Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Częstochowa

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Areszt Śledczy Częstochowa

Adres

Areszt Śledczy
ul. Mirowska 22
42-200 Częstochowa
 
tel. 34 370 60 00,  fax. 34 360 60 73
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Status

Areszt Śledczy w Częstochowie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U.10.79.523 z późn. zmian.)

Kierownictwo

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie
mjr mgr Łukasz Górny
tel. 34 370 60 29
 
 
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie
mjr mgr Urszula Wojciechowska - Budzikur
tel. 34 370 60 29
 
 
Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Częstochowie
mł. chor. mgr Maria Wiącek
tel. 34 370 60 25

Struktura Organizacyjna

W skład Aresztu Śledczego w Częstochowie wchodzą następujące komórki:
 • dział penitencjarny
 • dział ochrony
 • dział kwatermistrzowski
 • dział finansowy
 • dział ewidencji
 • ambulatorim
 • Oddział Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym
 • oraz:
  • stanowisko d/s kadr, szkolenia i socjalnych
  • stanowisko d/s organizacyjno - prawnych
  • stanowisko d/s zatrudnienia osadzonych i BHP
  • stanowisko d/s łączności i informatyki

Podmioty Współpracujące

Przedmiot działalności

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną.
 
Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 
Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

Areszt Śledczy w Częstochowie realizuje zamówienia publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sw.gov.pl w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Od listopada 2008r. Areszt Śledczy w Częstochowie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.3.4. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.  Jego nadrzędnym celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób opuszczających jednostkę penitencjarną. Wsparcie oferowane jest przede wszystkim skazanym zainteresowanym nabyciem, podniesieniem lub zmianą posiadanych już kwalifikacji zawodowych, posiadającym nieodległy termin końca odbywania kary pozbawienia wolności.

 

                Projekt 1.27 zakłada udział osadzonych w kursach przyuczających do zawodu oraz zajęciach aktywizacyjnych. Uczestnicy szkoleń zdobywają niezbędną podbudowę teoretyczną oraz umiejętności, które zostają ugruntowane w trakcie realizacji modułów zajęć praktycznych. Uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa i pracodoawcę gwarantuje z kolei zdobycie wiedzy z zakresu aktywnego i umiejętnego poruszania się po rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

                Łącznie, od początku realizacji projektu do końca 2012r., w  Areszcie Śledczym w Częstochowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym przeprowadzono 24 różnorodnych kursów przyuczających do zawodu, z czego:

- w 2008r.: „Malarz”, „Płytkarz”, „Murarz”, „Brukarz”;

- w 2009r.: „Podstawy obsługi komputera”, „Brukarz”, „Malarz”, „Technolog robót wykończeniowych”

- w 2010r.: „Obsługa komputera z pakietem magazynowym”, „Brukarz”, Stolarz meblowy”, „Technolog robót wykończeniowych”, „Blacharz-dekarz” (2 edycje);

- w 2011r.: „Obsługa komputera z pakietem magazynowym i kasą fiskalną”, „Brukarz”, „Blacharz-dekarz”, „Technolog robót wykończeniowych” (2 edycje).

-w 2012r.: "Malarz", "Technolog robót wykończeniowych","Brukarz", "Technolog robót wykończeniowych" oraz kurs " Obsługa komputera z pakietem magazynowym i kasą fiskalną" 

 

                Udział w projekcie zakończyły 302 osoby (wg danych na koniec 2012r.)

 

                Wypełniane anonimowo ankiety ewaluacyjne na zakończenie zajęć najczęściej potwierdzają, iż zaproponowane szkolenia spełniają oczekiwania Beneficjentów, motywując ich w dużym stopniu  do rozwijania własnych możliwości zawodowych. Uczestnicy otrzymują pamiątkowe certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

                Projekt, realizowany do końca stycznia 2014r., jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

 

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP O/O Katowice
89 1010 1212 0013 3913 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]

 

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek:  09.00 - 15.00
Wtorek:  09.00 - 15.00
Środa:  09.00 - 15.00
Czwartek:  09.00 -15.00
Piątek:  09.00 - 15.00

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum Aresztu Śledczego w Częstochowie działa na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 673 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
 
Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnicy akt jednostek organizacyjnych Służby Więziennej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dokumenty urzędowe

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2011

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności

(z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy maja zapewnioną normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%

Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy 3m2

Kodeks karny wykonawczy

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

97

Liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi

0

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

60

Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Kodeks karny wykonawczy

Częstochowa, dnia 24.08.2011

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2012

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012
Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.


Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

Najważniejsze zadania służące realizacji celu


Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym


1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia wolności

(z uwzględnieniem osób poddanych probacji)


Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy maja zapewnioną normę 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej

100%

1. Rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego – umożliwienie orzekania wyroku przez sąd jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego

Cel oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

 • Projekt strategii”Sprawne państwo”

 • Dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”

 • działania Ministra Sprawiedliwości na 500 dni” z sierpnia 2010r.

% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych

99

Liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi

0

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności

Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

58

Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby WięziennejCzęstochowa, dnia 28.12.2011r.

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2013

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności oraz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

46 %

1. Rozwój systemu alternatywnych wobec izolacji więziennej metod odbywania kar- System Dozoru Elektronicznego, prace społecznie użyteczne, system kar mieszanych.

2. Upowszechnienie efektywnych oddziaływań probacyjnych umożliwiających kuratorom sądowym skuteczne sprawowanie dozoru nad skazanymi (wdrożenie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości do Kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do skazanych poddanych dozorowi kuratora sadowego).

3. Przeprowadzenie prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

 1. ”Sprawne państwo 2011-2020”

 1. „Strategia Rozwoju Kraju 2020”

Liczba osób objętych świadczeniami udzielonymi w ramach pomocy postpenitencjarnej

375

Częstochowa dn. 31.12.2012 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

ppłk Tadeusz Maciąg

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2014

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie stopnia

realizacji praw

obywatelskich przez system

wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej

100%

1.Zarządzanie stopniem zaludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych poprzez realizację projektów:

a)Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET,

b)Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich, skazanych na karę pozbawienia wolności lub inny środek skutkujący pozbawieniem wolności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, transferowanych do odbycia tej kary w Polsce.

2. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną:

a) Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary,

b)Stop przemocy DRUGA SZANSA

1.Długoterminowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

2.”Sprawne państwo 2011-2020”

3.„Strategia Rozwoju Kraju 2020”

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.

80%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

57%

1.Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

2.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

3.Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Częstochowa dn. 17.12.2013 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

kpt. Łukasz Górny

 

 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2015

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015

 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

 

 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

 

Lp.

 

Cel

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie stopnia

realizacji praw

obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej

100%

1. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych w celu pozyskania dodatkowych miejsc zakwaterowania więźniów;

 

2. Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych w wyniku realizowanych prac remontowych i inwestycyjnych;

 

3. Wnioskowanie o zmianę przeznaczenia jednostek penitencjarnych, uwzględniającą potrzeby w zakresie zakwaterowania poszczególnych kategorii osadzonych;

 

4. Realizacja projektów związanych z readaptacją społeczną: szkolenia podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary; projekt „Stop przemocy. DRUGA SZANSA

1.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;

 

2.Strategia ”Sprawne państwo 2020”;

 

3.„Strategia Rozwoju Kraju 2020”;

 

4.Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na 2014 -2020

 

 

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

89,50%

2

Zapewnienie  bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

59%

1.Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania

 

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

 

3.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną

 

 

Częstochowa dn. 22.12.2014 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie

kpt. Łukasz Górny

 

Plan działalności

Aresztu Śledczego w Częstochowie

na rok 2016

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 

 

 

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

 

 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

 

Lp.

 

Cel

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości

Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej

100%

1. Zapewnienie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych;

 

2. Dostosowanie przeznaczenia jednostek penitencjarnych do kategorii osadzonych;

 

3. Szkolenia kadry penitencjarnej;

 

4.Szkolenia skazanych ( POWER 2014-2020 Fundusze Europejskie)

 

1.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;

 

2.Strategia ”Sprawne państwo 2020”;

 

3.„Strategia Rozwoju Kraju 2020”;

 

4.Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na 2014 -2020

 

 

Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie

90%

2

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności  oraz resocjalizację osadzonych

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

59%

1.Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania

 

2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

 

3.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną

 

 

 

CZĘSTOCHOWA, DN. 15.12.2015 R.

DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W CZĘSTOCHOWIE

MJR ŁUKASZ GÓRNY

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie za rok 2015

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

 

Ogłoszenia dotyczące Aresztu Śledczego w Częstochowie publikowane są także na stronie:

 

Identyfikator Jednostki

34

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Robert Szymczyk o 2011-08-25 11:17

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Jarosław Opiłka o 2016-06-02 08:58

Data wytworzenia

 

Nabór

Nabór w Areszcie Śledczym w Częstochowie jest realizowany zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więzeinnej (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.)

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Robert Szymczyk

Akty prawneWytwarzajacy

Maria Wiącek

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Mariusz Materniak

Fundusze unijneWytwarzajacy

Marta Materniak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Łukasz Warzecha

NabórWytwarzajacy

Piotr Pijet

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Maria Wiącek

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Katarzyna Famuła

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Anna Stryjewska

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Maria Wiącek

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Anna Pośpiecj - Nosol

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Magdalena Hernik

StatusWytwarzajacy

Jarosław Opiłka

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Piotr Pijet

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Maria Wiącek

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Anna Stryjewska

Wzory drukówWytwarzajacy

Robert Szymczyk

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Robert Szymczyk

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-01 23:45, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.