetlicy i sprzętu do zaplanowanych zajęć kulturalno-oświatowych.

§ 37. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osadzonych przebywających w oddziale:

1)    przestrzeganie zasad zawartych w instrukcjach użytkowania urządzeń, maszyn, narzędzi i instalacji,

2)    utrzymywanie ładu i porządku w miejscu zakwaterowania i na stanowisku pracy pod kątem bezpieczeństwa pożarowego,

3)    informowanie przełożonych o zauważonych w jednostce zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego.

 

                                Rozdział XXI

                              Godziny, czas trwania i miejsce korzystania

z aplikacji SKYPE oraz Biuletynu Informacji Publicznej

                                   

             § 38. 1. Skazani mają prawo do nawiązania kontaktu z osobami bliskimi za pośrednictwem aplikacji SKYPE, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez osobę, z którą kontakt taki ma zostać nawiązany.

              2. Pomieszczenie wyposażone w stanowisko komputerowe umożliwiające swobodne nawiązanie połączenia znajduje się w świetlicy oddziału mieszkalnego nr I.

              3. Z aplikacji SKYPE należy korzystać zgodnie z instrukcją znajdującą się
w pomieszczeniu wyznaczonym do kontaktu oraz regulaminem aplikacji SKYPE. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w nawianiu połączenia.

               4. Zamiar skorzystania z połączenia za pośrednictwem SKYPE skazany zgłasza w postaci prośby kierowanej do kierownika oddziału. Po uzyskaniu zgody
i ustaleniu przez wychowawcę terminu i ram czasowych, w których ma się odbyć połączenie, skazany powiadamia osobę, z którą ma zostać nawiązany kontakt za pomocą łącza internetowego. Osoba z którą ma zostać nawiązane połączenie powinna w tym czasie być dostępna i oczekiwać na kontakt.

               5. Czas korzystania z połączenia nie może przekraczać 15 minut.
W ciągu dnia można korzystać z połączenia tylko jeden raz. Pierwszeństwo
w kontaktach mają skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują
w znacznej odległości lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

               6. Korzystanie z kontaktu za pośrednictwem aplikacji SKYPE odbywa się
w soboty, niedziele i święta w godzinach 16.00 – 18.00, z wyłączeniem czasu mszy świętej w pierwszą niedzielę miesiąca.

               7. Korzystanie z aplikacji odbywa się po doraźnym nadzorem funkcjonariusza oraz przy wykorzystaniu urządzeń telewizji przemysłowej.
W uzasadnionych przypadkach kontakt może zostać przerwany, a w szczególności jeśli:

1)    korzystanie z aplikacji jest niezgodne z regulaminem
 użytkowania,

2)    połączenie zostało nawiązane z inna osobą, niż wymieniona
w prośbie,

3)    osoby używają słów wulgarnych lub ich zachowanie narusza normy współżycia społecznego,

4)    połączenie jest kontynuowane powyżej 15 minut, mimo uprzedniego upomnienia ze strony funkcjonariusza.  

 § 39.1. Skazani mają prawo do zapoznawania się z wybranymi serwisami
w tym Biuletynem Informacji Publicznej. Wykazy dostępnych stron znajdują się na tablicach ogłoszeń w poszczególnych oddziałach mieszkalnych. Zamiar skorzystania ze stanowiska komputerowego, znajdującego się w świetlicy oddziału półotwartego,  należy zgłosić wychowawcy.

 2. Korzystanie z serwisów odbywa się pod doraźnym nadzorem funkcjonariusza lub przy wykorzystaniu urządzeń telewizji przemysłowej. Czas przeznaczony na zapoznanie się  w wybranymi serwisami nie może przekraczać
15 minut. Funkcjonariusz przerywa korzystanie z serwisów w przypadku próby wykorzystania komputera do innych celów.

 

                                Rozdział XXII

                           Tryb postępowania ze sprzętem fryzjerskim

 

§ 40. 1. Osadzeni mają prawo korzystać ze sprzętu fryzjerskiego, będącego własnością oddziału, tj. maszynek do strzyżenia włosów, nożyczek oraz peleryn.

2. Strzyżenie odbywa się w umywalni oddziału mieszkalnego, a sprzęt fryzjerski znajduje się w dyżurce oddziałowego.

3. Sprzęt fryzjerski wydawany jest każdorazowo osadzonemu, który zgłosi ustnie taką potrzebę oddziałowemu. Osadzony zwraca oczyszczony sprzęt niezwłocznie po wykorzystaniu. Zabronione jest jego przekazanie bezpośrednio innemu osadzonemu.

4. Po każdym użyciu sprzętu fryzjerskiego jest poddawany dezynfekcji. Czynności tych dokonuje osoba zatrudniona w charakterze sprzątającego oddziału.

5. Osadzony za pisemną zgodą kierownika oddziału, może korzystać
z prywatnej maszynki do strzyżenia włosów do użytku własnego.

6. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu fryzjerskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz z powyższymi zasadami.

 

                                    Rozdział XXIII

                               Przepisy końcowe

 

§ 41. Ustalone w porządku wewnętrznym harmonogramy i plany                         w  przypadku szczególnych okoliczności mogą ulec zmianie. Realizacja powyższych uprawnień odbędzie się wówczas w innych, wskazanych każdorazowo w ogłoszeniu lub komunikacie terminach.

§ 42. Szczegółowy porządek dnia dla osadzonych określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 43. Traci moc zarządzenie Nr 45/2016 Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia 23 września 2016r. w sprawie porządku wewnętrznego oddziału półotwartego
w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym.

§ 44. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017r.

 

 

 

                                                                                                            Podpisał

Dyrektor Aresztu Śledczego
       w Częstochowie

   mjr mgr Łukasz Górny

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE   NR  12/2017 DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie porządku wewnętrznego oddziału otwartego

 Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 713
z późn. zm.), art. 73 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
(Dz. U. poz. 2231), po wyrażeniu opinii przez komisję penitencjarną na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2017r. zarządza się, co następuje:

 

                                     Rozdział I

                        Przepisy porządkowe

 

§ 1. Przez użyte w zarządzeniu określenie osadzony należy rozumieć osobę skazaną lub ukaraną.

§ 2. 1. Obowiązkiem każdego osadzonego jest przestrzeganie przepisów regulujących pozbawienie wolności, w szczególności przepisów kodeksu karnego wykonawczego, regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz  niniejszego porządku wewnętrznego.

2. Osadzeni zobowiązani są do zachowania czystości pomieszczeń, higieny osobistej, racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody i energii elektrycznej oraz zgłaszania wszelkich usterek powstałych w wyposażeniu cel mieszkalnych.

3. Osadzeni zobowiązani są do zajmowania łóżek wyznaczonych przez administrację oddziału.

4. Niedopuszczalne jest kontaktowanie się z osobami spoza oddziału
w sposób inny niż dopuszczony przepisami.

§ 3. 1.  Kodeks karny wykonawczy oraz inne akty prawne, a w szczególności Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Europejskie Reguły Więzienne, Wzorcowe Reguły Minimalne Postępowania Karnego, Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy dostępne są w bibliotece oddziału.

2. Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz porządek wewnętrzny znajduje się w każdej celi mieszkalnej,
w bibliotece oddziału oraz u wychowawcy.

3. Pozostałe akty prawne wydane na podstawie kodeksu karnego wykonawczego udostępniane są na prośbę osadzonego.

 

                                 Rozdział II

              Godziny i sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego

 

§ 4. 1. Apel poranny przeprowadza się w celach mieszkalnych oraz w miejscach pracy skazanych wewnątrz zakładu. Apel rozpoczyna się o godzinie 6.10.

2. Apel wieczorny przeprowadza się w salach mieszkalnych. Apel rozpoczyna się o godzinie 20.00

3. Apel kontrolny w salach mieszkalnych przeprowadza się o godzinie 17.45.

4. Apel ogłaszany jest telefonicznie.

§ 5. 1. Apel przeprowadza zastępca dowódca zmiany lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz.

2. W czasie apelu skazani ubrani są w odzież wierzchnią
i ustawieni w szyku zwartym, w sposób umożliwiający ich przeliczenie, a wyznaczony osadzony informuje funkcjonariusza przeprowadzającego apel o ilości osób przebywających w celi. Zabronione jest uczestniczenie w apelu jedynie w bieliźnie osobistej lub piżamie.

3. Obłożnie chorzy oraz przebywający w izbie chorych mogą, na wniosek lekarza, przebywać w łóżkach. W trakcie apelu winni oni być zwróceni twarzą do prowadzącego apel.

                             Rozdział III

      Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę,

                  zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz zajęcia własne

 

§ 6.1.  Czasem przeznaczonym na sen jest okres ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00.

2. Niedozwolone jest zakłócanie ciszy nocnej.

3. W porze dziennej dopuszcza się możliwość wypoczynku na zaścielonym łóżku w ubraniu dziennym.

§ 7. 1. Praca osadzonych odbywa się w godzinach 4.00 – 21.00, za wyjątkiem pracy wykonywanej w systemie zmianowym w OSSW Kule.

2. Zatrudnienie osadzonych, w tym dojazd i powrót z pracy odbywa się                  w odzieży roboczej pracodawcy lub wydanej przez administrację oddziału, stosownej do warunków atmosferycznych.

3. Osadzony ma obowiązek poinformowania funkcjonariusza podczas apelu porannego o niezdolności do pracy ze względów zdrowotnych lub innych
ważnych okoliczności.

4. Szczegółowe zasady i warunki zatrudniania, rodzaje stanowisk pracy oraz godziny jej wykonywania określa odrębne zarządzenie.

§ 8. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe odbywają się w godzinach
9.00 – 19.00, zgodnie z odrębnie ustalanym planem udziału w zajęciach .

§ 9. Samokształcenie i zajęcia własne mogą odbywać się codziennie według potrzeb osadzonych, z wyłączeniem ciszy nocnej oraz czasu przeznaczonego na czynności i zajęcia określone niniejszym zarządzeniem.

§ 10.1. Osadzeni mają prawo do korzystania z księgozbioru bibliotecznego.

2. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin. Zapoznanie się z regulaminem warunkuje możliwość korzystania z księgozbioru.

§ 11.  W każdej celi mieszkalnej znajduje się głośnik sieci radiowęzłowej, z wykorzystaniem którego, w godzinach 6.00-22.00, emitowany jest program wybranych rozgłośni radiowych oraz audycje własne.

§ 12. 1. W każdej celi mieszkalnej znajduje się gniazdo wewnętrznej sieci telewizyjnej, z wykorzystaniem którego, emitowany jest program wybranych stacji telewizyjnych oraz programy własne.

2. Odbiór sygnału telewizyjnego możliwy jest za pośrednictwem prywatnego odbiornika telewizyjnego przyjmowanego do oddziału na prośbę osadzonego, za zgodą kierownika oddziału. Odbiornik może być wyposażony w urządzenie do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

3. Dopuszcza się do korzystania w celi mieszkalnej wyłącznie z jednego odbiornika telewizyjnego.

4. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za jakość sygnału telewizyjnego dostarczanego przez zewnętrznych nadawców.

                              Rozdział IV

      Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację

 

§ 13. 1. Posiłki dostarczane przez administrację wydawane są                          i spożywane w stołówce oddziału półotwartego.

2. Wydawanie posiłków rozpoczyna się:

1)    śniadanie            – od godz. 6.15

– w przypadku wykonywania pracy poza     oddziałem zewnętrznym od godz. 4.45

2)    obiad                   − od godz. 13.00 (w przypadku wykonywania

                               pracy poza oddziałem zewnętrznym po

                                 powrocie z pracy)

                     3)  kolacja                 − od godz. 18.30 (w przypadku wykonywania

                                                      pracy poza oddziałem zewnętrznym  po

                                                      powrocie z pracy)                                                                                                                                                     

3. Szczegółowy harmonogram spożywania posiłków dostarczanych przez administrację znajduje się na tablicy informacyjnej oddziału oraz stołówce skazanych.

4. Jadłospis podaje się codziennie do wiadomości osadzonych poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej.

5. Ewentualne uwagi i skargi dotyczące ilości bądź jakości posiłków powinny być zgłaszane niezwłocznie zastępcy dowódcy zmiany w trakcie ich wydawania. Wyjaśnianie odbywa się przy udziale służby kwatermistrzowskiej oddziału.

 

                                 Rozdział V

                    Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie jednostki

 

§ 14. 1.Osadzeni poruszają się po terenie oddziału samodzielnie, w godzinach od 5.00 do 20.00,  korzystając z miejsc rekreacyjno-sportowych i placu spacerowego,  zgodnie z grafikiem zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych oraz sposobem odbywania spacerów. Cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte przez całą dobę. Poruszanie się osadzonych w obrębie oddziału mieszkalnego w okresie od zakończenia apelu porannego do rozpoczęcia wieczornego odbywa się w sposób dowolny. Osadzeni, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 poruszają się w stroju składającym się z przynajmniej długich spodni i koszulki z krótkim rękawem.

2. Osadzony zatrudniony na terenie oddziału porusza się samodzielnie po wyznaczonym odcinku tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zleconych obowiązków.

           3. W okresie letnim tj. od 1 maja do 30 września, osadzeni mogą opuszczać celę mieszkalną w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim rękawem
w celu skorzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych, wyjścia na spacer, pobierania i spożywania posiłków, do łaźni, na zajęcia świetlicowe i sportowe oraz na widzenia z osobami bliskimi

 

                                                         Rozdział VI

      Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli

 

         § 15.1. Osadzeni mogą codziennie korzystać z co najmniej godzinnego spaceru na wolnym powietrzu w godzinach 9.00 – 16.00 na wyznaczonym placu spacerowym. Wyjście na spacer odbywa się o równych godzinach,
z wyłączeniem czasu pomiędzy godziną 13.00 a 14.00.

2.      W przypadku osadzonego chorego lekarz może określić indywidualny czas trwania i sposób odbywania spaceru.

3.    Zabrania się zabierania na spacer jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów spożywczych, za wyjątkiem własnych gier świetlicowych, książek oraz prasy.

4.    Na prośbę osadzonych, zezwala się w czasie przeznaczonym na spacer, na zabieranie koców w celu ich oczyszczenia.

5.    Osadzeni odbywają spacer w odzieży stosownej do pory roku, panujących warunków atmosferycznych oraz zachowania zdrowia.

6.    W czasie odbywania spaceru, w miejscu wyznaczonym, dopuszcza się palenie papierosów.

7.    Liczba osadzonych jednocześnie korzystających ze spaceru nie może przekroczyć 20.

8.    Naruszenie ustalonego sposobu odbywania spaceru lub niewłaściwe zachowanie powoduje przerwanie spaceru przed ustalonym czasem.

§ 16. 1. Kąpiel osadzonych odbywa się codziennie w zależności od potrzeb    w węźle sanitarnym przy celach mieszkalnych z zachowaniem racjonalnego
i oszczędnego korzystania z wody.

2. Wymiana bielizny i ręczników dokonywana  jest raz w tygodniu, a wymiana bielizny pościelowej dokonywana jest raz na dwa tygodnie. Informacje o planowanej realizacji wymiany przekazuje skazany funkcyjny.

3. Wymiana odzieży skarbowej i roboczej dokonywana jest w miarę potrzeb po uprzednim zgłoszeniu przez osadzonego.

                             Rozdział VII

       Godziny i miejsca, w których dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych

 

§ 17.1. Na terenie oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów.

2. Zezwala się osadzonym na palenie tytoniu oraz używania e-papierosów:

1)    w korytarzu oddziału mieszkalnego – w godzinach 6.00 – 22.00,

2)    poza oddziałem mieszkalnym przed wejściem do budynku,                    lub w trakcie odbywania spaceru w miejscach do tego wyznaczonych.

 

                              Rozdział VIII

       Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia,

                                   które osadzony  może posiadać w celi

 

§ 18. 1. Osadzony może korzystać z własnej odzieży, trzech kompletów bielizny osobistej, jednej pary obuwia wyjściowego, sportowego oraz obuwia miękkiego.

2. Skazani mają prawo za zgodą kierownika oddziału do posiadania
i korzystania z kompletu odzieży własnej, pozostałą odzież zdają do magazynu depozytowego lub przekazują osobą bliskim.

3. Przez komplet odzieży własnej rozumie się: jedną parę spodni, dres (jeden komplet), dwie koszule lub koszulki z krótkim rękawem, krótkie spodenki oraz kurtkę letnią, a w okresie od 1 października do 30 kwietnia także sweter, jedną parę obuwia zimowego, kurtkę oraz czapkę i szalik.

4. Rzeczy własne osadzonych poza szafkami więziennymi przechowywane są w sposób uporządkowany w kartonach lub torbach pod łóżkiem osadzonego. Zabrania się wieszania odzieży na łóżkach.

5. Osadzony może posiadać wyłącznie odzież zaewidencjonowaną w karcie rzeczy własnych. Wymiana odzieży może nastąpić za pośrednictwem osób bliskich, po wcześniejszej zgodzie kierownika oddziału.

6. Pranie i czyszczenie posiadanej odzieży odbywa się we własnym zakresie.

 

                              Rozdział IX

           Ilość i wymiary przedmiotów, które osadzeni mogą posiadać w celi

                oraz sposób ich przechowywania i zasady ich użytkowania

 

§ 19. 1. Osadzeni mogą posiadać łącznie (w celi mieszkalnej oraz
w magazynie depozytowym) do 30 kg rzeczy własnych, w tym 6 kg żywności (wyłącznie w celi mieszkalnej). Rzeczy te nie mogą przekraczać pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3.  Powyższe wymogi  nie dotyczą posiadanych dokumentów związanych z postępowaniem, którego osadzony jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.

1)    ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej,
w tym żywności nie mogą przekraczać:

a)    kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego,

b)    kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości,

2)    dokonując zakupów lub składając zamówienie na otrzymanie paczki osadzony jest zobowiązany uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy zgodnie z powyższym,

3)    w przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy będących
w posiadaniu osadzonego w celi mieszkalnej, naruszają obowiązujący porządek, nadmiar rzeczy należy przekazać do magazynu rzeczy własnych osadzonych, a jeśli łączna ich ilość przekracza 30 kg powinny być wydane na zewnątrz osobie wskazanej poprzez osadzonego lub przesłane na jego koszt do wskazanej osoby, instytucji lub organizacji. Posiadanie wskazanych rzeczy w ilości przekraczającej wskazane wartości skutkuje odmową przyjęcia rzeczy nowych.

2. W czasie realizacji czynności transportowych osadzony może wziąć ze sobą wyłącznie rzeczy w ilości określonej w ust. 1. Osadzony jest zobowiązany
w pierwszej kolejności umieścić w torbie żywność, a następnie pozostałe rzeczy zgromadzone w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy własnych. W przypadku stwierdzenia nadmiaru rzeczy stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt 3.

§ 20. 1. Osadzonym zezwala się, poza przedmiotami określonymi w innych przepisach, na posiadanie:

1)    jednorazowych maszynek do golenia i obcinacza do paznokci;

2)  własnych sztućców plastikowych oraz kubka z ceramiki lub duralexu;

2. Posiadanie rzeczy i przedmiotów innych, niż określone w ust. 1, wymaga zgody kierownika oddziału.

3. Ustala się następujące zasady posiadania w celi urządzeń radiowo-telewizyjnych, w tym gier telewizyjnych:

1)    przyjmowane urządzenia nie mogą posiadać możliwości rejestrowania, odtwarzania informacji oraz komunikowania się bezprzewodowego,

2)    przyjmowane urządzenia muszą posiadać własny system nagłośnienia, będący integralną jego częścią – brak jest możliwości przyjęcia odrębnych głośników,

3)    przyjmowane urządzenia muszą posiadać sformułowaną w języku polskim instrukcję obsługi,

4)    prośba o przyjęcie urządzenia musi zawierać dane osoby upoważnionej do jego odebrania,

5)    przyjmowane urządzenia podlegają sprawdzeniu, w tym pod kątem posiadania dodatkowych funkcji, z których korzystanie jest niedozwolone w myśl ustalonych zasad; sprawdzenie urządzenia może pociągać za sobą uszkodzenie plomb gwarancyjnych i utratę uprawnień z tego tytułu,

6)    przyjmowane urządzenia podlegają zaewidencjonowaniu oraz zaplombowaniu, niedozwolone jest uszkodzenie lub usunięcie plomby,

7)    przekątna ekranu odbiornika telewizyjnego nie może przekraczać
19 cali, do odbiornika winien być dołączony kabel antenowy
z fabrycznie zamontowanymi wtyczkami,

8)    zabrania się przekazywanie sprzętu innym skazanym,

9)    użytkownik urządzenia nie może zakłócać porządku i spokoju innym osadzonym,

10)  administracja oddziału nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie    lub zniszczenie urządzenia niebędące wynikiem działań funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych jednostki,

11)  administracja oddziału nie zapewnia naprawy uszkodzonego urządzenia, niedopuszczalne jest korzystanie z uszkodzonego urządzenia lub kabla, a także dokonywanie przeróbek i ingerowanie
w konstrukcję i strukturę urządzeń,

12)  w przypadku transportowania osadzonego dowódca konwoju ma prawo odmówić pobrania urządzenia; pozostawione urządzenie zostaje wydane upoważnionej osobie, o której mowa w pkt 4,

13)  osadzony we własnym zakresie wnosi opłaty abonamentowe z tytułu korzystania z urządzeń radiowo-telewizyjnych.

4. W celi mieszkalnej może znajdować się jeden czajnik elektryczny o mocy do 1300 wat, jedna grzałka elektryczna o mocy do 500 wat, oryginalny przedłużacz do 5 metrów oraz rozgałęźnik elektryczny. Zezwala się również na posiadanie kuchenki elektrycznej oraz innych przedmiotów służących do przygotowania posiłków we własnym zakresie. Właściciel czajnika, kuchenki lub grzałki jest zobowiązany do umożliwienia korzystania z niego przez osadzonych z celi mieszkalnej.

5. Ustala się limit posiadania oryginalnych płyt (CD, DVD) w ilości do 5 sztuk, dla osadzonych posiadających zgodę na posiadanie sprzętu do ich odtwarzania.

6. Naruszenie zasad, określonych w ust. 2, powoduje utratę uprawnień do korzystania z urządzeń.

§ 21. 1. Administracja oddziału nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek nieprawidłowego korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych, w tym korzystania z niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń.

2. Urządzenia muszą posiadać widoczne znaki bezpieczeństwa typu B lub CE, zabrania się posiadania i użytkowania jakichkolwiek urządzeń własnej konstrukcji.

§ 22. Zabrania się naklejania rzeczy, w szczególności plakatów i zdjęć, bezpośrednio do ściany lub drzwi wejściowych oraz przechowywania żywności lub innych rzeczy w obrębie otworów okiennych cel mieszkalnych, a także gromadzenie nadmiernej ilości prasy, książek oraz butelek typu PET.

 

                                    Rozdział X

       Dni, godziny i miejsce przyjmowania osadzonych przez dyrektora i innych              

                 przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków,            

                                                        skarg i próśb

 

§ 23. 1. Dyrektor aresztu śledczego lub jego zastępca oraz kierownicy działów przyjmują osadzonych w dniach posiedzeń komisji penitencjarnej bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia w pokoju wychowawcy. Potrzebę przyjęcia w innym terminie należy zgłosić wychowawcy oddziału.

          2. Kierownik oddziału zewnętrznego przyjmuje osadzonych w dni robocze               w godzinach 9.00 – 15.00 w pokoju wychowawcy.

3. Lekarze przyjmują osadzonych w ambulatorium oddziału półotwartego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, z uwzględnieniem grafiku pracy poszczególnych lekarzy.

4. Lekarz stomatolog przyjmuje osadzonych w poniedziałki, wtorki i środy
w godz. 9.00 – 15.00 w gabinecie stomatologicznym Aresztu Śledczego
w Częstochowie. Skorzystanie z porady stomatologa wymaga wcześniejszych ustaleń z pielęgniarką oddziału.

5. W razie wystąpienia nagłej dolegliwości lub choroby wymagającej szybkiej interwencji, pomoc medyczna udzielana jest przez zespół Pogotowia Ratunkowego.

§ 24. Pisemne skargi, wnioski i prośby do kierownictwa aresztu śledczego
i kierownika oddziału osadzony może przekazywać osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy.

                                                              Rozdział XI

                        Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

 

§ 25.1. Widzenia dla osadzonych odbywają się codziennie w godzinach
8.00 – 16.00 w sali widzeń – świetlicy oddziału półotwartego.

2. Skorzystanie z widzenia w dniu roboczym, w wyznaczonych godzinach zatrudnienia, wymaga wcześniejszego uzgodnienia z kierownikiem oddziału.

3. Zgłoszenie osoby odwiedzającej winno nastąpić najpóźniej do godziny 15.00.

4. Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń. Osadzony oraz osoby odwiedzające zajmują miejsca przy stoliku wskazanym przez funkcjonariusza.

5. Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia.

6. Chęć wykorzystania nagrody lub ulgi w postaci dłuższego widzenia skazany musi zgłosić przed jego rozpoczęciem.

7. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych
i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

8. Osoby odwiedzające nie mogą dokonywać zakupów innym osadzonym niż tym, z którym udzielono im widzenia.

9. Rozmowa w trakcie widzenia nie może zakłócać swobody rozmów innych osób oraz porządku widzenia.

10. Niedopuszczalne jest przekazywanie w trakcie widzenia jakichkolwiek rzeczy pomiędzy osadzonymi a osobami odwiedzającymi.

11. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, odbywają się w pomieszczeniu świetlicy oddziału otwartego.

12. Naruszenie ustalonego porządku odbywania widzenia skutkuje jego przerwaniem lub zakończeniem przed czasem.

§ 26. 1. Korzystanie z zezwoleń na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osoba najbliższa lub godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin odbywa się w dni ustawowo wolne od pracy. Wykorzystanie widzenia w innym terminie wymaga zgody kierownika oddziału.

2. Powrót do zakładu osadzonych korzystających z czasowych zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego winien nastąpić do godziny 19.00.

 

                             Rozdział XII

 Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw,

       spotkań religijnych oraz nauczania religii

 

§ 27. 1. W pierwszą niedzielę miesiąca i święta kościelne o godzinie 17.00,             w świetlicy oddziału półotwartego odprawiana jest msza święta w obrządku rzymsko-katolickim.

2. Niezależnie od organizowanych nabożeństw w każdą niedzielę o godzinie 9.00 radiowęzeł transmituje nabożeństwo rzymsko-katolickie nadawane przez środki masowego przekazu.

3. Zaproszenia na nabożeństwa i spotkania z duchownymi i przedstawicielami uznanych w Polsce kościołów innych wyznań ogłaszane są, poprzez wywieszenie informacji na tablicach.

4. Osadzony deklarujący chęć kontaktu z duchownym lub przedstawicielem innych, uznanych w Polsce wyznań, zgłasza taki fakt wychowawcy. Oddział zapewnia w miarę możliwości realizację posług religijnych w tym zakresie.

5. Kapelan lub inny kanonicznie uprawniony przedstawiciel kościoła lub wyznania może odwiedzać osadzonych w pomieszczeniach w których przebywają.

 

                           Rozdział XIII

              Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów

                        artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych

          oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w oddziale

 

§ 28. 1. Zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz  przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w oddziale, osadzeni mogą dokonywać, trzy razy w miesiącu: około 10, 20 i 30 dnia miesiąca,  w ustalonym punkcie sprzedaży na terenie oddziału w godzinach  9.00 – 17.00.

2. Zakupy dokonywane są za środki pieniężne pozostające do dyspozycji osadzonych w depozycie, na podstawie paragonu wystawionego przez dział finansowy.

3. Zakupy artykułów wymagających rejestracji w karcie rzeczy własnych  są możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody przez kierownika oddziału.

4. Ilość zakupionych rzeczy, w tym żywności, musi uwzględniać ograniczenia o których mowa w § 19 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonania kary pozbawienia wolności.

 

                                Rozdział XIV

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji

 

§ 29. 1. Korespondencję prywatną osadzonych przyjmuje oddziałowy
w każdym dniu roboczym, a korespondencję urzędową codziennie, pomiędzy apelem porannym a wieczornym.

2. Potwierdzenie przyjętej korespondencji urzędowej wysyłanej przez skazanego wydaje oddziałowy.

3.    Korespondencja dla osadzonych jest dostarczana w każdym dniu roboczym. Korespondencję urzędową i prywatną wydaje wychowawca
w godzinach urzędowania. W uzasadnionych przypadkach korespondencja może być wydawana przez funkcjonariusza działu ochrony.

4.    Korespondencję kierowaną do: Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komitety Praw Człowieka, Komitetu przeciwko Torturom, Komitetu są spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet osadzony wkłada do specjalnie do tego przeznaczonych skrzynek znajdujących się w oddziale mieszkalnym.

 

                                 Rozdział XV

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa
w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego

 

§ 30. 1. Paczki, za wyjątkiem paczki żywnościowej, mogą być dostarczane za pośrednictwem rodziny i innych osób bliskich, a także poczty
i firmy kurierskiej.

2. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami opatrunkowymi i higienicznymi oraz innymi przedmiotami osobistego użytku, a także paczki
z lekami i środkami leczniczymi przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00 – 18.00.

3. Paczki z lekami i środkami leczniczymi przekazuje się do ambulatorium, skąd wydawane są w dni przyjęć lekarza ze wskazaniami lekarskimi.

4. Paczki z odzieżą, obuwiem i bielizną wydawane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00.

5. Przyjęcie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, środkami opatrunkowymi i higienicznymi oraz innymi przedmiotami osobistego użytku oraz paczki z lekami wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody kierownika oddziału na otrzymanie artykułów przekazanych w paczce.

§ 31. 1. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości wraz
z danymi osoby przekazującej paczkę.

2. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjmowania oraz
w chwili jej wydawania osadzonemu.

3. Paczka zawierająca artykuły, które zgodnie z innymi przepisami nie mogą być przyjmowane (w tym w szczególności artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły
w opakowaniach utrudniających kontrole ich zawartości), na otrzymanie której osadzony nie otrzymał uprzednio pisemnej zgody kierownik oddziału, będzie zwrócona nadawcy na koszt nadawcy lub osadzonego, a w uzasadnionym przypadku na koszt aresztu.

                              Rozdział XVI

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 

§ 32. 1. Raz w miesiącu może zostać zrealizowana paczka żywnościowa,
w skład której mogą wychodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w punkcie sprzedaży oddziału. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Realizacja złożonego zamówienia jest dokonywana bezpośrednio w punkcie sprzedaży na terenie oddziału, zgodnie z § 28 ust. 2. Zamówienie może zostać również złożone przez osobę najbliższą. Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych
w punkcie sprzedaży oddziału. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się w punkcie sprzedaży, w poczekalni osób odwiedzających, w sali widzeń, w świetlicy, na stronie internetowej oraz u wychowawcy.

3. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte
w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

4. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji aresztu środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz
z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest na odwrocie druku zamówienia.

5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
W przypadku konieczności realizacji czynności transportowych paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.

6. Ilość żywności w paczce musi uwzględniać ograniczenia, o których mowa
w § 19. 1.

7. Brak jest możliwości realizacji paczki żywnościowej przez osobę nieujętą
w wykazie osób bliskich osadzonego.

 

                               Rozdział XVII

  Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami      

    podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego

 

§ 33. 1. Osadzeni, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem oddziału mogą codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 bezpośrednio kontaktować się                                 z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, organizacji, instytucji, kościołów                       i związków wyznaniowych współuczestniczących w działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej – oświatowej, sportowej i religijnej oddziału zewnętrznego oraz osobami godnymi zaufania, w świetlicy skazanych.

2. Terminy spotkań cyklicznych wywiesza się na tablicach ogłoszeń                       w oddziałach mieszkalnych.

                               Rozdział XVIII

                 Godziny i miejsce korzystania

      z samoinkasujących aparatów telefonicznych

 

§ 34. 1. Skazani mają prawo do codziennego korzystania z samoinkasującego aparatu telefonicznego zainstalowanego przed wejściem do oddziału mieszkalnego, na własny koszt lub koszt rozmówcy w godzinach 7.30 - 19.55.

2. Czas korzystania z aparatu samoinkasującego nie może przekraczać 15 minut.

3. Oddział nie odpowiada za brak możliwości skorzystania z aparatu w danym dniu, jeżeli liczba osób zgłaszających chęć przeprowadzenia takich rozmów przekracza możliwości organizacyjne ich realizacji.

4. Oddział nie odpowiada za jakość połączeń oraz brak możliwości realizacji połączenia wynikający z niesprawności aparatu samoinkasującego. Po stwierdzeniu niesprawności aparatu administracja oddziału niezwłocznie zgłasza uszkodzenie właściwemu operatorowi.

           5. Rozmowy telefoniczne mogą podlegać kontroli, a w uzasadnionych przypadkach mogą być przerywane. Rozmowy telefoniczne mogą być również przerwane, gdy dzwoniący używa słów wulgarnych lub gwary więziennej.

 

 

                                Rozdział XIX

                           Osoby upoważnione do przyznawania nagród i ulg

                                    oraz wymierzania kar dyscyplinarnych

 

§ 35. Do przyznawania nagród, o których mowa w art. 138 § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 9 i 13 Kodeksu karnego wykonawczego oraz do wymierzania kar dyscyplinarnych,
o których mowa w art. 143 § 1 pkt 1, 2, 3 Kodeksu karnego wykonawczego upoważniony jest Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym. Ponadto kierownik oddziału upoważniony jest do przyznawania nagrody wymienionej
w art. 138 § 1 pkt 7.

 

                            Rozdział XX

                 Obowiązki skazanych funkcyjnych

 

§ 36. Do obowiązków skazanego funkcyjnego do spraw porządkowych należy:

1)    pomoc w realizacji zadań związanych z zatrudnieniem osadzonych, zajęciami kulturalno-oświatowymi i sportowymi,

2)    prowadzenie dziennika pracy świetlicy,

3)    pomoc przy wymianie ręczników i pościeli,

4)    utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach świetlicy,

5)    przygotowywanie świetlicy i sprzętu do zaplanowanych zajęć kulturalno-oświatowych.

§ 37. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osadzonych przebywających w oddziale:

1)    przestrzeganie zasad zawartych w instrukcjach użytkowania urządzeń, maszyn, narzędzi i instalacji,

2)    utrzymywanie ładu i porządku w miejscu zakwaterowania i na stanowisku pracy pod kątem bezpieczeństwa pożarowego,

3)    informowanie przełożonych o zauważonych w jednostce zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego.

 

                                Rozdział XXI

                             Godziny, czas trwania i miejsce korzystania

z aplikacji SKYPE oraz Biuletynu Informacji Publicznej

                                   

             § 38. 1. Skazani mają prawo do nawiązania kontaktu z osobami bliskimi za pośrednictwem aplikacji SKYPE, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez osobę, z którą kontakt taki ma zostać nawiązany.

              2. Pomieszczenie wyposażone w stanowisko komputerowe umożliwiające swobodne nawiązanie połączenia znajduje się w świetlicy oddziału półotwartego.

              3. Z aplikacji SKYPE należy korzystać zgodnie z instrukcją znajdującą się
w pomieszczeniu wyznaczonym do kontaktu oraz regulaminem aplikacji SKYPE. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w nawianiu połączenia.

               4. Zamiar skorzystania z połączenia za pośrednictwem SKYPE skazany zgłasza w postaci prośby kierowanej do kierownika oddziału. Po uzyskaniu zgody
i ustaleniu przez wychowawcę terminu i ram czasowych, w których ma się odbyć połączenie, skazany powiadamia osobę, z którą ma zostać nawiązany kontakt za pomocą łącza internetowego. Osoba z którą ma zostać nawiązane połączenie powinna w tym czasie być dostępna i oczekiwać na kontakt.

               5. Czas korzystania z połączenia nie może przekraczać 15 minut.
W ciągu dnia można korzystać z połączenia tylko jeden raz. Pierwszeństwo
w kontaktach mają skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują
w znacznej odległości lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

               6. Korzystanie z kontaktu za pośrednictwem aplikacji SKYPE odbywa się
w soboty, niedziele i święta w godzinach 16.00 – 18.00, z wyłączeniem czasu mszy świętej w pierwszą niedzielę miesiąca.

               7. Korzystanie z aplikacji odbywa się po doraźnym nadzorem funkcjonariusza lub przy wykorzystaniu urządzeń telewizji przemysłowej.
W uzasadnionych przypadkach kontakt może zostać przerwany, a w szczególności jeśli:

1)    korzystanie z aplikacji jest niezgodne z regulaminem
 użytkowania,

2)    połączenie zostało nawiązane z inna osobą, niż wymieniona
w prośbie,

3)    osoby używają słów wulgarnych lub ich zachowanie narusza normy współżycia społecznego,

4)    połączenie jest kontynuowane powyżej 15 minut, mimo uprzedniego upomnienia ze strony funkcjonariusza.

§ 39.1. Skazani mają prawo do zapoznawania się z wybranymi serwisami
w tym Biuletynem Informacji Publicznej. Wykazy dostępnych stron znajdują się na tablicach ogłoszeń w poszczególnych oddziałach mieszkalnych. Zamiar skorzystania ze stanowiska komputerowego, znajdującego się w świetlicy oddziału półotwartego,  należy zgłosić wychowawcy.

 2. Korzystanie z serwisów odbywa się pod doraźnym nadzorem funkcjonariusza lub przy wykorzystaniu urządzeń telewizji przemysłowej. Czas przeznaczony na zapoznanie się  w wybranymi serwisami nie może przekraczać
15 minut. Funkcjonariusz przerywa korzystanie z serwisów w przypadku próby wykorzystania komputera do innych celów.

 

                              Rozdział XXII

Tryb postępowania ze sprzętem fryzjerskim

 

§ 40. 1. Strzyżenie osadzonych odbywa się w pomieszczeniu fryzjerni. Funkcję fryzjerni pełni jedno z pomieszczeń w umywalni oddziału półotwartego.

2. Strzyżenie odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00 – 12.00.

3. Potrzebę ostrzyżenia skazany zgłasza oddziałowemu.

§ 41. 1. Osadzeni mają prawo korzystać ze sprzętu fryzjerskiego w celach mieszkalnych, będącego własnością oddziału, tj. maszynki do strzyżenia oraz peleryny. 

2. Sprzęt fryzjerski znajduje się w dyżurce oddziałowego.

3. Sprzęt fryzjerski wydawany jest każdorazowo osadzonemu, który zgłosi ustnie taką potrzebę oddziałowemu. Osadzony zwraca oczyszczony sprzęt niezwłocznie po wykorzystaniu. Zabronione jest jego przekazanie bezpośrednio innemu osadzonemu.

4. Po każdym użyciu sprzętu fryzjerskiego jest on poddawany dezynfekcji. Czynności tych dokonuje osoba zatrudniona w charakterze sprzątającego oddziału.

5. Osadzony za pisemną zgodą kierownika oddziału, może korzystać
z prywatnej maszynki do strzyżenia włosów wyłącznie do użytku własnego.

6. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu fryzjerskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Areszt nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu fryzjerskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz z powyższymi zasadami.

 

                                    Rozdział XXIII

                               Przepisy końcowe

 

§ 42. Ustalone w porządku wewnętrznym harmonogramy i plany                         w  przypadku szczególnych okoliczności mogą ulec zmianie. Realizacja powyższych uprawnień odbędzie się wówczas w innych, wskazanych każdorazowo w ogłoszeniu lub komunikacie terminach.

§ 43. Szczegółowy porządek dnia dla osadzonych określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 44. W okresie od 1 maja do 31 sierpnia dopuszcza się otwarcie oddziału otwartego w porze od zakończenia apelu wieczornego do godziny 21.00.                 

§ 45. Traci moc zarządzenie Nr 44/2016 Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia 23 września 2016r. w sprawie porządku wewnętrznego oddziału otwartego
w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym.

§ 46. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017r.

 

 

                                                                                                              Podpisał

Dyrektor Aresztu Śledczego
       w Częstochowie

 

 

 

 

 

 

Sposób załatwiania spraw

 

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP O/O Katowice
89 1010 1212 0013 3913 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]

 

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek:  09.00 - 15.00
Wtorek:  09.00 - 15.00
Środa:  09.00 - 15.00
Czwartek:  09.00 -15.00
Piątek:  09.00 - 15.00

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Aresztu Śledczego w Częstochowie działa na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
 
Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2011

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności

(z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy maja zapewnioną normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%

Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3m2

Kodeks karny wykonawczy

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

97

Liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi

0

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

60

Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Kodeks karny wykonawczy

Częstochowa, dnia 24.08.2011

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2012

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012
Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.


Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu


Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym


1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności

(z uwzględnieniem osób poddanych probacji)


Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy maja zapewnioną normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%

1. Rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego – umożliwienie orzekania wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

 • Projekt strategii”Sprawne państwo”

 • Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”

 • działania Ministra Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2010r.

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

99

Liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi

0

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

58

Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby WięziennejCzęstochowa, dnia 28.12.2011r.

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2013

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

46 %

1. Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar- System Dozoru Elektronicznego, prace społecznie użyteczne, system kar mieszanych.

2. Upowszechnienie efektywnych oddziaływań probacyjnych umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie dozoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sadowego).

3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

 1. ”Sprawne państwo 2011-2020”

 1. „Strategia Rozwoju Kraju 2020”

Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej

375

Częstochowa dn. 31.12.2012 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

ppłk Tadeusz Maciąg

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2014

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie stopnia

realizacji praw

obywatelskich przez system

wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej

100%

1.Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych poprzez realizację projektów:

a)Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET,

b)Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na karę pozbawienia wolności lub inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowanych do odbycia tej kary w Polsce.

2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

a) Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary,

b)Stop przemocy DRUGA SZANSA

1.Długoterminowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

2.”Sprawne państwo 2011-2020”

3.„Strategia Rozwoju Kraju 2020”

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.

80%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

57%

1.Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

2.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

3.Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Częstochowa dn. 17.12.2013 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

kpt. Łukasz Górny

 

 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2015

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015

 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

 

 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

 

Lp.

 

Cel

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie stopnia

realizacji praw

obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej

100%

1. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu pozyskania dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów;

 

2. Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych;

 

3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych;

 

4. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną: szkolenia podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary; projekt „Stop przemocy. DRUGA SZANSA

1.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;

 

2.Strategia ”Sprawne państwo 2020”;

 

3.„Strategia Rozwoju Kraju 2020”;

 

4.Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na 2014 -2020

 

 

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

89,50%

2

Zapewnienie  bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

59%

1.Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania

 

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

 

3.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną

 

 

Częstochowa dn. 22.12.2014 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

kpt. Łukasz Górny

 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2016

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 

 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

 

 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

 

Lp.

 

Cel

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej

100%

1. Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych;

 

2. Dostosowanie przeznaczenia jednostek penitencjarnych do kategorii osadzonych;

 

3. Szkolenia kadry penitencjarnej;

 

4.Szkolenia skazanych ( POWER 2014-2020 Fundusze Europejskie)

 

1.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;

 

2.Strategia ”Sprawne państwo 2020”;

 

3.„Strategia Rozwoju Kraju 2020”;

 

4.Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na 2014 -2020

 

 

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

90%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności  oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

59%

1.Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania

 

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

 

3.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną

 

 

 

CZĘSTOCHOWA, DN. 15.12.2015 R.

DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W CZĘSTOCHOWIE

MJR ŁUKASZ GÓRNY

 

 

Plan działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie na rok 2017

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

90%

1. Zwiększenie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę.

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - projekt

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na kare pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

60%

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2. Wykonywanie kary alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.

 

Częstochowa, dnia 28.12.2016r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

mjr Łukasz Górny

 

 

Plan działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie na rok 2018

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Poprawa sprawności funkcjonowania systemu Służby Więziennej

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

90%

Zwiększenie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę.

 

Strategia na rzecz  odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030) Przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą nr 8 z dnia 14 lutego 2017 roku (MP z 2017 r. , poz.206)

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

61%

1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania.

2. Wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności.

3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną.

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej.

100%

Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych.

 

Częstochowa, 21.12.2017r.

 

 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego

w Częstochowie

 

 

ppłk Mariusz Mazurek

 

 

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2017

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2017 

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Areszt Śledczy w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę konserw mięsnych. Szczegóły w załączeniu.

 

Zaproszenie konserwy mięsne 2017

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - konserwy mięsne - oferta

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - konserwy mięsne-umowa

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - konserwy mięsne - oświadczenie

Identyfikator Jednostki

34

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Robert Szymczyk o 2011-08-25 11:17

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Paweł Barański o 2018-03-14 07:45

Data wytworzenia

 

Nabór

Nabór w Areszcie Śledczym w Częstochowie jest realizowany zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więzeinnej (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.)

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Tomasz Marinov

Akty prawneWytwarzajacy

Anna Stryjewska

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Mariusz Materniak

Fundusze unijneWytwarzajacy

Marta Materniak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Łukasz Warzecha

NabórWytwarzajacy

Piotr Pijet

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Maria Wiącek

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Katarzyna Famuła

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Anna Stryjewska

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Maria Wiącek

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Anna Pośpiecj - Nosol

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Magdalena Hernik

StatusWytwarzajacy

Jarosław Opiłka

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Piotr Pijet

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Paweł Barański

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Anna Stryjewska

Wzory drukówWytwarzajacy

Tomasz Marinov

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Tomasz Marinov

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-01 23:45, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.