Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Bielsko - Biała

Jednostka

Areszt Śledczy Bielsko - Biała

Adres

Areszt Śledczy Bielsko - Biała
 ul. Słowackiego 15a
 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 828 05 11
fax do godz. 15:30 (33) 828-05-31, po godz. 15:30 (33) 828-05-35

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Katowice

Status

 
Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, Areszt Śledczy w Bielsku-Białej przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Areszt Śledczy w Bielsku-Białej jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.

Kierownictwo

 

p. o. Dyrektor Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej

mjr Ireneusz Łaciak
tel. 33 828 05 11

Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej
ppor. Ewa Pysz
tel. 33 828 05 16 lub 508 876 426

Struktura Organizacyjna

 
Aresztem Śledczym w Bielsku-Białej kieruje Dyrektor, przy pomocy Głównego Księgowego.
 
W skład jednostki wchodzą następujące komórki:
 • dział penitencjarny

 • dział ochrony

 • dział ewidencji

 • dział kwatermistrzowski

 • dział finansowy

 • dział służby zdrowia

 • oraz sekretariat i stanowiska samodzielne:

  • d/s kadr

  • d/s informatyki

  • d/s łączności

  • d/s organizacyjno-prawnych

  • d/s zatrudnienia osadzonych i BHP

Podmioty Współpracujące

- Urząd Miasta Bielsko-Biała
- Urząd Gminy Wilkowice
- Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
- Ośrodek Readaptacyjny Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
- Intergrupa Podbeskidzie
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Merkury”
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku-Białej
- Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej
- Ochotnicze Hufce Pracy w Skoczowie
- Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej

Przedmiot działalności

 
Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:
 • prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 • wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 •  zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 • humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 •  ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 •  wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 • współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

 

Oświadczenie majątkowe

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Fundusze unijne

Akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523 z późn. zm),

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2016r. poz. 2231)

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2016r. poz.2290)

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U z 2010 r. Nr 142 poz. 960 j.t., z późn. zm),
 • Zarządzenie nr 48/17 Dyrektora AŚ w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2017 roku (ze zmianami) w sprawie porządku wewnętrznego w AŚ w Bielsku-Białej (treść porządku i aneks)

Sposób załatwiania spraw

 
Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP O/KATOWICE
nazwisko, imię im. ojca osadzonego
AS Bielsko-Biala
87 1010 1212 0031 5713 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 14.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumenty urzędowe

Rok 2018

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK 2018

Rok 2017

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2017

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2017

Rok 2016

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2016

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2016

Rok 2015

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK 2015 v2

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2015

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2015

Rok 2014

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2014

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2014

Rok 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2013

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2013

Rok 2012

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2012

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2012

Rok 2011

PLAN DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ NA ROK 2011 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2011

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ ZA ROK 2011

Wzory druków

Ważne ogłoszenia

Pozostałe ważne ogłoszenia dotyczące Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej publikowane są na stronie:


http://sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-bielsku-bialej

 
 
 

Identyfikator Jednostki

32

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Marcin Budziński o 2011-06-15 08:07

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Rafał Kuropatwa o 2018-03-22 09:50

Data wytworzenia

 

Nabór

 

W Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej nabór jest realizowany zgodnie z zasadami określonymi w

 • Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz.U.Nr 79 poz 523),

 • Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 186 poz.1247)


Aktualne ogłoszenia o naborze do służby lub pracy na stanowisku cywilnym w bielskim Areszcie Śledczym znajdują się na stronie www.sw.gov.pl w zakładce Praca.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje w komórce kadrowej Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej.

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Marcin Budziński

Akty prawneWytwarzajacy

Ewa Pysz

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Marcin Budziński

Fundusze unijneWytwarzajacy

Marcin Budziński

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Marcin Budziński

NabórWytwarzajacy

Ewa Pysz

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Marcin Budziński

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Marcin Budziński

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Ewa Pysz

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Marcin Budziński

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Marcin Budziński

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Marcin Budziński

StatusWytwarzajacy

Marcin Budziński

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Ewa Pysz

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Ewa Pysz

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Marcin Budziński

Wzory drukówWytwarzajacy

Ewa Pysz

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

Marcin Budziński

KierownictwoWytwarzajacy

Ewa Pysz

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:48 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:22, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.